06-01-18

Leiderschap zit niet altijd gevolg van eigen sterk karakter

Leiderschap is niet altijd te danken aan de invloed van enkele cruciale individuen, maar wordt vooral gedragen door het volgzame karakter van de meerderheid van de populatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California, de University of Arizona en de University of Pittsburgh bij diverse kolonies van de stegodyphus dumicola, een Afrikaanse koepelspin. Tevens werd vastgesteld dat stoutmoedige karakters de grootste impact hebben in moeilijke levensomstandigheden, omdat onder hun leiding acties kunnen worden ondernomen die de overlevingskansen van de groep zouden kunnen versterken.

“De negentiende eeuw kende de opgang van de Great Man Theory, waarbij opgemerkt werd dat extreem invloedrijke individuen hun macht gebruikten om hun impact op de loop van de geschiedenis te maximaliseren,” betoogt onderzoeksleider Jonathan Pruitt, professor ecologie aan de University of California. “Die macht kon het gevolg zijn van eigenschappen zoals persoonlijke charisma, intelligentie, wijsheid of politieke vaardigheid. Die dominantie zou andere leden van de gemeenschap moeten aanzetten om hun gedrag aan te passen.” Geraamd werd dat deze invloedrijke figuren - die tussen 1 procent en 5 procent van de bevolking vertegenwoordigen - het collectieve gedrag radicaal kunnen veranderen.

Het onderzoek van professor Pruitt, uitgevoerd bij spinnenpopulaties in de Namib-woestijn in Angola en de Kalahari-woestijn in Lesotho, toont echter een mogelijk alternatieve verklaring. “Bij stegodyphus dumicola kon alvast worden vastgesteld dat een dominantie vooral het gevolg is van het volgzame karakter van een populatie,” betoogt Jonathan Pruitt. Uit de studie bleek onder meer dat stoutmoedige exemplaren in een omgeving met gemakkelijke en veilige levensomstandigheden weinig impact hadden op de rest van de populatie. Daarentegen kon een grotere impact worden ervaren in een omgeving met uitdagende en bedreigende situaties.

In die moeilijke omstandigheden bleken schuwe spinnen ook bereid stoutmoedige exemplaren te volgen die van een andere kolonie in de populatie werden geplaatst.

Lees Verder

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

26-09-17

Eigen percepties houdt introvert vaak weg van leiderschap

Introverten denken vaak dat zij nooit van een leiderschap zouden genieten en zijn daarom ook minder snel geneigd om voor deze functies hun kandidatuur te stellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queensland University of Technology (QUT) bij nagenoeg tweehonderd managementstudenten in Australië. Vooral de eigen percepties blijken volgens de onderzoekers van groot belang. Vastgesteld werd dat introverten ervan uitgingen dat ze in leiderschapssituaties bezorgd en neerslachtig zouden worden. Deze percepties betekenen volgens de onderzoekers echter niet dat introverten onmogelijk tot goede leiders zouden kunnen uitgroeien.

“In vergelijking met extraverten moet worden vastgesteld dat introverten relatief passief, bescheiden, stil en gereserveerd zijn,” benadrukt onderzoeksleider Peter O’Connor, professor management aan de Queensland University of Technology. “Er kan dan ook worden vastgesteld dat in het bedrijfsleven introverten minder leiderschapsposities bekleden dan extraverten. Er moet immers worden vastgesteld dat introverten door de traditionele promoties en selecties minder snel naar boven zullen komen. Bovendien zijn ze ook in ongestructureerde groepen minder snel geneigd als een leider naar voor te komen.”

“Vooral de percepties over de eigen gevoelens vormen een belangrijke verklaring voor de beperkte aanwezigheid van introverten in leiderschapsposities,” zegt professor O’Connor nog. “Er moest immers worden vastgesteld dat een perceptie over negatieve emoties een sterke psychologische drempel voor het leiderschap vormen. Introverten blijken vaker het leiderschap met negatieve emoties in verband te brengen dan extraverten. Bovendien kon worden vastgesteld dat introverten minder snel geneigd waren in het leiderschap positieve gevoelens - zoals opwinding of belangstelling - te vermoeden. Dit gebrek aan positieve emoties weeg echter minder zwaar door dan een overwicht aan negatieve gevoelens.”

Ondanks die percepties is het volgens O’Connor niet uitgesloten dat introverten tot goede leiders kunnen uitgroeien. Hij verwijst onder meer naar onderzoek waaruit gebleken is dat introverten in proactieve teams betere leiders zijn dan extraverten. Bovendien zouden introverten ook uitblinken in een rol van dienende leider, die vooral de waarde van de medewerkers op de voorgrond wil stillen. “In onze studie kon tevens worden opgemerkt dat bij kandidaten met lage negatieve percepties over het leiderschap introverten en extraverten even grote capaciteiten voor management-functies lieten blijken,” aldus de wetenschapper.

“Indien introverten kunnen worden aangezet om zich tegenover leiderschapssituaties met een groter vertrouwen en optimisme te positioneren, kunnen zij wellicht even vaak voor een management-functie naar voor komen als extraverten,” betoogt O’Connor. “Er moeten daarbij geen pogingen worden ondernomen om van een introvert een extrovert te maken, maar wel moeten introverten de steun krijgen om een groter vertrouwen aan te kweken in de eigen leiderschapscapaciteiten.”

Lees Verder

18:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

31-07-17

Feedback kan bedrijfsleider sterker team opleveren

Chief executives die feedback van hun medewerkers nastreven, leveren hun bedrijf de beste resultaten op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan bij chief executives en topmanagers bij vijfenzestig ondernemingen. Opgemerkt wordt dat de vraag naar feedback een gunstige impact heeft op het vertrouwen van het team, waardoor de prestaties een duidelijke verbetering kunnen kennen. De bereidheid om naar advies van medewerkers te polsen, kan volgens de onderzoekers een belangrijk alternatief zijn voor meer domineren vormen van leiderschap, zoals de uitstraling van de persoonlijke visie naar het team medewerkers.

“Een chief executive die een zekere graad van bescheidenheid aan de dag legt, kan de onderneming belangrijke voordelen opleveren,” benadrukt onderzoeksleider Sue Ashford, professor management aan de University of Michigan. “De bereidheid om feedback te zoeken bij de naaste medewerkers kan immers een belangrijke stimulans voor het team medewerkers betekenen, waardoor de onderneming betere prestaties kan laten optekenen. Bovendien is feedback een leiderschapsstrategie die zou kunnen worden gebruikt door managers die zich minder comfortabel voelen met het bepalen en uitdragen van grote visies.”

“Uit het onderzoek konden twee efficiënte strategieën worden vastgesteld om het vertrouwen van het managementteam te ondersteunen,” betoogt professor Ashford nog. “In de eerste plaats kon worden vastgesteld dat het uitdragen van een visie een efficiënte impact op de medewerkers heeft, maar eenzelfde effect kon worden verkregen door het zoeken naar feedback over de eigen stellingen en acties. Voor sommige leiders is een visionaire benadering echter geen comfortabele uitgangsbasis. Feedback is dan vaak een beter alternatief, op voorwaarde dat ook daadwerkelijk met de adviezen rekening wordt gehouden. Bij visionaire executives levert het zoeken van feedback daarentegen zelden een meerwaarde op.”

De resultaten van de studie suggereren volgens Sue Ashford dat chief executives best een keuze maken tussen een visionaire of een bescheiden leiderschapsstijl, maar liever geen tussenoplossing zoeken.

Lees Verder

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

06-10-16

Goed leiderschap omvat ook politieke vaardigheden

Leiders die de vaardigheid hebben anderen te beïnvloeden, zullen zich op de werkvloer vaak gelukkiger tonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Kansas State University, de University of Minnesota en de Angelo State University. De politieke vaardigheid - de mogelijkheid connecties te bouwen, vertrouwen te wekken en anderen te beïnvloeden - is volgens de onderzoekers een fundamentele kwaliteit van de transformationele leider. Wanneer managers beseffen die politieke vaardigheid onder de knie te hebben, zullen volgens de wetenschappers een grotere kans hebben een hoger niveau van jobtevredenheid en engagement te bereiken.

“Meestal wordt bij politieke vaardigheden gedacht aan manipulatieve en negatieve eigenschappen, maar in wezen gaat het om het bouwen van connecties met andere mensen,” benadrukt onderzoeksleider Andrew Wefald, professor management aan de Kansas State University. “In een politieke benadering kunnen politiek onderlegde personen een omgeving uitbouwen die de nodige steun en vertrouwen biedt om een gunstige impact te hebben op de organisaties. Daardoor kan een transformationeel leider worden gevormd, wat tot een hogere jobtevredenheid zal leiden. De beste managers zullen wellicht allemaal een transformationeel leider zijn geweest.”

“Emotionele controle en emotionele gevoeligheid bleken geen impact te hebben op het transformationeel leiderschap en jobtevredenheid,” benadrukt professor Wefald. “Bij politieke vaardigheid kon echter wel een verband worden gerealiseerd. Leiding zonder politieke vaardigheid is niet onmogelijk, maar wordt wel een zware opdracht.” Politieke vaardigheid bestaat volgens de onderzoekers uit vier componenten. In eerste plaats is er de aanleg tot netwerking, maar daarnaast moet ook er ook sprake zijn van een veronderstelde oprechtheid, een sociale intelligentie en een interpersoonlijke invloed.”

“Een persoon met deze vaardigheden zit in een betere positie om de organisatie te helpen, aangezien zij beter in staat zijn om dingen gedaan te krijgen,” zegt Wefald. “Ook werd vastgesteld dat een hoog werkengagement gekenmerkt wordt door een sterk transformationeel leiderschap en grote politieke vaardigheden. Een hoog werkengagement heeft diverse positieve gevolgen voor het individu, met een positieve invloed op energie en uithoudingsvermogen. Maar dankzij een lager personeelsverloop profiteert ook de organisatie van het fenomeen.” Hij voegt er aan toe dat de organisaties deze informatie kunnen gebruiken om de politieke vaardigheden van werknemers te selecteren.

“Politieke vaardigheid kan worden ontwikkeld, maar er zijn vele persoonlijke eigenschappen die de verwerving van deze capaciteit kan afremmen,” waarschuwt Wefald. “Voor de organisatie is het in ieder geval een meerwaarde om politieke vaardigheden bij de werknemers te stimuleren.”

Lees Verder

16:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

09-09-16

Wat als werknemer meer expertise heeft dan de baas?

Werknemers die een merkelijk hogere opleiding of grotere expertise hebben dan hun supervisor kunnen een belangrijk probleem worden voor de hiërarchie van het bedrijf. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas en de University of Wisconsin in de Verenigde Staten en de Erzincan University in Turkije. Daarbij werd vastgesteld dat status incongruentie - een situatie waarin de ondergeschikte op het gebied van leeftijd, opleiding of ervaring boven de supervisor staat - een negatieve impact heeft op de capaciteit van transformationele leiders om het engagement van medewerkers tegenover de organisatie te stimuleren.

“Steeds vaker moeten oudere werknemers aan jongere supervisors rapporteren,” benadrukt onderzoeksleider Orlando Richard, professor organisatiemananagment aan de University of Texas. "Een transformationeel leiderschap is doorgaans het ideale model om volgelingen te inspireren. Wanneer de supervisor echter minder ervaring of kennis heeft dan de werknemer, is de medewerker minder snel geneigd om op deze stijl van leiding te reageren. Bovendien kan ook een impact worden gevoeld op het engagement van de werknemer tegenover de organisatie, want hij beschouwt zich meer gekwalificeerd dan het leidende kader.”

“Het transformationeel leiderschap inspireert medewerkers om zich voor het welvaren van de organisatie in te zetten,” zegt Richards. “De werknemers worden gemotiveerd door de strategische visie die de leider kan overbrengen. Bedrijven willen dat hun werknemers een gevoel van loyaliteit hebben. Engagement heeft implicaties voor productiviteit, prestaties en personeelsverloop. Het is dan ook cruciaal dat de onderneming de juiste leider heeft aangesteld. Wanneer de werknemers tot de conclusie komen dat een verkeerde persoon het beleid uitstippelt, dreigen negatieve consequenties voor de hele organisatie. Niemand wil werken voor een persoon die niet de gepaste kwalificaties kan voorleggen.”

De onderzoekers stelden nog vast dat in de Verenigde Staten het effect nog sterker werd gevoeld bij vrouwelijke leiders dan bij hun mannelijke collega’s. “Vooral vrouwen moeten de nodige kwalificaties kunnen aantonen om respect te genieten van hun medewerkers,” stipt Orlando Richard aan. “Indien ze daarin lukken en bovendien in staat blijken een transformationeel leiderschap tentoon te spreiden, kunnen ze op een sterke toewijding van de medewerkers rekenen.” In Turkije bleek daarentegen het effect sterker voor mannelijke leiders dan voor hun vrouwelijke collega’s.

Lees Verder

09:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

11-05-14

Vrouwelijke leiders moeten in efficiëntie niet onderdoen voor mannen

Vrouwelijke leiders worden even efficiënt beschouwd als hun mannelijke collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Florida International University. Wanneer de totale leiderschaps-context wordt bekeken, kunnen er op het gebied van efficiëntie tussen mannen en vrouwen volgens de onderzoekers geen verschillen worden opgetekend. Naarmate er meer vrouwen leidende functies opnemen, zullen volgens de wetenschappers de gender-stereotypes over leiderschap wellicht verder vervagen. De onderzoekers stelden wel vast dat de eigen vaardigheden op het gebied van efficiëntie door mannen hoger worden ingeschat dan door vrouwen.

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

08-05-14

Leiderschap topbedrijven blijft heel traditioneel gekleurd

Ondanks oproepen tot een grotere diversiteit aan de top van het bedrijfsleven, blijft het typische profiel van de bedrijfsleider bijzonder traditioneel. Dat is de conclusie van een onderzoek van rekruteerder Robert Half naar de leiding van de honderd grootste bedrijven op de beurs van Londen. De typische bedrijfsleider is volgens de onderzoekers nog altijd vooral een mannelijke vijftigplussers met een achtergrond in de financiële wereld en een zakelijke opleiding. Opgemerkt wordt dat 50 procent een achtergrond heeft in het boekhoudkundig of financieel management, tegenover 18 procent uit retail of horeca, 14 procent uit engineering en grondstoffen, 10 procent uit marketing en communicatie en 3 procent uit technologie.

Lees Verder

15:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

29-04-14

Ontwikkeling effectief leiderschap belangrijkste opdracht human resources

Het ontwikkelen van effectief leiderschap is voor human resources dit jaar de belangrijkste prioriteit. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Deloitte bij een groep Britse bedrijven. Het ontwikkelen van effectief leiderschap staat met een score van 74 procent op de eerste plaats van de prioriteiten die worden gesteld. Op de tweede plaats staan een omscholing van human resources en het stimuleren van betrokkenheid en loyaliteit met elk 70 procent. Daarna volgens talentmanagement en talentanalyses met elk 68 procent. Vorig jaar stond het ontwikkelen van leiderschap nog op een vierde plaats.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, leiderschap |  Facebook |

22-04-14

Leiderschapsaanleg bij meisjes wordt al snel beknot

Meisjes worden al op een verbazend jonge leeftijd ontmoedigd om leidende functies te ambiëren. Dat zegt Anna Maria Chavez, chief executive van de Girl Scouts of America. Wanneer een kleine jongen zich assertief gedraagt, worden hem volgens Chavez al vlug uitstekende leiderskwaliteiten toegemeten. Wanneer echter een meisje datzelfde gedrag laat opmerken, wordt er volgens haar daarentegen vaak gewag gemaakt van bazigheid, net zoals sterke vrouwelijke leiders ook later beticht worden zich agressief en overambitieus te gedragen. Het is volgens Chavez dan ook niet verwonderlijk dat tegen de middelbare school meisjes veel minder interesse tonen in leiderschap dan jongens.

“Deze trend wordt ook doorgezet in de volwassenheid,” zegt Anna Maria Chavez. “In de middelbare school worden meisjes geconfronteerd met moeilijke beslissingen over hun toekomst, maar ze weten vaak niet welke impact die keuzes uiteindelijk zullen hebben. Omdat het streven naar leiderschap op dat ogenblik al vaak is onderdrukt, dreigt deze trend zich ook in de volwassenheid verder door te zetten en wordt de doorstroming van vrouwen naar leidinggevende functies zwaar afgeremd. Het is dan ook noodzakelijk dat meisjes al op jonge leeftijd worden aangemoedigd om de negatieve druk van de omgeving naast zich neer te leggen en een eigen traject uit te tekenen.”

Anna Maria Chavez merkt op dat meisjes, uit angst door hun omgeving als een bazig en onvriendelijk karakter te worden bestempeld, twee keer zo vaak als jongens geneigd zijn om leidinggevende functies te vermijden. Ook Sheryl Sandberg, chief operating officer van het sociale netwerk Facebook, benadrukt dat er onderkend dient te worden dat meisjes al op jonge leeftijd systematisch worden ontmoedigd een leiderschapsfunctie na te streven. Er moeten volgens Sandberg dan ook initiatieven worden genomen om de nodige ondersteuning te bieden aan meisjes die interesse tonen voor het opnemen van verantwoordelijkheden.

Chavez en Sandberg behoren tot de initiatiefnemers van de campagne Ban Bossy, die de interesse in leiderschap bij jonge meisjes wil promoten en de negatieve sfeer rond vrouwen met verantwoordelijke functies wil aanpakken. Ook beroemdheden zoals Beyoncé, Condoleezza Rice en Diane von Furstenberg hebben zich achter het initiatief geschaard.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap, vrouw |  Facebook |

18-12-13

Nationaliteit heeft belangrijke impact op stijl leiderschap

Naargelang nationaliteit of arbeidslocatie kan bij managers van multinationals een opmerkelijk verschil in leiderschapsstijl worden opgemerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Anglia Ruskin University bij meer dan zeventienhonderd executives van nagenoeg honderddertig verschillende nationaliteiten. Toch kan volgens de Britse onderzoekers niet worden gesteld dat de herkomst van de bedrijfsleider de stijl van het management bepaalt, maar moet worden geconcludeerd dat de verschillende culturen elk specifieke waarden en eisen opleggen aan de praktijk en de stijl van het leiderschap.

“Er kunnen bij bedrijfsleiders over de hele wereld een aantal gezamenlijke kenmerken worden opgetekend, maar toch bleek het management in oosterse en westerse economieën een aantal verrassende afwijkingen te vertonen,” benadrukt onderzoeksleider Caroline Rook, docent human resources aan de Anglia Ruskin University. “Vooral bij stressbestendigheid, emotionele intelligentie, de oriëntatie op de buitenwereld en het implementeren van de bedrijfsstrategie konden opmerkelijke verschillen worden geregistreerd. Bij die parameters bleken bedrijfsleiders uit oosterse economieën consequent betere scores te halen dan hun collega’s uit het westen.”

“Leiders uit Angelsaksische economieën blijken minder goed in staat te zijn om de visie, de missie en strategie van de onderneming op een bevlogen manier te communiceren,” zeggen de onderzoekers nog. “Evenmin blijken ze minder snel geneigd te zijn om informatie te delen met medewerkers en verantwoordelijkheden te delegeren. Tenslotte werden ook lagere scores opgetekend bij de waardering van werknemers, feedback en teambuilding. Scandinavische bedrijfsleiders blinken anderzijds uit met een wereldwijde visie, terwijl in Oost-Europa vooral volharding naar voor komt. Leiders in het Midden-Oosten scoren hoog op emotionele intelligentie, maar kennen een slecht evenwicht tussen werk en persoonlijk leven.”

“De resultaten van het rapport mogen echter niet tot de automatische conclusie leiden dat leiders uit verschillende regio’s in bepaalde karakteristieken een natuurlijk voordeel hebben,” waarschuwt Caroline Rook. “Integendeel kan ervan worden uitgegaan dat de meeste leiders weliswaar een globale visie hebben, maar zich lokaal hebben aangepast aan een aantal culturele gebruiken of gevoeligheden. Deze culturele verschillen eisen ook een eigen stijl van leiderschap. Bovendien is een culturele gevoeligheid ook een noodzaak wanneer leiders moeten samenwerken met medewerkers uit verschillende landen.”

Lees Verder

11:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

17-12-13

Sterke leider belangrijk instrument voor omzetgroei

De omzet bij bedrijven met sterke leiders groeit dubbel zo snel als bij ondernemingen met een zwak management. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse consulent Chief Executive Board (CEB). Er wordt echter opgemerkt dat de meeste leiders geen volledige portfolio vaardigheden ter beschikking hebben om in de snelveranderende hedendaagse werkomgeving te schitteren. Om dat probleem op te vangen, dienen bedrijven volgens de onderzoekers hun benadering van het leiderschap bij te sturen en managers op te leiden die in staat zijn om zich binnen de onderneming te omgeven met een krachtig netwerk, zodat een basis wordt gecreëerd die aan medewerkers maximale mogelijkheden biedt en de productiviteit opdrijft.

“De dynamiek op de werkvloer is aan fundamentele verschuivingen onderhevig, onder meer door een overweldigende informatiestroom en de toenemende globalisering,” merkt Conrad Schmidt, verantwoordelijke onderzoek bij Chief Executive Board, op. “Daardoor is de traditionele benadering van het leiderschap en leidinggevende vaardigheden niet langer voldoende om de doelstellingen van de onderneming te realiseren. Managers moeten in een nieuwe rol stappen en zich richten op een netwerk-leiderschap, zodat medewerkers de mogelijkheid krijgen om tussen de verschillende afdelingen een grotere collaboratie te realiseren die de prestaties van de organisatie kan versterken.”

“Het ontwikkelen van netwerk-leiderschap zal cruciaal worden voor organisaties die in de nieuwe werkomgeving concurrentieel willen blijven,” waarschuwt Conrad Schmidt. “In werkelijkheid blijkt echter slechts 37 procent van de bedrijven aan te geven dat hun leiderschap de noodzakelijke vaardigheden omvat om deze nieuwe doelstellingen te kunnen realiseren. Om geschikte netwerk-leiders te creëren, dienen organisaties hun managers dan ook aan te moedigen om meer te worden dan louter individuele motivatoren. Het management moet zich meer op een collaboratieve functie toespitsen en zich toeleggen op het uitbouwen van netwerken in plaats van aan medewerkers louter taken op te leggen.”

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

13-12-13

Leiderschapsprogramma’s boeken slechts bescheiden successen

Programma’s die beloftevolle werknemers naar leidinggevende posities moeten begeleiden, boeken vaak slechts bescheiden resultaten. Dat is de conclusie van een rapport van Corporate Executive Board Company (CEB) over leiderschapsprogramma’s voor Britse werknemers. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de helft van de geselecteerde werknemers binnen een periode van vijf jaar opnieuw uit het programma stappen. Bij medewerkers die hun programma volledig afwerken en naar een nieuwe functie overstappen, blijkt volgens de onderzoekers bovendien 46 procent uiteindelijk niet aan de verwachtingen van de organisatie te voldoen.

Lees Verder

14:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

05-11-13

Authenticiteit leider cruciaal voor succes veranderingen

Leiders moeten vooral een inzicht in zichzelf verwerven en hun impact op anderen beseffen indien ze met succes hun organisatie door een verandering willen leiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northumbria University bij zevenentwintig chief executives van multinationals en openbare organisaties in Groot-Brittannië en Ierland. Een gebrek aan zelfkennis is volgens de onderzoekers één van de belangrijkste redenen waarom organisatorische veranderingen vaak op een mislukking uitdraaien. De authenticiteit en het gedrag van de leider is volgens de wetenschappers cruciaal om medewerkers voor een verandering enthousiast te krijgen.

“Ondanks de ontwikkeling van diverse modellen voor verandermanagement, blijken vele herstructureringen op een mislukking uit te draaien,” merkt Johan Coetsee, docent organisatie-management aan de Northumbria University, op. “Uit gesprekken met chief executives blijkt echter dat de authenticiteit en het gedrag van het leiderschap een grotere impact heeft op de bereidheid van de medewerkers om de veranderplannen te ondersteunen dan de implementering van uitgestippelde modellen. De houding van het leiderschap is in grote mate bepalend voor het succes van het geplande veranderproces. Het pretenderen van een andere persoonlijkheid zal geen enkele oplossing brengen.”

Door een gebrek aan authenticiteit in het leiderschap blijken volgens de onderzoekers 60 procent van alle veranderprocessen niet in staat de verhoopte doelstellingen te realiseren. “Vele managers tonen zich bijzonder bekwaam in de technische aspecten van veranderprojecten,” voert professor Coetsee aan. “Men is heel vaak in staat om perfect uit te tekenen op welke manier de structuur van de organisatie kan worden bijgestuurd, maar vaak worden daarbij de zachtere aspecten van het verandermanagement - de medewerkers - over het hoofd gezien. De werknemers moeten in staat zijn om het leiderschap te vertrouwen, maar dat kan alleen wanneer het management zijn authenticiteit bewaart.”

Lees Verder

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

20-10-13

Jonge leiders missen expertise voor strategische beslissingen

Jonge leiders kunnen weliswaar vaak nieuwe ideeën aanbrengen, maar ontberen vaak de zakelijke expertise om die plannen in realiteit om te zetten. Dat zegt Lars Albright, chief executive van het marketingbedrijf SessionM. Albright merkt daarbij op dat er een trend bestaat, vooral in de technologiesector, om extra belang te hechten aan de inbreng van jongere krachten, maar een aantal problemen kunnen volgens hem zonder een jarenlang opgebouwde expertise niet worden opgelost. Jongeren hanteren volgens Albright vooral taktische benaderingen, zonder op een overkoepelend strategisch inzicht te kunnen terugvallen.

Lees Verder

10:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: expertise, leiderschap |  Facebook |

11-09-13

Executives twijfelen aan leiderschapstalent binnen onderneming

Slechts 32 procent van de executives zijn van mening dat hun organisaties over het geschikte leiderschaptalent en vaardigheden beschikken om hun strategische doelstellingen te realiseren. Dat is de conclusie van een wereldwijde enquête van Harvard Business Publishing bij meer dan achthonderd executives en personeelsverantwoordelijken. De onderzoekers stelden ook vast dat slechts 31 procent van de ondervraagden ervan overtuigd is dan hun leidinggevende kaders de gepaste vaardigheden hebben om met de huidige marktomstandigheden om te gaan. De onderzoekers merken op dat men heel goed beseft dat de ontwikkeling van leiderschap cruciaal is, maar de meeste respondenten blijken dat niet in hun organisatie weerspiegeld te zien.

"In tegenstelling tot het gebrek aan vertrouwen, blijkt aan het leiderschap nochtans een groot belang te worden gehecht," voert onderzoeker Ray Carvey, vice-president corporate learning bij Harvard Business Publishing, aan. "Onder meer benadrukte 43 procent van de respondenten dat de ontwikkeling van leiderschap de belangrijkste pijler vormt voor de verdere evolutie van de onderneming, terwijl 24 procent leidinggevende vaardigheden noodzakelijk noemt om de capaciteit van het management te optimaliseren en 21 procent de vorming onmisbaar beschouwt om de leiderschaps-pijplijn binnen de onderneming beter te laten functioneren. Het onderzoek toont aan dat men de ontwikkeling van leiderschap heel belangrijk vindt, maar paradoxaal genoeg ziet men daarvan weinig gerealiseerd in de eigen onderneming."

De onderzoekers stelden verder vast dat 80 procent van de respondenten van mening is dat het middenkader vaardigheden rond verandermanagement moet verwerven, terwijl 77 procent gewag maakt van het aankweken van een leiderschapsingesteldheid. Daarnaast vindt 76 procent het noodzakelijk dat vaardigheden op het gebied van communicatie en talentmanagement worden uitgebouwd, terwijl 64 procent ook de nadruk legt op algemene managementvaardigheden. "Er wordt duidelijk erkend dat ook in de middenkaders leiderschapskwaliteiten moeten worden ontwikkeld," merkt Ray Carvey op. Hij wijst daarbij ook op het belang van virtuele toepassingen, waardoor een grotere doelgroep kan worden bereikt, met inbegrip van middenkaders op afgelegen locaties, die tot nu toe weinig mogelijkheden hadden om dergelijke initiatieven te volgen.

De grootste hinderpaal voor het leiderschapsontwikkeling blijkt een gebrek aan tijd te zijn. Het onderzoek toonde immers aan dat 40 procent van de ondervraagden aangeeft dat het door de dagelijkse verantwoordelijkheden bijzonder moeilijk is om dergelijke projecten op te zetten. Daarentegen blijkt slechts 24 procent gewag te maken van budgettaire hindernissen.

Lees Verder

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

29-08-13

Leiderschap is een aangeboren kwaliteit

Leiderschap is een aangeboren kwaliteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge bij een populatie stekelbaarzen. De onderzoekers wijzen erop dat groepen het best presteren in een combinatie van gewillige volgelingen en sterke leiders, die bij de meeste diersoorten vranker en extroverter zijn dan de andere leden van hun gemeenschap. Er werd echter ook vastgesteld dat aan leiders wel kan worden aangeleerd de rol van een volgeling op te nemen, maar in de omgekeerde richting worden volgens de wetenschappers slechts zelden successen geboekt. Daaruit kan volgens de wetenschappers worden afgeleid dat leiderschap aangeboren is en moeilijk kan worden aangeleerd.

“Wanneer de natuurlijke rolverdeling binnen een sociale groep wordt omgekeerd, komt het geheel in de problemen,” voert onderzoeker Shinnosuke Nakayama, professor zoölogie aan de University of Cambridge, aan. “Groepen blijken het best te presteren in een combinatie van sterke leiders en meegaande volgelingen. Een aantal incentives, zoals een hoger loon bij de mens, kan natuurlijke volgelingen echter tot een leider laten evolueren. Er wordt al langer gediscussieerd over de wenselijkheid van een dergelijke omkering. Uit een studie bij stekelbaarzen, die zowel vrijpostige als teruggetrokken karakters tellen, is echter gebleken dat die rolverwisseling geen ideale oplossing biedt.”

Uit het onderzoek bleek dat de populatie minder succesvol was in het verzamelen van voedsel wanneer aan de volgelingen de verantwoordelijkheid voor het fourageren werd opgedrongen. “Wanneer individuen worden gedwongen om tegen hun natuurlijk instinct te handelen, blijkt de hele groep benadeeld te worden,” zegt Nakayama nog. “Er werd ook vastgesteld dat natuurlijke leiders zich - tegen de verwachtingen in omdat deze karakters veel minder geneigd zijn te reageren op het gedrag van andere individuen - gemakkelijker in de rol van volgeling konden schikken dan een ondergeschikte een leidersfunctie kon invullen. Vissen kunnen leren om te volgen, maar hebben het veel moeilijker om leiding op te nemen.”

“De positieve effecten van het samengaan van individuele persoonlijkheden blijkt alleen een succes te kunnen worden wanneer alle leden van de groep de kans krijgen om hun natuurlijke rol in te vullen,” voeren de onderzoekers aan. “Het lijkt dat ook het beste dat in de samenleving iedereen de rol opneemt die hem natuurlijk het best ligt.”

Lees Verder

19:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, leiderschap |  Facebook |

22-08-13

Emoties vormen cruciaal element van efficiënt leiderschap

Goede leiders hebben geen angst om hun emoties te tonen. Dat zegt Doug Sundheim, consulent en auteur van verscheidene boeken over leiderschap. Hij merkt op dat de emotionele energie van de leider medewerkers kan insperen om moeilijke doelstellingen te halen, terwijl een terechte boosheid een middel kan zijn om werknemers opnieuw op het gewenste traject te krijgen. Emoties zijn volgens Sundheim cruciaal om een efficiënt leiderschap te kunnen uitbouwen. De consulent voert dan ook aan dat leiders op geregelde tijdstippen de eigen emoties onder de loep moeten durven nemen en een geschikt moeten uitzoeken om die gevoelens te uiten.

“De moderne zakenwereld wordt gekenmerkt door een gepolijste communicaties,” merkt Doung Sundheim op. “Veel boodschappen worden kunstmatig ingekleed om het gewenst effect te bereiken. Deze technieken hebben echter niets meer te maken met echte emoties, waarbij een reële persoon een reëel gevoel communiceert. Nochtans blijken die echte emoties een grote impact te hebben. Soms zijn die emoties weinig verfijnd en geven ze aanleiding tot een gevoel van ongemak, maar dat maakt de communicatie zo krachtig.” Emoties zijn volgens Sundheim cruciaal om vertrouwen op te bouwen, relaties te versterken, visies duidelijk te maken, energie op te wekken, mensen in beweging te brengen, moeilijke beslissingen te nemen en te leren uit mislukkingen.

“Emoties worden verborgen om de controle over de situatie te behouden of zich sterk te voelen,” benadrukt Sundheim. “In realiteit leidt het verbergen van emoties tot een verlies aan controle en een verzwakking van de capaciteit om zich als leider te profileren. Er is immers geen verband meer tussen visie en woorden. Dat kan nooit leiden tot een inspirerende of krachtige boodschap die een brug naar anderen slaat. Uiteraard kan een overdaad aan emoties zakelijke problemen creëren, aangezien een objectieve analyse kan worden bemoeilijkt of onderhandelingen kunnen mislukken, terwijl ook ondoordachte beslissingen tot een reëel risico behoren, maar toch blijkt een teveel aan emoties minder problematisch te zijn dan een tekort.”

Lees Verder

16:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emoties, leiderschap |  Facebook |

27-07-13

Extroverte types niet altijd optimale leiders voor het bedrijf

Algemeen wordt aangenomen dat extroverte persoonlijkheden de beste leiderstypes vormen, maar in praktijk blijkt dat niet altijd het geval te zijn. Dat zegt John Brandon, technologieconsulent voor het magazine Inc.com. Extroverte types hebben volgens Brandon de neiging om de eigen agenda door te duwen en verwachten door anderen blindelings gevolgd te worden, maar blijken veel minder onderlegd te zijn in het analyseren van einddoelstellingen. Dat is volgens Brandon de reden waarom vele ondernemers nieuwe bedrijven oprichten, een team en product uitbouwen, maar tenslotte aan hun eigen enthousiasme ten onder gaan.

“Leiders vertonen vaak een groot charisma en een grote charme,” geeft John Brandon toe. “Leiders blijken vaak goed in staat te zijn om mensen in beweging te brengen. Toch blijken in realiteit ook andere persoonlijkheden perfect een leiderschapsrol te kunnen opnemen. Dat biedt extroverte persoonlijkheid echter niet noodzakelijk de gepaste kwalificaties die noodzakelijk zijn om uit te groeien tot een efficiënt leider. Introverte mensen hebben eerder de neiging om problemen te analyseren en hun mening voor zichzelf te houden, wat ook voor een leider belangrijke troeven kunnen zijn, al hebben ze het vaak moeilijk om perfect te functioneren in grote groepen.”

“Ook introverte persoonlijkheden kunnen, onder meer door het bewijs van vakmanschap, uitgroeien tot goede leiders,” zegt John Brandon nog. “Introverte personen kunnen perfecte leiders van kleine teams vormen en problemen analyseren. Bovendien kunnen ze vaak de nodige empathie opbrengen voor hun omgeving en zich inleven in de situatie van hun medewerkers of weerhouden er zich van om zich hard op te stellen tegenover ondergeschikten. Het management is niet het voorbehouden terrein voor extraverte persoonlijkheden. Bedrijven kunnen er voordeel mee hebben om ook introvertere managers aan te stellen.

Lees Verder

13:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap, extrovert |  Facebook |

07-07-13

Vrouwelijke leiders moeten fierheid op prestaties tonen

Vriendelijke vrouwen tonen volgens hun omgeving minder hardnekkigheid om een leiderschapsrol op te nemen dan mannen die gelijkaardige karaktertrekken vertonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Technische Universität München (TUM) naar de selectienormen voor leidersfiguren. Wanneer vrouwen daarentegen fierheid tonen over hun persoonlijke prestaties, krijgen ze wel een grotere leiderschapskwaliteit toegewezen. Verder blijkt dat vrouwen zelf ervan uitgaan dat mannen in het algemeen grotere leiderschapskwaliteiten hebben.

“Om hun aandeel in leidende posities op te drijven, wordt van vrouwen een hele reeks bijkomende kwaliteiten verwacht, zoals verbeterde onderhandelingsvaardigheden, het vermogen op sterke netwerken uit te bouwen en de capaciteit om een strategisch carrièrepad uit te tekenen, maar zelfs dat blijkt niet voldoende te zijn,” merkt Isabell Welpe, organisatiedeskundige aan de Technische Universität München, op. “Het gaat echter om stereotypes die op het onbewuste niveau meespelen in de perceptie over leiderschapskwaliteiten. Leiders moeten assertief, dominant en een harde lijn volgen, terwijl vrouwen vooral als vriendelijke en sociale onderhandelaars worden bestempeld.”

Uit het onderzoek bleek onder meer dat teamleden van een project een betere prestatie verwachten indien de opdracht door een man wordt geleid. “Een aantal vrouwelijke stereotypes heeft zich ook in de hersenen van vrouwen genesteld,” zeggen de onderzoekers verder. “Veel vrouwen blijken immers geneigd te zijn te aanvaarden dat mannen over grotere leiderschapkwaliteiten beschikken. Bovendien blijken vrouwelijke werknemers een gebrek aan delegatie van een mannelijke executive gemakkelijker te aanvaarden dan van een vrouwelijke manager.”

De onderzoekers stelden verder vast dat fiere persoonlijkheden het meest geschikt werden geacht om een leiderschapspositie op te nemen. “Dat fenomeen geldt echter bijzonder voor vrouwelijke kandidaten,” zegt Isabell Welpe nog. “Vrouwen die zich vriendelijk opstelden, werden duidelijk minder leiderschapskwaliteiten toegemeten. Trots wordt daarentegen vereenzelvigd met een grotere leiderschapskwaliteit.”

Lees Verder

17:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap, vrouwen |  Facebook |

14-06-13

Bedrijven massaal bedreigd met leiderschapscrisis

Vele bedrijven worden met een leiderschapscrisis bedreigd. Oorzaak is een gebrek aan planning voor de opvolging. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Right Management, gespecialiseerd in carrière-management bij zesentwintighonderd personeelsverantwoordelijken in veertien landen. Opgemerkt wordt dat in de Verenigde Staten en Canada de meest pessimistische vooruitzichten worden gehanteerd. In die landen zegt respectievelijk slechts 4 procent en 7 procent van mening te zijn dat hun bedrijf een geschikte leiderschaps-pijplijn heeft kunnen uitbouwen.

De onderzoekers stelden vast dat 34 procent van de respondenten gewag maakten van een tekort aan talent op alle bedrijfsniveaus. Bovendien maakte 25 procent gewag van een tekort aan leiderschapspotentieel. "De cijfers tonen aan dat een tekort aan leiderschapstalent een belangrijk probleem is in de geïndustrialiseerde landen," merken de onderzoekers op. Organisaties in de regio Asia-Pacific stellen zich het meest optimistisch op over de beschikbaarheid bij leiderschapspotentieel.

"Het is duidelijk dat slechts weinig organisaties een gestructureerde of systematische strategie hebben uitgebouwd om leiderschapspotentieel te ontdekken," merkt Mark Hodgson, specialist talentmanagement bij Right Management, op. "Het kan verscheidene maanden duren vooraleer een geschikte kandidaat wordt gevonden om een vacante kaderpositie in te vullen. Daardoor kunnen bedrijven met een belangrijke leiderschaps-lacune worden geconfronteerd indien ze in de eigen organisatie geen potentieel talent hebben kunnen identificeren."

Lees Verder

14:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

09-05-13

Videogames creëren spontane leiderschapsstructuren

Videogames en kunnen spontaan virtuele teams en leiderschapsstructuren opbouwen zonder dat daarvoor speciale instrumenten ter beschikking worden gesteld of aanwijzingen worden gegeven. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University met vijfentwintighonderd Amerikanen die aan een strategisch videogame deelnamen. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat de spontaan gevormde leiderschapsstructuren opvallend veel gelijkenissen vertonen met het militaire model.

"Aangezien het game geen enkele leiderschapsstructuur meegaf, creëerden de deelnemers zelf hun eigen websites en forums op andere online platformen om hun structuur, strategie en tactiek te bespreken," merkt onderzoeker Tamara Peyton, informaticus aan de Pennsylvania State University, op. "Een aantal groepen creëerde daarbij spontaan een structuur met een generaal, luitenanten en soldaten, waarbij zelfs de aantallen in de diverse niveaus gelijkenissen met een echte militaire organisatie vertoonden."

"Het game kende geen rang toe aan de deelnemers, maar die bleken uit eigen beweging zelf functies en taken op te nemen," zegt Peyton nog. "De generaal bepaalde de strategie, terwijl de luitenanten specifieke tactieken uitwerkten om het algemeen plan uit te voeren. De soldaten voerden tenslotte de bevelen van de luitenanten uit. Bovendien bleken de deelnemers in de loop van het game op zoek te gaan naar militaire terminologie en geregeld beroep te doen op het militaire taalgebruik, zoals peloton of compagnie."

De onderzoekster merkt wel op dat het militaire concept wellicht onder meer het gevolg is van de terroristische aanvallen van nine-eleven, waardoor het militarisme volgens Peyton meer in de collectieve verbeelding van de Amerikaanse bevolking verankerd is geraakt.

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: videogames, leiderschap |  Facebook |

22-11-10

Hersenscanners moeten leiders selecteren

Neurowetenschappers, psychologen en managementspecialisten aan de Reding University in Groot-Brittannië hebben een onderzoeksproject opgestart om te achterhalen of er een fysiek-wetenschappelijke verklaring kan worden gevonden voor karaktereigenschappen die iemand geschikt maken om een leiderspositie in te nemen. Daarbij wordt bekeken of met een hersenscan bepaalde typische karaktertrekken van leidersfiguren kunnen worden gevonden. Onderzoeksleider Peter Saville benadrukt dat psychometrische testen geen nieuwe ontwikkeling vormen en al langer worden gebruikt, hoewel er heel wat controverses blijven bestaan over de techniek.

De onderzoekers willen met hersenscans bij chief executives en leidende figuren uit het leger en socio-culturele organisaties achterhalen hoe beslissingen worden genomen, waarom men onder bepaalde omstandigheden wordt aangezet om de verkeerde beslissingen te nemen en op welke manier al die keuzes tot stand komen. De onderzoekers stellen wel dat het op dit ogenblik nog veel te vroeg is om conclusies te trekken. Er wordt aan toegevoegd dat er uit individuele hersenscans geen gevolgen mogen worden getrokken, maar is het de bedoeling om op termijn verschillen te achterhalen tussen het leiderschap in verschillende sectoren.

Peter Saville stelt dat psychometrie een waardevolle bijdrage kan leveren tot het selecteren van de geschikte kandidaten. "Er zijn nog altijd interviewers die mensen beoordelen op de eerste minuut van een interview," merkt hij op. "Met psychometrie verkleinen we de kans dat de verkeerde persoon wordt gekozen. We hebben hier te maken met een verschil tussen wetenschap en sentiment. Virginia Eastman, expert bij het recruteringsbureau Heidrick & Struggles, stelt zich echter sceptisch op tegenover de psychometrie. Technologie kan volgens haar weliswaar helpen om sneller geschikte kandidaten te vinden, maar de persoonlijke perceptie blijft volgens haar cruciaal. Dat kan volgens haar door geen enkele machine worden vervangen.

13:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hersenscan, human resources, leiderschap |  Facebook |

07-09-06

Overleg leidt vaak tot niets

In het bedrijfsleven is een directief leiderschap nodig. Dat blijkt uit een onderzoek van Microsoft. Overleg leidt volgens de respondenten vaak tot geen resultaten en staat ook in veel gevallen de productiviteit in de weg. In veel gevallen is er volgens de ondervraagden een sterke leider nodig om moeilijke knopen door te hakken.

Een baas met dictatoriale trekjes is niet bijzonder leuk, maar uit het onderzoek van Microsoft blijkt dat er toch wel tal van voordelen zijn aan een sterke leidersfiguur. "Die is soms nodig om knopen door te hakken en om de besluitvorming niet te laten verzanden in eindeloos overleg," aldus de Volkskrant.

Een dergelijk directief leiderschap kan volgens het onderzoek goede resultaten opleveren bij reorganisaties, bij ondernemingen met een passief en gedemotiveerd personeel of bij sterk groeiende concurrentie. "Een sterke leider durft dood hout weg te snijden, heeft visie en krijgt dingen gedaan," aldus nog de Nederlandse krant.

Uit het onderzoek van Microsoft bleek dat in de bedrijven gemiddeld 5,6 uur overleg per week plaats vindt, maar in 69 procent van de gevallen tot niets leidt. Een gebrekkige communicatie, voortdurend uitstel van activiteiten en onduidelijke prioriteiten zorgen voor een rem op de productiviteit. "Mensen zijn geneigd om conflicten te vermijden en een consensus te zoeken, maar dat leidt tot trage besluitvorming," stipt de Volksrkant nog aan. "De angst voor fouten te maken is groter dan de wens winst te maken."

13:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management, leiderschap |  Facebook |