30-03-18

Investeringen in onderwijs versterken ook kansen volgende generaties

Overheidsinvesteringen in onderwijs kunnen de economische kansen voor de volgende generaties helpen vergroten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University en de Oregon State University in de Verenigde Staten. De Amerikaanse studie suggereert dat grotere investeringen in openbaar onderwijs kunnen leiden tot een sterkere opwaartse economische mobiliteit en bovendien een manier kunnen zijn om inkomensongelijkheid te verlichten. Tevens wordt aangegeven dat gemeenschappen die meer in onderwijs hebben geïnvesteerd minder vaak met schooluitval worden geconfronteerd en minder tienerzwangerschappen kennen.

"Het is iets dat we al lang vermoedden, maar deze studie bevestigt echt dat er over een sterke link bestaat tussen de kwaliteit van de scholen die worden bezocht en de kansen men later in het leven geniet,” zegt hoofdonderzoeker Stephan Goetz, professor regionale economie aan de Pennsylvania State University. "Hoe beter de kwaliteit van het onderwijs, hoe meer economische kansen kunnen worden verhoopt." Volgens de onderzoekers kan slechte schoolkwaliteit leiden tot een opeenvolging van economische en sociale problemen. Een gebrek aan schoolkwaliteit kan onder meer leiden tot een grotere uitval, die op zijn beurt het aantal tienerzwangerschappen zou kunnen doen toenemen.

"Omdat de uitval een negatieve impact heeft op zowel de tienerzwangerschappen als op de opwaartse mobiliteit, kan worden aangetoond dat de schoolkwaliteit niet alleen op korte termijn een effect kan hebben op de schoolresultaten, maar ook op lange termijn invloed kan hebben op het toekomstig succes in het volwassen leven,” zegt professor Goetz nog. De onderzoekers wijzen er verder op dat in vele landelijke gemeenschappen jongeren alleen op een opwaartse economische mobiliteit kunnen hopen door weg te trekken en zich in een regio met meer opportuniteiten te vestigen.

“Dit vormt een uitdaging voor beleidsmakers die niet alleen aan de welvaart voor mensen, maar ook voor locaties belang hechten,” zeggen de onderzoekers nog. “Om getalenteerde jongeren te kunnen behouden, moeten regionale gebieden ook hooggeschoolde arbeidsplaatsen voorzien en gunstige omgevingen creëren voor startende ondernemers.” Er wordt nog opgemerkt dat de sociale mobiliteiten grote verschillen kan registreren. In de Verenigde Staten worden een grote opwaartse sociale mobiliteit opgetekend in onder meer de Rocky Mountains, de Great Plains en sommige gebieden in Oklahoma en Texas, maar lager in het noordoosten en de Far West.

Lees Verder

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

16-02-18

Kinderen leren veel uit reisweg naar de school

De verplaatsing van de woning naar de school kan een impact hebben op het welzijn en de prestaties van leerlingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Karlstad University in Zweden. Daarbij wordt opgemerkt dat een onafhankelijke verplaatsing voor de kinderen in principe de beste keuze zou zijn. Uit het onderzoek blijkt volgens de onderzoekers dat kinderen zich veel beter voelen wanneer ze naar de school wandelen of fietsen of van de bus gebruik maken. De keuze van veel ouders om hun kinderen met de wagen naar school te brengen, kan volgens de Zweedse onderzoekers dan ook nadelige gevolgen hebben.

“Het traject dat leerlingen van thuis naar de woning afleggen, is veel meer dan een reisweg,” aldus onderzoeksleider Jessica Westman, psychologe aan de Karlstad University. “Kinderen die zich niet onafhankelijk verplaatsen, verliezen een aantal natuurlijke opportuniteiten om de omgeving te exploreren en op hun eigen manier met vrienden te communiceren. Kinderen die onder supervisie de verplaatsing naar de school moeten maken, dreigen zich hun onmiddellijke omgeving minder onafhankelijk en met een grotere onzekerheid bewegen. Er moet dan ook gesteld worden dat een verplaatsing met de wagen een negatieve impact kan hebben op het welzijn van kinderen.”

“De studie toont dat kinderen met een actieve schoolverplaatsing gelukkiger zijn dan leeftijdsgenoten die alleen zwijgen of in de auto sluimeren,” aldus Westman. “Actieve kinderen presteerden ook beter op een cognitieve test die na de aankomst op school werd afgenomen. De schoolverplaatsing moet opnieuw worden geëvalueerd. Het traject is een kans voor kinderen en jongeren om activiteiten te ondernemen die hen blij en alert maken, wat een positieve basis kan leggen voor de rest van de dag. Wie toch voor een verplaatsing met de auto kiest, moet zorgen dat die reis een aangename en actieve ervaring wordt.”

"Ouders kiezen de auto vaak om praktische redenen", zegt Westman nog. "Om een verandering te bereiken, moeten de schoolbus en andere opties als even praktisch worden ervaren. Het is daarbij belangrijk om alle aspecten van reiskeuzes te evalueren en zich niet alleen te focussen op harde factoren, zoals afstand, verkeer en leeftijd. Ook moet worden rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren, zoals het gedrag en de emoties van de ouders. Op dit manier kan men gemakkelijker hulpmiddelen vinden die ouders kunnen helpen motiveren om de reisgewoonten van hun kinderen te veranderen.”

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

05-01-18

Amerikaanse scholingsgraad blijft verder oplopen

In de Verenigde Staten blijft de scholingsgraad van de bevolking verder oplopen. Inmiddels is 90 procent van de bevolking vanaf vijfentwintig jaar in het bezit van een diploma hoger middelbaar. Dat is een stijging met 6 procentpunt tegenover het begin van deze eeuw. Dat blijkt uit cijfers van het United Census Bureau. Er wordt aan toegevoegd dat de toename van de scholingsgraad in alle demografische groepen kan worden opgetekend. Bij de Afro-Amerikanen kon immers een stijging van 78 procent naar 87 procent worden opgetekend, terwijl bij de Latino-bevolking een toename van 57 procent tot 71 procent kon worden geregistreerd.

Er wordt aan toegevoegd dat de verbetering van de Amerikaanse scholingsgraad ook verder gaat dan het middelbaar onderwijs. Inmiddels blijkt dat ongeveer 34 procent van de bevolking vanaf vijfentwintig jaar in het bezit van een bachelor-diploma. Midden dit decennium bleef dat aantal nog onder de grens van 33 procent. In het begin van deze eeuw had ongeveer 26 procent van de Amerikanen een bachelor-diploma. Opgemerkt wordt daarbij bij de vrouwelijke bachelors een score van 35 procent kan worden opgetekend, tegenover 34 procent bij de Amerikaanse mannen. Opvallend is de sterke prestatie van de Aziatische populatie, waar inmiddels 55 procent een bachelor-diploma bezit.

Daarnaast blijkt dat inmiddels 13 procent van de Amerikaanse bevolking een masterdiploma of een doctoraat heeft gehaald. Het Census Bureau wijst er daarbij op dat in beide categorieën sinds het begin van de eeuw een verdubbeling kon worden opgetekend. De toename van de scholingsgraad van de Verenigde Staten kan volgens de onderzoekers gemakkelijk worden aangetoond door het feit dat vijfenveertig jaar geleden 13 procent van de Amerikaanse bevolking een bachelor-diploma bezat. Ook hier valt bovendien de hoge scholingsgraad op van de Aziatische populatie, waar 24 procent een master-diploma of een doctoraat heeft.

Opgemerkt wordt nog dat masters en doctors twee jaar geleden een mediaan-loon van 95.200 dollar ontvingen, tegenover 67.300 dollar voor een bachelor. Een diploma hoger middelbaar onderwijs kon worden gelinkt aan een loon van 36.700 dollar. Onder dat niveau wordt een mediaan salaris van 27.800 dollar opgetekend.

Lees Verder

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

25-12-17

Leerprestaties jongens profiteren van gemengde scholen

Jongens laten betere studieresultaten blijken wanneer op school meer meisjes aanwezig zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Utrecht, op basis van een onderzoek bij meer de tweehonderdduizend vijftienjarigen uit meer dan achtduizend gemengde scholen over de hele wereld. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat jongens betere prestaties laten optekenen wanneer meisjes meer dan 60 procent van de totale schoolpopulatie vertegenwoordigen. De resultaten werpt volgens de onderzoekers een nieuw licht op de vaststelling dat meisjes in het onderwijs in het algemeen beter presteren dan jongens.

"Het onderzoek toont dat de aanwezigheid van een groter aantal meisjes de productiviteit van de leeromgeving versterkt," zegt onderzoeksleider Margriet van Hek, sociologe aan de Universiteit Utrecht.  "Eerder al is aangetoond dat jongens bijzondere gevoelig zijn voor de leeromgeving op school. Uit die vaststellingen kan logisch worden afgeleid dat jongens zullen profiteren van een grotere aanwezigheid van meisjes op school.” Volgens van Hek kunnen mogelijk een aantal karakteristieken van het vrouwelijk academisch gedrag, zoals hogere niveaus van concentratie en motivatie, de positieve invloed helpen verklaren.

Het onderzoek toont volgens van Hek duidelijk aan dat in scholen naar een gendergelijkheid zou moeten worden gestreefd. “De inferieure prestaties die jongen op leesgebied laten registreren, is alom gekend,” aldus de wetenschapster. “Helaas is het probleem ook nog niet vaak bestudeerd. Uit ons onderzoek blijkt echter dat het probleem nog acuter zal worden wanneer jongens naar scholen worden gestuurd waar hoofdzakelijk een mannelijke leerlingenpopulatie wordt aangetroffen. Het probleem kan echter worden aangepakt door te garanderen dat in de schoolbevolking een evenwichtige genderbalans aanwezig is. Scholen of opleidingen die alleen op jongens zijn gericht, lijken dan ook geen goed idee.”

Er moet volgens van Hek nog wel verder worden bestudeerd of de vaststellingen op schoolniveau ook verder kunnen worden doorgetrokken tot de samenstelling van de individuele klassen.

Lees Verder

10:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

18-09-17

Sommige kinderen nemen thuissituatie mee naar school

De thuisomgeving kan een belangrijke impact hebben op het gedrag van kinderen op school. Niet elk kind toont echter diezelfde gevoeligheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan het Norwegian University of Science and Technology (NTNU) bij meer dan zeshonderd jongeren tussen vier en acht jaar. Opgemerkt wordt dat sommige kinderen voor veranderingen een grotere gevoeligheid tentoonspreiden dan andere generatiegenoten. Achter deze verschillende reacties moeten volgens de Noorse onderzoekers zowel genetische elementen als omgevingsfactoren worden gezocht. De resultaten van de studie wijken wel af van een gelijkaardig onderzoek in de Verenigde Staten.

“Kinderen die zich thuis gelukkig voelen en een goed relatie met hun ouders onderhouden, zullen vaak ook een goede omgang met hun leerkrachten hebben,” zegt onderzoeksleider Beate Hygen. “Wanneer echter de relatie thuis verslechtert, moet vaak worden vastgesteld dat ook problemen met het onderwijzend personeel rijzen. Dat geldt echter niet voor alle kinderen. Sommige kinderen lijken de thuisomstandigheden op te zuigen en ook elders mee te dragen, terwijl bij andere leeftijdsgenoten kan worden vastgesteld dat de thuissituatie weinig of geen impact heeft op de relatie met de leerkrachten. In die verschillende reacties blijkt het zogenaamde liefdeshormoon oxytocine een belangrijke invloed te hebben.”

“Oxytocine wordt geproduceerd wanneer men samen is met een geliefd persoon, maar heeft nog een andere werking,” verduidelijkt Beate Hygen. “Er wordt immers ook een grotere activiteit opgemerkt wanneer een relatie in gevaar dreigt gebracht te kunnen worden. Oxytocine heeft een belangrijke functie in het beheer van de menselijke relaties en de interactie en het engagement met andere personen. De manier waarop genetische elementen inwerken op de manier waarop het individu door oxytocine wordt beïnvloed, kunnen dan ook verschillen genereren in de manier waarop mensen onder elkaar relaties onderhouden. Biologie heeft een bepalende invloed op het gedrag, maar dat gaat samen met omgevingsfactoren.”

De onderzoekers merken nog op dat bij kinderen bij de relatie tussen de thuisomgeving en de school meestal vooral naar de situatie van de ouders wordt gekeken. “Daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op een sociaal leerproces, waarbij een negatieve sfeer in de thuisomgeving door de kinderen naar andere omgevingen wordt meegedragen,” benadrukt de onderzoekster. “Die impact wordt in wezen echter grotendeels bepaald door de gevoeligheid die het kind heeft voor omgevingsfactoren. De meest gevoelige kinderen zullen het snelst geneigd zijn om die thuissituatie - zowel positief als negatief - naar de schoolomgeving mee te brengen.”

De onderzoekers merken wel op dat een gelijkaardige studie in de Verenigde Staten niet dezelfde conclusies heeft opgeleverd. “Dat kan echter wellicht worden verklaard door de organisatie van het onderwijs in beide landen,” aldus Beate Hygen. “In Noorwegen hebben schoolkinderen vaak verscheidene jaren op rij dezelfde leerkracht, terwijl in de Verenigde Staten meestal elk jaar van onderwijzer wordt veranderd. Een verandering in de verhouding tussen het kind en de leerkracht kan in de Verenigde Staten dan ook mogelijk eerder worden toegeschreven aan de wijziging van het onderwijzend personeel.”

Lees Verder

16:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

02-09-17

Ook academisch succes profiteert van enige nervositeit

Jongeren die aan het begin van hun studies geen enkele vorm van angstigheid vertonen, blijken uiteindelijk 40 procent meer kans te hebben om hun opleiding zonder succes af te sluiten dan collega’s met een gemiddelde vorm van nervositeit. Ook jongeren met een hoog niveau van angstigheid blijken 30 procent meer risico op een mislukking te lopen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Université de Montréal (Udem) in Canada op basis van een analyse bij meer dan vijfduizend studenten. Net zoals in de sport lijkt volgens de onderzoekers een bepaalde graad van spanning tot succes te kunnen bijdragen.

De onderzoekers geven toe ervan uitgegaan te zijn dat er tussen angstigheid en mislukking een lineair verband zou kunnen worden vastgesteld. “Daarbij werd verondersteld dat een grotere angstigheid ook met een hoger risico op mislukking gepaard zouden gaan,” betoogt onderzoeksleider Frédéric Nault-Brière, professor psychologie aan de Udem. “In werkelijkheid lijkt die relatie echter veel complexer te zijn. Het is weliswaar niet verrassend dat jongeren met een hoger niveau van angstigheid een groter risico op mislukking lopen, maar het verband tussen een beperkte nervositeit en de faalkansen was minder verwacht.”

“Het verband tussen een gebrek aan angstigheid en een grotere faalkans is intrigerend,” benadrukt professor Nault-Brière. “Er kan in geen geval gewag worden gemaakt van socio-economische factoren, academische knelpunten of gedragsmoeilijkheden. Wellicht moet worden opgemerkt dat in deze groep studenten de verveling sneller toeslaat of in het algemeen minder emoties tonen, wat hun engagement tegenover de opleiding negatief zou kunnen beïnvloeden. Net zoals bij atletische prestaties of andere cognitieve taken, lijkt een bepaalde graad van spanning het niveau aan academisch engagement te kunnen garanderen en succeskansen te kunnen versterken.”

De onderzoekers stelden verder vast dat ook depressies het risico op mislukking kunnen doen oplopen. Wel wordt opgemerkt dat dit verband alleen kan worden vastgesteld bij studenten die op het gebied van academische vaardigheden en engagement hoger dan gemiddelde scores lieten optekenen. Gesuggereerd wordt dat de situatie van studenten met academische moeilijkheden of gedragsproblemen een depressies nog weinig impact zal hebben op de slaagkansen.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

13-10-16

Verenigde Staten en India hebben dezelfde academische genderkloof

De academische genderkloof in de Verenigde Staten en India toont opmerkelijke gelijkenissen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University bij een populatie van 320.554 elitescholieren tussen twaalf en dertien jaar in de Verenigde Staten en 7.119 leerlingen uit een gelijkaardige omgeving in India. De onderzoekers wijzen erop dat de Verenigde Staten sinds het begin van de jaren tachtig inspanningen hebben gedaan om de academische prestaties van talentvolle meisjes te versterken. Die ervaringen kunnen volgens hen mogelijk worden gebruikt om de onderwijspraktijk ook in India verder te versterken.

“Talentrijke meisjes laten in de Verenigde Staten op het gebied van taalvaardigheid hun mannelijke leeftijdsgenoten achter zich en blijken ook hun achterstand op het gebied van wiskunde te verkleinen,” zegt hoofdonderzoeker Matthew Makel, professor educatieve wetenschappen aan de Duke University. “Bij een gelijkaardige populatie in India is de kloof nog groter, waarbij de jongens een groot overwicht tonen op het gebied van wiskunde, terwijl meisjes op taalgebied een grote voorsprong hebben. Zowel in de Verenigde Staten blijken talentrijke jongens in wetenschap betere prestaties te laten registreren dan meisjes.”

In de Verenigde Staten vertegenwoordigen meisjes 28 procent van de topscores in mathematica. Dat is een belangrijke verbetering tegenover het begin van de jaren tachtig, toen bij de topscores slechts 7 procent meisjes konden worden gevonden. In India vertegenwoordigen meisjes slechts 11 procent van de topscores. In taalvaardigheid kenden jongens en meisjes in de Verenigde Staten in het begin van de jaren tachtig een evenwichtige verdeling, maar het aandeel van de meisjes is geleidelijk aan toegenomen en is inmiddels opgelopen tot 60 procent. In India hebben meisjes een aandeel van 62 procent in de topscores.

Lees Verder

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende