02-06-17

Moederschap is op werkvloer geen evidentie

Vrouwen die op het werk moederschapsverlof nemen, riskeren op kritiek te worden onthaald. Maar ook wanneer ze beslissen om te blijven doorwerken, lopen ze een grote kans op negatieve commentaren te worden onthaald. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter naar bijna driehonderd mannelijke en vrouwelijke werknemers in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De onderzoekers zeggen daarbij te hebben moeten vaststellen dat de opname van het moederschap bij sommige collega’s negatieve percepties over engagement en competentie ontlokt. Wanneer ze blijven doorwerken, wordt vaak opgeworpen dat ze onvoldoende zorg dragen voor de kinderen.

“Zwangere vrouwen moeten op de werkvloer blijkbaar in alle gevallen met kritiek rekening houden,” benadrukt onderzoeksleider Thekla Morgenroth, professor psychologie aan de University of Exeter. “De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de percepties – professioneel of familiaal – over competentie door een beslissing over het moederschapsverlof nooit zullen verbeteren, maar steeds onder grotere druk zullen raken. Beide beslissingen hebben voor de vrouw negatieve consequenties, zij het in verschillende domeinen. Het is belangrijk dat bedrijven een beleid hanteren dat vrouwen toelaat werk en gezin te combineren, maar ook moet worden beseft dat dit beleid een aantal onbedoelde consequenties kan hebben.”

“Ook het geslacht of de leeftijd van de respondenten had op de percepties geen enkele invloed,” benadrukt professor Morgenroth. “Zelfs de ouderlijke staat bleek geen enkele impact te hebben. De onderzoekers voegen er aan toe dat er ook tussen de onderscheiden nationaliteiten geen verschillen konden worden opgemerkt, waaruit volgens hen kan worden afgeleid dat deze gevoelens een algemeen karakter hebben en in de cultuur zitten ingebakken. Het fenomeen moet volgens Morgenroth worden gekoppeld aan de heersende stereotypes over vrouwen, die als verzorgende wezens worden beschouwd, maar anderzijds in de werkomgeving inferieur worden geacht. Wanneer echter de moeder verkiest verder te werken, overtreedt ze volgens de onderzoekers de verwachtingen die worden gekoesterd dat voor vrouwen het gezin en de kinderen eerst zouden komen.

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moederschap |  Facebook |

09-02-17

Carrièrevrouwen worden het zwaarst gestraft voor moederschap

Carrièrevrouwen worden professioneel vaak het zwaarst gestraft voor de geboorte en de opvoeding van kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University bij nagenoeg vijfduizend werkneemsters in de Verenigde Staten, die gedurende vijfendertig jaar werden gevolgd. Vastgesteld werd dat elk kind aan een vrouwelijke werknemer een gemiddelde loonsanctie tussen 4 procent en 7 procent kost. Maar die sanctie wordt zwaarder naarmate de werkneemster zich hoger in de bedrijfshiërarchie bevindt. In de hoogste regionen van de bedrijfskaders moet volgens de onderzoekers rekening worden gehouden met een loonsanctie van 10 procent per kind.

“Het moederschapsverlof heeft de grootste impact op banen die gekenmerkt worden door regelmatige salarisverhogingen en promoties,” benadrukt onderzoeksleider Paula England, professor sociologie aan de New York University. “Hoogopgeleide vrouwen uit de hogere looncategorieën worden met de grootste financiële sancties geconfronteerd voor de geboorte en opvoeding van kinderen. Deze groep heeft in de loop van de carrière immers geregeld de mogelijkheid tot promoties en salarisverhogingen, waardoor op termijn een belangrijke inkomensgroei kan worden verwezenlijkt. Elke onderbreking van dat traject leidt dan ook tot gemiste kansen, waardoor ook de toename van het inkomen wordt afgeremd.”

“Zelfs korte onderbrekingen kunnen voor de vrouwelijke carrière een groot verlies veroorzaken,” betoogt professor England. “Elke keer loopt de vrouw het gevaar een kans op promotie of loonsverhoging te missen. De onderbreking leidt immers tot een achterstand die niet meer kan ingehaald worden en waardoor uiteindelijk een belangrijk inkomensverlies moet worden geboekt. Vrouwen uit de lagere bedrijfskaders worden door het probleem minder zwaar getroffen. Op deze niveaus is immers meestal sprake van een vlakke carrière, waar de kansen tot promotie en loonsverhoging minder frequent en minder uitgesproken zijn. De gevolgen van een carrière-onderbreking blijven in de lagere kaders dan ook relatief beperkt.”

Volgens Paula England moeten bedrijven aan vrouwen de mogelijkheid op flexibele arbeidsomstandigheden bieden, zodat het moederschap beter met een carrière kan worden gecombineerd en het ouderschapsverlof geen impact op promotiekansen heeft.

Lees Verder

 

17:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moederschap |  Facebook |

11-01-17

Uitstellen moederschap vooral ingegeven door familiale omgeving

Het uitstellen van het moederschap heeft wellicht minder te maken met onderwijs dan algemeen wordt gedacht. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Oxford in Groot-Brittannië. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat elk jaar bijkomend onderwijs na de lagere school het moederschap met gemiddeld zes maanden uitstelt. Tegelijkertijd kon daarbij echter ook een grote invloed van de familiale achtergrond worden opgemerkt. Wanneer de impact van de sociale, economische en genetische factoren wordt weggenomen, blijkt dat onderwijs alleen slechts voor een uitstel van anderhalve maand zorgt.

“Vaak wordt opgemerkt dat vrouwen het moederschap uitstellen om langer te kunnen investeren in hun studies, zodat ze over hogere kwalificaties kunnen beschikken,” zegt onderzoeksleider Felix Tropf, professor sociologie aan de University of Oxford. “Er moet nu echter vastgesteld worden dat de impact van opleiding op het moederschap veel beperkter is dan tot nu toe werd aangenomen. Gesteld kan worden dat in realiteit zowel opleiding als moederschap in belangrijke mate worden gestuurd door de familiale achtergrond. Onder meer kan worden opgemerkt dat de familiale omgeving voor de nodige sociale en financiële ondersteuning zorgen en de genen voor het reproductieve gedrag doorgeven.”

“Een groot gedeelte van de opgemerkte band tussen opleiding en moederschap in andere studies kan in werkelijkheid door de familiale omgeving worden verklaard,” benadrukt professor Tropf. “Geïsoleerd heeft onderwijs een veel beperkter effect.” De onderzoekers zeggen nog dat de leeftijd waarop de vrouw haar educatieve vorming afbreekt, gedurende de twintigste eeuw een constante stijging heeft gekend. Datzelfde verband kan volgens hen echter niet worden gelegd met het moederschap. Tijdens de babyboom waren moeders nog steeds relatief jong, maar kenden wel een opvallend hogere opleiding. Pas in de jaren zestig begonnen vrouwen het moederschap uit te stellen, wat met de contraceptieve pil wordt gelinkt.

Vrouwen na de jaren zestig stelden het moederschap met gemiddeld 2,7 jaar uit tegenover het einde van de tweede wereldoorlog. De hogere opleiding vertegenwoordigde volgens de onderzoekers echter amper 6 procent van dat uitstel.

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moederschap |  Facebook |

29-04-14

Alleenstaand moederschap maakt vrouw niet ongelukkig

Het opvoeden van een kind buiten het huwelijk gaat gepaard met tal van uitdagingen, maar heeft geen negatieve invloed op het geluksgevoel van de moeder. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Umea University in Zweden, het Wittgenstein Centre in Oostenrijk en de Warsaw School of Economics en de Cardinal Stefan Wyszynski University in Polen. Opgemerkt wordt dat het alleenstaande moederschap gepaard gaat met een aantal negatieve elementen, maar de aanwezigheid van het kind heeft volgens de wetenschappers geen enkele ongunstige impact op het geluksniveau van de vrouw.

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moederschap |  Facebook |

25-09-13

Moederschap zet carrière vrouw op lager niveau

Vrouwen die na een moederschapsverlof terugkeren naar de werkvloer, moeten zich vaak professioneel heroriënteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van de website Workingmums bij meer dan vijfentwintighonderd Britse moeders. De onderzoekers stelden vast dat 40 procent van de respondenten aangeeft bij de terugkeer naar de arbeidsmarkt geen geschikte vacature te hebben kunnen vinden in een gewenste beroepscategorie, terwijl 10 procent aangaf dat de nieuwe betrekking onvoldoende flexibiliteit bood. Ook blijkt dat 19 procent na de terugkeer naar de arbeidsmarkt genoegen heeft moeten nemen met een hiërarchische lagere functie.

“Het groot aantal vrouwen dat zich na een moederschapsverlof wil heroriënteren om in een andere functie naar de arbeidsmarkt te kunnen terugkeren, toont aan dat er een grote vraag is naar flexibele oplossingen die het mogelijk moeten maken om de arbeid in het gezinsleven te kunnen inpassen,” voert Gillian Nissim, oprichtster van Workingmums, aan. “Men mag niet vergeten dat deze vrouwen vaak een jarenlange expertise hebben opgebouwd en niet zelden ook deel hebben uitgemaakt van de hogere kaders. Het onderzoek toont echter aan dat een gebrek aan flexibele banen de belangrijkste barrière is om moeders opnieuw naar de arbeidsmarkt te kunnen leiden.”

“Door een efficiënte aanpak van deze problemen, hebben de meest progressieve werkgevers hun resultaten op het gebied van de aanwerving en het behoud van vrouwelijke werknemers gevoelig kunnen verbeteren,” merkt Gillian Nissim nog op. “Een aantal vooruitstrevende bedrijven hebben ook specifieke programma’s ontwikkeld voor vrouwen die hun carrières tijdelijk hebben onderbroken.” De onderzoekers stelden vast dat 20 procent van de vrouwen er niet in geslaagd is om na het moederschapsverlof een nieuwe baan te vinden. Het onderzoek toonde ook aan dat 66 procent van de moeders door een grotere flexibileit met de mogelijkheid tot thuiswerk zou aangezet kunnen worden om opnieuw voltijds te gaan werken.

Lees Verder

16:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moederschap, carrière |  Facebook |

07-08-13

Moeders kiezen vaak voor parttime of flexibel statuut

De meerderheid van de vrouwelijke werknemers keert na een moederschapsverlof niet meer terug naar een fulltime betrekking. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Robert Half bij tweehonderd personeelsverantwoordelijken van Britse ondernemingen. De onderzoekers stelden vast dat 83 procent van de vrouwelijke werknemers na de terugkeer uit het moederschapverlof kiest voor een parttime betrekking of een flexibel statuut. Robert Half constateerde ook dat 71 procent van de bedrijven flexibele arbeidsvoorwaarden heeft voorzien om nieuwe moeders in dienst te kunnen houden, terwijl 13 procent gelijkaardige plannen in die richting heeft.

Robert Half stelde vast dat bij 51 procent van de Britse bedrijven meer dan de helft van de vrouwelijke managers na het moederschapsverlof naar het bedrijf terugkeert. Slechts 40 procent echter kon datzelfde zeggen van hun vrouwelijke medewerkers in lagere functies. De onderzoekers stelden daarnaast vast dat 66 procent van de vaders niet hun volledig ouderschapsverlof opnamen. Daarbij werd in de eerste plaats gewag gemaakt van financiële overwegingen (62 procent), gevolgd door sociale druk (41 procent), de grote werkdruk (34 procent) en een negatieve perceptie op de werkvloer tegenover het vaderschapsverlof (25 procent).

De onderzoekers merkten op dat ondernemingen diverse initiatieven ontwikkeld hebben om nieuwe moeders in dienst te kunnen houden. Daarbij werd in de eerste plaats gewezen op de mogelijkheid van duobanen (58 procent), gevolgd door een financiële tussenkomst in de kinderzorg (32 procent), kinderopvang op het bedrijf (18 procent), thuiswerk (17 procent) en programma’s voor gezondheidszorg (16 procent). Estelle James, directeur Groot-Brittannië bij Robert Half, noemt het bemoedigend dat bedrijven een omgeving creëren die het moeders gemakkelijker maakt om al dan niet gedeeltelijk terug te keren naar de arbeidsmarkt, waardoor onder meer een grotere aanwezigheid van vrouwen in de hogere kaders kan worden gestimuleerd.

Lees Verder

16:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moederschap |  Facebook |

27-04-13

Bekommernis moeder heeft rustgevende invloed op kinderen

De bekommernis van de moeder heeft een kalmerende invloed op kinderen. Dat geldt echter niet alleen voor de mens, maar ook voor allerlei diersoorten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Riken Brain Science Institute in Japan. De onderzoekers stellen dat het kalmeren van de jongen een evolutionair gevormd onderdeel van de interactie tussen moeder en kind vormt. De onderzoekers stelden daarbij opmerkelijke gelijkenissen vast in de reacties bij mensen en dieren. De Japanse wetenschappers menen dat de resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan een beter inzicht in het ouderschap en mogelijk kunnen helpen om kindermisbruik tegen te gaan.

Lees Verder

13:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moederschap |  Facebook |