07-05-17

Pensioenleeftijd toont sterk verschil in gezondheid en stress

Rond het pensioen blijkt een grotere sociale ongelijkheid op het gebied van stress en gezondheid opgetekend te moeten worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London bij ruim elfhonderd Britse ambtenaren. Personen met beperkte financiële middelen of een beroep met een lagere status bleken bij hun pensioen immers vaak een slechtere gezondheid en hogere stressniveaus te moeten melden. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat het stressniveau niet alleen door actuele omstandigheden wordt bepaald, maar ook het gevolg kan zijn van factoren die tijdens een hele levensloop werden opgebouwd.

“De socio-economische gezondheidskloof kent rond de pensionering in de Verenigde Staten en een aantal Europese landen een piekniveau,” benadrukt onderzoeksleider Tarani Chandola, professor medische sociologie. “De toename van de gezondheidskloof zou een weerspiegeling kunnen zijn van de accumulatie van socio-economische nadelen die tijdens de levensloop werden opgebouwd. Ongelijkheden in de vroege levensjaren zouden daarbij over de hele levenscyclus worden versterkt. Het pensioen zou er echter kunnen voor zorgen dat die kloof wordt verkleind omdat bij de bevolkingscategorieën met een lagere status een aantal stressfactoren zouden wegvallen.”

“In werkelijkheid kon alleen een verlaging van de stressniveaus worden opgetekend bij gepensioneerden die tijdens hun carrière een functie met een hogere status hadden uitgevoerd,” benadrukt professor Chandola. “Ambtenaren die uit een loopbaan met een lagere status kwamen, vertoonden daarentegen nog altijd hogere stressniveaus. Nochtans worden in functies met een lagere status de grootste stressproblemen gemeld, zodat men bij een pensionering vooral in deze groep een gunstige verandering zou kunnen verwachten. Dat blijkt echter niet het geval te zijn. Wellicht blijft het stressniveau in deze groep op een hoger niveau omdat nog altijd met een grotere financiële druk en andere problemen moet worden afgerekend.”

Lees Verder

12:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen |  Facebook |

21-04-17

Werknemer denkt bij pensioen vaak aan reizen

Voor de vele werknemers staat het pensioen gelijk met reizen. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Ipsos bij meer dan tweeduizend werknemers tussen vijfenveertig en vijfenzestig jaar in de Verenigde Staten. Uit de studie bleek dat 55 procent van de ondervraagden na zijn pensionering een aantal reisplannen wil realiseren. Tevens werd vastgesteld dat 54 procent van de respondenten te kennen geeft ook meer tijd met de familie te willen doorbrengen. Daarnaast denkt 35 procent aan vrijwilligerswerk, terwijl 33 procent tijd in een hobby zou willen investeren. Anderzijds geeft 32 procent aan mogelijk naar parttime werk te zullen zoeken.

De onderzoekers stelden nog vast dat de meeste ondervraagden het gevoel hebben zich goed op het pensioen te hebben voorbereid. Daarbij geeft 68 procent aan een financiële reserve opzij gelegd te hebben en 77 procent benadrukte perfect zonder verdere ondersteuning te zullen rondkomen. Wel vreesde 33 procent de huidige levensstijl niet te zullen kunnen handhaven of een bijkomende job te zullen moeten overwegen om zijn uitgaven te kunnen blijven dekken. Daarbij gaf 4 procent aan ook na zijn officiële pensioen wellicht fulltime aan de slag te zullen blijven. Anderzijds bleek slechts 42 procent van de ondervraagden voor zijn pensioen professioneel financieel advies te hebben ingewonnen.

Wel moest worden vastgesteld dat de inschattingen over de noodzakelijke budgetten voor een comfortabel pensioen ver uit elkaar lopen. Daarbij bleek 27 procent van mening dat een bedrag tussen 1 miljoen dollar en 5 miljoen dollar nodig zou zijn, terwijl 21 procent te kennen gaf dat een reserve van 100.000 dollar voldoende zou zijn. “Deze uiteenlopende inschattingen kunnen echter een weerspiegeling zijn van de verschillende socio-economische categorieën die in de Verenigde Staten kunnen worden geregistreerd,” stippen de onderzoekers aan. Door 66 procent van de ondervraagden werd ook toegegeven dat sparen voor het pensioen een grotere uitdaging was gebleken dan ze hadden verwacht.

Lees Verder

13:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen |  Facebook |

18-03-17

Hogere pensioenleeftijd goed voor mentale gezondheid?

Vele oudere werknemers zijn ervan overtuigd dat een verhoging van de pensioenleeftijd bevorderlijk zal zijn voor het behoud van hun mentale gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) bij meer dan zestienhonderd werknemers in Groot-Brittannië. Ook financiële voordelen, zoals het behoud van de huidige levensstijl, blijkt volgens de onderzoekers voor vele werknemers een belangrijke reden om hun pensioen uit te stellen. Tegelijkertijd blijkt dat vele bedrijven volgens hun werknemers onvoldoende zijn voorbereid om op de behoeften van oudere werknemers in te gaan.

Uit het onderzoek blijkt dat 37 procent van de ondervraagden van mening dat ze hun loopbaan niet op de huidige pensioenleeftijd van vijfenzestig jaar zullen kunnen afsluiten. Bij de vijfenvijftigplussers loopt dat cijfer zelfs op tot 49 procent. Gemiddeld wordt verwacht dat men tot op een leeftijd van zeventig jaar op de arbeidsmarkt actief zal moeten blijven. Volgens 32 procent van de ondervraagden zal die langere carrière hen echter op helpen mentaal gezond te blijven, terwijl 27 procent lang wil blijven werken om zijn levensstijl, onder meer met vakanties, op peil te kunnen houden. Anderzijds meent amper 25 procent dat hun werkgever voldoende inspanningen doet om oudere werknemers een optimale werkvloer te bieden.

“Het is verbijsterend te moeten vaststellen dat slechts een beperkte groep werkgevers zich voorbereidt op een vergrijzing van zijn personeelsbestand,” betoogt Charles Cotton, loonspecialist bij het Chartered Institute of Personnel and Development. “Oudere werknemers betekenen voor de ondernemingen een grote schat aan ervaring en kennis. Bovendien kunnen deze ervaren arbeidskrachten worden ingeschakeld als mentor voor jongere collega’s op de werkvloer. Om op die opportuniteiten te kunnen inspelen, moeten de bedrijven de strategie van hun personeelsbestand bijsturen en hun organisatie en takenpakket herschikken.”

Lees Verder

14:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen |  Facebook |

04-06-14

Meeste babyboomers denken niet meer aan volledig pensioen

Een belangrijk gedeelte van babyboomers heeft zelfs geen intentie meer om met pensioen te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Adelaide bij nagenoeg negenhonderd Australiërs tussen vijftig en vijfenzestig jaar. De onderzoekers stelden vast dat slechts 26 procent van de respondenten aangaf plannen te hebben om zich volledig uit de arbeidsmarkt terug te trekken. Daarentegen zou 42 procent zijn actieve carrière willen afbouwen door van een fulltime naar een parttime baan over te schakelen en 25 procent zijn parttime uren verder zou willen reduceren. Een groep van 7 procent zegt zelfs helemaal niet aan een afbouw van zijn carrière te denken.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: babyboomer, pensioen |  Facebook |

03-06-14

Zuid-Europese gepensioneerden veiligheidsnet voor kinderen

Gedwongen door een gigantische werkloosheid zijn vele relatief welvarende gepensioneerden in Zuid-Europa verplicht om een informeel veiligheidsnet te voorzien voor hun kinderen om een grote armoedegolf te vermijden. Dat hebben het online magazine Euractiv en het persbureau Reuters gemeld. Aangevoerd wordt dat oudere generaties in Spanje, Italië en Griekenland steeds meer gedwongen worden om de zorg voor hun kleinkinderen op te nemen, terwijl kinderen vaak verplicht worden om hun verouderende ouders in huis op te nemen. Er wordt echter opgemerkt dat niet alle gepensioneerden hulp kunnen bieden aan de jongere generaties zonder zelf in problemen te komen.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, internet |  Facebook |

16-03-14

Wereld moet vastgelegde pensioenleeftijd laten vallen

De wereld moet afstappen van de traditioneel vastgelegde en verplichte pensioenleeftijd. Dat is de boodschap van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Southampton. De pensioensystemen die op dit ogenblik over de hele wereld worden gehanteerd, zullen volgens de Britse onderzoekers uiteindelijk onmogelijk houdbaar blijven. Opgemerkt wordt dat wereldwijd een consensus lijkt te bestaan voor een pensioen rond het vijfenzestigste levensjaar, maar door de toenemende levensverwachtingen moet daardoor gedurende steeds langere tijd een groeiende inactieve populatie ondersteund worden.

“Wereldwijd moet een fundamenteel probleem met de financiering van de pensioenen worden vastgesteld,” merkt onderzoeksleider Yehuda Baruch, professor management aan de University of Southampton, op. “Er heerst een algemene conventie dat werknemers rond hun vijfenzestigste verjaardag met pensioen gaan. Er is echter een duidelijke trend merkbaar waarbij jongeren de start van hun beroepscarrière uitstellen en dan ook pas later een bijdrage voor het pensioen beginnen te betalen. Anderzijds is de levensverwachting van senioren gevoelig gestegen, waardoor vaak nog gedurende dertig jaar een pensioen wordt ontvangen. Die twee evoluties maken de financiering van het systeem niet langer houdbaar.”

“Er moet dan ook afgestapt worden van een vastgelegde pensioendatum,” zegt professor Baruch. “Overheden en bedrijven moeten aan de werknemers bij de afbouw van hun professionele carrière een bredere waaier opties aanbieden en een grotere flexibiliteit rond pensioenplannen voorzien. Dergelijke maatregelen zouden een gedeelte van de financieringsproblemen kunnen helpen oplossen.” De onderzoeker voert aan dat het onderzoek heeft aangetoond dat in geen enkel land met een vast pensioensysteem de huidige financiering budgettair houdbaar is en zegt dat wereldwijd dan ook een flexibele benadering van de pensioenleeftijd moet worden voorzien.

“Werknemers moeten veel meer controle krijgen over het ogenblik dat ze met pensioen willen gaan,” voert de onderzoeker aan. “Sommige mensen wensen ook nog als zeventiger of tachtiger op de arbeidsmarkt actief blijven, maar willen daarbij mogelijk wel het type of het volume van hun tewerkstelling bijsturen. Daarbij kunnen senioren bovendien ervaren dat ze actief een bijdrage blijven leveren aan de maatschappij en zich niet als een last hoeven te bestempelen. Om een vaste pensioendatum te schrappen, is er echter een belangrijke culturele verandering noodzakelijk en moet ook de arbeidsmarkt ingesteld worden op het behoud van oudere werknemers.”

Lees Verder

12:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen |  Facebook |

13-03-14

Oudere werknemers hebben voor bedrijven nog altijd een vervaldatum

Bedrijven maken nog altijd de fout ervan uit te gaan dat oudere werknemers een vervaldatum hebben en dus gemakkelijk opzij kunnen worden geschoven. Daarbij vergeten ze echter dat daarmee de grootste knowhow en expertise binnen de onderneming zonder meer wordt afgeschreven. Dat zegt de Britse psychologe Lynda Shaw. Er is volgens haar een onverklaarbare gedrevenheid naar de jongste en goedkoopste arbeidskrachten. De onderzoekster voegt er aan toe dat bedrijven zich niet eens de vraag stellen welke verliezen ze zouden kunnen lijden door het wegzenden van deze ervaren werknemers en is het vertrek van de oudere generatie een automatisch proces waarbij niemand nog stilstaat.

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen |  Facebook |