08-08-17

Artistiek engagement belangrijke stimulans voor prosociaal gedrag

Een engagement met kunst kan de maatschappij helpen economische, culturele en politieke verdeeldheid om te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent en de University of Lincoln. De studie toont volgens de onderzoekers dat kunst de mogelijkheid heeft om te fungeren als een cruciale sociale katalysator die sociale samenwerking kan genereren en in stand houden. De wetenschappers zeggen daarbij vastgesteld te hebben dat de deelname aan kunst een sterkere link toonde met prosociaal gedrag dan een aantal demografische factoren zoals geslacht, inkomen, persoonlijkheid en sportief engagement.

“Het bijwonen of de deelname aan kunst behoorden tot de factoren die over een periode van twee jaar de sterkste band met voluntariaat en vrijgevigheid vertonen,” benadrukt onderzoeksleider Julie Van de Vyver, professor psychologie aan de University of Lincoln. “Alleen leeftijd en het maandelijkse se spaarvermogen hadden een grotere impact op de vrijgevigheid dan het artistieke engagement, dat ook in het voluntariaat alleen het educatieve niveau en de werkuren diende te laten voorgaan.” Professor Van de Vyver noemt het opmerkelijk dat een artistiek engagement ook na twee jaar nog altijd een impact op het prosociale gedrag van het individu kan hebben.

Onderzoeker Dominic Abrams, professor psychologie aan de University of Kent, vond het naar eigen zeggen een sterk signaal dat het engagement met kunst ongeacht de leeftijd, de opleiding, de tewerkstelling en het inkomen een sterkere impact op het prosociale gedrag heeft dan de meeste andere factoren. De resultaten van het onderzoek moeten volgens de wetenschappers het beleid duidelijk maken dat investeringen in de kunsten tot substantiële sociale en economische voordelen kunnen leiden. Er moet volgens hen dan ook worden gezorgd dat kunst meer beschikbaar is en niet alleen toegankelijk is voor de rijkere klasse.

Lees Verder

18:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst |  Facebook |

14-11-16

Online sector steeds belangrijker in kunstwereld

De kunstsector raakt steeds meer vertrouwd met de digitale wereld. Dat is de conclusie van een rapport van online kunstverkoper Saatchi Art. Daarbij wordt opgemerkt dat de online verkoop op één jaar tijd met 24 procent is gestegen. Bovendien bleek dat 42 procent van de kunstgalerijen te getuigen dat consumenten sneller geneigd zijn kunst te kopen die online meer dan 5.000 dollar staat geprijsd. Opgemerkt wordt dat de online sector een aantal kunstenaars heeft laten doorbreken of een breder publiek heeft laten bereiken, maar ook een belangrijke factor is geworden in het beslissingsproces, waarbij sociale media een grote impact laten blijken.

“Sociale media en online marketing vormen een belangrijk aspect in beslissingen rond kunstaankopen,” zegt Rebecca Wilson, hoofdcurator bij Saatchi Art. “Uit een enquête van Hiscox blijkt dat vorig jaar meer dan 30 procent van de verzamelaars bij hun aankoopbeslissingen ook sociale media hadden geraadpleegd.” Vastgesteld dat 19 procent van de beginnende kunstkopers, tussen achttien en vijfendertig jaar, online aankopen hadden gedaan. Daarbij maakte 86 procent gewag van aankopen tussen 1.300 dollar en 6.500 dollar. Wel wordt opgemerkt dat de omzet op de wereldwijde kunstmarkt op één jaar tijd met 4,4 miljard dollar tot 63,8 miljard dollar is teruggevallen.

“Die terugval is wellicht te wijten aan de lagere omzetten van veilingen en galerijen,” wordt er benadrukt. “Het online publiek zegt daarentegen vaak verder aankoopplannen te plannen. Daarbij geeft 48 procent aan binnen het volgende jaar een nieuwe aankoop te willen verrichten.” De Verenigde Staten blijven met een aandeel van 41 procent op de totale omzetten de belangrijkste kunstmarkt van de wereld, gevolgd door Groot-Brittannië (21 procent), Asia-Pacific (19 procent) en Europa (12 procent). Er wordt nog opgemerkt dat 31 procent van de aankopers ook gebruik maken van sociale media, tegenover 24 procent vorig jaar.

Lees Verder

16:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst |  Facebook |

11-08-16

Kunst is een efficiënt wapen tegen stress

Op elk vaardigheidsniveau heeft kunst een milderende impact op het stressniveau. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Drexel University bij nagenoeg veertig personen tussen achttien en zestig jaar. De Amerikaanse onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat het niveau van het stresshormoon cortisol in het lichaam amper vijfenveertig minuten na de creatie van een kunstwerk een significante daling liet optekenen. De wetenschappers zeggen verwacht te hebben dat eerdere ervaringen met de creatie van kunst sterkere resultaten in de bestrijding zou opleveren, maar stelden vast dat in praktijk iedereen een even groot voordeel ervaart.

“De vaststelling van de studie is eigenlijk geen verrassing,” zegt onderzoeksleider Girija Kaimal, professor artistieke kunsttherapieën aan de Drexel University. “De conclusies weerspiegelen immers het kernidee van de kunsttherapie, waar wordt aangenomen dat iedereen zich creatief kan uiten en in staat in om zich in een ondersteunende omgeving artistiek te uiten. Wel hadden we verwacht dat de effecten sterker zouden zijn bij personen die eerder al artistieke ervaringen hadden opgedaan. Maar dat bleek niet met de realiteit in overeenstemming.” Bijna de helft van de proefpersonen erkende slechts een beperkte ervaring met kunst te hebben, maar bij 75 procent werden lagere cortisol-niveaus geregistreerd.

“Er kon wel een variatie worden vastgesteld in de daling van de cortisol-niveaus, maar daarbij kon geen correlatie met eerdere kunstervaringen worden genoteerd,” benadrukt Girija Kaimal. De deelnemers zelf maken gewag van een relaxerende ervaring en een daling van de angstigheid en de gejaagdheid. Ook werd gemeld dat de kunstactiviteit hielp om problemen in hun juiste perspectief te zien. Ongeveer 25 procent van de deelnemers toonde echter een verhoogd cortisol-niveau. Maar dat hoeft volgens Kaimal geen negatief signaal zijn, aangezien een bepaalde hoeveelheid cortisol noodzakelijk is om te functioneren.

“In het algemeen vertoont het cortisol het hoogste niveau tijdens de ochtend, aangezien daardoor de stimulans wordt gegeven om de dag aan te vatten,” verduidelijkt Kaimal. “Mogelijk heeft het cortisol ervoor gezorgd dat een aantal deelnemers door de kunst in een staat van opwinding en engagement raakt.”

Lees Verder

17:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, stress, cortisol |  Facebook |

16-06-16

Voordelen van investeringen in kunst worden meestal overdreven

De voordelen van investeringen in kunst worden meestal overdreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Université de Luxembourg, de University of Southern California en de Erasmus Universiteit Rotterdam. De onderzoekers merken op dat kunst voor een groep beleggers een bijzonder aantrekkelijke investering lijkt te zijn geworden waarbij gedurende de voorbije vier decennia een jaarlijkse opbrengst van ongeveer 10 procent werd opgetekend. In werkelijkheid liggen de marges volgens de wetenschappers echter gevoelig lager dan wordt aangegeven. De opbrengsten werden volgens hen vaak significant overschat.

“Investeerders zouden kunstwerken moeten kopen omdat ze de esthetiek van de creaties bewonderen, maar niet om geld te verdienen,” zeggen de onderzoekers Roman Kräussl, Arthur Korteweg en Patrick Verwijmeren. “Uit de Blouin Art Sales Index (Basi), die het meest complete overzicht van veilingverkopen geeft, blijkt dat de reële jaarlijkse opbrengst de voorbije vijf decennia slechts 6,3 procent bedroeg. Bovendien geeft de aanwezigheid van een kunstfonds in de portfolio geen grotere garantie dat de belegger betere resultaten zal optekenen. Anderzijds blijken investeringen in kunst een groter risico te vertegenwoordigen dan algemeen wordt aangenomen.”

“De overschatting van de opbrengsten en de onderschatting van de risico’s moet worden toegeschreven aan de zogenaamde selectiebias,” stippen Kräussl, Korteweg en Verwijmeren aan. “Die vertekening heeft te maken met het feit dat veelgevraagde schilderijven vaker op een veiling komen en tegen hogere prijzen worden verkocht, waardoor een opwaartse verschuiving wordt opgetekend. Bovendien zijn eigenaars sneller geneigd de werken te verkopen die sinds het tijdstip van aankoop in waarde het meest zijn toegenomen. Op basis van die vertekende resultaten wordt ook de waarde berekend van werken die veel minder vaak of nooit worden verkocht.”

“Wanneer ook die factoren in de uiteindelijke waardering worden meegenomen, blijkt dat investeringen in kunst de opbrengsten en het risiciprofiel van een portfolio niet wezenlijk doen afwijken van een portefeuille die louter uit aandelen en obligaties zou zijn opgebouwd,” stippen de onderzoekers nog aan. “Uiteraard gelden deze conclusies enkel voor fondsen die rond kunstobjecten zijn opgebouwd. Bij de aankoop van een individueel kunstwerk moet met andere factoren rekening worden gehouden. Er kan vergeleken worden met beleggers die slechts één aandeel in portefeuille zouden hebben. Sommigen hebben de vaardigheid of het geluk om winnaars te selecteren, maar anderen zullen minder fortuinlijk zijn in de belegging.”

“Eigenaars van een kunstwerk moeten ook de fysieke risico’s en kosten dragen, met inbegrip van onder meer verzekering, schade, diefstal of namaak,” zeggen de onderzoekers. “Beleggers zouden dan ook alleen een kunstwerk mogen kopen indien ze van creatie houden. Misschien kan men hopen dat de kinderen het werk later met winst kunnen verkopen, maar kunst is vooral een esthetische en geen financiële investering.”

Lees Verder

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, investeringen |  Facebook |

04-07-14

Kunstrovers werken met netwerken van tussenpersonen

Kunstdieven over de hele wereld hebben netwerken gecreëerd om de buit van vindplaatsen naar musea en collecties over de hele wereld te kunnen kanaliseren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Glasgow, die de roof van archeologische voorwerpen uit oude Cambodjaanse tempels analyseerden. Onder meer stelden de onderzoekers vast dat van drie tot vier tussenpersonen gebruik wordt gemaakt om de geroofde kunst bij de legitieme verzamelaar te kunnen brengen.

Lees Verder

14:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, diefstal |  Facebook |

26-05-14

Wijn was voorbije eeuw een betere belegging dan overheid en kunst

Wijn is tijdens de voorbije eeuw een betere belegging gebleken dan overheidsobligaties, kunst en postzegels en is erin geslaagd om gelijke tred te houden met het rendement dat op de aandelenmarkt werd geboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge, Hautes Etudes Commerciales Paris (HEC) en de Vanderbilt University naar zesendertigduizend prijzen die bij verkopen door het veilinghuis Christie’s en wijnhandelaar Berry Bros sinds het einde van de negentiende eeuw werden genoteerd. Opgemerkt wordt dat wijnen een jaarlijkse return van gemiddeld 4,1 procent opleverden.

Kunst en postzegels lieten tijdens diezelfde periode een jaarlijkse return van respectievelijk 2,4 procent en 2,8 procent registreren. Aandelen leverden een gemiddeld rendement van 5,2 procent op. “Uit het onderzoek bleek dat de grote wijnjaren vooral tijdens de eerste decennia een grote waardestijging lieten optekenen,” zeggen de onderzoekers Elroy Dimson, Christophe Spaenjers en Peter Rousseau, die zich baseerden op gekende Bordeaux-wijnen Haut-Brion, Lafite-Rothschild, Latour, Margaux en Mouton-Rothschild. “Na vijftig jaar kon echter een inhaalbeweging worden opgemerkt bij de middelmatige wijnen of tegenvallende jaargangen."

Uit de studie bleek volgens de wetenschappers dat vooral jonge kwaliteitswijnen voor een belangrijke financiële return zorgen. Kwaliteitswijnen krijgen volgens de onderzoekers wel opnieuw een injectie wanneer ze een antiek imago verwerven. Elroy Dimson waarschuwt wel dat investeringen in wijnen niet zonder risico blijven. “Trends kunnen op relatief korte termijn drastische verschuivingen kennen,” voert hij aan. “Porto-wijnen, die op het gebied van rendement slechts matige resultaten lieten optekenen, zijn daarvan een goed voorbeeld.” Volgens Dimson zou echter vooral whisky een belangrijke beleggingscategorie van de eenentwintigste eeuw kunnen worden.

Lees Verder

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overheid, kunst, wijn, belegging |  Facebook |

14-10-13

Vrouwen lagen aan de basis van de kunst

Vrouwen lagen aan de basis van de schilderkunst. Dat zegt Dean Snow, archeoloog aan de Pennsylvania State University. Uit onderzoek naar de paleolitische periode is volgens Snow gebleken dat het grootste gedeelte van de grotschilderingen door vrouwen werd geproduceerd. Tot nu toe werd algemeen aangenomen dat die grotschilderingen vooral het werk waren van mannen, aangezien de kunstwerken vooral vrouwen en de jacht op dieren toonden en daarmee een weerspiegeling leken te zijn van het dagelijkse leven van de mannelijke jagers. De nieuwe vaststellingen laten volgens de archeoloog ook veronderstellen dat vrouwen in die vroege gemeenschappen een belangrijker rol vervulden dan tot nu toe werd aangenomen.

Aan de grond van de theorie van Dean Snow ligt de vorm van de handen die in de schilderingen kan worden opgemerkt. “Geoloog John Manning stelde eerder al vast dat bij mannen de ringvinger langer is dan de wijsvinger,” verduidelijkt Dean Snow. “Bij vrouwen kan het tegenovergestelde fenomeen worden vastgesteld. De mensenhanden die in de grotschilderingen kunnen worden opgemerkt, komen overeen met de beschrijving die Manning heeft gegeven over vrouwelijke handen.” Eerder had bioloog Dale Guthrie al aangegeven dat de grotschilderingen, waarbij met de handen gekleurde afdrukken op de wanden werden geplaatst, wellicht het werk waren geweest van adolescente jongens.

Volgens Dean Snow blijkt echter dat door middel van de handenanalyse kan worden aangevoerd dat ongeveer 75 procent van de bekende grotschilderingen door vrouwen werden gecreëerd. Adolescente jongens zouden verantwoordelijk zijn voor 15 procent van de artistieke werken. Het aandeel van volwassen mannen in de grotschilderingen zou daarentegen tot 10 procent beperkt zijn gebleven. “Het feit dat in het verleden de grottenkunst hoofdzakelijk aan het mannelijk geslacht werd toegeschreven, heeft mogelijk te maken dat mannen ook het grootste gedeelte van de populatie archeologen vertegenwoordigen,” merkt Dean Snow op.

Lees Verder

14:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouwen, kunst |  Facebook |

30-09-13

Kunst heeft grote impact op leven van jongeren

Een betrokkenheid bij kunst heeft een belangrijke impact op jongeren. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of Sydney. De onderzoekers merken op dat de invloed van deze betrokkenheid veel verder reikt dan het onderwijs. De wetenschappers kwamen immers tot de vaststelling dat een artistiek engagement niet alleen kan worden gelinkt aan een grotere schoolmotivatie en een groter engagement in de klas, maar ook tot een grotere levenstevredenheid en een beter zelfbeeld. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers aan dat kunst een centrale rol moet worden toegemeten in het onderwijs en niet als een randgebeuren mag worden benaderd.

“Uit de studie bleek dat studenten die actief zijn in dans, theater, muziek en beeldende kunsten betere academische resultaten laten optekenen dan generatiegenoten die kunst grotendeels aan zich voorbij laten gaan,” merkt onderzoeksleider Andrew Martin, professor vorming en sociaal werk aan de University of Sydney, op. “Onder meer bleken studenten met een groter artistiek engagement zich meer gemotiveerd te voelen, terwijl ze ook meer geneigd bleken om opgelegde projecten af te werken en vaker in de les aanwezig waren. Bovendien bleken ze ook een groter plezier te hebben in de lessen en academisch hogere aspiraties te koesteren.”

“Bovendien bleken studenten met een grotere interesse in kunst ook in hun persoonlijke leven van een groter welzijn te getuigen,” zegt professor Martin nog. “Daarbij werden onder meer een beter zelfbeeld en een grotere levenstevredenheid opgetekend. Bovendien bleken de studenten ook een grotere zingeving in het leven te ervaren.” De onderzoekers merken op dat de sterkste positieve effecten werden ervaren bij jongeren die op een actieve manier bij kunstprojecten op school waren betrokken. Daarnaast bleek echter ook de interesse en het engagement van de ouders in de artistieke sector een stimulerende rol te spelen.

“Het onderzoek toont aan dat kunst een positieve impact kan hebben op vele aspecten van het leven,” voert Andrew Martin nog aan. “In het onderwijsprogramma dient dan ook een volwaardige ruimte worden geboden aan artistieke projecten.”

Lees Verder

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, onderwijs |  Facebook |

04-04-13

Theater en kunst stimuleren maatschappelijk engagement bij jongeren

Theater en kunst zijn de beste strategieën de beste manier om kinderen te helpen de maatschappelijke waarden te adopteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southampton en de University of Oxford naar het voluntariaat bij bijna vijfduizend Britse jongeren tussen tien en vijftien jaar. De onderzoekers merken op dat theater en kunst voor het stimuleren van maatschappelijke waarden zelfs meer geschikt blijken te zijn dan een religieus geloof.

Onderzoekers Matthew Bennett en Meenakshi Parameshwaran merkten op dat 4 procent van de ondervraagde kinderen nagenoeg dagelijks vrijwilligerswerk deden, terwijl 6 procent minstens één keer per week aan voluntariaat zou wijden. Daarnaast bleek 8 procent minstens één keer per maand vrijwilligerswerk te presteren. Voor 33 procent is er sprake van minstens één keer voluntariaat per jaar. Deze cijfers komen volgens de onderzoekers overeen met Amerikaanse cijfers. Meisjes bleken 50 procent meer geneigd te zijn aan voluntariaat te doen dan jongens.

De onderzoekers stelden echter vast dat het bijwonen van culturele op sportieve gebeurtenissen het grootste verband vertoonden met maatschappelijk engagement. Jongeren die aangaven vaak naar theater, ballet, muziekconcerten, musea, kunstgalerijen of sportevenementen te gaan, bleken 65 procent meer geneigd tot voluntariaat dan hun leeftijdsgenoten. Bij jongeren die wekelijks religieuze diensten bijwoonden, bleek volgens de onderzoekers daarentegen geen verschil opgemerkt te kunnen worden met hun leeftijdsgenoten.

"Een deelname aan culturele activiteiten getuigt van een bepaalde instelling en voorkeuren," voeren de onderzoekers aan. "Mogelijk zet dit hen ook aan dat vrijwilligerswerk hen eveneens van anderen zal onderscheiden."

Lees Verder

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: theater, kunst, engagement |  Facebook |

09-03-13

Mens heeft intuïtief gevoel voor kwaliteit van kunstwerken

De mens heeft een intuïtief gevoel voor esthetica. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Leeds, die daarmee de theorie willen tegenspreken dat kunstwerken meer worden gewaardeerd naarmate het publiek er vaker mee wordt geconfronteerd. De onderzoekers stelden echter vast dat het oordeel van het gemiddelde publiek bij een meervoudige blootstelling aan een kunstwerken zijn visie niet fundamenteel verandert. Dat is volgens de Britse wetenschappers de reden waarom curatoren en critici vaak tot een consensus komen over de waarde van kunstwerken.

Lees Verder

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst |  Facebook |

14-02-13

Syrië wil einde aan diefstal van kunstschatten

De Verenigde Naties moeten dringend maatregelen nemen om de handel in antieke Syrische kunstvoorwerpen tegen te gaan. Dat heeft Maamoun Abdulkarim, hoofd van het archeologisch departement van de Syrische regering, tijdens de workshop van de Unesco in Jordanië gezegd. De Verenigde Naties moeten volgens Adbulkarim een resolutie uitvaardigen die de handel in gestolen kunstschatten uit Syrië verbiedt. Abdulkarim benadrukte dat het cultureel erfgoed van Syrië moet worden beschermd zonder dat partij wordt gekozen in het conflict dat het land op dit ogenblik treft. Hij wees erop dat belangrijke Syrische archeologische elementen tot het werelderfgoed van de Unesco behoren.

Lees Verder

18:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: syrië, kunst, diefstal |  Facebook |

09-04-12

Kunstactiviteiten stimulans voor jongeren uit lagere socio-economische groepen

Tieners en jonge volwassenen uit lagere socio-economische groepen realiseren door een betrokkenheid bij kunstactiviteiten betere academische resultaten en hogere carrièredoelstellingen. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van wetenschappers aan de University of York. De onderzoekers benadrukken dat kunstactiviteiten jongeren uit lagere socio-economische groepen drie keer meer kans zou bieden om een bachelor-diploma te behalen. Ook zouden de kunstactiviteiten jongeren aanzetten tot een positiever sociaal gedrag.

Lees Verder

15:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, human resources |  Facebook |

08-07-11

Autobouwer Infiniti lanceert digitale kunstcompetitie

Autobouwer Infiniti, het luxemerk van Nissan Motor, start met een kunstcompetitie op de Europese markt, in samenwerking met het online kunstmagazine Designboom. Het programma Infiniti Digital Art Competition, beloont de overwinnaar met een geldprijs en een reeks Europese tentoonstellingen die door het Japanse automerk worden gesponsord. Infiniti werk voor zijn esthetisch design al verscheidene jaren met de Japanse Shodo-kalligrafie.

De kunstcompetitie bestaat uit drie periodes, waarbij telkens rond één element van het Infiniti-merk wordt gewerkt. Voor elk thema wordt een selectie van zes creaties gemaakt. Elk project zal tijdens een aantal evenementen in de Europese showrooms van Infiniti worden tentoon gesteld. De evenementen staan open voor het publiek, dat tijdens een online stemming de winnaar zal aanduiden. Elk evenement zal ook live worden gestreamd. De drie winnaars ontvangen een prijs van 10.000 euro.

Infiniti voert aan dat de wagens van het merk conceptueel of fysiek centraal moeten staan in de creaties. "De competitie is volgens Infiniti een onderzoeksproject dat de grenzen van de creatieve mogelijkheden wil aftasten," merkt het online magazine Marketing Daily op. "Infiniti stelt aan de potentiële deelnemers een gegevensbank met beelden en video ter beschikking. Infiniti en Designboom krijgen het recht om alle designs te publiceren en tentoon te stellen en te gebruiken in publicaties en promoties.

10:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, infiniti, kunst |  Facebook |

25-06-11

Corcoran Gallery krijgt waterlelie-schilderij van Claude Monet

De Amerikaanse Corcoran Gallery heeft uit de erfenis van de miljonaire Huguette Clark, die vorige maand op 104-jarige leeftijd overleed, een schilderij uit de waterlelie-reeks van de Franse impressionist Claude Monet gekregen. Het schilderij is zesentachtig jaar ontoegankelijk gebleven voor het publiek. De waarde van het schilderij wordt geraamd op 25 miljoen dollar. Corcoran heeft een galerij die de naam draagt van de gewezen Amerikaanse senator William Clark, de vader van de miljonaire.

Huguette Clark heeft een gedeelte van haar erfenis van 400 miljoen dollar voorbehouden voor kunst. William Clark, ooit de grootste landeigenaar van de Amerikaanse staat Nevada, was een bekend kunstverzamelaar. Clark schonk zijn hele erfenis aan de Corcoran Gallery, waarom de naam van de senator aan de galerij werd gegeven. Harry Hopper, voorzitter van de beheerraad van de Corcoron Gallery, merkte op dat voor het schilderij van Monet een gepaste plaats zou worden gevonden.

Huguette Clark heeft bepaald dat na haar dood een kunststichting moest worden opgericht, terwijl haar woning aan de kust van Californië tot een museum moet worden omgevormd. De waterlelie-reeks van Monet omvat ongeveer tweehonderdvijftig werken. Op een veiling in New York werd vorig jaar één van die werken verkocht voor een bedrag van 24,7 miljoen dollar. Drie jaar geleden werd Le Bassin Aux Nympheas, een ander werk van Monet, bij Christie's in Londen verkocht voor een bedrag van 80,5 miljoen dollar.

13:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: claude monet, corcoran gallery, kunst |  Facebook |

08-06-11

Expertise is een wapen tegen financiële beïnvloeding

Expertise is een wapen tegen financiële beïnvloeding. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Carilion Research Institute van de Amerikaanse universiteit Virginia Tech over beïnvloeding in de kunstsector. De onderzoekers wijzen erop dat de dorsolateral prefrontal cortex, een gebied in de hersenen dat in verband wordt gebracht met cognitieve controle en emotionele sturing, bij experts de invloed van een financiële gunst wegnemen door de respons in het beloningscircuit van de hersenen te controleren.

"De meeste instellingen verdedigen zich tegen partijdigheid door regels op te stellen die het toekennen van financiële gunsten beperken," merkt onderzoeksleider Read Montague, directeur van het Human Neuroimaging Laboraty aan het Carilion Research Institute, op tegenover het webmagazine ScienceDaily.com. "Het ontbreekt echter grotendeels aan wetenschappelijke kennis over de relatie tussen beloningen en verborgen partijdigheid. Daardoor blijven er nog altijd talloze mogelijkheden voor beïnvloeding open."

De deelnemers aan het onderzoek kregen een aantal kunstwerken voorgelegd, waarbij hen verteld werd dat ze van een sponsor van één van de werken een vergoeding van 300 dollar zouden krijgen. Bij de kunstexperts had die sponsoring geen invloed op hun voorkeur voor bepaalde werken, maar bij de leken bleek een groot gedeelte de werken te verkiezen die door de sponsor werden ondersteund. Met hersenscans kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat experts en leken bij het nemen van de beslissing een ander deel van de hersenen activeerden.

22-04-11

Prijzen voor hedendaagse kunst blijven stijgen

De prijzen voor hedendaagse kunst zijn tijdens de eerste drie maanden van dit jaar gevoelig gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Britse Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Daarbij wordt opgemerkt dat alle kunstsectoren het voorbije kwartaal prijsstijgingen lieten optekenen. Er wordt aan toegevoegd dat verwacht mag worden dat deze trend zich door de lage intrestvoeten ook in de nabije toekomst verder zal doortrekken.

Het rapport van de Britse kunstorganisatie merkt op dat de prijzen voor het negende kwartaal op rij zijn gestegen. "De gevoelige prijsstijgingen van de voorbije maanden zijn bijzonder bemoedigend," merkt John Anderson, directeur van de Britse organisatie, op. "De sector beleeft op dit ogenblik de beste periode in meer dan twee jaar. Het feit dat op alle prijsniveaus een groei wordt opgetekend, geeft aan dat hedendaagse kunst zowel voor zijn beleggingswaarde als esthetische eigenschappen wordt gekocht."

Anderson merkt op dat de meer traditionele sectoren, zoals edelmetalen en juwelen, nog altijd de voorkeur genieten bij de kopers, maar vooral op veilingen is er volgens hem ook duidelijk een grotere interesse voor kwaliteits-kunst. "Die trend lijkt zich ook in de toekomst verder door te zullen," voorspelt hij. Uit het onderzoek blijkt dat 25 procent van de respondenten gewag maken van stijgende prijzen. Tijdens de laatste drie maanden van vorig jaar werd slechts door 8 procent een groei aangegeven.

15:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst |  Facebook |

19-04-11

Russisch kunstfonds neemt notering op beurs van Moskou

Het Russische private kunstfonds Sobranie-PhotoEffect heeft een notering genomen op Micex, de beurs van Moskou. Het fonds hoopt op die manier investeerders aan te kunnen trekken met veilige, zij het met beperkte groeimogelijkheden, beleggingen. Het fonds, opgericht door fondsenmanager Agana, omvat ongeveer 300.000 originele prints van ongeveer tweehonderdvijftig Russische en buitenlandse fotografen. De waarde van het fonds wordt geraamd op 467 miljoen dollar.

Sobranie-PhotoEffect bestaat gedeeltelijk uit oude Sovjet-collecties, maar zou ook hedendaagse Russische fotografen willen aantrekken. Het fonds richt zich naar eigen zeggen vooral op buitenlandse investeerders. Yekaterina Alexandranova, assistent directeur-generaal van Agana, noemt het fonds een haven om geld op een veilige manier te plaatsen. In de portfolio van Sobranie-PhotoEffect zitten onder meer foto's van de Romanovs, de Russische tsarenfamilie. Ook heeft het fonds vroege paparazzi-foto's van actrice Sophia Loren.

Er is volgens Alexandrova al meer dan een eeuw aangetoond dat kunstinvesteringen een betrouwbare, winstgevende en veilige belegging vormen. "De kunstindexen groeien sneller en vallen trager dan de industriële aandelen," voert ze aan tegenover de Russische krant The Moscow Times. "De voorbije financiële crisis heeft alleen een impact gehad op de verkochte volumes, maar heeft de prijzen niet doen dalen." Er werd volgens haar voor fotografie gekozen omdat foto's de snelstgroeiende sector van de kunstmarkt vormen en betaalbaarder blijven dan andere kunstvormen.

Expert Serge Plantureaux voegt er aan toe dat Rusland ongeveer 20 procent van de wereldwijde fotomarkt vertegenwoordigt, maar nog niet de maturiteit heeft bereikt van de Amerikaanse of Europese markt. "Dat laat nog veel ruimte voor groei," merkt hij op. Twee jaar geleden haalde de wereldwijde fotoverkoop een omzet van 1,4 miljard euro. Meer dan één vijfde daarvan werd gerealiseerd op veilingen.

11-11-10

Metropolitan geeft Toetankamon-collectie terug aan Egypte

Het Metropolitan Museum of Art in New York gaat negentien archeologische voorwerpen uit het graf van farao Toetankamon teruggeven aan Egypte. De collectie bestaat uit kleine figuurtjes en juwelen, met inbegrip van een bronzen hond, een Sphinx-achtige armband-decoratie en een halssnoer. De voorwerpen blijven tot in juni volgend jaar jaar in het Amerikaanse museum tentoon gesteld. De voorwerpen zullen een onderdeel vormen van de Toetankamon-collectie van het nieuwe Grand Eyptian Museum in Gaza, dat over twee jaar zijn deuren zal openen. Thomas Campbell, directeur van het Metropolitan Museum of Art gaf toe dat de voorwerpen Egypte nooit hadden mogen verlaten.

"De archeologische voorwerpen werden ruim zestig jaar geleden naar New York verstuurd, nadat het Metropolitan Museum zijn expeditiehuis in Egypte had gesloten," meldt het persbureau Associated Press. "De beslissing om de objecten te repatriëren werd genomen nadat de oorsprong van de voorwerpen was geverifieerd. Museum-directeur Thomas Campbell stelde dat kon bevestigd worden dat alle voorwerpen afkomstig waren uit de graftombe van Toetankamon en de Egyptische vraag om teruggave van de kunstschat gerechtvaardigd was. Hij voegde er aan toe dat de voorwerpen volgens de betreffende wetgeving in Egypte hadden moeten blijven."

De graftombe van Toetankamon werd in het begin van de jaren twintig van de vorige eeuws ontdekt door de Britse archeoloog Howard Carter. "Het was de gewoonte dat archeologen een gedeelte van hun vondsten bijhielden," aldus nog Associated Press. "Een aantal van de voorwerpen uit de collectie werden verkregen van de nicht van Carter en uit de eigendommen van de archeoloog in Luxor, dat hij aan het Metropolitan Museum had geschonken." Zahi Hawass, secretaris-generaal van de Egyptische Supreme Council of Antiquities, prees het Metropolitan Museum voor zijn correcte houding ten opzichte van buitenlandse kunstschatten. Bij gelijkaardige claims was Hawass enkele jaren geleden onder meer in botsing gekomen met het Franse Louvre.

13-09-10

Kunstenaars tegen besparingen Britse regering

De Britse kunstenaars Damien Hirst en Tracy Emin hebben zich aangesloten bij een protestcampagne tegen de besparingen van de Britse regering. De actievoerders merken daarbij op dat het vijftig jaar heeft geduurd om in Groot-Brittannië een levendige kunstcultuur te creëren die door de hele wereld wordt bewonderd. Er wordt aan toegevoegd dat de besparingen niet alleen de kunstwereld zelf raken, maar ook een bedreiging vormen voor de sociale en economische voordelen die door de sector worden gecreëerd. In juli van dit jaar vroeg de Britse regering aan alle grote kunstorganisaties te zoeken op welke manier de uitgaven met 25 procent tot 30 procent zouden kunnen worden teruggeschroefd.

19:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, kunst |  Facebook |

23-07-10

Kunstmarkt maakt opnieuw positieve periode door

De kunstmarkt maakt opnieuw een positieve periode door, ondanks de moeilijke economische tijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Een aantal toptransacties blijven volgens het rapport de prijzen van kunstwerken en antiquiteiten opdrijven. In het marktsegment boven de 50.000 pond bleken tijdens het voorbije kwartaal dubbel zoveel transacties opgetekend te zijn dan tijdens de eerste drie maanden van het jaar. Er wordt aan toegevoegd dat zilver en juwelen de meest populaire sectoren blijven. Er werd volgens de onderzoekers ook een groei opgetekend in de prijscategorie tussen 5.000 pond en 50.000 pond.

"De onderzoekers melden dat taxateurs ook in de categorie tussen 1.000 pond en 5.000 pond melding maken van prijsstijgingen, hoewel dat minder uitgesproken zou zijn dan tijdens het eerste kwartaal van het jaar," aldus BBC News. "Er wordt aan toegevoegd dat alle kunstsectoren prijsstijgingen laten optekenen, op uitzondering van keramiek. Daarbij wordt opgemerkt dat de stijgende waarde van de edele metalen voor een prijsstijging heeft gezorgd bij zilver en juwelen. In het rapport wordt opgemerkt dat ook bij uurwerken tot 1.000 pond prijsstijgingen konden worden opgetekend." In het rapport wordt gesteld dat verwacht mag worden dat deze stijgende trend zich zal doorzetten, waarbij de vraag hoger ligt dan het aanbod.

Beleggers proberen volgens het rapport hun vermogen te beschermen tegen de toenemende inflatie en belastingen. "De resultaten van het onderzoek tonen aan dat geïnteresseerden een hoge prijs willen betalen voor absolute topkwaliteit, wat vaak te maken heeft met het relatief beperkte aanbod," voert Andrew Davies, woordvoerder van de Britse taxateurs-organisatie, aan. "Dat wordt aangetoond door een aantal recente transacties, waaruit blijkt dat verzamelaars bereid zijn om hoge sommen te betalen voor voorwerpen met een museum-kwaliteit. In het middensegment van de markt wordt echter een meer gemengd beeld gecreëerd. Door de onzekere economische toekomst hoeft het geen verwondering te wekken dat vooral geïnvesteerd wordt in traditioneel veilige categorieën."

Daarbij wordt onder meer gewezen op edele metalen en juwelen. Maar er wordt volgens de woordvoerder ook een groeiende interesse opgemerkt in oosterse keramieken en kunstwerken. Die interesse komt vooral van investeerders uit het Midden-Oosten en Azië.

06-03-10

Sotheby's ziet ook herstel in kunstverkoop

Het veilinghuis Sotheby's heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een nettowinst gerealiseerd van 73,6 miljoen dollar. Dat is de hoogste kwartaalwinst die Sotheby's in achttien maanden tijd liet optekenen. Tijdens dezelfde periode het jaar voordien werd nog een verlies geleden van 9,3 miljoen dollar. Toen werden de resultaten echter wel negatief beïnvloed door onder meer afschrijvingen op de inventaris en garantieverliezen. De verbeterde situatie is het gevolg van hogere veilingcommissies en uitgavenbeperkingen. Door de economische crisis heeft het publiek wereldwijd veel minder interesse in de aankoop van kunst. Midden vorig jaar kondigde Sotheby's dan ook aan dat zijn inkomen tijdens het tweede kwartaal met 87 procent was gedaald. Analist Rommel Dionisio van het bureau Wedbush stelt dat er echter opnieuw tekenen zijn dat de wereldwijde kunstmarkt zich aan het herstellen is.

Dat weerspiegelt zich ook in de kwartaalcijfers van Sotheby's. Tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar kreeg Sotheby's een gemiddeld commissieloon van 20,4 procent. Dat is een stijging met 4,4 procent tegenover het kwartaal voordien. De totale uitgaven daalden van 166,9 miljoen dollar naar 119,4 miljoen dollar. De inkomsten stegen met 31 procent tot 218 miljoen dollar. "Dat is vooral te danken aan veilingen van impressionisten, moderne kunst en hedendaagse werken tijdens de maand november," merkt het persbureau Associated Press op. "De veilingen brachten opvallend meer op dan eerder was ingecalculeerd." Over het hele jaar realiseerde Sotheby's een omzet van 485 miljoen dollar. Dat is een daling met 30 procent tegenover het jaar voordien. Door ontslagen en andere besparingen konden de onkosten echter gevoelig worden teruggebracht.

Over het hele jaar werd nog een verlies geleden van 6,5 miljoen dollar, tegenover een winst van 26,5 miljoen het jaar voordien. Twee jaar geleden boekte Sotheby's nog een winst van 213 miljoen dollar. Bill Ruprecht, chief executive van Sotheby's, stelde verheugd te zijn over de omzet van het vierde kwartaal van vorig jaar. Het gaat volgens hem uit het tweede meest succesvolle vierde kwartaal uit de geschiedenis van het veilinghuis. "De herfstverkopen toonden een duidelijke verbetering tegenover de lenteveilingen," aldus Ruprecht. "Aan de veilingen van impressionistische meesters en moderne kunst namen zelfs meer bieders deel dan ooit in het verleden. Dat betekent dat kopers altijd actief zullen zijn wanneer er interessante producten tegen een uitstekende prijs op de markt worden gebracht. Die positieve trend heeft zich ook tijdens de eerste weken van het nieuwe jaar verder doorgezet."

14:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, veiling, sotheby s |  Facebook |

20-12-09

Kostuums van Star Wars zijn geen kunst

Kostuums uit Star Wars zijn geen kunst, maar industriële ontwerpen. Dat is het oordeel van een Britse rechter in een geding van filmmaatschappij Lucasfilm tegen Andrew Ainsworth, ontwerper van de uniformen van de Stormtroopers uit Star Wars. Lucasfilm wou met het proces Ainsworth laten verbieden om op het internet kopieën van de kostuums te verkopen, vervaardigd met de originele mal. Drie jaar geleden had Lucasfilm in de Verenigde Staten al het gelijk aan zijn kant gekregen en verwacht werd dat de Britse rechter zich daar bij zou aansluiten. Het Britse hof van beroep oordeelden echter dat een Stormtrooper-uniform geen kunst is, maar een eenvoudig industrieel ontwerp. Onder de Britse wet is kunst gedurende zeventig jaar auteursrechtelijk beschermd, maar voor een industrieel ontwerp geldt slechts een bescherming van vijftien jaar. Lucasfilms heeft aangekondigd naar het Britse hooggerechtshof te zullen stappen.

Op het ogenblik dat Ainsworth de kostuums maakte, was hij werkzaam als industrieel ontwerper. Hij had er naar eigen zeggen zelfs geen idee van het voor een film was bedoeld. Tegenover de Britse krant London Times merkte Ainsworth op dat zijn machines op dat ogenblik vooral kajaks en watersportmateriaal produceerden. Het ontwerp van Ainworth is drieëndertig jaar oud. Hij gebruikt de oorspronkelijke mal om kopieën van die originele Stormtrooper-uniformen te verkopen. Daarmee overtreedt hij volgens Lucasfilm echter het copyright van de filmmakers. Lucasfilm was één van de eerste bedrijven uit de creatieve sector die uit hun producties ook een bijzonder lucratieve merchandising-activiteit distilleerden. In de Verenigde Staten kreeg Lucasfilm gelijk, waarbij Ainsworth een dwangsom van 20 miljoen dollar kreeg opgelegd indien hij niet stopte met zijn activiteiten.Lucasfilm probeerde de Amerikaanse uitspraak ook in Groot-Brittannië, waar Ainsworth zijn activiteiten heeft, af te dwingen.

De Britse rechter oordeelde echter dat de uniformen geen kunst zijn, maar een eenvoudig industrieel ontwerp. Daardoor staat er op een ontwerp slechts een copyright van vijftien jaar in plaats van zeventig jaar. De eis van Lucasfilm werd dan ook afgewezen, al wordt het Ainsworth wel verboden om in de Verenigde Staten reclame te maken voor de uniformen. De rechter stelde dat copyright een lokale juridisdictie is en dus van land tot land kan verschillen. Het is volgens de rechter aan het politiek beleid en niet aan de rechter om daarover een beslissing te nemen. De filmmaatschappij heeft echter aangekondigd naar het Britse hooggerechtshof te zullen stappen."De rechters in deze zaak gaan compleet voorbij aan de creatieve inspanningen van filmontwerpers en rekwisietenmakers," merkt Lucasfilm op. "Volgens de rechters zijn rekwisieten blijkbaar het werk van mensen die gefaald hebben als kunstenaar en mag hun werk niet gezien worden als kunst."

11:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, film, star wars, lucasfilm, andrew ainsworth |  Facebook |

08-10-09

Opnieuw groeiende interesse voor Chinese kunstmarkt

Er is opnieuw een grotere interesse in de Chinese kunstmarkt. Dat zegt het veilinghuis Sotheby's. Daarbij wordt erop gewezen dat de herfstveilingen in Hong Kong een totaalbedrag van 168 miljoen dollar heeft opgeleverd. Dat was gevoelig meer dan oorspronkelijk was verwacht. De omzet was de derde hoogste in de geschiedenis van de halfjaarlijkse veilingen van Sotheby's in Hong Kong. Tegenover de lenteveiling van dit jaar werd een omzetgroei met 88 procent opgetekend. Analisten zeggen echter sceptisch te blijven over een heropbloei en maken gewag van gemengde resultaten. Volgens hen zijn veel verzamelaars nog altijd terughoudend om uitzonderlijke werken te koop aan te bieden, terwijl de veilingen nog altijd met een grote voorraad onverkochte werken werden geconfronteerd. Bovendien werden bijna 50 procent meer werken aangeboden dan tijdens de lenteveilingen.

"Patti Wong, voorzitter van Sotheby's Asia, heeft het over sterke resultaten, waarbij de kopers uit waren op de meest waardevolle en zeldzame werken," meldt het persbureau Reuters. "Wong zei dat er opnieuw een grotere belangstelling bleek van verzamelaars uit het Chinese vasteland. Die groep wordt bestempeld als een cruciale pijler voor een duurzame heropleving van de kunstmarkt." Er wordt opgemerkt dat vooral de vraag naar uitzonderlijke werken, zoals een keizerstroon uit de Qing-periode, bijzonder groot was, zoals dat ook in het verleden het geval placht te zijn. Een Chinese verzamelaar bood 11,07 miljoen dollar voor de drakentroon. Nader Rasti, gespecialiseerd in Aziatische kunst, stelt dat de Aziatische antiekmarkt sterker is dan andere sectoren van de kunstverkoop en een groei zal blijven kennen, aangezien er meer kandidaat-kopers opdagen en het aanbod steeds kleiner wordt.

Toch bleef uiteindelijk 43 procent van de aangeboden antieke kunstwerken onverkocht. Bij de verkoop van hedendaagse Chinese kunst bleef 23 procent onverkocht, waarbij bovendien slechts enkele werken een verkoopprijs van minstens 1 miljoen dollar haalden, op uitzondering van werken van Zhang Xiaogang, Liu Ye en Li Songsong. De voorbije twee jaren volgden de recordverkopen zich daar in snel tempo op. "De Chinese hedendaagse kunst heeft zware klappen gekregen van de economische crisis," aldus Reuters. "De meer traditionele categorieën van Chinese schilderijen en antiek heeft echter beter stand gehouden. Een kunstwerk uit de Qianlong-periode werd verkocht voor een bedrag van 1,7 miljoen dollar. Dat is bijna vijf keer zoveel als de oorspronkelijke ramingen.

19:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, kunst, veiling, sotheby s |  Facebook |

02-08-09

Internetkunst krijgt rendabel financieel model

GaziraBabeliInternetkunst geniet al verscheidene jaren een behoorlijke populariteit, maar lange tijd bleek het quasi onmogelijk om er een financieel rendabel model rond op te zetten. De grote toegankelijkheid van het internet maakt het immers onmogelijk om de kunstwerken als unieke exemplaren te beschouwen die in een collectie kunnen worden ondergebracht. Daar is de jongste periode echter verandering in gekomen. Verzamelaars en musea tonen sinds kort wel belangstelling voor digitale kunstwerken. Daarbij wordt echter een nieuwe eigendomsmodel gehanteerd. De kopers investeren niet langer in een uniek kunstwerk, maar wel in het conceptuele en culturele aspect van kunst.

"De opkomst van het internet trok ook al vlug kunstenaars aan die met het nieuwe medium wilden experimenteren," stipt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal aan. "Vele kunstenaars voelden zich daarbij bijzonder aangetrokken door het feit dat ze zich met het medium rechtstreeks tot hun publiek konden richten. Volgens de Servische online kunstenaar Vuk Cosic liet het internet hen toe om tussenpersonen zoals curatoren, critici theoretici en andere kunstbureaucratie te omzeilen. Bovendien konden de kunstenaars met hun online projecten ook een samenwerking tot stand brengen met het publiek, dat zelf actief kan deelnemen en niet louter een passief toeschouwer was. Voor nog andere kunstenaars boden deze projecten mensen de kans om dictatoriale censuur te omzeilen."

Ook de brede toegankelijkheid van internetkunst sprak vele kunstenaars aan. "Meestal is kunst beperkt tot musea, galerijen en privé-collecties," verduidelijkt de Amerikaanse internetkunstenaar Ken Goldberg. "Internetkunst kan echter door iedereen op elk ogenblik worden bekeken. "Dat staat in scherp contrast met de cultwaarde van een kunstwerk, die zijn sterkte haalt uit zijn unieke karakter." Maar die toegankelijkheid bleek tegelijkertijd een groot probleem te vormen voor de marktwaarde van de online kunst. Wolf Lieser, oprichter van het Digital Art Museum in Berlijn, stelt dat er in de jaren negentig bijzonder veel interesse was voor de opkomende net.art, maar was deze kunstvorm vanuit financieel perspectief een flop. Lieser had op het einde van de jaren negentig een digitale kunstgalerij, maar moest die sluiten omdat de werken niet werden verkocht.

De jongste jaren wordt daarin echter een verandering opgemerkt. "Privéverzamelaars en gevestigde kunstinstellingen tonen een grotere interesse om deze digitale werken te verzamelen en kopen," aldus nog The Wall Street Journal. Wolf Lieser stelt dat verzamelaars steeds meer vertrouwd raken met het format van de online kunst. "In plaats van een artefact te verwerven, beseffen ze steeds meer dat ze met het kopen van internetkunst investeren in het conceptuele en culturele aspect van kunst," voert hij aan. "Toch willen vele collectors ook nu nog altijd een uniek element, zelfs wanneer het artefact, zoals een herinneringsplaat of een cd-rom, uitsluitend een symbolische waarde heeft."

Dat wordt bevestigd tot privéverzamelaar Theo Armour (62) - tot voor kort lid van de adviesraad van de Pegg Guggenheim Foundation in Venetië - die recent gestart is met het kopen van net.art, omdat hij daardoor naar eigen zeggen het gevoel had om in een nieuwe artistieke ontwikkeling te participeren. Hij kocht onder meer het online werk 'Memento Mori' van Ken Goldberg. Dat kunstwerk kan door iedereen op het internet worden bekeken, maar Armour heeft zijn eigen originele versie op een flash drive in een zilveren omhulsel. Ook musea beginnen stilaan een grotere interesse te tonen voor online kunst, zoals het San Francisco Museum of Modern Art en het Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) in Karlsruhe. Rudolf Frieling, curator mediakunst van het Amerikaanse museum, voert daarbij aan het hoog tijd werd om de logische volgende stap te nemen en aandacht te besteden aan technologisch werk.

18:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, kunst |  Facebook |

26-07-09

Amerikaanse kunstgalerijen vallen als vliegen

In de Verenigde Staten zien talloze kunstgalerijen zich verplicht te sluiten. Oorzaak is de zwaar terugvallende interesse, te wijten aan de economische crisis. Economist Jay Bryson van Wells Fargo Securities wijst er daarbij op dat kunst een discretionaire uitgave vormt en dus in periode van financiële moeilijkheden als één van de eerste wordt geschrapt. Mensen die hun baan zijn verloren of moeite hebben om hun hypotheek af te betalen zijn volgens de econoom dan ook niet geneigd om nog geld te investeren in kunst. De voorbije twee jaar hebben volgens het kunstmagazine Artnet alleen al in Manhattan minsten twee dozijn kunstgalerijen hun deuren gesloten. Artnet heeft het daarbij over een dramatische situatie.

Zelfs kapitaalkrachtige kunstliefhebbers schroeven hun investeringen in nieuwe kunstobjecten gevoelig terug. "Een miljardair die 40 procent heeft verloren op zijn beleggingen, heeft nog 600 miljoen dollar over," aldus Jay Bryson tegenover het persbureau Associated Press. "Dat is nog altijd een heleboel geld, maar 40 procent blijft toch 40 procent." Leslie Levy, eigenaar van een galerij met hedendaagse kunst in Scottsdale in de staat Arizona, voegt er aan toe dat vele kunstliefhebbers ook veel minder snel een kunstwerk aankopen. "Vroeger stapten deze liefhebbers een vernissage binnen en kozen een werk uit," voert ze aan. "Nu komen ze wel kijken, maar hebben ze een veel langere bedenktijd nodig en wordt er veel minder spontaan gekocht."

Leslie Levy ziet zich gedwongen haar galerij te sluiten en haar onderneming om te vormen tot een online kunsthandel. Ook het geval met de Bellwether Gallery in Manhattan sluit na 32 jaar zijn deuren. Die realiseerde tijdens het eerste kwartaal van dit jaar nog een omzet van 80.000 dollar. Tijdens dezelfde periode vorig jaar noteerde de galerij nog 350.000 dollar en 600.000 dollar tijdens de eerste drie maanden van het jaar daarvoor. "In de lente van vorig jaar kwam de ommekeer," aldus galerijhoudster Becky Smith. "Tijdens die periode werden drie tentoonstellingen, die normaal echte blockbusters hadden moeten worden, een regelrechte flop. De jaren voordien gingen de zaken ongelooflijk goed, maar plots sloeg de slinger naar de compleet andere kant door."

10:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, verenigde staten, galerij |  Facebook |

18-01-09

Veilinghuis Christie's verplicht te herstructureren

Het Britse veilinghuis Christie's heeft aangekondigd een kostenbesparing door te zullen moeten voeren. Daarbij zal het personeelsbestand gevoelig worden afgebouwd, terwijl ook de contracten met een aantal consulenten niet meer zullen worden hernieuwd. Het veilinghuis voert aan dat een aantal veilingen de voorbije vier maand teleurstellende resultaten opleverden, als gevolg van de economische crisis. Daarmee wordt een einde gemaakt aan een tien jaar durende groeiperiode, waar de prijzen voor kunst steeds verder bleven stijgen, onder meer dankzij de recordbonussen die grote bedrijven aan hun toplui toekenden. Christie's zegt dat de ingreep nodig is om winstgevend te kunnen blijven. Het is de eerste herstructurering die Christie's moet doorvoeren sinds het uiteenspatten van de dotcom-hype in het begin van dit decennium.

18:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, veiling, christie |  Facebook |

03-01-09

Holland Art Cities moet extra toeristen lokken

hollandMet een gezamenlijk kunstproject willen de Nederlandse steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht de twee volgende jaren 200.000 extra bezoekers lokken. Tien Nederlandse topmusea hebben daarvoor het project 'Holland Art Cities' opgezet. Daarbij wordt gewerkt rond gezamenlijke thematentoonstellingen rond internationale invloeden, jonge kunst en Hollandse meesters. De initiatiefnemers laten zich daarbij leiden door het Rembrandtjaar van 2006, toen een samenwerking op grote schaal heel wat extra buitenlandse bezoekers opleverde. Het project werd opgezet in samenwerking met het Nederlandse Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Gemikt wordt vooral op Italiaanse en Spaanse bezoekers.

"De afstanden tussen de musea in de vier grote Nederlandse steden zijn eigenlijk heel makkelijk te overbruggen," voeren de initiatiefnemers aan. "Nergens anders vindt men per vierkante meter zoveel kunst als in Nederland. Om de samenwerking tussen de musea te realiseren, worden de tentoonstellingen binnen het thema op elkaar afgestemd. Zo toont het Mauritshuis tijdens het thema Internationale invloeden, waarmee Holland Art Cities opent, hoe landschapsschilder Jacob van Ruisdael naar het Nederlands-Duitse grensgebied trok om inspiratie voor zijn schilderwerk op te doen. De Hermitage Amsterdam, die dit jaar samen met het Stedelijk Museum zijn deuren heropent, heeft tegelijkertijd een expositie over het Russische hof tijdens de tsarentijd."

De initiatiefnemers stellen dat ervoor gezorgd werd dat de tentoonstellingen op elkaar aansluiten, zodat het thema in een gemeenschappelijke context geplaatst kan worden. "Toeristen zijn volgens de organisatoren door dat opzet zeker bereid om af te reizen naar de vier steden," aldus De Volkskrant. "Nederlanders vergeten vaak dat hun land voor buitenlanders heel erg klein is. Het is heel gemakkelijk om van de ene locatie naar de andere te reizen. Voor veel buitenlanders komt dat op hetzelfde neer als even de metro pakken binnen een grote stad." Holland Art Cities mikt vooral op Italiaanse en Spaanse toeristen. Die komen volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme immers niet voor een warm klimaat of de zee naar Nederland, want dat hebben ze al in eigen land. Een thematentoonstelling kan voor die groep echter wel een goede reden zijn om naar Nederland te komen.

12:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, nederland, toerisme |  Facebook |

30-12-08

Marinekunst belangrijk voor kustonderzoek

bonchurchMarineschilderijen uit de negentiende eeuw kunnen een belangrijke basis vormen voor de studie van kusterosie. Dat zegt Robin McInness, gepensioneerd maritiem ingenieur. Deze kunstwerken geven onderzoekers volgens hem immers de kans om de kustlijnen te bekijken voor die door de industriële ontwikkeling werden veranderd. Een aantal van deze schilderijen toont immers duidelijk de toenmalige geologische structuur en de topologie van de omgeving. Vooral periodes met snel opeenvolgende veranderingen kunnen volgens McInness veel duidelijk maken. McInness bestudeerde voor zijn onderzoek schilderen van het einde van de achttiende eeuw tot het begin van de twintigste eeuw.

"Doorheen de jaren heeft Robin McInnes honderden schilderijen bekeken over de kusten van Hampshire en het Isle of Wight, waar hij jarenlang verantwoordelijk was voor het beheer van de kustlijnen," aldus BBC News. "Door de combinatie van zijn interesse in schilderijen van de lokale natuur, geologie en kusterosie, kwam hij op een methode om deze kunstwerken een basis te laten vormen voor de studie van de veranderingen van de kustlijnen. McInness benadrukt dat deze schilderijen niet alleen een goed instrument zijn om de fysieke veranderingen te catalogeren, maar ook gebruikt kan worden om milieu en ontwikkeling van dichterbij te bekijken. "Vele schilders keerden immers gedurende langere periodes naar dezelfde plek terug," voert hij aan.

Vooral het Victoriaanse tijdperk was volgens McInnes belangrijk, omdat de kustlijnen in die periode zware veranderingen ondergingen doordat steden zoals Portsmouth met de opening van de spoorwegen begonnen te groeien. "De Victoriaanse marine-schilderkunst was ook de meest accurate, aangezien het de bedoeling was om een exact beeld van het landschap mee naar huis te nemen," benadrukt McInnes. "In de Italiaanse landschapskunst was accuraatheid niet de grootste prioriteit. Het onderzoek toont aan hoe de Victoriaanse ontwikkeling de Engelse kustlijn drastisch heeft veranderd. Het is interessant om terug te gaan in de tijd, omdat dit onderliggende problemen zoals erosie en onstabiliteit kan verklaren. Natuurlijke processen uit het verleden zijn grotendeels gemaskeerd door de kustontwikkeling."

McInness had een bijzonder grote collectie van kunstwerken om zijn onderzoek op te steunen. "Op het einde van de zeventiende eeuw werd Engeland door de oorlogen van Napoleon immers van de rest van Europa afgesneden," benadrukte McInness. "Daardoor begonnen kunstenaars grotere aandacht te schenken aan de pittoreske landshappen van de Britse eilanden."

13:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kust, kunst, geologie, robin mcinness |  Facebook |

24-12-08

Speculanten weg uit kunstmarkt

christiesDoor de kredietcrisis zijn de speculanten uit de kunstmarkt verdwenen. Dat zegt een woordvoerder van het veilinghuis Christie's in Amsterdam. De focus ligt volgens woordvoerder Maarten van Gijn nu opnieuw bij kennis en kwaliteit, waardoor alleen de allerbeste werken voor een topprijs van de hand kunnen worden gedaan. Dat betekent echter ook dat de selectie voor veilingen strenger wordt. Als gevolg daarvan zal het aantal veilingen bij Christie's in Amsterdam alvast beperkt worden. Ook een aantal gespecialiseerde afdelingen werden opgedoekt en de veilingen overgeheveld naar andere vestigingen. Maar van Gijn voegt er wel aan toe dat goede kunst altijd een goede prijs zal behalen en behouden.

Tot vorig jaar leken er in de kunstwereld geen grenzen meer te bestaan. "Men kon een Picasso kopen en hem drie maand later vrijwel moeiteloos met verkopen," zegt Maarten van Gijn tegen de Nederlandse krant De Telegraaf. "De kunstverzamelaar kon niet snel een miskoop doen. Voor alles leek een markt te zijn. Grote kunstenaars, zoals Lucian Freud, Jeff Koons en Damien Hirst, waren merknamen geworden. Dat is echter verleden tijd. Nu geldt weer dat een goede kennis over de kunstwereld tot de grootste winsten leidt. Dat betekent dat de veilinghuizen, kopers en verkopers van kunst selectiever moeten worden goed geïnformeerd de kunstmarkt moeten betreden."

Door de strengere selecties wordt ook het aantal veilingen afgebouwd. De voorbije periode werden bij Christie's in Amsterdam ongeveer veertig veilingen per jaar georganiseerd. Voor volgend jaar zijn er echter nog vijfentwintig veilingen voorzien. Christie's Nederland verwacht dit jaar een omzet van ongeveer 50 miljoen euro te zullen realiseren. Dat is evenveel als twee jaar geleden. Vorig jaar werd een recordomzet van 72 miljoen euro geboekt. Het veilinghuis heeft ook enkele gespecialiseerde afdelingen opgedoekt. De zilversectie en de afdeling porselein werden geschrapt. Ook de Chinese kunst en de afdeling Art Nouveau-Art Deco werden geschrapt. De expert is nog wel bij in dienst, maar de veilingen vinden nu plaats in Parijs, New York en Londen.

16:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, veiling, christie s |  Facebook |

21-10-08

Vervalsing na-oorlogse Russische kunst groeiend probleem

kabakov1De markt van de Russische na-oorlogse kunst wordt steeds meer geconfronteerd met namaak. Dat zegt de Russische kunstenaar Ilya Kabakov. Hij zegt persoonlijk al gestuit te zijn op de verkoop van namaak van zijn oeuvre. Eén van de oorzaken van de namaakgolf is volgens hem de groeiende vraag en de stijgende prijs van na-oorlogse kunst. Kabakov heeft nu acties aangekondigd tegen het criminele namaakcircuit. Kabakov is op dit ogenblik de duurste Russische kunstenaar uit de na-oorlogse periode. Zijn werk 'Beetle' uit 1982 werd begin dit jaar voor 5 miljoen dollar.

"Criminelen rekenen op de naïviteit van de koper en diens hoop om een vroeg of belangrijk werd van een bekende en een dure kunstenaar te kunnen verwerven aan een goedkope prijs," vertelde Emilia Kabakov, echtgenote van de Russische kunstenaar, aan de nieuwsdienst Bloomberg. Vorige maand opende Kabokov zijn eerste tentoonstelling in Moskou sinds hij de Sovjet-Unie ontvluchtte en zich in de Verenigde Staten vestigde. Dat zorgde volgens Bloomberg voor een groeiende interesse van Russische verzamelaars in het werk van Kabokov.

"Kort na de opening van de tentoonstelling werden er volgens de kunstenaar al zeven namaakschilderijen van Kabokov aan een Russische verzamelaar aangeboden," aldus Bloomberg. "Volgens de verkoper waren de werken in de jaren tachtig door de douane aan de grens van de Sovjet-Unie in beslag genomen." Deze maand vroeg de Londense dealer Yelena Walker aan Kabakov om een werk te authentificeren dat aan een Russische klant was aangeboden. Het bleek om een vervalsing te gaan.

Volgens Emilia Kabakov begonnen in de jaren negen de eerste vervalsingen van hun werk op de markt te komen. "Meestal ging het om amateuristische kopieën die werden verkocht voor ongeveer 2.000 dollar," stelt ze. "Het eerste echt vervalste schilderij dook pas in 2005 op en werd aangeboden voor den prijs van 200.000 dollar." De Kabokovs gaan nu een lijst met foto's van vervalsingen op hun website plaatsen. Indien de situatie nog erger wordt, zullen ze naar eigen zeggen de internationale politiediensten inschakelen.

"De vervalsing van na-oorlogse Russische kunst is erger dan met de klassieke Russische kunst," zegt Vladimir Roschin, uitgever van 'The Catalog of Fraudulent Art Works'. Dat heeft volgens hem vooral te maken met een gebrek aan onafhankelijke experts en onderzoek naar na-oorlogse kunst.

13:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, rusland, namaak, kabakov |  Facebook |