17-01-18

Welzijn manager is van nationaal economisch belang

Managers leveren jaarlijks gemiddeld vierenveertig dagen werk boven de tijd die contractueel was afgesproken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Management Institute (CMI) bij meer dan duizend managers in Groot-Brittannië. Opgemerkt wordt dat de gemiddelde bedrijfsleider elke week één dag overwerk verzamelt. Britse managers worden contractueel verondersteld gemiddeld 37,3 uur per week te presteren. In realiteit komt de gemiddelde werkweek van de bedrijfsleider aan een totaal van 44,4 uur. Dat betekent een overwerk van 7,5 uur per week. Over een volledig jaar loopt dat op tot 43,8 dagen. Drie jaar geleden was er nog sprake van een gemiddeld overwerk van 39,6 dagen. Gewaarschuwd wordt dat deze langere werkweek geen enkele impact heeft op de productiviteit.

“Ondanks de stijging van het aantal werkuren, blijven de Britse managers beduidend minder productief in vergelijking met hun continentale tegenhangers in Frankrijk of Duitsland, waar nochtans minder lange werkweken worden geregistreerd,” benadrukt Petra Wilton, directeur strategie bij het Chartered Management Institute. “Werkgevers zouden er dan ook moeten voor zorgen dat het management op de werkvloer van een betere levenskwaliteit kan genieten, zodat de productiviteit kan worden verhoogd. Onder meer moeten managers worden aangezet de nodige rustperiodes in te lassen, terwijl ze de nodige steun moeten ervaren om met de grote druk te kunnen omgaan.

“Lange werkdagen hebben ook op het welzijn van de manager een verwoestende impact,” zeggen de onderzoekers. “Er moest immers worden vastgesteld dat één op tien managers moet erkennen het voorbije jaar tijd omwille van mentale gezondheidsredenen tijd vrij te hebben moeten nemen. Dat werkverlet heeft gemiddeld twaalf dagen in beslag genomen.” Cary Cooper, professor organisatiepsychologie aan de Manchester Business School, waarschuwt dat deze ongunstige management-cultuur een negatieve invloed heeft op het welzijn van de individuele bedrijfsleider, maar daarmee ook de nationale productiviteit ondermijnt.

Lees Verder

15:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

08-01-18

Baas mag zich niet door stress laten leiden

Managers met een hoog stressniveau hebben ook een negatieve impact op de algemene werkcultuur van de onderneming. Onder stress dreigen veel personen aan efficiëntie in te boeten en leiders zijn daarop geen uitzondering. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Alabama op basis van meer dan honderdvijftig studies in vijfentwintig verschillende landen. Uit het onderzoek moet volgens de onderzoekers onder meer worden vastgesteld dat toxische managers een significant negatieve impact hebben op de moreel en de prestaties van hun medewerkers. Belangrijk is echter vaak dat tijdig wordt ingegrepen.

“Ook managers worden aan grote druk blootgesteld,” betoogt onderzoeksleider Peter Harms, professor management aan de University of Alabama. “Het is bovendien onmogelijk om iedereen te allen tijde tevreden te houden. Bij een aantal leiders zullen die problemen echter ook hun weerslag hebben op de relaties met de medewerkers. Vaak moet daarbij worden vastgesteld dat ondergeschikten uiteindelijk het mikpunt worden van de frustraties waarmee het management wordt geconfronteerd. Om problemen te vermijden moet de organisatie dan ook aan alle betrokkenen - zowel management als werknemers - de mogelijkheid bieden deel te nemen aan programma's die stress kunnen reduceren en vermijden.

“Bovendien moeten managers volgens de onderzoekers leren erkennen dat zij vaak aan de basis liggen van stress die bij werknemers moet worden vastgesteld,” zegt professor Harms nog. “Indien op de werkvloer een stressfactor wordt ervaren, moeten stappen worden ondernomen. Problemen moeten onmiddellijk worden aangepakt. Wie met een toxische baas wordt geconfronteerd, moet contact opnemen met de personeelsdienst. De meeste bedrijven willen op een goede manier handelen en zullen legale problemen proberen te vermijden. Vaak is men zich echter niet bewust van problemen, tot werknemers de knelpunten aan de oppervlakte brengen.”

“Ook goede bazen kunnen uit het onderzoek de nodige lessen leren,” zegt Peter Harms. “Eigenlijk is het heel eenvoudig. Goed leiderschap is geen magie. Het volstaat om mensen met respect te benaderen en hen duidelijk te laten weten wat van hen wordt verwacht. Cruciaal is echter te vermijden dat men zelf een probleem wordt.”

Lees Verder

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

29-09-17

Brutale baas krijgt uiteindelijk ook zijn les

Brutaal optreden tegen ondergeschikten zal een leidinggevende mogelijk op korte termijn enkele voordelen bieden, maar zal na verloop van tijd wreken. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Michigan State University. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat een brutaal optreden tegenover medewerkers aan leidinggevenden weliswaar op korte termijn een opstoot van energie kunnen bezorgen, maar die baten blijken na maximaal één week volledig te zijn verdampt. Vanaf dat ogenblik worden volgens de onderzoekers nog uitsluitend negatieve consequenties ervaren, zoals een gebrek aan vertrouwen en steun bij de medewerkers en een dalende productiviteit.

“Brutaliteit kan leidinggevenden op korte termijn wel baten opleveren, maar op termijn zal de betrokkene voor dat bedrag worden achtervolgd,” betoogt onderzoeksleider Russell Johnson, professor management aan de Michigan State University. “Talloze studies hebben al de negatieve effecten van een brutaal management aangetoond, maar toch blijven bepaalde superieuren zich van deze weinig sympathieke technieken bedienen. Hieruit moet worden afgeleid dat het gedrag toch een aantal voordelen kan bieden. Uit het onderzoek blijkt dat de brutale houding een versterking van de mentale energie kan opleveren.”

“Het onderdrukken van brutaal gedrag vereist een psychische inspanning, die tot mentale vermoeidheid kan leiden,” benadrukt professor Johnson nog. “Op die manier kan de superieur met een brutaal optreden mentale reserves sparen. Deze voordelen blijken echter slechts een kortstondig karakter te hebben. Medewerkers zijn niet snel geneigd om tegen het brutaal gedrag van hun managers in te gaan, maar op termijn zullen negatieve reacties duidelijk worden. Onder meer moet een brutale manager ermee rekening houden dat de werknemers zullen grijpen naar wapens zoals contraproductief gedrag en agressieve acties. Sommige werknemers zullen het bedrijf zelfs verlaten.”

“De bedrijven moeten ervoor zorgen dat managers voldoende werkonderbrekingen kunnen nemen,” zeggen de onderzoekers nog. “Bovendien moeten superieuren ervoor zorgen meer met hun medewerkers te communiceren. Dat biedt aan superieuren de mogelijkheid om negatieve emoties met anderen te delen. Daardoor kunnen ze sociale ondersteuning krijgen en zullen ze van hun medewerkers relationele energie ontvangen.”

Lees Verder

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

04-01-17

Competente baas versterkt jobtevredenheid medewerkers

Wanneer de baas een grote technische competentie op de werkvloer kan laten blijken, heeft de onderneming een grote kans te kunnen terugvallen op een personeelsbestand met een grote jobtevredenheid. Dat is de conclusie van de publicatie ‘Boss Competence and Worker Well-Being’ van de economen Benjamin Artz, Amanda Goodall en Andrew Oswald, gebaseerd op een enquête bij 35.000 werknemers in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Vastgesteld werd onder meer dat de competentie van het management voor vele werknemers op de jobtevredenheid zelfs een grote impact heeft dan het loonniveau.

“Het onderzoek toont aan dat geen enkele factor op de jobtevredenheid van de werknemers een grotere impact kan hebben dan de figuur van de baas,” merken de onderzoekers op. “Daarbij wordt vaak verwezen naar de stijl of het charisma van de baas, maar in werkelijkheid blijkt vooral de technische competentie van het management van doorslaggevende invloed. Een baas die zich ook op de werkvloer, het hart van de onderneming, als een echte expert kan opwerpen en een grote expertise kan bewijzen, kan een positieve invloed hebben op de jobtevredenheid van de werknemers.”

Daarmee moeten volgens de onderzoekers een aantal theorieën over management mogelijk worden herzien. “Vaak wordt opgemerkt dat het niet aangewezen is om een manager en personeel met dezelfde technische kwalificaties te hebben en een goed manager ook geen technische expertise nodig heeft, maar wel moet kunnen terugvallen op een mengeling van kwaliteiten zoals charisma, organisatorische vaardigheden en emotionele intelligentie,” wordt er aangevoerd. “Die kwaliteiten zijn ongetwijfeld van belang, maar ons onderzoek toont aan dat vaak te weinig aandacht wordt besteed aan de technische expertise.”

Er zijn volgens de onderzoekers aanwijzingen dat ziekenhuizen beter worden geleid door artsen dan door algemene managers en dat ook raceteams best functioneren met een voormalig piloot aan het hoofd. Op dezelfde manier zal de leiding van de universiteiten wellicht beter zijn gediend met toponderzoekers dan met getalenteerde organisatoren.

Lees Verder

09:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

28-08-16

Telewerk voor leidende kaders kan problematisch worden

Telewerk binnen de leidende kaders kan bedrijven problemen opleveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Georgia Southern University en de Brigham Young University op basis van simulaties met een tachtigtal teams. Wanneer de leider vanop afstand zijn team moet beheren, kunnen volgens de Amerikaanse wetenschappers immers allerlei hinderpalen optekenen. Vastgesteld werd dat het verschil in locatie zou kunnen leiden tot onder meer een machtsstrijd, misverstanden en communicatieproblemen, waardoor een efficiënte werking van het team en de productiviteit in het gedrang kunnen komen.

“Er kunnen een aantal opmerkelijke verbanden worden geregistreerd tussen leiderschap en telewerk, waarmee ondernemingen bij hun organisatie rekening zouden moeten houden,” benadrukt onderzoeksleider Steven Charlier, professor management aan de Georgia Southern University. “Er werd immers vastgesteld dat er op de werkvloer een duidelijke voorkeur blijkt voor collega’s waarmee dezelfde fysieke ruimte wordt gedeeld. Werknemers die vanuit een andere locatie werken, worden door het team daarentegen moeilijker als een leidersfiguur aanvaard. Daardoor kan de taak van de manager veel complexer worden.”

“Voor een efficiënt leider lijkt telewerk alleen aangewezen indien het hele team op afstand werkt,” zegt professor Charlier. “Er moet gekozen worden om alle teamleden op afstand te laten werken of de hele ploeg op één locatie samen te brengen. De problemen beginnen wanneer men verschillende systemen door elkaar probeert te mengen. Op dat ogenblik dreigt een grote verwarring.” Bedrijven moeten volgens de onderzoekers dan ook weloverwogen tewerk gaan wanneer er aan de organisatie van telewerk wordt gedacht. Daarbij wordt onder meer gewezen naar een aantal praktische voorbeelden die in het verleden op een mislukking zijn uitgedraaid, waardoor de bedrijven het telewerk opnieuw dienden af te schaffen.

Lees Verder

11:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: telewerk, management |  Facebook |

23-08-16

Externe inmenging drijft manager sneller tot bedrog

Wanneer managers van mening zijn dat de controle-mechanismen op hun beleid een overdreven dwingend karakter hebben, laten ze zich gemakkelijker tot fraude verleiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University, de Auburn University en de Indiana University. Algemeen wordt verondersteld dat externe beleidscontroles - zoals een dreigende overname, activistische aandeelhouders of de rapporten van ratingbureaus - van aard zouden zijn bedrog door bedrijfsleiders in te dammen, maar in werkelijkheid wordt volgens de wetenschappers de neiging tot fraude gestimuleerd. Reden is volgens hen het gebrek aan zelfbestemming.

“Bedrijven en regulatoren hebben vaak strikte controles geïmplementeerd om financiële fraude onmogelijk te maken,” zegt onderzoeksleider Robert Hoskisson, professor management aan de Rice University. “In werkelijkheid zouden die externe mechanismen het tegenovergestelde effect kunnen bereiken. Die controles beroven de managers immers van de intrinsieke motivatie om zich goed te gedragen. De mens voelt  immers behoefte aan een bepaald niveau van zelfbestemming. Dat gevoel overheerst het risico op betrapping en het zelfbelang van de manager om zijn positie te beschermen door de opgelegde regels te volgen.”

“De studie maakt duidelijk dat het beleid bij de introductie van regels voor deugdelijk bestuur met een paradox geconfronteerd kunnen worden,” zeggen de onderzoekers. “Wanneer strikte externe controles worden opgelegd, dreigt de intrinsieke motivatie van de topmanager aangetast te worden en wordt ook zijn focus op de internet waarden ondermijnd, waardoor het risico op financiële fraude wordt verhoogd. Wanneer echter de topmanager teveel vrijheid van externe prestatie-druk wordt gegund, zou de verleiding kunnen groeien om persoonlijke winsten na te streven ten koste van de aandeelhouders.”

“Misschien kunnen managers na verloop van tijd een grotere autonomie verkrijgen wanneer ze hebben aangetoond onafgebroken in het belang van de aandeelhouders, ongeacht de aanwezigheid of afwezigheid van controle-mechanismen, hebben gehandeld,” zegt professor Hoskisson.

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

17-09-14

Manager moet uitblinken in communicatie en leiderschap

Werknemers willen bij hun managers vooral communicatievaardigheden en leiderschapskwaliteiten zien. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Reed bij vijfentwintighonderd Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 21 procent van de respondenten vooral met manager met grote communicatievaardigheden wenst. Op een tweede plaats komen sterke leiderschapskwaliteiten met een score van 19 procent, gevolgd door een gevoel voor rechtvaardigheid (14 procent) en integriteit (11 procent) en professionalisme (11 procent). De ideale manager is volgens de respondenten een combinatie van Barack Obama, Richard Branson en Oprah Winfrey.

De respondenten stelden verder dat een manager ook in staat moet zijn om onder druk de kalmte te bewaren (5 procent), een gevoel voor humor tentoon dient te spreiden (4 procent), over een teamgeest beschikt (4 procent), zich begripvol kan instellen (3 procent) en in staat is om zijn medewerkers aan te moedigen (3 procent). “Wanneer het geheel van alle verwachtingen wordt bekeken, blijkt de ideale manager een combinatie van Obama, Branson en Winfrey te zijn,” stippen de onderzoekers aan. “Daarbij wordt gewezen naar het communicatietalent en de stressbestendigheid van Obama, de integriteit en stimulerende houding van Branson en het medeleven van Winfrey.”

Ook het humoristische karakter van Jamie Oliver en de teamgeest van José Mourinho werden door vele respondenten naar voor geschoven. “Het onderzoek toont aan dat een manager een aantal cruciale eigenschappen moet kunnen combineren,” merkt Tom Lovell, managing director bij Reed, op. “Het feit dat communicatie als de belangrijkste eigenschap naar voor wordt geschoven, moet wellicht worden toegeschreven aan het feit dat die kwaliteit duidelijk maakt wat van de werknemers wordt verwacht en dat de medewerkers er ook kunnen op rekenen dat hun bijdrage aan de prestatie van de onderneming zal worden erkend.”

“Een gepast management kan werknemers optimaal laten functioneren,” geeft Tom Lovell nog aan. “De houding van de manager kan bepalend zijn voor de jobtevredenheid van de werknemer, wat een grote impact kan hebben op de productiviteit en het succes van de onderneming. Een goede manager kan dan ook cruciaal zijn voor de prestaties van het bedrijf.” Uit het onderzoek kwamen ook Winston Churchill en Stephen Fry als een voorbeeld van een goed manager naar voor, maar er konden ook een aantal opmerkelijke resultaten worden geregistreerd, zoals Captain Picard uit Star Trek, Dr Who, professor Dumbledore uit Harry Potter zelfs David Brent uit The Office.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende