15-01-18

Negatieve gevoelens in eerste instantie vaak overdreven

In onderzoek worden negatieve gevoelens en symptomen door de bevraagden geregeld overdreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University. Dit negatieve vooroordeel blijkt volgens de onderzoekers later wel af te zwakken, maar opgemerkt wordt dat de resultaten van de studie belangrijke consequenties kunnen hebben voor de wetenschap en het beleid. Er wordt daarbij op gewezen dat enquêtes over onder meer gezondheid en welzijn vaak de basis vormen van een medisch en sociaal beleid. Volgens de studie dreigt daarbij vaak van vertekende veronderstellingen te worden uitgegaan.

“Het is al langer duidelijk dat enquêtes lang geen perfect meetinstrument zijn om emoties en gemoedsinstellingen te meten,” benadrukt onderzoeksleider Patrick Shrout, professor psychologie aan de New York University. “Nochtans bieden deze studies inzichten in de voorkeuren, bekommernissen en prioriteiten van de bevolking. Op basis van die resultaten bouwen politieke verantwoordelijken, industriële leiders en medische actoren hun beleid uit. Tevens kan echter worden vastgesteld dat onderzoek met herhaling vaak toont dat die getuigenissen over gevoelens van angst en depressie na verloop van tijd afzwakken, ongeacht de omkaderende omstandigheden.”

De onderzoekers moesten vaststellen dat bijna alle proefpersonen zich bij herhaalde enquêtes na verloop van tijd minder uitgesproken uitdrukken over negatieve gevoelens. “Tegelijkertijd kon worden vastgesteld dat bij een eerste enquête de negatieve gevoelens vaak sterk werden overdreven en niet echt in overeenstemming kon worden gebracht met de negatieve elementen waarmee de proefpersonen werden geconfronteerd.” Bij eerdere studies over deze vooroordelen werd volgens professor Shrout meestal de verantwoordelijkheid voor de afwijking toegeschreven aan de vervolgonderzoeken. Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat de oorspronkelijke studies de meeste geldigheid hadden.

“Dat blijkt nu echter niet het geval te zijn,” aldus Patrick Shrout. “Er moet dan ook gevreesd worden dat het beleid vaak vanuit verkeerde veronderstellingen vertrekt.”

Lees Verder

17:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderzoek |  Facebook |

07-11-16

Wetenschappelijk succes is op elke leeftijd mogelijk

Wetenschappers kunnen hun grote doorbraak op elke mogelijke leeftijd realiseren. Dat is de conclusie van een studie van onderzoekers aan de Northeastern University in Boston, gebaseerd op een analyse van de publicaties van meer dan tienduizend wetenschappers in zeven verschillende disciplines. De onderzoekers stelden vast dat geen enkele leeftijd kan worden gelinkt aan de publicatie van belangrijke wetenschappelijke werken. Die conclusie leidt volgens hen tot de vaststelling dat een wetenschapper op elk ogenblik van zijn carrière succes kan boeken en kan blijven herhalen, op voorwaarde dat het nodige doorzettingsvermogen wordt getoond om het onderzoek verder te blijven zetten.

“Er kan tussen leeftijd en wetenschappelijke creativiteit geen enkel verband worden gevonden,” benadrukt onderzoeksleider Albert-Laszlo Barabasi, professor netwerking aan de Northeastern University. “Vooral productiviteit en doorzettingsvermogen blijken in verband te kunnen worden gebracht met grote wetenschappelijke doorbraken. Een wetenschapper kan mogelijk als twintiger zijn grootste succes boeken, maar evengoed kan die doorbraak worden gerealiseerd als veertiger of zelfs als zeventiger. De resultaten van de studie zijn in tegenspraak met de algemene veronderstelling dat belangrijke bijdragen met het vorderen van de leeftijd afnemen.”

“Weliswaar moet vaak worden vastgesteld dat onderzoekers hun meest invloedrijk werk op relatief jonge leeftijd publiceren,” geeft professor Barabasi toe. “Dat heeft echter weinig te maken met leeftijd. Er moest immers vastgesteld worden dat de meeste wetenschappers op die leeftijd ook de grootste productiviteit laten optekenen en dus ook de grootste kans maken op een grote ontdekking te stuiten. Er kan eigenlijk perfect een vergelijking worden gemaakt met een loterijbiljet of dobbelstenen. Elke nieuwe poging zal de uiteindelijke kans op succes verhogen.” Het beleid moet volgens Barabasi dan ook beseffen dat wetenschappers voldoende mogelijkheden moeten krijgen om succes te kunnen boeken.

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderzoek |  Facebook |

28-08-16

Californië lijstaanvoerder in Amerikaanse research

In de Verenigde Staten hebben bedrijven twee jaar geleden 283 miljard dollar geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Dat betekende een stijging met 6,7 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES). Aan ontwikkeling werd 78 procent van de totale budgetten besteed, gevolgd door toegepaste research, dat 16 procent van de totale bestedingen kreeg toegewezen. Een resterend pakket van 6 procent werd gereserveerd aan fundamenteel onderzoek. De totale Amerikaanse investeringen in onderzoek en ontwikkeling - met inbegrip van de overheid en het onderwijs- stegen met 5,6 procent tot 341 miljard dollar.

Het rapport toont aan dat kleine en middelgrote ondernemingen 16 procent van de totale onderzoeksinvesteringen van het Amerikaanse bedrijfsleven vertegenwoordigen. Bedrijven tussen vijfhonderd en vijfentwingduizend werknemers hadden een aandeel van 48 procent in het onderzoek. Grote concerns met meer dan vijfentwintigduizend personeelsleden vertegenwoordigden het resterende pakket van 36 procent. Opgemerkt wordt nog dat de betrokken bedrijven in de Verenigde Staten 21,5 miljoen werknemers telden. Bij onderzoek en ontwikkeling waren ongeveer 1,5 miljoen personeelsleden betrokken.

In het rapport wordt nog opgemerkt dat de activiteiten rond onderzoek en ontwikkeling in de Verenigde Staten in een relatief klein aantal regio’s geconcentreerd blijkt te zijn. De staat Californië voert met grote voorsprong de ranglijst aan. De staat vertegenwoordigt immers 30 procent van alle investeringen die Amerikaanse bedrijven in onderzoek hebben gedaan. Op de tweede plaats volgt de staat Massachusetts met een aandeel van 6 procent. Daarna volgen de staten Michigan, Washington en Texas met een aandeel van 5 procent en Illinois, New Jersey en New York met 4 procent en Pennsylvania met 3 percent.

Lees Verder

11:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californië, onderzoek |  Facebook |

02-05-14

Bedrijfsleven investeert in innovatiever onderzoek

Academisch onderzoek gesponsord door de industrie leidt vaker tot innovatieve octrooien en licenties dan ondersteuning door de overheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De resultaten gaan volgens de onderzoekers in tegen beweringen dat het bedrijfsleven vooral gericht is op innovaties die slechts een beperkte toegankelijkheid kennen en nauwelijks van nut zijn voor andere partijen. Uit een onderzoek van meer dan twaalfduizend octrooien die aan de universiteit sinds het begin van de jaren negentig werden toegekend, blijkt volgens de wetenschappers dat het fenomeen over een brede waaier van toepassingsgebieden kan worden opgemerkt.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, onderzoek |  Facebook |

02-03-14

Bayer investeert meer dan 11 miljard euro in onderzoek

Het Duitse chemieconcern Bayer wil over een periode van drie jaar een bedrag van 18 miljard euro investeren. Dat heeft Marijn Deckers, chief executive van het concern, aangekondigd bij de voorstelling van de cijfers over het voorbije jaar. Voor onderzoek en ontwikkeling is een bedrag van 11,2 miljard euro gereserveerd. Daarnaast zal ook 7,3 miljard euro voorzien worden voor kapitaalinvesteringen. Het grootste gedeelte van de investeringen wordt vrijgemaakt voor de verdere ontwikkeling van farmaceutische producten en agrarische toepassingen. Bayer zet ook zijn partnership met de Bill & Melinda Gates Foundation verder. Het voorbije jaar werden 3,2 miljard euro investeringen gerealiseerd.

“De productontwikkeling bij Bayer is gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van de mens,” benadrukt Marijn Deckers. “Daarvoor mikt het bedrijf op de ontwikkeling van innovatieve producten en oplossingen.” Bayer HealthCare zal de volgende drie jaar 7,4 miljard euro investeren in onderzoek en ontwikkeling, terwijl voor de divisie ook 2,6 miljard euro kapitaalinvesteringen is voorzien. Bij Bayer CropScience gaat het respectievelijk om een bedrag van 3 miljard euro en 2,1 miljard euro. Bayer MaterialScience krijgt een onderzoeksbudget van 0,6 miljard dollar toegewezen, terwijl de divisie daarnaast uitzicht heeft op een bedrag van 1,9 miljard euro kapitaalinvesteringen.

Bayer mikt onder meer op een verdere groeiversnelling in de divisie HealthCare, waarbij gestreefd zal worden naar een succesvolle commercialisering van recent gelanceerde farmaceutische middelen en ook nieuwe toepassingen en patiëntgroepen worden gezocht voor de bestaande producten. “Bayer heeft op dit ogenblik vijf bijzonder beloftevolle geneesmiddelen in ontwikkeling voor de oncologie, cardiologie en gyneacologie,” zegt Marijn Deckers nog. “Deze producten zijn gebaseerd op nieuwe molecules met bijzonder veelbelovende profielen. Gehoopt wordt dat volgend jaar voor de producten een beslissing zal kunnen worden genomen voor de start van een derde onderzoeksfase.”

“Ook in de divisie CropScience wil Bayer zijn sterke groei verder zetten,” benadrukt Marijn Dekkers. “Duurzame agricultuur, hogere opbrengsten van de oogsten en een verbeterde teeltkwaliteit worden steeds crucialer in de landbouw. Er wordt dan ook onder meer verder gefocust op een versterking van de teeltbescherming, waarbij nieuwe ontwikkelingen zullen worden gericht op de verbetering van de levensomstandigheden voor de mens. Door zijn specifieke structuur heeft Bayer bovendien de mogelijkheid om een interdisciplinaire onderzoekstrategie te hanteren die de gezondheid van mensen, dieren en planten moet helpen verbeteren.”

“De divisie MaterialScience zal zich verder toeleggen op duurzaamheid,” geeft de Bayer-topman nog aan. “Met zijn hightech polymeer-toepassingen helpt MaterialScience een antwoord te bieden aan wereldwijde uitdagingen zoals bevolkingsgroei, de uitputting van fossiele brandstoffen, de klimaatverandering en de verwerking van koolstofdioxide-emissies, de toenemende mobiliteit en verdere verstedelijking van de wereld. Naast product-innovaties werkt MaterialScience ook aan nieuwe of verbeterde eco-vriendelijke productieprocessen die aan de klanten bovendien kostenbesparende voordelen kunnen opleveren.”

Bayer realiseerde het voorbije jaar een recordomzet van 40,2 miljard euro. Dat betekende een stijging met 1 procent tegenover het jaar voordien. De omzetgroei werd echter afgeremd door negatieve wisselkoerseffecten. Zonder die impact zou de omzet met ruim 5 procent zijn gestegen. De winst steeg met ruim 13 procent tot 7,8 miljard euro. Dit jaar verwacht het Duitse concern een omzet van 41 miljard euro tot 42 miljard euro te kunnen realiseren. Het bedrijf maakt ook gewag van een verdere winsttoename.

Lees Verder

07:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bayer, onderzoek |  Facebook |

22-12-13

Bekend gezicht in onbekende omgeving moeilijk te herkennen

Het is vaak moeilijk om een bekend gezicht in een onverwachte omgeving te herkennen. Dat is het gevolg van een mechanisme dat het menselijk brein moet toelaten om een eenvoudige structuur te creëren voor alle informatie die de hersenen over het gelaat van andere mensen dienen te verwerken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of London. De meeste mensen hebben het moeilijk om een werkcollega bij een toevallige ontmoeting op vakantie snel te herkennen. Het fenomeen biedt de mens volgens de onderzoekers echter wellicht een voordeel om informatie over identiteit en sociale context, twee sleutelelementen van de sociale wereld, optimaal te integreren.

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderzoek, psychologie |  Facebook |

02-11-13

Wetenschappelijk onderzoek niet lang meer achter betaalmuur

De gratis toegang tot wetenschappelijke rapporten heeft een kritische massa bereikt. Dat zegt Eric Archambault, president van het bedrijf Science-Metrix. Hij merkt op dat minstens evenveel wetenschappelijke rapporten gratis kunnen worden geraadpleegd dan achter een betaalmuur worden opgeborgen. Het bereiken van die kritische massa zal er volgens Archambault voor zorgen dat steeds meer onderzoeksresultaten gratis aan het publiek zullen worden aangeboden. Die evolutie zal er volgens hem voor zorgen dat uiteindelijk nagenoeg alle wetenschappelijk onderzoek voor het geïnteresseerd publiek gratis toegankelijk zal worden. Vele waarnemers voeren aan dat de betaalmuren een negatieve impact hebben op de vooruitgang van het wetenschappelijk onderzoek.

Lees Verder

10:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap, onderzoek |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende