14-05-18

Amerikanen houden rekening met later pensioen

In de Verenigde Staten werd lang een leeftijd van vijfenzestig jaar gezien als het einde van de actieve loopbaan, maar steeds meer werknemers houden er rekening mee dat hun carrière minstens tot hun zeventigste verjaardag zal duren. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Willis Towers Watson, gebaseerd op een studie bij nagenoeg vijfduizend werknemers. Vastgesteld werd dat inmiddels 37 procent van de werknemers verwacht minstens tot een leeftijd van zeventig jaar van de arbeidsmarkt deel te zullen blijven uitmaken, tegenover 30 procent twee jaar geleden. De activiteitsgraad bij de vijfenzestigplussers bedraagt inmiddels 19,5 procent, tegenover 10,8 procent drie decennia geleden.

Lees Verder

18:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen |  Facebook |

07-05-17

Pensioenleeftijd toont sterk verschil in gezondheid en stress

Rond het pensioen blijkt een grotere sociale ongelijkheid op het gebied van stress en gezondheid opgetekend te moeten worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London bij ruim elfhonderd Britse ambtenaren. Personen met beperkte financiële middelen of een beroep met een lagere status bleken bij hun pensioen immers vaak een slechtere gezondheid en hogere stressniveaus te moeten melden. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat het stressniveau niet alleen door actuele omstandigheden wordt bepaald, maar ook het gevolg kan zijn van factoren die tijdens een hele levensloop werden opgebouwd.

“De socio-economische gezondheidskloof kent rond de pensionering in de Verenigde Staten en een aantal Europese landen een piekniveau,” benadrukt onderzoeksleider Tarani Chandola, professor medische sociologie. “De toename van de gezondheidskloof zou een weerspiegeling kunnen zijn van de accumulatie van socio-economische nadelen die tijdens de levensloop werden opgebouwd. Ongelijkheden in de vroege levensjaren zouden daarbij over de hele levenscyclus worden versterkt. Het pensioen zou er echter kunnen voor zorgen dat die kloof wordt verkleind omdat bij de bevolkingscategorieën met een lagere status een aantal stressfactoren zouden wegvallen.”

“In werkelijkheid kon alleen een verlaging van de stressniveaus worden opgetekend bij gepensioneerden die tijdens hun carrière een functie met een hogere status hadden uitgevoerd,” benadrukt professor Chandola. “Ambtenaren die uit een loopbaan met een lagere status kwamen, vertoonden daarentegen nog altijd hogere stressniveaus. Nochtans worden in functies met een lagere status de grootste stressproblemen gemeld, zodat men bij een pensionering vooral in deze groep een gunstige verandering zou kunnen verwachten. Dat blijkt echter niet het geval te zijn. Wellicht blijft het stressniveau in deze groep op een hoger niveau omdat nog altijd met een grotere financiële druk en andere problemen moet worden afgerekend.”

Lees Verder

12:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen |  Facebook |

21-04-17

Werknemer denkt bij pensioen vaak aan reizen

Voor de vele werknemers staat het pensioen gelijk met reizen. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Ipsos bij meer dan tweeduizend werknemers tussen vijfenveertig en vijfenzestig jaar in de Verenigde Staten. Uit de studie bleek dat 55 procent van de ondervraagden na zijn pensionering een aantal reisplannen wil realiseren. Tevens werd vastgesteld dat 54 procent van de respondenten te kennen geeft ook meer tijd met de familie te willen doorbrengen. Daarnaast denkt 35 procent aan vrijwilligerswerk, terwijl 33 procent tijd in een hobby zou willen investeren. Anderzijds geeft 32 procent aan mogelijk naar parttime werk te zullen zoeken.

De onderzoekers stelden nog vast dat de meeste ondervraagden het gevoel hebben zich goed op het pensioen te hebben voorbereid. Daarbij geeft 68 procent aan een financiële reserve opzij gelegd te hebben en 77 procent benadrukte perfect zonder verdere ondersteuning te zullen rondkomen. Wel vreesde 33 procent de huidige levensstijl niet te zullen kunnen handhaven of een bijkomende job te zullen moeten overwegen om zijn uitgaven te kunnen blijven dekken. Daarbij gaf 4 procent aan ook na zijn officiële pensioen wellicht fulltime aan de slag te zullen blijven. Anderzijds bleek slechts 42 procent van de ondervraagden voor zijn pensioen professioneel financieel advies te hebben ingewonnen.

Wel moest worden vastgesteld dat de inschattingen over de noodzakelijke budgetten voor een comfortabel pensioen ver uit elkaar lopen. Daarbij bleek 27 procent van mening dat een bedrag tussen 1 miljoen dollar en 5 miljoen dollar nodig zou zijn, terwijl 21 procent te kennen gaf dat een reserve van 100.000 dollar voldoende zou zijn. “Deze uiteenlopende inschattingen kunnen echter een weerspiegeling zijn van de verschillende socio-economische categorieën die in de Verenigde Staten kunnen worden geregistreerd,” stippen de onderzoekers aan. Door 66 procent van de ondervraagden werd ook toegegeven dat sparen voor het pensioen een grotere uitdaging was gebleken dan ze hadden verwacht.

Lees Verder

13:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen |  Facebook |

18-03-17

Hogere pensioenleeftijd goed voor mentale gezondheid?

Vele oudere werknemers zijn ervan overtuigd dat een verhoging van de pensioenleeftijd bevorderlijk zal zijn voor het behoud van hun mentale gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) bij meer dan zestienhonderd werknemers in Groot-Brittannië. Ook financiële voordelen, zoals het behoud van de huidige levensstijl, blijkt volgens de onderzoekers voor vele werknemers een belangrijke reden om hun pensioen uit te stellen. Tegelijkertijd blijkt dat vele bedrijven volgens hun werknemers onvoldoende zijn voorbereid om op de behoeften van oudere werknemers in te gaan.

Uit het onderzoek blijkt dat 37 procent van de ondervraagden van mening dat ze hun loopbaan niet op de huidige pensioenleeftijd van vijfenzestig jaar zullen kunnen afsluiten. Bij de vijfenvijftigplussers loopt dat cijfer zelfs op tot 49 procent. Gemiddeld wordt verwacht dat men tot op een leeftijd van zeventig jaar op de arbeidsmarkt actief zal moeten blijven. Volgens 32 procent van de ondervraagden zal die langere carrière hen echter op helpen mentaal gezond te blijven, terwijl 27 procent lang wil blijven werken om zijn levensstijl, onder meer met vakanties, op peil te kunnen houden. Anderzijds meent amper 25 procent dat hun werkgever voldoende inspanningen doet om oudere werknemers een optimale werkvloer te bieden.

“Het is verbijsterend te moeten vaststellen dat slechts een beperkte groep werkgevers zich voorbereidt op een vergrijzing van zijn personeelsbestand,” betoogt Charles Cotton, loonspecialist bij het Chartered Institute of Personnel and Development. “Oudere werknemers betekenen voor de ondernemingen een grote schat aan ervaring en kennis. Bovendien kunnen deze ervaren arbeidskrachten worden ingeschakeld als mentor voor jongere collega’s op de werkvloer. Om op die opportuniteiten te kunnen inspelen, moeten de bedrijven de strategie van hun personeelsbestand bijsturen en hun organisatie en takenpakket herschikken.”

Lees Verder

14:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen |  Facebook |

04-06-14

Meeste babyboomers denken niet meer aan volledig pensioen

Een belangrijk gedeelte van babyboomers heeft zelfs geen intentie meer om met pensioen te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Adelaide bij nagenoeg negenhonderd Australiërs tussen vijftig en vijfenzestig jaar. De onderzoekers stelden vast dat slechts 26 procent van de respondenten aangaf plannen te hebben om zich volledig uit de arbeidsmarkt terug te trekken. Daarentegen zou 42 procent zijn actieve carrière willen afbouwen door van een fulltime naar een parttime baan over te schakelen en 25 procent zijn parttime uren verder zou willen reduceren. Een groep van 7 procent zegt zelfs helemaal niet aan een afbouw van zijn carrière te denken.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: babyboomer, pensioen |  Facebook |

03-06-14

Zuid-Europese gepensioneerden veiligheidsnet voor kinderen

Gedwongen door een gigantische werkloosheid zijn vele relatief welvarende gepensioneerden in Zuid-Europa verplicht om een informeel veiligheidsnet te voorzien voor hun kinderen om een grote armoedegolf te vermijden. Dat hebben het online magazine Euractiv en het persbureau Reuters gemeld. Aangevoerd wordt dat oudere generaties in Spanje, Italië en Griekenland steeds meer gedwongen worden om de zorg voor hun kleinkinderen op te nemen, terwijl kinderen vaak verplicht worden om hun verouderende ouders in huis op te nemen. Er wordt echter opgemerkt dat niet alle gepensioneerden hulp kunnen bieden aan de jongere generaties zonder zelf in problemen te komen.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, internet |  Facebook |

16-03-14

Wereld moet vastgelegde pensioenleeftijd laten vallen

De wereld moet afstappen van de traditioneel vastgelegde en verplichte pensioenleeftijd. Dat is de boodschap van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Southampton. De pensioensystemen die op dit ogenblik over de hele wereld worden gehanteerd, zullen volgens de Britse onderzoekers uiteindelijk onmogelijk houdbaar blijven. Opgemerkt wordt dat wereldwijd een consensus lijkt te bestaan voor een pensioen rond het vijfenzestigste levensjaar, maar door de toenemende levensverwachtingen moet daardoor gedurende steeds langere tijd een groeiende inactieve populatie ondersteund worden.

“Wereldwijd moet een fundamenteel probleem met de financiering van de pensioenen worden vastgesteld,” merkt onderzoeksleider Yehuda Baruch, professor management aan de University of Southampton, op. “Er heerst een algemene conventie dat werknemers rond hun vijfenzestigste verjaardag met pensioen gaan. Er is echter een duidelijke trend merkbaar waarbij jongeren de start van hun beroepscarrière uitstellen en dan ook pas later een bijdrage voor het pensioen beginnen te betalen. Anderzijds is de levensverwachting van senioren gevoelig gestegen, waardoor vaak nog gedurende dertig jaar een pensioen wordt ontvangen. Die twee evoluties maken de financiering van het systeem niet langer houdbaar.”

“Er moet dan ook afgestapt worden van een vastgelegde pensioendatum,” zegt professor Baruch. “Overheden en bedrijven moeten aan de werknemers bij de afbouw van hun professionele carrière een bredere waaier opties aanbieden en een grotere flexibiliteit rond pensioenplannen voorzien. Dergelijke maatregelen zouden een gedeelte van de financieringsproblemen kunnen helpen oplossen.” De onderzoeker voert aan dat het onderzoek heeft aangetoond dat in geen enkel land met een vast pensioensysteem de huidige financiering budgettair houdbaar is en zegt dat wereldwijd dan ook een flexibele benadering van de pensioenleeftijd moet worden voorzien.

“Werknemers moeten veel meer controle krijgen over het ogenblik dat ze met pensioen willen gaan,” voert de onderzoeker aan. “Sommige mensen wensen ook nog als zeventiger of tachtiger op de arbeidsmarkt actief blijven, maar willen daarbij mogelijk wel het type of het volume van hun tewerkstelling bijsturen. Daarbij kunnen senioren bovendien ervaren dat ze actief een bijdrage blijven leveren aan de maatschappij en zich niet als een last hoeven te bestempelen. Om een vaste pensioendatum te schrappen, is er echter een belangrijke culturele verandering noodzakelijk en moet ook de arbeidsmarkt ingesteld worden op het behoud van oudere werknemers.”

Lees Verder

12:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen |  Facebook |

13-03-14

Oudere werknemers hebben voor bedrijven nog altijd een vervaldatum

Bedrijven maken nog altijd de fout ervan uit te gaan dat oudere werknemers een vervaldatum hebben en dus gemakkelijk opzij kunnen worden geschoven. Daarbij vergeten ze echter dat daarmee de grootste knowhow en expertise binnen de onderneming zonder meer wordt afgeschreven. Dat zegt de Britse psychologe Lynda Shaw. Er is volgens haar een onverklaarbare gedrevenheid naar de jongste en goedkoopste arbeidskrachten. De onderzoekster voegt er aan toe dat bedrijven zich niet eens de vraag stellen welke verliezen ze zouden kunnen lijden door het wegzenden van deze ervaren werknemers en is het vertrek van de oudere generatie een automatisch proces waarbij niemand nog stilstaat.

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen |  Facebook |

12-03-14

Na pensioen wil werknemer eerst een luxevakantie

Werknemers hebben na hun pensionering de neiging om hun geplande bestedingsbudget te overschrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van pensioenverzekeraar Liverpool-Victoria bij een groep Britse gepensioneerden. Er wordt aan toegevoegd dat een aantal gepensioneerden daardoor verplicht worden om uiteindelijk een nieuw krediet op te nemen of hun bestaande programma uit te breiden. De onderzoekers stelden vast dat 22 procent van de vijftigplussers zegt van plan te zijn om na zijn pensioen een luxevakantie te nemen, terwijl 15 procent een nieuwe wagen wil kopen. Daarna volgen een cruise (12 procent), een renovatie van de woning (8 procent) en de aankoop van een woning in het buitenland (5 procent).

“Tijdens de eerste vijf jaar van het pensioen wordt getracht om maximaal te profiteren van de gekregen vrijheid,” merkt Richard Rowney, directeur pensioen-management bij Liverpool-Victoria, op. “Daarbij wordt echter vaak gebruik gemaakt van opgebouwde financiële reserves om die dromen te kunnen realiseren. Dat kan er echter toe leiden dat er tijdens de rest van de pensioenperiode tot besparingen dient te worden overgegaan. Het onderzoek bracht aan het licht dat 32 procent van de gepensioneerden na zes jaar zijn bestedingen gevoelig dient terug te schroeven om te vermijden dat zijn financiële reserves helemaal zouden worden uitgehold. Eén op vijf toont veel spijt over de uitgaven de jaren voordien.”

“Het pensioen heeft een heel andere invulling gekregen,” voert Richard Rowney aan. “Bij vroegere generaties was het pensioen een signaal om het rustiger aan te doen, maar dat is niet langer het geval. De huidige generatie wil de gevonden vrije tijd zoveel mogelijk zinvol en aangenaam doorbrengen, waarbij 32 procent zegt er een prioriteit van te maken om zijn leven op een aangename manier in te vullen. Deze gepensioneerden zijn van mening dat ze na hun lange loopbaan een beloning hebben verdiend. Deze verschuiving geeft echter aan dat gepensioneerden ervoor dienen te zorgen dat ze kunnen beschikken over een financieel plan dat aan hun behoeftes tegemoet komt.”

Uit het onderzoek bleek dat een Britse gepensioneerde na het afscheid van zijn professionele loopbaan gemiddeld 1.280 pond besteedt aan vakanties, naast 1.814 pond aan recreatieve activiteiten en 900 pond aan restaurantbezoek. Er wordt aan toegevoegd dat de totale gemiddelde uitgaven van de leeftijdsgroep tussen vijfenzestig en zeventig jaar 900 pond per jaar hoger liggen dan het officiële pensioen van 5.728 pond. De gemiddelde financiële reserves die tijdens de loopbaan zijn opgebouwd, zijn volgens de onderzoekers dan ook na zes jaar uitgeput, terwijl een pensioen gemiddeld zeventien jaar duurt.

Lees Verder

11:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, vakantie |  Facebook |

19-01-14

Werknemers rekenen steeds meer op erfenis voor pensioen

Werknemers die in de jaren zestig en zeventig van de voorbije eeuw zijn geboren, zullen steeds meer op erfenissen moeten rekenen om hun pensioen te financieren. Dat is de conclusie van een onderzoek van medewerkers aan het Britse Institute for Fiscal Studies, de Joseph Rowntree Foundation en de Economic and Social Research Council (ESRC). De onderzoekers merken op dat deze leeftijdsgroep in vergelijking met hun voorgangers in het algemeen onder meer op een lager inkomen moeten terugvallen, geen grotere financiële reserves hebben kunnen opbouwen en ook minder geneigd zijn om eigenaar van vastgoed te zijn en daarom hun pensioen op een alternatieve manier dienen te financieren.

“Geërfde rijkdom lijkt de enige belangrijke bron te zijn die de toekomstige groep gepensioneerden zou kunnen toelaten om over grotere financiële reserves te beschikken dan hun voorgangers,” merkt onderzoeksleider Andrew Hood, econoom bij het Institute for Fiscal Studies (IFS), op. “Sinds de tweede wereldoorlog hebben de opeenvolgende generaties telkens van een hoger inkomen en een hogere levensstandaard kunnen genieten dan hun voorgangers, dankzij het toenemend bruto binnenlands product dat hun land genereerde. Aan die trend is het voorbije decennium echter abrupt een einde gekomen. De huidige generatie werknemers heeft niet langer een grotere bestedingskracht dan zijn voorgangers.”

“De hedendaagse werknemer heeft echter ook het grootste gedeelte van zijn inkomen al besteed,” zegt Andrew Hood nog. “Er werd niet meer gespaard dan bij eerdere generaties het geval was. Daardoor dreigt de volgende generatie gepensioneerden op beperktere financiële reserves te zullen moeten terugvallen. De enige compensatie die ze kunnen verwachten is een erfenis. In de generatie die geboren was in het begin van de jaren veertig, kon 28 procent rekenen op een mogelijke erfenis. Bij de generatie die geboren werd op het einde van de jaren zeventig is dat echter gestegen tot 70 procent. Maar ook die erfenissen zijn onevenwichtig verdeeld. De meest kapitaalkrachtige groep heeft ook uitzicht op de grootste erfenis.”

Er moet volgens de onderzoekers bovendien worden opgemerkt dat erfenissen ook steeds vaker binnen één huisgezin zullen worden geconcentreerd. “De meeste begunstigden hebben immers ook een partner die zelf eveneens op een erfenis kan rekenen,” benadrukt Andrew Hood. “Al die elementen wijzen erop dat het fortuin van jongere generaties op langere termijn vaker zal worden gebaseerd op de rijkdom die van de ouders kan worden geërfd dan bij hun voorgangers het geval was. Groepen die niet op een belangrijke erfenis kunnen rekenen, dreigen financieel meer problemen te zullen krijgen dan de vorige lichtingen gepensioneerden.”

Lees Verder

11:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, erfenis |  Facebook |

20-09-13

Werknemers zijn sceptisch over hun pensioenen

Meer dan één op tien werknemers vreest nooit volledig met pensioen te kunnen gaan. Gevreesd wordt dat pensioenen en spaargelden onvoldoende financiële middelen zullen voorzien om een leven zonder een bijkomende inkomstenbron te garanderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de financiële groep HSBC Holdings bij meer dan zeventienduizend werknemers in zestien verschillende landen. De onderzoekers stelden vast dat 12 procent van de respondenten toegeeft te vrezen om financiële redenen wellicht nooit pensioen te zullen kunnen gaan. In Groot-Brittannië loopt dat cijfer op tot 19 procent, gevolgd door de Verenigde Staten (18 procent), Canada en Singapore (17 procent), Egypte (16 procent), Australië (15 procent) en India (12 procent).

Lees Verder

16:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, carrière |  Facebook |

07-09-13

Partner heeft belangrijke invloed op pensioenplannen

Echtgenoten hebben een belangrijke impact op de pensioenplannen van een werknemer. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. Er wordt aan toegevoegd dat die planning bepalend kan zijn voor de psychologische gevolgen van het vertrek uit de arbeidsmarkt. De Amerikaanse wetenschappers vergelijken de voorbereiding op het pensioen met de planning van het ouderschap. In beide gevallen moet er volgens de onderzoekers veel worden voorzien voor de toekomst. Door een goede planning kunnen koppels volgens de wetenschappers van het pensioen een positievere ervaring maken.

Lees Verder

14:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, carrière |  Facebook |

26-08-13

Optimale planning cruciaal voor gelukkig pensioen

Een optimaal management van de vrije tijd leidt tot een gelukkiger pensioen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de I-Shou University in Taiwan bij meer dan vierhonderd gepensioneerden. De onderzoekers stelden vast dat een efficiënt management van de vrije tijd een grotere impact heeft op de levenskwaliteit van de gepensioneerde dan de tijd die daadwerkelijk voor ontspanning beschikbaar is. Eerder onderzoek heeft ook al aangetoond dat een gebrek aan planning kan leiden tot problemen zoals verveling of een sedentaire levensstijl. Gevraagd wordt dat de overheid inspanningen zou doen om programma’s te introduceren die gepensioneerden kan aanleren hun vrije tijd optimaal te plannen.

“Eerder onderzoek heeft aangetoond dat vrije tijd, waarin een enkele verplichting of verwachting moet worden ingevuld, voor gepensioneerden bijzonder belangrijk is en een positieve impact heeft op hun levenskwaliteit,” merkt onderzoeksleider Wei-Ching Wang op. “In tegenstelling tot de periode van studie of arbeid, is er over het management van de vrije tijd bij gepensioneerden weinig research gebeurd. Nochtans wordt de vrije tijd van gepensioneerden in de toekomst een belangrijk gegeven. Door de vergrijzing en de hogere levensverwachting zal het pakket vrije tijd voor gepensioneerden wereldwijd immers een bijzonder grote groei kennen. Alleen al in Taiwan, met een populatie van 2,44 miljoen mensen, is al 10 procent van de bevolking gepensioneerd."

Uit het onderzoek van Wei-Ching Wang bleek dat gepensioneerden die de invulling van hun vrije tijd vooraf hebben gepland, van een grotere levenskwaliteit getuigden dan generatiegenoten die over meer vrije tijd beschikken, maar er niet in slagen om die periodes efficiënt te managen. “Opmerkelijk is echter dat de daadwerkelijke invulling van de vrije tijd geen enkele of zelfs een negatieve impact heeft op het welzijnsgevoel van de gepensioneerde,” voert de onderzoeker aan. “De overheid en andere instanties zouden dan ook aan gepensioneerden duidelijk moeten maken dat het beheer van de vrije tijd bijzonder belangrijk is.”

Lees Verder

14:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen |  Facebook |

16-08-13

Extraverte persoonlijkheid heeft uitzicht op gelukkig pensioen

Extraverte en energieke persoonlijkheden lijken als senioren een gelukkiger leven te leiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southampton bij meer dan vierduizend Britten die gedurende verscheidene decennia werden gevolgd. Datzelfde geldt volgens de onderzoekers ook voor personen die als tiener of twintiger een grote emotionele stabiliteit hebben laten optekenen en weinig tekenen van neurotische problemen gaven. De onderzoekers waarschuwen wel dat de studie niet wil beweren dat schuchtere karakters veroordeeld zijn tot een droevig leven.

“Respondenten die tijdens hun jeugd blijk van een extraverte persoonlijkheid gaven, bleken als zestiger ook van de grootste tevredenheid over hun leven en welzijn te getuigen,” merkt onderzoeksleider Catharine Gale, professor epidemiologie aan de University of Southampton, op. “Datzelfde fenomeen werd ook vastgesteld bij mensen die tijdens hun jeugd op een emotionele stabiliteit bleken te kunnen terugvallen.” Gale waarschuwt wel dat de studie niet wil laten uitschijnen dat de extraverte persoonlijkheid de reden is voor het geluksgevoel bij zestigers. Persoonlijk vormt volgens haar immers slechts één van de vele factoren die een impact hebben op het geluksgevoel.

Volgens John Zelenski, psycholoog aan de Carleton University in Canada, kan het verband mogelijk worden verklaard door het feit dat extraverte persoonlijkheden een natuurlijke tendens tot vrolijkheid en assertiviteit vertonen en zich bovendien gemakkelijk aanpassen aan nieuwe situaties en openstaan voor ontdekkingen. Bovendien is het volgens Zelenski heel aanvaardbaar dat extraverte tieners ook decennia later nog altijd dezelfde karakteristieken vertonen. “Fenomenen zoals een extraverte houding of neuroses blijken gedurende de levensduur een grote stabiliteit te behouden,” voert hij aan. “Het is dan ook niet vreemd dat gelukkige extraverten ook later in het leven nog altijd grotendeels dezelfde personen zullen zijn.”

Lees Verder

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen |  Facebook |

16-07-13

Pensioen op latere leeftijd verlaagt risico op dementie

Werknemers die hun pensioen uitstellen, lopen minder risico op dementie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Franse Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) bij nagenoeg een half miljoen Franse werknemers. Elk extra jaar werk zou volgens de Franse onderzoekers het risico op dementie met 3,2 procent verlagen. Een pensioen op vijfenzestig jaar verlaagt het risico op dementie met 15 procent tegenover een uittreden op zestigjarige leeftijd. Wereldwijd lijden ongeveer 35 miljoen mensen aan dementie.

"De impact van een later pensioen op het dementie-risico is logisch," merkt onderzoeksleider Carole Dufouil op. "Mensen die hun pensioen uitstellen, blijven fysiek actief, behouden hun sociale contacten en blijven met een mentale uitdaging geconfronteerd worden. Al die elementen werden eerder al in verband gebracht met een verlaging van het risico op een mentale aftakeling." Geraamd wordt dat in de Verenigde Staten één op negen vijfenzestigplussers aan de ziekte van Alzheimer lijdt. Op dit ogenblik is de oorzaak van de ziekte nog altijd niet achterhaald, terwijl evenmin een efficiënt geneesmiddel beschikbaar is.

In het onderzoek bleek dat bij de respondenten, die een gemiddelde leeftijd hadden van vierenzeventig jaar en gemiddeld twaalf jaar met pensioen waren, 3 procent een dementie had ontwikkeld. "Het risico op een mentale aftakeling bleek echter af te nemen met elk jaar dat het pensioen was uitgesteld," zegt Carole Dufouil nog. De studie biedt volgens de onderzoekster een reden om een verplichte pensioenleeftijd af te schaffen en mensen zo lang te laten werken als ze zelf willen, aangezien die maatregel een positieve impact zou hebben op de gezondheid.

Heather Snyder, wetenschappelijk directeur bij de Amerikaanse Alzheimer's Association, merkt wel op dat er ook alternatieven zijn om de mentale gezondheid op peil te houden. "Cruciaal is dat men cognitief en sociaal actief blijft," zegt ze. "Sommige gepensioneerden hebben een drukker leven dan tijdens hun professionele carrière."

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, dementie, gezondheid |  Facebook |

17-05-13

Amerikaanse millennials denken aan hun pensioen

Jonge Amerikaanse consumenten hanteren een conservatieve benadering tegenover hun financiën en focussen zich op het opbouwen van reserves voor hun pensioen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de online makelaar Merrill Edge bij Amerikaanse gezinnen met een investeringsbudget van 50.000 dollar tot 250.000 dollar. Daarbij kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat 77 procent van de millennials de volgende twaalf maanden hun pensioenreserves willen uitbouwen. Daarentegen denkt slechts 57 procent aan beleggingen in aandelen of aan belangrijke aankoop, zoals een personenwagen.

Lees Verder

15:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennial, pensioen |  Facebook |

04-03-13

Veel gepensioneerden moeten levensstandaard bijstellen

In Groot-Brittannië hebben werknemers zeven jaar na hun pensioen al hun spaargelden opgebruikt. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bank HSBC Holdings. Een gemiddeld pensioen in Groot-Brittannië duurt ongeveer negentien jaar, maar de opgespaarde financiële buffers volstaan volgens de bank slechts om 37 procent van die periode te overbruggen. Daardoor dreigen Britse gepensioneerden een belangrijk gedeelte van hun laatste levensperiode met financiële moeilijkheden geconfronteerd te worden. Door die problemen moeten volgens het rapport vooral vakanties (49 procent), verbeteringen aan de woning (31 procent) en hobby's (30 procent) worden opgegeven.

Lees Verder

16:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, levensstandaard |  Facebook |

17-11-12

Duitsland breidt pensioenschema voor Holocaust-overlevenden uit

Duitsland gaat zijn pensioenschema voor de slachtoffers van de Holocaust uitbreiden. Daarover heeft Wolfgang Schäuble, Duits minister van financiën, een nieuwe overeenkomst ondertekend. Het eerste pensioenschema voor de slachtoffers van de Duitse jodenvervolging dateert van exact zestig jaar geleden. Opgemerkt wordt dat de Holocaust zware psychologische en fysieke sporen heeft nagelaten bij de overlevenden, die nagenoeg allemaal de laatste fase van hun leven naderen en vaak extra medische zorgen nodig hebben. Sinds de eerste pensioenregeling voor de slachtoffers werd ingevoerd, heeft Duitsland al ongeveer 70 miljard euro aan compensaties voor de slachtoffers van Nazi-misdaden betaald.

Lees Verder

13:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, holocaust, pensioen |  Facebook |

Bijna helft Britse mannen wil na pensioenleeftijd verder blijven werken

In Groot-Brittannië wil 35 procent van de werknemers van het afschaffen van de verplichte pensionering profiteren om ook na zijn vijfenzestigste verjaardag verder te blijven werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van verzekeraar Canada Life Group. Er wordt echter opgemerkt dat deze trend een impact zal hebben op de werkgevers, die verplicht zullen zijn om de hogere kosten van een ouder personeelsbestand te dragen. De onderzoekers stelden ook een duidelijk verschil vast tussen mannen en vrouwen. Bij de mannelijke werknemers gaf 44 procent aan verder te willen werken na zijn vijfenzestigste verjaardag. Bij vrouwen daalt dat cijfer echter tot 31 procent.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, pensioen |  Facebook |

29-04-11

Amerikaanse bevolking steeds meer bezorgd om pensioen

De Amerikaanse actieve bevolking maakt zich steeds meer zorgen over zijn latere pensioen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Gallup. Daarbij wordt opgemerkt dat 53 procent van de actieve Amerikanen vreest onvoldoende financiële middelen te zullen hebben om op een comfortabele manier met pensioen te kunnen gaan. Negen jaar geleden maakte zich amper 32 procent van de ondervraagden zich bezorgd over zijn pensioen. Vorig jaar zei 48 procent wellicht onvoldoende financiële reserves te hebben voor zijn pensioen.

Gallup voert aan dat jonge Amerikanen het meest optimistisch zijn over hun later pensioen. In de leeftijdsgroep tussen achttien en dertig jaar zegt 57 procent te verwachten voldoende financiële middelen te zullen vergaren om comfortabel met pensioen te kunnen gaan. In deze groep verwachten ook weinig respondenten tijdens zijn pensioen op de sociale zekerheid te moeten rekenen. Dat betekent volgens Gallup dat deze leeftijdsgroep verwacht andere inkomstenbronnen te zullen opbouwen buiten de pensioenuitkering.

Opmerkelijk is echter dat de groep tussen vijftig en vijfenzestig jaar, die het dichtste bij zijn pensioen staat, zich optimistischer opstelt dan de tussengroep van dertig tot vijftig jaar. In de oudere categorie merken immers 18 procent meer respondenten op te verwachten voldoende financiële middelen te zullen hebben om comfortabel met pensioen te kunnen gaan. Opmerkelijk is ook 37 procent van de actieve Amerikanen zegt te verwachten pas na zijn 65ste op pensioen te zullen gaan. In het midden van de jaren negentig was dat slechts 12 procent.

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, verenigde staten |  Facebook |

05-02-11

Eén op drie Amerikanen heeft geen pensioenreserves

In de Verenigde Staten heeft 27 procent van de bevolking geen spaargelden en 34 procent heeft ook geen reserves opzij gezet voor zijn pensioen. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Harris. Er wordt opgemerkt dat amper achttien maanden geleden slechts 22 procent geen spaargelden had en 30 procent geen voorzieningen had voor zijn pensioen. Met 33 procent is een spaarrekening bij de bank het meest populaire midden om geld opzij te zetten. Achttien maand geleden was dat nog 34 procent.

De onderzoekers merken op dat de generatie van de echoboomers, tussen achttien en drieëndertig jaar, de lijst aanvoert. Daar heeft 33 procent geen spaargelden. Bij de vijfenzestigplussers heeft daarentegen slechts 14 procent geen spaargeld opzij gezet. Er wordt aan toegevoegd dat 70 procent van de Amerikanen aangeeft zijn spaargedrag de voorbije zes maanden niet veranderd te hebben. Dat was achttien maand geleden 62 procent. Slechts 15 procent heeft geld van zijn spaarrekeningen weggehaald.

Bij universitairen heeft 60 procent zijn spaargedrag ongewijzigd gelaten. Bij Amerikanen met een lagere opleiding is dat echter 74 procent. De onderzoekers merken verder op dat de pensioenplannen van de echoboomers nog minder positief ogen dan hun spaargedrag. Daarbij wordt opgemerkt dat 53 procent van de echoboomers geen pensioengeld opzij heeft gezet. Het grootste pensioensparen valt te noteren bij Generation X, waar slechts 32 procent geen reserves voor zijn pensioen opzij zet.

18:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, verenigde staten |  Facebook |

07-01-11

Meerderheid Canadezen werkt ook na pensioen door

In Canada denkt 69 procent van de werknemers die op het punt staan met pensioen te gaan, verder te zullen blijven doorwerken. Dat is de conclusie van een studie van de financiële groep Scotiabank en het onderzoeksbureau Harris-Decima. Die intentie heeft gedeeltelijk een financiële noodzaak als achtergrond, maar vele respondenten zeggen daarmee ook sociaal en mentaal actief te willen blijven. De favoriete pensioenactiviteit voor de Canadezen blijft echter reizen, gevolgd door contacten met familie, vrienden, lezen en lichaamsbeweging. Ook zeggen velen een hobby te willen oppakken of terug naar school te zullen gaan.

"Het is op elke leeftijd belangrijk om mentaal en sociaal actief te blijven en is het dan ook verheugend vast te kunnen stellen dat dit voor de Canadezen één van de belangrijkste redenen is om na zijn pensioen verder te blijven werken," merken de onderzoekers op. Opgemerkt wordt dat 34 procent van de respondenten zegt uit financiële noodzaak gedwongen te zijn om verder te blijven werken na zijn pensioen. In Ontario is de bevolking het meest pessimistisch, want daar vreest 44 procent tijdens zijn pensioen met arbeid extra inkomsten te zullen moeten creëren. Ruim de helft van de Canadezen denkt minder dan 1 miljoen dollar nodig te zullen hebben om zijn pensioen te betalen. Meer dan een kwart denkt tussen 1 miljoen dollar en 2 miljoen dollar nodig te zullen hebben.

Volgens 16 procent is er echter een financiële reserve van meer dan 2 miljoen dollar nodig om zijn pensioen op een ideale manier te kunnen organiseren. Meer dan driekwart van de ondervraagden zegt op dit ogenblik geld opzij te zetten voor de toekomst. Gemiddeld hebben de ondervraagden al meer dan vijftien jaar gespaard voor hun pensioen. De helft van de respondenten heeft de voorbije jaar gemiddeld minder dan 20.000 dollar gespaard voor zijn pensioen. De grote meerderheid verwacht dat hun pensioengeld komt van sociale bijdragen en spaargelden en verzekeringen. Een minderheid rekent daarvoor op de loterij of hun kinderen.

09:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: canada, human resources, pensioen |  Facebook |

16-11-09

Ook psychische belasting moet meetellen voor pensioenleeftijd

Niet alleen fysiek zwaar werk, maar ook werk met een zware geestelijke belasting moet worden meegewogen in de discussie over de pensioenleeftijd. Dat vinden drie onderzoekers van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Volgens de onderzoekers heeft bijna 40 procent van de mensen die jaarlijks in de arbeidsongeschiktheid terecht komen, aan een psychische aandoening lijdt. Een kleine groep, die een traumatische gebeurtenis meemaakte, keert nagenoeg nooit meer terug naar zijn professionele loopbaan. Mensen met een depressie of overspanning doen er volgens de onderzoekers gemiddeld vier jaar over om terug te keren naar hun baan. Deze onderzoeksgegevens laten volgens de wetenschappers zien dat psychisch zwaar werk minstens zo ernstige effecten kan hebben als fysiek zwaar werk. De onderzoekers stellen dat de combinatie van fysisch en psychisch zwaar werk vooral terug te vinden is in de zorgsector, het onderwijs, de politie, de brandweer en het openbare vervoer.

In Nederland werd zopas beslist om de pensioenleeftijd in verschillende stappen van vijfenzestig naar zevenenzestig jaar te verhogen. De Nederlandse vakbonden zijn het echter niet eens met die beslissing. De vakbonden vinden dat mensen die zware beroepen uitoefenen, zoals stratenmakers en bouwvakkers, moeten worden ontzien. Die zijn er volgens de personeelsvertegenwoordiging na tientallen jaren van lichamelijke arbeid aan toe om op hun vijfenzestigste of vroeger te stoppen. De onderzoekers Irene Houtman, Seth van den Bossche en Peter Smulders vrezen dat de Nederlandse regering op die regeling alleen een uitzondering zal willen maken voor fysiek zware arbeid. De onderzoekers wijzen er daarbij echter op dat in Nederland de werkgelegenheid in de landbouw, de bouwsector en de industrie de voorbije eeuw sterk is verminderd. Bijna driekwart van de Nederlandse beroepsbevolking werkt op dit ogenblik in de dienstensector.

De nadruk is volgens de onderzoekers de voorbije periode steeds meer komen te liggen op de dienstensector waarin het niet zozeer gaat om gevaarlijk werk, bedrijfsongevallen of het manipuleren van zware lasten, maar meer om werkdruk en veeleisende en emotionele klantcontacten met intimidatie, agressie en geweld. De onderzoekers stellen dan ook dat ook mensen met een psychisch zwaar werk op hun vijfenzestigste de gelegenheid moeten krijgen om te stoppen met werken. Onder meer politiemensen, ziekenverzorgers en docenten zouden moeten worden vrijgesteld van de plicht om tot hun zevenenzestigste te moeten blijven doorwerken. De onderzoekers voeren aan dat bij een oordeel over zwaar werk immers gekeken moet worden naar de gevolgen van de activiteit op het vlak van gezondheid, het werkverzuim en de uitval. Vooral docenten, artsen en leidinggevenden worden volgens de onderzoekers door hun baan vooral mentaal zwaar belast.

14:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, human resources |  Facebook |

13-11-09

Pensioen maakt werknemer fitter en jonger

De meeste mensen voelen zich na hun pensioen opnieuw jonger en gezonder. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Stockholm University en het University College London bij werknemers uit de Franse energiesector. Volgens de onderzoekers bleken de respondenten zich de maanden na hun pensioen tot tien jaar jonger te voelen. De meest positieve resultaten werden gemeld door werknemers wiens arbeidsomstandigheden weinig ideaal waren. In het jaar na zijn pensionering bleek nog 14 procent van de ondervraagden zijn gezondheidstoestand onder het gemiddelde in te schatten. In het jaar voor de pensionering was dat 19 procent. De onderzoekers stellen dat de resultaten van het onderzoek bijzonder belangrijk zijn, aangezien de maatschappij steeds verder evolueert naar latere pensioenleeftijden. Het wordt volgens de onderzoekers dan ook bijzonder belangrijk dat de werkomstandigheden worden verbeterd, zodat werknemers zich minder ongezond zouden voelen.

"De optimale oplossing lijkt om de werkomstandigheden voor de oudere werknemers te verbeteren, zodat die omgeving gezonder en meer bevredigend wordt voor de betrokkenen," merkt onderzoeksleider Hugo Westerlund, wetenschapper aan het Stress Research Institute aan de Stockholm University, tegenover het magazine HealthDay.news. "Dat zou de kwaliteit van de gezondheid en het leven kunnen verbeteren, de productiviteit verhogen en een groter gedeelte van de bevolking aan het werk kunnen houden." De onderzoekers stellen dat de gepensioneerde gemiddeld acht jaar jonger voelt. Er wordt aan toegevoegd dat de meeste werknemers zich minder gezond beginnen te voelen wanneer ze in de richting van pensioen gaan, maar zich daarna weer heel wat fitter voelen. Al die resultaten gaan echter niet op voor de 2 procent werknemers die tijdens hun loopbaan naar eigen zeggen met ideale werkomstandigheden werden geconfronteerd.

De onderzoekers stellen dat het fenomeen zowel bij vrouwen als bij mannen werd opgemerkt. Ook blijkt die trend voor een brede waaier van beroepen van toepassing te zijn. Het gezondere gevoel zou tot zeven jaar kunnen duren. Vooral werknemers met weinig optimale arbeidsomstandigheden lieten de grootste verandering in gezondheid optekenen. "Maar het zijn ook vooral die mensen die het meest klagen over hun gezondheid," aldus Gary Kennedy, geriatrisch psychiater aan het Montefiore Medical Center in New York. "Mensen met een grotere autoriteit en een betere opleiding en een grotere controle over hun activiteiten, zijn veel minder geneigd om te klagen. Uit ander onderzoek is al gebleken dat werknemers met een grote verantwoordelijkheid, maar weinig controle over de werkplaats, sneller geneigd waren om een hartaandoening te ontwikkelen.Tevreden uit over een baan is bijzonder belangrijk voor de gezondheid."

14:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, pensioen, human resources |  Facebook |

15-10-09

Passief pensioen is slecht voor de gezondheid

Een volledig pensioen is slecht voor de gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Maryland. De onderzoekers kwamen daarbij tot de conclusie dat gepensioneerden die tijdelijk of gedeeltelijk bleven werken, minder risico lopen op ernstige ziektes en ook in het dagelijkse leven beter blijven functioneren. Er wordt wel aan toegevoegd dat het gezondheidsvoordeel alleen blijkt op te gaan voor gepensioneerden die ook na hun professionele carrière in dezelfde sector actief zijn. Gepensioneerden die in een totaal ander gebied aan de slag gaan, zouden weinig gezondheidsvoordelen ervaren. Dat heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken dat in die groep vele mensen onder meer financieel verplicht worden om te blijven werken.

"De onderzoekers stellen dat gepensioneerden goed zouden moeten overwegen om een bepaalde vorm van professionele activiteit aan te houden," aldus de American Psychological Association. "Onderzoeker Kenneth Shultz voert daarbij aan dat een aangepast overbruggingswerk de betrokkene zal helpen om de overschakeling naar een volledig pensioen gemakkelijker en in een betere fysieke en mentale gezondheid te verwerken." Er wordt aan toegevoegd dat een mentale ondermijning door het wegvallen van de tevredenheid over het actief zijn, ook fysieke gevolgen zal hebben. Wie daarentegen mentaal positief ingesteld blijft, zal volgens Cary Cooper, professor psychologie aan de University of Lancaster, actiever en gezonder blijven. Hij voert daarbij aan dat de verder gezette activiteit de betrokkene dezelfde status en zelfbewustzijn laat behouden.

Cary Cooper merkt echter op dat het soms ook goed kan zijn om bij een pensioen volledig te breken met een stressvolle baan. "Maar in dat geval is het cruciaal om een hobby te vinden die de mogelijkheid biedt om actief te blijven," voegt hij daar aan toe. De onderzoekers merken op dat werkgevers zouden moeten overwegen om gepensioneerde medewerkers een overbruggingswerk aan te bieden. In het onderzoek kwam naar verder naar voor dat vooral gepensioneerden met financiële problemen een werk opnamen dat geen enkele band had met hun vroegere professionele carrière. Daardoor zouden zij volgens de onderzoekers minder kans hebben om plezier te hebben in hun nieuwe activiteit en dus onderhevig zijn aan stress en daardoor ook niet van de gezondheidsvoordelen van een overbruggingswerk profiteren.

19:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, pensioen, human resources |  Facebook |

27-07-09

Armoede Britse gepensioneerden ontzettend hoog

armoede1 FIn Cyprus leeft meer dan de helft van de gepensioneerden onder de armoedegrens. Dat blijkt uit cijfers van het Europees onderzoeksbureau Eurostat. Daarmee voert Cyprus de armoedelijst van de oudere Europeanen aan, gevolgd door Letland en Estland. Op de vierde plaats staat echter onverwacht Groot-Brittannië met 30 procent. Woordvoerders van de Britse organisaties Age Concern en Help The Aged noemen die vaststelling shockerend en sturen aan op een dringend ingrijpen van de overheid. In België leeft 23 procent van de vijfenzestigplussers onder de armoedegrens, die gelegd wordt op 60 procent van de nationale mediaan. De beste score wordt gerealiseerd door Tsjechië, waar slechts 5 procent van de oudere bevolking onder de armoedegrens leeft.

"In de meeste leidinggevende Europese economieën ligt de armoede bij de gepensioneerden onder of licht boven het Europese gemiddelde van 19 procent," aldus Eurostat. Met 5 procent armoede scoort Tsjechië het beste, gevolgd door Hongarije (6 procent), Luxemburg (7 procent), Slovakije (8 procent), Polen (8 procent), Nederland (10 procent), Zweden (11 procent), Noorwegen (14 procent) en IJsland (15 procent). België zit met 23 procent in een middenmoot, maar moet onder meer wel landen zoals Bulgarijë (18 procent) en Roemenië (19 procent) laten voorgaan. In Duitsland leeft 17 procent van de gepensioneerden onder de armoedegrens. In Frankrijk is dat 13 procent.

Britse sociale organisaties hebben al ontzet gereageerd op de cijfers van Eurostat. "Het rapport toont duidelijk aan dat het voor vele oudere Britten nog voor de economische crisis toesloeg onmogelijk was om te delen in de groeiende rijkdom van het land," aldus een woordvoerder van Age Concern en Help the Aged. "Dat betekent dat deze groep een grote kans loopt om uit het gemeenschapsleven gestoten te worden." Volgens de organisaties slaan vele Britse bejaarden geregeld maaltijden over om geld te besparen. Twee op vijf Britse bejaarden zou het moeilijk hebben om basisproducten te kopen. Er wordt aan toegevoegd dat vele oudere mensen door administratieve complexe processen ook niet optimaal kunnen genieten van de beschikbare hulpdiensten.

16:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, armoede, eurostat |  Facebook |

16-07-09

Pensioen gevaarlijke drempel voor alcoholmisbruik

De pensioenleeftijd is een gevaarlijke drempel voor alcoholmisbruik. Dat blijkt uit een Britse enquête van de stichting Foundation 66. Daarbij blijkt dat 13 procent van de ondervraagden toegeeft na zijn pensionering meer te zijn gaan drinken. Van die groep heeft 19 procent wegens een depressie naar alcohol gegrepen, terwijl 13 procent is beginnen te drinken uit verveling. Foundation 66 stelt dat de overheid meer aandacht moet besteden aan het probleem en een aantal maatregelen moet uitwerken om het drankmisbruik bij ouderen tegen te gaan. Indien er niet dringend wordt ingegrepen, dreigt het probleem de maatschappij en de openbare gezondheidszorg volgens de stichting bijzonder veel geld te zullen kosten.

14:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, human resources, alcoholmisbruik |  Facebook |

19-03-09

Oudere Amerikaanse werknemer overweegt pensioen uit te stellen

De economische crisis doet veel oudere werknemers overwegen om hun pensioen uit te stellen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van Careerbuilder.com. Daarbij wordt opgemerkt dat elk segment van de arbeidsbevolking de impact van de economische crisis voelt, maar stelt dat oudere werknemers daarbij in het bijzonder worden geconfronteerd met zware beslissingen over hun toekomst. De onderzoekers stellen dat in de Verenigde Staten op dit ogenblik 60 procent van de zestigplussers hun pensioen uitstellen omdat de financiële crisis een grote weerslag heeft op hun financiële reserves. Eén op tien Amerikaanse zestigplussers zegt te vrezen door de impact van de financiële crisis te vrezen nooit op pensioen te zullen kunnen gaan.

"Omdat de economische crisis hun spaargelden hebben doen verdampen, zien veel Amerikaanse zestigplussers zich verplicht om hun pensioen uit te stellen om hun verliezen goed te maken," aldus Careerbuilder.com. "Meer dan zeven op tien betrokkenen zegt wellicht zes jaar langer te zullen moeten werken om hun verliezen gerecupereerd te hebben. Bijna één kwart zegt wellicht twee jaar langer te zullen moeten werken. Eén op tien vreest nooit meer met pensioen te zullen kunnen gaan." De onderzoekers stellen dat vooral oudere werknemers al een concreet zicht hadden op hun pensioen, maar dat nu volledig in rook hebben zien opgaan. Daarom proberen ze hun professionele carrière te verlengen, al wordt dat door de stijgende werkloosheid niet gemakkelijker gemaakt.

Careerbuilder.com stelt wel dat oudere werknemers wel het voordeel hebben op hun jarenlange professionele expertise kunnen terugvallen en ook op een uitgebreid netwerk van professionele contacten kunnen rekenen. Daarbij wordt wel opgemerkt dat oudere werknemers de veranderingen in de arbeidsmarkt van dichtbij moeten volgen indien ze bezorgd zijn over mogelijke saneringen binnen hun eigen bedrijf. "Daarbij zouden ze moeten uitkijken naar sectoren die zelfs in een economische crisis nog een groei vertonen en onderzoeken hoe ze de brede kennis waarover ze kunnen beschikken inzetten om voor zichzelf in deze nieuwe sectoren mogelijkheden te creëren," wordt er opgemerkt. "Daarnaast is het belangrijk om zijn expertise aan te wenden om binnen zijn huidig bedrijf met voorstellen naar voor te treden voor nieuwe het creëren van nieuwe inkomstmogelijkheden."

20:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, human resources |  Facebook |

07-03-08

Babyboomers willen niet met pensioen

De generatie van de babyboomers – geboren tussen 1946 en 1964 – nadert stilaan de pensioengerechtigde leeftijd, maar een groot deel van deze groep is van plan in meer of mindere mate actief te blijven. Dat zegt het Amerikaanse consulentenbureau FocalPoint International. Vooral de Amerikaanse KMO-sector mag volgens de onderzoekers een belangrijke injectie verwachten van de babyboomers.

“Het rapport van FocalPoint International voert aan dat de babyboomers actiever zijn dan hun voorgangers,” aldus het magazine Forbes. “Ze zijn bovendien van plan om ook na hun pensioen nog verder actief te blijven, vooral in de KMO-sector. Dat zal leiden tot een nieuw soort ondernemers en van de babyboomers de meest ondernemende generatie uit de geschiedenis maken.”

“Meer en meer babyboomers beginnen met een eigen onderneming,” aldus Dominic Rubino, ondervoorzitter van FocalPoint International. “Het is interessant om te zien hoe de tijden veranderen. In het verleden was het vooral de middenklasse die vooral bezig was met ondernemen, maar vandaag zijn vooral de oudere en jongere generaties die interesse tonen in het ondernemerschap.”

De onderzoekers wijzen erop dat vele Amerikaanse babyboomers financieel niet in staat zijn om zich volledig uit het actieve leven terug te trekken. “Daarom zullen zij ook na hun pensionering minstens gedeelte part-time blijven werken,” aldus FocalPoint International. “Op die leeftijd wordt het starten van een bedrijf ook minder risicovol beschouwd en zorgt het voor een evenwicht tussen werk en leven.”

Vooral babyboomers die bij hun bedrijf tot een voortijdig vertrek zijn gedwongen, zouden sneller geneigd zijn om zelf een onderneming op te starten.

13:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, babyboomers, pensioen, arbeid |  Facebook |