15-05-18

Europese natuurrijkdom kent een snel verlies

Aardobservaties tonen bijzonder goed op welke manier de natuurlijke rijkdom van Europa op een snelle manier achteruit gaat. Dat zeggen wetenschappers van het project Ecopotential, dat over de hele wereld de impact van milieuveranderingen op beschermde gebieden registreert. De onderzoekers stelden daarbij vast dat de moerassen van de Camargue, die al meer dan negentig jaar een beschermd gebied zijn, door de landen en de stijgende zeespiegel worden bedreigd. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekes dat de milieuverandering sneller om heen grijpt dan algemeen wordt verondersteld.

Lees Verder

15:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur |  Facebook |

10-03-18

Natuur is voor de mens veiliger dan de boerderij

In de Verenigde Staten vormen beten, steken en stampen van boerderijdieren, insecten en honden de grootste gevaren die een dier voor de mens kan opleveren. Dat zegt een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University. De metingen, die tien jaar geleden werden gestart en tot het midden van dit decennium liepen, brachten aan het licht dat tijdens die periode in totaal 1.610 mensen het leven lieten na een gewelddadige confrontatie met een dier. Niet-giftige dieren waren verantwoordelijk voor 57 procent van de overlijdens. De onderzoekers wijzen er nog op dat vele incidenten weliswaar vermijdbaar zijn, maar toch blijken de sterftecijfers niet af te nemen.

“Opmerkelijk is dat de meeste slachtoffers niet vallen na confrontaties met wilde dieren zoals bergleeuwen, wolven, beren of haaien,” benadrukt onderzoeksleider Jared Forrester, docent chirurgie aan de Stanford University. “Daarentegen moet worden vastgesteld dat ontmoetingen met boerderijdieren, insecten en honden veel grotere risico’s kunnen opleveren. Uiteraard moet ook bij een verblijf in de wildernis de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen, maar het onderzoek toont aan dat het risico op een dodelijke ontmoeting met een potentieel gevaarlijk dier in de natuur in realiteit bijzonder beperkt blijft.”

Jaarlijks vallen in de Verenigde Staten gemiddeld 201 doden na een incident met een dier. Confrontaties met giftige dieren zijn daarbij verantwoordelijk voor 86 overlijdens. Dit cijfer laat een geleidelijke stijging optekenen. In de jaren vijftig van de voorbije eeuw werd een gemiddelde van 46 overlijdens gemeld. Tijdens het laatste decennium van de eeuw was dat gemiddelde echter al opgelopen tot 69 doden per jaar. Tijdens de eerste jaren van deze eeuw werd een gemiddelde van 79,5 overlijdens opgetekend. Het grootste gevaar blijkt veroorzaakt door beten van insecten zoals bijen, wespen en hommels, die bij sommige mensen tot extreem allergische reacties kunnen leiden.

Wanneer incidenten met giftige dieren buiten beschouwing worden gelaten, blijkt de boerderij het grootste risicogebied voor een fatale confrontatie. Dat geldt vooral voor paarden en runderen, die bij 90 procent van de dodelijke boerderij-incidenten zijn betrokken. Daarnaast vormen ook aanvallen door honden een probleem. Dat geldt echter vooral voor kinderen onder de leeftijdsgrens van vier jaar. De onderzoekers merken verder nog op dat jaarlijks meer dan één miljoen slachtoffers na een confrontatie met dieren in de dienst spoedgevallen moeten worden opgenomen. De kost voor de openbare gezondheidszorg loopt daarbij op tot ongeveer 2 miljard dollar per jaar.

Lees Verder

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, dier, boerderij |  Facebook |

11-01-18

Ook wildbestand slachtoffer Afrikaanse conflicten

Oorlog is een belangrijke factor gebleken in de dalende populaties van de grote Afrikaanse zoogdieren. Toch kon zelden een inkrimping worden opgemerkt tot een niveau waarop geen herstel meer mogelijk was. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University in onder meer het Gorongosa National Park. De vaststelling geeft volgens de onderzoekers aan dat zelfs in de zwaarste conflictgebieden getroffen natuurgebieden nog altijd veelbelovende kandidaten zijn voor en rehabilitatie en natuurbehoud. Dat moet volgens de onderzoekers zelfs mogelijk zijn in gebieden die historisch bijzonder vatbaar zijn conflicten.

“Er moest worden vastgesteld dat 71 procent van de beschermde natuurgebieden in Afrika sinds het eind van de tweede wereldoorlog met minstens één gewelddadig conflict is geconfronteerd,” benadrukt onderzoeksleider Joshua Daskin, professor ecologie en evolutionaire biologie aan de Yale University. “In een kwart van de getroffen regio’s duurde het conflict minstens negen jaar. Die oorlogen hebben een negatieve invloed gehad op de populaties grote zoogdieren. Populaties die in oorlogsvrije gebieden stabiel waren, bleken slechts een minieme verhoging van een conflictsituatie nodig te hebben om aan een neerwaartse spiraal te beginnen. De dieren werden vaak gejaagd voor vlees en handelsgoederen zoals ivoor.”

“Geen enkele andere factor had op de dalende populaties dezelfde consistente impact,” zegt professor Daskin nog. “Er kon geen significante invloed worden opgemerkt van gebeurtenissen zoals mijnontginning, verstedelijking, corruptie of droogte. Er was zelfs geen relatie met het aantal menselijke slachtoffers van een gewelddadig conflict. Gelukkig kon worden vastgesteld dat zelfs de meest getroffen natuurgebieden nog altijd in staat tot herstel bleken. Nagenoeg op geen enkele locatie moest een totale uitsterving van bepaalde populaties worden genoteerd. Met een gepast beleid en voldoende mogelijkheden zou het meestal mogelijk moeten zijn om het verlies tot stilstand te brengen en om te keren.”

Lees Verder

19:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, afrika |  Facebook |

30-10-17

Natuur heeft positieve impact op cognitieve ontwikkeling kinderen

Kinderen die in een omgeving met meer natuur opgroeien, zijn aandachtiger. Dat is de conclusie van het onderzoek van wetenschappers aan het Barcelona Institute for Global Health (IS Global) bij vijftienhonderd kinderen uit de omgeving van Sabadell en Valencia, die gedurende een periode van tien werden gevolgd. De Spaanse wetenschappers zeggen met de studie een eerste keer te hebben kunnen aanwijzen dat een langdurige residentiële blootstelling aan een natuurlijke omgeving een positieve impact heeft op het aandachtsvermogen van kinderen. De resultaten tonen volgens de onderzoekers dan ook dat een natuur in de stad belangrijk is voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen.

Uit een eerder onderzoek van IS Global kon worden afgeleid dat een omgeving met natuur in de omgeving van scholen de cognitieve ontwikkeling van kinderen tussen zeven en tien jaar kon versterken. “Het nieuwe onderzoek toont echter aan dat ook een natuurrijke omgeving van de woning een positieve impact kan hebben op de ontwikkeling van het kind,” aldus hoofdonderzoeker Payam Dadvand. Groene ruimtes in de steden promoten ook echter sociale connecties en fysieke activiteit. Bovendien vermindert de aanwezigheid van natuur de luchtvervuiling en lawaaihinder. Daarom is natuur van essentieel belang voor de ontwikkeling van de hersenen van de volgende generaties.

Vastgesteld werd dat kinderen uit stadswijken met parken of andere vormen van natuur op aandachtsproeven superieure scores haalden. Bovendien bleken ze ook snellere reacties te laten optekenen. De onderzoekers merken wel op dat nog verdere studies zouden moeten worden georganiseerd, waarbij de impact van verschillende varianten van natuur op de ontwikkeling zou worden nagegaan. “Voorlopig blijft het een open vraag of een blootstelling aan verschillende types van vegetatie ook een andere impact zou kunnen hebben op de ontwikkeling van jonge kinderen,” benadrukt Jordi Sunyer, hoofd van het Child Health Programma bij IS Global. “

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur |  Facebook |

23-03-17

Ook natuurdocumentaire kan de stress verzachten

Een verblijf in de natuur heeft een positieve impact op het mentale welzijn, maar dat geldt ook voor natuurdocumentaires. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California en BBC Earth bij 7.500 televisie-consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, India, Singapore, Australië en Zuid-Afrika, die naar hun gevoelens werden gevraagd nadat ze een natuurdocumentaire, een drama en een nieuwsuitzending hadden bekeken. De grootste impact van de natuurdocumentaires kon worden opgemerkt bij jongeren tussen zestien en vierentwintig jaar. Ook werd een sterkere invloed geregistreerd bij vrouwen dan bij mannen.

“Ik ben er al lang van overtuigd dat de natuur en het zich op sublieme en mooie landschappen in schilderijen, film en video een belangrijke invloed heeft op de visie van de mens op de wereld,” benadrukt onderzoeksleider Dacher Keltner, professor psychologie aan de University of California. “Een confrontatie met de natuur kan bovendien tot bescheidenheid stimuleren, een grotere nadruk leggen op de belangrijke levensdoelen en het egocentrisme inperken. In vergelijking met nieuws en drama leiden natuurprogramma’s tot een duidelijke stimulans van gevoelens van bewondering, nieuwsgierigheid, blijheid en verwondering. Anderzijds kon een reductie van boosheid, stress en vermoeidheid worden gemeld.”

“Het is bijzonder belangrijk te melden dat de blootstelling aan natuurprogramma’s in zes verschillende landen tot eenzelfde positief resultaat leidt,” betoogt professor Keltner. “De resultaten van de studie tonen ook dat jongeren onder een zware druk gebukt gaan, maar maakt tevens duidelijk dat natuur een instrument kan zijn om hun psychisch welzijn te verbeteren.” De onderzoeker merkt op dat natuur een positieve impact heeft op de concentratie en productie. Bovendien kan volgens hem een versterking van het sociale gedrag worden opgemerkt, terwijl eveneens een grotere bereidheid tot samenwerking tot stand zou komen. Maar ook de fysieke gezondheid zou van de natuurbeelden profiteren.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur |  Facebook |

01-03-17

Vogels hebben een positieve impact op de mentale gezondheid

Bewoners van een wijken met een sterkere aanwezigheid van vogels, struiken en bomen lopen een lager risico op depressies, angstigheid en stress. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter, de British Trust for Ornithology en de University of Queensland bij nagenoeg driehonderd mensen van verschillende leeftijd, inkomen en etnische afkomst in de Engelse stegen Milton Keynes, Bedford en Luton. De onderzoekers merken op dat een relatie kan worden gevonden met onder meer het aantal vogels dat kon worden opgemerkt. De soort vogels die kon worden opgemerkt, bleek daarentegen geen impact te hebben.

“Proefpersonen die de kans hebben vogels, struiken en bomen rond de woning te ontwaren, kunnen op een betere mentale gezondheid rekenen,” benadrukt onderzoeksleider Daniel Cox, professor ecologie aan de University of Exeter. “Dat geldt zowel voor inwoners van de stadskernen als voor de populatie van voorsteden met een grotere aanwezigheid van groenaanleg. Personen die de vorige week minder gelegenheid hadden gehad in de buitenlucht te vertoeven, bleken ook sneller geneigd symptomen van angstigheid of depressies te vertonen.” Eerder al stelde Cox vast dat het observeren van vogels aan het individu een gevoel van ontspanning en verbondenheid met de natuur bezorgt.

“Het is duidelijk dat de natuur een impact kan hebben op de mentale gezondheid,” benadrukt Daniel Cox. “De aanwezigheid van vogels en natuur rond de bewoning lijkt dan ook een veelbelovend instrument voor de preventieve gezondheid. Bovendien kunnen steden door natuur een gezondere en gelukkiger levensomgeving worden.” Er wordt tevens opgemerkt dat de resultaten van de studie ook een impact kunnen hebben op stedenbouw. De aanplanting van een bosgebied aan de rand van de stad kan immers wel goed zijn voor het leefmilieu, maar kleinere groenzones in de woonwijken kunnen een positievere impact hebben op de mentale gezondheid van de bevolking.

Eerder onderzoek toonde ook al aan dat vogelgezang kan helpen om de mentale vermoeidheid van een dag geconcentreerd werd te verwerken.

Lees Verder

17:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur |  Facebook |

21-02-16

Ook planten en dieren maken gebruik van bedrog en misleiding

Ook planten en dieren proberen herhaaldelijk met bedrog en misleiding hun kans op overleving en reproductie te verbeteren. Dat is de conclusie van het boek ‘Cheats and Deceits: How Animals and Plants Exploit and Mislead’ van auteur Martin Stevens, professor evolutionaire biologie aan het Centre for Ecology and Conservation van de University of Exeter. De onderzoeker merkt op dat vaak moet worden vastgesteld dat soorten andere objecten of organismen in de omgeving proberen te kopiëren om zich te beschermen, andere verleiden hun nakomelingen op te voeden, prooien te vangen en partners voor reproductie aan te trekken.

“Ook in de natuur is misleiding een alledaagse zaak,” merkt Martin Stevens op. “Bovendien blijkt dat een economisch gebruik van de waarheid het verschil tussen leven en dood kan betekenen. Een aantal voorbeelden van misleiding in de dierenwereld zijn wijd bekend, zoals de gesofisticeerde gelijkenis die sommige springspinnen voor hun eigen beveiliging met mieren vertonen of de strategieën die de koekoek gebruikt om voor zijn nakomelingen gastouders te zoeken. Andere opmerkelijke voorbeelden van bedrog en camouflage in de natuur zijn daarentegen pas onlangs aan de oppervlakte gekomen.”

Bedrog wordt in de maatschappij algemeen negatief benaderd, maar in de natuur blijkt het concept volgens professor Stevens één van de meest efficiënte strategieën om de overlevingskansen te verhogen. “Misleiding is bij flora en fauna heel gewoon,” merkt hij op. “De natuur kent geen morele oordelen. In die wereld geldt alleen overleving en reproductie. Bedrog om een predator te misleiden zijn even waardevol als de snelheid of behendigheid om aan de vijand te ontsnappen. Misleiding is in de natuur een overlevingsstrategie die massaal werd geadopteerd.” Volgens Martin Stevens gaat misleiding in de natuur, zoals fossiele vondsten hebben aangetoond, minstens 125 miljoen jaar terug.

Andere wetenschappers menen dat bedrog in de natuur zelfs teruggaat tot het vroege maritieme leven ongeveer 500 miljoen jaar geleden, waarbij onschadelijke armpotigen de alarmsignalen van giftige soortgenoten zouden hebben gekopieerd om predatoren af te schrikken.

Lees Verder

17:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, bedrog, misleiding |  Facebook |

12-02-16

Conflicten met roofdieren vaak te wijten aan risicovol gedrag

Wanneer personen in de natuur door grote carnivoren worden aangevallen, is er vaak sprake van risicovol gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) in Spanje naar bijna zevenhonderd incidenten tussen mensen en roofdieren zoals beren, wolven, coyotes en poema’s de voorbije zestig jaar in Noord-Amerika, Rusland en drie Europese landen. Ongeveer de helft van alle incidenten konden volgens de onderzoekers minstens gedeeltelijk aan het risicovol gedrag van de slachtoffers worden toegeschreven. Ook wordt opgemerkt dat een betere educatie zou moeten helpen het probleem in de toekomst te beperken.

“Elk jaar bleek een groter aantal conflicten tussen mensen en carnivoren te moeten worden geregistreerd,” merkt onderzoeksleider Vincenzo Penteriani op. “Bovendien kon ook worden vastgesteld dat tijdens diezelfde periode ook een duidelijke stijging kon worden vastgesteld van het aantal mensen dat zich in de wilde natuur begeeft. Daarbij kon echter ook vaak worden opgemerkt dat het gedrag van de mens niet altijd aan die omgeving is aangepast. Onder meer bleek dat men vaak kinderen onbewaakt in de omgeving liet rondlopen, terwijl anderen zich met de hond aan de leiband in een gebied met wilde dieren begeven. Ook bleken vaak problemen te ontstaan door de beslissing het spoor van aangeschoten wild te volgen.”

De toenemende aanwezigheid van de mens in het leefgebied van wilde dieren moet volgens de onderzoekers ook worden toegeschreven aan de toenemende activiteit op het gebied van natuurbehoud. De onderzoekers wijzen er echter ook nog op dat grote carnivoren zoals beren of wolven jaarlijks nog altijd veel minder slachtoffers maken dan muskieten, spinnen, bijen en hoefdieren. De percepties van het publiek over de moordzucht van de carnivoren is volgens Penteriani grotendeels te wijten aan een overdreven mediabelangstelling, die de feiten vaak gekleurd meegeeft.

Lees Verder

16:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, carnivoren |  Facebook |

29-05-14

Buitenactiviteit creëert spirituele band met de natuur

Meer tijd in de open natuur zal kinderen een grotere spirituele band met de aarde bezorgen. Bovendien zullen deze kinderen het gevoel hebben dat ze inspanningen moeten doen om de planeet te beschermen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University bij een groep kinderen van zeven en acht jaar. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat een verblijf van vijf tot tien uur per week in de buitenlucht leidde tot een sterke band met de natuur. De wetenschappers wijzen er dan ook op dat de levensstijl van de huidige generatie een belangrijke impact kan hebben op de toekomstige visie van de mensheid op de natuur.

Lees Verder

13:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur |  Facebook |

22-01-14

Groene stadsruimtes bevorderen de mentale gezondheid

Een grotere aanwezigheid van groene ruimtes in een stedelijke omgeving kan duurzame voordelen opleveren voor de mentale gezondheid van de bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter bij meer dan duizend Britten die van woonplaats veranderden. De onderzoekers stelden vast dat een verhuis naar een groenere omgeving in de stad een onmiddellijke positieve impact heeft op de mentale gezondheid die minstens gedurende een periode van drie jaar kan worden geregistreerd. Een verhuis naar een minder groene stadsomgeving blijkt daarentegen een negatieve impact te hebben op de mentale gezondheid.

“Het onderzoek toont aan dat groene ruimtes een belangrijke impact hebben op het welzijn van de bevolking,” voert onderzoeksleider Ian Alcock, docent volksgezondheid aan de University of Exeter. “De resultaten van de studie zouden dan ook voor het beleid een leidraad moeten zijn bij de stadsplanning, waarbij garanties zou dienen geboden te worden voor het inplanten van voldoende groene ruimtes en parken. Die beslissingen kunnen immers een langdurige positieve impact hebben op de lokale gemeenschappen.” De onderzoekers merken op dat een verhuis naar een groene omgeving bij de respondenten mentaal onmiddellijk een positief resultaat opleverde. Bovendien blijkt dat effect zich ook op langere termijn uit te strekken.

Anderzijds blijkt een verhuis naar een minder groene omgeving al een negatieve impact te hebben vooraleer de bewoner zich in zijn nieuwe omgeving heeft gevestigd. Nadat de verhuis helemaal is afgerond, zou de tevredenheid zich wel opnieuw op het oude niveau herstellen. Een achterliggende reden voor de relatie tussen groene ruimte en tevredenheid kon nog niet worden gegeven. Volgens waarnemers kan niet worden uitgesloten dat beide fenomenen onafhankelijk naar een gezamenlijke basis wijzen. Onder meer wordt er daarbij op gewezen dat groene stadswijken meestal ook ruimere en comfortabele woningen tellen, wat een basis voor een grotere tevredenheid zou kunnen vormen.

Lees Verder

13:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, gezondheid |  Facebook |

07-01-14

Bedrijven dienen meer aandacht te besteden aan natuurlijk kapitaal

Bedrijven dienen aan natuurlijk kapitaal een grotere aandacht te besteden. Dat is de conclusie van een rapport van consulent KMPG en de organisaties Fauna & Flora International (FFI) en de Association of Chartered Certified Accountants (Acca). Opgemerkt wordt dat de ondernemingen door een overmatig gebruik en een onderwaardering van natuurlijke grondstoffen uiteindelijk met grote verliezen geconfronteerd dreigen te worden. Er wordt aan toegevoegd dat de niet verrekende economische grondstoffen-activiteiten wereldwijd een kost van 7,3 biljoen dollar per jaar vertegenwoordigen. Dat komt overeen met 13 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product dat vier jaar geleden werd gerealiseerd.

“Die kosten omvatten onder meer de uitstoot van broeikasgassen, landconversies, pollutie, het uitputten van natuurlijke rijkdommen, afvalproductie en de schade en gezondheidsproblemen die deze activiteiten veroorzaken,” voeren de onderzoekers aan. “Indien een aantal cruciale sectoren - zoals steenkoolcentrales, veehouders en cementproducenten - financieel verantwoordelijk zouden worden gesteld voor de sociale kosten van de ecologische schade en het gebrek aan duurzaam grondstoffengebruik, zouden deze industrieën met een fundamenteel economisch verlies worden geconfronteerd. De omvang van de risico’s rond natuurlijk kapitaal is gigantisch.”

“Het natuurlijk kapitaal van de wereld, opgebouwd door biodiversiteit en ecosystemen en hun aanverwante services, vormt de basis van vele nationale economieën, maar wordt aan een alarmerend tempo uitgehold,” wordt in het rapport gewaarschuwd. "Economische activiteiten met een negatieve ecologische impact kunnen met bijzonder hoge, maar zelden herkende, kosten en risico’s gepaard gaan. Cruciale stakeholders, zoals investeerders, blijken de prestaties van bedrijven nog altijd louter op basis van financiële parameters te beoordelen. Er wordt echter steeds meer erkend dat ook ecologische en sociale factoren in de beoordeling dienen te worden opgenomen.”

“Ondernemingen, investeerders, accountants en overheden moeten beseffen dat de uitholling van het natuurlijk kapitaal gepaard gaat met een brede waaier van risico’s voor het bedrijfsleven, zoals een grotere strijd voor grondstoffen, een strengere regelgeving en een moeilijker toegang tot financiering,” stippen de onderzoekers nog aan. “Deze elementen zullen in de toekomst dan ook steeds vaker in de zakelijke verslaggeving en het beslissingsproces moeten worden opgenomen. Die strategie biedt bovendien ook een aantal voordelen, zoals een efficiënter risico-management en een versterking van de concurrentiekracht. Een aantal bedrijven heeft het natuurlijk kapitaal als risico op lange termijn al in zijn beleid opgenomen.”

Onder meer wordt erop gewezen dat de Braziliaanse landbouwgroep BRF Brasil de ontbossing van het Amazone-regenwoud in zijn risico-management heeft opgenomen, terwijl de Amerikaanse groep Tyson Foods het natuurlijk kapitaal-risico linkt aan zijn operationele werking en financiële prestaties.

Lees Verder

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kapitaal, natuur |  Facebook |

29-12-13

Heel de natuur maakt gebruik van het coöperatieve model

De verdeling van arbeid is efficiënter dan een leven zonder hulp van anderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan Max Planck Institute for Chemical Ecology en de Friedrich Schiller University in Jena bij microben. De onderzoekers stelden daarbij dat bacteries die elkaars behoeften aanvullen 20 procent efficiënter bleken te zijn in de productie van de noodzakelijke amino-zuren. De Duitse wetenschappers stellen dat de resultaten van hun onderzoek helpt duidelijk maken waarom het coöperatieve model in de hele natuur algemeen met succes wordt gehanteerd. Er wordt opgemerkt dat sommige bacteriën zonder een partner zelfs niet kunnen bestaan.

Lees Verder

10:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, arbeid, max planck |  Facebook |

23-08-13

Natuur in de stad heeft impact op obesitas-niveau

Een milieuvriendelijke stadsomgeving heeft een duidelijke impact op het gezondheidsgedrag van de inwoners. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Western Australia en de Yale University bij meer dan tienduizend inwoners van de Australische stad Perth. De onderzoekers stelden vast dat de bevolking in de meest milieuvriendelijke wijken 22 procent minder kans hadden om aan obesitas of overgewicht te lijden dan de bewoners van de minst milieuvriendelijke wijken. De meest positieve impact werd echter opgemerkt bij milieuvriendelijke verbindingen, zoals lanen met bomen en andere aanplantingen, tussen verschillende stadsentiteiten, waardoor het risico met 25 procent zou worden ingeperkt.

“Het lichaamsgewicht wordt door een samenspel van een brede reeks factoren beïnvloed,” merkt onderzoeker Gavin Pereira, professor epidemiologie aan de University of Western Australia, op. “Onder meer genetica, dieet en lichaamsbeweging kunnen een impact hebben op het lichaamsgewicht, maar eerdere studies hebben ook een verband aangetoond met onder meer sociaal-economische factoren en sociale netwerken. Over de invloed van de natuurlijke omgeving waren tot nu toe echter weinig concrete gegevens bekend.” De onderzoekers merken op dat een groene omgeving de lokale bevolking wellicht aanzet tot extra lichaamsbeweging.

“Vooral opvallend is echter de vaststelling dat niet de totale hoeveelheid natuur, maar wel de diversiteit van aanplantingen in een buurt een impact blijkt te hebben op overgewicht,” zegt Gavin Pereira nog. “Het beleid zou dan ook voor groenaanplantingen moeten zorgen langs trajecten naar bestemmingen op wandelafstand, zoals winkels en diensten, maar tegelijkertijd zou moeten gezorgd worden voor de aanwezigheid van goed onderhouden parken met gemakkelijke toegangswegen en parkinggelegenheid.” Er is volgens professor Pereira nog wel verder onderzoek nodig om uit te maken welke specifieke groenvoorzieningen een impact kunnen hebben op de gezondheid.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, gezondheid, obesitas |  Facebook |

19-07-13

Verwante soorten kiezen voor verschillende voedselbronnen

Nauw verwante soorten maken minder vaak van dezelfde bronnen gebruik dan minder gelijkaardige populaties. In praktijk is het de competitie voor de bronnen en niet de verwantschap die de voeding van een gemeenschap bepaalt. Dat is de conclusie van wetenschappers van het Muséum National d'Histoire Naturelle en de Exeter University. Onder druk van deze concurrentie hebben nauw verwante soorten zich volgens de wetenschappers toegelegd op verschillende voedselbronnen. De resultaten van het onderzoek kan volgens de onderzoekers een belangrijk inzicht bieden in de evolutie van ecologische gemeenschappen onder de invloed van klimaatverandering en invasieve soorten.

Lees Verder

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, voeding |  Facebook |

12-06-13

Bescherming wordt gereserveerd voor celebrity-diersoorten

Wereldwijd worden ongeveer twintigduizend diersoorten met uitsterven bedreigd, maar amper tachtig celebrity-soorten, zoals pandaberen of tijgers, trekken de grootste aandacht naar zich toe. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het National Environmental Research Program en The University of Queensland in Australië. De onderzoekers stellen dat de wereld bijzonder inefficiënt omgaat met de keuze van diersoorten die daadwerkelijk op beschermende maatregelen kunnen rekenen. Dat heeft volgens de Australische onderzoekers geleid tot het uitsterven van soorten die relatief gemakkelijk hadden kunnen worden gered.

"Amper tachtig diersoorten worden door internationale organisaties naar voor geschoven om budgetten voor natuurbehoud te verzamelen," merkt onderzoeksleider Hugh Possingham, professor aan de University of Queensland, op. "Deze celebrity-soorten - zoals pandaberen, tijgers, leeuwen en neushoorns - hebben een charismatische uitstraling en een groot marketing-potentieel, waarvoor succesvolle programma's kunnen worden opgezet. Bovendien worden de meeste fondsen besteed binnen een straal van honderd kilometer."

"Onbekende soorten in afgelegen gebieden hebben nagenoeg geen enkele kans om donorgelden te ontvangen," waarschuwt de onderzoeker nog. "De manier waarop de maatschappij zijn selectie voor sponsoringacties maakt, is niet transparant. Daardoor dreigen vele soorten onherroepelijk verloren te gaan. De meeste inspanningen worden gericht op Europa en Noord-Amerika, aangezien die regio's de grootste middelen hebben, terwijl in Brazilië, Mexico, Australië, Madagascar en Indonesië de nood aan hulpprojecten het grootste is."

"Men zou zich moeten focussen op de redding van biotopen in plaats van alle inspanningen te richten op een selecte groep van individuele soorten," merkt professor Possingham op. "Het verlies van een biotoop heeft een weerslag op meer dan tweeduizend soorten. Een verlies aan biotopen is wereldwijd de grootste bedreiging op het gebied van biodiversiteit. Bovendien zouden er inspanningen moeten worden gedaan om meer soorten een celebrity-status te bezorgen."

Lees Verder

14:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bescherming, natuur |  Facebook |

01-05-13

Natuur noodzakelijk voor een gezonde en veilige stad

Natuur in de stad zorgt voor een gelukkiger, veiliger en gezonder bevolking. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Queensland in Australië op basis van een reeks onderzoeksprojecten in verscheidene landen. De onderzoekers merken op dat het onderhoud van natuur in een stadsomgeving vaak meer inspanningen vergt dan milieuprojecten in landelijke gebieden, maar die extra kost wordt volgens hen ruimschoots gecompenseerd door de grote voordelen die natuurprojecten binnen dichtbevolkte agglomeraties bieden.

"De nabijheid van natuur heeft een positieve impact op de gezondheid en het denkvermogen van de bewoners en helpt geweld en agressie in de gemeenschap te beperken," merkt onderzoeksleider Richard Fuller, bioloog aan de University of Queensland, op. "De aanwezigheid van natuur creëert belangrijke voordelen voor vele aspecten van het leven, met inbegrip van de mentale en fysieke gezondheid, sociale relaties en zelfs het spirituele welzijn."

Richard Fuller merkt op dat diverse studies hebben uitgewezen dat het onderhoud van de conditie in parken of bossen helpt om stress te verdrijven, terwijl diezelfde activiteit in een bewoond gebied geen enkel resultaat opleveren. Ook blijkt dat kinderen die in de natuur verblijven een betere mentale gezondheid en een verbeterd zelfbeeld vertonen. Bovendien heeft het uitzicht vanuit een ziekenhuiskamer op bomen of andere natuurelementen volgens de onderzoeker een positieve impact op het genezingsproces van de patiënt.

"Natuur biedt een win-win situatie aan het leefmilieu en de maatschappij," voert Richard Fuller aan. "Daarom moet gestreefd worden naar het behoud van groene ruimtes in de stedelijke omgeving en mag deze natuur niet worden opgeofferd aan projectontwikkeling."

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, natuur |  Facebook |

05-03-13

Mens beseft een gevaar te zijn voor andere soorten

De mens beseft dat de bevolkingsaangroei een bedreiging vormt voor andere soorten op de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Center for Biological Diversity. De onderzoekers stelden vast dat bijna 66 procent van de Amerikaanse bevolking van mening is dat de aangroei van de wereldwijde bevolking de oorzaak kan zijn voor het uitsterven van andere soorten en de maatschappij de verplichting heeft om in te grijpen indien de situatie nog verergert. Daarnaast geeft 59 procent van de ondervraagden toe dat de bevolkingsaangroei een belangrijk probleem vormt voor het leefmilieu. Volgens 54 procent zou een stabilisering van de bevolking het leefmilieu helpen beschermen.

Lees Verder

18:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, mens, leefmilieu |  Facebook |

Vrouwelijke dier in onderzoek vaak afgeschilderd als femme fatale

Vrouwelijke dieren worden door onderzoekers systematisch met onterechte seksuele stereotypes omschreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of St Andrews. De onderzoekers stellen dat culturele stereotypes blijkbaar een invloed kunnen hebben op de percepties over het seksuele gedrag in de dierenwereld. Opgemerkt wordt dat onderzoekers daarbij vrouwelijke dieren vaak omschreven worden als agressieve, vraatzuchtige en hebzuchtige wezens. Daarbij dreigen de wetenschappers volgens het rapport een negatief stereotype van seksueel agressief gedrag op te bouwen, vergelijkbaar met de femme fatale uit de cinema noir.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, femme fatale |  Facebook |

01-02-13

Zweden maakt jacht op wolven opnieuw mogelijk

Zweden heeft opnieuw de jacht op wolven mogelijk gemaakt. De beslissing moet volgens het Zweedse Environmental Protection Agency de inteelt in de wolvenpopulatie tegen de gaan en een gezond wildbestand te handhaven. Milieuverenigingen hebben echter aangevoerd dat de jacht een inbreuk pleegt tegen de regelgeving van de Europese Unie. Het Zweedse milieubureau heeft de toelating gegeven om in specifieke gebieden zestien wolven te doden. De Zweedse wolvenpopulatie zou op dit ogenblik uit ongeveer tweehonderdzeventig exemplaren bestaan, verdeeld over een dertigtal roedels.

Lees Verder

17:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden, natuur, wolf |  Facebook |

27-10-12

Behoud natuursoorten kost 80 miljard dollar per jaar

Wereldwijd moet ongeveer 80 miljard dollar per jaar geïnvesteerd worden om het risico op het uitsterven van alle bedreigde soorten te bestrijden. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Sussex. Die kost, die bovendien amper 20 procent bedraagt van de wereldwijde consumptie aan softdrinks, zou volgens de onderzoekers bovendien meer dan worden terugbetaald door de economische, wetenschappelijke en maatschappelijke baten van het behoud van het natuurlijke erfgoed.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, biodiversiteit |  Facebook |

27-09-12

Tijger past zich aan voor coëxistentie met de mens

Tijgers proberen zich aan te passen om met de mensheid te kunnen samenleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van biologen in Chitwan National Park in Nepal, waar ongeveer honderdtwintig tijgers leven. Langs de rand van het natuurreservaat zijn verscheidene dorpen gevestigd, maar de bevolking trekt geregeld het gebied binnen om onder meer hout te verzamelen. Uit beeldopnames blijkt dat de tijgers en de dorpelingen exact dezelfde paden volgen, maar die trajecten wel op andere tijdstippen van de dag neemt. Normaal zijn tijgers constant actief, maar in Nepal hebben de dieren zich tot een nachtsoort ontwikkeld. De bevolking heeft immers de gewoonte om tijdens de nacht de bossen te mijden.

Lees Verder

15:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tijger, natuur, nepal |  Facebook |

30-08-12

Invasieve soorten hebben grote impact op bruto binnenlands product

Invasieve soorten veroorzaken jaarlijks wereldwijd voor een gigantische schade. Dat zeggen wetenschappers van het Centre of Excellence for Invasion Biology aan de University of Stellenbosch in Zuid-Afrika. Bovendien blijken die kosten ook steeds verder oplopen, aangezien steeds meer soorten uiteindelijk terecht komen waar ze van nature niet thuishoren. Waarnemers hebben het daarbij over een globalisering van de natuur en waarschuwen dat deze trend moeilijk te stoppen zal zijn. Ruim een decennium geleden werd de wereldwijde schade van invasieve soorten geraamd op meer dan 1,4 triljoen dollar. Dat kwam overeen met 5 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product. Volgens de International Union for Conservation of Nature (IUCN) betekenen invasieve soorten inmiddels de derde grootste bedreiging voor het voortbestaan van populaties. Er wordt echter aan toegevoegd dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen schadelijke import en invasieve soorten die nuttig zijn voor de natuur.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, invasieve soorten |  Facebook |

08-07-12

Baltische Zee even kwetsbaar als het noordpoolgebied

De Baltische Zee is even bedreigd en kwetsbaar dan het noordpoolgebied. Dat zeggen Russische wetenschappers. Het gebied heeft volgens hen immers een bijzondere maritiem ecosysteem dat door incidenten snel uit zijn evenwicht kan worden gebracht. Bovendien vormt de Baltische Zee een uitzonderlijk drukke vaarroute die meer dan de helft van het Russische containervervoer en één derde van alle Russische olie-export moet verwerken. Opgemerkt wordt dat de Baltische Zee een ramp zoals het ongeval met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico niet zou overleven.

Lees Verder

11:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: baltische zee, natuur, scheepvaart |  Facebook |

04-07-12

Britse openbare bossen mogen niet worden verkocht

De Britse openbare bossen vormen nationale activa die niet zouden mogen worden verkocht. Dat is de conclusie van een rapport van het Independent Forestry Panel. Er wordt opgemerkt dat deze bosgebieden een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot een duurzaam economisch herstel. De Britse overheid had in het verleden plannen gemaakt om een gedeelte van zijn staatsbossen te verkopen, maar schortte die intentie in maart vorig jaar op, onder meer nadat meer dan een half miljoen burgers een petitie tegen het voornemen hadden ondertekend. De Britse overheid zegt de aanbevelingen van het rapport te zullen respecteren en de verkoopplannen definitief te zullen opbergen. Volgens het rapport moet er een nieuw kader worden gecreëerd om het biologische en sociale kapitaal van de bosgebieden, naast de opbrengst van houtproducten, te valoriseren.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, bos, milieubehoud |  Facebook |

05-02-12

Olifant mogelijk wapen tegen grote Australische bosbranden

Het uitzetten van olifanten zou kunnen helpen om in Australië grote bosbranden te voorkomen. Dat heeft David Bowman, professor ecologie aan de University of Tasmania, gezegd. De onderzoeker zegt dat de bosbranden met minder radicale middelen niet meer onder controle te houden zullen zijn. De huidige maatregelen zijn volgens Bowman niet meer dan lapwerk, dat bovendien bijzonder duur en totaal inefficiënt is. Er moet volgens de ecoloog dan ook buiten de normale strategieën worden gedacht om het probleem te helpen bestrijden.

Professor Bowman geeft toe dat zijn voorstel provocatief kan lijken, maar het is volgens hem dan ook bedoeld om iedereen wakker te maken en de ernst van de situatie duidelijk te maken. "De omvang van het Australische landschap maken rooibeurten en besproeiing vanuit de lucht weinig praktisch," merkt hij op. "Bovendien moet er een biologische oplossing voor het probleem worden gevonden." Bowman stelt dat olifanten ervoor zouden kunnen zorgen dat het savanne-gras, oorzaak van vele bosbranden, geen kans krijgt om te groeien.

Ook zou men volgens Bowman de Australische aboriginals een permanente opdracht kunnen geven om aan natuurbeheer te doen. Dat heeft volgens hem het voordeel dat de gezondheid van de aboriginal-populatie gevoelig zou verbeteren wanneer hen een belangrijke taak zou worden toevertrouwd. Niet iedereen is echter gewonnen voor het idee van David Bowman. Er wordt onder meer gewezen op het feit dat het uitzetten van andere soorten eerder al tot gigantische problemen heeft geleid.

21:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, brand, natuur, olifant |  Facebook |

11-12-11

Jacht plaatselijke dorpelingen bedreiging voor orang oetan

Dorpelingen op het Indonesische gedeelte van Borneo doden minstens 750 orang oetans per jaar. Een aantal dieren worden gedood om de oogsten te beschermen, terwijl andere gejaagd worden om hun vlees. Dat blijkt uit een rapport van een groep natuurorganisaties, waaronder Nature Convervancy, het World Wildlife Fund en de Association of Indonesian Primate Experts and Observers. Die praktijken zijn volgens de onderzoekers een groter gevaar voor het voortbestaan van de soort dan eerder was gedacht.

De dorpelingen op Borneo jagen vaak op orang oetans om hun oogsten te beschermen. Indonesië, waar ongeveer 90 procent van de totale wildpopulatie van orang oetans leeft, was minder dan vijftig jaar geleden volledig bedekt met regenwouden, maar de helft daarvan is inmiddels gerooid voor timmerhout, pulp en papier en meer recent palmolie-plantages. Dat heeft ertoe geresulteerd dat de resterende 60.000 orang oetans in een versnipperde, gedegradeerde biotoop moeten leven en daardoor vaak in conflict komen met mensen.

"Het onderzoek wijst echter ook uit dat de orang oetans ook diep in het regenwoud worden gejaagd," merken de onderzoekers op. De wetenschappers zeggen verbaasd te zijn dat de helft van de ondervraagde dorpelingen toegaf de orang oetans te jagen en op te eten. In een aantal gevallen werd het vlees gegeten nadat de dieren waren gedood omdat ze het landbouwgebied waren binnen gedrongen, maar ook werd er rechtstreeks voor voeding gejaagd. Er wordt wel opgemerkt dat geen enkele respondent gewag maakte van een systematische jacht.

16:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: borneo, natuur, orang oetan |  Facebook |

21-10-11

Bossen cruciaal voor voedselgarantie in arme gebieden

Het herstellen en beschermen van bosgebieden en het aanplanten van bomen op kleine landbouwbedrijven vormen cruciale stappen om te beletten dat de hongersnood in de Hoorn van Afrika nog zou terugkeren. Dat is de conclusie van experts van het Center for International Forestry Research van World Agroforestry Centre (ICRAF). Opgemerkt wordt dat de ontbossing en andere vormen van landdegradatie door menselijke activiteiten een veel grotere bijdrage hebben geleverd tot de problemen dan de droogte.

De hongersnood in de Hoorn van Afrika heeft de voorbije periode aan tienduizenden mensen het leven gekost en miljoenen anderen met hongersnood geconfronteerd. Het zwaarst getroffen was Somalië, dat ook de grootste ontbossing heeft gekend. "Bossen en bomen vormen in vele gevallen de levensbasis voor kwetsbare gezinnen, zoals huishoudens die door vrouwen worden geleid," merkt Frances Seymour, directeur-generaal van het Center for International Forestry Research, op.

"Ontbossing en landdegradatie vormen echter een belemmering om zich te wapenen tegen rampen en zich aan te passen aan de klimaatverandering," stelt Seymour. Het onderzoek wees uit dat bossen een cruciale verdediging vormen tegen armoede en ongeveer een kwart van het inkomen van de betrokken gezinnen genereren. Opgemerkt wordt dat bossen belangrijk zijn om onder meer vochtigheid en voedingsstoffen in de grond te houden en een buffer opwerpen tegen erosie. Bovendien vormen ze ook een bron van inkomen en brandstof.

18:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bos, hoorn van afrika, natuur, voeding |  Facebook |

02-08-11

Interactie belangrijk voor stimuleren duurzaam gedrag

Interactie met de gemeenschap speelt een belangrijke invloed in de adaptie van duurzaam gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Center for Systems Integration and Sustainability aan de Michigan State University. Daarbij wordt opgemerkt dat landbouwers in het Wolong Nature Reserve in het zuidwesten van China meer geneigd waren om hun gronden in een milieuproject in te schrijven wanneer ze daarover met hun buren hadden gepraat. In het betrokken natuurpoject wordt landbouwgrond opnieuw omgezet in bossen of graslanden.

De landbouwers in het Wolong Nature Reserve krijgen een vergoeding in graan voor de transformatie van hun land. Die vergoeding vertegenwoordigde in het midden van het voorbije decennium ongeveer 8 procent van het inkomen van de landbouwers. "Om algemene milieudoelstellingen te realiseren, moet er buiten de traditionele economische en regelgevende benaderingen worden gekeken," merkt onderzoeksleider Jianguo Liu op in het magazine ScienceDaily.

De onderzoekers merkten op dat de bereidheid om landbouwgronden in te schrijven in het natuurprogramma steeg naarmate de Chinese boeren meer met elkaar over het project van gedachten wisselden. "Wanneer de landbouwers tien ontmoetingen hadden met hun buren, steeg het aantal inschrijvingen met meer dan 15 procent," voeren ze aan. "Met drie interacties werd een toename met 7,5 procent genoteerd. Het onderzoek maakt duidelijk dat de efficiëntie van het programma verbetert wanneer men mensen met elkaar laat praten."

11:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, wolong, natuur, landbouw |  Facebook |

13-06-11

Vooroordelen tegen invasieve soorten moeten worden weggenomen

De vooroordelen tegen invasieve soorten moeten worden weggenomen. Dat hebben een aantal wetenschappers gezegd. Daarbij wordt opgemerkt dat deze soorten evengoed zouden kunnen bestempeld worden als slachtoffers van een ontvoering, te wijten aan transport dat verbonden is met menselijke activiteiten. De onderzoekers merken op dat bij de veroordeling van invasieve soorten wordt voorbij gegaan aan ecologische en evolutionaire principes.

"Inlandse soorten worden in discussies stelselmatig met goede eigenschappen bedeeld, terwijl de invasieve soorten als een bedreiging worden bestempeld," merkt onderzoeksleider Mark Davies, professor aan het Macalester College in de Amerikaanse staat, op. "De problematiek wordt echter teveel van een ideologisch in plaats van wetenschappelijk oogpunt benaderd. Er moet uitgegaan worden van de impact van een organisme op het leefmilieu in plaats van te focussen op de herkomst."

"Bij het bepalen of een soort in een bepaald milieu thuis hoort, is gecompliceerder dan alleen maar vast te stellen wanneer en hoe het organisme in het gebied is terecht gekomen," voert Julie Stromberg, professor ecologie aan de Arizona State University, aan. De onderzoekers geven toe dat sommige ingevoerde organismen tot een uitsterven van andere soorten hebben geleid, maar ze voegen er aan toe dat ook niet alle inlandse soorten een goedaardige impact op het milieu hebben.

19:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: exoten, leefmilieu, natuur |  Facebook |

16-04-11

Uranium bedreigt Grand Canyon en Mount Rushmore

Een aantal van de indrukwekkendste landschappen van de Verenigde Staten - met inbegrip van de Grand Canyon en Mount Rushmore - worden mogelijk bedreigd door de stijgende wereldwijde vraag naar uranium. Dat is de conclusie van een rapport van de Pew Environment Group. In het rapport wordt de Amerikaanse regering opgeroepen om een aantal verouderde wetten rond het delven van goud en uranium af te schaffen en belangrijke landschappen te beschermen.

De Amerikaanse regering moet in juli een beslissing nemen over de verlenging van een moratorium op duizenden mijncleams rond de Grand Canyon, Mount Rushmore, Joshua Tree en Yosemite. "Indien het moratorium niet wordt verlengd, kan niets nog de mijnindustrie in de wegleggen om zijn claims door te drukken," merkt het rapport op. "De claims zijn nog altijd niet actief en de regering kan op dit ogenblik niets doen om te voorkomen dat de mijnactiveiten daadwerkelijk worden opgestart."

De Amerikaanse president Barack Obama nam kort na zijn aantreden de beslissing om belangrijke landschappen te beschermen. Daarbij legde hij een moratorium van twee jaar op in een aantal gevoelige gebieden. Ken Salazar, Amerikaans minister van binnenlandse zaken, moet nu beslissen over de verlenging van het moratorium. Milieuverenigingen merken echter op dat de Amerikaanse regering een aarzelende houding aanneemt in de strijd met de republikeinen over de bescherming van het natuurlijk erfgoed van de Verenigde Staten.

Alleen al in het gebied van de Grand Canyon werden meer dan 8.000 mijnclaims geteld. Het aantal claims in het westen van de Verenigde Staten is de jongste vijf jaar met 2.000 procent gestegen.

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grand canyon, mount rushmore, natuur, uranium |  Facebook |