18-09-17

Sommige kinderen nemen thuissituatie mee naar school

De thuisomgeving kan een belangrijke impact hebben op het gedrag van kinderen op school. Niet elk kind toont echter diezelfde gevoeligheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan het Norwegian University of Science and Technology (NTNU) bij meer dan zeshonderd jongeren tussen vier en acht jaar. Opgemerkt wordt dat sommige kinderen voor veranderingen een grotere gevoeligheid tentoonspreiden dan andere generatiegenoten. Achter deze verschillende reacties moeten volgens de Noorse onderzoekers zowel genetische elementen als omgevingsfactoren worden gezocht. De resultaten van de studie wijken wel af van een gelijkaardig onderzoek in de Verenigde Staten.

“Kinderen die zich thuis gelukkig voelen en een goed relatie met hun ouders onderhouden, zullen vaak ook een goede omgang met hun leerkrachten hebben,” zegt onderzoeksleider Beate Hygen. “Wanneer echter de relatie thuis verslechtert, moet vaak worden vastgesteld dat ook problemen met het onderwijzend personeel rijzen. Dat geldt echter niet voor alle kinderen. Sommige kinderen lijken de thuisomstandigheden op te zuigen en ook elders mee te dragen, terwijl bij andere leeftijdsgenoten kan worden vastgesteld dat de thuissituatie weinig of geen impact heeft op de relatie met de leerkrachten. In die verschillende reacties blijkt het zogenaamde liefdeshormoon oxytocine een belangrijke invloed te hebben.”

“Oxytocine wordt geproduceerd wanneer men samen is met een geliefd persoon, maar heeft nog een andere werking,” verduidelijkt Beate Hygen. “Er wordt immers ook een grotere activiteit opgemerkt wanneer een relatie in gevaar dreigt gebracht te kunnen worden. Oxytocine heeft een belangrijke functie in het beheer van de menselijke relaties en de interactie en het engagement met andere personen. De manier waarop genetische elementen inwerken op de manier waarop het individu door oxytocine wordt beïnvloed, kunnen dan ook verschillen genereren in de manier waarop mensen onder elkaar relaties onderhouden. Biologie heeft een bepalende invloed op het gedrag, maar dat gaat samen met omgevingsfactoren.”

De onderzoekers merken nog op dat bij kinderen bij de relatie tussen de thuisomgeving en de school meestal vooral naar de situatie van de ouders wordt gekeken. “Daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op een sociaal leerproces, waarbij een negatieve sfeer in de thuisomgeving door de kinderen naar andere omgevingen wordt meegedragen,” benadrukt de onderzoekster. “Die impact wordt in wezen echter grotendeels bepaald door de gevoeligheid die het kind heeft voor omgevingsfactoren. De meest gevoelige kinderen zullen het snelst geneigd zijn om die thuissituatie - zowel positief als negatief - naar de schoolomgeving mee te brengen.”

De onderzoekers merken wel op dat een gelijkaardige studie in de Verenigde Staten niet dezelfde conclusies heeft opgeleverd. “Dat kan echter wellicht worden verklaard door de organisatie van het onderwijs in beide landen,” aldus Beate Hygen. “In Noorwegen hebben schoolkinderen vaak verscheidene jaren op rij dezelfde leerkracht, terwijl in de Verenigde Staten meestal elk jaar van onderwijzer wordt veranderd. Een verandering in de verhouding tussen het kind en de leerkracht kan in de Verenigde Staten dan ook mogelijk eerder worden toegeschreven aan de wijziging van het onderwijzend personeel.”

Lees Verder

16:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

02-09-17

Ook academisch succes profiteert van enige nervositeit

Jongeren die aan het begin van hun studies geen enkele vorm van angstigheid vertonen, blijken uiteindelijk 40 procent meer kans te hebben om hun opleiding zonder succes af te sluiten dan collega’s met een gemiddelde vorm van nervositeit. Ook jongeren met een hoog niveau van angstigheid blijken 30 procent meer risico op een mislukking te lopen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Université de Montréal (Udem) in Canada op basis van een analyse bij meer dan vijfduizend studenten. Net zoals in de sport lijkt volgens de onderzoekers een bepaalde graad van spanning tot succes te kunnen bijdragen.

De onderzoekers geven toe ervan uitgegaan te zijn dat er tussen angstigheid en mislukking een lineair verband zou kunnen worden vastgesteld. “Daarbij werd verondersteld dat een grotere angstigheid ook met een hoger risico op mislukking gepaard zouden gaan,” betoogt onderzoeksleider Frédéric Nault-Brière, professor psychologie aan de Udem. “In werkelijkheid lijkt die relatie echter veel complexer te zijn. Het is weliswaar niet verrassend dat jongeren met een hoger niveau van angstigheid een groter risico op mislukking lopen, maar het verband tussen een beperkte nervositeit en de faalkansen was minder verwacht.”

“Het verband tussen een gebrek aan angstigheid en een grotere faalkans is intrigerend,” benadrukt professor Nault-Brière. “Er kan in geen geval gewag worden gemaakt van socio-economische factoren, academische knelpunten of gedragsmoeilijkheden. Wellicht moet worden opgemerkt dat in deze groep studenten de verveling sneller toeslaat of in het algemeen minder emoties tonen, wat hun engagement tegenover de opleiding negatief zou kunnen beïnvloeden. Net zoals bij atletische prestaties of andere cognitieve taken, lijkt een bepaalde graad van spanning het niveau aan academisch engagement te kunnen garanderen en succeskansen te kunnen versterken.”

De onderzoekers stelden verder vast dat ook depressies het risico op mislukking kunnen doen oplopen. Wel wordt opgemerkt dat dit verband alleen kan worden vastgesteld bij studenten die op het gebied van academische vaardigheden en engagement hoger dan gemiddelde scores lieten optekenen. Gesuggereerd wordt dat de situatie van studenten met academische moeilijkheden of gedragsproblemen een depressies nog weinig impact zal hebben op de slaagkansen.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

13-10-16

Verenigde Staten en India hebben dezelfde academische genderkloof

De academische genderkloof in de Verenigde Staten en India toont opmerkelijke gelijkenissen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University bij een populatie van 320.554 elitescholieren tussen twaalf en dertien jaar in de Verenigde Staten en 7.119 leerlingen uit een gelijkaardige omgeving in India. De onderzoekers wijzen erop dat de Verenigde Staten sinds het begin van de jaren tachtig inspanningen hebben gedaan om de academische prestaties van talentvolle meisjes te versterken. Die ervaringen kunnen volgens hen mogelijk worden gebruikt om de onderwijspraktijk ook in India verder te versterken.

“Talentrijke meisjes laten in de Verenigde Staten op het gebied van taalvaardigheid hun mannelijke leeftijdsgenoten achter zich en blijken ook hun achterstand op het gebied van wiskunde te verkleinen,” zegt hoofdonderzoeker Matthew Makel, professor educatieve wetenschappen aan de Duke University. “Bij een gelijkaardige populatie in India is de kloof nog groter, waarbij de jongens een groot overwicht tonen op het gebied van wiskunde, terwijl meisjes op taalgebied een grote voorsprong hebben. Zowel in de Verenigde Staten blijken talentrijke jongens in wetenschap betere prestaties te laten registreren dan meisjes.”

In de Verenigde Staten vertegenwoordigen meisjes 28 procent van de topscores in mathematica. Dat is een belangrijke verbetering tegenover het begin van de jaren tachtig, toen bij de topscores slechts 7 procent meisjes konden worden gevonden. In India vertegenwoordigen meisjes slechts 11 procent van de topscores. In taalvaardigheid kenden jongens en meisjes in de Verenigde Staten in het begin van de jaren tachtig een evenwichtige verdeling, maar het aandeel van de meisjes is geleidelijk aan toegenomen en is inmiddels opgelopen tot 60 procent. In India hebben meisjes een aandeel van 62 procent in de topscores.

Lees Verder

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

28-06-14

Talentvolle leerlingen blijven te vaak onder de radar

De slimste kinderen ontvangen vaak niet de gespecialiseerde ondersteuning en programma's die ze nodig hebben om hun volledige potentieel te kunnen bereiken. Dat is de conclusie van een studie door onderzoekers aan de Massey University en de University of Waikato in Nieuw-Zeeland. Omdat de meeste middelen worden geïnvesteerd in zwakkere leeftijdsgenoten, dreigen slimmere kinderen met een stagnatie geconfronteerd te worden.

Lees Verder

12:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

30-04-14

Europese jongeren niet overtuigd van onderwijskwaliteit

Europese jongeren zijn van mening dat hun onderwijs geen goede voorbereiding aanbiedt op de digitale structuur van de moderne arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Tata Consultancy Services (TCS) en de denktank ThinkYoung bij respondenten tussen achttien en dertig jaar in de achtentwintig lidstaten van de Europese Unie. De onderzoekers vonden dat 63 procent van de respondenten niet tevreden bleek te zijn over het huidige onderwijssysteem. Als gevolg daarvan gaf 70 procent aan ervan overtuigd te zijn dat ze na het verlaten van het onderwijs verder in het verwerven van vaardigheden zouden dienen te investeren.

"Lees Verder

14:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

Cyberklas zorgt voor groter engagement en betere resultaten

Cyberklassen leiden bij studenten tot een groter engagement en zorgen ook voor betere studieresultaten. Dat is de conclusie van een experiment van wetenschappers aan de Baylor University in de Amerikaanse stad Waco. De onderzoekers, die aan ruim tweehonderd studenten een online cursus sociologie aanboden, maken gewag van betere resultaten op ondervragingen, een superieure kwaliteit van scripties en hogere scores op examens dan bij jaargenoten die niet aan de cyberklas hadden deelgenomen. De onderzoekers merken op dat een aantal opvoedkundigen vrezen dat sociale media studenten teveel zouden afleiden, maar blijkt het platform in werkelijkheid studenten van passieve toehoorders tot een activa community te transformeren.

"Lees Verder

14:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, internet |  Facebook |

26-04-14

Moordcijfers in een wijk hebben belangrijke weerslag op schoolresultaten

Een stijging van het aantal moorden in een community zorgt ervoor dat meer leerlingen in het basisonderwijs een jaar moeten overdoen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University. De onderzoekers benadrukken dat de resultaten van het onderzoek een bron van bekommernis moeten zijn, aangezien de huidige samenleving rekening moet houden met een grote blootstelling aan geweld en de risico’s ongelijk zijn verdeeld over de verschillende socio-economische groepen. Aangezien kinderen uit achtergestelde groepen een groter risico lopen op een blootstelling aan geweld, komen volgens de onderzoekers ook de academische kansen van deze jongeren in het gedrang.

“Bij studies over de impact van geweld op jongeren werd tot nu toe vooral gekeken naar de gevolgen voor tieners, zoals het vroegtijdig afbreken van de opleiding of tienerzwangerschappen,” benadrukt onderzoeksleider Florencia Torche, professor sociologie aan de New York University. “De impact op kinderen uit het lager onderwijs werd echter veel minder bestudeerd, terwijl het geweld al op bijzonder jonge leeftijd de toekomstkansen zwaar blijkt te kunnen hypothekeren.” Volgens de onderzoekers, die zich baseerden op de toename het geweld in Mexicaanse steden de voorbije twee decennia, moet het probleem vooral worden toegeschreven aan grotere angstgevoelens en veranderde opvoedingsmethodes van de ouders.

“De toegenomen stress en angsten leiden bij kinderen tot slaapstoornissen, problemen met aandacht en concentratie en een agressief gedrag,” verduidelijken de onderzoekers. “Al die factoren hebben een negatieve impact op de leermogelijkheden en de succeskansen op school. Bovendien leidt een gewelddadige omgeving ook bij de ouders tot een grotere stress, waardoor vaak strengere opvoedingspraktijken worden gehanteerd. Die striktere opvoeding is vaak ook een strategie om de kinderen tegen potentieel gevaar te beschermen. Een aantal van de strenge ouderlijke regels kunnen echter een negatieve impact hebben op de sociale interacties van de kinderen.”

“Het onderzoek toont aan dat regeringen en lokale overheden inspanningen dienen te doen om het geweld terug te dringen,” voert professor Torche aan. “Bovendien geven de resultaten aan dat in gewelddadige gebieden zou moeten worden gestreefd naar het ontwikkelen van initiatieven die leerkrachten de mogelijkheden bieden om kinderen te helpen omgaan met de symptomen die met geweld gepaard gaan, zodat de negatieve impact op de ontwikkeling van jongeren kan worden ingeperkt.”

Lees Verder

10:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, onderwijs |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende