05-05-17

Narcistische bankdirecteur bijzonder kwetsbaar voor crisissen

Amerikaanse banken die door een narcistische chief executive werden aangevoerd, werden door de financiële crisis in de Verenigde Staten op het einde van het voorbije decennium veel zwaarder getroffen dan sectorgenoten die niet voor een pathologisch bestuurder hadden gekozen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van de Universiteit Tilburg in Nederland op basis van een studie over tweeënnegentig chief executives van Amerikaanse commerciële banken. Uiteindelijk bleek de noodhulp van toenmalig Amerikaans president George W. Bush voor de sector vooral de buitensporig risicovolle strategieën van narcistische bankdirecteuren te financiëren.

“Voor de uitbraak van de financiële crisis bleken banken met een narcistische leiding meer in risicovolle financiële producten te beleggen,” benadrukt onderzoeksleider Tine Buyl, professor organisatieleer aan de Tilburg Universiteit. “De impact van de narcistische chief executive werd nog groter wanneer de bank ook gebruik maakte van compensatie-modellen die risicogedrag aanmoedigen, zoals het aanbieden van aandelenopties. Daarentegen kon de invloed worden afgezwakt indien de bestuursraad ervaren en onafhankelijke directeurs omvatte en dus een efficiëntere controle op de acties van de chief executive kon worden doorgevoerd.”

“Vooral de combinatie van risicovol narcistische gedrag met een gebrek aan een degelijk controlemechanisme bleek een dodelijke mengeling,” getuigt professor Buyl. “Door die combinatie werden de banken bijzonder kwetsbaar. Door de afwezigheid van voldoende reserves en het gebrek aan interne buffers, duurde het bij de instellingen met een narcistische leiding veel langer voor het mogelijk werd zich van de crisis te herstellen. Risicovolle investeringen zijn meestal geen probleem in gunstige economische omstandigheden of bij een instelling die relatief gemakkelijk nieuw kapitaal kan aantrekken. In de nasleep van de financiële crisis bleek beschikbaar kapitaal echter bijzonder schaars.”

Opgemerkt wordt nog dat de kapitaalinjecties van de Amerikaanse overheid met het Troubled Assets Relief Program (Tarp) weliswaar de schadelijke effecten op de veerkracht en het herstelvermogen van banken verzacht, maar toch vooral het risicovol gedrag in de sector hebben bekostigd.

Lees Verder

09:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: narcisme |  Facebook |

19-04-17

Sociale netwerken voor narcisten een ideaal podium

Sociale netwerken zijn voor narcisten een ideaal podium om zichzelf te tonen, zoals eerder al werd gesuggereerd. Het verband mag echter niet worden overdreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Leibniz Institut Bamberg en de Universität Würzburg, gebaseerd op een analyse van bijna zestig studies met meer dan 25.000 proefpersonen. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat er in het algemeen een zwakke tot matige relatie kan worden opgetekend tussen de sociale media-activiteit en bepaalde vormen van narcisme. Wel lijkt volgens de wetenschappers duidelijk dat sociale media en narcisme een zelfversterkende spiraal creëren.

“Narcisten plaatsen zich graag in het centrum van de belangstelling en zoeken goedkeuring van hun omgeving,” benadrukt onderzoeksleider Markus Appel, professor communicatie aan de Universität Würzburg. “Met een dergelijke omschrijving zijn sociale netwerken voor een narcist een uitgelezen platform. De sociale netwerken bieden hen immers toegang tot een grote groep van potentiële bewonderaars en laat hen toe in het kader van hun drang tot zelfpromotie selectief informatie te publiceren. Al vlug na de opkomst van de sociale media werd dan ook een sterke link met narcisme naar voor geschoven. Hoe sterk die band in werkelijkheid was, werd echter niet altijd even duidelijk.”

Onder meer kan volgens professor Appel worden opgemerkt dat er een duidelijke link bestaat tussen narcistische eigenschappen en het aantal volgelingen en gepubliceerde foto’s. Tevens kon worden vastgesteld dat grandioze narcisten vaker van sociale netwerksites gebruik maken dan kwetsbare narcisten. Tenslotte is er volgens de onderzoekers ook sprake van een culturele invloed. “Vooral in collectieve culturen – waar de gemeenschap in het algemeen prioriteit geniet boven het individu of waar strenge rolpatronen worden gehanteerd – bieden sociale media aan narcisten de mogelijkheid aan de normen te ontsnappen en zichzelf te presenteren op een manier die in een publieke omgeving onmogelijk zou zijn.”

Lees Verder

17:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: narcisme |  Facebook |

04-10-16

Populariteit van narcist begint snel af te kalven

Narcisten kunnen met hun grote charme snel een groep volgelingen uitbouwen, maar worden ook relatief vlug ontmaskerd. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Jagiellonian Universiteit in Polen, in samenwerking met collega’s van de University of Glasgow in Schotland, de Yale University in de Verenigde Staten en de Universität Leipzig in Duitsland. Personen met betere sociale vaardigheden zijn daarentegen in staat om relaties op langere termijn uit te bouwen. In een populariteitstest zal de emotionele intelligentie het volgens de onderzoekers altijd halen van het narcisme.

“Om snel een kring volgelingen op te bouwen, werkt narcisme heel goed,” zegt onderzoeksleider Anna Czarna, professor psychologie aan de  Jagiellonian Universiteit. “Maar emotionele intelligentie - waarbij empathie wordt getoond, emoties in toom worden gehouden om conflicten te vermijden en geïnvesteerd wordt in persoonlijke relaties - blijkt een strategie die op langere termijn betere resultaten boekt dan narcisme. Wanneer een groep vreemden voor de eerste keer wordt samengebracht, blijken personen met narcistische eigenschappen snel bewondering, erkenning en vriendschap van hun collega’s te krijgen.”

“Na verloop van tijd blokkeert hun zelfverzekerdheid en showmanship echter hun mogelijkheden om die vriendschappen verder uit te bouwen of te behouden,” merkt professor Czarna op. “Personen met sterke sociale vaardigheden treden daarentegen geleidelijk naar voor en bouwen gestaag hun oorspronkelijk bescheiden groep volgelingen uit. Een rustig karakter dat in staat is om emoties te begrijpen, te hanteren en te beheren, lijkt op termijn de betere relaties te kunnen uitbouwen. Emotionele intelligentie beschouwt vriendschappen en beïnvloeding niet als een doel op zich. De narcist meent daarentegen recht te hebben op de bewondering van anderen, die hij bovendien ook wil kunnen manipuleren.”

Er wordt wel opgemerkt dat slechts weinig mensen in één van die twee uiterste categorieën thuishoren. “De meesten hebben immers een persoonlijkheid waarin zowel aanwijzingen van narcisme als emotionele intelligentie kunnen worden teruggevonden,” zegt Anna Czarna. “Sommige narcisten kunnen ook een hoge vorm van emotionele intelligentie bezitten, zodat ze wel blijvende allianties kunnen uitbouwen. Anderen missen charisma, zelfvertrouwen en de nodige vaardigheden om vrienden te maken. De grootste problemen kunnen echter worden opgemerkt wanneer een gebrek aan narcisme gekoppeld wordt aan een totale afwezigheid van emotionele intelligentie.

De onderzoekers merken wel op dat het grote verloop van vrienden voor sommige narcisten geen probleem vormt. “Overtuigd van hun waarde als charismatische leider, zoeken ze vaak snel een nieuw publiek en nieuwe bewonderaars om hun oorspronkelijke vriendenkring te vervangen,” wordt er opgemerkt. “Hun emotioneel intelligente tegenhangers bouwen hun oorspronkelijke vriendenkring daarentegen constant verder uit.”

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: narcisme |  Facebook |

17-08-16

Narcistische werknemers tonen zich bijzonder gedragsgetrouw

Op de werkvloer blijken narcisten heel vaak geneigd om de hiërarchie te ondersteunen. Die houding wordt echter vooral gedragen door opportunisme. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University bij vierhonderd werknemers. De Amerikaanse onderzoekers merken op dat de narcist met zijn gezagsgetrouwe houding vooral hoopt snel te kunnen doorgroeien naar de top van de organisatie. Wanneer een bedrijf zich promoot als een hiërarchische organisatie met belangrijke doorgroeimogelijkheden, zal de onderneming volgens de onderzoekers sneller het risico lopen narcistische persoonlijkheden aan te trekken.

“Personen met narcistische eigenschappen blijken de hierarchische organisatie vooral te ondersteunen wanneer ze zich aan de top van de piramide bevinden of de mogelijkheid aanvoelen tot de hoogste kaders te kunnen doorgroeien,” zegt onderzoeksleider Emily Zitek, professor arbeidsrelaties aan de Cornell University. “Wanneer de onderneming daarentegen duidelijk maakt geen openstaande topfuncties ter beschikking te hebben, tonen narcistische medewerkers zich veel minder gemotiveerd de hiërarchie te ondersteunen. Bedrijven die geen hiërarchische structuur hebben, worden door narcisten zelfs vaak als een potentiële werkgever genegeerd.”

“Het onderzoek toont dat leiders heel goed moeten beseffen dat de bedrijfsstructuur niet alleen een belangrijke impact kan hebben op de prestaties en de tevredenheid van de werknemers, maar ook een cruciale invloed kan hebben op de concrete samenstelling van hun personeelsbestand,” benadrukken de onderzoekers. Verder werd nog vastgesteld dat narcistische werknemers de neiging hebben de kwaliteit van de eigen prestaties in sterke mate te overdrijven, zodat ze in een hiërarchisch georganiseerde structuur ook heel vaak hun persoonlijke mogelijkheden op een doorgroei tot de hogere kaders van het bedrijf zullen overschatten.

Lees Verder

18:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: narcisme |  Facebook |

25-02-14

Sociale netwerken creëren een omgeving van narcisme

Sociale netwerken zoals Facebook hebben geholpen om een cultuur van narcisme te creëren. Dat zegt Victoria Mapplebeck, docente interactieve media aan de Royal Holloway University of London. De onderzoekster merkt op dat de constante aanwezigheid in de belangstelling van de sociale media een fundamentele impact heeft op de beleving van het groeiproces en de beeldvorming over de eigen persoonlijkheid. De sociale netwerken bieden volgens Mappleback immers alleen de mogelijkheden om een relatief oppervlakkig en geïdealiseerd portret van het digitale leven te schetsen. Sociale netwerken zijn immers niet voorzien om te reageren op het volledige pallet menselijke emoties.

“Sociale netwerken zoals Facebook worden door gebruikers niet zelden ingeschakeld om een positiever imago over zichzelf op te bouwen,” merkt professor Mapplebeck op. “De profielen die worden gecreëerd zijn niet altijd even waarheidsgetrouw. Profielen en boodschappen op Facebook zijn vaak opvallend positief. Daarbij wordt in veel gevallen een avatar gecreëerd die slanker is, meer vrienden heeft, een beter liefdesleven geniet en een belangrijker professionele carrière heeft uitgebouwd dan zijn tegenhanger in het echte leven. Sociale netwerken hebben de gebruiker aangezet om zich als een spindokter voor zijn eigen leven op te werpen.”

“De gebruiker wil dat zijn omgeving geïnformeerd is over zijn persoonlijke leven, variërend van extreem banale gebeurtenissen tot persoonlijke beslissingen en keuzes die anders strikt persoonlijk zouden zijn gebleven,” voert Victoria Mapplebeck aan. “Facebook kent bovendien alleen een like-knop. Er is geen enkele ruimte gecreëerd om minder positieve elementen van het leven te weerspiegelen. Het platform biedt alleen de mogelijkheid om een oppervlakkig en geïdealiseerd portret samen te stellen van het digitale leven.” Facebook heeft wel gewag gemaakt van een sympathie-knop, die de mogelijkheid biedt om te reageren op negatief nieuws, zoals relatiebreuken, professionele problemen of ziekte.

“Hoe is de vraag of Facebook in de toekomst zal kunnen inspelen op de hele waaier van menselijke emoties,” merkt Mapplebeck op. “Is het mogelijk om alle menselijke emoties in klik-opties te gieten? Is het voor de platformen haalbaar om te voldoen aan alle eisen die de mens aan de technologie stelt? Er moet ook gevraagd worden of de gebruiker zich echt betrokken voelt bij de berichten die over vrienden en bekenden op de sociale netwerken worden gelezen. Het zal altijd gemakkelijker zijn om zich op Facebook aan te melden dan een afspraak of een telefoongesprek met vrienden te maken. Door consequent te kiezen voor een digitale shortcut, zal men uiteindelijk meer beginnen te verwachten van technologie dan van elkaar.”

Lees Verder

10:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, narcisme |  Facebook |

26-01-14

Gematigd narcisme kan meerwaarde betekenen voor leiderschap

Narcisme kan een leidersfiguur een aantal voordelen opleveren, zolang de karaktertrek geen extreme vormen aanneemt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois. De Amerikaanse onderzoekers merken op dat narcisten geneigd zijn om extrovert op te treden, waardoor ze geschikt kunnen zijn om als leider naar voor te treden, maar wanneer die eigenschap extreme vormen aanneemt, dreigt volgens hen een ongewenst uitbuitende, arrogante en tyrannieke persoonlijkheid te domineren. Bij de selectie van leiders moet volgens de onderzoekers dan ook onderzocht worden of eventuele narcisistische eigenschappen binnen de aanvaardbare grenzen blijven.

“Narcisten vertonen een overdreven gevoel van eigenwaarde en hebben een overmatige behoefte aan bewondering door hun omgeving,” zegt onderzoeksleider Emily Grijalva, professor psychologie aan de University of Illinois. “Bovendien vertonen narcisten een fundamenteel gebrek aan empathie. Narcisten kunnen worden overweldigd door gedachten en fantasieën over hun enorme successen, macht, aantrekkelijkheid en intelligentie. De groep is eraan verslaafd om door anderen bewonderd te worden. Op lange termijn zijn narcisten echter niet in staan om positieve inpersoonlijke relaties met anderen te handhaven.”

“Eerdere onderzoeken hebben al gewezen op de mogelijke relatie tussen narcisme en leiderschap, maar de resultaten van die studies wijzen in de meest uiteenlopende richtingen,” benadrukt professor Grijalva. “Er bleek dan ook een nood aan een concretere visie op het verband tussen beide factoren. Daarbij is gebleken dat narcisten zich gemakkelijk als een leider opwerpen, maar vanaf een bepaalde graad blijken de negatieve implicaties van het karakter de efficiëntie van het leiderschap te ondermijnen. Een uitbuitend, arrogang en tyranniek gedrag kan moeilijk bestempeld worden als een basiselement van een efficiënt leiderschap.”

“Leiders met een gematigd narcisme-niveau hebben een voldoende graad van zelfvertrouwen opgebouwd, zonder echter de negatieve en antisociale aspecten van het karakter, waarbij anderen worden neergehaald voor de bestendiging van het eigen welgevoelen, te vertonen,” zeggen de onderzoekers nog. “Ook bij het aantrekken of aanstellen van leiders zou met deze genuanceerde visie op narcisme rekening moeten worden gehouden. Narcisme is niet exclusief voordelig of nadelig, maar kan wel in gematigde vorm getolereerd worden.” Professor Grijalva stelt verder de positieve en negatieve subcategorieën van het narcisme-fenomeen te willen onderzoeken.

“Er moet bij narcisme ook worden gekeken naar de specifieke relatie tussen leider en werknemer,” zegt Emily Grijalva nog. “Sommige werknemers blijken immers onder een narcistisch leider bijzonder goed te kunnen functioneren en een hoge graad van tevredenheid in hun baan te kunnen behouden. Hier kan mogelijk sprake zijn van een onuitgesproken compromis, waarbij de werknemer voldoende zelfvertrouwen heeft om het respect van de leider te krijgen, maar zelf ook voldoende achting kan tonen om de behoefte aan bewondering van de leider in te vullen.”

Lees Verder

10:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: narcisme, leiding |  Facebook |

29-11-13

Grote politici hebben een narcistische persoonlijkheid

Grote politici vertonen vaak narcistische karaktertrekken. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Emory University naar de karaktereigenschappen van de Amerikaanse presidenten. Opgemerkt wordt dat alle presidenten die een grote naam hebben gemaakt en in alle geschiedenisboeken worden vermeld, sterke signalen van een narcistische persoonlijkheid uitstraalden. Het onderzoek toonde aan dat Lyndon B. Johnson de meest narcistische persoonlijkheid onder alle Amerikaanse presidenten was, gevolgd door Theodore Roosevelt, Andrew Jackson, Franklin D. Roosevelt en John F. Kennedy.

“De minst narcistische kenmerken werden opgemerkt bij Zachary Taylor en Millard Fillmore, maar die zijn dan ook nagenoeg helemaal in de vergetelheid weggezonken,” zegt onderzoeksleider Ashley Watts, psycholoog aan de Emory University. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de Amerikaanse presidenten met de meest narcistische eigenschappen bij historici ook de hoogste scores voor hun mandaat hadden gekregen en zich ook lieten opmerken door een uitstekend crisismanagement, een grote overtuigingskracht en de implementering van belangrijke wetten. Anderzijds was er echter vaak ook sprake van negatieve elementen, zoals door afzettingsprocedures, bedrog en manipulatie.

“Narcisme wordt in het algemeen als een negatieve eigenschap bestempeld, maar het onderzoek toont aan dat aan het karakter ook een aantal positieve elementen kunnen zijn verbonden,” voert Watts aan. Hij voegt er aan toe dat het narcisme bij de president vaker kan worden vastgesteld dan bij de gemiddelde Amerikaanse bevolking, maar in de geschiedenis ook blijkt toe te nemen. Dat fenomeen moet volgens de wetenschapper wellicht worden toegeschreven aan de groeiende invloed van televisie en andere media, die tijdens verkiezingscampagnes een concurrentieel voordeel zouden bieden aan kandidaten die over een flamboyante persoonlijkheid beschikken en de aandacht kunnen trekken.”

“Lyndon Johnson was een bijzonder assertieve persoonlijkheid en bijzonder onderlegd in de omgang met crisissen en het doordrukken van nieuwe wetten,” motiveert Watts de hoge rangschikking van Johnson, die als vice-president de vermoorde John Kennedy opvolgde. “Anderzijds was Johnson ook gekend voor zijn agressief gedrag tegenover zijn omgeving.”

Lees Verder

13:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, narcisme |  Facebook |