21-08-17

Multinationals hebben vaak weinig inzicht in Afrikaanse consument

Een groot aantal multinationals hebben al moeten vaststellen dat hun omzetten en winsten in de Sub-Sahara onder de verwachtingen zijn gebleven, maar dat moet vooral worden toegeschreven aan overdreven verwachtingen. Dat zegt Anna Rosenberg, directeur Afrikaanse markten bij consulent Frontier Strategy Group. Daarbij wordt opgemerkt dat de bedrijven de patronen achter de koopkracht van de Afrikaanse consument hebben onderschat, terwijl ook de impact van een aantal lokale factoren zouden zijn onderschat en onvoldoende rekening zou zijn gehouden met de evoluties die de consumentenklasse in de regio heeft doorgemaakt.

“Door overdreven aandacht te besteden aan grote economische indicatoren zoals het bruto binnenlandse product en demografische data, werd ondere meer voorbij gegaan aan de uitzonderlijke inkomensverschillen die in vele Afrikaanse landen worden geregistreerd en waar men vaak een kleine elite met een extreem bestedingsbudget van een grote populatie armen met een uiterst beperkte koopkracht moet onderscheiden,” benadrukt Anna Rosenberg. “Daarom kan beter worden gekeken naar de Consumer Class Conditions Index (CCCI), waar gekeken wordt op welke manier rijkdom door de verschillende onderdelen van de maatschappij stroomt.”

Frontier Strategy Group merkt bovendien op dat meer dan de helft van de Afrikaanse volwassenen een inkomen heeft uit informele activiteiten, die niet in de officiële statistieken kunnen worden opgenomen. “Deze informele salarissen betekenen weliswaar de dat de bestedingskracht van de bevolking in realiteit wellicht hoger ligt dan door officiële statistieken worden gesuggereerd, maar anderzijds wordt het veel moeilijker om de verschuivingen in de vraag van de consumenten te voorspellen,” aldus nog Rosenberg, die verder opmerkt dat de Afrikaanse consumptie onterecht in verband wordt gebracht met een streven naar status en een imitatie van de westerse klantengroepen.

“De Afrikaanse consument is veel minder geïnteresseerd in luxemerken,” betoogt de consulenten. “Duurzaamheid wordt bij duurdere aankopen belangrijker geacht dan glitter. Bovendien kan weliswaar worden vastgesteld dat de Afrikaanse consument meer gewend raakt aan diverse westerse producten, maar toch blijft traditie een belangrijke rol vervullen. Dat kan zich onder meer manifesteren in een voorkeur voor open markten boven shoppingcenters. Bovendien bieden stadsbewoners met hun inkomen vaak steun aan verwanten in landelijke regio’s, die daardoor dikwijls meer bestedingskracht hebben dan algemeen wordt aangenomen.

Lees Verder

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multinational, afrika, consument |  Facebook |

15-10-13

Onderzoek is dekmantel voor steun aan multinationals

De rijke landen bieden steeds meer fiscale voordelen aan multinationals om te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dat gaat echter ten koste van de toekomstmogelijkheden van innovatieve startups en kleinere ondernemingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). De organisatie stelde vast dat zevenentwintig van zijn vierendertig lidstaten twee jaar geleden fiscale voordelen aanboden voor onderzoek en ontwikkeling. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover het midden van de jaren negentig. De fiscale maatregelen zijn populair omdat het landen de mogelijkheid biedt ondersteuning te verlenen zonder rechtstreekse hulp te moeten verstrekken.

“Sinds het midden van het voorbije decennium zijn de fiscale voordelen voor onderzoek in de meeste Europese landen gevoelig opgedreven,” wordt in het rapport opgemerkt. “In landen zoals Oostenrijk, België, Frankrijk, Ierland en Nederland vormen fiscale gunsten inmiddels meer dan de helft van de maatregelen die worden genomen om onderzoek te stimuleren. De maatregelen bevoordelen echter in grote mate de grote multinationale ondernemingen, ten koste van kleinere en potentieel innovatie bedrijven met belangrijke tewerkstellingskansen. De multinationals integreren deze incentives bovendien in een breder fiscaal beleid.”

“Het fenomeen biedt de grote multinationals de mogelijkheid om hun winsten over verschillende markten te verdelen en maakt het voor de fiscale autoriteiten moeilijker om vast te stellen waar winsten werden gerealiseerd en kunnen worden belast,” wordt in het rapport opgemerkt. “De fiscale voordelen geven bij de multinationals meestal ook minder aanleiding tot extra tewerkstelling dan bij kleinere ondernemingen. De grote verliezen op de arbeidsmarkt na het uitbreken van de financiële crisis waren vooral het gevolg van belangrijke afslankingen bij grote ondernemingen. Kleinere bedrijven bleken daarentegen een belangrijke factor in het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen.”

Er wordt nog opgemerkt dat Europa er ook onvoldoende in lukt om onderzoek om te zetten in commerciële producten.

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderzoek, multinational |  Facebook |

14-09-13

Chinese multinationals botsen op internationaal gebrek aan vertrouwen

Chinese multinationals worden internationaal nog altijd met een gebrek aan vertrouwen geconfronteerd. Hoewel de betrokken bedrijven in eigen land op een vertrouwensscore van 83 procent lieten optekenen, valt dat cijfer in andere groeimarkten terug tot 50 procent en in de ontwikkelde landen zelfs tot 24 procent. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Edelman bij meer dan vijfduizend consumenten in negen ontwikkelde landen en groeimarkten. Er wordt aan toegevoegd dat het vertrouwen in Chinese bedrijven op de ontwikkelde markten zelfs lager ligt dan in ondernemingen uit Zuid-Afrika (31 procent) en India (28 procent).

Vooral in Duitsland blijft een groot wantrouwen tegenover Chinese ondernemingen. Slechts 19 procent van de Duitse consumenten zegt vertrouwen te hebben in Chinese bedrijven. Maar ook in Frankrijk (22 procent) en de Verenigde Staten (26 procent) blijven de positieve reacties op ondernemingen met een Chinese herkomst bijzonder beperkt. “Het gebrek aan vertrouwen moet wellicht worden toegeschreven aan de beperkte bekendheid van Chinese merken en een wantrouwen tegenover een mogelijke staatsinmenging,” zegt Edelman. “De respondenten in de ontwikkelde markten geloven dat ondernemingen uit opkomende landen nauwe banden hebben met hun nationale overheden.”

De onderzoekers stelden vast dat 50 procent van de ondervraagden in de ontwikkelde markten vertrouwen hebben in beurgenoteerde bedrijven, maar slechts 37 procent zegt datzelfde van staatsondernemingen. “De bevolking van de ontwikkelde markten maakt zich steeds meer nerveus over Chinese bedrijven die in hun landen actief worden,” aldus Edeman. “Slechts één derde van de respondenten in de ontwikkelde markten zou er zich in kunnen vinden dat een Chinese groep een bedrijf uit hun land zou overnemen. Bovendien zou slechts 38 procent toestaan dat een Chinees bedrijf toegang zou krijgen tot hun nationale markt. Dat is een groot probleem voor Chinese bedrijven die wereldwijde activiteiten willen ontplooien.”

Basis van het wantrouwen is volgens Edelman de perceptie over een gebrek aan transparantie en openheid. “Bovendien zijn de respondenten in de ontwikkelde markten van mening dat Chinese bedrijven nog altijd geen kwaliteitsproducten leveren en zich in crisisperiodes ook niet verantwoordelijk gedragen,” stippen de onderzoekers aan. “Chinese bedrijven dreigen dan ook met grote problemen te worden geconfronteerd indien ze nalaten om de rechten van de werknemers te respecteren en de intellectuele eigendomsrechten te eerbiedigen. Vertrouwen is geld. Een wantrouwen bij het publiek leidt tot lage waarderingen bij beursintroducties en moeilijkheden bij buitenlandse overnames.”

Wang Jianlin, voorzitter van de Chinese vastgoedontwikkelaar Dalian Wanda Group, stelde in een reactie dat het wantrouwen geen verrassing hoeft te zijn, aangezien de meeste bedrijven uit de groeilanden zich nog volop in de eerste fases van hun ontwikkeling bevinden.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, multinational |  Facebook |

23-06-13

Loonbeleid multinationals bijzonder complex gegeven

De meeste multinationals geven toe dat hun wereldwijde loonbeleid voor verbetering vatbaar is, maar de meerderheid is van mening dat er op dit ogenblik geen enkele partij kan worden gevonden die een echte globale oplossing kan aanbieden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ernst & Young bij honderdzestig multinationals. Omdat de multinationals in een groot aantal landen, met elk verschillende omstandigheden, actief zijn, wordt een globale aanpak volgens de betrokkenen bijzonder moeilijk.

Lees Verder

09:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multinational |  Facebook |

24-05-10

Afrikaanse landen moeten contracten multinationals herzien

Afrikaanse staten zouden moeten onderzoeken hoe ongunstige contracten met multinationals opnieuw kunnen worden onderhandeld om ervoor te zorgen dat ze een eerlijk deel van hun natuurlijke rijkdommen zouden krijgen. Dat is de aanbeveling van een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de African Development Bank. Er wordt aan toegevoegd dat de groeiende aanwezigheid van bedrijven uit China en andere groeilanden op het Afrikaanse continent de regeringen van Afrikaanse landen eveneens de mogelijkheid biedt om hogere inkomsten af te dwingen uit de productie van mineralen, energie en andere grondstoffen. Om dat te bereiken zouden de betrokken landen hun natuurlijke rijkdommen volgens het rapport openbaar moeten veilen. Equatoriaal Guinea verzamelt gemiddeld 4.865 dollar belastingen per bewoner, maar in Burundi, Congo en Ethiopië is dat amper 11 dollar.

"Indien multinationale bedrijven er niet in slagen om vanuit hun ondernemingscultuur over te stappen op een faire vergoeding, zouden Afrikaanse landen moeten overwegen om de bestaande concessies opnieuw te onderhandelen," aldus het rapport. "Afrikaanse landen hebben het recht op een eerlijk aandeel in de ontginning van hun natuurlijke rijkdommen." Die strategie zou volgens het rapport de Afrikaanse landen in staat moeten stellen om de buitenlandse hulp geleidelijk aan af te bouwen, dankzij de verhoging van belastingen en andere binnenlandse inkomsten. Er wordt aan toegevoegd dat de voorwaarden van deze contracten op dit ogenblik bijzonder veel variëren, te wijten aan een gebrek aan transparantie en het feit dat slechts weinige regeringen ervaring hebben in de herziening van bestaande contracten. Ook wordt aanbevolen op rijkere bewoners meer te belasten, al wordt toegegeven dat dit wellicht op verzet zal stuiten bij de invloedrijke elites.

In het rapport wordt opgemerkt dat een aantal Afrikaanse regeringen terughoudend zijn in herzieningen van ongunstige contracten en belastingvoordelen omdat ze vrezen dat daardoor investeerders zouden kunnen worden afgeschrikt. Er wordt echter aan toegevoegd dat er weinig kans is dat investeerders afhaken. "Het rapport merkt op dat multinationals misschien wel dreigen om te vertrekken, maar in praktijk niet snel geneigd zullen zijn om tot dergelijke drastische maatregelen over te gaan indien de belastingen en royalties op een redelijke manier worden verhoogd," aldus het persbureau Reuters. Een aantal Afrikaanse landen hebben al duidelijk gemaakt dat ze meer inkomsten wensen te verwerven uit hun grondstoffen. Onder meer wil Congo betere voorwaarden voor de exploitatie van de kopermijnen van Tenke Fungurume, die worden uitgebaat door het Amerikaanse Freeport-McMoRan. Ook Ghana en Guinea hebben al gelijkaardige geluiden laten horen.

15:35 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, grondstoffen, multinational |  Facebook |

13-03-08

Amerikaanse multinationals meer buitenlands

Een groot gedeelte van de Amerikaanse multinationals boeken uitstekende resultaten, maar veel van die successen worden op de buitenlandse markt gerealiseerd. Dat schrijft het zakenmagazine Business Week. Het magazine voert daarbij aan dat deze multinationals de economie van de Verenigde Staten dan ook niet uit zijn huidige problemen zullen kunnen helpen.

Business Magazine stelt dat de grootste 150 Amerikaanse bedrijven eind vorig jaar samen meer dan 500 miljard dollar in kas hadden voor investeringen en overnames. Hetzelfde geldt voor buitenlandse multinationals die grote belangen in de Verenigde Staten hebben. “Het is echter de vraag of zij de Amerikaanse economie vooruit kunnen helpen,” voert Business Week aan.

Daarbij wordt erop gewezen dat de multinationals de eerste vijf jaar van dit decennium in de Verenigde Staten ruim twee miljoen banen schrapten. “Ook de Amerikaanse divisies van buitenlandse multinationals krompen,” aldus het magazine. “Amerikaanse multinationals blijken zich al een jaar of tien aan het loskoppelen te zijn van de Amerikaanse economie. De export daalde met 50 procent ten opzichte van eerdere ramingen.”

Business Week stipt aan dat grote concerns zoals General Electric, IBM en United Technologies een aanzienlijk deel van de activiteiten ondergebracht hebben in Azië en Europa. “Bij Emerson Electric verdubbelden de internationale verkopen de voorbije tien jaar tot 11,6 miljard dollar. United Technologies zag de verkopen buiten de Verenigde Staten stijgen van 13 miljard naar 34 miljard dollar.

23:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, multinational |  Facebook |

14-08-07

Multinationals hebben nood aan internationale teams

Multinationals zijn van nature het meest globaal gericht, maar ze worden ook geconfronteerd met de grootste problemen om die globale activiteiten vlot en soepel te laten verlopen. Volgens het magazine Business Week wordt het samenstellen van een team dat wereldwijd productief kan zijn, dan ook een hele uitdaging, want het is niet eenvoudig om teams die over de hele wereld verspreid zitten, samen te smelten tot een supersnelle, efficiënte organisatie.

De wereldwijde verspreiding van bedrijven, zorgt onder meer voor afwijkende werkuren. Maar dat maakt de samenwerking er niet gemakkelijker op. Daarvoor is meer nodig dan goede verbindingen met telefoon en internet. “Complexe teams hebben het echt moeilijk om productief te werken,” benadrukte Lynda Gratton, docente management aan de London Business School.

Daarom moeten multinationals volgens Gratton bij het vormen van een personeelskader eerder aandacht hebben voor sollicitanten die echt globaal zijn ingesteld en een gevoel van samenwerking hebben dan aan zuivere technisch geschoolde kandidaten. “Alleen op die manier kan men efficiënte teams vormen, zelfs al werken de leden in verschillende landen,” stipt Lynda Gratton aan.

Multinationals moeten volgens Gratton ook web-diensten aanbieden om medewerkers wereldwijd als een virtueel team te laten samenwerken. Maar ze is ook van oordeel dat de teamleden ook best worden aangezet om een online netwerk op te zetten, zodat ze elkaar beter kunnen leren kennen. “Daarnaast is het ook niet slecht om de teamleden op geregelde tijdstippen elkaar ergens ter wereld te laten ontmoeten,” voegt ze er aan toe.

11:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multinational, management |  Facebook |