24-04-18

Europa schroeft ontwikkelingssamenwerking met 1,2 procent terug

De lidstaten van de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (Oeso) hebben het voorbije jaar gezamenlijk 146,6 miljad dollar geïnvesteerd in ontwikkelingssamenwerking. Dat betekent een daling met 0,6 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het Dat blijkt uit een rapport van het Development Assistance Committee (DAC) van de Oeso. Bij de Europese lidstaten moest een daling met 1,2 procent tot 82,7 miljard dollar worden geregistreerd. De ontwikkelingshulp vertegenwoordigt 0,49 procent van het gezamenlijke bruto binnenlandse product van de twintig Europese lidstaten van de Oeso.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingshulp |  Facebook |

16-03-14

Ontwikkelingshulp belangrijk voor imago van een land

Ontwikkelingshulp kan voor een land een belangrijke bijdrage leveren tot de opbouw van een positief imago bij de ontvangers van de ondersteuning. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan het Dartmouth College in de Amerikaanse staat New Hampshire naar het internationale aids-hulpprogramma van de Verenigde Staten. De onderzoekers melden dat meer dan tachtig landen steun van het hulpprogramma hebben ontvangen en dat overal een belangrijke positieve evolutie kon worden opgetekend in de publieke perceptie over de Verenigde Staten. De onderzoekers merken op dat de resultaten van de studie belangrijke publicaties kunnen hebben voor het politieke beleid.

Lees Verder

12:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingshulp |  Facebook |

24-02-14

Europese donoren halen oneerlijke winsten uit ontwikkelingshulp

Europese donoren profiteren van de hulpbudgetten die aan arme landen ter beschikking worden gesteld. Onder druk van besparingen voelen verscheidene lidstaten van de Europese Unie zich geneigd om dubbelzinnige en verouderde internationele bepalingen rond officiële ontwikkelingshulp te gebruiken om leningen met hoge intresten in hun jaarlijkse statistieken op te nemen. Dat heeft het European Network on Debt and Development (Eurodad) gezegd. Er wordt aan toegevoegd dat er dan ook dringend een nieuw kader moet worden gecreëerd om te beletten dat donoren leningen met onredelijke voorwaarden als ontwikkelingshulp zouden kunnen definiëren.

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingshulp |  Facebook |

25-09-13

Europese ontwikkelingshulp uitgehold door fiscale constructies

Fiscale manipulaties door Europese bedrijven kosten ontwikkelingslanden elk jaar minstens 100 miljard dollar. Die verliezen zijn te wijten aan het feit dat de Europese Unie er niet in slaagt om te voldoen aan zijn wettelijke verplichting om te garanderen dat zijn beleid de ontwikkelingslanden niet schaadt. Dat is de conclusie van een rapport van Concord, een conglomeraat van Europese niet-gouvernementele organisatie. Concord merkt op dat Europa niet langer een beleid kan voeren dat met één hand hulpgelden uitdeelt en met de andere financiële middelen opnieuw weghaalt. De Europese Unie heeft zich daartoe wel geëngageerd, maar de controlemechanismen zijn volgens Concord onvoldoende ontwikkeld.

Lees Verder

16:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingshulp |  Facebook |

26-08-13

Europese Unie blijft grootste hulpverlener van de wereld

De Europese Unie heeft het voorbije jaar 55,2 miljard euro besteed aan internationale hulp. Daarmee blijft Europa de grootste internationale hulpverstrekker van de wereld. Desondanks dreigt de Europese Unie er niet te zullen in slagen om zijn doelstellingen op het gebied van ontwikkelingshulp te halen. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie. De Europese Unie had zich als doelstelling gesteld om tegen het midden van dit decennium 0,7 procent van zijn bruto nationaal inkomen te investeren in ontwikkelingshulp. Op dit ogenblik gaat 0,43 procent van het bruto nationaal inkomen naar ontwikkelingshulp. De inspanningen terzake zijn sinds het begin van het decennium niet opgedreven.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, ontwikkelingshulp |  Facebook |

23-06-13

Rente op leningen holt omvang ontwikkelingshulp uit

De buitenlandse hulp aan ontwikkelingslanden ligt in werkelijkheid 5 miljard dollar per jaar lager dan officieel wordt vermeld. Reden voor het verschil is de rente die de donoren aan de ontwikkelingslanden aanrekenen voor de verstrekte hulp. Dat is de conclusie van een rapport van de organisatie Development Initiatives. De Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) geeft toe dat in de toekomst met deze cijfers rekening zou moeten worden gehouden bij de berekening van de verstrekte ontwikkelingshulp.

Lees Verder

09:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingshulp, rente |  Facebook |

30-05-13

Afrikaanse rijkdommen kunnen veel belangrijker zijn dan internationale hulp

Het genereren van extra inkomsten door een efficiënter belastingsysteem en een rechtvaardige herverdeling van fondsen zijn van cruciaal belang om te garanderen dat de armste landen van de wereld de millennium-doelstellingen van de Verenigde Naties kunnen halen. Dat is de conclusie van een rapport van de hulporganisatie One. Er wordt opgemerkt dat ontwikkelingssamenwerking weliswaar belangrijk zijn, maar er wordt aan toegevoegd dat de eigen inkomsten van de ontvangende landen vaak veel hoger zouden kunnen liggen dan de beschikbare hulp.

Lees Verder

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingshulp |  Facebook |

16-05-13

Tsjechië erkend als donor van ontwikkelingshulp

Tsjechië is het eerste land van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie die tot de kring van leidende naties op het gebied van ontwikkelingshulp doordringen. Tsjechië is achttien jaar lid van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en heeft zich nu getransformeerd van een ontvanger tot een donor van ontwikkelingshulp. Tsjechië wordt het zesentwintigste lid van het OECD Development Assistance Committee (DAC), een groep landen die verantwoordelijk is voor 95 procent van de wereldwijde ontwikkelingssamenwerking.

"Het lidmaatschap betekent een mijlpaal voor de ontwikkelingssamenwerking in Tsjechië," merkt Simon Panek, directeur van de Tsjechische organisatie People In Need, op. "Er is uiteraard nog een lange weg af te leggen, maar de kloof met andere donorlanden wordt steeds kleiner." Door het lidmaatschap wordt voor de Tsjechische ontwikkelingshulp wel een strikter kader gecreëerd, onder meer zoals een grotere coördinatie met andere donorland en een verbod op het koppelen van de hulp aan eisen om Tsjechische producten en services af te nemen.

Op dit ogenblik besteedt Tsjechië 0,12 procent van het bruto nationaal inkomen aan officiële ontwikkelingshulp. Dat betekent nog altijd een grote kloof met de normale vereisten van 0,7 procent die door de Europese Unie worden geëist. Aan de nieuwe lidstaten werd echter een uitzondering van 0,33 procent toegestaan. Andere nieuwe lidstaten van de Europese Unie hebben, op uitzondering van Litouwen (0,13 procent) en Slovenië (0,15 procent), nog een lager bestedingsprofiel, met onder meer 0,09 procent in Slovakije en 0,08 procent in Bulgarije.

Lees Verder

15:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tsjechië, ontwikkelingshulp |  Facebook |

22-05-12

Misbruik van ontwikkelingshulp mag niet worden overdreven

Hoewel een aantal rapporten aangeven dat ontwikkelingshulp niet altijd zijn bestemde doelstelling bereikt, mag dat niet worden veralgemeend en mogen die vaststellingen zeker en vast geen basis vormen van een beleid. Dat zeggen de wetenschappers Rajaie Batniji en Eran Bendavid van de Stanford University. In het algemeen mag er in ontwikkelingslanden volgens de Amerikaanse wetenschappers niet worden gesproken over een afleiden van buitenlandse hulp.

Lees Verder

18:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingshulp |  Facebook |

10-05-12

Europese uitstootrechten luchtvaartsector naar ontwikkelingslanden

De Europese Unie overweegt om de inkomsten uit de uitstootrechten voor internationale luchtvaartmaatschappijen te gebruiken om klimaathulp te verstrekken aan arme landen. Het initiatief zou onderdeel vormen van een hulpfonds met een omvang van 100 miljard dollar. Volgens een aantal hulporganisaties zou het initiatief ook een einde kunnen maken aan de bittere discussies tussen de Europese Unie en landen zoals China en India over de uitstootrechten voor de luchtvaartsector.

"De toewijzing van inkomsten aan klimaatmaatregelen in ontwikkelingslanden zou het vertrouwen herstellen en zou de nodige steun kunnen genereren om een oplossing te vinden voor het debat over de toevoegen van de luchtvaartsector aan de systemen van emissierechten," aldus een woordvoerder van de ontwikkelingsorganisatie Oxfam tegenover het webmagazine EurActiv. "De beslissing zou aangeven dat de emissierechten daadwerkelijk bedoeld zijn om het milieu te ondersteunen in plaats van een extra bron van inkomsten te genereren."

Volgens een aantal bronnen is er echter binnen de Europese Unie nog een belangrijke diplomatieke strijd aan de gang, waarbij vooral Polen en Litouwen zich tegen het voorstel zouden opstellen. De Europese Unie zou verder ook de andere ontwikkelde landen willen oproepen om op een constructieve manier een strategie uit te werken om de klimaatfinanciering voor de rest van het decennium op te drijven. Eerder was gesteld dat de Europese Unie zelf een eigen strategie diende te ontwikkelen.

Lees Verder

14:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, ontwikkelingshulp |  Facebook |

29-09-11

Crisis leidt niet tot andere ontwikkelingsmodellen

Wereldwijde crisissen en de klimaatverandering hebben een diepgaande impact op het leven van de arme bevolking over de hele wereld. De evoluties hebben ertoe geleid dat de basisideeën van ontwikkeling in vraag moeten worden gesteld. Dat is de conclusie van een rapport van het Institute of Development Studies. Er wordt echter aan toegevoegd dat men zich moet afvragen of de nieuwe ideeën rond ontwikkeling efficiënter zijn dan de traditionele opvattingen.

In het rapport wordt onder meer opgemerkt dat economische groei niet altijd een goede ontwikkeling betekent. "Er is weliswaar geen alternatief voor groei, maar er bestaan wel alternatieve vormen van groei," wordt er opgemerkt. "Net zoals bij technologie is vooral de manier waarop die groei wordt beheerd, doorslaggevend." Er wordt aan toegevoegd dat de civiele maatschappij niet adequaat omgaat met de uitdagingen die door crisissen worden opgeworpen.

Ook stelt het rapport dat de nationale staat in het kader van ontwikkeling relevanter is dan multilaterale mechanismen. "Internationale akkoord rond klimaat, handel of drugs vormen geen basis voor het nationaal gedrag, maar nationale allianties bieden zuurstof en credibiliteit aan wereldwijde akkoorden," wordt er opgemerkt. "Uit diverse praktijkvoorbeelden kan worden afgeleid dat nationale belangen vaak een collectieve actie die op de lange termijn in het belang van iedereen is, ondermijnen."

"De wereldwijde crisissen van de voorbije vier jaar en de klimaatverandering hebben de levenswijze van de mensheid in vraag gesteld en hebben een fundamentele impact gehad op de internationale ontwikkeling," aldus Lawrence Haddad, directeur van het Institute of Development Studies. "Het onderzoek toont echter aan dat er weliswaar een aantal nieuwe ideeën aan de oppervlakte zijn gekomen, maar die zijn er niet in geslaagd om de gevestigde concepten uit te hollen en zijn ingebed geraakt in het ontwikkelingsdenken."

"Het is duidelijk dat de opkomende machten - zoals China, India en Brazilië - en de nieuwe verstrekkers van hulp en filantropen niet noodzakelijk andere wegen zullen bewandelen," zegt Haddad nog.

15:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingshulp |  Facebook |

12-09-11

Europese Unie moet ontwikkelingshulp efficiënter organiseren

De Europese Unie, met een bedrag van 53 miljard euro per jaar de grootste verstrekker van internationale ontwikkelingshulp, zou 4 miljard euro kunnen besparen door de budgetten en leningen efficiënter te beheren. Andris Piebalgs, Europees Commissaris voor ontwikkelingshulp, merkte op een aantal voorstellen te zullen uitwerken om de Europese ontwikkelingshulp, onder meer door een gezamenlijke programmering, beter te coördineren.

"Ik ben er mij van bewust dat er meer inspanningen moeten worden gedaan om de ontwikkelingshulp te optimaliseren," merkt Piebalgs op tegenover het webmagazine Euractiv.com. "In een crisisperiode moeten er maximale pogingen worden ondernomen om geld te sparen, terwijl tegelijkertijd de impact van de hulp zou kunnen worden opgedreven." Hij wees er wel op dat de efficiëntie van de Europese ontwikkelingshulp boven het wereldwijde gemiddelde ligt.

Uit een onderzoek blijkt dat de Europese ontwikkelingshulp transparanter en meer voorspelbaar en gecoördineerd is geworden dan in het verleden en zijn de inspanningen ook beter afgesteld op de nationale prioriteiten van de ontwikkelingslanden. Toch zeggen hulporganisaties dat er nog een grotere nood aan hervormingen is. Daarbij wordt opgemerkt dat de Europese Unie ervoor moet zorgen dat ontwikkelingslanden een grotere controle krijgen over de hulp door fondsen rechtstreeks ter beschikking te stellen van de regeringen.

Er wordt aan toegevoegd dat de Europese Unie ook meer hulpgelden lokaal moet investeren en de ondersteuning niet aan voorwaarden mag koppelen. "De Europese Commissie zegt een voorstander te zijn van een vermenging van leningen en hulp en het gebruik van innovatieve middelen op ontwikkelingshulp te genereren om bijkomende fondsen te creëren, maar er wordt niet aangegeven op welke manier daarbij de financiële instellingen zullen worden gekozen en op welke manier de sociale impact van de hulp effectief kan worden gemeten," stippen de hulporganisaties aan.

18:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingshulp, europese unie |  Facebook |

29-08-11

Rusland wil eigen agentschap voor ontwikkelingshulp

De Russische regering koestert plannen om een eigen internationaal ontwikkelingsagentschap op te zetten om projecten in arme landen te financieren. Daarbij wordt vooral gemikt op een aantal rechtstreekse buurlanden. Het Russian Agency for International Development zou vooral investeringen in industriële infrastructuur en bouwprojecten en gespecialiseerd opleiding van personeel moeten financieren. Het agentschap zou begin volgend jaar zijn activiteiten moeten opstarten.

"Het ontwikkelingsagentschap zou het wereldwijde imago van Rusland als een donornatie moeten vestigen en de vrede helpen bewaren in de vaak woelige regio van Centraal-Azië," aldus de Russische krant The Moscow Times. "Rusland heeft vorig jaar 470 miljoen dollar geïnvesteerd in ontwikkelingshulp. Dat is weliswaar een vervijfvoudiging op vijf jaar tijd, maar in de meeste gevallen ging het daarbij om rampbestrijding." De activiteiten van het agentschap zouden naast de Russische bijdragen tot de Wereldbank en de Verenigde Naties worden opgezet.

Volgens Vladimir Zharikhin, onderdirecteur van de onderzoeksinstelling CIS Institute, zullen de investeringen zich vooral richten op specifieke zakelijke projecten in plaats van algemene steun aan de regeringen van de voormalige Sovjet-republieken. "De Russische help is erin geslaagd om de onrust in Kirgizië te helpen bezweren," aldus Zharikhin. "Naast Kirgizië zal ook Wit-Rusland één van de belangrijkste werkgebieden van het Russische ontwikkelingsagentschap worden. Er is niemand anders die Kirgizië en Wit-Rusland bijspringen."

In vergelijking met de inspanningen van de Verenigde Staten, blijft de ontwikkelingshulp van Rusland beperkt. De Verenigde Staten investeerden vorig jaar 30,2 miljard dollar in ontwikkelingshulp. In het midden van de jaren tachtig was de Sovjet Unie met een bedrag van ongeveer 26 miljard dollar per jaar nog één van de belangrijkste investeerders in ontwikkelingshulp van de wereld. De voorbije jaren werkte Rusland wel met doelgerichte financiële hulp aan onder meer Wit-Rusland, waardoor intresten kunnen worden opgestreken.

19:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, ontwikkelingshulp |  Facebook |

31-05-10

Zimbabwe kan donoren nog steeds niet overtuigen

Zimbabwe heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar amper 3 miljoen dollar buitenlandse donorhulp gekregen. Dat is amper 0,4 procent van de jaarlijkse doelstelling. Dat heeft Tendai Biti, minister van financiën van Zimbabwe, gezegd in een interview met het persbureau Bloomberg. Het achterwege blijven van de donorhulp betekent volgens Biti een ondermijning van de inspanningen van de regering van Zimbabwe om de economie van het land herop te bouwen na een decennium van economische recessie. De regering van Zimbabwe had erop gerekend dit jaar 810 miljoen dollar te ontvangen van donors om zijn budget van 2,2 miljard dollar te financieren. Zimbabwe heeft een achterstallige betalingen van 1,2 miljard dollar openstaan bij het International Monetary Fund, de African Development Bank en de World Bank.

"Zimbabwe heeft het bijzonder moeilijk om buitenlands hulp en investeringen aan te trekken," merkt Bloomberg op. "De coalitie-regering van president Robert Mugabe en eerste minister Morgan Tsvangirai blijft sinds zijn vorming in februari vorig jaar door interne onenigheid geblokkeerd. Bovendien worden investeerders ook afgeschrikt door de wetgeving die buitenlandse bedrijven verplicht om aandelen over te hevelen naar lokale bewoners. Minister Biti geeft toe dat er bij gesprekken met donoren altijd opnieuw dezelfde vragen worden gesteld, waarbij vooral twijfels worden geuit over de geloofwaardigheid en de legitimiteit van de regering, de duurzaamheid van het bestuur en de garanties dat gedane beloftes zullen worden ingelost." Tendai Biti stelde wel tijdens de tweede helft van he jaar nieuwe kredietlijnen te kunnen aankondigen.

De regering van Zimbabwe praat onder meer met Zuid-Afrika, China en Zuid-Korea over nieuwe financiële mogelijkheden, net zoals met zijn traditionele donoren Duitsland en Scandinavische landen. Zimbabwe werkt volgens Biti aan het invullen van de vereisten die het International Monetary Fund en de World Bank hebben gesteld om een erkenning als noodlijdend land te krijgen, waardoor de schulden zouden kunnen worden kwijtgescholden. Om dat te bereiken moet Zimbabwe volgens Biti echter een aantal macro-economische projecten kunnen voorleggen. Hij merkt echter op dat het land op korte tijd bijzonder veel vooruitgang heeft geboekt. Hij wees erop dat de inflatie van 500 miljard procent wordt omgevormd tot een deflatie van 7,7 procent, maar daarop is volgens de minister geen enkele positieve reactie op gekomen.

12:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingshulp, zimbabwe |  Facebook |

12-11-09

Contraceptiva moeten vrouw ontwikkelingsmogelijkheden bieden

bayer11bWereldwijd moeten vrouwen de mogelijkheid hebben om hun leven zelf te bepalen. Dat houdt onder meer in dat ze zelf aan gezinsplanning kunnen doen en dan ook over voorbehoedsmiddelen moeten kunnen beschikken. Dat heeft Wolfgang Plischke, binnen de raad van bestuur van het Duitse chemieconcern Bayer verantwoordelijk voor innovatie, technologie en leefmilieu, benadrukt tijdens de voorstelling van het duurzaamheidsproject van het bedrijf. Bayer Healthcare, de gezondheidsafdeling van het Duitse concern, werkt daarbij onder meer samen met de International Planned Parenthood Federation (IPPF), de Amerikaanse hulporganisatie USAID, de Duitse Stiftung Weltbevölkerung en het United Nations Populations Fund en financiële instellingen zoals de Wereldbank en de Duitse Kreditanstalt für Wiederaufbau. Er zal daarbij volgens Plischke gegarandeerd kunnen worden dat de toegang tot contraceptiva voor vrouwen in ontwikkelingslanden is aangepast aan hun inkomensniveau.

"Jaarlijks worden wereldwijd 76 miljoen vrouwen ongewild zwanger," verduidelijkt Wolfgang Plischke. "Dat betekent dat één op drie zwangerschappen niet gewild is. Bovendien sterven elk jaar meer dan een half miljoen vrouwen aan complicaties tijdens de zwangerschap of bij de geboorte. Daarnaast worden elk jaar 14 miljoen kinderen geboren wiens moeder tussen vijftien en negentien jaar oud is. Meer dan 90 procent van deze moeders leven in ontwikkelingslanden. In die gebieden is de kennis over seksualiteit vaak bijzonder beperkt en zelfs een taboe, met alle sociale gevolgen vandien. Kennis is nochtans een absolute voorwaarde voor een eigen levenskeuze en een autonome gezinsplanning. Bayer volgt in zijn programma daarom ook een dubbel traject. In eerste instantie wordt daarbij gewerkt aan het verstrekken van seksuele voorlichting, maar daarnaast willen wij er ook voor zorgen dat vrouwen die een hormonale contraceptiva willen gebruiken, daar ook toegang toe kunnen hebben."

Daarbij worden aan hulpinitiatieven, zoals de Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie USAID, hormonale contraceptiva ter beschikking gesteld aan gereduceerde prijzen. "In medische gezondheidscentra kunnen ontwikkelingswerkers die middelen gratis ter beschikking stellen," merkt Wolfgang Plischke nog op. "Bayer Schering Pharma heeft zich daarbij geëngageerd voor familieplanning in meer dan honderddertig landen. Het voorbije jaar heeft Bayer zijn samenwerking met USAID nog verder uitgebreid. Met de hulp van vijftig gezinsplanning-programma's zullen wij ons engagement over een periode van vier jaar verdubbelen. Jaarlijks zullen wij meer dan 110 miljoen cycli orale contraceptiva ter beschikking stellen. Op die manier kunnen acht miljoen vrouwen in ontwikkelingslanden zich tegen ongewenste zwangerschappen beschermen." Het tegengaan van ongewenste zwangerschappen is voor deze vrouwen ook een voorwaarde om zichzelf een kans te kunnen bieden een professionele carrière uit te bouwenen uit de armoede te kunnen komen.

17:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingshulp, bayer, contraceptiva |  Facebook |

18-04-09

Afrika heeft vooral hogere opleiding nodig

De ontwikkelingshulp aan Afrika wordt compleet verkeerd aangepakt. Dat zegt Neil Turok, professor mathematische fysica aan de Cambridge University en oprichter van het African Institute for Mathematical Sciences (AIMS), een gespecialiseerd opleidingsinstituut voor Afrikaanse studenten in Zuid-Afrika. Het aanbieden van fundamentele gezondheidszorg en opvoeding stopt volgens Turok zelfs de Afrikaanse ontwikkeling. Daarentegen moet er volgens hem vooral geïnvesteerd worden in hogere opleidingen. Turok voert aan dat Afrika zijn eigen wetenschappelijke en technologische basis nodig heeft om een gelijkwaardige partner te kunnen worden in de wereldwijde economie. Professor Turok onderhandelt op dit ogenblik om ook in Senegal een opleidingsinstituut op te richten.

"Indien Afrika geen eigen wetenschappelijke en technologische community ontwikkelt, kan het continent op geen enkele manier ooit een gelijkwaardige partner worden in de economie van de wereld," merkt Neil Turok op tegenover BBC News. "Op die manier zal Afrika voor altijd het voorwerp blijven van de grillen van westerse landen, die Afrika zullen blijven uitbuiten zolang het continent onwetend blijft over de drijvende krachten van de moderne economie, die allemaal gebaseerd zijn op technologie en wetenschap." Professor Turok wijst erop dat Afrika de voorbije veertig jaar één triljoen dollar ontwikkelingsgelden heeft gekregen, maar dat de Afrikaanse nood aan hulp nog altijd even hoog is.

Men moet zich volgens Turok dan ook afvragen of die hulp op een verstandige manier is geïnvesteerd. "Volgens mij heeft die hulp meer schade toegebracht dan voordeel opgeleverd," zegt Turok nog tegenover BBC News. "Die hulpgelden zijn gebruikt om afhankelijkheid te creëren. Het is volgens mij dan ook tijd om het systeem van die ontwikkelingshulp te herzien. Tenminste een gedeelte van die gelden zou moeten geïnvesteerd worden om in Afrika mensen met vakkennis op te leiden. Een beperkt hulppakket zou al voldoende zijn om een aantal gespecialiseerde instituten, zoals het African Institute for Mathematical Sciences, over heel Afrika op te zetten. Het oprichten van drie instituten kost 30 miljoen dollar. Dat is 0,1 procent van de totale ontwikkelingshulp die jaarlijks aan Afrika wordt gegeven."

17:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, onderwijs, ontwikkelingshulp |  Facebook |

03-01-07

Goedkope computer eindelijk onderweg

Tegen de zomer van dit jaar zal de eerste lading van de lang aangekondigde goedkope computers van het project 'One Laptop Per Child' zijn doelgroep bereiken. Dat meldt BBC News. De eerste exemplaren zouden in Brazilie, Argentinie, Uruguay, Nigerie, Libye, Pakistan en Thailand op de markt komen. De toestellen kosten amper honderd dollar.

Het project is bedoeld om ook de armere bevolkingsgroepen van ontwikkelingslanden in staat te stellen om over een computer te kunnen beschikken. De goedkope computer is een initiatief van Nicholas Negroponte, die het project twee jaar geleden lanceerde in het MediaLab van het Massachusetts Institute of Technology's Media Lab.

Volgende maand al zouden een aantal testexemplaren worden bezorgd aan kinderen. De toestellen hebben geen harde schijf, maar werken met een flash memory van 512 megabites. Dankzij twee USB-poorten kan er meer opslagcapaciteit aangekoppeld worden. Maar volgens Negroponte is het toestel helemaal geen computer van inferieure kwaliteit.

De XO-computer werkt met Linux-software. "Helaas worden kinderen meestal getraind om met Word, Excel en PowerPoint te werken," aldus nog Negroponte. "Dat noem ik misdadig, want kinderen zouden dingen moeten kunnen creeren, communiceren, exploreren en sharen in plaats van te werken met bureau-software."

21-07-06

China wordt derde grootste donor voedselhulp

China is het voorbije jaar uitgegroeid tot de derde grootste donor van voedselhulp. Dat blijkt uit cijfers van het International Food Aid Information System (Interfais). De wereldwijde voedselhulp steeg dat jaar met tien procent tot 8,2 miljoen ton. China vertegenwoordigde meer dan de helft van die toename, waarbij zijn voedselhulp meer dan verdubbelde tegenover het jaar voordien.

China verstrekt het voorbije jaar 577.000 ton voedselhulp, meestal met Noord-Korea als bestemming. Chinese voedselhulp kwam verder ook terecht in Liberia, Guinea Bissau, Sri Lanka en een tiental andere landen. Canada dreef zijn voedselhulp met 42 procent op tot 275.000 ton. Relatief nieuwe donoren, zoals Tsjechië, Griekenland en Polen hebben hun voedselhulp op een jaar tijd verdubbeld of verdrievoudigd. Donaties door niet-gouvernementele organisaties, zoals het Rode Kruis, kenden een toename met 64 procent.

De Verenigde Staten blijven de grootste bron van voedselhulp. Het voorbije jaar zorgde het land voor vier miljoen ton voedselhulp, ongeveer 49 procent van alle voedselhulp die wereldwijd wordt uitgedeeld. De Europese Unie komt aan 1,5 miljoen ton. Daarbij valt vooral een verhoging op vanwege de Europese Commissie, Oostenrijk, Denemarken, Nederland en Zweden.

"Maar er is nog altijd niet voldoende voedselhulp om alle nood te lenigen," vertelde James T. Morris, directeur van het World Food Programme. "De hulp van nationale overheden heeft zijn hoogste niveau uit de geschiedenis gehaald en het is dan ook moeilijk te vatten dat er nog altijd niet voldoende voedsel is om iedereen te voeden. Ondanks de groeiende welvaart stijgt het aantal ondervoede mensen met vier miljoen per jaar. Er is absoluut nodig aan een prioritair voedingsprogramma."

Het is de eerste keer dat meer dan de helft van alle voedselhulp bestemd was voor Zwart-Afrika, dat ongeveer 4,6 miljoen ton voeding kreeg. Ethiopië kreeg de meeste hulp met 1,1 miljoen ton voeding. Andere belangrijke Afrikaanse bestemmingen waren Soedan, Oeganda, Eritrea en Kenia. De voedselhulp voor Azië steeg met veertien procent, vooral voor Noord-Korea (1,1 miljoen ton), maar ook Bangladesh, Indonesië en Sri Lanka. De hulp aan Latijns-Amerika steeg met acht procent. Hulp aan het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Oost-Europa en de gewezen Sovjet-republieken kende een daling.