10-04-14

Individu is minder terughoudend over psychische problemen

Mensen zijn meer sneller bereid om psychische problemen en het volgen van de behandeling te berde te brengen dan in het verleden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Orygen Youth Health Research Centre en de University of Melbourne in Australië. De onderzoekers konden naar eigen zeggen binnen de gemeenschap ook een betere kennis en opvattingen over psychische problemen vaststellen. Het fenomeen is volgens de wetenschappers gedeeltelijk te wijten aan de impact van voorlichtingscampagnes over geestelijke gezondheid. De informatie kan volgens hen meer inzicht verstrekken in de impact van campagnes op het stigma van geestelijke gezondheidsproblemen.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mentale gezondheid |  Facebook |

31-01-14

Levensstijl heeft belangrijke impact op mentale gezondheid vrouwen

De levensstijl heeft een belangrijke impact op de mentale gezondheid van vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland, de University of New South Wales de Flinders University of South Australia bij nagenoeg vijfhonderd vrouwen van middelbare leeftijd in Brisbane. Opgemerkt wordt dat onder meer roken, overmatig drankgebruik en een sedentair gedrag een negatieve impact hebben op de hersenfuncties van de vrouw. De Australische wetenschappers zeggen vastgesteld te hebben dat deze negatieve effecten veel vroeger kunnen worden opgemerkt dan algemeen werd verwacht.

Lees Verder

10:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: levensstijl, mentale gezondheid |  Facebook |

21-01-14

Economische crisis heeft negatieve impact op mentale gezondheid

Een economische crisis heeft vooral een negatieve impact op de mentale gezondheid van de mannelijke bevolking. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan het Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) en de University of East Anglia naar de mentale gezondheid van de Spaanse bevolking. Uit het onderzoek blijkt dat twee jaar geleden bij 17 procent van de Spaanse mannen psychologische problemen konden worden vastgesteld. Zes jaar voordien, voor het uitbreken van de financiële crisis die het land zwaar heeft getroffen, werd bij 15 procent van de Spaanse mannen een mentaal probleem vastgesteld. Daarentegen werd bij Spaanse vrouwen een daling van 25 procent tot 23 procent vastgesteld.

“Twee jaar geleden al gaven statistieken van de Spaanse artsen een toename van de mentale gezondheidsproblemen aan,” merkt onderzoeksleider Xavier Bartoll op. “Het nieuwe onderzoek betekent een bevestiging van die vaststellingen. Tegelijkertijd kon echter worden vastgesteld dat een verslechtering van de economische situatie niet op alle bevolkingsgroepen dezelfde impact heeft, maar kan variëren volgens geslacht, leeftijd en socio-economische status.” Daarbij kon worden opgemerkt dat vooral de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar (26 procent), handarbeiders (22 procent), lagere diploma’s (28 procent) en migranten (33 procent) signalen van grotere mentale gezondheidsproblemen laten optekenen.

“De grotere impact van de economische crisis op de mannelijke bevolking moet wellicht worden toegeschreven aan de toenemende vertegenwoordiging van mannen in de werkloosheid, die een bekende risicofactor voor mentale gezondheidsproblemen vormt,” zegt Xavier Bartoll nog. “Een recent onderzoek heeft daarbij ook gewezen op een toenemend aantal zelfmoorden bij mannen van middelbare leeftijd. Anderzijds blijkt de verbetering van de mentale gezondheid bij vrouwen zich vooral te concentreren bij de werkende populatie. Mogelijk deze groep door hun professionele activiteit een grotere erkenning en zelfwaarde, dankzij de nieuwe rol als kostwinner voor het gezin die vele vrouwen hebben geadopteerd.”

De onderzoeker stelt zich ook pessimistisch op voor de toekomst. “De economie heeft zich nog altijd niet fundamenteel hersteld en de langdurige werkloosheid blijft toenemen,” voert hij aan. “Bovendien heeft de overheid allerhande maatregelen voor sociale ondersteuning wegens budgetbesparingen dienen terug te schroeven. Er moet dan ook niet snel een verbetering van de situatie worden verwacht.”

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, mentale gezondheid |  Facebook |

28-10-13

Nieuwe vaardigheden noodzakelijk om mentale veroudering tegen te gaan

Activiteit is een belangrijke voorwaarde om op oudere leeftijd het menselijk brein gezond te houden. Dat geldt echter enkel voor een aantal specifieke activiteiten die van het brein een aanzienlijke inspanning vergen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas bij meer dan tweehonderd Amerikaanse senioren tussen zestig en negentig jaar. Aangevoerd wordt dat minder inspannende activiteiten, zoals het luisteren naar klassieke muziek of het oplossen van kruiswoordraadsels, onvoldoende zullen bijdragen om het verouderende brein in goede gezondheid te houden. Daarentegen moeten volgens de onderzoekers nieuwe vaardigheden, zoals het aanleren van fotografie, worden uitgeprobeerd.

“Uitdagende vaardigheden zijn noodzakelijk om het cognitief functioneren te verbeteren,” merkt onderzoeksleider Denise Park, professor psychologie aan de University of Texas, op. “Activiteit op zich is niet voldoende om het menselijk brein in optimale conditie te houden. Er moet daarentegen worden gezocht naar nieuwe activiteiten waarmee het individu niet vertrouwd is en die mentaal een belangrijke uitdaging vormen. Die nieuwe elementen in het leven kunnen voor de noodzakelijke mentale en sociale stimulansen zorgen. Wanneer men binnen de grenzen van zijn vertrouwde wereld blijft, kunnen blijkbaar onvoldoende gelegenheden worden gevonden om het brein te versterken.”

“Het is voor de maatschappij cruciaal dat er een beleid wordt uitgestippeld dat de mentale gezondheid op peil kan houden, net zoals er door een dieet of lichaamsbeweging voor een goede lichamelijke conditie wordt gezorgd,” zegt Denise Park. “Het aanleren van nieuwe activiteiten, zoals digitale fotografie, vereist een engagement van het werkgeheugen, het geheugen op lange termijn en andere cruciale cognitieve processen. Uit het onderzoek bleek dat de proefpersonen die nieuwe vaardigheden hadden aangeleerd, na drie maanden mentaal duidelijke vorderingen hadden gemaakt. Dat was echter niet het geval met leeftijdsgenoten die zich concentreerden op bekende activiteiten, zoals het oplossen van woordpuzzels.”

De wetenschappers zeggen de proefpersonen verder te zullen opvolgen om te onderzoeken of de effecten ook op langere termijn hun impact behouden. “Het onderzoek kan belangrijke implicaties hebben,” benadrukt Denise Park. “Indien de resultaten worden bevestigd, kunnen strategieën worden ontwikkeld die de mentale gezondheid van de verouderende populatie kunnen beschermen. Daarmee zou de levenskwaliteit en de onafhankelijkheid van de oudere bevolking gevoelig kunnen worden verbeterd.”

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mentale gezondheid |  Facebook |

30-07-13

Langer verblijf in asielcentra leidt tot mentale problemen

Een opsluiting van meer dan zes maand leidt zelfs bij de meest veerkrachtige asielzoeker tot een gevaar op mentale gezondheidsproblemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of New South Wales bij nagenoeg driehonderdvijftig asielzoekers en begeleiders van elf opvangcentra in Australië. De onderzoekers stellen dat zelfs een relatief goede verzorging op het gebied van basisnoden zoals voeding, huisvesting en veiligheid, het gevaar op mentale gezondheidsproblemen bij de asielzoekers niet kan wegnemen.

“Voor de bezorgdheid om opnieuw weggestuurd te worden en de lengte van het gedwongen verblijf in het asielcentrum blijken een negatieve impact te hebben op de mentale gezondheid,” merkt onderzoeksleider Ilan Katz op. “Vanaf een verblijf van zes maanden in een asielcentrum wordt het risico op mentale gezondheidsproblemen bijzonder reëel. Uiteindelijk zullen ook de meest veerkrachtige asielzoekers met psychische moeilijkheden worden geconfronteerd.” Ook factoren zoals trauma’s en geweld, de uitputtende reis en bezorgdheid over achtergebleven familieleden vormen volgens Katz een bedreiging voor de gezondheid.

“De meeste asielzoekers verwachten dat ze een tijdlang in een detentie-centrum zullen moeten verblijven, maar de onzekerheid over de duur van die opsluiting, zorgt ervoor dat de betrokkenen uiteindelijk alle hoop verliezen,” zegt professor Katz nog. “Het onderzoek toont aan dat de opvangcentra slechts een beperkte mogelijkheid hebben om deze mentale gezondheidsproblemen te voorkomen en op te vangen. Bovendien blijken de asielzoekers vaak onvoldoende informatie te krijgen over hun situatie, terwijl in de centra ook onvoldoende zinvolle activiteiten worden aangeboden.”

Lees Verder

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: asiel, mentale gezondheid |  Facebook |

02-07-13

Sociale omgeving heeft impact op mentale gezondheid werknemer

Oudere personeelsleden, mannen en werknemers uit gebieden met sociale deprivatie zijn het meest geneigd om voor langdurige periodes wegens ziekte afwezig te blijven op het werk. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Institute for Employment (IES) en de University of Liverpool, in opdracht van het Britse ministerie van werk en pensioenen. Er wordt nog opgemerkt dat personen uit sociaal achtergestelde geografische gebieden het meest geneigd bleken om met een milde tot matige mentaal gezondheidsprobleem, meestal depressies, geconfronteerd te worden.

In Groot-Brittannië werd drie jaar geleden de geschiktheids-nota ingevoerd, waarop artsen kunnen aangeven onder welke voorwaarden een werknemer eventuele het werk kan hervatten, zodat werkgever en medewerker in onderling overleg kunnen bepalen op welke manier de terugkeer naar de werkplaats kan worden bewerkstelligd. De onderzoekers stellen dat de geschiktheids-nota erin geslaagd is om de langdurige afwezigheid wegens ziekte gevoelig terug te schroeven. Er werd nog opgemerkt dat ongeveer één derde van de nota's werden uitgeschreven voor milde tot matige mentale gezondheidsproblemen.

De onderzoekers voeren aan dat 41 procent van de geschiktheids-nota's voor werknemers in een sociaal achtergestelde omgeving werden uitgeschreven wegens mentale aandoeningen. In sociaal betere buurten daalt dat cijfer echter tot 41 procent. Depressies waren de belangrijkste aandoeningen die in de nota's naar voor werden gebracht. De onderzoekers stelden verder vast dat voor vrouwen en jongeren het snelst een geschiktheidsnota wegens mentale aandoeningen werden uitgeschreven. In totaal kregen bijna 12 procent van de patiënten het advies dat onder bepaalde omstandigheden het werk kon worden hervat.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mentale gezondheid |  Facebook |

18-12-10

Meer dan helft heeft traumatische jeugdervaring gehad

Meer dan de helft van alle volwassenen werden tijdens hun jeugd met moeilijke ervaringen geconfronteerd, zoals huiselijk geweld of verbaal misbruik. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het Amerikaanse Centers for Disease Control. Er wordt aan toegevoegd dat hieruit zou kunnen afgeleid worden dat traumatische jeugdervaringen heel algemeen zouden kunnen zijn. De onderzoekers merken op dat vele van die traumatische ervaringen op latere leeftijd tot gezondheidsproblemen kunnen leiden. Het identificeren van die negatieve jeugdervaringen, kan De belangrijkste traumatische jeugdervaringen zijn volgens de onderzoekers fysiek, verbaal en seksueel geweld, een echtscheiding bij de ouders, een gevangenisstraf voor één van de gezinsleden, mentale ziektes en druggebruik.

Die problemen kunnen volgens de onderzoekers in verband gebracht worden met een verhoogd risico op een aantal gezondheidsproblemen, zoals hartziektes, depressies, kanker en diabetes. Uit het onderzoek blijkt dat 59 procent van de ondervraagden tijdens zijn jeugd met minstens één traumatische ervaring werd geconfronteerd. Er wordt aan toegevoegd dat 8,7 procent van de respondenten gewag maakt van minstens vijf oorzaken van traumatische ervaringen. Bij vrouwen zou dat stijgen tot 10,3 procent, tegenover 6,7 procent bij mannen. Druggebruik werd het meest vernoemd (29,1 procent). Het minst werd men geconfronteerd met een gevangenisstraf van een gezinslid (7,2 procent).

Er wordt aan toegevoegd dat meer dan een kwart van de respondenten tijdens zijn jeugd het slachtoffer is geworden van verbaal geweld. Daarnaast maakte 14,8 procent melding van fysiek geweld. Volgens 12,2 procent was er sprake van seksueel geweld. Uit het onderzoek bleek verder dat 26,6 procent een echtscheiding van zijn ouders had doorgemaakt, terwijl 19,4 procent gewag maakte van een mentale ziekte in het gezin. Tenslotte zei ook 16,3 procent dat er in het gezin sprake was geweest van huiselijk geweld. De onderzoekers voegen er aan toe dat onderwijs een belangrijke relatie heeft met traumatische jeugdervaringen. Etnische afkomst daarentegen was geen significante factor.

19:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, mentale gezondheid |  Facebook |