31-05-14

Vrouwelijke bavianen het meest kwetsbaar tijdens opvoeding kroost

De opvoeding van het nageslacht is ook voor vrouwelijke bavianen een moelijke levensfase. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Notre Dame in de Verenigde Staten en de National Museums of Kenya, die bijna drie decennia een kolonie bavianen in het Amboseli Baboon Research Project in het Kilimanjaro-gebied hebben bestudeerd. De onderzoekers stelden vast dat vrouwelijke bavianen tijdens de zwangerschap en de opvoeding van jongen een groter risico lopen op verwondingen. Bovendien bleken de kwetsuren tijdens de opvoeding van de kroost ook minder snel te genezen.

Lees Verder

11:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: baviaan, opvoeding |  Facebook |

27-08-12

Zelfs beperkte muzikale training heeft al positieve impact

Zelfs een beperkte muzikale training tijdens de kindertijd heeft een belangrijk voordeel voor de breinfuncties als volwassene. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University. De onderzoekers stelden vast dat volwassenen die als kind één tot vijf jaar muzikale opleiding hadden gekregen, beter reageerden op complexe geluiden dan collega's die geen enkele muzikale training hadden genoten. Onderzoeksleider Nina Kraus, professor neurobiologie aan de Northwestern University, merkt op dat muzikale training op latere leeftijd tot betere luisteraars leidt. Het onderzoek bevestigt volgens Kraus de bevindingen van eerdere studies die aanvoeren dat muziek het brein helpt te vormen. De onderzoekster voegt er aan toe dat de studie aanwijst dat zelfs een beperkte muzikale opleiding een positieve impact heeft op de latere ontwikkeling.

Lees Verder

10:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, opvoeding |  Facebook |

16-03-12

Handboeken moederschap leggen lat onbereikbaar hoog

Handboeken over het moederschap hebben de voorbije vijftig jaar de verwachtingen voor nieuwe moeders en baby's onbereikbaar hoog gelegd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Warwick. De handboeken dreigen moeders volgens de wetenschappers dan ook te confronteren met een gevoel van mislukking wanneer ze niet kunnen beantwoorden aan de doelstellingen die door de auteurs naar voor worden geschoven.

"Het advies van de experts is gedurende de tweede helft van de voorbije eeuw gewijzigd, maar de manier waarop die raad werd aangebracht, is ongewijzigd gebleven," leidt onderzoeker Angela Davis, wetenschapper aan het departement geschiedenis van de University of Warwick, af uit een analyse van boeken van bekende auteurs zoals Frederick Truby King, John Bowlby, Donald Winnicott, Benjamin Spock, Penelope Leach and Gina Ford. "Telkens werd het advies gegeven als een bevel, met een dreiging van zware consequenties indien moeder of kind zich niet gedroegen zoals werd verwacht."

De onderzoekster stelde vast dat onder meer grootmoeders bij het terugkijken naar de opvoedingsmethodes in de verschillende generaties nog altijd niet zeker blijken te zijn welke benadering het beste is geweest. Angela Davis merkt ook op getroffen te zijn door de cyclische trends in de moederschaps-bijbels, waarbij vertrokken werd van de strikte regels van Truby King in de jaren veertig naar de minder autoritaire benadering in de periode van Bowlby, Winnicott, Spock en Leach, om in de jaren negentig met Gina Ford terug te keren naar de strenge aanpak."

"Ook na meer dan vijftig jaar kunnen de experts het nog altijd niet eens raken over de beste manier om het moederschap te benaderen," zegt Angela Davis. "Die tegenstrijdigheden zorgen ervoor dat veel vrouwen verward en gedesillusioneerd achterblijven."
           

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moederschap, opvoeding, lectuur |  Facebook |

03-11-11

Tweetaligheid stimulans voor flexibiliteit babybrein

Baby's in een tweetalig gezin kunnen genieten van een langere periode waarin hun brein voldoende flexibel is om een vreemde talen aan te leren dan in huishoudens waar slechts één taal wordt gesproken. Dat is de conclusie van den Amerikaans onderzoek van de University of Washington bij Engelstalige en Spaanstalige gezinnen. Daarbij bleek dat het brein van baby's in tweetalige gezinnen flexibel bleef voor vreemde talen tot ze tien tot twaalf maanden oud waren. Bij baby's uit eentalige huishoudens duurt die periode slechts zes tot negen maanden.

"De grotere flexibiliteit van tweetalige kinderen is volgens de onderzoekers wellicht te wijten aan de grotere variëteit aan taalklanken die ze thuis opvangen," merkt het webmagazine HealthDay News op. "Bovendien wordt opgemerkt dat de hoeveelheid vreemde klanken die worden opgevangen, ook een effect heeft op de vocabulaire als peuter. Kinderen die als baby meer Spaans hebben opgevangen, zullen op een leeftijd van vijftien maanden ook meer Spaanse woorden bekken."

"Het tweetalig brein is een fascinerend gegeven, want het weerspiegelt de menselijke capaciteit op het gebied van flexibel denken," merkt onderzoeksleider Patricia Kuhl, directeur van het Institute for Learning and Brain Sciences aan de University of Washington, op. "Tweetalige baby's leren dat objecten en gebeurtenissen in de wereld twee namen hebben. De flexibele overschakeling tussen die benamingen betekent een uitstekende oefening voor de hersenen."

19:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opvoeding, taal |  Facebook |

08-10-11

Geëngageerde vader bevordert intelligentie kinderen

Vaders die zich actief engageren bij de opvoeding hebben een positieve impact op het intellect en het gedrag van hun kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Concordia University in Montreal. De Canadese onderzoekers merken op dat het talent van vaders om limieten en structuren uit te tekenen voor het gedrag van hun kinderen, onder meer een positieve invloed heeft op de vaardigheden van het kind op het gebied van probleem-oplossing en leidt tot een daling van de emotionele problemen.

"In vergelijking met kinderen met afwezige vaders, hebben hun leeftijdsgenoten met een vader als actieve ouder minder gedragsproblemen en hogere intellectuele mogelijkheden," voert Erin Pougnet, psycholoog aan het Centre for Research in Human Development aan de Concordia University, aan. "Dat fenomeen blijft ook gelden in gezinnen die zich in een risicovolle socio-economische omgeving situeren. Bovendien geldt dat ook voor vaders die niet met hun kinderen samenwonen, op voorwaarde dat ze actief met de opvoeding bezig zijn."

Kinderen met geëngageerde vaders blijken volgens de onderzoekers minder geconfronteerd te worden met emotionele problemen, zoals droefheid, sociale terughoudendheid en angstaanvallen. Er wordt aan toegevoegd dat het grootste verschil in emotionele problemen bij afwezige vaders kan worden opgemerkt bij meisjes. De onderzoekers merken wel op dat een afwezige vader niet noodzakelijk tot problemen moet leiden. "Moeders en andere ondersteunende persoonlijkheden zijn eveneens belangrijk," voeren ze aan.

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opvoeding |  Facebook |

Vroege financiële opvoeding creëert bewuste consument

Een cumulatieve financiële opvoeding leidt tot een grotere financiële kennis en een positiever financieel gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Arizona. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat een cumulatieve financiële opleiding in het het middelbaar onderwijs en aan de universiteit de financiële knowhow verhoogt, wat op zijn beurt leidt tot een meer verantwoord financieel gedrag als jonge volwassene.

"Er is duidelijk sprake van een sneeuwbaleffect, waarbij financiële opvoeding op relatief jonge leeftijd de kans exponentieel verhoogt dat studenten verder een meer uitgebreide kennis terzake zullen opdoen, met inbegrip van informele leerprocessen aan de hand van boeken, magazines of seminaries," merkt onderzoeksleider Soyeon Shim, directeur van de Norton School of Family and Consumer Sciences aan de University of Arizona, op.

Die grotere kennis leidt volgens de Amerikaanse onderzoekers tot een positiever financieel gedrag, zoals een beter opvolgen van de uitgaven, een voorzichtig beheer van kredietkaarten en een maandelijkse spaargewoonte. "Ook blijken deze studenten in het algemeen een grotere kennis te hebben over de financiële sector," benadrukt Soyeon Shim. "De objectieve kennis van de betrokkenen bleek bij een financiële quiz 5 procent hoger te liggen dan de gemiddelde scores.

11:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën, opvoeding |  Facebook |

12-03-11

Babymedia hebben weinig educatieve waarde voor kleine kinderen

Babymedia - video's die specifiek werden ontworpen om de ontwikkeling bij jonge kinderen te stimuleren - schieten vaak te kort in hun opdracht. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of California. Daarbij wordt opgemerkt dat deze video's kinderen weliswaar entertainen, maar hen niet helpen om woorden en concepten op te pikken. Er zijn volgens de onderzoekers zelfs aanwijzingen dat kinderen die op een prille leeftijd met deze babymedia te maken hebben gehad, minder taalvaardig bleken te zijn dan hun leeftijdsgenoten.

"Er is geen enkele aanwijzing dat kinderen onder de achttien maanden, zelfs met de ondersteuning van ouders, iets van een dvd-product kunnen leren," merkt Rebekah Richert, professor psychologie aan de University of California, op tegenover het webmagazine HealthDay News. "Kinderen die de peuterleeftijd benaderen, zouden er wel iets van kunnen opsteken, op voorwaarde dat ze daarbij de hulp krijgen van hun ouders." De onderzoekers stelden naar eigen zeggen vast dat er geen relatie kan worden gevonden tussen het bekijken van babymedia en een grotere taalvaardigheid.

"De baby's die de meeste woorden bleken aan te leren, bleken in het geheel geen contact te hebben gehad met deze media." Don Shifrin, pediater aan de School of Medicine van de University of Washington, merkt op dat dit onderzoek een bevestiging vormt dat ouders de blootstelling aan televisie voor kinderen tot twee jaar tot een minimum zouden moeten beperken en dat kinderen op die leeftijd vooral moeten spelen in plaats van voor een televisiescherm te zitten.

14:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: babymedia, opvoeding |  Facebook |

19-06-09

Televisie nefast voor taalontwikkeling kind

girltvTelevisie doet de conversatie tussen kinderen en hun ouders of opvoeders gevoelig afnemen, zelfs wanneer er niemand kijkt naar wat er op het scherm gebeurt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Medical School van de University of Washington en het Children's Research Institute uit Seattle. Volgens onderzoeksleider Dimitri Christakis zouden de resultaten van het onderzoek een verklaring kunnen geven voor het feit dat televisie kijken op jonge leeftijd eerder al in verband werd gebracht met een achterstand op het vlak van taalvaardigheid en cognitieve mogelijkheden. De onderzoekers stellen dan ook dat televisie niet alleen een pover surrogaat is voor kinderzorg, maar ook een belemmering vormt voor het aantal woorden dat een baby kan horen, vocaliseren en dus aanleren.

De onderzoekers stelden vast dat kinderen van twee maand tot vier jaar tijdens elk uur televisie gemiddeld zevenhonderd woorden minder horen van een volwassene. Dat is een daling met 70 procent tegenover een uur zonder televisie. De kinderen waren met een televisietoestel in werking ook zelf minder spraakzaam. "Een gedeelte van deze dalingen zijn waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het kind alleen gelaten wordt voor het televisiescherm," stippen de onderzoekers aan. "Maar daarnaast werd ook duidelijk dat volwassenen wel aanwezig zijn, maar door het televisiescherm worden afgeleid en met hun kinderen geen waarneembare interactie onderhouden."

"Volwassenen spreken gemiddeld ongeveer 941 woorden per uur," merkt professor Christakis op. "Maar uit het onderzoek is gebleken dat die woorden nagenoeg compleet worden geëlimineerd wanneer een televisietoestel door het kind kan gehoord worden. Dat is bijzonder alarmerend, want de taalontwikkeling wordt in de vroege kinderjaren als een cruciaal element beschouwd voor de ontwikkeling van het menselijk brein." De onderzoeker wijst er daarbij op dat in 30 procent van de Amerikaanse gezinnen de televisie altijd op staat, zelfs al wordt er door niemand naar gekeken. Christakis stelt dat de wereld de kindertijd steeds meer technoligischer maakt, maar dat dit een negatieve impact zou kunnen hebben op de volgende generatie volwassenen.

14:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, opvoeding |  Facebook |

05-12-08

Traditionele wiegeliedjes hebben afgedaan

Wiegeliedjes hebben afgedaan. Steeds meer Britse moeders blijken de traditionele slaapmelodietjes te vervangen door populaire popsongs en rocknummers. Dat blijkt uit een onderzoek van The Baby Website. Nagenoeg tweederde van de ondervraagde moeders is van oordeel dat pop-ballads beter zijn om baby's in slaap te sussen dan de traditionele wiegeliedjes. De onderzoekers zeggen verbaasd te zijn over het resultaat. Het meest populaire moderne wiegedeuntje is 'Patience' van Take That. Ook Elvis Presley wordt graag door moeders gezongen.

"We zijn verbaasd dat moderne moeders eerder popmelodietjes zingen in plaats van traditionele wiegeliedjes om hun baby's in slaap te krijgen," stippen de onderzoekers aan tegenover BBC News. De onderzoekers vermoeden dat deze jonge moeders worden beïnvloed door de muziek die ze in de loop van de dag te horen krijgen. Daarbij wordt gesteld dat jonge moeders muziek opzetten wanneer ze in de loop van de dag voor hun baby's zorgen en daarbij de opvallende teksten van de popnummers oppikken, waardoor het quasi onmogelijk wordt om bij bedtijd iets anders te zingen.

Uit het onderzoek bleek verder dat 13 procent van de moeders van oordeel is dat de traditionele wiegeliedjes te ouderwets zijn. Eén op tien moeders zegt zich zelfs de tekst van de oude liedjes niet meer te kunnen herinneren. Een aantal specialisten zegt dat baby's ritmische geluiden nodig hebben om in slaap te geraken, zoals ze dat ook in de moederbuik hebben ervaren. Dat gaat volgens hen op voor sommige popmuziek, maar zeker niet voor alle populaire nummers. Na Take That is Robbie Williams met het nummer 'Angels' het meest populaire wiegelied bij Britse moeders.

In de lijst staan verder 'I Kissed a Girl' van Kate Perry, 'You're Beautiful' van James Blunt, 'Love Me Tender' van Elvis Presley, 'Beautiful' van Christine Aguilera, 'Warwick Avenue' van Duffy, 'Sweet Child O' Mine' van Guns N' Roses, 'Wonderwall' van Oasis en 'Girls' van Sugababes.

16:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, gezondheid, opvoeding |  Facebook |

11-10-08

Kindertijd is geen eenheidsworst

Kinderen zijn geen eenheidsworst. Elke leeftijdscategorie heeft zijn eigen karakteristieken en problemen. Moeders willen van tijdschriften dan ook gerichte informatie over de specifieke leeftijdscategorie waarin hun kinderen zich op dit ogenblik bevinden. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau MomConnection voor het tijdschrift Parenting Magazine. Volgens de onderzoekers zegt 69 procent van de Amerikaanse moeders dat oudermagazines niet relevant zijn voor hun persoonlijke situatie.

Uit het onderzoek van MomConnection blijkt dat twee op drie moeders alleen geïnteresseerd zijn in informatie die voor hen op dat ogenblik relevant is. "De meerderheid van de Amerikaanse moeders wil praktische informatie die hen kan helpen om hun dagelijkse ouderproblemen aan te pakken, " aldus de onderzoekers. "Er is duidelijk ook een grotere nood aan school-gerelateerde onderwerpen. Bovendien zeggen veel moeders dat de informatie in oudermagazines minder relevant worden op het ogenblik dat hun kinderen naar school beginnen te gaan."

De onderzoekers stelden vast dat twee op drie moeders informatie wil over de huidige leeftijdscategorie van hun kinderen. "Problemen over de volgende leeftijdsfase willen ze pas bekijken wanneer het zover is," stipt MomConnection nog aan. "Drie op vier moeders zijn eerder geneigd om in contact te treden met andere ouders die met dezelfde problemen te kampen hebben, dan met ouders met kinderen van dezelfde leeftijd." De onderzoekers stellen dat oudermagazines zich dan ook moeten richten op specifieke problemen in plaats van de kindertijd te zien als één groot geheel.

13:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, kind, moeder, opvoeding, magazine |  Facebook |