30-08-17

Ondernemerschap bij millennials meer vrouwelijk getint

Bij vrouwen en ondernemerschap lijken de millennials een nieuwe trend te creëren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Manta op basis van een analyse van 4.600 ondernemingen in de Verenigde Staten. De onderzoekers merken op dat kleine en middelgrote ondernemingen nog steeds grotendeels door mannelijke babyboomers worden geleid, maar er wordt aan toegevoegd dat de vrouwelijke millennials met die traditie te lijken willen breken. Er kon immers worden vastgesteld dat vrouwen bij jonge ondernemers een aandeel van 43 procent hebben, tegenover 37 procent bij Generation X en 35 procent bij de babyboomers.

Wel wordt opgemerkt dat de babyboomers met een aandeel van 38 procent nog altijd de grootste groep Amerikaanse ondernemers vertegenwoordigen, gevolgd door Generation X met 32 procent en de millennials met 24 procent. De onderzoekers kwamen ook de vaststelling dat 48 procent van de Amerikaanse ondernemers bij de oprichting van het bedrijf nog geen veertig jaar oud was. Verder werd vastgesteld dat 33 procent van de Amerikaanse ondernemers over een universitair diploma beschikken, terwijl 17 procent een diploma van een andere hogere opleiding bezit en 26 procent met hogere studies was gestart.

De onderzoekers stelden ook vast dat een groot deel van de jonge ondernemers erkent gedreven te zijn door een streven om zich economisch zelfstandig te kunnen opstellen. Bij de babyboomers en Generation X wordt daarentegen vaker gewag gemaakt van een passie voor het product. Die verschillen kunnen volgens de studie ook tussen de geslachten worden vastgesteld. Mannen streven vooral naar zelfstandigheid, terwijl vrouwen vaak van een passie voor het product zouden getuigen. In totaal tellen de Verenigde Staten 28 miljoen eigenaars van kleine en middelgrote ondernemingen. Mannen hebben in die populatie een aandeel van 64 procent, tegenover 36 procent voor vrouwen.

Lees Verder

11:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemerschap |  Facebook |

04-01-17

Ondernemerschap is sterke ambitie bij Chinese studenten

Bij Chinese universiteitsstudenten kan een grote interesse in het ondernemerschap worden opgemerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Renmin University of China op basis van een enquête van meer dan vierhonderdduizend studenten aan nagenoeg achttienhonderd Chinse universiteiten en hogescholen. Vastgesteld werd dat slechts 10,2 procent van de ondervraagden naar eigen zeggen nooit heeft gedacht aan de oprichting van een eigen onderneming. Met het ondernemerschap willen de studenten vooral hun zelfstandigheid garanderen en een levensdroom vervullen.

Uit het onderzoek bleek dat ruim 37 procent van de ondervraagden in het ondernemerschap een mogelijkheid zag om de controle over zijn carrière en leven in eigen handen te houden. Daarnaast gaf meer dan 20 procent te kennen met een eigen zaak een levensdroom te willen vervullen. Voor bijna 16 procent is het ondernemerschap vooral een manier om geld te verdienen, terwijl ruim 10 procent zegt op een andere manier geen degelijke baan te kunnen vinden. Daarnaast wijst 10 procent op het maatschappelijk belang van de onderneming, terwijl 6 procent zich aangemoedigd voelden door stimulansen van de overheid.

Volgens Zhang Jingxiu, executive director van het Newjincin Research Institute, heeft de Chinese overheid een aantal maatregelen uitgevaardigd die studenten moeten aanmoedigen een eigen onderneming te starten. Daarbij wordt onder meer verwezen naar een flexibel onderwijssysteem, dat studenten toelaat om hun opleiding tijdelijk op te schorten om een onderneming op te richten. “Het is bovendien ook belangrijk dat de sociale opinie over startups is veranderd,” merkt Zhang Jingxiu op. “Studenten en ouders beschouwen startups als een opportuniteit en niet langer als een risico.” Zhang Rui, voorzitter van de Wanxue Education Group, merkt daarbij op dat bij startups niet van een mislukking kan worden gesproken.

“Ondernemers mogen niet op hun eerste poging worden afgerekend,” benadrukt Zhang Rui. “Geen enkele ondernemer wordt bij zijn eerste poging een succesvol zakenman.”

Lees Verder

09:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemerschap |  Facebook |

11-04-14

Volgende generatie vertoont grotere zin voor ondernemerschap

De volgende generatie zal mogelijk een grotere zin voor het ondernemerschap vertonen, maar zal door de afhankelijkheid van technologie tegelijkertijd wellicht ook verbaal minder communicatief zijn. Dat is de conclusie van consulent Thomas International bij bijna zeventienhonderd Britse scholieren. In vergelijking met de huidige beroepsbevolking blijken de scholieren volgens de onderzoekers dubbel zoveel interesse te tonen in eigenschappen die gelinkt kunnen worden aan een grotere voorkeur voor het ondernemerschap. Deze groep zegt te verwachten dat vrijheid, autoriteit, materiële belonigen en innovatie een onderdeel zullen vormen van hun professionele carrière.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemerschap |  Facebook |

09-02-14

Aantal ondernemingen geen bewijs van ondernemerschap

Het aantal kleine en middelgrote ondernemingen in een land mag niet worden gebruikt om de graad van het ondernemerschap weer te geven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Research Institute of Industrial Economics in Zweden. Er wordt immers opgemerkt dat vele kleine en middelgrote ondernemingen geen innovatie brengen en tot nieuwe groei leiden. De meeste bedrijven, zoals restaurants of garages, zijn volgens de Zweedse onderzoekers immers gericht op het repliceren van bestaande activiteiten. Slechts 10 procent tot 20 procent van de kleine en middelgrote ondernemingen heeft een innovatief karakter.

Lees Verder

11:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemerschap |  Facebook |

07-08-13

Opstandige jeugd basis voor productief ondernemerschap

Ondernemers vertoonden tijdens hun jeugd weliswaar vaak anti-sociale karaktereigenschappen, maar die tendens trekt zich niet door in de volwassenheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Friedrich Schiller Universität Jena en de University of Stockholm. De onderzoekers stelden vast dat latere ondernemers zich op school en thuis vaker tegen het gezag bleken af te zetten, maar in de volwassenheid geen afwijkend gedrag meer laten optekenen in vergelijking met generatiegenoten die andere functies in de maatschappij hebben opgenomen. Een opstandige jeugd is volgens de onderzoekers dan ook mogelijk de basis voor een productief en sociaal aanvaardbaar ondernemerschap.

“Er wordt geregeld bericht over het asociaal en delinquent gedrag van ondernemers,” merkt onderzoeksleider Martin Obschonka, professor ontwikkelingspsychologie aan de Universität Jena, op. “Dat doet mogelijke anti-sociale tendenzen in het karakter van ondernemers veronderstellen.” De wetenschappers, die ongeveer duizend Zweden over een periode van veertig jaar volgden, stelden inderdaad vast dat vele ondernemers zich tijdens hun jeugd tegen het gezag van opvoeders en ouders hadden verzet en zich schuldig hadden gemaakt aan examenfraude, spijbelen, druggebruik en winkeldiefstallen. De onderzoekers zeggen het fenomeen vooral in de jeugd van mannelijke ondernemers te hebben vastgesteld.

In de meeste gevallen bleek het echter meestal tot kleine vergrijpen beperkt te blijven, want in de strafregisters van de politie konden geen verschillen met leeftijdsgenoten worden opgemerkt. In de volwassenheid bleek dat problematisch gedrag bovendien grotendeels verdwenen te zijn. “In het algemeen kan worden gesteld dat de gemiddelde ondernemer geen grotere criminele carrière opbouwt dan de gemiddelde bevolking,” zegt professor Obschonka nog. “Er viel ook geen verschil waar te nemen op het gebied van antisociaal gedrag. De beweringen over het egocentrische karakter van de gemiddelde ondernemer blijken door de werkelijkheid niet te worden gestaafd.”

“Ondernemers moeten een visie ontwikkelen en naar innovatie streven,” merkt de wetenschapper nog op. “Mensen die deze ongewone en riskante routes volgen, moeten vaak van nonconformisme getuigen. De moed om ongewone en nieuwe wegen te volgen, zou zijn wortels kunnen hebben in een opstandige gedrag tijdens de jeugd. Het onderzoek toont aan dat een rebels tienergedrag tegen de maatschappelijk aanvaarde normen en het aftasten van grenzen niet noodzakelijk tot een crimineel en antosociaal gedrag leidt, maar de basis kan vormen voor een productief en sociaal aanvaardbaar ondernemerschap. De bereidheid om risico’s te nemen kan een belangrijke impact hebben op de toekomstige ontwikkeling.” (MH)

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemerschap |  Facebook |

28-05-13

Ondernemer moet mislukt project op tijd durven opgeven

Ondernemers moeten niet alleen blijkt geven maar doorzettingsvermogen, maar moeten ook op tijd de beslissing durven nemen om een einde te maken aan het project. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oregon State University. Een evenwichtige balans tussen doorzettingsvermogen en realiteitszin is volgens de onderzoekers vaak een cruciaal element van succes. In werkelijkheid blijken veel ondernemers volgens de studie echter koppig vast te houden aan een mislukt project.

Lees Verder

17:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemerschap |  Facebook |

23-01-12

Groot-Brittannië kent valse groei in ondernemerschap

De stijging van het aantal zelfstandigen in Groot-Brittannië sinds de start van de recessie is vooral te danken aan een grote groep part-time ondernemers die elk mogelijke opdracht aanvaarden om werkloosheid te kunnen vermijden. Dat is de conclusie van een rapport van het Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). Opgemerkt wordt dat Groot-Brittannië in de herfst van vorig jaar 4,14 miljoen zelfstandigen telde. Dat betekende een stijging met 8 procent tegenover de lente van drie jaar voordien. Over dezelfde periode viel de Britse werkgelegenheid met 3 procent terug.

In het rapport wordt echter aangevoerd dat 89 procent van de toename van het aantal zelfstandigen teruggebracht kan worden tot mensen die minder dan dertig uur per week actief zijn. In de hele groep van Britse zelfstandigen werkt 66 procent minder dan dertig uur per week. Ook wordt een duidelijke genderkloof opgetekend. Vrouwen vertegenwoordigen immers 60 procent van de nieuwe zelfstandigen, tegenover slechts 33 procent in de algemene populatie van zelfstandige ondernemers.

Ook voeren de onderzoekers aan dat opgeleide handelaars 30 procent van de totale ondernemersgroep vertegenwoordigen, maar bij de nieuwe zelfstandigen hebben zij slechts een aandeel van 1 procent. "Er kan dan ook moeilijk gesproken worden over een toename van het ondernemerschap," voeren de auteurs van het rapport aan. "Meer dan 20 procent van de nieuwe zelfstandigen hebben geen enkele opleiding genoten. In vele gevallen gaat het om klusjesmannen die allerlei taken op zich nemen die beschikbaar zijn."

17:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemerschap |  Facebook |