29-09-17

Brutale baas krijgt uiteindelijk ook zijn les

Brutaal optreden tegen ondergeschikten zal een leidinggevende mogelijk op korte termijn enkele voordelen bieden, maar zal na verloop van tijd wreken. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Michigan State University. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat een brutaal optreden tegenover medewerkers aan leidinggevenden weliswaar op korte termijn een opstoot van energie kunnen bezorgen, maar die baten blijken na maximaal één week volledig te zijn verdampt. Vanaf dat ogenblik worden volgens de onderzoekers nog uitsluitend negatieve consequenties ervaren, zoals een gebrek aan vertrouwen en steun bij de medewerkers en een dalende productiviteit.

“Brutaliteit kan leidinggevenden op korte termijn wel baten opleveren, maar op termijn zal de betrokkene voor dat bedrag worden achtervolgd,” betoogt onderzoeksleider Russell Johnson, professor management aan de Michigan State University. “Talloze studies hebben al de negatieve effecten van een brutaal management aangetoond, maar toch blijven bepaalde superieuren zich van deze weinig sympathieke technieken bedienen. Hieruit moet worden afgeleid dat het gedrag toch een aantal voordelen kan bieden. Uit het onderzoek blijkt dat de brutale houding een versterking van de mentale energie kan opleveren.”

“Het onderdrukken van brutaal gedrag vereist een psychische inspanning, die tot mentale vermoeidheid kan leiden,” benadrukt professor Johnson nog. “Op die manier kan de superieur met een brutaal optreden mentale reserves sparen. Deze voordelen blijken echter slechts een kortstondig karakter te hebben. Medewerkers zijn niet snel geneigd om tegen het brutaal gedrag van hun managers in te gaan, maar op termijn zullen negatieve reacties duidelijk worden. Onder meer moet een brutale manager ermee rekening houden dat de werknemers zullen grijpen naar wapens zoals contraproductief gedrag en agressieve acties. Sommige werknemers zullen het bedrijf zelfs verlaten.”

“De bedrijven moeten ervoor zorgen dat managers voldoende werkonderbrekingen kunnen nemen,” zeggen de onderzoekers nog. “Bovendien moeten superieuren ervoor zorgen meer met hun medewerkers te communiceren. Dat biedt aan superieuren de mogelijkheid om negatieve emoties met anderen te delen. Daardoor kunnen ze sociale ondersteuning krijgen en zullen ze van hun medewerkers relationele energie ontvangen.”

Lees Verder

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

04-01-17

Competente baas versterkt jobtevredenheid medewerkers

Wanneer de baas een grote technische competentie op de werkvloer kan laten blijken, heeft de onderneming een grote kans te kunnen terugvallen op een personeelsbestand met een grote jobtevredenheid. Dat is de conclusie van de publicatie ‘Boss Competence and Worker Well-Being’ van de economen Benjamin Artz, Amanda Goodall en Andrew Oswald, gebaseerd op een enquête bij 35.000 werknemers in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Vastgesteld werd onder meer dat de competentie van het management voor vele werknemers op de jobtevredenheid zelfs een grote impact heeft dan het loonniveau.

“Het onderzoek toont aan dat geen enkele factor op de jobtevredenheid van de werknemers een grotere impact kan hebben dan de figuur van de baas,” merken de onderzoekers op. “Daarbij wordt vaak verwezen naar de stijl of het charisma van de baas, maar in werkelijkheid blijkt vooral de technische competentie van het management van doorslaggevende invloed. Een baas die zich ook op de werkvloer, het hart van de onderneming, als een echte expert kan opwerpen en een grote expertise kan bewijzen, kan een positieve invloed hebben op de jobtevredenheid van de werknemers.”

Daarmee moeten volgens de onderzoekers een aantal theorieën over management mogelijk worden herzien. “Vaak wordt opgemerkt dat het niet aangewezen is om een manager en personeel met dezelfde technische kwalificaties te hebben en een goed manager ook geen technische expertise nodig heeft, maar wel moet kunnen terugvallen op een mengeling van kwaliteiten zoals charisma, organisatorische vaardigheden en emotionele intelligentie,” wordt er aangevoerd. “Die kwaliteiten zijn ongetwijfeld van belang, maar ons onderzoek toont aan dat vaak te weinig aandacht wordt besteed aan de technische expertise.”

Er zijn volgens de onderzoekers aanwijzingen dat ziekenhuizen beter worden geleid door artsen dan door algemene managers en dat ook raceteams best functioneren met een voormalig piloot aan het hoofd. Op dezelfde manier zal de leiding van de universiteiten wellicht beter zijn gediend met toponderzoekers dan met getalenteerde organisatoren.

Lees Verder

09:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

28-08-16

Telewerk voor leidende kaders kan problematisch worden

Telewerk binnen de leidende kaders kan bedrijven problemen opleveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Georgia Southern University en de Brigham Young University op basis van simulaties met een tachtigtal teams. Wanneer de leider vanop afstand zijn team moet beheren, kunnen volgens de Amerikaanse wetenschappers immers allerlei hinderpalen optekenen. Vastgesteld werd dat het verschil in locatie zou kunnen leiden tot onder meer een machtsstrijd, misverstanden en communicatieproblemen, waardoor een efficiënte werking van het team en de productiviteit in het gedrang kunnen komen.

“Er kunnen een aantal opmerkelijke verbanden worden geregistreerd tussen leiderschap en telewerk, waarmee ondernemingen bij hun organisatie rekening zouden moeten houden,” benadrukt onderzoeksleider Steven Charlier, professor management aan de Georgia Southern University. “Er werd immers vastgesteld dat er op de werkvloer een duidelijke voorkeur blijkt voor collega’s waarmee dezelfde fysieke ruimte wordt gedeeld. Werknemers die vanuit een andere locatie werken, worden door het team daarentegen moeilijker als een leidersfiguur aanvaard. Daardoor kan de taak van de manager veel complexer worden.”

“Voor een efficiënt leider lijkt telewerk alleen aangewezen indien het hele team op afstand werkt,” zegt professor Charlier. “Er moet gekozen worden om alle teamleden op afstand te laten werken of de hele ploeg op één locatie samen te brengen. De problemen beginnen wanneer men verschillende systemen door elkaar probeert te mengen. Op dat ogenblik dreigt een grote verwarring.” Bedrijven moeten volgens de onderzoekers dan ook weloverwogen tewerk gaan wanneer er aan de organisatie van telewerk wordt gedacht. Daarbij wordt onder meer gewezen naar een aantal praktische voorbeelden die in het verleden op een mislukking zijn uitgedraaid, waardoor de bedrijven het telewerk opnieuw dienden af te schaffen.

Lees Verder

11:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: telewerk, management |  Facebook |

23-08-16

Externe inmenging drijft manager sneller tot bedrog

Wanneer managers van mening zijn dat de controle-mechanismen op hun beleid een overdreven dwingend karakter hebben, laten ze zich gemakkelijker tot fraude verleiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University, de Auburn University en de Indiana University. Algemeen wordt verondersteld dat externe beleidscontroles - zoals een dreigende overname, activistische aandeelhouders of de rapporten van ratingbureaus - van aard zouden zijn bedrog door bedrijfsleiders in te dammen, maar in werkelijkheid wordt volgens de wetenschappers de neiging tot fraude gestimuleerd. Reden is volgens hen het gebrek aan zelfbestemming.

“Bedrijven en regulatoren hebben vaak strikte controles geïmplementeerd om financiële fraude onmogelijk te maken,” zegt onderzoeksleider Robert Hoskisson, professor management aan de Rice University. “In werkelijkheid zouden die externe mechanismen het tegenovergestelde effect kunnen bereiken. Die controles beroven de managers immers van de intrinsieke motivatie om zich goed te gedragen. De mens voelt  immers behoefte aan een bepaald niveau van zelfbestemming. Dat gevoel overheerst het risico op betrapping en het zelfbelang van de manager om zijn positie te beschermen door de opgelegde regels te volgen.”

“De studie maakt duidelijk dat het beleid bij de introductie van regels voor deugdelijk bestuur met een paradox geconfronteerd kunnen worden,” zeggen de onderzoekers. “Wanneer strikte externe controles worden opgelegd, dreigt de intrinsieke motivatie van de topmanager aangetast te worden en wordt ook zijn focus op de internet waarden ondermijnd, waardoor het risico op financiële fraude wordt verhoogd. Wanneer echter de topmanager teveel vrijheid van externe prestatie-druk wordt gegund, zou de verleiding kunnen groeien om persoonlijke winsten na te streven ten koste van de aandeelhouders.”

“Misschien kunnen managers na verloop van tijd een grotere autonomie verkrijgen wanneer ze hebben aangetoond onafgebroken in het belang van de aandeelhouders, ongeacht de aanwezigheid of afwezigheid van controle-mechanismen, hebben gehandeld,” zegt professor Hoskisson.

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

17-09-14

Manager moet uitblinken in communicatie en leiderschap

Werknemers willen bij hun managers vooral communicatievaardigheden en leiderschapskwaliteiten zien. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Reed bij vijfentwintighonderd Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 21 procent van de respondenten vooral met manager met grote communicatievaardigheden wenst. Op een tweede plaats komen sterke leiderschapskwaliteiten met een score van 19 procent, gevolgd door een gevoel voor rechtvaardigheid (14 procent) en integriteit (11 procent) en professionalisme (11 procent). De ideale manager is volgens de respondenten een combinatie van Barack Obama, Richard Branson en Oprah Winfrey.

De respondenten stelden verder dat een manager ook in staat moet zijn om onder druk de kalmte te bewaren (5 procent), een gevoel voor humor tentoon dient te spreiden (4 procent), over een teamgeest beschikt (4 procent), zich begripvol kan instellen (3 procent) en in staat is om zijn medewerkers aan te moedigen (3 procent). “Wanneer het geheel van alle verwachtingen wordt bekeken, blijkt de ideale manager een combinatie van Obama, Branson en Winfrey te zijn,” stippen de onderzoekers aan. “Daarbij wordt gewezen naar het communicatietalent en de stressbestendigheid van Obama, de integriteit en stimulerende houding van Branson en het medeleven van Winfrey.”

Ook het humoristische karakter van Jamie Oliver en de teamgeest van José Mourinho werden door vele respondenten naar voor geschoven. “Het onderzoek toont aan dat een manager een aantal cruciale eigenschappen moet kunnen combineren,” merkt Tom Lovell, managing director bij Reed, op. “Het feit dat communicatie als de belangrijkste eigenschap naar voor wordt geschoven, moet wellicht worden toegeschreven aan het feit dat die kwaliteit duidelijk maakt wat van de werknemers wordt verwacht en dat de medewerkers er ook kunnen op rekenen dat hun bijdrage aan de prestatie van de onderneming zal worden erkend.”

“Een gepast management kan werknemers optimaal laten functioneren,” geeft Tom Lovell nog aan. “De houding van de manager kan bepalend zijn voor de jobtevredenheid van de werknemer, wat een grote impact kan hebben op de productiviteit en het succes van de onderneming. Een goede manager kan dan ook cruciaal zijn voor de prestaties van het bedrijf.” Uit het onderzoek kwamen ook Winston Churchill en Stephen Fry als een voorbeeld van een goed manager naar voor, maar er konden ook een aantal opmerkelijke resultaten worden geregistreerd, zoals Captain Picard uit Star Trek, Dr Who, professor Dumbledore uit Harry Potter zelfs David Brent uit The Office.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

30-08-14

Management is niet het enige carrière-traject

Een management-functie mag niet het enige streefdoel van de carrière-ontwikkeling zijn. Dat zegt Sarah Sandbrook, directeur human resources bij de informatica-groep T-Systems. Sandbrook merkt op dat veel werknemers naar een management-functie streven omdat ze ervan uitgaan dat die route de enige manier is om het maximale te halen uit hun professionele carrière. Dat heeft volgens haar echter tot gevolg dat de kwaliteit van het management vaak te wensen overlaat, want niet iedereen is voor dergelijke leidinggevende functies geschikt. Daarom moeten bedrijven volgens Sandbrook andere carrière-trajecten ontwikkelen die de mogelijkheden van de werknemer wel tenvolle tot hun recht kunnen laten komen.

“Bedrijven moeten hun medewerkers duidelijk maken dat er binnen de organisatie andere carrière-mogelijkheden zijn dan een louter verticale ontwikkeling naar het management-kader,” voert Sarah Sandbrook aan. “Onder meer kunnen technische vaardigheden een basis zijn om werknemers toe te laten door te groeien naar cruciale functies binnen de onderneming zonder daarvoor tot het management-niveau te moeten toetreden. Bij het aanbieden van carrière-mogelijkheden moeten de bedrijven inspelen op de sterke capaciteiten van hun individuele medewerkers. Vele medewerkers kunnen louter vanuit hun technische of commerciële vaardigheden een belangrijke meerwaarde betekenen voor de onderneming.”

“Er kunnen binnen de onderneming functies worden geïdentificeerd die vergelijkbaar zijn met de middenkaders, maar waarbij geen leidinggevende verantwoordelijkheid dient te worden opgenomen,” zegt Sarah Sandbrook nog. “Binnen deze alternatieve carrière-ontwikkeling moet human resources een belangrijke functie opnemen. Human resources kan binnen de organisatie immers de werknemers identificeren die de grootste voordelen kunnen genieten van een alternatieve professionele ontwikkeling. Het uittekenen van deze alternatieve carrière-paden kan zowel voor het bedrijf als voor de individuele werknemer een belangrijke meerwaarde opleveren.”

Lees Verder

14:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

22-05-14

Topclubs halen weinig voordeel uit het ontslag van een manager

Het veranderen van manager helpt voetbalclubs niet altijd vooruit. Dat blijkt uit een studie van psychologen aan de Sheffield Hallam University, die de gegevens van zesendertig clubs uit de Engelse Premier League gedurende de voorbije tien seizoenen hebben geanalyseerd. Het onderzoek stelde vast dat de clubs in totaal zestig keer op een nieuwe manager beroep deden. Er werd wel opgemerkt dat een nieuwe manager in de meeste gevallen extra punten opleverde. Bij de topclubs bleek dat volgens de onderzoekers echter niet voldoende om de plaats in de rangschikking te verbeteren. Onderaan in de rangschikking zou het veranderen van manager echter een grotere kans op succes opleveren.

“In het algemeen bleek dat de clubs na het aanstellen van een nieuwe manager in de loop van het seizoen erin slagen om meer punten te verzamelen,” zeggen de onderzoekers Stuart Flint, Daniel Plumley en Robert Wilson. “Dat bevestigt de veronderstelling dat een manager meestal wordt vervangen omdat de prestaties van het team onder de verwachtingen bleven. Ondanks de extra punten bleken clubs in de hoogste regionen van het klassement hun rangschikking na de wissel nagenoeg niet te kunnen verbeteren. De clubs moeten in de hogere regionen immers concurreren met topploegen, die goed presteren en dan ook veel punten blijven verzamelen, zodat het moeilijk is om een verloren positie in te halen.”

“Onderaan de rangschikking haalt de concurrentie daarentegen weinig punten, zodat de positieve invloed van een nieuwe manager wel tot een verbetering in het klassement kan leiden,” zeggen de onderzoekers nog. “Clubs met een slechte rangschikking zouden dan ook het risico moeten aandurven om hun manager aan de kant te schuiven, vooral wanneer daarmee een degratie en onder meer een verlies aan lucratieve televisie-rechten zou kunnen worden vermeden. De topclubs moeten daarentegen met een wissel heel omzichtig tewerk gaan. De verandering kan immers niet alleen leiden tot instabiliteit en belangrijke schadeclaims, terwijl de resultaten wellicht beperkt blijven.”

Lees Verder

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, voetbal, management |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende