19-04-14

Materialisme staat streven naar tevredenheid in de weg

Personen die materialistisch zijn ingesteld, lopen een groter risico op depressies en ontevredenheid, onder meer omdat ze het moeilijker vinden om tevreden te zijn met hun huidige bezit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Baylor University bij bijna tweehonderdvijftig Amerikaanse studenten. De onderzoekers merken op dat het vergaren van meer bezit niet tot een grotere tevredenheid leidt. Dat is volgens de wetenschappers te wijten aan het feit dat door het verwerven van bezit meteen ook de refentiepunten worden verhoogd en de verworven activa alleen maar een basis vormen voor een streven naar meer eigendommen.

Lees Verder

11:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: materialisme |  Facebook |

19-02-14

Welgestelde wijken leiden tot materialistisch gedrag

Welgestelde wijken leiden tot een materialistische gedragspatroon. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek van wetenschappers aan de San Francisco State University. De Amerikaanse onderzoekers stellen dan ook dat het karakter van de leefomgeving een belangrijke invloed kan hebben op het compulsief koopgedrag van de consument. Er wordt aan toegevoegd dat bewoners van welgestelde wijken sneller geneigd zijn om materialistische waarden te hanteren, terwijl er ook een groter risico bestaat op een problematisch bestedingsgedrag. De onderzoekers wijzen er ook op dat bewoners van welstellende buurten sneller het voorwerp zullen worden van sociale vergelijking.

“De omgeving kan een belangrijke factor zijn in het compulsieve koopgedrag,” zegt onderzoeksleider Ryan Howell, professor psychologie aan de San Francisco State University. “Het fenomeen heeft mogelijk te maken met het concept van de relatieve deprivatie, waarbij men zich tegenover zijn directe omgeving in een ondergeschikte positie waant. Wanneer men constant met signalen van rijke buren wordt geconfronteerd, zoals dure luxewagens of grote villa’s, zal er sneller een drang worden gevoeld om onverantwoord veel geld uit geld uit geven om een imago te kunnen creëren van rijkdom, terwijl men die in werkelijkheid mogelijk niet bezit.”

“Mensen in rijkere buurten worden sneller blootgesteld aan impliciete sociale vergelijkingen,” voert professor Howell aan. “Omdat men gedreven wordt de norm van de buurt te evenaren, dreigt men te zullen overgaan tot de impulsieve aankoop van materialistische goederen, ook al voelt men er zich zelf niet gelukkiger mee. Vaak wordt in deze buurten dan ook slechter met budgetbeheer omgegaan dan in minder welgestelde buurten.” Howell wijst erop dat jongeren in het algemeen meer tot een materialistische instelling neigen en dan ook gevoeliger zullen zijn voor impliciete sociale vergelijkingen. Bewoners met een hogere socio-economische status zijn volgens de onderzoekers daarentegen het minst gevoelig voor compulsief koopgedrag.

“De individuele socio-economische status vertoont een negatieve correlatie met materialisme,” zegt Ryan Howell nog. “Hoe meer financiële middelen men persoonlijk ter beschikking heeft, hoe lager het risico op materialistisch gedrag wordt. Toch ontsnapt ook deze groep niet aan het effect van de rijkere omgeving. In het algemeen kan dan ook worden gesteld dat een grotere welstand van een buurt bij de individuele bewoner tot een groter risico op materialistisch gedrag leidt.”

Lees Verder

12:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: materialisme |  Facebook |

26-09-13

Materialist koopt om trauma’s af te reageren

Materialistische individuen ervaren meer stress van traumatische gebeurtenissen zoals terroristische aanvallen en zijn geneigd om in een reactie tot een compulsief aankoopgedrag over te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. Deze groep consumenten, die gedreven zijn door het bezit van goederen, blijkt volgens de onderzoekers ook een lager zelfbeeld te hebben dan de rest van de bevolking. Er wordt echter gewaarschuwd dat de compulsieve en impulsieve bestedingen de stress meestal nog verhogen, zodat negatieve gebeurtenissen door het materialistisch gedrag nog erger lijken.

Uit een onderzoek bij Israëlische burgers die zeven jaar geleden gedurende zes maanden onder zware Palestijnse raketaanvallen te lijden hadden, bleek dat materialistische persoonlijkheden een groter risico liepen op posttraumatische stress en tegelijkertijd een groter impulsief en compulsief koopgedrag vertoonden. “De relatie tussen materialisme en stress zou dan ook negatiever van aard kunnen zijn dan algemeen wordt aangenomen,” zegt onderzoeksleider Ayalla Ruvio, professor marketing aan de Michigan State University. “Materialistische consumenten proberen hun angst voor de dood te verlichten door een impulsief en buitensporig bestedingsgedrag.”

“Materialisten reageren met hun overdreven bestedingsgedrag niet alleen op een acute bedreiging, maar maken er een strategie van om met de algemene angst voor de sterfelijkheid om te gaan,” zegt professor Ruvio nog. “Het shoppen biedt een tijdelijke verstrooiing, maar heeft op langere termijn geen positieve bijdrage. Er wordt immers geen poging gedaan om de wortels van het probleem aan te pakken. Het impulsieve shoppen biedt het individu door het bezit van meer goederen een vals gevoel van zekerheid in een onzekere wereld. In werkelijkheid dreigt het zelfbeeld nog meer uitgehold te worden en het stressniveau nog opgevoerd te worden. Materialisme maakt negatieve gebeurtenissen dan ook nog erger.”

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: materialisme |  Facebook |

30-07-13

Materialisme kan ook temperend werken op sociale uitsluiting

Hoewel het fenomeen vaak negatieve reacties opwekt, hoeft materialisme niet altijd slecht te zijn voor de consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Tilburg bij meer dan vijfentwintighonderd consumenten over een periode van ruim zes jaar. De onderzoekers stellen dat eenzaamheid mogelijk wel aan de grond van materialisme kan liggen, maar het tegenovergestelde is niet noodzakelijk waar. In een aantal gevallen kan het materiële bezit volgens de onderzoeker een temperend effect hebben op het gevoel van sociale uitsluitng.

“Het wordt algemeen aanvaard dat er sprake is van een vicieuze cirkel waarin eenzaamheid en materialisme elkaar continu veroorzaken en opvolgen,” merkt onderzoeksleider Rik Pieters op. “In realiteit blijkt echter dat het streven naar materiële eigendommen als onderdeel van een gelukkig hedonisme geen negatieve impact hoeft te hebben op het welzijn van de consument, op voorwaarde dat redelijke grenzen worden gerespecteerd. Het onderzoek wees uit dat eenzaamheid aanleiding kan geven tot materialisme. Omgekeerd blijkt materialisme echter eenzaamheid zowel te kunnen veroorzaken als afzwakken.”

Materialisme bleek tot een grotere eenzaamheid te leiden bij personen die materiële bezittingen als een meetinstrument van succes of een gelukkigmakend geneesmiddel. Daarentegen blijkt het fenomeen eenzaamheid te doen afzwakken bij personen die louter uit plezier en consumptieplezier naar materiële goederen streven. De onderzoekers stelden ook vast dat vrijgezellen materiële bezittingen minder nastreven voor het consumptieplezier dan voor het verwerven van een gelukkigmakend geneesmiddel. Ook bleek dat materialisme bij mannen meer gericht is op het verwerven van een gelukkigmakend geneesmiddel, terwijl bij vrouwen sprake zou zijn van gelukkigmakend bezit.

Lees Verder

12:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: materialisme, sociale uitsluiting |  Facebook |