15-01-18

Menselijke maatschappijen volgen een gelijklopend traject

Menselijke maatschappijen hebben de neiging om een gelijklopend pad te volgen. Dat blijkt uit de geschiedenis van oude culturen zoals de Romeinen en de Inca's, maar ook uit moderne samenlevingen zoals Groot-Brittannië en China. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter, die een studie maakten van meer dan vierhonderd maatschappijen over een periode van tienduizend jaar. Daarbij kon volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat in die samenlevingen een aantal opmerkelijke gelijkenissen en ontwikkelingen kunnen worden teruggevonden. De conclusies hebben volgens de wetenschappers ook concrete implicaties voor de huidige politiek.

"Ondanks hun vele verschillen, blijken samenlevingen op voorspelbare manieren complexer te worden,” zegt onderzoeksleider Thomas Currie, professor menselijke evolutie aan de University of Exeter. "Deze ontwikkelingsprocessen omvatten de opkomst van schrijfsystemen en gespecialiseerde overheidswerkers zoals soldaten, rechters en bureaucraten. Samenlevingen evolueren langs een hobbelig traject, maar er kan in het algemeen een trend naar grotere en complexere arrangementen worden opgemerkt. Het onderzoek toont dat maatschappijen over de hele wereld aan het oppervlak wel verschillen vertonen, maar in hun evolutie een aantal fundamentele overeenkomsten kennen.”

“Hoewel maatschappijen op grote afstanden van elkaar onafhankelijk evolueren en hun eigen trajecten volgen, blijkt de structuur van de sociale organisatie grote gelijkenissen tonen in de hele wereld en doorheen de hele geschiedenis,” zegt professor Currie. “Gelijkenissen kunnen worden opgetekend in evoluties in bevolkingsomgvang en territorium, maar ook in de omvang van het beleidsapparaat in administratieve, religieuze en militaire hiërarchieën. Verder kan worden gewag gemaakt van informatiesystemen, zoals de opslag van informatie en gegevens. Maar dat geldt tevens voor literatuur over gespecialiseerde onderwerpen, zoals geschiedenis, filosofie en fictie. Tenslotte is er ook de economische ontwikkeling.”

Professor Currie benadrukt dat de resultaten van de studie praktische toepassingen kunnen hebben. “Het inzicht in de manier waarop samenlevingen evolueren in de tijd en bijzonder hoe mensen in staat zijn om grote, samenhangende groepen te creëren, kan bijzonder belangrijk zijn wanneer wordt nagedacht over de opbouw en de ontwikkeling van de staat,” aldus de onderzoeker.

Lees Verder

19:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maatschappij |  Facebook |

19-04-14

Maatschappij met meerderheid mannen is niet agressiever

Samenlevingen met een meederheid aan mannen zijn niet gewelddadiger dan een maatschappij waarin vrouwen in overtal zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de frequentie van verkrachting, aanranding en doodslag in samenlevingen met meer mannen in werkelijkheid lager ligt dan in een maatschappij met een meerderheid vrouwen. Het resultaat van de studie gaat regelrecht in tegen de evolutionaire theorieën die voorspellen dat mannen meer agressiever zullen worden wanneer een tekort aan vrouwen wordt opgetekend. De onderzoekers merken op dat mannen bij een tekort aan vrouwen op niet-gewelddadige strategieën overschakelen om een partner te vinden.

Lees Verder

11:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maatschappij, man |  Facebook |

01-01-14

Amerikanen hebben steeds minder vertrouwen in elkaar

Het onderling vertrouwen bij de bevolking van de Verenigde Staten wordt steeds verder uitgehold. Dat is de conclusie van een onderzoek van het persbureau Associated Press en onderzoeker GfK Consultants. De onderzoekers stelden daarbij vast dat nog slechts één op drie Amerikanen van mening is dat het grootste deel van zijn medeburgers kan worden vertrouwd. In de eerste helft van de jaren zeventig gaf nog de helft van de respondenten aan vertrouwen te hebben in zijn medeburgers. Sociale wetenschappers waarschuwen voor de maatschappelijke gevolgen van het toenemende onderlinge wantrouwen bij de bevolking. Sociaal vertrouwen kan immers aan tal van voordelen worden gekoppeld.

Lees Verder

11:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vertrouwen, maatschappij |  Facebook |

21-09-13

Maatschappelijke projecten belangrijk voor werknemer

Maatschappelijk verantwoord ondernemen stelt werknemers vaak voor een dilemma. Dat is de conclusie van een enquête van de jobsite Bayt.com bij werknemers in het Midden-Oosten. De onderzoekers stelden vast dat 95,3 procent van de werknemers meer actief zou willen zijn in maatschappelijke projecten, maar 41 procent zegt in de praktijk weinig mogelijkheden te zien om die bereidheid in te vullen. Uit het onderzoek blijkt dat 73 procent van de respondenten liever tijd en moeite zouden willen besteden aan maatschappelijke projecten dan louter een financiële bijdrage te leveren. Ook geeft bijna 67 procent aan dat zijn bedrijf al een medewerking verleent aan maatschappelijke projecten.

Lees Verder

13:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, maatschappij |  Facebook |

13-04-13

Rol van huisdieren in de geschiedenis mensheid zwaar onderschat

Dieren hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de menselijke maatschappij, maar die historische impact wordt veelal over het hoofd gezien. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Oregon. De onderzoekers stellen dat dieren meer zijn dan gedomesticeerde schepsels die aan de behoeften van de mens werden geboetseerd en met hun typische eigenschappen zelfs een bijzonder grote impact hebben gehad op de evolutie van individuele menselijke gemeenschappen.

Onderzoeker Philip Mancus, socioloog aan de University of Oregon, merkt op dat in de wetenschap steeds de nadruk wordt gelegd op de impact die technologie en economie hebben gehad op de socio-culturele evolutie, terwijl de invloed van dieren op de ontwikkelingen grotendeels wordt genegeerd. "De voorbije jaren is er wel meer aandacht gerezen voor de relatie tussen mens en dier, maar in de meeste gevallen wordt daarbij vooral gekeken naar gezelschapsdieren of de symbolische waarde die aan dieren wordt gekoppeld."

De onderzoekers wijzen er onder meer op dat in de ontwikkeling van de technologie vaak wordt verwezen naar het gebruik van de ploeg, maar niet naar de dieren die daarbij worden ingezet. "Een ploeg is alleen nuttig wanneer daarbij ook beroep kan worden gedaan op krachtige dieren zoals paarden en ossen," aldus Mancus. "In Zuid-Amerika had men echter alleen de beschikking over kleinere dieren zoals de lama, alpaca of hond, waardoor de landbouwers in die regio gebruik dienden te maken van handwerktuigen om het land te bewerken."

Ook wordt gewezen op de aanwezigheid van dieren in oorlogssituaties, zoals olifanten die door Hannibal in veldslagen tegen de Romeinen werden gebruikt of de paarden die door de Spaanse conquistadores werden ingezet tegen de Azteken en Inca's. "De karakteristieken van de dieren hebben duidelijk een grote impact gehad op de ontwikkeling van de maatschappij," merken de onderzoekers op.

Lees Verder

18:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maatschappij, huisdieren |  Facebook |

09-10-11

Consument eist sociale betrokkenheid van bedrijven

Consumenten kiezen actief voor merken die een sterke sociaal verantwoordelijkheidsgevoel aantonen. Ook adverteerders zouden volgens het publiek aandacht moeten hebben voor maatschappelijke problemen. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van de bureaus Cone Communications en Echo Research. Daarbij wordt opgemerkt dat 81 procent van de respondenten van mening is dat bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om belangrijke problematieken aan te pakken.

Er wordt aan toegevoegd dat 94 procent van de consumenten de voorkeur zou geven aan een merk dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt, op voorwaarde dat de prijs en kwaliteit van het product identiek is aan de alternatieven van aanbieders die geen sociale betrokkenheid kunnen aantonen. De onderzoekers wijzen er ook op dat slechts 6 procent van de respondenten van mening is dat bedrijven uitsluitend de opdracht hebben om winst te maken.

De consumenten eisen volgens de onderzoekers in eerste plaats dat bedrijven zich inspannen voor de economische ontwikkeling (34 procent), gevolgd door het leefmilieu (21 procent) en mensenrechten (12 procent). Er worden wel een aantal verschillen opgemerkt naargelang de nationale markten. Daarbij wordt aangevoerd dat bijvoorbeeld in Groot-Brittannië een groter scepsis bestaat tegenover maatschappelijk verantwoord ondernemen dan in groeimarkten zoals Brazilië en China.

09:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemen, maatschappij, milieu |  Facebook |

23-02-11

Vrouwen positiever tegenover maatschappelijke veranderingen

Het Amerikaans publiek is bijzonder verdeeld in zijn oordeel over de veranderingen die de structuur van het Amerikaanse gezin de voorbije vijftig jaar heeft ondergaan. Dat blijkt uit een rapport van het Pew Research Center. Daarbij wordt opgemerkt dat 31 procent van de respondenten de veranderingen heeft aanvaard, maar er is ook een groep van 37 procent die zich sceptisch opstelt. Tenslotte is er ook een groep van 32 procent die deze veranderingen verwerpt en van mening is dat deze wijzigingen een slechte invloed hebben op de Amerikaanse maatschappij.

Bij de voorstanders zegt ruim de helft dat deze trends geen enkel verschil maakt voor de maatschappij, maar de anderen voeren aan dat deze evoluties eerder een positieve dan een negatieve invloed hebben gehad op de maatschappij. Tegenstanders verwerpen echter nagenoeg elke trend, op uitzondering van gemengde huwelijken en kinderloze vrouwen. De sceptici delen meestal de tolerante mening van de voorstanders, maar tonen zich toch bezorgd over een aantal evoluties. Onder meer over alleenstaande moeders is er een groot verschil met voorstanders.

Bij de tegenstanders is er onder meer een grote weerstand tegen het ongehuwd samenwonen (99 procent). De onderzoekers merken verder op dat de Latino-Amerikanen (42 procent) en niet-kerkgangers (48 procent) het meest geneigd zijn om de evoluties te aanvaarden. Twintigers (46 procent) en Afro-Afrikanen (45 procent) blijken zich vooral sceptisch op te stellen. Kerkgangers (53 procent) en vijfenvijftigplussers (47 procent) behoren het vaakst tot de tegenstanders.

Er wordt aan toegevoegd dat vrouwen ook grotere voorstanders van de veranderingen (36 procent) zijn dan mannen (26 procent).

10:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maatschappij, vrouwen |  Facebook |