30-05-14

Jongerensport heeft vooral te maken met identiteit ouders

Sportbeoefening door jongeren heeft meer te maken met de identiteit van de ouders dan met de kinderen zelf. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University bij Amerikaanse jongeren tussen zes en elf jaar in diverse sportdisciplines. De onderzoekers merken daarbij op dat sport voor kinderen vaak vooral een sociaal gebeuren is, waarbij gestreefd wordt naar het samenzijn met vrienden en resultaten niet noodzakelijk de belangrijkste doelstelling hoeven te zijn. Dat concept van participatie behoort volgens de wetenschappers echter niet altijd tot de belangrijkste prioriteiten van de ouders, die vaak vooral toekomstige carrièrekansen in de sport centraal stellen.

“Sport voor kinderen bijzonder belangrijk,” benadrukken de onderzoekers Lindsey Meân en Jeff Kassing. “Positieve sportervaringen stimuleren het gevoel van voldoening, dragen bij tot identiteit, controle, vaardigheden en zelfvertrouwen en leggen de basis van gezondheid op langere termijn. Indien een sport bovendien goed wordt begeleid, leren de kinderen ook over gezonde concurrentie en de omgang met winst of verlies. Het ontwikkelen van vaardigheden, het motiveren van zichzelf en anderen, het opnemen van een rol in het geheel en inzet voor de doelstellingen van anderen zijn waarden die door sport kunnen worden gestimuleerd.”

“De manier waarop de coaching van dit proces wordt opgevat, moet echter de leeftijd en het ontwikkelingsstadium van de kinderen weerspiegelen,” stippen Meân en Kassing aan. “Het kind moet niet alleen een sport kunnen beheersen, maar dient ook te leren op welke manier coaching moet gebeuren. Een slechte coaching zal niet alleen een hindernis vormen om deze vaardigheden te kunnen aankweken, maar dreigt ook zware negatieve fysieke en psychische gevolgen te hebben, zoals burnout en dropout, die bij jongerensport steeds vaker moeten worden opgetekend, vooral op de meest competitieve niveaus of in elite-reeksen. Gebrek aan plezier is één van de belangrijkste redenen voor het afhaken van jongeren.”

Lindsey Meân merkt op dat de hedendaagse jeugdsport een veel professioneler karakter heeft dan in het verleden. “Ouders denken veel te vaak aan succesvolle en lucratieve sportcarrières op ogenblikken dat hun kinderen nog veel te jong zijn om dergelijke verwachtingen naar voor te schuiven en de kans op de realisatie van die doelstellingen nog bijzonder klein is,” merkt de onderzoekster op. “Die misplaatste verwachtingen hebben wel een gigantische impact op de sportcommunicatie die door vele ouders wordt gehanteerd.” De onderzoekers maken daarbij onder meer gewag van het minimaliseren van kwetsuren, het aanmoedigen van agressief gedrag en het gebruik van ongepaste taal.

“Een mislukking op het sportveld wordt door sommige ouders nagenoeg als wangedrag bestempeld,” voert Lindsey Meân aan. “Op die manier wordt in jeugdsport een overdreven competitieve omgeving gecreëerd. Praktijken uit het professionele niveau worden onterecht naar de jeugdsport overgeheveld. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen geneigd zijn om participatie boven succes te plaatsen. Deelnemen is immers leuk, ook wanneer men verliest. Het is ook belangrijk om te leren verliezen. Ouders moeten echter duidelijk maken dat verliezen niet erg hoeft te zijn. Indien gebrek aan succes goed wordt behandeld, kunnen jongeren uit het verlies veel leren om in hun sport en in het gewone leven efficiënt te zijn.”

“Er wordt weliswaar een grotere aandacht besteed aan het probleem, maar het blijft voor coaches en ouders vaak moeilijk om zich positief op te stellen,” voert Jeff Kassing nog aan. “Het blijkt heel gemakkelijk om in een negatief gedrag te vervallen, zoals het aanvallen van scheidsrechters of het veroordelen van kinderen voor een mindere prestatie.”

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, ouders |  Facebook |

23-05-14

Jonge ouders hebben heel wat online vragen

Online gebruikers geloven dat het internet een plek is voor de vrijheid van meningsuiting. In landen met een sterkere overheidscontrole op de media en pers komt die visie nog meer naar voor. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van wetenschappers aan het Oxford Internet Institute. Bijna alle ondervraagden bleken zich te verzetten tegen een toezicht van de overheid op het internet. Opvallend is echter dat 63 procent van respondenten van mening was dat de inmenging van de overheid in het internet niet mag worden overdreven. De enquête gebeurde wel voor de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden over de online spionage van Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, ouders, zoekopdrachten |  Facebook |

03-03-14

Kinderen maken ouders niet gelukkiger of ongelukkiger

Kinderen hebben geen impact op de levenstevredenheid van volwassenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Princeton University en de Stony Brook University. De onderzoekers merken daarbij op dat kinderen aan volwassenen geen grotere voldoening in het leven bezorgen, maar kan hetzelfde ook in omgekeerde richting gesteld worden. Wel moet volgens de wetenschappers worden opgemerkt dat ouders meer emotionele pieken en dalen laten registreren dan volwassenen zonder kinderen. Dat geldt zowel voor geluk en plezier, als voor bezorgdheid, stress en boosheid. Wel blijken kinderen gelinkt te kunnen worden aan minder ervaringen van pijn.

Lees Verder

14:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ouders, kinderen |  Facebook |

14-02-14

Ouders ervaren gebrek aan inzicht bij advies carrière-keuzes

Ouders hebben de grootste impact op de carrière-keuze van hun kinderen, maar voelen zich vaak onvoldoende in staat om die functie efficiënt in te vullen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ernst & Young bij Britse werkgevers, schoolverlaters en ouders. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 42 procent van de achttienjarige schoolverlaters zijn latere carrière-opties met zijn ouders heeft besproken. Tegelijk echter gaf 48 procent van de ouders aan geen volledig inzicht te hebben op de mogelijkheden die hun kinderen op de arbeidsmarkt zouden kunnen ontdekken, terwijl 54 procent toegaf ook moeilijk een inschatting te kunnen maken over de implicaties op lange termijn die met een carrière-keuze gepaard gaan.

De onderzoekers merken op dat schoolverlaters hun carrière-keuzes vaker met hun ouders bespreken (42 procent) dan gebruik te maken van online research (26 procent) of carrière-adviseurs (17 procent). Nochtans geeft 56 procent van de ouders aan dat deze beslissingen meer stress opleveren dan een verandering van adres of de overstap naar een andere baan. “Elke ouder wenst aan zijn kinderen de beste start van een professionele carrière en voelt daarbij uiteraard het gewicht van de verantwoordelijkheid die met dit loopbaan-advies gepaard gaan,” zegt Julie Stanbridge, hoofd studenten-rekrutering bij Ernst & Young. “Het onderzoek maakt echter duidelijk dat veel ouders zich onvoldoende gewapend voelen en niet over alle noodzakelijke informatie blijken te beschikken.”

“Op die manier worden aan jongeren vaak de meest voor de hand liggende keuzes gesuggereerd,” stipt Julie Stanbridge nog aan. “Werkgevers moeten dan ook de nodige inspanningen te doen om te garanderen dat ouders, scholen en studenten over de nodige informatie beschikken om na het middelbaar onderwijs een optimaal geïnformeerde keuze te kunnen maken.” De onderzoekers zeggen nog dat schoolverlaters vorig jaar in Groot-Brittannië de keuze hadden tussen 106.510 opties. Die variëteit kan volgens Stanbridge bijzonder overweldigend zijn. De onderzoekers stelden verder vast dat 79 procent van de ouders vreesden dat hun kinderen na het behalen van hun diploma geen werk zouden vinden.

Lees Verder

11:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, ouders |  Facebook |

25-01-14

Alleenstaande ouders lopen risico op mentale problemen

Alleenstaande ouders worden vaak met mentale problemen geconfronteerd. Vooral alleenstaande moeders lopen een groot risico op een gebrekkige mentale gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de University of Otago in Nieuw-Zeeland bij meer dan vijfduizend ouders. De onderzoekers stelden vast dat 16 procent van de alleenstaande moeders gewag maken van zware psychologische problemen. Bij alleenstaande vaders daalt dat cijfer tot 9 procent. Bij moeders die wel op een partner konden terugvallen, blijkt nog 6 procent van mentale problemen gewag te maken. Bij vaders met een partner daalt dat cijfer nog verder tot 4 procent.

Lees Verder

11:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ouders, gezondheid |  Facebook |

25-12-13

Ouders heben geen reden om stiefkinderen achteruit te stellen

In tegenstelling tot wat vaak wordt opgeworpen, geven ouders in het algemeen geen voorrang aan eigen kinderen boven hun stiefkinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) in het Duitse Rostock, in samenwerking met de University of Montreal in Canada. De studie gaat volgens de onderzoekers in tegen het zogenaamde Cinderella-effect, dat gewag maakt van een biologisch onvermijdelijke discriminatie, aangezien stiefkinderen de genen van de ouders niet verder verspreiden. De Duitse onderzoekers geven daarentegen aan dat de kwaliteit van de ouderlijke zorg van meer factoren afhankelijk is dan van de biologische relatie.

“Er kan een duidelijke uitzondering op het Cinderella-effect worden opgemerkt,” zegt onderzoeksleider Kai Willführ, demografie-deskundige aan het Max Planck Institute, op basis van de mortaliteit bij kinderen in Duitse en Canadese gezinnen tussen de zeventien en negentiende eeuw. De onderzoekers onderzochten daarbij de invloed van de instap van een stiefmoeder in het huishouden op de overlevingskansen van de kinderen in het gezin. “Indien er een redelijke kans is op een toenemende rijkdom in de ouderlijke omgeving, zal geen verschil worden gemaakt tussen de eigen nakomelingen en stiefkinderen. Het Cinderella-effect is geen absoluut gegeven. “

De onderzoekers stelden vast dat in het Duitse Krummhörn, dat nagenoeg geen enkele mogelijkheid had tot economische groei, kinderen uit het eerste huwelijk van een vader een grotere kans liepen om voor hun vijftiende verjaardag te overlijden wanneer er een stiefmoeder in het gezin kwam. In het Canadese Quebec, waar de Duitse kolonisten een bloeiperiode en toenemende welvaart kenden, bleek dat Cinderella-effect daarentegen niet opgemerkt te kunnen worden. “Het Cinderella-effect is dan ook geen absolute wetmatigheid,” merkt Kai Willführ op. “De stiefmoeders in Krummhörn en Quebec moeten de kinderen anders hebben behandeld.”

Indien een dochter in Krummhörn haar natuurlijke moeder vroegtijdig verloor, liep zelf dubbel zoveel risico te lopen voor haar vijftiende verjaardag te overlijden dan een leeftijdsgenote wiens natuurlijke moeder niet vroeg overleed. Indien de vader later hertrouwde en er een stiefmoeder in het gezin kwam, kende de kans op een vroegtijdig overlijden bij de dochter nog eens een verdubbeling. “De stiefmoeders in Quebec leken te beseffen dat de kinderen uit het eerste huwelijk van haar echtgenoot geen concurrentie betekenden voor haar eigen nakomelingen,” aldus Willführ. “In Krummhörn, waar de kinderen concurrenten vormden voor de schaarse middelen, was er echter wel sprake van een Cinderella-effect.”

“Het onderzoek toont aan dat de economische omstandigheden een grote impact hebben op de affectie die ouders aan de eigen kinderen en stiefkinderen geven,” zegt Willführ. “Ook vandaag zijn stiefouders niet altijd duivels.”

Lees Verder

07:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ouders, kinderen |  Facebook |

19-11-13

Groot-Brittannië minst arbeidsvriendelijk voor jonge ouders

Groot-Brittannië doet in de hele Europese Unie de minste inspanningen om jonge werknemers bij de geboorte van kinderen te ondersteunen. Dat zegt Frances O’Grady, secretaris-generaal van het Britse Trade Union Congres (TUC), gezegd. Daarbij wordt onder meer gewezen dat jonge moeders in Groot-Brittannië gemiddeld gedurende zes weken na de geboorte van een kind een vergoeding ontvangen die overeen komt met 90 procent van het loon. Elders in Europa loopt dat volgens O’Grady echter op tot drieënveertig weken. Omdat het Britse systeem ook geen betaald vaderschapsverlof kent, worden veel vrouwelijke carrières volgens de secretaris-generaal bj de geboorte van een kind afgebroken.

Lees Verder

13:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid, ouders |  Facebook |