07-05-17

Voedselonveiligheid versterkt de wereldwijde migratie

Voedselonveiligheid versterkt de wereldwijde migratie. Dat is de conclusie van een rapport van het World Food Programme (WFP) van de Verenigde Naties. Aangevoerd wordt dat elke verhoging van de voedselonveiligheid met 1 procent ook de omvang van de migratie met 1,9 procent zal doen toenemen. Bovendien doet elk bijkomend jaar van conflicten de migratie nog eens met 0,4 procent oplopen. De cijfers tonen volgens de onderzoekers dat de internationale gemeenschap bij de uitbraak van crisissen inspanningen moet doen om in nabije omgeving voedselvoorraden aan te leggen, zodat dreigende volksverhuizingen kunnen worden tegengegaan.

“Een gebrek aan voedsel en andere noodzakelijke voorzieningen zet de bevolking tot migratie aan,” benadrukt David Beasley, directeur van het World Food Programme. “Maar door de ontberingen van die tocht moet vaak worden vastgesteld dat migratie op zichzelf voedselonveiligheid kan creëren.” Opgemerkt wordt dat twee jaar geleden wereldwijd 244 miljoen migranten werden geteld. Die populatie omvatte ook een recordaantal van 63,5 miljoen vluchtelingen die gedwongen waren om hun woonplaats te verlaten. Daarvan kwamen uiteindelijk 1,6 miljoen mensen in Europa terecht. Ruim 90 procent van de vluchtelingen worden opgevangen in landen met laag of middelmatig inkomen.

Vooral gewapende conflicten bleek een reden voor migranten om naar het buitenland te trekken, gevolgd door natuurrampen en economische problemen. De onderzoekers benadrukken nog dat vluchtelingen niet graag vertrekken en zoveel mogelijk in de buurt van hun originele woonplaats proberen te blijven. “Bijna 90 procent van de geïnterviewde Syrische vluchtelingen bleken al minstens één keer binnen hun eigen land naar een andere locatie te zijn moeten verhuizen,” wordt er benadrukt. “Bij 65 procent was het vertrek naar het buitenland al voorafgegaan door minstens twee verhuizingen in eigen land."

Lees Verder

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: migratie |  Facebook |

26-02-17

Europese migratie naar Groot-Brittannië begint te dalen

Het voorbije jaar hebbn minder migranten uit andere lidstaten van de Europese Unie zich in Groot-Brittannië zich op de arbeidsmarkt aangemeld dan het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van het Britse Office for National Statistics (ONS). Daarmee dient voor de eerste keer in een decennium een daling worden gemeld. De cijfers bevestigen volgens waarnemers de vrees dat een belangrijk aantal Britse bedrijven door de naderende brexit met een talenttekort geconfronteerd zullen worden. Vooral kleinere ondernemingen en bedrijven die op handarbeiders beroep doen, zouden kunnen worden getroffen. Anderzijds bleek dat een groter aantal Europese burgers het voorbije jaar het Britse burgerschap heeft aangevraagd.

“Het voorbije jaar hebben ongeveer 180.000 migranten uit Europese Unie zich zonder werkaanbieding in Groot-Brittannië gevestigd,” aldus het rapport van de Britse statistische dienst. “Daarnaast konden nog eens 113.000 Europese migranten met een Brits arbeidscontract worden geteld. In totaal werd een netto-immigratie van 273.000 Europese burgers in Groot-Brittannië opgetekend. Dat betekende een daling met 49.000 immigranten tegenover het jaar voordien.” Opgemerkt wordt dat de cijfers rond de netto-immigratie statistisch niet echt significant zijn, maar het Britse Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) maakt gewag van een bredere trend die zou kunnen leiden tot een talenttekort in cruciale sectoren.

“De cijfers zijn voor de Britse werknemers een waarschuwing dat de rekruterings-kanalen moeten worden uitgebreid en dat inspanningen moeten worden gedaan om de vacatures aantrekkelijker te maken voor categorieën die tot nu toe niet konden worden aangeboord,” zegt Gerwyn Davies, analist arbeidsmarkt bij de Britse denktank. “Onder meer moet gedacht worden aan flexibele arbeidsvoorwaarden en carrière-ontwikkeling.” De instroom vanuit regio’s buiten de Europese Unie viel terug tot 164.000 migranten, vooral te wijten aan een sterke terugval van het aantal buitenlandse studenten dat ervoor kiest zijn opleiding in Groot-Brittannië verder te zetten.

Lees Verder

 

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: migratie |  Facebook |

08-04-16

Junkfood zet ooievaar aan wintermigratie op te geven

Ooievaars zijn bereid hun traditionele wintermigratie op te geven om een toegang tot junkfood te kunnen behouden. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of East Anglia. De onderzoekers wijzen erop dat ooievaars een traditioneel voorbeeld vormen van de trekvogel, maar sinds het midden van de jaren tachtig veel minder frequent vanuit Europa migreren om de winter in Afrika door te brengen. Integendeel kan worden vastgesteld dat vele dieren het hele jaar door in Spanje en Portugal verblijven, waar ze op vuilnisbelten een overvloedige en betrouwbare bron van voeding vinden.

“De ooievaar is één van de vele diersoorten die hun migratiegedrag onder invloed van de menselijke activiteit en veranderingen in het leefmilieu hebben aangepast,” zegt onderzoeksleider Aldina Franco, professor ecologie aan de University of East Anglia. "De witte ooievaar blijkt zich ontwikkeld te hebben tot een residentiële soort, die zich het hele jaar in de buurt van vuilnisbelten ophoudt. De voorbije tien jaar is de populatie ooievaars in Portugal vertienvoudigd. Inmiddels telt Portugal tijdens de winter een bevolking van ongeveer 14.000 ooievaars. Ook diverse andere diersoorten hebben hun migratie-gedrag afgelegd en zijn tot een residentiële populatie geëvolueerd.”

“Witte ooievaars lijken verslaafd te zijn geraakt aan junkfood en zijn bereid om een omweg van bijna honderd kilometer te maken om die voeding te kunnen vinden,” benadrukt professor Franco. “De constante beschikbaarheid van junkfood op stortplaaten heeft een invloed gehad op de nestenbouw, de afgelegde trajecten en de fourage-gebieden van de ooievaar. Vooral buiten het broedseizoen, wanneer andere voedingsbronnen schaars worden, doen de ooievaars massaal voor hun voeding massaal beroep op stortplaatsen. Omdat de dieren in de buurt van de vuilnisbelten ook een vaste verblijfplaats bouwen, kunnen ze de beste nestplaatsen selecteren en vroeger met het broeden van start gaan.”

“Omdat de dieren over een nest kunnen beschikken dat zich in de onmiddellijke omgeving van een gegarandeerde voedselbron bevindt, zijn de dieren ook minder geneigd om elders te willen overwinteren,” zegt Aldina Franco nog. “In tegendeel wordt meer geïnvesteerd in de verdediging van goede nestplaatsen. Andere dieren blijken dagelijkse tochten tot 48,2 kilometer te willen maken om voeding op vuilnisbelten te kunnen oppikken. Tijdens het broedseizoen valt die afstand terug tot 28,1 kilometer.” In Portugal zijn echter plannen om voedingsafval in overdekte installaties te verwerken. Dat kan volgens professor Franco een bedreiging vormen voor de fouragering van de ooievaars.

Lees Verder

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ooievaar, migratie, vuilnisbelt |  Facebook |

22-04-14

Migratie van Siberië naar Noord-Amerika was complexer dan gedacht

De migratie over de Bering-landbrug is niet eenzijdig van Siberië naar Noord-Amerika verlopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Georgetown University en de University of Alaska op basis van een evolutionaire analyse van de talen die in beide regio’s werden gehanteerd. De onderzoekers geven aan dat het taalonderzoek heeft uitgewezen dat groepen vanop de Bering-landbrug zowel naar Noord-Amerika als naar Centraal-Azië zijn gemigreerd. Algemeen wordt verondersteld dat jagers vanuit Siberië de Bering-landbrug overstaken en daarmee de oorspronkelijke bevolking van Noord-Amerika werden. Dat proces was volgens het nieuwe onderzoek echter veel complexer.

Lees Verder

14:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: migratie, siberië, noord-amerika |  Facebook |

23-07-13

Economische migranten voelen zich niet gelukkiger in hun nieuwe land

Economische migranten zijn in hun land van bestemming niet gelukkiger dan in hun oorspronkelijke woonplaats. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Leicester naar het geluksniveau van migranten die vanuit Oost-Europa naar West-Europa zijn gekomen om een hogere wedde te kunnen verdienen. De onderzoekers merken op dat de migranten in hun nieuwe land meestal onderaan op de maatschappelijke ladder terecht komen, wat een negatieve impact zou hebben op het geluksgevoel van de nieuwkomers.

"Economische migranten blijken zich wel gelukkiger te voelen dan hun landgenoten die zijn achtergebleven, maar dat was ook al het geval voor het vertrek uit het land van oorsprong," merkt onderzoeksleider David Bartram, socioloog aan de University of Leicester, op. "De emigratie blijkt geen enkele impact te hebben op het geluksgevoel." Bartram wijst erop dat eerder onderzoek al heeft uitgewezen dat een groter inkomen geen blijvende impact heeft op het geluksgevoel, maar kon verwacht worden dat die regel niet opgaat voor migranten, aangezien die een grote inkomensgroei kunnen realiseren.

"Toch blijkt het geluksniveau niet te verhogen na de migratie," zegt de onderzoeker. "In hun nieuwe land bekleden ze immers meestal in de laagste regionen van de maatschappij. Die relatieve positie is voor het geluksniveau veel belangrijker dan de bestedingsmogelijkheden of het absolute inkomen. De resultaten kunnen wel verschillen naargelang het land van herkomst. Migranten uit Rusland of Turkije, waar het geluksniveau van de bevolking op een laag niveau staat, wordt er wel een verbetering vastgesteld. Bij Poolse migranten, die in hun vaderland een relatief hoog geluksniveau laten optekenen, is er daarentegen sprake van een verslechtering."

Lees Verder

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: migratie |  Facebook |

02-07-13

Geografische hoogte heeft impact op patronen migratie

Hoogte heeft een impact op de homogeniteit van een populatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Princeton University. De onderzoekers stellen dat bewoners van laaggelegen gebieden door hoogteziekte op een natuurlijke manier worden verhinderd om zich te vestigen in hogere regio's zoals het Tibetaanse plateau, de Andes en de Himalaya. Er wordt aan toegevoegd dat dit fenomeen in landen met een gemengde geografie belangrijke gevolgen kan hebben voor de migratiepatronen.

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geografie, migratie |  Facebook |

28-06-13

Migranten keren nooit definitief naar geboorteland terug

Migranten die terugkeren naar hun geboorteland, zullen meestal vroeg of laat opnieuw uitwijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschapper Gea Wijers van de Vrije Universiteit Amsterdam bij Cambodjanen die naar Frankrijk en de Verenigde Staten uitwijken. De onderzoekster stelt dat de meesten een patroon van opeenvolgende migraties en terugkeer kennen en daardoor constant processen van integratie en reïntegratie doormaken. Dat fenomeen kan volgens de onderzoekster zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor het sociaal kapitaal.

"Een duurzame terugkeer is zeldzaam," aldus Geo Wijers. "Er is eerder sprake van circulaire migratie waarbij de betrokkenen afwisselende periodes in hun geboortegebied en gastlanden verblijven. Het sociaal kapitaal, de opbrengst van het lidmaatschap van transnationale sociale netwerken op meerdere locaties, blijkt daarbij nog veelzijdiger dan eerder onderzoek heeft aangetoond. Dat kan echter positieve of negatieve gevolgen hebben. Door hun sociale netwerken in het gastland, zouden ze onder meer in eigen land uit bepaalde kringen kunnen worden geweerd."

"Het onderzoek toont aan dat de migranten met een terugkeer weinig bereiken," zegt de onderzoekster nog. "Het is essentieel dat deze groep wordt vertrouwd en geaccepteerd door hun omgeving. Het blijkt echter vaak moeilijk om dit vertrouwen te krijgen en te behouden." Daarbij wordt verwezen naar de daders van de bomaanslagen in Boston en de moorden op militairen in Woolwich en Parijs, waarbij gewag wordt gemaakt van culturele uitsluiting en marginalisering, met een geforceerd nationalisme en extremisme tot mogelijk gevolg.

Lees Verder

13:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: migratie |  Facebook |