09-05-18

Waarde ecologische labels wordt in vraag gesteld

De ecologische certificatie heeft een groot deel van zijn geloofwaardigheid verloren. Dat is de conclusie van een rapport van de Changing Markets Foundation, waarin gewag wordt gemaakt van een gebrek aan transparantie en controle en een algehele verwarring. Vooral zeeproducten, textiel en palmolie zouden met certificatie-problemen worden geconfronteerd. Het rapport suggereert dat certificatiesystemen een valse belofte van duurzaamheid bieden. Als certificeringen een onderdeel willen zijn van de overgang naar een duurzame economie, zullen deze initiatieven volgens Changing Markets een aantal ernstige hervormingen moeten ondergaan.

Lees Verder

15:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu |  Facebook |

25-10-17

Wegenaanleg in ontwikkelingslanden riskante aangelegenheid

De mensheid beleeft de sterkste uitbreiding van het wereldwijde wegennet, maar een groot aantal geplande verbindingen zouden beter niet worden gebouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van de James Cook University in Australië. Eerder al werd bewezen dat de wegenaanleg in ontwikkelingslanden vaak een belangrijk gevaar vormen voor het lokale leefmilieu. Daarbij wordt onder meer gewezen naar risico’s voor illegale boskap, bosbranden, vastgoedspeculatie en stroperij. Het Australische onderzoek toont naar eigen zeggen dat deze werken ook op economisch en sociaal vlak belangrijke ongunstige consequenties kunnen hebben.

“Een groot gedeelte van de uitbreiding van het verkeersnet is geconcentreerd in tropische en subtropische regio’s met een grote regenval,” zegt onderzoeksleider Mohammed Alamgir, professor milieuwetenschappen aan de James Cook University. “Een groot deel van deze routes wordt aangelegd in opkomende markten. Maar zelfs de duurste wegen kunnen onder invloed van de zware regenval - onder meer door putten, verzakkingen en landverschuivingen - snel compleet nutteloos worden. Tenzij voortdurend onderhoud wordt gegarandeerd, dreigen deze wegenprojecten snel voor de betrokken ontwikkelingslanden snel zware verliesposten te worden. Maar ook het onderhoud zou zware financiële inspanningen vereisen.”

“Bovendien moet rekening gehouden met een groot risico op corruptie,” zeggen de onderzoekers. “Een groot aantal risicovolle wegenprojecten werden alleen mogelijk om hoge ambtenaren door de aannemers en projectontwikkelaars werd omgekocht. Vaak moet blijken dat onderaannemers wegen bouwen die niet aan de gestelde normen voldoen. Vaak blijkt dat voor de fundamenten van de weg onvoldoende cement is gebruikt. Daardoor dreigt het verval nog veel sneller te zullen optreden. Onder meer in de Aziatische ontwikkelingslanden zijn er plannen om het verharde wegennet op amper drie jaar te verdubbelen. Die aanleg gebeurt vaak uit het oogmerk om economische groei te promoten.

Lees Verder

14:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu |  Facebook |

28-12-16

Ecologische problemen blijven Russische economie beschadigen

Ecologische problemen blijven de economie van Rusland beschadigen. De problemen hebben op het Russische bruto binnenlandse product van Rusland een negatieve impact van 6 procent. Indien echter ook de schade voor de volksgezondheid wordt meegerekend, loopt die ongunstige invloed op tot 15 procent. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin tijdens een vergadering van de Russische Nationale Raad voor Ecologische Ontwikkeling gezegd. De president kondigde verder aan de regering bijzondere instructies te hebben gegeven om speciale milieuprogramma’s op te zetten voor unieke Russische natuursymbolen zoals de Volga-river, het Baikal-meer en het Teletskoye-meer.

Rusland heeft volgend jaar in het teken van het leefmilieu geplaatst. Sergei Donskoi, Russisch minister van ecologie, heeft eerder al een budget van meer dan 5,44 miljard dollar voorzien voor ecologische projecten. Pollutie is volgens de president het grootste milieuprobleem van het land. “De uitstoot van schadelijke producten in de atmosfeer, water en ondergrond moet dan ook drastisch worden teruggebracht,” benadrukte Poetin. Daarbij moet volgens de president onder meer de industriële sector op betere technologieën overschakelen. Hij benadrukte dat al een aantal Russische bedrijven een milieuprogramma hebben geïmplementeerd, maar moeten nog veel ondernemingen de stap naar een ecologisch beleid zetten.

Ook de vele sluikstorten rond de Russische steden en dorpen vormen volgens Poetin een belangrijk knelpunt. Op dit ogenblik wordt volgens de president in Rusland jaarlijks meer dan 30 miljard ton afval illegaal gedumpt. Illegale stortplaatsen zouden in Rusland een gezamenlijke oppervlakte van 48.000 hectare vertegenwoordigen. Poetin wees erop dat veel burgers en bedrijven menen hun afval te kunnen achterlaten op elke locatie die ze zelf gepast of handig achten. “De huidige wetgeving is sterk genoeg om het probleem aan te pakken, maar moet nog definitief in werking treden,” benadrukte de Russische president.

Lees Verder

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu |  Facebook |

23-05-13

Gezonken oorlogsbodems nog altijd bedreiging voor Amerikaanse maritieme wereld

Schepen die tijdens de tweede wereldoorlog tot zinken werden gebracht, vormen nog altijd een bedreiging voor de vervuiling van de Amerikaanse territoriale wateren. Er blijft immers nog altijd olie lekken uit de tanks van de gezonken schepen. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). In totaal werden in het rapport zesendertig wrakken geïdentificeerd die een mogelijke bedreiging voor de maritieme wereld zouden kunnen vormen.

Lees Verder

18:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oorlog, leefmilieu |  Facebook |

28-04-13

Levensstijl middenklasse wordt grootste uitdaging voor de planeet

Niet de omvang van de wereldbevolking vormt een belangrijke dreiging voor de leefbaarheid van de planeet, maar wel de levensstijl die wordt gehanteerd. Dat zegt David King, gewezen wetenschappelijk adviseur van de Britse regering en directeur onderzoek aan de University of Cambridge. Hoewel de bevolkingstoename de druk op de planeet volgens King uiteraard zal verhogen, zal vooral de veranderende levensstijl de grootste uitdaging vormen. Daarbij verwijst hij onder meer naar de snelgroeiende middenklasse, die rond de voorbije eeuwwisseling 1 miljard gebruikers omvatte, maar tegen het midden van de eeuw tot 4,8 miljoen mensen zal zijn gestegen.

"Bij het begin van de twintigste eeuw telde de wereld 1,5 miljard bewoners," verduidelijkt David King. "Op dit ogenblik is die populatie weliswaar al toegenomen tot ongeveer 7 miljard mensen, maar de gemiddelde vrouwelijke vruchtbaarheid is gedaald tot 2,1 kinderen. Met de volgende generatie zal de wereldbevolking weliswaar nog met ongeveer 2 miljard mensen toenamen, maar vooral de veranderende levensstijl zal een grote uitdaging blijken te zijn. Het is de vraag of de planeet voldoende zal zijn om het consumptiegedrag van de wereldwijde middenklasse te blijven dragen. Door de toenemende consumptie wordt immers een grote druk uitgeoefend op de voorraden olie, voeding en mineralen."

"Tijdens de voorbije wereldwijde economische crisis zijn de prijzen voor de grondstoffen niet gedaald, wat duidelijk een signaal is van een blijvende druk op de voorraden," merkt David King op. "Tijdens de depressie van de jaren dertig stortten de grondstoffenprijzen volledig is omdat de economische activiteit in de geïndustrialiseerd wereld een snelle terugval kende. De goedkope grondstoffenprijzen vormden een basis voor een economisch herstel. Dat is echter niet langer het geval. Tijdens de recente crisis bleven de prijzen op een hoog niveau, dankzij de toenemende vraag van een groeiende middenklasse, vooral in de regio Asia-Pacific, maar ook steeds meer in Afrika."

Lees Verder

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: middenklasse, leefmilieu |  Facebook |

05-03-13

Commerciële visserij kost honderd miljoen haaienlevens per jaar

De commerciële visserij kost elk jaar aan honderd miljoen haaien het leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Institute for Ocean Conservation van de Stony Brook University. De onderzoekers waarschuwen dat de huidige vangst van haaien, die een trage groei vertonen en pas op latere leeftijd reproductief worden, de soort onvoldoende ruimte laat om zich te herstellen. De commerciële haaienvangst moet volgens de onderzoekers dan ook drastisch worden teruggeschroefd om het uitgedunde bestand terug op te bouwen en de maritieme ecosystemen met functionele toppredatoren te herstellen. Haaien worden vooral gevangen voor hun vinnen, die in een aantal Aziatische keukens als een delicatesse worden beschouwd.

Lees Verder

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: visserij, haai, leefmilieu |  Facebook |

Mens beseft een gevaar te zijn voor andere soorten

De mens beseft dat de bevolkingsaangroei een bedreiging vormt voor andere soorten op de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Center for Biological Diversity. De onderzoekers stelden vast dat bijna 66 procent van de Amerikaanse bevolking van mening is dat de aangroei van de wereldwijde bevolking de oorzaak kan zijn voor het uitsterven van andere soorten en de maatschappij de verplichting heeft om in te grijpen indien de situatie nog verergert. Daarnaast geeft 59 procent van de ondervraagden toe dat de bevolkingsaangroei een belangrijk probleem vormt voor het leefmilieu. Volgens 54 procent zou een stabilisering van de bevolking het leefmilieu helpen beschermen.

Lees Verder

18:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, mens, leefmilieu |  Facebook |

03-03-13

Leefmilieu wereldwijd nog altijd geen absolute prioriteit

Milieuproblemen vormen slechts een relatieve prioriteit voor de wereldbevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van het International Social Survey Programme (ISSP) in drieëndertig landen. Opgemerkt wordt dat de economie globaal wordt bekeken als de grootste prioriteit (25 procent), gevolgd door gezondheidszorg (22,2 procent), onderwijs (15,6 procent), armoede (11,6 procent), criminaliteit (8,6 procent), milieu (4,7 procent), immigratie (4,1 procent) en terrorisme (2,6 procent). Er wordt wel opgemerkt dat klimaatverandering voor respondenten onder de dertig jaar een grotere prioriteit vormt dan voor zeventigplussers. Dat geeft volgens de onderzoekers aan dat milieuproblemen in de toekomst een grotere prioriteit voor de bevolking zouden kunnen worden.

Lees Verder

14:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu |  Facebook |

24-02-13

Stikstof groeiend probleem voor Chinese leefmilieu

Stikstof wordt in China een toenemend milieuprobleem. Dat heeft Zhang Fusuo, landbouwonderzoeker aan de China Agricultural University in Peking, gezegd. Hij merkt op dat de stikstof-vervuiling door landbouw, transport en industrie in China de voorbije dertig jaar met ruim 60 procent is toegenomen en daarmee een extra legt op het verslechterende leefmilieu in het land. Stikstof-vervuiling kan grote schade toebrengen aan ecosystemen en onder meer leiden tot een verzuring van de bodem, de groei van schadelijke algen en een beperking van de biodiversiteit, maar tot nu toe was er volgens Zhang Fusuo slechts weinig concrete informatie over de omvang van het probleem in China.

Lees Verder

11:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, leefmilieu, stikstof |  Facebook |

01-12-12

Vele beren bedreigd door mijnbouw en wegenaanleg

De populaties van vier berensoorten zijn de voorbije drie decennia met minstens 30 procent ingekrompen door een massale ontbossing, mijnontginning en illegale jacht. Dat is de conclusie van een rapport van de Bear Specialist Group (BSG) van de Species Survival Commission (SSC), een divisie van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Dave Garshelis, voorzitter van de Bear Specialist Group, merkt op dat de soorten in bijna elk leefgebied een achteruitgang laten optekenen. Onder meer in India, Bangladesh en China worden de dieren volgens het rapport steeds meer bedreigd door onder meer mijnbouw en de wegenaanleg, die de biotoop van de beren grotendeels vernielt. Ook wordt gewag gemaakt van handel in beren-producten op de Chinese markt.

Lees Verder

14:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu, beer |  Facebook |

16-10-12

Zeebodem zwaar gecontamineerd door antibiotica

De accumulatie van contaminatie door antibiotica in de zeebodem vormt een bedreiging voor de gezondheid van de mens en het leefmilieu. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Gothenburg. Er wordt opgemerkt dat jaarlijks in Europa meer dan 10.000 ton antibiotica wordt geconsumeerd, waarvan 30 procent tot 60 procent in de afvalstromen terecht komt. Er wordt aan toegevoegd dat de zeebodem een opslagplaats vormt voor stoffen die moeilijk afbreekbaar zijn en daardoor een grote impact op het leefmilieu hebben.

Lees Verder

18:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zeebodem, leefmilieu, antibiotica |  Facebook |

04-04-12

Europa dumpt nog altijd grootste gedeelte van zijn afval

De Europeanen dumpen nog altijd het grootste gedeelte van hun afval op vuilnisbelten en vele Europese landen dreigen er niet in slagen om de doelstellingen voor de recyclage van gemeentelijk afval tegen het einde van het decennium te halen. Dat is de conclusie van een rapport van het statistisch bureau Eurostat. Er wordt opgemerkt dat de tien recentste lidstaten van de Europese Unie de grote meerderheid van hun afval op vuilnisbelten storten. Maar ook vele oudere lidstaten dumpen volgens het rapport nog altijd meer dan de helft van hun afval.

"In Bulgarije wordt alle gemeentelijk afval naar vuilnisbelten gebracht," aldus Eurostat. "Maar ook in Litouwen en Roemenië wordt gemeentelijk afval nagenoeg nooit gerecycleerd." Gemiddeld genereert een Europeaan meer dan vijfhonderd kilogram afval per jaar. Daarvan vertegenwoordigen voeding en plantafval een pakket van 300 kilogram. Janez Potocnik, Europees Commissaris, merkte eerder al op dat een overwogen afvalbeheer cruciaal is voor het leefmilieu, maar ook een belangrijk economische activiteit kan worden. Met een goed beheer is afval immers een waardevolle bron van grondstoffen.

Uit de cijfers van Eurostat blijkt dat België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zweden nagenoeg alle vuilnisbelten hebben geschrapt en vervangen door verbranding, recyclage en compostering. De Europese Unie heeft zich tot doel gesteld om tegen het einde van het decennium minstens 50 procent van het huishoudelijk afval te recycleren. Op dit ogenblik wordt een niveau bereikt van 25 procent, waarbij Duitsland (45 procent), België (40 procent) en Slovenië (39 procent) het verst zijn gevorderd.

14:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu, afval |  Facebook |

02-04-12

Grotere vleesproductie kan zonder zwaardere druk op leefmilieu

Door verbeterde managementpraktijken en een grotere efficiëntie kan de groeiende vraag van de wereld naar vlees worden beantwoord zonder een grotere druk te leggen op het leefmilieu. Dat is de conclusie van een rapport van het World Wildlife Fund (WWF). Bryan Weech, directeur veeteelt bij de organisatie, verwijst daarbij onder meer naar Brazilië en zegt dat een verhoogde vleesproductie met een kleiner areaal niet onrealistisch is. In Brazilië wordt opgemerkt dat de vleesproductie met het huidige beschikbare areaal nagenoeg verdubbeld kan worden.

Lees Verder

17:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, leefmilieu |  Facebook |

13-02-12

Europa controleert oppervlaktewater op farmaceutische stoffen

Nieuwe vormen van chemische verontreiniging kunnen de verbetering van de waterkwaliteit in Europa in het gedrang brengen. Daarom worden vijftien chemische stoffen toegevoegd aan de lijst van verontreinigende stoffen die worden gecontroleerd in de oppervlaktewateren van de Europese Unie. Dat heeft Janez Potocnik, Europees Commissaris voor milieu, bekend gemaakt. Tot nu toe werden de Europese oppervlaktewateren gecontroleerd op drieëndertig verontreinigende stoffen.

Het voorstel om extra stoffen op te nemen in de Europese richtlijn rond de milieukwaliteitsnormen voor het waterbeleid is het gevolg van een toetsing waarbij de concentraties en risico's van ongeveer tweeduizend stoffen in de oppervlaktewateren werden onderzocht. "De controle op de aanwezigheid van deze chemische stoffen moet ervoor zorgen dat het risico voor het leefmilieu of de volksgezondheid worden kan worden vermeden," merkt Janez Potocnik op.

De extra vijftien chemische stoffen zijn volgens de Europees Commissaris geselecteerd op basis van wetenschappelijk bewijs dat er sprake zou kunnen zijn van een aanzienlijk risico voor de gezondheid. De betrokken stoffen worden gebruikt in de industrie en in biociden, geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen. Voor het eerst worden ook farmaceutische stoffen in de controles opgenomen. De Europese Commissie zegt de medicinale waarde van de producten niet ter discussie te stellen, maar zegt de kwalijke gevolgen van de stoffen te willen aanpakken.

04-10-11

Irak en Iran verklaren oorlog aan zandstormen

De regeringen van Irak en Iran gaan samen een project opzetten om zandstormen te bestrijden. Dat heeft Mohammad Javad Mohammadi-Zadeh, hoofd van de Iraanse Environmental Protection Organisation bekend gemaakt. Met het project zou een investering van 1,2 miljard dollar zijn gemoeid. Bedoeling is om de volgende vijf jaar een oppervlakte van één miljoen hectaren Iraakse gronden te bedekken. Irak is de voorbije periode zwaar getroffen door ontbossing en woestijnvorming.

Het project zal volgens Mohammadi-Zadeh worden opgestart met vijfhonderd hectaren. "Daarbij is ervoor gekozen om zowel petroleum-producten als biologische elementen te gebruiken om de zandduinen te stabiliseren," voerde hij tegenover het persbureau AFP aan. In Iran worden een aantal buurlanden met de vinger gewezen voor de grotere frequentie aan zandstormen die het land treffen. Daarbij wordt vooral Irak geviseerd. Door damconstructies en een tanende landbouw wordt Irak immers getroffen door een ontbossing en woestijnvorming.

In april moesten twintig van de eenendertig Iraanse provincies scholen en overheidsgebouwen sluiten wegens zandstormen, die hoofdzakelijk uit Irak afkomstig bleken. Ook de luchthavens in een aantal steden in het westen van Iran moesten worden gesloten. De zandstormen in Irak zouden in de hand zijn gewerkt door twee decennia van nagenoeg onafgebroken oorlog. In Irak zouden nog amper twaalf miljoen palmbomen zijn overgebleven. Dat is amper één derde van het oorspronkelijke bestand.

02-10-11

Viskwekerijen minder schadelijk dan verondersteld

Viskwekerijen in kustgebieden zijn minder schadelijk voor de fauna en flora uit de omgeving dan eerder werd aangenomen. Bovendien blijken maritieme ecosystemen zich verbazend snel van de eventueel aangerichte schade te herstellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Southern Danish University en de Scottish Association for Marine Science (SAMS). Er wordt echter opgemerkt dat de inplanting van deze viskwekerijen zorgvuldig moet worden overwogen.

"Viskwekerijen bestaan uit kooien die aan pontons op het water zijn bevestigd," merkt Ronnie Glud, maritiem bioloog aan de Southern Danish University, op. "Uitwerpselen en voedseloverschotten zinken naar de zeebodem, waardoor ze een invloed hebben op het plaatselijke ecosysteem. Slecht beheerde viskwekerijen kunnen ook een belangrijke impact hebben op het omgevende water." Een onderzoek van een forellenkwekerij in een fjord op de Faroër-eilanden leerde echter dat de resultaten beter meevallen dan werd verwacht.

"We waren verbaasd op welke efficiënte manier de voedselinput wordt omgezet is vis-biomassa," aldus Glud. "Eerdere studies hadden uitgewezen dat het proces veel minder efficiënt was. De resultaten van het onderzoek zouden kunnen uitwijzen dat de methodes van de viskweek gevoelig zijn verbeterd en de vissen veel efficiënter worden gevoed, zodat er minder afval wordt geproduceerd en de impact op het leefmilieu beperkt blijft." Er wordt wel aangevoerd dat het aantal kwekerijen in een gebied binnen bepaalde grenzen moet blijven.

20:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu, viskwekerij |  Facebook |

05-07-11

Natuur slaagt erin Afghaanse conflicten te overleven

Grote zoogdieren - zoals zwarte beren, grijze wolven, de Himalaya-geit en luipaarden - zijn er in geslaagd om in de conflictgebieden van Afghanistan te overleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Wildlife Conservation Society (WCS) en het Amerikaanse Agency for International Development (USAID). De onderzoekers stellen dat hun studie een bevestiging vormt van de resultaten van andere research, die aantoonde dat het wildleven erin slaagt om ontbossing, biotoopverlies en decennia wetteloosheid te overleven.

"De natuur van Afghanistan heeft, net zoals de lokale bevolking, een grote opvangcapaciteit getoond tegenover een periode van decennia instabiliteit," merkt onderzoeksleider Kara Stevens op. ""Er is echter duidelijk in de toekomst ondersteuning nodig om te garanderen dat de gemeenschap de volgende generaties deze rijkdommen duurzaam kan beheren." Peter Zahler, onderdirecteur WCS Asia, merkt daarbij op dat ongeveer 80 procent van de Afghaanse bevolking voor zijn levensonderhoud rechtstreeks afhankelijk is van de natuurlijke rijkdommen van het land.

De onderzoekers merken op dat veiligheidsproblemen de mogelijkheden voor natuurbehoud in Afghanistan beperken. "De geïsoleerde ligging van de provincie Nuristan bezorgt het wildleven enige vorm van natuurlijke bescherming," merken de onderzoekers nog op. "De effecten van dertig jaar zonder een effectief beheer om de illegale bosontginning en de stroperij tegen te gaan, betekent dat bossen en wildleven onder een grote dreiging leven. Een verlies van deze bronnen zou tot verdere economische problemen kunnen leiden, waardoor de regio verder gedestabiliseerd zou kunnen worden."

 

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afghanistan, leefmilieu |  Facebook |

23-06-11

Gecultiveerd vlees milieuvriendelijker dan landbouw

Vlees dat door technologie kunstmatig wordt geproduceerd zou 96 procent minder broeikasgassen produceren dan de traditionele veeteelt. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Oxford University en de University of Amsterdam. Der wordt aan toegevoegd dat de productie van gecultiveerd vlees ook 7 procent tot 45 procent minder energie zou vergen dan de traditionele teelt van varkens, schapen of runderen. Ook het landgebruik zou 99 procent lager liggen, terwijl het waterverbruik met 96 procent zou dalen.

"Een gecultiveerde vleesproductie heeft een duidelijk kleinere impact op het leefmilieu dan de conventionele teelt op boerderijen," merkt onderzoeksleider Hanna Tuomisto, wetenschapper aan de Wildlife Conservation Research Unit van de Oxford University, op tegenover het webmagazine Psychorg.com. "Dat betekent niet dat de conventionele landbouw moet worden vervangen door een gecultiveerde productie, maar men kan wel zeggen dat de technologie in de toekomst mogelijk een bijdrage zou kunnen brengen voor de voedselgarantie."

Hanna Tuomisto voert aan dat gecultiveerd vlees een middel zou kunnen zijn om in te spelen op de voedselbehoefte van een groeiende wereldbevolking, terwijl tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen zou kunnen worden teruggeschroefd en het gebruik van energie en water zou kunnen worden beperkt. "Gecultiveerd vlees is potentieel een veel efficiëntere en meer milieuvriendelijke manier om de consument voedsel aan te bieden," merkt Tuomisto op.

08:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, vlees, leefmilieu |  Facebook |

13-06-11

Vooroordelen tegen invasieve soorten moeten worden weggenomen

De vooroordelen tegen invasieve soorten moeten worden weggenomen. Dat hebben een aantal wetenschappers gezegd. Daarbij wordt opgemerkt dat deze soorten evengoed zouden kunnen bestempeld worden als slachtoffers van een ontvoering, te wijten aan transport dat verbonden is met menselijke activiteiten. De onderzoekers merken op dat bij de veroordeling van invasieve soorten wordt voorbij gegaan aan ecologische en evolutionaire principes.

"Inlandse soorten worden in discussies stelselmatig met goede eigenschappen bedeeld, terwijl de invasieve soorten als een bedreiging worden bestempeld," merkt onderzoeksleider Mark Davies, professor aan het Macalester College in de Amerikaanse staat, op. "De problematiek wordt echter teveel van een ideologisch in plaats van wetenschappelijk oogpunt benaderd. Er moet uitgegaan worden van de impact van een organisme op het leefmilieu in plaats van te focussen op de herkomst."

"Bij het bepalen of een soort in een bepaald milieu thuis hoort, is gecompliceerder dan alleen maar vast te stellen wanneer en hoe het organisme in het gebied is terecht gekomen," voert Julie Stromberg, professor ecologie aan de Arizona State University, aan. De onderzoekers geven toe dat sommige ingevoerde organismen tot een uitsterven van andere soorten hebben geleid, maar ze voegen er aan toe dat ook niet alle inlandse soorten een goedaardige impact op het milieu hebben.

19:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: exoten, leefmilieu, natuur |  Facebook |

27-02-11

Schadelijkheid plastic winkeltassen moet worden gerelativeerd

De schadelijke impact van plastic winkeltassen op het leefmilieu zijn blijkbaar overdreven. Dat is de conclusie van een onuitgegeven onderzoek in opdracht van het Britse Environment Agency. Daarbij wordt opgemerkt dat het verschil in milieu-impact tussen plastic tassen en papieren en katoenen varianten kleiner blijkt te zijn dan algemeen wordt aangenomen. De Britse Packaging and Films Association zegt niet verbaasd te zijn over de resultaten, maar merkt wel op dat er blijkbaar getracht wordt om de publicatie van het rapport te beletten.

"De wetenschappers stellen in het rapport dat bij de productie van de plastic tassen tot een derde minder koolstofdioxide vrijkomt dan bij de productie van papieren tassen," aldus de Britse krant The Independent. "Een katoenen tas zou bovendien minstens 171 keer gebruikt moeten worden om uiteindelijk een milieuvriendelijker impact te krijgen. Gemiddeld wordt een katoenen tas echter maar 51 keer gebruikt voordat ze wordt weggegooid."

Barry Turner, chief executive van de Packaging and Films Association, stelt echter dat de resultaten van het onderzoek niet overeenstemmen met de huidige maatschappelijke consensus en dus wordt onderdrukt. "De sector heeft aan de overheid eerder al gezegd dat er een verkeerde voorstelling wordt gegeven van de impact van plastic winkeltassen, maar men is steeds doof gebleven voor die argumentatie." Het Environment Agency ontkent dat het rapport wordt tegengehouden, maar een datum voor de presentatie van de resultaten kon niet worden gegeven.

13:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu, plastic, retail, winkeltas |  Facebook |

28-12-10

Lhasa vervangt verouderd openbaar vervoer

Lhasa, de hoofdstad van Tibet, krijgt een moderner openbaar vervoer. De overheid van Tibet, een autonome Chinese regio, besliste om de oude minibussen uit circulatie te nemen en te vervangen door modernere exemplaren. Daarmee wil de regionale overheid naar eigen zeggen de uitstoot van uitlaatgassen gevoelig terugschroeven. In totaal werden al ruim tweehonderd nieuwe bussen aangekocht, die nog voor het einde van het jaar operationeel zouden moeten zijn. Op dit ogenblik zouden al een honderdtal exemplaren in het verkeer zijn gebracht. Op termijn moeten bijna zeshonderd oude bussen, die door privébedrijven worden uitgebaat, worden vervangen.

Zhang Ming, verantwoordelijke voor het openbaar vervoer in Lhasa, benadrukt dat de minibussen het belangrijkste publieke transportmiddel vormden in de Tibetaanse hoofdstad. "De nieuwe vloot zou vierentwintig routes doorheen de stad volgen over een totale afstand van 437 kilometer," aldus de krant China Daily. "Hij voegde er aan toe dat er inmiddels achthonderd autobusbestuurders en assistenten werden aangeworven. Het stadsbestuur zou ook aan de privébedrijven voorgesteld hebben de oude bussen over te kopen en subsidies te voorzien zodat de betrokkenen nieuwe commerciële activiteiten zouden kunnen opstarten."

Volgens Zhang Ming is de bestaande vloot minibussen, die elk plaats bieden aan twintig passagiers, meer dan tien jaar oud is en in bijzonder slechte toestand verkeert. "De voertuigen zijn niet uitgerust met moderne apparatuur om de uitstoot te beperken en produceren bijzonder veel uitlaatgassen," benadrukt hij. "Dat is bijzonder verontrustend op het Tibetaanse plateau." Er werd ook bekend gemaakt dat ook de busdienst tussen Lhasa en Kathmandhu, de hoofdstad van buurland Nepal, snel zou worden heropgestart. De dienst werd meer dan drie jaar geleden onderbroken wegens schade aan de verbindingsweg tussen beide steden. Gehoopt wordt dat in januari volgend jaar opnieuw toeristen zouden kunnen worden vervoerd. Een ticket zou ongeveer 70 dollar kosten.

19:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu, lhasa, tibet, vervoer |  Facebook |

17-09-10

Waterinstituut wil onderzoek naar impact nanodeeltjes

Ongeveer twee miljoen ton afval van menselijke activiteiten worden elke dag in waterlopen gedumpt. Daarbij moet vooral extra aandacht worden besteed aan nieuwe chemische pollutie, zoals nanodeeltjes en ook restproducten van de farmaceutische industrie. Dat is opgemerkt tijdens de World Water Week in Stockholm. Volgens het Stockholm International Water Institute (SIWI) wordt bovendien 70 procent van het industrieel afval in ontwikkelingslanden onbehandeld in waterlopen gedumpt, waar de bruikbare drinkwatervoorraden worden vervuild. Deze vervuiling is volgens het waterinstituut een onzichtbare dreiging.

"De nanodeeltjes in het water kunnen afkomstig zijn van huishoudelijke toestellen, cosmetica, kledij en voeding," merkt het waterinstituut op. "Het kan gaan van pesticiden en brandvertragers tot steroïden en hormonen van anticonceptiva. Uit onderzoek is al gebleken dat sommige chemische producten een vervrouwelijkend effect hebben op de mannelijke vispopulaties in rivieren en meren over de hele wereld, waardoor de reproductie en de voedselveiligheid in het gevaar komt. Volgens professor Malin Falkenmark, wetenschappelijk adviseur bij het waterinstituut, is de bezorgdheid over deze pollutie vooral de jongste twintig jaar sterk toegenomen.

Falkenmark maakt daarbij gewag van een stijging van het aantal beschadigingen van menselijke organen, de opstapeling van chemische stoffen in het weefsel van het menselijk lichaam en een stijging van het aantal borstkankers en ook testikelkankers. Ook worden er volgens Malin Falkenmark meer problemen opgetekend rond de vruchtbaarheid en het neurologisch systeem. Het waterinstituut benadrukt dat een reeks seminaries zal worden gehouden om te onderzoeken welke impact deze nieuwe stoffen hebben op de mens, hoe vermeden kan worden dat ze in het water terecht komen en hoe verwerkingsinstallaties zouden kunnen worden aangepast om een antwoord te bieden op de nieuwe problemen.

07-09-10

Stap dichter bij oprichting wereldwijd Green Fund

Bijna vijftig landen staan een stap dichter bij de oprichting van een zogenaamd Green Fund, dat armere landen moet helpen de impact van de klimaatverandering te bestrijden. Mexico en Zwiterland, organisatoren van een ontmoeting tussen milieuministers, stelden echter dat een afgerond klimaatverdrag binnen de Verenigde Naties dit jaar niet meer gerealiseerd zal kunnen worden. De milieuministers onderzochten ook op welke manier vanaf het einde van het nieuwe decennium 100 miljard dollar per jaar zou kunnen vrijgemaakt worden voor klimaathulp. Daarbij werd onder meer gedacht aan uitstootmarkten, duurdere vliegtuigtickets of heffingen op verzendingen. Die gelden zouden beheerd worden door het Green Fund.

Patricia Espinosa, minister van buitenlandse zaken van Mexico, merkte op te hopen dat de basis voor het Green Fund tijdens een conferentie in het Mexicaanse Concun eind november zou kunnen worden vastgelegd. Het Green Fund moet de armere landen toelaten om de overstap te maken van fossiele brandstoffen en om te gaan met overstromingen, droorgteperiodes, modderstromen en het stijgende zeeniveau, veroorzaakt door de klimaatverandering. Espinosa zegt echter dat niet verwacht mag worden dat er in Cancun al een afgerond klimaatverdrag kan worden gerealiseerd, onder meer te wijten aan het feit dat tijdens de klimaattop van de Verenigde Naties in Kopenhagen slechts een niet-bindende overeenkomst kon worden afgesloten.

In Cancun zou echter besloten kunnen worden om een aantal overeenkomsten in een klimaatverdrag om te zetten. Dat zou eventueel volgend jaar al het geval kunnen zijn. "In Kopenhagen werden veel verwachtingen gecreëerd dat er een legaal-bindende oplossing zou kunnen worden gevonden," merkte Moritz Leuenberger, minister van leefmilieu van Zwitserland, op. "Daar houden we echter niet langer absoluut aan vast." Espinosa voegde er aan toe dat in Cancun alleen over een Green Fund zou beslist worden binnen een breder pakket maatregelen, zoals het delen van technologieën rond zuivere energie of het beschermen van bossen, die koolstofdioxide opslorpen. Espinosa stelde dat over alle elementen van het pakket een akkoord zal moeten worden bereikt.

19:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: green fund, leefmilieu |  Facebook |

07-06-10

Russisch leefmilieu heeft voorbije tien jaar zwaar geleden

Het Russische leefmilieu is er de voorbije jaren gevoelig op achteruit gegaan. Dat hebben een aantal vertegenwoordigers van milieuvereniging Greenpeace gezegd. Onder meer wordt erop gewezen dat een aantal unieke natuurreservaten, waaronder het grootste zoetwatermeer van de wereld, worden bedreigd. Ivan Blokov, programma-directeur van Greenpeace in Rusland, benadrukte daarbij dat de organisatie tien jaar geleden al voorspeld had dat de situatie zou verergeren. Hij voegde er aan toe dat de situatie heel bedroevend is, maar er gelukkig nog niet van een catastrofe kan worden gesproken. De periode van achteruitgang loopt parallel met de regering van Vladimir Poetin die sinds het begin van dit decennium acht jaar lang president van Rusland was, tot hij twee jaar geleden wettelijk verplicht een stap opzij moest zetten.

"Blokov wou echter niet met een beschuldigende vinger naar Poetin wijzen," merkt het persbureau Reuters op. "Het zou volgens hem niet correct zijn om een individuele schuldige aan te wijzen. Toch merkte hij op dat Poetin enkele dagen na zijn benoeming tot president tien jaar geleden, de dienst voor het bosbeheer en het comité voor milieubescherming afschafte, waardoor Rusland geen enkele onafhankelijk controlemechanisme meer had op het gebied van het leefmilieu. Blokov voegde er aan toe dat Poetin één jaar later een wet ondertekende waardoor het mogelijk werd om gebruikte nucleaire brandstof in te voeren voor opslag en verwerking. Blokov merkte daarbij op dat meer dan 90 procent van de Russische bevolking tegen de invoer van nucleaire brandstoffen was, maar dat de wet desondanks werd ondertekend."

Greenpeace merkt verder op dat het aantal bosbranden en olielekken de voorbije tien jaar in Rusland opmerkelijk is toegenomen, terwijl ook steeds meer industrieel en toxisch afval werd gecreëerd. Het voorbije jaar zou volgens officiële cijfers 1,5 miljoen hectaren bos door brand zijn vernield. Dat is meer dan het dubbele tegenover het einde van de jaren negentig. Volgens Greenpeace liggen de werkelijke cijfers wellicht nog drie keer hoger. Bosbouw-deskundige Alexei Yaroshenko benadrukte dat het onderhoud van de bosgebieden in Rusland het voorbije decennium chaotischer was dan ooit voordien. Mikhail Kreindlin, expert op het gebied van beschermde gebieden, wees erop dat Rusland negen gebieden die door de Unesco worden beschermd, met complete verwoesting worden bedreigd, waaronder het beroemde Baikal Meer, waar vorig jaar nog door Poetin de heropening van een vervuilende papierfabriek werd toegelaten.

16:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu, rusland, greenpeace |  Facebook |

04-09-09

China relativeert exportbeperking zeldzame grondstoffen

China probeert de wereldwijde onrust over de exportbeperkingen die het land heeft ingesteld voor zeldzame grondstoffen, die onder meer nodig zijn voor duurzame energieproducten en superconductors. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van industrie en informatietechnologie benadrukte dat de export van deze producten niet wordt stopgezet, maar moet worden beperkt om de schade aan het Chinese leefmilieu te beperken. China produceert nagenoeg alle zeldzame grondstoffen die worden gebruikt in hybride wagens, mobiele telefoons, superconductors, magneten en andere high-tech producten. De woordvoerder benadrukte dat China zich als een verantwoordelijke grote natie zal gedragen en de deur voor deze technologieën niet zal sluiten.

"Chinese plannen om de export van zeldzame grondstoffen tegen te gaan, heeft in de hele wereld voor ongerustheid gezorgd," merkt het persbureau Associated Press op. "Maar volgens Wang Caifeng, assistent directeur-generaal van het grondstoffen-departement van het ministerie van industrie en informatietechnologie, wordt de situatie te scherp gesteld. Volgens haar zal de export van afgewerkte producten op basis van zeldzame grondstoffen verder kunnen gaan, maar zal de uitvoer van half-afgewerkte producten worden gelimiteerd. De export van ertsen is al verboden en die regeling zal volgens Wang ook behouden blijven. Ze weigerde echter te bevestigen dat de export dit jaar beperkt zou blijven tot ongeveer 8 procent van het niveau van vorig jaar, een regime dat ook in de toekomst behouden zou blijven."

Volgens Wang zou later dit jaar een definitief plan worden voorgesteld. "Maar bij de ontginning moet rekening gehouden worden met het leefmilieu," benadrukte ze. "De productie van één ton zeldzame grondstoffen veroorzaakt ongeveer 2.000 ton afvalproducten. Die productie heeft in het verleden een zware tol geëist van het leefmilieu." China vertegenwoordigt 95 procent van de wereldwijde productie aan zeldzame grondstoffen, zoals dysprosium, terbium, thulium, lutetium en yttrium. Tegelijkertijd verbruikt het land ook 65 procent van de wereldwijde productie. Tot in het begin van de jaren negentig konden de Verenigde Staten hun eigen behoefte nagenoeg dekken, maar door de goedkopere producten uit China, stortte de Amerikaanse markt compleet in.

12:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, leefmilieu, grondstoffen |  Facebook |

03-09-09

Duurzame levensstijl mag geen opofferingen kosten

Mensen zijn wel bereid om de planeet redden, maar denken er niet aan om daarvoor radicaal hun levensstijl te veranderen. Dat blijkt uit een Brits onderzoek van het persbureau Reuters. Daarbij wordt opgemerkt dat de consument wel bereid is om kleine toegevingen te doen, zoals het recycleren van afval, maar niet van plan is om zijn leven helemaal om te gooien, zoals het opgeven van vliegtuigreizen of het eten van rood vlees. Volgens Reuters stuiten drastische ingrepen op grote weerstand. Het persbureau voegt er aan toe dat vrouwen sneller bereid zijn om grotere opofferingen te overwegen dan mannen. Er wordt dan ook opgemerkt dat klimaatverandering niet alleen een wetenschappelijk probleem is, maar ook zware marketingcampagnes zal vereisen.

"De consument is wel bereid om het gebruik van zijn auto te beperken, maar hij denkt er niet aan om zijn wagen weg te doen en zich te beperken tot andere vormen van transport," voert Reuters aan. "Ook is men best bereid om huishoudelijke toestellen uit te schakelen in plaats van op standby te laten staan, maar het blijkt veel moeilijker te zijn om hen echt zware veranderingen te laten doorvoeren in hun dagelijks leven. Nochtans wordt in Groot-Brittannië meer dan 40 procent van de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door de energie die thuis of onderweg wordt verbruikt." Tim Kasser, professor psychologie aan het Knox College in Illinois, wijst er daarbij op dat eerder sociologisch en psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat mensen in het algemeen niet graag hun identiteit veranderen en de voorkeur geven aan stabiliteit.

Vrouwen blijken echter meer geneigd te zijn om grotere veranderingen door te voeren om duurzamer te leven. "Vrouwen zijn meer energiebewust en zijn bereid om hun dagelijks gedrag aan te passen, terwijl mannen sneller geneigd zijn om te investeren in efficiëntere toestellen," merkt Sarah Darby, onderzoeker aan het Energy Programme van de Britse Research Council. Alle vrouwen in het onderzoek bleken maatregelen genomen te hebben om hun energieverbruik terug te schroeven. Bij mannen was dat 60 procent. Bij de vrouwen zei ook slechts 10 procent te weigeren om zijn levensstijl te veranderen, maar bij mannen was dat 70 procent. Volgens Tim Kasser staan vrouwen in het algemeen meer open voor een algemeen goed, waardoor ze meer rekening houden met de impact van hun dagelijks gedrag op het milieu.

13:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu, marketing, duurzaamheid |  Facebook |

27-07-09

Zandstenen muur moet voortgang Sahara stoppen

Een muur van 6.000 kilometer langs de Sahara zou de uitbreiding van de woestijn moeten kunnen tegenhouden. Deze barrière - gevormd door verstevigde zandduinen - zou zich uitstrekken van Mauritanië tot Djibouti. Dat plan heeft de Zweedse architect Magnus Larsson voorgelegd tijdens de TED Global Conference in Oxford. Larsson gaf wel toe dat er nog heel wat barrières moeten overwonnen worden vooraleer het project zou kunnen gerealiseerd worden. Het gaat volgens Larsson daarbij niet alleen over praktische en financiële problemen, maar ook over politieke en ethische vragen die moeten opgelost worden. Maar het plan moet volgens Larsson in ieder geval wel al een discussie op gang kunnen brengen.

In een rapport van de Verenigde Naties twee jaar geleden bleek dat verwoestijning op het vlak van leefmilieu de grootste uitdaging van de toekomst zal vormen. Volgens dat rapport vormen ongeveer twee miljard mensen - één derde van de totale wereldbevolking - een potentieel slachtoffer van verwoestijning. Daarbij wordt verwacht dat het trage voortkruipen van de woestijnen grote migratiebewegingen op gang zal brengen en een nieuwe druk zal leggen op natuurlijke grondstoffen en maatschappijen. Tot de bedreigde gebieden behoren onder meer de gewezen Sovjet-republieken in Centraal-Azië, China en Afrikaanse gebieden ten zuiden van de Sahara. Ongeveer 140 landen zouden door verwoestijning worden bedreigd.

Noord-Afrikaanse landen hebben voorgesteld om bomengordel aan te planten. Deze Great Green Belt zou de verdere verspreiding van zand moeten tegengaan. Een gelijkaardig voorstel - bekend als de Green Wall of China - werd voorgelegd om de voortgang van de Gobi-woestijn tegen te gaan. Volgens Larsson zou de zandstenen muur complementair zijn aan de Great Green Belt. De zandstenen muur zou de bomen een fysieke ondersteuning moeten kunnen geven en bovendien een barrière blijven vormen wanneer de bomen zouden weggenomen worden. De bevolking in de betrokken regio's is volgens Larsson zo arm dat ze de bomen zouden kappen om brandhout te verzamelen.

De Zweedse architect wil de woestijnduinen laten verzanden door het gebruik van een bacterie die normaal in moerasgebieden is terug te vinden. De bacterie vormt volgens Larsson een natuurlijk cement. Hij haalde zijn idee bij wetenschappers van de University of California, waar het gebruik van de bacterie werd bestudeerd om de ondergrond in aardbevingsregio's te versterken.

18:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu, woestijn, sahara |  Facebook |

29-04-09

Jongeren voelen zich verward bij duurzame producten

Algemeen wordt verondersteld dat jongeren het meest milieubewust zijn, maar toch blijkt dat ook deze generatie weinig actie onderneemt. Dat komt omdat deze jongeren zich vaak verward voelt over groene producten en zich machteloos voelt om iets te ondernemen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Generate Insite. De onderzoekers stellen dat in de leeftijdscategorie tussen dertien en negenentwintig jaar - de zogenaamde Millennials - een grote kennis over de milieuproblematiek aanwezig is en er ook een grote betrokkenheid wordt opgemerkt, maar dat die kennis niet altijd in realiteit wordt omgezet, omwille van de hoge kosten van milieuvriendelijke producten en een overmacht aan milieuproblemen en twijfels over hun mogelijkheden om iets te realiseren.

Uit het onderzoek blijkt dat 76 procent van de millennials van mening is dat bedrijven en merken in de groene beweging moeten stappen. Maar anderzijds zegt 71 procent van de tieners dat ze in praktijk zouden kiezen voor een traditioneel product, omdat het milieuvriendelijk alternatief te duur is. De oudere millennials blijken in dat geval echter te kiezen voor het duurdere, maar milieuvriendelijke alternatief. "Maar deze groep vindt het verwarrend dat ze geen reden vinden waarom milieuvriendelijke producten duurder zijn," merken de onderzoekers op. "Een extra kost, zonder duidelijke motivatie, weerhoudt vele consumenten ervan om bij te dragen aan de groene beweging."

Er zijn volgens de onderzoekers nog andere hinderpalen om millennials aan te zetten om een duurzamer levenswijze op te pikken. "Daarbij wordt gezegd dat vele duurzame producten teveel moeite kosten, te tijdrovend zijn en ook niet gebruiksvriendelijk zijn," stippen de onderzoekers aan. "Bovendien zeggen ze dat er onvoldoende duidelijkheid is over groene producten, terwijl bij sommigen ook familieleden of vrienden weinig interesse of betrokkenheid hebben bij duurzaamheid." Er wordt daarbij opgemerkt dat 37 procent van de millennials een duurzamer gedrag wil aannemen, maar niet weet hoe dat moet. Nochtans zegt 54 procent van alle millennials geïnteresseerd te zijn in de groene beweging en bereid te zijn om daarover altijd meer op te steken.

19:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu, duurzaamheid |  Facebook |

09-03-09

Verenigde Staten kunnen 500 jaar koolstofdioxide opslaan

Geologen hebben in de Verenigde Staten ruim vijftienduizend vierkante kilometer steenformaties ontdekt die konden gebruik maken om een gedeelte van de koolstofdioxide uit de atmosfeer op te slaan. Volgens onderzoekers van het Earth Institute aan de Columbia University zouden deze rotsformaties voldoende capaciteit hebben om meer dan vijfhonderd jaar Amerikaanse productie van koolstofdioxide op te slaan. De meeste locaties zijn gelegen in clusters langs de oost- en westkust van de Verenigde Staten, waarvan sommige in de omgeving van belangrijke steden zoals New York, Baltimore en San Francisco. Er wordt verder onderzoek gedaan naar andere steenformaties die koolstofdioxide zouden kunnen opslaan.

"Het koolstofdioxide dat vrijkomt door de verbranding van fossiele brandstoffen, is zich sinds de start van de industriële revolutie in de atmosfeer aan het opstapelen," aldus het magazine LiveSciences. "Een gedeelte van het broeikasgas wordt wel geabsorbeerd door planten en oceanen, maar een groot gedeelte blijft aanwezig in de atmosfeer, waar het bijdraagt tot de opwarming van de aarde. Wetentschappers hebben al langer gezegd dat het mogelijk is om koolstofdioxide kunstmatig te vangen en op te slaan in ondergrondse reservoirs. De onderzoekers van het Earth Institute hebben nu echter locaties in kaart gebracht van vulkanisch gesteente dat dicht genoeg bij de oppervlakte ligt om gebruikt te kunnen worden voor de opslag van het broeikasgas."

Deze vulkanische rotsen bevatten mineralen die reageren met koolstofdioxide en daarmee vaste klompen vormen. "Dat wordt als een ideale opslag van het broeikasgas bestempeld," voert LiveSciences aan. "Andere methodes zijn vooral gericht op de opslag van koolstofdioxide in de ondergrond in vloeibare vorm of in gasvorm, maar daarbij wordt men geconfronteerd met risico's op lekken. De onderzoekers stellen dan ook dat opslag in vaste vorm de ideale manier is om definitief af te rekenen met de uitstoot van broeikasgassen." De onderzoekers hopen dat op termijn ook een wereldkaart met geschikte locaties voor de opslag van koolstofdioxide kan worden samengesteld. Er wordt nu ook gewerkt aan een kaart met basalt-formaties, die eveneens geschikt zijn om koolstofdioxide vast te houden.

26-10-08

KumbukRiver meest ecologische toeristische bestemming

De site KumbukRiver in Sri Lanka is door de World Travel Awards verkozen tot beste ecologische toeristische bestemming van de wereld. De site werd uit tien genomineerde toeristische bestemmingen gekozen. KumbukRiver werd eerder op de shortlist gezet van de Responsible Tourism Awards en werd door de Times eerder al bestempeld als één van de vijftig meest milieuvriendelijke locaties van de wereld. Het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer zeven hectare in het Yala-natuurreservaat langs de rivier Kumbukkan Oya.

Centraal in het gebied staat een gebouw in de vorm van een olifant, dat dienst doet als een exclusief verblijf voor toeristen. "KumbukRiver ontsproot uit een wild idee, dat moest aantonen hoe een merk vanuit het niets kan worden opgebouwd, indien het de nodige kansen krijgt," aldus initiatiefnemer Dinesh Watawana, oprichter van het marketingbureau The 7th Frontier, dat het project heeft gefinancierd. Bedoeling is dat de toeristische site een harmonische relatie creëert met de natuurlijke omgeving.

"KumbukRiver is voorbehouden voor de echte natuurliefhebber," schreef de Daily Mirror enkele jaren geleden. "Het is een gebied voor mensen die gericht zijn op participerend toerisme. KumBukRiver is de absolute top op het vlak van eco-toerisme. KumBukRiver werd compleet opgebouwd vanuit de lokale bevolking, meestal door werkloze jongeren. Daarbij werd uitsluitend gebruik gemaakt van milieuvriendelijke grondstoffen. De bezoeker krijgt de gelegenheid om deel te nemen aan het bewaren van de lokale biodiversiteit."

22:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, leefmilieu, sri lanka, kumbukriver |  Facebook |