16-12-17

Prehistorische landbouw vooral gedragen door vrouwelijke arbeid

Prehistorische vrouwen moesten zoveel handenarbeid verrichten dat ze over sterker armen beschikten dan de leden van het vrouwelijk roeiteam van de Cambridge University. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan het departement archeologie van de Cambridge University op basis van een studie van de beenderen van een groep Centraal-Europese vrouwen die zesduizend jaar geleden de eerste landbouwgeneraties van de mensheid vormden. De onderzoekers hebben het over een verborgen geschiedenis van extreem zware handenarbeid die door vrouwen over een periode van verscheidene duizenden jaren is uitgevoerd.

"Dit fysieke vermogen is waarschijnlijk verkregen door het bewerken van de grond en de manuele oogst van gewassen, net zoals het malen van graan voor de productie van meel,” zegt onderzoeksleider Alison Macintosh. “Deze studie laat zien hoe intensief, variabel en arbeidsintensief de vrouwelijke taken waren. Er kan dan ook gewag worden gemaakt van een verborgen geschiedenis van vrouwenwerk gedurende duizenden jaren. Vondsten van archeologische sites werden vergeleken met de beenderen van levende vrouwen die bij een brede waaier van fysieke activiteit betrokken waren. Gekeken werd naar loopsters, roeisters en voetbalsters, maar ook naar vrouwen met een sedentaire levensstijl.

"Men mag niet vergeten dat bot een levend weefsel heeft, dat reageert op de druk die het lichaam ervaart", zegt Macintosh. "Fysieke impact en spieractiviteit hebben op het bot beide een impact. Het bot reageert op die druk door zich in vorm, kromming, dikte en dichtheid aan te passen.” De benen van neolithische vrouwen, die meer dan zevenduizend jaar geleden leefden, hadden een vergelijkbare botsterkte als moderne roeiers, die tweemaal per dag trainen en gemiddeld 120 kilometer per week roeien. De armen van de neolithische vrouwen bleken echter tussen 11 procent en 16 procent krachtiger dan de bovenste ledematen van de roeisters en bijna 30 procent sterker dan bij de gemiddelde student.

De bronstijd, ongeveer vierduizend jaar geleden, leverde nog meer uitgesproken resultaten op. De armen vrouwen uit die periode waren tussen 9 procent en 13 procent sterker dan bij de hedendaagse roeisters. De botten van vrouwen uit de bronstijd bleken daarentegen 12 procent zwakker. “Deze opmerkelijke armsterkte kan mogelijk verklaard worden door het malen van graan,” zeggen de onderzoekers. "We kunnen niet specifiek zeggen welk gedrag de gevonden botbelasting veroorzaakte. Een belangrijke activiteit in de vroege landbouw was echter het omzetten van graan in bloem. Deze taak werd waarschijnlijk door vrouwen uitgevoerd.”

"Millennia lang is graan manueel tussen twee grote stenen bewerkt,” zeggen de onderzoekers nog. “In hedendaagse samenlevingen waar het graan nog manueel wordt bewerkt, blijken vrouwen tot vijf uur per dag aan deze taken te moeten besteden. De eindeloos repetitieve armbeweging kan de botten in de armen van de vrouwen op dezelfde manier hebben belast als de dagelijkse roeitrainingen. De wetenschappers vermoeden echter dat vrouwen nog andere arbeid dienden te verrichten. De landbouw had immers de ploeg nog niet uitgevonden, zodat gewassen handmatig moesten worden geplant, bewerkt en geoogst.

“Bovendien moesten vrouwen waarschijnlijk ook voedsel en water halen voor de huisdieren, terwijl ze melk en vlees moesten verwerken. Huiden en wol moesten in kleding worden omgezet. De variatie in botbelasting suggereert dat prehistorische vrouwen een brede waaier taken dienden uit te voeren. De bevindingen van de studie suggereren dan ook dat de harde manuele arbeid van vrouwen gedurende duizenden jaren een cruciale factor is geweest in de vroege landbouweconomieën.”

Lees Verder

09:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw |  Facebook |

24-10-17

Landbouw is ouder fenomeen dan tot nu toe gedacht

Vroege jager-verzamelaars begonnen ongeveer dertigduizend jaar geleden met een systematische ingreep in de evolutie van teelten. Dat is ongeveer tien millennia eerder dan tot nu toe werd verondersteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Warwick op verschillende archeologische sites. De onderzoekers merken op dat de verzameling van plantaardige voeding dertig millennia geleden - ten tijde van de laatste IJstijd - zo intensief was geworden dat van die activiteit sporen in de evolutie van rijst, graan en koren konden worden gevonden. Op die manier werd deze voeding van een wilde plantensoort tot een gedomesticeerde teelt.

“Er kon worden vastgesteld dat in Syrië sporen van gedomesticeerd eenkoorn, het oudste bekende broodgraan van de wereld, tot dertigduizend jaar geleden konden worden teruggevonden,” betoogt onderzoeksleider Robin Allaby, professor evolutiebiologie aan de University of Warwick. “In verschillende Aziatische regio’s kon bij de speurtocht naar de origine van de rijstteelt al dertienduizend jaar worden teruggegaan. In de Levant werden eveneens sporen van gedomesticeerde tarwe en gerst met een geschiedenis van respectievelijk vijfentwintigduizend en meer dan eenentwintigduizend jaar teruggevonden.”

“Wilde planten beschikken over een gen dat hen toelaat hun zaden over een groot gebied te verspreiden,” verduidelijkt professor Allaby. “Wanneer de plant echter op grote schaal wordt verzameld, wordt zijn evolutie door de menselijke activiteit veranderd. Onder die invloed wordt ook de genetische structuur van de plant gewijzigd, zodat hij wordt gestimuleerd zijn zaden te behouden. Op die manier past de plant zich aan de menselijke omgeving aan en komt uiteindelijk landbouw tot stand.” Achtduizend jaar geleden zou dat fenomeen op exponentieel vlak zijn vastgesteld, maar nu blijkt dat proces al veel vroeger te zijn gestart.

De vaststelling toont volgens Robin Allaby ook aan dat dertigduizend jaar geleden een aantal regio’s al een relatief grote bevolkingsdichtheid kenden.

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw |  Facebook |

24-02-14

Afwijzing moderne landbouwtechnieken in onethisch

De afwijzing van moderne landbouwtechnieken zoals hormonale groeibevorderaars, getuigt van een onethische opstellen. Dat zegt de Australische wetenschapper Ian Lean, professor veterinaire wetenschappen aan de Sydney University. Lean merkt daarbij dat de afwijzing van deze moderne landbouwtechnieken een prioriteit verlenen aan marketing boven dierenwelzijn, ecologische voetafdruk en economische productiviteit. Hij voegt er echter aan toe te verwachten dat dit activisme bij de bevolking nog verder zal toenemen naarmate de bevolking het contact met de natuur en de landbouwtechnologie verliest.

Lees Verder

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, technologie |  Facebook |

17-12-13

Toekomst van commerciële drones ligt vooral in de landbouw

Hoewel bij de commerciële toepassing van drones op dit ogenblik vooral wordt gewezen naar de retailsector, zal uiteindelijk wellicht de landbouw het meest intensief van de technologie gebruik maken. Dat zegt Josh Brungardt, directeur bij het Amerikaanse bedrijf Paradigm, gespecialiseerd in onderzoek rond drone-technologie. Brungardt merkt op dat de technologie van onbemande vliegtuigen perfect geschikt is voor grootschalige landbouwbedrijven en landelijke gebieden, waar vragen rond privacy en veiligheid minder acuut zijn. Op dit ogenblik worden in de landbouw al onbemande vliegtuigen ingezet om met camera’s de oogst op te volgen, mogelijke ziektes op te sporen en een gerichte besproeiing te organiseren.

“De mogelijke plannen van retailer Amazone om drones in te schakelen voor de thuisbedeling van pakketten, heeft heel wat belangstelling gekregen,” merkt Josh Brungardt op. “In de landbouw liggen echter wellicht de grootste mogelijkheden. Landbouwers zeggen dat de onbemande vliegtuigen een echte revolutie zouden kunnen betekenen in het beschermen van de gezondheid van de teelten, het verbeteren van het management van het landbouwareaal, het reduceren van de kosten en het opdrijven van de oogsten.” Er worden ook mogelijkheden gezien in het afschrikken van vogels om de teelten te beschermen, het bestuiven van bomen, sneeuwonderzoek om de waterbevoorrading te voorspellen en het opvolgen van irrigatie.

Aan universiteiten en in bedrijven wordt een toenemende interesse voor de toepassing van de drone-technologie in de landbouw opgemerkt. De University of Oregon zette de voorbije zomer drones in boven aardappelvelden om potentiële ziektes te identificeren. Tevens werd de technologie gebruikt om een inventaris van boomkwekerijen te helpen opstellen. Ook werden in Florida onbemande vliegtuigen met infrarode camera’s ingezet om de sinaasappel-plantages te controleren op de dodelijke bacterieziekte citrus greening, die zich eerst manifesteert in de top van de bomen. De University of California heeft drones ingezet om wijngaarden te besproeien.

Door de technologieën wordt het volgens de experts ook mogelijk om onder meer verdelgingsmiddelen of meststoffen gerichter in te zetten, waardoor op minder grote voorraden beroep gedaan dient te worden. Dat betekent volgens hen niet alleen een belangrijke kostenbesparing voor de landbouwsector, maar ook tot een gevoelig lagere ecologische voetafdruk.

Lees Verder

14:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drone, landbouw |  Facebook |

15-12-13

Nasa wil starten met landbouwexperimenten op de maan

De Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa) wil over twee jaar starten met landbouwexperimenten op de maan. Het project kadert in een onderzoek naar de mogelijkheden om op de maan een kolonie voor een langdurig verblijf uit te bouwen. De experimenten moeten volgens de ruimtevaartorganisatie een beter inzicht verstrekken over de overlevingskansen op de maan en meer informatie verzamelen over de vraag of de mens in staat zou kunnen zijn om op de maan te leven en te werken. Daarbij wordt opgemerkt dat planten vaak even gevoelig zijn voor omgevingsomstandigheden als de mens en dan ook een ideaal platform vormen om de haalbaarheid van maankolonies uit te testen.

Lees Verder

11:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nasa, landbouw, maan |  Facebook |

11-12-13

Ruimtevaart kan basis vormen voor volgende revolutie in landbouw

De ruimtevaart kan tot een volgende revolutie in de landbouw leiden. Dat zegt Nikolaus Correll, professor computerwetenschappeen aan de University of Colorado. Correll voert daarbij aan dat de ontwikkeling van nieuwe landbouwtechnologieën één van de grote uitdaging voor de mensheid wordt. De ruimtevaart kan volgens de wetenschapper echter één van de belangrijke pijlers worden van een duurzame landbouw op aarde. Correll wijst daarbij op de plannen voor ruimtemissies naar verdere bestemmingen in het heelal, waarbij de astronauten in staat zullen moeten zijn om op een duurzame voedselproductie beroep te kunnen doen.

“Tot nu toe is landbouw nog geen drijfkracht achter innovatie in automatisering geweest, maar heeft vooral van die ontwikkelingen geprofiteerd,” merkt professor Correll op. “Die situatie moet dringend veranderen. De huidige economische ontwikkelingen sturen aan op een uitbreiding van het technologisch areaal en de productie van eenvormige oogst over een langere periode. Die ontwikkelingen lenen zich het best voor automatisering. Vooruitgang in robotica kan daarbij een belangrijke rol vervullen, waarbij onder meer kleinschalige robots kunnen helpen om de landbouw terug naar de stedelijke omgeving, met een productie in gebouwen of op daken, te brengen.”

“Een stedelijke landbouw biedt dezelfde uitdagingen die worden geregistreerd rond de voedselproductie in toekomstige ruimtekolonies,” benadrukt Nikolaus Correll. “Die oplossingen zullen niet gevonden worden bij een evolutie van de huidige systemen, maar zullen een totaal nieuwe benadering, zoals het gebruik van robots, vergen. Daarnaast vergt duurzame landbouw ook het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en een geïntegreerd management van bronnen, vooral in een stedelijke omgeving of aan boord van een ruimteschip. Een groter ruimteschip kan weliswaar meer cargo meevoeren, maar vergt ook een grotere brandstoftoevoer en een grotere bemanning, die op zijn beurt meer bronnen nodig heeft.”

“Om een grotere massa naar de ruimte te lanceren, is een groter brandstofverbruik nodig,” zegt professor Correll. “Dat verbruik bepaalt hoelang de mens in de ruimte kan overleven. Uitgewezen is dat ruimtemissies vanaf twee jaar gebaat zouden zijn met een eigen voedselproductie. Een alternatief scenario zou kunnen worden gevonden in een lancering van cargo, voorafgaandelijk aan een bemande missie. In beide gevallen is echter automatisering noodzakelijk, want de inzet van de mens in de ruimte in inefficiënt. Duurzame landbouw in de ruimte vergt echter een optimaal gebruik van bronnen, waaronder een efficiënte recyclage, waarbij onder meer planten zouden kunnen groeien op basis van afvalwater en koolstofdioxide.”

“Die technologie zou ook op de aarde voordelen kunnen bieden,” merkt de wetenschapper op. “Agricultuur vormt op dit ogenblik nog geen cruciale component van de ruimtevaart, maar dat snel veranderen. Daarbij zal men zich vooral moeten toespitsen op een uitbreiding van de knowhow over plantengroei in de ruimte, het aanreiken van oplossingen voor het onderhoud van oogsten en een inzicht in de impact van deze activiteiten op mensen die in een geïsoleerde omgeving in de ruimte dienen te overleven. Al deze ontwikkelingen zullen gebruik maken van robots.”

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, landbouw |  Facebook |

16-06-13

Spaanse landbouw geconfronteerd met frequentere aanvallen lynxen

Spaanse landbouwers worden steeds meer geconfronteerd met aanvallen door Iberische lynxen. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers van het project Life Iberlince. De onderzoekers stellen op zes jaar tijd in totaal veertig aanvallen van lynxen geregistreerd te hebben, waarbij meer dan zevenhonderd boerderijdieren werden gedood. Hoewel de economische schade beperkt blijft, tonen de cijfers volgens de onderzoekers aan dat er naast de bestaande beschermingsprogramma's voor de lynxen ook initiatieven voor conflict-preventie moeten worden ontwikkeld.

Lees Verder

14:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, landbouw, lynx |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende