31-05-14

Vrouwelijke bavianen het meest kwetsbaar tijdens opvoeding kroost

De opvoeding van het nageslacht is ook voor vrouwelijke bavianen een moelijke levensfase. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Notre Dame in de Verenigde Staten en de National Museums of Kenya, die bijna drie decennia een kolonie bavianen in het Amboseli Baboon Research Project in het Kilimanjaro-gebied hebben bestudeerd. De onderzoekers stelden vast dat vrouwelijke bavianen tijdens de zwangerschap en de opvoeding van jongen een groter risico lopen op verwondingen. Bovendien bleken de kwetsuren tijdens de opvoeding van de kroost ook minder snel te genezen.

Lees Verder

11:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: baviaan, opvoeding |  Facebook |

27-08-12

Zelfs beperkte muzikale training heeft al positieve impact

Zelfs een beperkte muzikale training tijdens de kindertijd heeft een belangrijk voordeel voor de breinfuncties als volwassene. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University. De onderzoekers stelden vast dat volwassenen die als kind één tot vijf jaar muzikale opleiding hadden gekregen, beter reageerden op complexe geluiden dan collega's die geen enkele muzikale training hadden genoten. Onderzoeksleider Nina Kraus, professor neurobiologie aan de Northwestern University, merkt op dat muzikale training op latere leeftijd tot betere luisteraars leidt. Het onderzoek bevestigt volgens Kraus de bevindingen van eerdere studies die aanvoeren dat muziek het brein helpt te vormen. De onderzoekster voegt er aan toe dat de studie aanwijst dat zelfs een beperkte muzikale opleiding een positieve impact heeft op de latere ontwikkeling.

Lees Verder

10:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, opvoeding |  Facebook |

16-03-12

Handboeken moederschap leggen lat onbereikbaar hoog

Handboeken over het moederschap hebben de voorbije vijftig jaar de verwachtingen voor nieuwe moeders en baby's onbereikbaar hoog gelegd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Warwick. De handboeken dreigen moeders volgens de wetenschappers dan ook te confronteren met een gevoel van mislukking wanneer ze niet kunnen beantwoorden aan de doelstellingen die door de auteurs naar voor worden geschoven.

"Het advies van de experts is gedurende de tweede helft van de voorbije eeuw gewijzigd, maar de manier waarop die raad werd aangebracht, is ongewijzigd gebleven," leidt onderzoeker Angela Davis, wetenschapper aan het departement geschiedenis van de University of Warwick, af uit een analyse van boeken van bekende auteurs zoals Frederick Truby King, John Bowlby, Donald Winnicott, Benjamin Spock, Penelope Leach and Gina Ford. "Telkens werd het advies gegeven als een bevel, met een dreiging van zware consequenties indien moeder of kind zich niet gedroegen zoals werd verwacht."

De onderzoekster stelde vast dat onder meer grootmoeders bij het terugkijken naar de opvoedingsmethodes in de verschillende generaties nog altijd niet zeker blijken te zijn welke benadering het beste is geweest. Angela Davis merkt ook op getroffen te zijn door de cyclische trends in de moederschaps-bijbels, waarbij vertrokken werd van de strikte regels van Truby King in de jaren veertig naar de minder autoritaire benadering in de periode van Bowlby, Winnicott, Spock en Leach, om in de jaren negentig met Gina Ford terug te keren naar de strenge aanpak."

"Ook na meer dan vijftig jaar kunnen de experts het nog altijd niet eens raken over de beste manier om het moederschap te benaderen," zegt Angela Davis. "Die tegenstrijdigheden zorgen ervoor dat veel vrouwen verward en gedesillusioneerd achterblijven."
           

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moederschap, opvoeding, lectuur |  Facebook |

03-11-11

Tweetaligheid stimulans voor flexibiliteit babybrein

Baby's in een tweetalig gezin kunnen genieten van een langere periode waarin hun brein voldoende flexibel is om een vreemde talen aan te leren dan in huishoudens waar slechts één taal wordt gesproken. Dat is de conclusie van den Amerikaans onderzoek van de University of Washington bij Engelstalige en Spaanstalige gezinnen. Daarbij bleek dat het brein van baby's in tweetalige gezinnen flexibel bleef voor vreemde talen tot ze tien tot twaalf maanden oud waren. Bij baby's uit eentalige huishoudens duurt die periode slechts zes tot negen maanden.

"De grotere flexibiliteit van tweetalige kinderen is volgens de onderzoekers wellicht te wijten aan de grotere variëteit aan taalklanken die ze thuis opvangen," merkt het webmagazine HealthDay News op. "Bovendien wordt opgemerkt dat de hoeveelheid vreemde klanken die worden opgevangen, ook een effect heeft op de vocabulaire als peuter. Kinderen die als baby meer Spaans hebben opgevangen, zullen op een leeftijd van vijftien maanden ook meer Spaanse woorden bekken."

"Het tweetalig brein is een fascinerend gegeven, want het weerspiegelt de menselijke capaciteit op het gebied van flexibel denken," merkt onderzoeksleider Patricia Kuhl, directeur van het Institute for Learning and Brain Sciences aan de University of Washington, op. "Tweetalige baby's leren dat objecten en gebeurtenissen in de wereld twee namen hebben. De flexibele overschakeling tussen die benamingen betekent een uitstekende oefening voor de hersenen."

19:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opvoeding, taal |  Facebook |

08-10-11

Geëngageerde vader bevordert intelligentie kinderen

Vaders die zich actief engageren bij de opvoeding hebben een positieve impact op het intellect en het gedrag van hun kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Concordia University in Montreal. De Canadese onderzoekers merken op dat het talent van vaders om limieten en structuren uit te tekenen voor het gedrag van hun kinderen, onder meer een positieve invloed heeft op de vaardigheden van het kind op het gebied van probleem-oplossing en leidt tot een daling van de emotionele problemen.

"In vergelijking met kinderen met afwezige vaders, hebben hun leeftijdsgenoten met een vader als actieve ouder minder gedragsproblemen en hogere intellectuele mogelijkheden," voert Erin Pougnet, psycholoog aan het Centre for Research in Human Development aan de Concordia University, aan. "Dat fenomeen blijft ook gelden in gezinnen die zich in een risicovolle socio-economische omgeving situeren. Bovendien geldt dat ook voor vaders die niet met hun kinderen samenwonen, op voorwaarde dat ze actief met de opvoeding bezig zijn."

Kinderen met geëngageerde vaders blijken volgens de onderzoekers minder geconfronteerd te worden met emotionele problemen, zoals droefheid, sociale terughoudendheid en angstaanvallen. Er wordt aan toegevoegd dat het grootste verschil in emotionele problemen bij afwezige vaders kan worden opgemerkt bij meisjes. De onderzoekers merken wel op dat een afwezige vader niet noodzakelijk tot problemen moet leiden. "Moeders en andere ondersteunende persoonlijkheden zijn eveneens belangrijk," voeren ze aan.

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opvoeding |  Facebook |

Vroege financiële opvoeding creëert bewuste consument

Een cumulatieve financiële opvoeding leidt tot een grotere financiële kennis en een positiever financieel gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Arizona. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat een cumulatieve financiële opleiding in het het middelbaar onderwijs en aan de universiteit de financiële knowhow verhoogt, wat op zijn beurt leidt tot een meer verantwoord financieel gedrag als jonge volwassene.

"Er is duidelijk sprake van een sneeuwbaleffect, waarbij financiële opvoeding op relatief jonge leeftijd de kans exponentieel verhoogt dat studenten verder een meer uitgebreide kennis terzake zullen opdoen, met inbegrip van informele leerprocessen aan de hand van boeken, magazines of seminaries," merkt onderzoeksleider Soyeon Shim, directeur van de Norton School of Family and Consumer Sciences aan de University of Arizona, op.

Die grotere kennis leidt volgens de Amerikaanse onderzoekers tot een positiever financieel gedrag, zoals een beter opvolgen van de uitgaven, een voorzichtig beheer van kredietkaarten en een maandelijkse spaargewoonte. "Ook blijken deze studenten in het algemeen een grotere kennis te hebben over de financiële sector," benadrukt Soyeon Shim. "De objectieve kennis van de betrokkenen bleek bij een financiële quiz 5 procent hoger te liggen dan de gemiddelde scores.

11:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën, opvoeding |  Facebook |

12-03-11

Babymedia hebben weinig educatieve waarde voor kleine kinderen

Babymedia - video's die specifiek werden ontworpen om de ontwikkeling bij jonge kinderen te stimuleren - schieten vaak te kort in hun opdracht. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of California. Daarbij wordt opgemerkt dat deze video's kinderen weliswaar entertainen, maar hen niet helpen om woorden en concepten op te pikken. Er zijn volgens de onderzoekers zelfs aanwijzingen dat kinderen die op een prille leeftijd met deze babymedia te maken hebben gehad, minder taalvaardig bleken te zijn dan hun leeftijdsgenoten.

"Er is geen enkele aanwijzing dat kinderen onder de achttien maanden, zelfs met de ondersteuning van ouders, iets van een dvd-product kunnen leren," merkt Rebekah Richert, professor psychologie aan de University of California, op tegenover het webmagazine HealthDay News. "Kinderen die de peuterleeftijd benaderen, zouden er wel iets van kunnen opsteken, op voorwaarde dat ze daarbij de hulp krijgen van hun ouders." De onderzoekers stelden naar eigen zeggen vast dat er geen relatie kan worden gevonden tussen het bekijken van babymedia en een grotere taalvaardigheid.

"De baby's die de meeste woorden bleken aan te leren, bleken in het geheel geen contact te hebben gehad met deze media." Don Shifrin, pediater aan de School of Medicine van de University of Washington, merkt op dat dit onderzoek een bevestiging vormt dat ouders de blootstelling aan televisie voor kinderen tot twee jaar tot een minimum zouden moeten beperken en dat kinderen op die leeftijd vooral moeten spelen in plaats van voor een televisiescherm te zitten.

14:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: babymedia, opvoeding |  Facebook |