06-01-18

Leiderschap zit niet altijd gevolg van eigen sterk karakter

Leiderschap is niet altijd te danken aan de invloed van enkele cruciale individuen, maar wordt vooral gedragen door het volgzame karakter van de meerderheid van de populatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California, de University of Arizona en de University of Pittsburgh bij diverse kolonies van de stegodyphus dumicola, een Afrikaanse koepelspin. Tevens werd vastgesteld dat stoutmoedige karakters de grootste impact hebben in moeilijke levensomstandigheden, omdat onder hun leiding acties kunnen worden ondernomen die de overlevingskansen van de groep zouden kunnen versterken.

“De negentiende eeuw kende de opgang van de Great Man Theory, waarbij opgemerkt werd dat extreem invloedrijke individuen hun macht gebruikten om hun impact op de loop van de geschiedenis te maximaliseren,” betoogt onderzoeksleider Jonathan Pruitt, professor ecologie aan de University of California. “Die macht kon het gevolg zijn van eigenschappen zoals persoonlijke charisma, intelligentie, wijsheid of politieke vaardigheid. Die dominantie zou andere leden van de gemeenschap moeten aanzetten om hun gedrag aan te passen.” Geraamd werd dat deze invloedrijke figuren - die tussen 1 procent en 5 procent van de bevolking vertegenwoordigen - het collectieve gedrag radicaal kunnen veranderen.

Het onderzoek van professor Pruitt, uitgevoerd bij spinnenpopulaties in de Namib-woestijn in Angola en de Kalahari-woestijn in Lesotho, toont echter een mogelijk alternatieve verklaring. “Bij stegodyphus dumicola kon alvast worden vastgesteld dat een dominantie vooral het gevolg is van het volgzame karakter van een populatie,” betoogt Jonathan Pruitt. Uit de studie bleek onder meer dat stoutmoedige exemplaren in een omgeving met gemakkelijke en veilige levensomstandigheden weinig impact hadden op de rest van de populatie. Daarentegen kon een grotere impact worden ervaren in een omgeving met uitdagende en bedreigende situaties.

In die moeilijke omstandigheden bleken schuwe spinnen ook bereid stoutmoedige exemplaren te volgen die van een andere kolonie in de populatie werden geplaatst.

Lees Verder

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

26-09-17

Eigen percepties houdt introvert vaak weg van leiderschap

Introverten denken vaak dat zij nooit van een leiderschap zouden genieten en zijn daarom ook minder snel geneigd om voor deze functies hun kandidatuur te stellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queensland University of Technology (QUT) bij nagenoeg tweehonderd managementstudenten in Australië. Vooral de eigen percepties blijken volgens de onderzoekers van groot belang. Vastgesteld werd dat introverten ervan uitgingen dat ze in leiderschapssituaties bezorgd en neerslachtig zouden worden. Deze percepties betekenen volgens de onderzoekers echter niet dat introverten onmogelijk tot goede leiders zouden kunnen uitgroeien.

“In vergelijking met extraverten moet worden vastgesteld dat introverten relatief passief, bescheiden, stil en gereserveerd zijn,” benadrukt onderzoeksleider Peter O’Connor, professor management aan de Queensland University of Technology. “Er kan dan ook worden vastgesteld dat in het bedrijfsleven introverten minder leiderschapsposities bekleden dan extraverten. Er moet immers worden vastgesteld dat introverten door de traditionele promoties en selecties minder snel naar boven zullen komen. Bovendien zijn ze ook in ongestructureerde groepen minder snel geneigd als een leider naar voor te komen.”

“Vooral de percepties over de eigen gevoelens vormen een belangrijke verklaring voor de beperkte aanwezigheid van introverten in leiderschapsposities,” zegt professor O’Connor nog. “Er moest immers worden vastgesteld dat een perceptie over negatieve emoties een sterke psychologische drempel voor het leiderschap vormen. Introverten blijken vaker het leiderschap met negatieve emoties in verband te brengen dan extraverten. Bovendien kon worden vastgesteld dat introverten minder snel geneigd waren in het leiderschap positieve gevoelens - zoals opwinding of belangstelling - te vermoeden. Dit gebrek aan positieve emoties weeg echter minder zwaar door dan een overwicht aan negatieve gevoelens.”

Ondanks die percepties is het volgens O’Connor niet uitgesloten dat introverten tot goede leiders kunnen uitgroeien. Hij verwijst onder meer naar onderzoek waaruit gebleken is dat introverten in proactieve teams betere leiders zijn dan extraverten. Bovendien zouden introverten ook uitblinken in een rol van dienende leider, die vooral de waarde van de medewerkers op de voorgrond wil stillen. “In onze studie kon tevens worden opgemerkt dat bij kandidaten met lage negatieve percepties over het leiderschap introverten en extraverten even grote capaciteiten voor management-functies lieten blijken,” aldus de wetenschapper.

“Indien introverten kunnen worden aangezet om zich tegenover leiderschapssituaties met een groter vertrouwen en optimisme te positioneren, kunnen zij wellicht even vaak voor een management-functie naar voor komen als extraverten,” betoogt O’Connor. “Er moeten daarbij geen pogingen worden ondernomen om van een introvert een extrovert te maken, maar wel moeten introverten de steun krijgen om een groter vertrouwen aan te kweken in de eigen leiderschapscapaciteiten.”

Lees Verder

18:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

31-07-17

Feedback kan bedrijfsleider sterker team opleveren

Chief executives die feedback van hun medewerkers nastreven, leveren hun bedrijf de beste resultaten op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan bij chief executives en topmanagers bij vijfenzestig ondernemingen. Opgemerkt wordt dat de vraag naar feedback een gunstige impact heeft op het vertrouwen van het team, waardoor de prestaties een duidelijke verbetering kunnen kennen. De bereidheid om naar advies van medewerkers te polsen, kan volgens de onderzoekers een belangrijk alternatief zijn voor meer domineren vormen van leiderschap, zoals de uitstraling van de persoonlijke visie naar het team medewerkers.

“Een chief executive die een zekere graad van bescheidenheid aan de dag legt, kan de onderneming belangrijke voordelen opleveren,” benadrukt onderzoeksleider Sue Ashford, professor management aan de University of Michigan. “De bereidheid om feedback te zoeken bij de naaste medewerkers kan immers een belangrijke stimulans voor het team medewerkers betekenen, waardoor de onderneming betere prestaties kan laten optekenen. Bovendien is feedback een leiderschapsstrategie die zou kunnen worden gebruikt door managers die zich minder comfortabel voelen met het bepalen en uitdragen van grote visies.”

“Uit het onderzoek konden twee efficiënte strategieën worden vastgesteld om het vertrouwen van het managementteam te ondersteunen,” betoogt professor Ashford nog. “In de eerste plaats kon worden vastgesteld dat het uitdragen van een visie een efficiënte impact op de medewerkers heeft, maar eenzelfde effect kon worden verkregen door het zoeken naar feedback over de eigen stellingen en acties. Voor sommige leiders is een visionaire benadering echter geen comfortabele uitgangsbasis. Feedback is dan vaak een beter alternatief, op voorwaarde dat ook daadwerkelijk met de adviezen rekening wordt gehouden. Bij visionaire executives levert het zoeken van feedback daarentegen zelden een meerwaarde op.”

De resultaten van de studie suggereren volgens Sue Ashford dat chief executives best een keuze maken tussen een visionaire of een bescheiden leiderschapsstijl, maar liever geen tussenoplossing zoeken.

Lees Verder

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

06-10-16

Goed leiderschap omvat ook politieke vaardigheden

Leiders die de vaardigheid hebben anderen te beïnvloeden, zullen zich op de werkvloer vaak gelukkiger tonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Kansas State University, de University of Minnesota en de Angelo State University. De politieke vaardigheid - de mogelijkheid connecties te bouwen, vertrouwen te wekken en anderen te beïnvloeden - is volgens de onderzoekers een fundamentele kwaliteit van de transformationele leider. Wanneer managers beseffen die politieke vaardigheid onder de knie te hebben, zullen volgens de wetenschappers een grotere kans hebben een hoger niveau van jobtevredenheid en engagement te bereiken.

“Meestal wordt bij politieke vaardigheden gedacht aan manipulatieve en negatieve eigenschappen, maar in wezen gaat het om het bouwen van connecties met andere mensen,” benadrukt onderzoeksleider Andrew Wefald, professor management aan de Kansas State University. “In een politieke benadering kunnen politiek onderlegde personen een omgeving uitbouwen die de nodige steun en vertrouwen biedt om een gunstige impact te hebben op de organisaties. Daardoor kan een transformationeel leider worden gevormd, wat tot een hogere jobtevredenheid zal leiden. De beste managers zullen wellicht allemaal een transformationeel leider zijn geweest.”

“Emotionele controle en emotionele gevoeligheid bleken geen impact te hebben op het transformationeel leiderschap en jobtevredenheid,” benadrukt professor Wefald. “Bij politieke vaardigheid kon echter wel een verband worden gerealiseerd. Leiding zonder politieke vaardigheid is niet onmogelijk, maar wordt wel een zware opdracht.” Politieke vaardigheid bestaat volgens de onderzoekers uit vier componenten. In eerste plaats is er de aanleg tot netwerking, maar daarnaast moet ook er ook sprake zijn van een veronderstelde oprechtheid, een sociale intelligentie en een interpersoonlijke invloed.”

“Een persoon met deze vaardigheden zit in een betere positie om de organisatie te helpen, aangezien zij beter in staat zijn om dingen gedaan te krijgen,” zegt Wefald. “Ook werd vastgesteld dat een hoog werkengagement gekenmerkt wordt door een sterk transformationeel leiderschap en grote politieke vaardigheden. Een hoog werkengagement heeft diverse positieve gevolgen voor het individu, met een positieve invloed op energie en uithoudingsvermogen. Maar dankzij een lager personeelsverloop profiteert ook de organisatie van het fenomeen.” Hij voegt er aan toe dat de organisaties deze informatie kunnen gebruiken om de politieke vaardigheden van werknemers te selecteren.

“Politieke vaardigheid kan worden ontwikkeld, maar er zijn vele persoonlijke eigenschappen die de verwerving van deze capaciteit kan afremmen,” waarschuwt Wefald. “Voor de organisatie is het in ieder geval een meerwaarde om politieke vaardigheden bij de werknemers te stimuleren.”

Lees Verder

16:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

09-09-16

Wat als werknemer meer expertise heeft dan de baas?

Werknemers die een merkelijk hogere opleiding of grotere expertise hebben dan hun supervisor kunnen een belangrijk probleem worden voor de hiërarchie van het bedrijf. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas en de University of Wisconsin in de Verenigde Staten en de Erzincan University in Turkije. Daarbij werd vastgesteld dat status incongruentie - een situatie waarin de ondergeschikte op het gebied van leeftijd, opleiding of ervaring boven de supervisor staat - een negatieve impact heeft op de capaciteit van transformationele leiders om het engagement van medewerkers tegenover de organisatie te stimuleren.

“Steeds vaker moeten oudere werknemers aan jongere supervisors rapporteren,” benadrukt onderzoeksleider Orlando Richard, professor organisatiemananagment aan de University of Texas. "Een transformationeel leiderschap is doorgaans het ideale model om volgelingen te inspireren. Wanneer de supervisor echter minder ervaring of kennis heeft dan de werknemer, is de medewerker minder snel geneigd om op deze stijl van leiding te reageren. Bovendien kan ook een impact worden gevoeld op het engagement van de werknemer tegenover de organisatie, want hij beschouwt zich meer gekwalificeerd dan het leidende kader.”

“Het transformationeel leiderschap inspireert medewerkers om zich voor het welvaren van de organisatie in te zetten,” zegt Richards. “De werknemers worden gemotiveerd door de strategische visie die de leider kan overbrengen. Bedrijven willen dat hun werknemers een gevoel van loyaliteit hebben. Engagement heeft implicaties voor productiviteit, prestaties en personeelsverloop. Het is dan ook cruciaal dat de onderneming de juiste leider heeft aangesteld. Wanneer de werknemers tot de conclusie komen dat een verkeerde persoon het beleid uitstippelt, dreigen negatieve consequenties voor de hele organisatie. Niemand wil werken voor een persoon die niet de gepaste kwalificaties kan voorleggen.”

De onderzoekers stelden nog vast dat in de Verenigde Staten het effect nog sterker werd gevoeld bij vrouwelijke leiders dan bij hun mannelijke collega’s. “Vooral vrouwen moeten de nodige kwalificaties kunnen aantonen om respect te genieten van hun medewerkers,” stipt Orlando Richard aan. “Indien ze daarin lukken en bovendien in staat blijken een transformationeel leiderschap tentoon te spreiden, kunnen ze op een sterke toewijding van de medewerkers rekenen.” In Turkije bleek daarentegen het effect sterker voor mannelijke leiders dan voor hun vrouwelijke collega’s.

Lees Verder

09:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

11-05-14

Vrouwelijke leiders moeten in efficiëntie niet onderdoen voor mannen

Vrouwelijke leiders worden even efficiënt beschouwd als hun mannelijke collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Florida International University. Wanneer de totale leiderschaps-context wordt bekeken, kunnen er op het gebied van efficiëntie tussen mannen en vrouwen volgens de onderzoekers geen verschillen worden opgetekend. Naarmate er meer vrouwen leidende functies opnemen, zullen volgens de wetenschappers de gender-stereotypes over leiderschap wellicht verder vervagen. De onderzoekers stelden wel vast dat de eigen vaardigheden op het gebied van efficiëntie door mannen hoger worden ingeschat dan door vrouwen.

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

08-05-14

Leiderschap topbedrijven blijft heel traditioneel gekleurd

Ondanks oproepen tot een grotere diversiteit aan de top van het bedrijfsleven, blijft het typische profiel van de bedrijfsleider bijzonder traditioneel. Dat is de conclusie van een onderzoek van rekruteerder Robert Half naar de leiding van de honderd grootste bedrijven op de beurs van Londen. De typische bedrijfsleider is volgens de onderzoekers nog altijd vooral een mannelijke vijftigplussers met een achtergrond in de financiële wereld en een zakelijke opleiding. Opgemerkt wordt dat 50 procent een achtergrond heeft in het boekhoudkundig of financieel management, tegenover 18 procent uit retail of horeca, 14 procent uit engineering en grondstoffen, 10 procent uit marketing en communicatie en 3 procent uit technologie.

Lees Verder

15:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |