27-11-16

Imponerende houding brengt weinig zoden aan de dijk

Imponerende houdingen leveren geen resultaten op en zijn in een aantal gevallen wellicht contraproductief. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania bij tweehonderdvijftig mannelijke studenten. Een studie van wetenschappers aan de Harvard University en de University of California in het begin van dit decennium had gewag gemaakt van een verhoogd gevoel van macht, een grotere neiging tot risicogedrag en hogere niveaus van testosteron, terwijl de productie van cortisol zou afnemen. De onderzoekers van de University of Pennsylvania zeggen bij de nieuwe studie van die effecten echter geen enkele aanwijzing te hebben kunnen terugvinden.

“Vaak wordt intuïtief aangenomen dat men door een imponerende houding psychologisch en fysiek sterker zal lijken, vooral voor mensen die weinig zelfvertrouwen hebben, maar dat is een vergissing,” benadrukt onderzoeksleider Coren Apicella, professor psychologie aan de University of Pennsylvania. “Als er al een impact kon worden vastgesteld, moet zelfs op een mogelijk tegengesteld effect worden gewezen. Wanneer personen met een gebrek aan zelfvertrouwen en zelfrespect een imponerende houding zouden proberen aan te nemen, zou een daling van het testosteron-niveau kunnen worden vastgesteld.

"Indien men zich van nature niet krachtdadig vindt, zal geen enkele houding daarin verandering kunnen brengen," zeggen de onderzoekers. Volgens een aantal bronnen zou de oorspronkelijke studie - van Amy Cuddy en Andy Yap van de Harvard University en Dana Carney van de University of California - te beperkt in omvang zijn geweest om duidelijke conclusies te kunnen trekken. Nochtans werden de conclusies van de oorspronkelijke studie onder het concept van de zogenaamde power pose door sommige partijen naar voor geschoven als een mogelijke therapie om personen met een gebrek aan zelfvertrouwen te helpen.

Lees Verder

14:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: macht |  Facebook |

27-06-14

Gevoel van macht is een belangrijke stimulans tot sparen

Personen die een groter gevoel van macht hebben, zijn ook geneigd om meer te sparen. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers aan de Stanford University en de Universiteit Tilburg. De onderzoekers stelden vast dat een groter gevoel van macht het sparen voor de toekomst doet toenemen. Dat geldt echter alleen wanneer het sparen gericht is op de versterking van de financiële situatie en niet om reserves aan te leggen voor toekomstige aankopen.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: macht, sparen |  Facebook |

22-05-14

Sociale verwachtingen rond macht beïnvloeden aankopen

Wanneer het individu de sociale verwachtingen rond macht goed kan scheiden van het interne machtsgevoel, wordt een betere controle over de perceptie over macht gerealiseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Northwestern University, University of Hawaii en de Columbia University. Wanneer een individu wordt in een machteloze of krachtige rol worden geplaatst, ontstaat een neiging om aan de verwachtingen over die functie te voldoen. Wanneer men echter gericht is op interne gevoelens van macht of ondergeschiktheid, kan volgens de onderzoekers een tegenovergesteld gedragspatroon worden opgemerkt.

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: macht, consumptie |  Facebook |

20-11-13

Gebrek aan ervaring met machtspositie dreigt tot misbruiken

Personen die niet gewend zijn om met een leidinggevende positie om te gaan, lopen een groter risico zich aan machtsmisbruik schuldig te maken wanneer ze in een verantwoordelijke functie worden geplaatst. Ervaren machthebbers lopen daarentegen minder gevaar betrapt te worden op een misbruik van hun positie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent in Engeland en de University of Adelaide in Australië bij vijfhonderd proefpersonen. De onderzoekers merken op dat macht op zich geen goede of slechte elementen inhoudt, maar verschillende persoonlijkheden wel op een tegenovergestelde manier kan beïnvloeden.

“Uit het onderzoek bleek dat nieuwe machthebbers zich bij een confrontatie met onder plagiaat, kritiek of mislukkingen minder tolerant opstellen,” merken de onderzoekers Mario Weick en Peter Strelan op. “Dat gebrek aan tolerantie kan echter vooral worden teruggebracht tot een reactie op een gevoel van kwetsbaarheid tegenover potentiële bedreigingen. Collega’s die daarentegen al langer aan hun machtspositie zijn gewend, vertonen een grotere verdraagzaamheid tegenover problemen. Door de opgebouwde ervaring voelen zij zich immers minder kwetsbaar.” De onderzoekers stelden bovendien vast dat nieuwe machtshebbers zich ook wraakzuchtiger gedragen en sneller tot sancties overgaan.

Niet alleen de leidende functie kan volgens de onderzoekers tot een grotere sanctie-bereidheid aanleiding geven, maar ook lichaamshoudingen zouden een impact kunnen hebben. “Ook bij proefpersonen die werden aangezet om rechtop te staan of de vuist te ballen, bleken nieuwe machthebbers bij de confrontatie met kritiek of fouten sneller geneigd te zijn om tot sancties over te gaan dan collega’s die al langer gewend waren aan een leidinggevende positie,” zeggen Weick en Strelan. “Opmerkelijk was echter dat dit verschil niet kon worden vastgesteld bij proefpersonen die gevraagd waren om op de vloer te gaan zitten of de handen open te houden.”

“De studie toont aan dat macht op zich geen negatieve of positieve impact heeft,” voeren de wetenschappers aan. “Bij personen die niet vertrouwd zijn met een leidinggevende positie kan het verwerven van macht mogelijk tot een aantal negatieve gedragingen aanleidingen geven, maar anderzijds blijkt er een positievere instelling bij collega’s die al langer gewend zijn aan de omgang met macht.”

Lees Verder

13:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: macht |  Facebook |

02-03-12

Slechts minderheid verzet zich tegen autoriteit

Mensen gehoorzamen snel aan een autoriteit, zelfs indien ze daarbij acties moeten ondernemen die schadelijk zijn voor anderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vrije Universiteit Amsterdam naar het fenomeen van klokkenluiders. De onderzoekers stelden vast dat 75 procent van de proefpersonen bereid bleek te zijn om - onder het mom van het belang van de wetenschap - in opdracht van een wetenschappelijke autoriteit een positieve beoordeling en aanbeveling op te stellen over een onderzoek met een zwaar immoreel uitgangspunt.

 

Al bijna vijftig jaar geleden voerde Stanley Milgram zijn bekende gehoorzaamheidsonderzoek uit aan Yale University, waarbij mensen anderen pijnlijke schokken moesten bezorgen en waarbij bleek dat ruim 60 procent van de proefpersonen overging tot het toedienen van een maximale dosis. De conclusies van die studie blijken volgens het Nederlandse onderzoek ook vandaag nog te blijven gelden. De onderzoekers stelden vast dat minder dan een kwart van de respondenten niet wenste mee te werken aan de promotie van het immoreel project.

Maar ook bij de proefpersonen die het project afwezen, bleek minder dan 10 procent bereid om klokkenluider te worden en een klacht neer te leggen tegen het onderzoek. Nochtans had bijna 65 procent van de totale groep vooraf gezegd zichzelf als een klokkenluider te zien wanneer ze geconfronteerd werden met immorele activiteiten. Bovendien ging men ervan uit dat slechts een kleine minderheid zou instemmen met het immorele project. "Gehoorzaamheid aan onethische verzoeken wordt te laag ingeschat en de kans op klokkenluiden overschat," stippen de onderzoekers aan.
         

13:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klokkenluider, macht |  Facebook |