08-08-17

Artistiek engagement belangrijke stimulans voor prosociaal gedrag

Een engagement met kunst kan de maatschappij helpen economische, culturele en politieke verdeeldheid om te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent en de University of Lincoln. De studie toont volgens de onderzoekers dat kunst de mogelijkheid heeft om te fungeren als een cruciale sociale katalysator die sociale samenwerking kan genereren en in stand houden. De wetenschappers zeggen daarbij vastgesteld te hebben dat de deelname aan kunst een sterkere link toonde met prosociaal gedrag dan een aantal demografische factoren zoals geslacht, inkomen, persoonlijkheid en sportief engagement.

“Het bijwonen of de deelname aan kunst behoorden tot de factoren die over een periode van twee jaar de sterkste band met voluntariaat en vrijgevigheid vertonen,” benadrukt onderzoeksleider Julie Van de Vyver, professor psychologie aan de University of Lincoln. “Alleen leeftijd en het maandelijkse se spaarvermogen hadden een grotere impact op de vrijgevigheid dan het artistieke engagement, dat ook in het voluntariaat alleen het educatieve niveau en de werkuren diende te laten voorgaan.” Professor Van de Vyver noemt het opmerkelijk dat een artistiek engagement ook na twee jaar nog altijd een impact op het prosociale gedrag van het individu kan hebben.

Onderzoeker Dominic Abrams, professor psychologie aan de University of Kent, vond het naar eigen zeggen een sterk signaal dat het engagement met kunst ongeacht de leeftijd, de opleiding, de tewerkstelling en het inkomen een sterkere impact op het prosociale gedrag heeft dan de meeste andere factoren. De resultaten van het onderzoek moeten volgens de wetenschappers het beleid duidelijk maken dat investeringen in de kunsten tot substantiële sociale en economische voordelen kunnen leiden. Er moet volgens hen dan ook worden gezorgd dat kunst meer beschikbaar is en niet alleen toegankelijk is voor de rijkere klasse.

Lees Verder

18:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst |  Facebook |

14-11-16

Online sector steeds belangrijker in kunstwereld

De kunstsector raakt steeds meer vertrouwd met de digitale wereld. Dat is de conclusie van een rapport van online kunstverkoper Saatchi Art. Daarbij wordt opgemerkt dat de online verkoop op één jaar tijd met 24 procent is gestegen. Bovendien bleek dat 42 procent van de kunstgalerijen te getuigen dat consumenten sneller geneigd zijn kunst te kopen die online meer dan 5.000 dollar staat geprijsd. Opgemerkt wordt dat de online sector een aantal kunstenaars heeft laten doorbreken of een breder publiek heeft laten bereiken, maar ook een belangrijke factor is geworden in het beslissingsproces, waarbij sociale media een grote impact laten blijken.

“Sociale media en online marketing vormen een belangrijk aspect in beslissingen rond kunstaankopen,” zegt Rebecca Wilson, hoofdcurator bij Saatchi Art. “Uit een enquête van Hiscox blijkt dat vorig jaar meer dan 30 procent van de verzamelaars bij hun aankoopbeslissingen ook sociale media hadden geraadpleegd.” Vastgesteld dat 19 procent van de beginnende kunstkopers, tussen achttien en vijfendertig jaar, online aankopen hadden gedaan. Daarbij maakte 86 procent gewag van aankopen tussen 1.300 dollar en 6.500 dollar. Wel wordt opgemerkt dat de omzet op de wereldwijde kunstmarkt op één jaar tijd met 4,4 miljard dollar tot 63,8 miljard dollar is teruggevallen.

“Die terugval is wellicht te wijten aan de lagere omzetten van veilingen en galerijen,” wordt er benadrukt. “Het online publiek zegt daarentegen vaak verder aankoopplannen te plannen. Daarbij geeft 48 procent aan binnen het volgende jaar een nieuwe aankoop te willen verrichten.” De Verenigde Staten blijven met een aandeel van 41 procent op de totale omzetten de belangrijkste kunstmarkt van de wereld, gevolgd door Groot-Brittannië (21 procent), Asia-Pacific (19 procent) en Europa (12 procent). Er wordt nog opgemerkt dat 31 procent van de aankopers ook gebruik maken van sociale media, tegenover 24 procent vorig jaar.

Lees Verder

16:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst |  Facebook |

11-08-16

Kunst is een efficiënt wapen tegen stress

Op elk vaardigheidsniveau heeft kunst een milderende impact op het stressniveau. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Drexel University bij nagenoeg veertig personen tussen achttien en zestig jaar. De Amerikaanse onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat het niveau van het stresshormoon cortisol in het lichaam amper vijfenveertig minuten na de creatie van een kunstwerk een significante daling liet optekenen. De wetenschappers zeggen verwacht te hebben dat eerdere ervaringen met de creatie van kunst sterkere resultaten in de bestrijding zou opleveren, maar stelden vast dat in praktijk iedereen een even groot voordeel ervaart.

“De vaststelling van de studie is eigenlijk geen verrassing,” zegt onderzoeksleider Girija Kaimal, professor artistieke kunsttherapieën aan de Drexel University. “De conclusies weerspiegelen immers het kernidee van de kunsttherapie, waar wordt aangenomen dat iedereen zich creatief kan uiten en in staat in om zich in een ondersteunende omgeving artistiek te uiten. Wel hadden we verwacht dat de effecten sterker zouden zijn bij personen die eerder al artistieke ervaringen hadden opgedaan. Maar dat bleek niet met de realiteit in overeenstemming.” Bijna de helft van de proefpersonen erkende slechts een beperkte ervaring met kunst te hebben, maar bij 75 procent werden lagere cortisol-niveaus geregistreerd.

“Er kon wel een variatie worden vastgesteld in de daling van de cortisol-niveaus, maar daarbij kon geen correlatie met eerdere kunstervaringen worden genoteerd,” benadrukt Girija Kaimal. De deelnemers zelf maken gewag van een relaxerende ervaring en een daling van de angstigheid en de gejaagdheid. Ook werd gemeld dat de kunstactiviteit hielp om problemen in hun juiste perspectief te zien. Ongeveer 25 procent van de deelnemers toonde echter een verhoogd cortisol-niveau. Maar dat hoeft volgens Kaimal geen negatief signaal zijn, aangezien een bepaalde hoeveelheid cortisol noodzakelijk is om te functioneren.

“In het algemeen vertoont het cortisol het hoogste niveau tijdens de ochtend, aangezien daardoor de stimulans wordt gegeven om de dag aan te vatten,” verduidelijkt Kaimal. “Mogelijk heeft het cortisol ervoor gezorgd dat een aantal deelnemers door de kunst in een staat van opwinding en engagement raakt.”

Lees Verder

17:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, stress, cortisol |  Facebook |

16-06-16

Voordelen van investeringen in kunst worden meestal overdreven

De voordelen van investeringen in kunst worden meestal overdreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Université de Luxembourg, de University of Southern California en de Erasmus Universiteit Rotterdam. De onderzoekers merken op dat kunst voor een groep beleggers een bijzonder aantrekkelijke investering lijkt te zijn geworden waarbij gedurende de voorbije vier decennia een jaarlijkse opbrengst van ongeveer 10 procent werd opgetekend. In werkelijkheid liggen de marges volgens de wetenschappers echter gevoelig lager dan wordt aangegeven. De opbrengsten werden volgens hen vaak significant overschat.

“Investeerders zouden kunstwerken moeten kopen omdat ze de esthetiek van de creaties bewonderen, maar niet om geld te verdienen,” zeggen de onderzoekers Roman Kräussl, Arthur Korteweg en Patrick Verwijmeren. “Uit de Blouin Art Sales Index (Basi), die het meest complete overzicht van veilingverkopen geeft, blijkt dat de reële jaarlijkse opbrengst de voorbije vijf decennia slechts 6,3 procent bedroeg. Bovendien geeft de aanwezigheid van een kunstfonds in de portfolio geen grotere garantie dat de belegger betere resultaten zal optekenen. Anderzijds blijken investeringen in kunst een groter risico te vertegenwoordigen dan algemeen wordt aangenomen.”

“De overschatting van de opbrengsten en de onderschatting van de risico’s moet worden toegeschreven aan de zogenaamde selectiebias,” stippen Kräussl, Korteweg en Verwijmeren aan. “Die vertekening heeft te maken met het feit dat veelgevraagde schilderijven vaker op een veiling komen en tegen hogere prijzen worden verkocht, waardoor een opwaartse verschuiving wordt opgetekend. Bovendien zijn eigenaars sneller geneigd de werken te verkopen die sinds het tijdstip van aankoop in waarde het meest zijn toegenomen. Op basis van die vertekende resultaten wordt ook de waarde berekend van werken die veel minder vaak of nooit worden verkocht.”

“Wanneer ook die factoren in de uiteindelijke waardering worden meegenomen, blijkt dat investeringen in kunst de opbrengsten en het risiciprofiel van een portfolio niet wezenlijk doen afwijken van een portefeuille die louter uit aandelen en obligaties zou zijn opgebouwd,” stippen de onderzoekers nog aan. “Uiteraard gelden deze conclusies enkel voor fondsen die rond kunstobjecten zijn opgebouwd. Bij de aankoop van een individueel kunstwerk moet met andere factoren rekening worden gehouden. Er kan vergeleken worden met beleggers die slechts één aandeel in portefeuille zouden hebben. Sommigen hebben de vaardigheid of het geluk om winnaars te selecteren, maar anderen zullen minder fortuinlijk zijn in de belegging.”

“Eigenaars van een kunstwerk moeten ook de fysieke risico’s en kosten dragen, met inbegrip van onder meer verzekering, schade, diefstal of namaak,” zeggen de onderzoekers. “Beleggers zouden dan ook alleen een kunstwerk mogen kopen indien ze van creatie houden. Misschien kan men hopen dat de kinderen het werk later met winst kunnen verkopen, maar kunst is vooral een esthetische en geen financiële investering.”

Lees Verder

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, investeringen |  Facebook |

04-07-14

Kunstrovers werken met netwerken van tussenpersonen

Kunstdieven over de hele wereld hebben netwerken gecreëerd om de buit van vindplaatsen naar musea en collecties over de hele wereld te kunnen kanaliseren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Glasgow, die de roof van archeologische voorwerpen uit oude Cambodjaanse tempels analyseerden. Onder meer stelden de onderzoekers vast dat van drie tot vier tussenpersonen gebruik wordt gemaakt om de geroofde kunst bij de legitieme verzamelaar te kunnen brengen.

Lees Verder

14:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, diefstal |  Facebook |

26-05-14

Wijn was voorbije eeuw een betere belegging dan overheid en kunst

Wijn is tijdens de voorbije eeuw een betere belegging gebleken dan overheidsobligaties, kunst en postzegels en is erin geslaagd om gelijke tred te houden met het rendement dat op de aandelenmarkt werd geboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge, Hautes Etudes Commerciales Paris (HEC) en de Vanderbilt University naar zesendertigduizend prijzen die bij verkopen door het veilinghuis Christie’s en wijnhandelaar Berry Bros sinds het einde van de negentiende eeuw werden genoteerd. Opgemerkt wordt dat wijnen een jaarlijkse return van gemiddeld 4,1 procent opleverden.

Kunst en postzegels lieten tijdens diezelfde periode een jaarlijkse return van respectievelijk 2,4 procent en 2,8 procent registreren. Aandelen leverden een gemiddeld rendement van 5,2 procent op. “Uit het onderzoek bleek dat de grote wijnjaren vooral tijdens de eerste decennia een grote waardestijging lieten optekenen,” zeggen de onderzoekers Elroy Dimson, Christophe Spaenjers en Peter Rousseau, die zich baseerden op gekende Bordeaux-wijnen Haut-Brion, Lafite-Rothschild, Latour, Margaux en Mouton-Rothschild. “Na vijftig jaar kon echter een inhaalbeweging worden opgemerkt bij de middelmatige wijnen of tegenvallende jaargangen."

Uit de studie bleek volgens de wetenschappers dat vooral jonge kwaliteitswijnen voor een belangrijke financiële return zorgen. Kwaliteitswijnen krijgen volgens de onderzoekers wel opnieuw een injectie wanneer ze een antiek imago verwerven. Elroy Dimson waarschuwt wel dat investeringen in wijnen niet zonder risico blijven. “Trends kunnen op relatief korte termijn drastische verschuivingen kennen,” voert hij aan. “Porto-wijnen, die op het gebied van rendement slechts matige resultaten lieten optekenen, zijn daarvan een goed voorbeeld.” Volgens Dimson zou echter vooral whisky een belangrijke beleggingscategorie van de eenentwintigste eeuw kunnen worden.

Lees Verder

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overheid, kunst, wijn, belegging |  Facebook |

14-10-13

Vrouwen lagen aan de basis van de kunst

Vrouwen lagen aan de basis van de schilderkunst. Dat zegt Dean Snow, archeoloog aan de Pennsylvania State University. Uit onderzoek naar de paleolitische periode is volgens Snow gebleken dat het grootste gedeelte van de grotschilderingen door vrouwen werd geproduceerd. Tot nu toe werd algemeen aangenomen dat die grotschilderingen vooral het werk waren van mannen, aangezien de kunstwerken vooral vrouwen en de jacht op dieren toonden en daarmee een weerspiegeling leken te zijn van het dagelijkse leven van de mannelijke jagers. De nieuwe vaststellingen laten volgens de archeoloog ook veronderstellen dat vrouwen in die vroege gemeenschappen een belangrijker rol vervulden dan tot nu toe werd aangenomen.

Aan de grond van de theorie van Dean Snow ligt de vorm van de handen die in de schilderingen kan worden opgemerkt. “Geoloog John Manning stelde eerder al vast dat bij mannen de ringvinger langer is dan de wijsvinger,” verduidelijkt Dean Snow. “Bij vrouwen kan het tegenovergestelde fenomeen worden vastgesteld. De mensenhanden die in de grotschilderingen kunnen worden opgemerkt, komen overeen met de beschrijving die Manning heeft gegeven over vrouwelijke handen.” Eerder had bioloog Dale Guthrie al aangegeven dat de grotschilderingen, waarbij met de handen gekleurde afdrukken op de wanden werden geplaatst, wellicht het werk waren geweest van adolescente jongens.

Volgens Dean Snow blijkt echter dat door middel van de handenanalyse kan worden aangevoerd dat ongeveer 75 procent van de bekende grotschilderingen door vrouwen werden gecreëerd. Adolescente jongens zouden verantwoordelijk zijn voor 15 procent van de artistieke werken. Het aandeel van volwassen mannen in de grotschilderingen zou daarentegen tot 10 procent beperkt zijn gebleven. “Het feit dat in het verleden de grottenkunst hoofdzakelijk aan het mannelijk geslacht werd toegeschreven, heeft mogelijk te maken dat mannen ook het grootste gedeelte van de populatie archeologen vertegenwoordigen,” merkt Dean Snow op.

Lees Verder

14:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouwen, kunst |  Facebook |