28-11-16

Mens acht zijn persoonlijke moraliteit superieur aan anderen

Personen die de eigen moraliteit moeten evalueren, geven zichzelf bijna altijd een hogere score dan het gemiddelde individu. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Royal Holloway University of London. Dit fenomeen moet volgens de onderzoekers worden gedefinieerd als een positieve illusie, die belangrijke consequenties zou kunnen hebben voor de besluitvorming en conflicten. Onder meer wordt gewezen naar persoonlijke relaties en groepsactiviteiten, maar ook naar de professionele omgeving en het prosociaal gedrag. Over die impact worden door de onderzoekers verdere studies voorzien.

Wanneer de respondenten aan zichzelf en het gemiddelde publiek een score te geven op het gebied van een aantal eigenschappen, zoals professioneel engagement, sociale omgang, eerlijkheid, betrouwbaarheid en vooringenomendheid, moest worden vastgesteld dat aan de eigen persoon steevast een hoge waardering werd gegeven. Het gemiddelde publiek werd daarentegen met een opvallend lagere score gequoteerd. “Er moest dan ook worden geconcludeerd dat bijna iedereen de eigen morele kwaliteiten irrationeel overdrijft,” benadrukt onderzoeksleider Ben Tappin, psycholoog aan de Royal Holloway University.

“Eerder werd aangenomen dat deze positieve illusies het individuele welzijn moesten bevorderen,” zegt Tappin nog. “In de nieuwe studie bleek echter dat ook individuen met een betrekkelijk laag zelfbeeld zichzelf moreel superieur achten tegenover het gemiddelde publiek.” De positieve illusie houdt volgens de onderzoekers echter belangrijke gevaren in. Indien het individu zichzelf blijft inprenten over betere eigenschappen, overtuigingen en initiatieven te beschikken dan de meerderheid van de bevolking, wordt het volgens Tappin bijzonder moeilijk de waarde van andere visies te erkennen en de eigen feilbaarheid te kunnen aanvaarden.

Lees Verder

17:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moraliteit |  Facebook |

26-06-14

Groepsgevoel dreigt aantal morele remmingen aan te tasten

Het lidmaatschap van een groep stimuleert het individu om buitenstaanders nadeel te berokkenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hoewel mensen volgens de onderzoekers in vele omstandigheden een sterk streven tonen naar gelijkheid en morele hindernissen tegen het benadelen van anderen wordt opgetekend, kan dat fenomeen door het groepsgevoel worden veranderd.

Lees Verder

14:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groepsgevoel, moraliteit |  Facebook |

12-11-13

Moraliteit staat vooral in de ochtend op hoogtepunt

Moraliteit kan moeilijk de hele dag in stand worden gehouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Utah. De Amerikaanse onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling dat proefpersonen in de ochtend gemiddeld het hoogste ethische niveau lieten optekenen, maar zich in de namiddag gemakkelijker schuldig maakten aan misleiding of frauduleuze praktijken. Bovendien wordt aangevoerd dat individuen met de hoogste ethische principes na verloop van tijd het gemakkelijkst afglijden. De wetenschappers zeggen dat organisaties er dan ook rekening mee moeten houden dat het ethisch gedrag van medewerkers niet constant op eenzelfde hoog niveau blijft.

“Uit diverse onderzoeken naar ethisch gedrag bleek systematisch dat studies in de ochtend lagere niveaus van fraude en bedrog lieten registreren dan experimenten in de loop van de namiddag,” merken onderzoekers Maryam Kouchaki en Isaac Smith op. “Die vaststelling leidde tot de vraag of het voor het individu tijdens de ochtend gemakkelijker zou zijn zich te wapenen tegen de verleiding om zich te lenen tot een onethisch bedrag en dat die weerstand mogelijk in de loop van de dag zou afbrokkelen.” De onderzoekers veronderstelden daarbij een mogelijke band met eerdere vaststellingen dat de capaciteit tot zelfcontrole kan worden uitgehold door een gebrek aan rust en een continue herhaling van beslissingen.

“Het was dan ook de vraag of de gewone dagelijkse activiteiten voldoende zouden kunnen zijn om de zelfcontrole bij het individu uit te hollen en het risico op oneerlijk gedrag te verhogen,” zeggen Kouchaki en Smith. “Uit het onderzoek bleek inderdaad dat tussen acht uur in de ochtend en het middaguur bij proefpersonen minder frauduleuze antwoorden konden worden geïdentificeerd dan tussen het middaguur en zes uur in de vooravond. Bovendien bleken de proefpersonen zich tijdens de voormiddag ook significant meer bewust te zijn van algemene concepten rond moraliteit en ethiek dan tijdens het verdere verloop van de dag.”

Er werd echter ook vastgesteld dat proefpersonen met een gebrek aan moreel engagement - waardoor weinig schuld of ongemak wordt ervaren over het onethische gedrag - zowel tijdens de ochtend als de namiddag gemakkelijk geneigd waren tot frauduleus gedrag. “Bij proefpersonen met een hoog moreel enagement bleek er wel een grote neiging tot ethisch gedrag in de ochtend, maar in de namiddag kende dat niveau een gevoelige terugval,” stippen Kouchaki en Smith aan. “Het onderzoek geeft dan ook aan dat het tijdstip van de dag op zich een aanleiding kan zijn voor mensen met een hoog ethisch niveau om toch tot frauduleus gedrag over te gaan.”

Lees Verder

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moraliteit |  Facebook |

24-03-09

Moraliteit online heeft niets met echte leven te maken

De online moraal wijkt gevoelig af van de moreel in de reële wereld. Dat blijkt uit een onderzoek van de Michigan State University bij een groep van twaalfjarige Amerikanen. De onderzoekers stellen dat een groter internetgebruik online negatieve waarden meer aanvaardbaar maken. De onderzoeker stellen dat er een duidelijk verschil is tussen de manier waarop kinderen online over moraal en waarden denken dan in de fysieke wereld. De onderzoekers stellen dat het er in de virtuele wereld duidelijk anders aan toe gaat dan in het echte leven. De wetenschappers zeggen verder te willen te onderzoeken welke invloed morele ontwikkeling heeft op het online gedrag.

De onderzoekers stellen dat naarmate kinderen meer gebruik maken van het internet, hoe meer ze negatieve online acties aanvaardbaar vinden. "Het gaat daarbij onder meer over het verspreiden van computervirussen, het versturen van dreigmails en het lezen van e-mails van anderen zonder toestemming," stippen de onderzoekers aan tegenover de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. "Er zijn wel aanwijzingen dat de moraliteit van de kinderen in de reële wereld een invloed hebben op het online gedrag, maar die relatie is toch bijzonder zwak. Dat betekent dat er een aantal andere fenomenen moeten bestaan die het online gedrag beïnvloeden."

"Het is echter nog niet duidelijk welke invloed daarbij een rol speelt," aldus onderzoeksleider Linda A. Jackson, professor psychologie aan de Michigan State University. "Daarvoor moeten we eerst onderzoeken hoe ze deze virtuele wereld opvatten en of ze daadwerkelijk van mening zijn dat het internet op één of andere manier fundamenteel anders is dan de fysieke wereld. Misschien heeft dat iets te maken met het besef dat de fysieke wereld beheerst wordt door de ouders, terwijl het internet iets van henzelf is waar de oudere generatie veel minder van weet en veel minder greep op heeft." Ze verwijst daarbij naar een ander onderzoek waarbij studenten beweerden dat ze geen examenantwoorden zouden stelen of aannemen, maar vervolgens onmiddellijk op zoek gingen naar antwoorden op een online examen dat hen werd voorgeschoteld. Volgens Jackson zien deze jongeren geen enkel verband tussen de fysieke wereld en hun activiteiten op het internet.

20:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, moraliteit |  Facebook |