28-02-18

Inkomenskloof bepaalt ook levensverwachting

In Engeland is het verschil in levensverwachting tussen de rijkste en armste buurten sinds het begin van deze eeuw nog verder toegenomen. Dit fenomeen kan zowel bij jonge kinderen als bij oudere bevolkingsgroepen worden vastgesteld. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers aan de City University in Londen. Het is volgens de onderzoekers duidelijk dat de ongelijkheden in levensverwachting ook de volgende jaren nog verder dreigt toe te nemen. Om het probleem op de lossen, moeten volgens de wetenschappers alle geledingen van de samenleving een gecoördineerde inspanning doen om deze ongelijkheid op te lossen.

“Het is bijzonder onrechtvaardigheid dat een verschil in rijkdom ook een impact heeft op de levensverwachting,” zegt onderzoeksleider Steve Haberman, professor statistiek aan City University London. “Er kan weliswaar worden vastgesteld dat alle geledingen van de maatschappij op een hogere levensverwachting kunnen rekenen, maar niet elke groep maakt dezelfde vorderingen. Het is duidelijk dat een aantal categorieën worden achtergelaten. Om het probleem te kunnen aanpakken moet een inzicht worden verworven in de specifieke oorzaken, waarna een gecoördineerd beleid over een brede waaier van terreinen - gezondheid, werk, welzijn, pensioen en huisvesting - moet worden opgezet.”

Jongens die begin deze eeuw in de 20 procent rijkste wijken van Engeland werden geboren, konden op een bijkomende levensverwachting van 7,2 jaar rekenen tegenover leeftijdsgenoten die in de 20 procent armste buurten ter wereld waren gekomen. Bij meisjes steeg diezelfde kloof van 5 jaar naar 5,8 jaar. Ook zestigjarige mannen die in de 20 procent rijkste wijken resideren, konden bij het begin van deze eeuw op een extra levensverwachting rekenen van 4,1 jaar rekenen dan leeftijdsgenoten die in de 20 procent armste buurten wonen. Dat is inmiddels opgelopen tot 5 jaar. Bij zestigjarige vrouwen is er sprake van een stijging van 3,1 jaar naar 4,2 jaar.

Bij de sterftecijfers kan eenzelfde patroon worden opgetekend. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers dat geen enkele andere factor op het overlijdensrisico in een wijk een grotere impact heeft dan het inkomen.

Lees Verder

21:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: levensverwachting |  Facebook |

18-02-18

Amerikaanse levensverwachting volgt alarmerende curve

De levensverwachting in de Verenigde Staten is voor het tweede jaar op rij gedaald, te wijten aan een combinatie van alcohol, drugs en zelfmoorden. Dat zegt een studie van wetenschappers aan de Virginia Commonwealth University, gebaseerd op gegevens van de Wereldbank twee jaar geleden. De daling was met name groot bij blanke Amerikanen en populaties in landelijke gemeenschappen. In de Verenigde Staten bedroeg de levensverwachting 78,6 jaar. Dat is een daling met 0,1 jaar in twaalf maanden tijd. De levensverwachting in de Verenigde Staten is nu 1,5 jaar lager dan het gemiddelde van de vijfendertig landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oced).

"Drugsmisbruik en wanhoop creëren een alarmerende toename van sterfgevallen," zegt onderzoeksleider Steven Woolf, docent volksgezondheid aan de Virginia Commonwealth University. "Het idee van de American Dream lijkt steeds verder weg. De sociale mobiliteit neemt af en steeds minder kinderen hebben een betere toekomst dan hun ouders. Het verlies aan levensverwachting lijkt misschien niet zo veel, maar niet de omvang van de daling is alarmerend. Probleem is dat de toename is geëindigd. In het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw hadden de Verenigde Staten de hoogste levensverwachting in de wereld. Sindsdien werd tegenover andere geïndustrialiseerde landen steeds meer terrein verloren.

Volgens het rapport hebben Amerikanen op veel vlakken een slechtere gezondheid dan andere landen. Onder meer wordt gewezen naar ongevallen, moorden, tienerzwangerschappen, besmettelijke ziektes, obesitas, diabetes en hartziektes. Amerikanen vertonen ook vaker ongezond of risicovol gedrag, zoals een hoge inname van calorieën, drugsmisbruik en het bezit van vuurwapens. Men woont in steden die zijn ontworpen voor auto's in plaats van voetgangers of fietsers. Bovendien kent het land ook geen sterkere sociale zekerheid, terwijl men evenmin op een universele ziekteverzekering kan terugvallen.

"De gevolgen van deze keuzes zijn verschrikkelijk," concludeert Woolf. "Niet alleen moeten meer sterfgevallen en zieken worden opgetekend, maar ook moet gekeken worden naar de escalerende kosten voor de gezondheidszorg, een ongezonder personeelsbestand en een minder competitieve economie. De toekomstige generaties betalen mogelijk daarvoor zelfs de hoogste prijs. Achter de daling van de levensverwachting gaat meer schuil dan de opioïde crisis, waarover een recent rapport van de Centers for Disease Control (CDC) sprak. Het probleem is in werkelijk veel groter. Er is ook sprake van andere drugs en een dramatische toename van alcoholmisbruik en zelfmoorden.”

De problematiek blijkt bovendien het meest acuut te zijn in landelijke regio’s. De onderzoekers maken gewag van landelijke, grotendeels blanke regio’s die vaak jarenlang hebben geworsteld met stagnerende lonen, werkloosheid, armoede en het verlies van grote industrieën die de lokale economieën hadden ondersteund. Woolf voegt eraan toe dat het beleid een belangrijke aanzet kan geven om het probleem te helpen aanpakken. “Het onderzoek maakt duidelijk dat er moet gewerkt worden aan een versterking van de middenklasse, die bij de politiek verkozenen blijkbaar onvoldoende prioriteit geniet,” aldus Woolf.

Lees Verder

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: levensverwachting |  Facebook |

20-05-17

Sociale banden verhogen de levensverwachting

Grote families en sterke sociale banden verhogen de levensverwachting. Dat zegt een studie van wetenschappers aan de University of Exeter, de University of Pennsylvania en de University of Puerto Rico bij een populatie van meer dan negenhonderd vrouwelijke rhesus-makaken over een tijdsspanne van meer dan twintig jaar. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de dieren een betere levensverwachting genieten naarmate er hechte banden met een groter aantal familieleden kunnen worden geregistreerd. De conclusies van de studie kunnen volgens de onderzoekers ook helpen een dieper inzicht te verwerven in het menselijk gedrag.

“Grote families en hechte sociale banen versterken de overlevingskansen van rhesus-makaken,” benadrukt onderzoeksleider Lauren Brent, biologe aan de University of Exeter. “Uit een studie bij een populatie rhesus-makaken in Puerto-Rico bleek dat dieren met veel hechte familieleden ook op een hogere levensverwachting konden rekenen. Uit de studie kan worden afgeleid dat sociale banden een positieve impact hebben op de overlevingskansen. De resultaten van dit onderzoek kan dan ook bijkomende redenen aanreiken voor het sociale gedrag van dieren.” Onder meer wordt erop gewezen dat betere sociale banden ook met een intensievere ontluizing gepaard gaan.

Elk bijkomend sociaal contact zorgde er volgens de onderzoekers voor dat de kans op een overlijden in de loop van het volgende jaar met 2,3 procent daalde. Wel bleek het groter aantal sociale banden geen invloed te hebben op de overlevingskansen van oudere dieren. “Wellicht kunnen oudere dieren zich andere gedragen dan de jongere exemplaren,” aldus Brent. “Dieren hebben de sociale contacten nodig om zich van parasieten te kunnen verlossen. Tegelijkertijd moeten ze voldoende agressie tonen om hun positie in de hiërarchie te behouden of verbeteren. Oudere makaken hebben daarbij echter wellicht voldoende sociale vaardigheden verworven om niet langer sterk in contacten te moeten investeren.”

“De resultaten van de studie kunnen ook belangrijk zijn voor betere inzichten in het menselijk gedrag,” zegt Lauren Brent nog. “De menselijke gemeenschap is immer bijzonder complex geworden. Factoren zoals cultuur en gezondheidszorg maken het dan ook moeilijk om de geïsoleerde impact van factoren zoals sociale relaties op de overlevingskansen bij de mens te bestuderen.”

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: levensverwachting |  Facebook |

23-03-17

Ouderschap kan worden gelinkt aan hogere levensverwachting

Het ouderschap kan gelinkt worden aan een hogere levensverwachting. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Karolinska Institute in Zweden. Op de leeftijd van zestig jaar zou het verschil in levensverwachting volgens de onderzoekers tot vierentwintig maanden in het nadeel van de kinderloze populatie kunnen oplopen. Hoewel aan de studie geen concrete conclusies worden verbonden, kan volgens de wetenschappers worden gesuggereerd dat kinderloze mannen en vrouwen op oudere leeftijd met grotere gezondheidsproblemen geconfronteerd dreigen te worden omdat ze minder ondersteuning van hun omgeving genieten.

“Uit de studie bleek, niet onverwacht, dat het overlijdensrisico toeneemt naarmate het individu een hogere leeftijd bereikt,” benadrukken de onderzoekers. “Op dat verband heeft het ouderschap geen enkele impact. Wanneer echter de invloed van een aantal factoren - zoals het opleidingsniveau - werden verwerkt, bleek dat de kans op een overlijden kleiner was bij personen die minstens één kind hadden dan bij generatiegenoten die hun hele leven kinderloos waren gebleven. Daarnaast moest ook worden geregistreerd dat de invloed van het ouderschap bij mannen groter was dan bij vrouwen.”

De onderzoekers berekenden dat een tachtigjarige man met één kind 7,4 procent kans maakte binnen het jaar te overlijden. Bij een kinderloze leeftijdsgenoot liep dat risico op tot 8,3 procent. De risicoverschillen tussen beide groepen liepen ook verder op naarmate de leeftijd toeneemt. Bij mannen bleek het fenomeen ook iets sterker te zijn dan bij vrouwen. Op zestigjarige leeftijd kon bij vaders en kinderloze mannen een verschil van 0,06 procent worden opgetekend om binnen het jaar te overlijden, tegenover 0,16 procent bij hun vrouwelijke leeftijdsgenoten. Op negentigjarige leeftijd waren die cijfers verder opgelopen tot respectievelijk 1,47 procent en 1,10 procent.”

Verder bleek dat ook een grotere impact werd ervaren bij ongehuwde mannen dan bij alleenstaande seksegenoten. Deze vaststelling suggereert volgens de onderzoekers dat ongehuwde mannen op latere leeftijd door de afwezigheid van een partner meer op hun kinderen steunen.

Lees Verder

16:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: levensverwachting |  Facebook |

14-12-16

Economische onzekerheid knaagt aan levensverwachting

Een toename van de stress en de angstigheid door economische onzekerheid is minstens gedeeltelijk verantwoordelijk voor de daling van de levensverwachting in de Verenigde Staten. Dat zegt Mark Rank, professor sociaal welzijn aan de Washington University in St. Louis. Rank benadrukt dat stress en angstigheid rechtstreeks in verband kunnen worden gebracht met een aantal courante doodsoorzaken. Hij voegt eraan toe dat een aantal economische trends – waaronder een toenemende kloof in inkomen en vermogen – erop wijzen dat de Verenigde Staten snel in de richting van een maatschappij met uitersten van rijkdom en armoede evolueren.

“De Amerikaanse regering heeft recent moeten aankondigen dat voor de eerste keer in bijna een kwarteeuw de levensverwachting in de Verenigde Staten is gedaald,” benadrukt de wetenschapper. “Dat probleem moet minstens ten dele worden toegeschreven aan een hoger stressniveau en een toenemende angstigheid die door de grotere economische onzekerheid worden veroorzaakt.

Vooral onder de leeftijdsgrens van vijfenzestig jaar diende een duidelijk verlies aan levensverwachtingen worden geregistreerd. Die vaststelling valt samen met een studie van de Stanford University, waaruit is gebleken dat het de voorbije decennia steeds moeilijker is geworden de American Dream te verwezenlijken. “Het samengaan van die beide vaststellingen is geen toeval,” zegt professor Rank. “De economische onzekerheid heeft de angstigheid bij de bevolking gevoelig doen toenemen. Steeds meer gezinnen moeten vechten om het hoofd boven water te houden. De hoop en de droom van vele gewone Amerikanen lijkt voor de meesten daarmee steeds verder buiten bereik.”

“De recente terugval van de levensverwachting moet dan ook vooral worden toegeschreven aan een grotere frequentie van cardiovasculaire aandoeningen, beroertes en zelfmoorden," benadrukt Mark Rank. “De vermogenden worden steeds rijker, maar hun aantal blijft verder afnemen. Anderzijds worden de behoeftigen steeds armer en nemen hun aantallen steeds verder toe. Al die problemen kunnen immers worden toegeschreven aan hogere niveaus van stress en angstigheid.”

Lees Verder

11:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: levensverwachting |  Facebook |

20-02-16

Europese levensverwachting vertoont grote variaties

Europa wordt geconfronteerd met brede variaties in levensverwachting. Bovendien blijven die verschillen ook opvallend stabiel. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Porto naar de verdere levensverwachting bij vijfenzeventigplussers in achttien Europese landen. Vastgesteld werd dat vooral ouderen in het noorden van Spanje, het noordoosten van Italië, Andorra en het zuiden en westen van Frankrijk nog op een grotere levensverwachting kunnen rekenen. Leeftijdsgenoten uit Nederland, Scandinavië en Groot-Brittannië moeten daarentegen met een grotere mortaliteit rekening houden.

De grotere levensverwachting in het mediterrane gebied moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan een hoge socio-economische status en een gezond dieet. “Op diezelfde manier moet de grotere mortaliteit in Scandinavië, Nederland en Groot-Brittannië worden gelinkt aan armoede en ongezonde leefgewoontes,” wordt er aan toegevoegd. Uit het onderzoek bleek dat mannelijke vijfenenzeventigplussers op het einde van de voorbije eeuw 27 procent kans hadden nog tien jaar te leven. Dat cijfer is inmiddels gestegen tot 34 procent. Bij vrouwen bleek er een toename van 40 procent naar 47 procent.

Opgemerkt wordt dat armoede, vetrijke diëten, de consumptie van tabak en alcohol en een ongezonde levensstijl een dodelijke tol eisen bij de oudere bevolkingsgroepen. “Diverse factoren hebben een impact op de mortaliteit,” wordt er opgemerkt. “Onder meer socio-economische omstandigheden, genetica, levensstijl, vervuiling en toegang tot gezondheidszorg hebben een belangrijke invloed op de levensverwachting van de oudere generaties.” Er wordt aan toegevoegd dat de mortaliteit bij vijfentachtigplussers vooral gelinkt moet worden aan de cardiovasculaire gezondheid, die in Europa verantwoordelijk is voor 42 procent van alle overlijdens.

Dat verklaart volgens de onderzoekers ook de relatief goede scores in het mediterrane gebied. In het noorden van Spanje en in Frankrijk wordt de bevolking immers minder snel met cardiovasculaire problemen geconfronteerd dan elders in Europa. Verder wordt eraan toegevoegd dat post-industriële regio’s zoals West-Centraal Schotland, de Frans-Belgische grens of de Merseyside geconfronteerd worden met hoge armoede-niveaus en een erosie van de sociale cohesie. Armoede verklaart volgens de studie ook waarom slechts een beperkte levensverwachting wordt opgemerkt in Portugal, zuidelijke regio’s van Spanje en Italië en een aantal post-industriële gebieden.

Lees Verder

14:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: levensverwachting |  Facebook |

26-05-14

Mentale gezondheid ouderen positief voor levensverwachting

Er kan bij de oudere bevolkingsgroepen een band worden opgemerkt tussen mentale gezondheid en levensverwachting. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universita di Cagliari in Italië en de Southampton Solent University in Groot-Brittannië. De onderzoekers merkten daarbij op dat de inwoners van het eiland Sardinië een hogere levensverwachting hebben dan de rest van het land, maar ook van een betere mentale gezondheid gewag maken en minder met depressieve symptomen worden geconfronteerd.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, levensverwachting |  Facebook |