11-09-12

Wereldwijde emissierechten overschrijden kaap van één miljard ton

Het Clean Development Mechanism (CDM) van het Kyoto Protocol, een marktmechanisme om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven, heeft inmiddels voor één miljard ton emissierechten uitgeschreven. Dat heeft de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) bekend gemaakt. In het systeem van emissierechten kunnen landen met een hoge uitstoot aan broeikasgassen de milieubalans in evenwicht brengen door deelname aan duurzame projecten in andere landen. Het certificaat voor het miljardste ton werd uitgeschreven voor een project in Alwar in de Indiase regio Rajasthan, waar een bedrijf voor zijn brandstofvoorziening van olie en steenkool is overgeschakeld op biomassa die lokaal wordt geproduceerd. Het project zou jaarlijks de emissie van 17.475 ton broeikasgassen moeten vermijden. Dat komt overeen met de uitstoot van 3.100 personenwagens. Het mechanisme zelf is zwaar getroffen door een crisis in de Europese emissie-markt en wordt zelf geconfronteerd met een aantal klachten over misbruik en de voorkeur voor Chinese projecten.

Lees Verder

10:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, kyoto, emissie |  Facebook |

04-09-11

Groeimarkten vragen extra uitstootmaatregelen geïndustrialiseerde wereld

Brazilië, Zuid-Afrika, India en China hebben de geïndustrialiseerde landen opgeroepen om op de klimaattop van de Verenigde Naties later dit jaar hun engagement voor het terugschroeven van de emissies van broeikasgassen op te drijven. Antonio Patriota, Braziliaans minister van buitenlandse zaken, benadrukte dat de geïndustrialiseerde landen verder moeten gaan dan de inspanningen die tot nu toe werden geleverd. Patriota voegde er aan toe dat de groeilanden heel wat inspanningen hebben gedaan om de klimaatverandering te bestrijden en daarbij ambitieuze doelen hebben gesteld.

Xie Zhenua, Chinees minister van klimaatverandering, riep op tot een grotere samenwerking en dialoog met de geïndustrialiseerde landen, zodat de klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban bevredigende resultaten zou opleveren. "Leiders van de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben echter al gewaarschuwd dat er in Durban geen bindende afspraken zullen worden gemaakt over de emissieproblematiek," aldus het persbureau AFP.

In Durban moet worden onderzocht op welke manier de afspraken van de vorige klimaattop in het Mexicaanse Cancun, in december vorig jaar, in praktijk kunnen worden gebracht. Bovendien moet worden bekeken of de klimaatafspraken van het Kyoto Protocol, die volgend jaar vervallen, zullen worden verlengd. China en de Verenigde Staten, de twee belangrijkste vervuilers van de wereld, zijn niet gebonden door de afspraken van Kyoto.
 
De Europese landen zijn in het algemeen op schema met hun emissie-beperkingen, maar Canada lijkt zijn doelstellingen lang niet te zullen halen. Ondertussen blijft de uitstoot in China, India, Indonesië en Brazilië een gigantische groei kennen. De wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide heeft vorig jaar een nieuw record geboekt. Japan, Canada en Rusland hebben al gezegd geen nieuwe uitstootbeperkingen te zullen ondertekenen. De Europese Unie is alleen bereid tot extra inspanningen wanneer ook andere landen bijkomende maatregelen nemen.

13:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uitstoot, kyoto, milieu |  Facebook |

27-07-10

Rusland keurt vijftien emissieprojecten goed

De Russische regering heeft de toestemming gegeven voor het opstarten van vijftien projecten rond duurzame energie. Dat moet het land de mogelijkheid bieden om in het kader van het Kyoto Protocol uitstootkredieten te verwerven. De goedgekeurde projecten zouden de volgende twee jaar ongeveer 30 miljoen uitstootrechten kunnen opleveren. Benoit Leguet, binnen de Verenigde Naties verantwoordelijk voor de uitstootrechten van het Kyoto Protocol, zegt dat met deze goedkeuring een belangrijke hindernis is genomen. De goedkeuring door gastlanden is volgens Leguet is volgens hem één van de grootste hinderpalen voor de uitstootrechten geweest en vooral Rusland zou op dat vlak een echte flessenhals hebben betekend.

"Gehoopt kan worden dat er nu ongeveer 2,7 miljard euro aan uitstootrechten zouden kunnen vrijkomen voor meer dan honderd Russische projecten die door de Russische administratieve molen worden opgehouden," merkt de Russische krant The Moscow Times op. "De Wereldbank heeft vorig jaar een bedrag van meer dan 354 miljoen dollar gereserveerd voor bedrijven om te investeren in milieuprojecten in landen die de doelstellingen van het Kyoto Protocol hebben onderschreven en uitstootrechten toegewezen hebben gekregen. Die investeringen kunnen door de betrokken worden gebruikt om de eigen uitstoot van broeikasgassen te compenseren of met winstdoelstellingen te verkopen."

Dit jaar werden door de Wereldbank zevenendertig projecten toegewezen voor investeringen in emissierechten in het kader van het Kyoto Protocol. De Russische individuele projecten die werden goedgekeurd, zouden later bekend worden gemaakt. "De goedkeuring van Russische projecten heeft jaren vertragingen opgelopen," meldt The Moscow Times nog op. Volgens cijfers van de Verenigde Naties zouden in Rusland 103 projecten zijn goedgekeurd. Dat is 61 procent van het hele programma dat werd goedgekeurd. Die projecten zouden over twee jaar samen een besparing van 229 miljoen ton op de uitstoot van koolstofdioxide moeten opleveren. Dat is 57 procent van de totale besparingen die naar voor worden geschoven.

19:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, kyoto, milieu, emissierechten |  Facebook |

18-04-09

Europese uitstootcijfers blij met milde winter

De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie is in 2007 met 1,2 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het European Environment Agency. De daling was echter vooral te danken aan een milde winter, die de vraag naar brandstoffen deed dalen. De uitstoot van de Europese Unie werd met 9,2 procent teruggeschroefd tegenover het niveau van 1990, dat door het Kyoto Protocol van de Verenigde Naties als het ijkpunt wordt beschouwd voor de strijd tegen de opwarming van de aarde. De regeringen van de lidstaten van de Europese Unie hebben beloofd om de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van het volgende decennium met 20 procent te zullen verlagen en met 30 procent indien andere geïndustrialiseerde landen dezelfde doelstellingen voorop zouden schuiven.

"Het European Environment Agency benadrukt dat de Europese Unie in 2007 het verbruik van olie en gas gevoelig kon terugdrijven, vooral bij de huisgezinnen," aldus het persbureau Reuters. "Door de milde winter was er een lagere vraag naar olie, gas en steenkool, de grootste bron van broeikasgassen door menselijke activiteiten. Ook bleken de energieprijzen een gevoelige stijging te kennen. De uitstoot van de industrie kende eveneens een daling, vooral in Italië, Groot-Brittannië en Spanje. De uitstoot van krachtcentrales op fossiele brandstoffen kende echter een stijging, vooral in Duitsland, Spanje, Griekenland en Nederland." De totale uitstoot van de Europese Unie viel terug met 59 miljoen ton. In Duitsland en Groot-Brittannië, de grootste vervuilers, werd een daling met respectievelijk 2,4 procent en 1,7 procent opgetekend.

In de vijftien oorspronkelijke lidstaten van de Europese Unie werd er een terugval met 1,6 procent opgetekend tot 4,23 miljard ton. Dat gebied zat daarmee 5 procent onder het ijkniveau van het begin van de jaren negentig. Volgens het Kyoto Protocol moeten de uitstootniveau's tegen 2012 met 8 procent teruggeschroefd worden tegenover het ijkniveau. "De Europese Unie zegt de internationale strijd tegen de opwarming van de aarde te leiden," aldus nog Reuters. "Er zijn echter grote verschillen tussen de onderscheiden Europese lidstaten. Letland schroefde zijn uitstoot met 54,7 procent tegenover het ijkniveau, maar Spanje steeg met 53,5 procent boven dat vergelijkingspunt uit."

17:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, europese unie, kyoto, uitstoot |  Facebook |

19-11-08

Canada is grootste knoeier met broeikasgas

De uitstoot van broeikasgassen door de veertig geïndustrialiseerde landen is tussen 2000 en 2006 met 2,3 gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. De grootste groei werd opgetekend in het voormalige Oostblok en Canada. Uit de cijfers blijkt dat de Canadese uitstoot van broeikasgassen sinds 1990 met 21,3 procent is gestegen, terwijl die volgens de planning met 6 procent zou hebben moeten dalen. Zestien landen, onder meer Frankrijk, Griekenland, Hongarije en Groot-Brittannië zitten volgens de Verenigde Staten op schema met het verlagen van de uitstoot.

"In 1997 ondertekenden veertig landen het Kyoto Protocol, waarbij overeengekomen werd dat tegen 2012 het niveau van de uitstoot van broeikasgassen 5 procent lager moest liggen dan het niveau van 1990," aldus het persbureau Associated Press. Die daling is volgens het rapport van de Verenigde Naties nu bereikt. Maar er wordt opgemerkt dat die daling in grote mate toe te schrijven is aan het terugvallen van de industriële activiteit van de voormalige Oostblok-landen, na het vallen van het IJzeren Gordijn.

De Verenigde Naties wijzen erop dat de stijging van de uitstoot in de geïndustrialiseerde wereld en de ontwikkelingslanden sinds de eeuwwisseling de positieve evolutie van dreigt weg te vegen. In de voormalige Oostblok-landen is de uitstoot sinds het begin van dit decennium met 7,4 procent is gestegen. In Canada werd sinds 1990 zelfs een stijging met 21,3 procent opgetekend. In 2006 daalde de uitstoot in de geïndustrialiseerde wereld met 0,1 procent, maar die evolutie is volgens het rapport te verwaarlozen.

Groot-Brittannië zit volgens het rapport wel op schema, maar uit een recent Brits rapport is gebleken dat ook daar het cijfer, indien rekening gehouden wordt met de vervuiling van de scheepvaart en luchtvaart en de ecologische voetafdruk van ingevoerde producten, in realiteit is gestegen.

12:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, verenigde naties, kyoto, uitstoot |  Facebook |

14-12-07

Derde wereld heeft meer groene energie nodig

Landen in de derde wereld beschuldigen de geïndustrialiseerde wereld ervan hen te verplichten om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en tegelijkertijd te weigeren om voor de technologie te zorgen die nodig is om de klimaatverandering te bestrijden zonder de economie van arme landen te schaden. Vooral Afrika werd tot nu toe te weinig bevoorraad met groene energie.

“Vele landen in de derde wereld hebben heel wat zon, wat daarvan ideale regio’s zou maken voor zonne-energie,” aldus de Amerikaanse krant The Washington Post. “Het probleem is echter dat slechts weinig bewoners van die landen zich de aankoop van een geïmporteerd zonnepaneel kunnen veroorloven. Daarom hebben deze landen op de klimaatconferentie in Bali gevraagd dat de rijke wereld hen een goedkope toegang zou verlenen tot groene technologieën.”

De rijke landen zeggen echter dat ze rekening moeten houden met de belangen van de bedrijven, die hun intellectuele eigendomsrechten willen beveiligen en de kans willen krijgen om winst te halen uit hun investeringen. Bovendien moeten er volgens hen in een aantal landen een betere wetgeving komen. De geïndustrialiseerde wereld ontkent dat ze de arme landen op een oneerlijke manier van technologische know-how willen buiten sluiten.

De ontwikkelingslanden hebben een grote nood aan energie, wat nog zal toenemen door hun economische groei. “Maar door het gebruik van voorbijgestreefde technologieën, zullen wij voor de volgende decennia gevangen zitten in een patroon van hoge emissies van broeikasgassen,” voeren ze aan. Maxwell Kofi Jumah, de milieuminister van Ghana, stelde dat er een snelle overschakeling naar groene energie moet doorgevoerd worden.

Eén van de grote voorstanders van groene energie is Oeganda. Het land steunt vooral op waterkracht om elektriciteit te produceren. Maar door de droogte van de voorbije jaren is de beschikbaarheid van waterkracht er gevoelig gedaald. Dat verplicht de bevolking om opnieuw bomen te gaan kappen om brandhout te maken. Dat zorgt dan weer voor een verhoging van de uitstoot van broeikasgassen.

Het Kyoto Protocol uit 1997 voorzag dat er groene technologie zou getransfereerd worden naar ontwikkelingslanden. Het meeste geld ging echter tot nu toe naar China, India en Brazilië. “Afrika werd meestal langs de kant gelaten,” aldus The Washington Post.

Meer over bouwen en wonen

11:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: derde wereld, milieu, kyoto, energie |  Facebook |

02-01-07

Emissierechten voor Noorse ambtenaren

Noorwegen overweegt om voor zijn reizende ambtenaren emissierechten te kopen. Dat heeft de Noorse eerste minister Jens Stoltenberg bekend gemaakt. De Noorse regering stelt dat ambtenaren met buitenlandse vliegtuigreizen bijdragen aan de opwarming van de aarde. Noorwegen is volgens Stoltenberg het eerste land van de wereld dat dergelijke quota invoert.

"Wanneer Noorse ambtenaren met het vliegtuig naar het buitenland reizen, zullen we quota kopen voor de emissies die daardoor veroorzaakt worden," aldus Stoltenberg in zijn nieuwjaarsrede. "We willen een voorbeeld stellen." Het persbureau Reuters stelt dat de Noorse premier hoopte dat bedrijven, organisaties en andere landen dat voorbeeld zouden volgen.

De uitstoot van vliegtuigen op internationale vluchten zijn niet opgenomen in de doelstellingen van het Kyoto Protocol, dat de emissies van olie, steenkool en gas tegen 2008 gevoelig wil afbouwen. Stoltenberg kon niet zeggen hoeveel zijn plannen zouden kosten, maar volgens het Noorse persbureau NTB News zou het om ongeveer 400.000 dollar per jaar gaan.

Volgens Carbon Neutral Company veroorzaakt een passagier op een enkele reis van Oslo naar Washington de uitstoot van ongeveer 0,7 ton koolstofdioxide. Als compensatie zou daarvoor ongeveer 12 dollar moeten geinvesteerd worden in de bouw van windturbines of het planten van bomen. De Noorse oliereus Statoil koopt al emissierechten voor zijn reizend personeel.

14:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noorwegen, milieu, koolstofdioxide, kyoto |  Facebook |