06-05-18

Meerderheid bevolking ziet een verdeelde maatschappij

Een meerderheid van de wereldbevolking is van mening dat zijn maatschappij door verdeeldheid wordt gekenmerkt. Bovendien is men van mening dat die verdeeldheid tegenover tien jaar geleden nog is toegenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos Mori en de British Broadcasting Corporation (BBC) bij nagenoeg twintigduizend mensen in zevenentwintig landen. Vastgesteld werd dat gemiddeld 76 procent van de populatie overtuigd is van een verdeelde wereld. In Servië loopt dat echter op tot 93 procent, gevolgd door Argentinië (92 procent), Chili en Peru (90 procent) en Italië (89 procent). Anderzijds gelooft in Saudi-Arabië slechts 34 procent in een verdeelde wereld.

Lees Verder

15:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maatschappij |  Facebook |

15-01-18

Menselijke maatschappijen volgen een gelijklopend traject

Menselijke maatschappijen hebben de neiging om een gelijklopend pad te volgen. Dat blijkt uit de geschiedenis van oude culturen zoals de Romeinen en de Inca's, maar ook uit moderne samenlevingen zoals Groot-Brittannië en China. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter, die een studie maakten van meer dan vierhonderd maatschappijen over een periode van tienduizend jaar. Daarbij kon volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat in die samenlevingen een aantal opmerkelijke gelijkenissen en ontwikkelingen kunnen worden teruggevonden. De conclusies hebben volgens de wetenschappers ook concrete implicaties voor de huidige politiek.

"Ondanks hun vele verschillen, blijken samenlevingen op voorspelbare manieren complexer te worden,” zegt onderzoeksleider Thomas Currie, professor menselijke evolutie aan de University of Exeter. "Deze ontwikkelingsprocessen omvatten de opkomst van schrijfsystemen en gespecialiseerde overheidswerkers zoals soldaten, rechters en bureaucraten. Samenlevingen evolueren langs een hobbelig traject, maar er kan in het algemeen een trend naar grotere en complexere arrangementen worden opgemerkt. Het onderzoek toont dat maatschappijen over de hele wereld aan het oppervlak wel verschillen vertonen, maar in hun evolutie een aantal fundamentele overeenkomsten kennen.”

“Hoewel maatschappijen op grote afstanden van elkaar onafhankelijk evolueren en hun eigen trajecten volgen, blijkt de structuur van de sociale organisatie grote gelijkenissen tonen in de hele wereld en doorheen de hele geschiedenis,” zegt professor Currie. “Gelijkenissen kunnen worden opgetekend in evoluties in bevolkingsomgvang en territorium, maar ook in de omvang van het beleidsapparaat in administratieve, religieuze en militaire hiërarchieën. Verder kan worden gewag gemaakt van informatiesystemen, zoals de opslag van informatie en gegevens. Maar dat geldt tevens voor literatuur over gespecialiseerde onderwerpen, zoals geschiedenis, filosofie en fictie. Tenslotte is er ook de economische ontwikkeling.”

Professor Currie benadrukt dat de resultaten van de studie praktische toepassingen kunnen hebben. “Het inzicht in de manier waarop samenlevingen evolueren in de tijd en bijzonder hoe mensen in staat zijn om grote, samenhangende groepen te creëren, kan bijzonder belangrijk zijn wanneer wordt nagedacht over de opbouw en de ontwikkeling van de staat,” aldus de onderzoeker.

Lees Verder

19:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maatschappij |  Facebook |

19-04-14

Maatschappij met meerderheid mannen is niet agressiever

Samenlevingen met een meederheid aan mannen zijn niet gewelddadiger dan een maatschappij waarin vrouwen in overtal zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de frequentie van verkrachting, aanranding en doodslag in samenlevingen met meer mannen in werkelijkheid lager ligt dan in een maatschappij met een meerderheid vrouwen. Het resultaat van de studie gaat regelrecht in tegen de evolutionaire theorieën die voorspellen dat mannen meer agressiever zullen worden wanneer een tekort aan vrouwen wordt opgetekend. De onderzoekers merken op dat mannen bij een tekort aan vrouwen op niet-gewelddadige strategieën overschakelen om een partner te vinden.

Lees Verder

11:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maatschappij, man |  Facebook |

01-01-14

Amerikanen hebben steeds minder vertrouwen in elkaar

Het onderling vertrouwen bij de bevolking van de Verenigde Staten wordt steeds verder uitgehold. Dat is de conclusie van een onderzoek van het persbureau Associated Press en onderzoeker GfK Consultants. De onderzoekers stelden daarbij vast dat nog slechts één op drie Amerikanen van mening is dat het grootste deel van zijn medeburgers kan worden vertrouwd. In de eerste helft van de jaren zeventig gaf nog de helft van de respondenten aan vertrouwen te hebben in zijn medeburgers. Sociale wetenschappers waarschuwen voor de maatschappelijke gevolgen van het toenemende onderlinge wantrouwen bij de bevolking. Sociaal vertrouwen kan immers aan tal van voordelen worden gekoppeld.

Lees Verder

11:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vertrouwen, maatschappij |  Facebook |

21-09-13

Maatschappelijke projecten belangrijk voor werknemer

Maatschappelijk verantwoord ondernemen stelt werknemers vaak voor een dilemma. Dat is de conclusie van een enquête van de jobsite Bayt.com bij werknemers in het Midden-Oosten. De onderzoekers stelden vast dat 95,3 procent van de werknemers meer actief zou willen zijn in maatschappelijke projecten, maar 41 procent zegt in de praktijk weinig mogelijkheden te zien om die bereidheid in te vullen. Uit het onderzoek blijkt dat 73 procent van de respondenten liever tijd en moeite zouden willen besteden aan maatschappelijke projecten dan louter een financiële bijdrage te leveren. Ook geeft bijna 67 procent aan dat zijn bedrijf al een medewerking verleent aan maatschappelijke projecten.

Lees Verder

13:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, maatschappij |  Facebook |

13-04-13

Rol van huisdieren in de geschiedenis mensheid zwaar onderschat

Dieren hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de menselijke maatschappij, maar die historische impact wordt veelal over het hoofd gezien. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Oregon. De onderzoekers stellen dat dieren meer zijn dan gedomesticeerde schepsels die aan de behoeften van de mens werden geboetseerd en met hun typische eigenschappen zelfs een bijzonder grote impact hebben gehad op de evolutie van individuele menselijke gemeenschappen.

Onderzoeker Philip Mancus, socioloog aan de University of Oregon, merkt op dat in de wetenschap steeds de nadruk wordt gelegd op de impact die technologie en economie hebben gehad op de socio-culturele evolutie, terwijl de invloed van dieren op de ontwikkelingen grotendeels wordt genegeerd. "De voorbije jaren is er wel meer aandacht gerezen voor de relatie tussen mens en dier, maar in de meeste gevallen wordt daarbij vooral gekeken naar gezelschapsdieren of de symbolische waarde die aan dieren wordt gekoppeld."

De onderzoekers wijzen er onder meer op dat in de ontwikkeling van de technologie vaak wordt verwezen naar het gebruik van de ploeg, maar niet naar de dieren die daarbij worden ingezet. "Een ploeg is alleen nuttig wanneer daarbij ook beroep kan worden gedaan op krachtige dieren zoals paarden en ossen," aldus Mancus. "In Zuid-Amerika had men echter alleen de beschikking over kleinere dieren zoals de lama, alpaca of hond, waardoor de landbouwers in die regio gebruik dienden te maken van handwerktuigen om het land te bewerken."

Ook wordt gewezen op de aanwezigheid van dieren in oorlogssituaties, zoals olifanten die door Hannibal in veldslagen tegen de Romeinen werden gebruikt of de paarden die door de Spaanse conquistadores werden ingezet tegen de Azteken en Inca's. "De karakteristieken van de dieren hebben duidelijk een grote impact gehad op de ontwikkeling van de maatschappij," merken de onderzoekers op.

Lees Verder

18:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maatschappij, huisdieren |  Facebook |

09-10-11

Consument eist sociale betrokkenheid van bedrijven

Consumenten kiezen actief voor merken die een sterke sociaal verantwoordelijkheidsgevoel aantonen. Ook adverteerders zouden volgens het publiek aandacht moeten hebben voor maatschappelijke problemen. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van de bureaus Cone Communications en Echo Research. Daarbij wordt opgemerkt dat 81 procent van de respondenten van mening is dat bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om belangrijke problematieken aan te pakken.

Er wordt aan toegevoegd dat 94 procent van de consumenten de voorkeur zou geven aan een merk dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt, op voorwaarde dat de prijs en kwaliteit van het product identiek is aan de alternatieven van aanbieders die geen sociale betrokkenheid kunnen aantonen. De onderzoekers wijzen er ook op dat slechts 6 procent van de respondenten van mening is dat bedrijven uitsluitend de opdracht hebben om winst te maken.

De consumenten eisen volgens de onderzoekers in eerste plaats dat bedrijven zich inspannen voor de economische ontwikkeling (34 procent), gevolgd door het leefmilieu (21 procent) en mensenrechten (12 procent). Er worden wel een aantal verschillen opgemerkt naargelang de nationale markten. Daarbij wordt aangevoerd dat bijvoorbeeld in Groot-Brittannië een groter scepsis bestaat tegenover maatschappelijk verantwoord ondernemen dan in groeimarkten zoals Brazilië en China.

09:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemen, maatschappij, milieu |  Facebook |

23-02-11

Vrouwen positiever tegenover maatschappelijke veranderingen

Het Amerikaans publiek is bijzonder verdeeld in zijn oordeel over de veranderingen die de structuur van het Amerikaanse gezin de voorbije vijftig jaar heeft ondergaan. Dat blijkt uit een rapport van het Pew Research Center. Daarbij wordt opgemerkt dat 31 procent van de respondenten de veranderingen heeft aanvaard, maar er is ook een groep van 37 procent die zich sceptisch opstelt. Tenslotte is er ook een groep van 32 procent die deze veranderingen verwerpt en van mening is dat deze wijzigingen een slechte invloed hebben op de Amerikaanse maatschappij.

Bij de voorstanders zegt ruim de helft dat deze trends geen enkel verschil maakt voor de maatschappij, maar de anderen voeren aan dat deze evoluties eerder een positieve dan een negatieve invloed hebben gehad op de maatschappij. Tegenstanders verwerpen echter nagenoeg elke trend, op uitzondering van gemengde huwelijken en kinderloze vrouwen. De sceptici delen meestal de tolerante mening van de voorstanders, maar tonen zich toch bezorgd over een aantal evoluties. Onder meer over alleenstaande moeders is er een groot verschil met voorstanders.

Bij de tegenstanders is er onder meer een grote weerstand tegen het ongehuwd samenwonen (99 procent). De onderzoekers merken verder op dat de Latino-Amerikanen (42 procent) en niet-kerkgangers (48 procent) het meest geneigd zijn om de evoluties te aanvaarden. Twintigers (46 procent) en Afro-Afrikanen (45 procent) blijken zich vooral sceptisch op te stellen. Kerkgangers (53 procent) en vijfenvijftigplussers (47 procent) behoren het vaakst tot de tegenstanders.

Er wordt aan toegevoegd dat vrouwen ook grotere voorstanders van de veranderingen (36 procent) zijn dan mannen (26 procent).

10:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maatschappij, vrouwen |  Facebook |

13-02-11

Amerikaanse onderzoekers vinden maatschappelijke geslachtsvervaging

Ruim de helft van de mannelijke vrijgezellen tussen éénentwintig en vijfendertig jaar wil kinderen, tegenover met slechts 46 procent van de vrouwen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek door Rutgers University in opdracht van de website Match.com. Volgens expert zijn de onderzoekresultaten het bewijs van een geslachtsvervaging, waarbij mannen meer karaktertrekken krijgen die normaal gesproken als vrouwelijk worden gezien. Vrouwen zouden omgekeerd meer mannelijke karakteristieken krijgen.

Uit het onderzoek blijkt deze verschillen toenemen met het vorderen van de leeftijd. In de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vierenveertig jaar wil slechts 16 procent van de vrouwen kinderen, tegenover 27 procent bij de mannen. Volgens de onderzoekers vinden veel vrouwen hun vrijheid en het leven zonder te veel verplichtingen erg belangrijk. Opgemerkt wordt dat 77 procent van de vrouwen aangeeft het belangrijk te vinden om tijd voor zichzelf te hebben, tegenover 58 procent van de mannen.

Mannen blijken volgens de onderzoekers ook romantischer te zijn dan vrouwen. Bij de mannen zegt 54 zegt ooit liefde op het eerste gezicht te hebben meegemaakt, tegenover 44 procent bij de vrouwen. "Ook blijken mannen volgens de onderzoeksleiders, antropoloog Helen Fisher en sociaal historicus Stephanie Coontz, sneller aan te sturen op gemeenschappelijke bankrekeningen," aldus het magazine Time. "De jongste en oudste generaties mannen vertonen ook een grotere huwelijkswens dan vrouwen, maar in de tussenliggende leeftijdsgroepen geldt het omgekeerde."

10:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dating, huwelijk, maatschappij, psychologie |  Facebook |

29-12-10

Europa werkt aan deeltjesversneller voor sociale wetenschappen

Een internationale groep wetenschappers werkt aan een project om een simulator te creëren die alle activiteiten op aarde - van wereldwijde weerpatronen en de verspreiding van ziektes tot internationale financiële transacties en de verkeersinfarcten in de grote steden - kan repliceren. De Living Earth Simulator (LES) wil onder leiding van het Swiss Federal Institute of Technology een grotere wetenschappelijke kennis creëren over de gebeurtenissen op de planeet, met inbegrip van de menselijke activiteiten die maatschapvormen creëren en de omgevingsfactoren die de fysieke wereld vorm geven. Het project zou over twaalf jaar operationeel moeten zijn.

"Vele hedendaagse problemen - met inbegrip van maatschappelijke en economische instabiliteit, oorlogen en epidemieën - zijn het gevolg van het menselijk gedrag, maar er is een duidelijk gebrek aan doorzicht in de functionering van de maatschappij en de economie," merkt de Zwitserse wetenschapper Dirk Helbing op tegenover BBC News. "Dankzij onder meer de Large Hadron Collidor hebben wetenschappers op dit ogenblik een grotere kennis over het begin van het universum dan over de eigen planeet. Er zijn dan ook dringend initiatieven nodig die deze kennisverwerving versnellen en de verschillende sectoren van kennis samenbrengen."

Met het project is een investering voorzien van 1 miljard euro. De financiële middelen worden samengebracht door de Europese Commissie. Het computersysteem zou volgens Helbing in staat moeten zijn om onder meer de uitbraak van besmettelijke ziektes en financiële crisissen te voorspellen en modellen aan te brengen om de opwarming van het klimaat te bestrijden. "Het onthullen van de verborgen wetten en processen onder de samenleving vormt zonder twijfel de grootste wetenschappelijke uitdaging van deze eeuw," voert de Zwitserse wetenschapper aan. Voor het systeem zullen een aantal nieuwe supercomputers moeten worden ontworpen, maar een belangrijk gedeelte van de gegevens die moeten worden verwerkt, is volgens Helbing al beschikbaar.

22-07-10

Warmer klimaat voordeliger voor maatschappij

Een warmer klimaat draait voordelig uit voor de maatschappij. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Chinese Academy of Sciences over het Chinese middenrijk. Een daling van de temperatuur met twee graden wordt daarentegen gelinkt aan conflicten en hongersnood. De onderzoekers merken daarbij op de instorting van de agriculturele dynastieën van de Han (eerste en tweede eeuw na christus), Tang (zevende tot tiende eeuw), Noord-Song (tiende tot twaalfde eeuw), Zuid-Song (twaalfde en dertiende eeuw) en Ming (veertiende eeuw tot zeventiende eeuw) telkens nauw verband hielden met koudeperiodes en een snelle daling van de temperaturen. De onderzoekers benadrukken dat de resultaten van hun onderzoek geen alleenstaand fenomeen vormen, want ook het rijk van de Romeinen en Maya's zouden tijdens koudeperiodes zijn gevallen.

"Twee millennia buitenlandse invasies en interne oorlogen in China, werden meer gestimuleerd door de afkoeling van het klimaat dan door het feodalisme, klassenstrijd of een slecht politiek beleid," merken de onderzoekers op. "Langere periodes met een kouder klimaat waren voldoende om voedseltekorten te veroorzaken die leidden tot sociale onrust en honger lijdende nomaden ertoe brachten om de Mongoolse steppen te ontvluchten naar andere streken. De periodes van relatieve stabiliteit en welvaart tijdens het Centrale Koninkrijk kunnen daarentegen worden gesitueerd tijdens periodes van warmere periodes." Eerder al werd gesteld dat weergerelateerde problemen - zoals droogtes, overstromingen en sprinkhanenplagen - een impact hadden op de opkomst en teloorgang van Chinese dynastieën. Tot nu toe werd daarover echter geen doorgedreven wetenschappelijk onderzoek naar gevoerd.

Daarbij wordt opgemerkt dat voedseltekort de betrokken dynastieën heeft verzwakt en nomaden heeft gedwongen om vanuit het bijzonder kwetsbare noorden meer zuidelijk gelegen streken binnen te vallen. De onderzoekers stellen dat een daling van de temperatuur met twee graden celcius het groeiseizoen van steppegras - dat van levensbelang is voor de veestapel - met veertig dagen kan inkorten. "Wanneer het klimaat-afkoeling niet meer gecompenseerd worden door de beschikbare technologische en economische mogelijkheden, is de bevolking verplicht om te verhuizen of te verhongeren," merken de onderzoekers op. "Tijdens een klimaatdaling worden meer droogteperiodes en overstromingen opgetekend, maar vooral de stijgende rijstprijzen en sprinkhanenplagen waren verantwoordelijk voor het uitbreken van oorlogen en het verdwijnen van dynastieën."

18:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, maatschappij |  Facebook |

23-11-09

Internetgebruiker moet over delete-knop kunnen beschikken

De internetgebruiker moet een delete-knop kunnen beschikken om persoonlijke informatie te verwijderen. Dat zegt Viktor Mayer-Schönberger, professor aan de Harvard Law School, in zijn boek 'The Virtue of Forgetting in a Digital Age'. Met die delete-knop zouden internetgebruikers volgens Mayer-Schönberger kunnen vermijden dat bepaalde gebeurtenissen hen blijven achtervolgen en zware consequenties blijven hebben voor hun persoonlijk of professioneel leven. Maar de schade gaat volgens Mayer-Schönberger veel dieper dan een persoonlijk nadeel van de individuele gebruiker. De Amerikaanse professor stelt dat het vergeten een centrale rol speelt in de menselijke beslissingsmogelijkheden. Het vergeten laat de mens volgens Mayer-Schönberger immers toe om beslissingen te nemen zonder daarbij beïnvloed te worden door gebeurtenissen uit het verleden. Het vergeten geeft de mens volgens de auteur een tweede kans en in het hedendaagse te leven, zonder te hoeven vrezen dat één gebeurtenis in een verre toekomst uit de hele context zou gerukt worden. Vergeten geeft de mens volgens de auteur dan ook de vrijheid om te handelen.

Viktor Mayer-Schönberger verwijst in zijn boek onder meer naar een vrouwelijke leerkracht die geen benoeming kon krijgen omdat er op MySpace foto's waren ontdekt waarbij ze duidelijk dronken als een piraat poseerde. "Dat was voor de universiteitstop reden om haar ongeschikt te achten om les te geven," aldus Mayer-Schönberger. Daarnaast verwijst hij ook naar een universiteitsprofessor die de toegang tot de Verenigde Staten werd ontzegd omdat hij bijna tien jaar voordien een artikel had geschreven dat hij in zijn jeugd eens LSD had uitgeprobeerd. Dat is volgens Mayer-Schönberger het bewijs dat het digitaal geheugen bijzonder lang kan doorwerken. Dat digitaal geheugen zorgt volgens de wetenschapper voor een onevenwicht tussen de machthebbers en diegenen die aan die machten worden onderworpen. Dat zal volgens Mayer-Schönberger uiteindelijk leiden tot een geslotenheid, zoals die ook een tweede natuur werd voor de burgers van Oost-Europa tijdens de koude oorlog.

"De mens vergeet het grootste gedeelte van zijn ervaringen," aldus Mayer-Schönberger. "Alleen de allerbelangrijkste dingen worden onthouden. Dat is een belangrijke ingebouwde biologische filter. Dat zorgt ervoor dat de dingen in hun perspectief kunnen worden geplaatst. Dingen die hun belangrijkheid voor het heden hebben verloren, worden vergeten. Dat geeft de mens de mogelijkheid om verder te gaan en onder meer niet over vergissingen in het verleden te moeten blijven tobben." In zijn boek stelt Mayer-Schönberger, op dit ogenblik directeur van het Information and Innovation Policy Research Center aan de National University of Singapore, een aantal theoretische oplossingen voor, zoals de uitbouw van een aantal digitale rechten en een informatie-ecologie, maar geen enkele van die alternatieven is volgens de wetenschapper een haalbare kaart. Daarom moet er volgens hem een technologie worden ontwikkeld die de internetgebruiker toelaat om persoonlijke online informatie te deleten en uit databanken te verwijderen.

13:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, maatschappij, delete |  Facebook |

04-10-08

Bier lag aan basis huidige maatschappijvorm

De nomadische mens begon 12.500 jaar geleden een vaste verblijfplaats te kiezen nadat was ontdekt dat van gerst bier gebrouwen kan worden. Dat schrijft de Beierse bioloog Josef Reichholf in zijn boek 'Warum die Menschen Seeshaft Wurden'. Vaak wordt aangenomen dat nomaden die leefden van de jacht en van het verzamelen van vruchten en wortels, kozen voor de landbouw vanwege een betere voedselvoorziening. Maar de mens begon pas 6.500 jaar geleden brood te bakken. De honkvast geworden mens kon volgens de auteur in de tussenliggende periode met behulp van gerst en paddenstoelen wel een soort bier maken.

"De steentijdmensen hebben 10.000 jaar geleden een dramatische verandering meegemaakt in hun levenswijze," aldus Josef Reichholf in de de Duitse krant Die Welt. "Ze begonnen akkerbouw te bedrijven en begonnen zich op vaste locaties te vestingen. "Deze revolutie veranderde echter niet alleen de eetgewoonten van de mens, maar legde ook de grondslag voor de vorming van stammen, naties en religies. Maar daarbij wordt meestal verkeerdelijk verondersteld dat deze mensen zich op de landbouw richten omdat er niet voldoende was om te overleven."

"Wanneer jagers en vruchtenplukkers van hun levenswijze zijn afgeweken, moet dat uit een aanvangsvoordeel geweest zijn," aldus nog Reichholf. "Traditioneel wordt verondersteld dat die mensen honger hadden en met de sterkte en proteïnen van hun plantenoogst konden overleven. Maar de plantenteelt bracht geen noemenswaardig overlevingsvoordeel. De beginoogsten waren te klein en het bewerken van de bodem bijzonder arbeidsintensief. Dat kon hen onmogelijk een overlevingszekerheid geboden hebben."

Volgens de traditionele theorieën hadden die eerste nederzettingen weinig wild, maar veel gras. "Maar dat klopt niet," voert Reichholf aan. "Een regio kan niet vruchtbaar zijn, zonder dat er veel wild is. Er was dan ook geen noodzaak om van de jacht af te wijken. De akkerbouw is daarentegen ontstaan uit weelde. De primitieve mens begon met de teelt van kruiden om toespijs te hebben bij het vlees. De mens begon niet met akkerbouw om met koren brood te bakken, maar om de kruidenpluk bier te maken. Dat heeft alles te maken met een streven naar een roes."

De mens heeft volgens de wetenschapper altijd een sterke nood gehad om een roestoestand na te streven. "Men wou een toestand van transcendentie te bereiken," benadrukt Reichholf. "Daarvoor waren alcohol en verdovende middelen de ideale middelen. Daardoor hadden sjamanen destijds zo'n grote betekenis. Ze wisten hoe men verdovende middelen kon doseren en religieus gebruiken."

16:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maatschappij, bier, voeding, josef reichholf |  Facebook |

25-10-07

Olieproductie wordt groot maatschappelijk probleem

De wereldwijde olieproductie heeft een piek bereikt en zal tegen 2030 gehalveerd zijn. Dat zeg de Duitse Energy Watch Group (EWG). Daar wordt aan toegevoegd dat de extreme tekorten aan fossiele brandstoffen zouden kunnen leiden tot oorlogen en maatschappelijke achteruitgang. De EWG roept de industrie en de overheden dan ook op om actie te ondernemen en niet aan te blijven modderen.

“Volgens de Energy Watch Group heeft de wereldwijde olieproductie vorig jaar zijn absolute piek bereikt,” aldus de Britse krant The Guardian. “Dat is veel eerder dan de meeste experts hadden verwacht.” Volgens het rapport van de organisatie zal de olieproductie vanaf nu met ongeveer 7 procent per jaar terugvallen. Al heel vlug zal de wereld volgens de organisatie dan ook niet voldoende olie meer kunnen produceren om aan te stijgende vraag te voldoen.

“Dit is een groot problem voor de wereldeconomie,” aldus EWG-oprichter en Duits parlementslid Hans-Jozef Fell, die een belangrijk aandeel had in de succesvolle Duitse steun aan hernieuwbare energie. Het EWG-rapport laat een heel andere taal horen dan het International Energy Agency, dat van oordeel is dat men zich op dit ogenblik weinig zorgen moet maken over de olievoorraden.

Volgens de officiële cijfers is er op dit ogenblik nog een wereldwijde olievoorraad van 1.255 gigavaten. Aan het huidige consumptieniveau is dat goed voor 42 jaar bevoorrading. Maar volgens het EWG-rapport ligt het werkelijke cijfer wellicht één derde lager. “Op dit ogenblik worden er wereldwijd ongeveer 81 miljoen vaten per dag geproduceerd,” aldus het rapport. “Maar tegen 2030 zal dat wellicht teruggevallen zijn tot 39 miljoen vaten.”

Volgens de Duitse organisaties moet er ook een ernstige terugval verwacht worden in de productie van gas, steenkool en uranium, aangezien ook deze energiebronnen opgebruikt raken. “Dit zal uiteindelijk leiden tot een structurele verandering van het wereldwijde economische systeem,” waarschuwt de organisatie. “De afname van fossiele brandstoffen zal geen enkel facet van het dagelijks leven ongemoeid laten.”

Er mag volgens de organisatie dan ook massale onrust en oproep verwacht worden. “Wanneer men blijft voortmodderen zoals men nu bezig is en de problemen onderschat, zou een dergelijke evolutie wel eens uit de hand kunnen lopen en uiteindelijk leiden tot een complete ineenstorting van de maatschappij,” wordt er gewaarschuwd.

11:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, energie, maatschappij |  Facebook |