20-08-17

Harde aanpak kan ook positieve bedoelingen hebben

Harde standpunten hebben vaak de bedoeling anderen te kwetsen of het eigenbelang te dienen, maar soms kunnen ook andere motieven spelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Plymouth, waarin wordt aangegeven dat die harde aanpak ook uit altruïstische overwegingen kan worden gehanteerd. Daarbij wordt onder meer gewezen op het gedrag van ouders die hun kinderen streng behandelen om hen optimaal voor te bereiden op moeilijke examens, zodat ze meer kansen op succes hebben. Op die manier kan men volgens de onderzoekers een individu helpen een bepaald doel te bereiken.

“Een harde aanpak om anderen helpen, kan in een aantal gevallen een zinvolle strategie blijken,” betoogt onderzoeksleider Belen Lopez-Perez, professor psychologie aan de University of Plymouth. “De studie toont aan dat het kan helpen om een emotioneel fragiele partner te helpen door acties te ondernemen die bij de betrokkene emoties van angst of boosheid opwekken.” De resultaten werpen volgens de onderzoekers een nieuw licht op de sociale dynamiek, waarbij onder meer duidelijk kan worden waardoor soms negatieve gevoelens worden opgewekt indien die emoties kunnen helpen een bepaalde doelstelling te bereiken.

De resultaten leveren volgens de onderzoekers een verdere bijdrage tot in inzichten in de motivaties van de onderliggende emotie-patronen tussen mensen. “Eerder onderzoek had al aangetoond dat personen soms zullen proberen om voor eigen persoonlijke voordelen bij anderen negatieve gevoelens op te wekken,” benadrukt professor Loper-Perez. “Er kunnen echter ook altruïstische redenen zijn waarom men bij anderen negatieve gevoelens probeert op te wekken. Daarbij kon ook worden vastgesteld dat vaak heel gericht tewerk wordt gegaan, waarbij specifieke emoties worden gekozen om bepaalde effecten te bereiken.”

Lees Verder

16:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: motivatie |  Facebook |

08-07-14

Meervoudige motivatie kan negatieve impact hebben op succeskansen

Een combinatie van externe en interne doelstellingen kan een negatieve impact hebben op het uiteindelijke succes. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University bij ruim tienduizend kadetten van de United States Military Academy in West Point. Opgemerkt wordt dat externe en interne motivaties tot een conflictsituatie kunnen leiden.

Lees Verder

15:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: motivatie |  Facebook |

20-05-14

Frankrijk heeft minst gemotiveerde werknemers van Europa

Frankrijk heeft de minst gemotiveerde werknemers van Europa. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Edenred en Ipsos bij nagenoeg negenduizend werknemers in België, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Zweden, Portugal, Spanje en Frankrijk. De onderzoekers stelden vast dat 38 procent van de Franse werknemers toegeeft gedemotiveerd te zijn, tegenover een Europees gemiddelde van 29 procent. Volgens de Franse psychiater Eric Albert, oprichter van het Institut Français d’Action sur le Stress (Ifas) moet een gedeelte van de verklaring worden gezocht in de verschillende niveaus van economisch herstel. Landen die een beter herstel laten optekenen, getuigen immers ook van een betere levenskwaliteit op de werkvloer.

“In naties waar het economische herstel zich sterker heeft doorgezet - zoals Groot-Brittannië, Duitsland, België en Zweden - worden ook de beste cijfers op het gebied van arbeidstevredenheid opgetekend,” merkt Eric Albert op. “In Groot-Brittannië wordt op het gebied van arbeidstevredenheid een score gerealiseerd van 69 procent. In zuiderse landen, die nog altijd zwaarder met de gevolgen van de economische crisis worden geconfronteerd, ligt dat cijfer echter gevoelig lager. Daarbij werden voor Italië en Portugal scores van respectievelijk 62 procent en 60 procent opgetekend. Tegelijkertijd blijken in Zweden en Duitsland slechts respectievelijk 22 procent en 23 procent op een gebrek aan motivatie te wijzen.”

“Naarmate de externe onzekerheid groter wordt, dreigt ook de onderneming zich intern rigider op te stellen,” geeft de Franse psychiater aan. “Dat dreigt de demotivering bij de werknemer nog te doen toenemen, wat het management echter zal aanzetten om nog grotere druk uit te oefenen, waardoor uiteindelijk steeds meer werknemers een afkeer zullen krijgen van het systeem. Er moet echter ook erkend worden dat in Frankrijk altijd naar onvolkomenheden wordt gezocht om te kunnen klagen. Dat geldt ook voor de werknemer, die een arbeidssysteem zoekt dat hem zou toelaten maximaal van het leven te kunnen genieten. Nochtans weet iedereen dat arbeid vooral een inspanning vraagt.”

De onderzoekers stelden vast dat de Franse werknemers binnen Europa het meest gewag maken van een gebrek aan waardering voor de geleverde prestaties en respect voor hun persoon en ook het vaakst klagen over een gebrekkige verloning. Daarbij werd vastgesteld dat 52 procent van de Franse werknemers van mening is niet voldoende waardering te genieten voor de geleverde arbeid, tegenover een Europees gemiddelde van 46 procent. Ook blijkt dat 63 procent van de Fransen een gebrek aan respect voor zijn persoon ervaart, tegenover een Europees gemiddelde van 33 procent. Ook toonde 61 procent van de Fransen zich ontevreden over het ontvangen loon. In Europa is gemiddeld 51 procent van de werknemers niet tevreden met zijn salaris.

Slechts 75 procent van de Fransen heeft daarentegen het gevoel teveel tijd op de werkvloer te moeten doorbrengen. Daarmee laat de Franse werknemer een lagere score optekenen dan zijn andere Europese collega's, waar gemiddeld 90 procent van mening is dat zijn professionele activiteit teveel tijd opslorpt.

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, motivatie |  Facebook |

25-04-14

Financiële sector telt meest ongemotiveerde medewerkers

Werknemers uit de financiële sector vertonen de laagste betrokkenheid van de hele arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van een studie van consulent Talent Q bij meer dan twaalfhonderd Britse werknemers. Door een gebrek aan mogelijkheden om werknemers efficiënt te motiveren en engageren, dreigt de Britse financiële sector volgens de onderzoekers de volgende twaalf maanden belangrijk talent te verliezen. Uit het onderzoek bleek dat 46 procent van de werknemers in de financiële dienstverlening gewag maakt van een gebrek aan motivatie, terwijl 52 procent toegeeft van plan te zijn om binnen de volgende twaalf maand hun baan op te zeggen.

Lees Verder

14:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: motivatie, financiële sector |  Facebook |

21-04-14

Motivatie-programma heeft zonder engagement geen enkele zin

Motivatie-programma’s hebben geen enkel nut indien bij het personeel geen engagement kan worden opgemerkt. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Page & Moy Marketing (P&MM) bij een groep Britse werknemers. De onderzoekers stellen dat engagement en motivatie twee compleet gescheiden concepten vormen. Indien de werknemers zich niet hebben ingeschreven in de waarden van de organisaties, zal elke poging om het personeel te motiveren volgens de onderzoeker vruchteloos zijn. Er wordt aan toegevoegd dat engagement ook als een opdracht van het hele bedrijf moet worden beschouwd en niet enkel mag worden bestempeld als een verantwoordelijkheid voor personeelsdiensten.

“Engagement is een holistisch concept,” voert Adrian Duncan, specialist motivatie bij Page & Moy Marketing, aan. “Het bedrijf moet dan ook een omgeving creëren die engagement stimuleert. Indien een werknemer de gepaste instrumenten ter beschikking krijgt en ook op de nodige ondersteuning kan rekenen om zijn functie binnen de organisatie optimaal in te vullen, zal onmiddellijk een groter engagement voor het bedrijf kunnen worden vastgesteld.” Onderzoeksleider Ruth Patel, arbeidspsycholoog bij Unlocking Peopel Potential, benadrukt dat ook leerprocessen en ontwikkeling een cruciaal onderdeel van het engagement uitmaken.

“Onderzoek heeft uitgewezen dat werknemers een groter engagement tentoon zullen spreiden indien ze het gevoel hebben bij te leren en zich in hun functie te kunnen vervolmaken en ook beseffen dat ze een reële meerwaarde betekenen in de doelstellingen van de organisatie,” benadrukt Ruth Patel. “Personeelsbeleid en opleidingsprogramma’s hebben hierin een cruciale functie. Indien door opleiding en ontwikkeling het engagement van de werknemer kan worden opgedreven, zal de organisatie duidelijke positieve resultaten in zijn winstcijfers kunnen laten optekenen door een grotere omzet en een betere klantenservices.”

Patel wijst daarbij naar diverse studies, waaruit onder meer gebleken is dat een groot engagement bij de werknemers de inkomsten van een bedrijf over een periode van twaalf maanden met 19,2 procent kan verhogen, terwijl een gebrek aan engagement tot een daling met 32,7 procent kan leiden. Ook zegt Patel dat elke verhoging van de investeringen in engagement met 10 procent de jaarlijkse winst per werknemer met 1.500 pond kan verhogen. Bovendien zouden bij werknemers met een groot engagement gemiddeld 2,7 ziektedagen per jaar worden geteld. Bij werknemers zonder engagement loopt dat echter op tot een gemiddelde afwezigheid van 6,2 dagen.

Lees Verder

22:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: motivatie |  Facebook |

08-04-14

Bedrijven ontberen talent om medewerkers te motiveren

De meeste bedrijven getuigen van weinig talent om hun medewerkers te motiveren en het personeelsverloop tegen te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent TalentQ bij meer dan twaalfhonderd Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 47 procent van de werknemers het gevoel hebben dat ze op de werkvloer niet als een individu worden bestempeld. Nochtans blijkt dat 81 procent van de ondervraagden aangeeft dat een persoonlijke benadering tot een grotere motivatie zou leiden en ook hun prestaties zou verbeteren. Opgemerkt wordt 30 procent van de werknemers toegeeft zich in zijn werk niet gemotiveerd te voelen. Een groep van 10 procent maakt zelfs gewag van een extreem gebrek aan motivatie.

Lees Verder

13:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: motivatie |  Facebook |

08-12-13

Erkenning is niet voor iedereen goede motivator

Erkenning is mogelijk een minder goede motivator om het individu aan te zetten tot een goede daad dan tot nu toe werd verondersteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University. De onderzoekers stelden daarbij vast dat erkenning slechts voor een beperkt gedeelte als een motivator voor het stellen van een goede daad kan worden geïdentificeerd. Opgemerkt wordt dat individuen met een hoge persoonlijke moraliteit zich door erkenning weinig aangezet zullen voelen tot het stellen van goede daden, aangezien die actie voor hen een wezenlijk onderdeel vormt van hun perceptie over verantwoordelijk gedrag.

Lees Verder

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: erkenning, motivatie |  Facebook |