21-04-14

Bedrijven zullen worden beoordeeld op menselijk kapitaal

In de toekomst zullen bedrijven niet alleen op hun winsten worden beoordeeld, maar ook op hun menselijk kapitaal. Dat zegt Anthony Hesketh, professor economie aan de Lancaster University in Groot-Brittannië. Hesketh heeft het daarbij over een nieuw tijdperk, waar bedrijven zich verplicht zullen zijn om aan te tonen op welke manier hun mensen worden ingezet en niet enkel op financiële resultaten zullen kunnen terugvallen om hun waarde te bewijzen. Er kan volgens Hesketh dan ook gesproken worden over een verschuiving naar een economisch kapitalisme naar een menselijk kapitalisme.

Lees Verder

22:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kapitaal, personeel |  Facebook |

02-04-14

Bedrijven doen weinig met opportuniteiten intergenerationeel personeelsbestand

Een personeelsbestand met vier generaties werknemers kan een unieke opportuniteit bieden voor innovatie, maar de meeste bedrijven zijn slecht voorbereid om die mogelijkheden te benutten. Dat is de conclusie van een rapport van het Britse Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). Het rapport suggereert dat werkgevers zich eerder reactief dan pro-actief opstellen rond de aanpak van problemen die door intergenerationele spanningen worden opgeworpen. Vastgesteld werd dat 31 procent van de werkgevers toegeeft geen strategie ontwikkeld te hebben om met deze uitdagingen om te gaan.

Het onderzoek toonde ook aan dat 46 procent van de Britse lijnmanagers geen enkele opleiding heeft ontvangen om potentiële problemen rond generatieverschillen op de werkvloer aan te pakken. Tevens bleek dat 34 procent van de bedrijven moet toegeven geen enkele strategie te hebben ontwikkeld om te kunnen garanderen dat voldoende bekwame medewerkers uit alle leeftijdsgroepen kunnen worden aangetrokken, terwijl 22 procent diende te bekennen geen enkel initiatief genomen te hebben om ernaar te streven dat werknemers uit alle generaties de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen en hun vaardigheden op peil te houden.

“Er worden op de werkvloer belangrijke kansen gemist,” zegt Claire McCartney, onderzoeksadviseur bij het Chartered Institute of Personnel and Development. "Managers moeten in staat zijn om teams samen te stellen waarin alle generaties zijn vertegenwoordigd en kunnen samenwerken. Dat betekent echter dat stereotypes dienen vermeden te worden en vereist dat de medewerkers als een individu worden benaderd. Wanneer men daarin lukt, kan leeftijdsgebonden diversiteit een meerwaarde voor de onderneming betekenen, aangetekend de wisselwerking tussen verschillende manieren van benadering opmerkelijke resultaten naar voor kan brengen.”

Claire McCartney zegt dat bedrijven ondersteuning zullen moeten bieden aan werknemers die hun beroepsleven wensen te verlengen. “Daarbij moet bekeken worden welke mogelijkheden kunnen worden uitgewerkt om aan de behoeftes van deze medewerkers tegemoet te komen,” voert de adviseur aan. “Flexibele systemen van arbeid en pensioen en mentoring zullen een basis vormen om deze werknemers toe te laten hun carrière ook na de traditionele pensioenleeftijd verder te zetten.” Op dit ogenblik blijkt slechts 1 procent van de Britse onderneming vijfenzestigplussers in dienst te hebben. McCartney waarschuwt echter dat in de toekomst steeds meer oudere werknemers beroepsmatig actief zullen blijven.

Lees Verder

17:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: personeel, generaties |  Facebook |

27-03-14

Meer sancties tegen personeel door economisch herstel

Ondermaatse prestaties, wangedrag en onwettige afwezigheid vormen voor bedrijven de belangrijkste motieven om werknemers te sanctioneren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse rekruteringsbureau Ortus. Daarbij werd vastgesteld dat het aantal sancties tegen medewerkers de voorbije vijf jaar met 18 procent is toegenomen. Over de voorbije twaalf maanden is er zelfs sprake van een stijging met 15 procent. Dat laat volgens Ortus een samengaan veronderstellen met het economisch herstel. Ondermaatse prestaties vertegenwoordigen 81 procent van alle gesanctioneerde werknemers, gevolgd door persoonlijk wangedrag (49 procent) en ongewettigde afwezigheid (35 procent).

Andere factoren die tot sancties aanleiding geven zijn tijdverspilling (33 procent) en professionele fouten (31 procent). Daarna volgen een misbruik van het internet en inbreuken tegen het sociale mediabeleid van de onderneming (20 procent). Daarentegen maakt slechts 7 procent van de respondenten gewag van sancties wegens het gebruik van alcohol of drugs. Ook wordt aangevoerd dat bijna één derde van alle personeelsverantwoordelijken aangeeft dat een werknemer om disciplinaire redenen werd ontslagen. Volgens 80 procent van de respondenten blijft het merendeel van de sancties echter beperkt tot een schriftelijke waarschuwing.

Nicholas Croucher, directeur van Ortus, merkt op dat tijdens de economische recessie de druk van kostenbesparingen en het wegvallen van werkzekerheid de werknemer aanzette om potentieel risicogedrag te vermijden, waardoor ook bij het aantal sancties een daling kon worden opgetekend. “Op vele werkplekken is het dieptepunt van de crisis echter achter de rug, waardoor mogelijk een aantal slechte gewoonten opnieuw zouden kunnen opduiken,” aldus Croucher. “Indien men zich echter soepelt opstelt tegen wangedrag, dreigen alle baten van de kostenbesparingen tijdens de crisisperiode opnieuw verloren te gaan. Sancties zijn cruciaal om wangedrag zo snel mogelijk te beteugelen.”

Er werd nog vastgesteld dat het aantal afwezigheden wegens ziekte tegenover een decennium geleden met bijna een derde is teruggevallen. Waarnemers merken echter op dat deze vaststelling niet noodzakelijk wijst op een daling van het aantal ziektegevallen, maar wordt er mogelijk door de werkgever strikter opgetreden tegenover simulanten, waardoor werknemers het minder snel zouden aandurven om wegens gezondheidsredenen afwezig te blijven.

Lees Verder

13:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sancties, personeel |  Facebook |

21-01-14

Website zonder live chat is als winkel zonder personeel

Commerciële websites die aan de consument geen live chat-mogelijkheid aanbieden, kunnen worden vergeleken met een winkel zonder verkooppersoneel. Dat is de conclusie van een rapport van consulent LogMeIn. Toch blijkt volgens de onderzoekers dat slechts 12 procent van de honderdtwintig grootste online retailers in Groot-Brittannië aan zijn mobiele klanten een mobiele live chat-mogelijkheid aanbieden. Voor desktop-klanten loopt dat cijfer op tot 24 procent. Een gebrek aan directe interactie tussen de retailer en de consument dreigt volgens de onderzoekers echter belangrijke consequenties te hebben voor de verkoop.

“In Groot-Brittannië zullen de online bestedingen dit jaar bijna de kaap van 50 miljard pond halen,” zegt Ross Haskell, directeur productie bij LogMeln. “Daarvan zal ongeveer 10 miljoen pond worden aangebracht door mobiele platformen. Toch blijken weinig retailers aan hun mobiele of online consumenten een live chat-mogelijkheid aan te bieden. Nochtans is gebleken dat 25 procent van de mobiele shoppers sneller geneigd zouden zijn om een aankoop te doen indien ze de kans zouden krijgen om live met een online medewerker te praten. Meestal moet echter nog steeds naar de telefoon worden gegrepen of dient gewacht te worden op een antwoord op een email of een boodschap op sociale media.

“Door het integreren van een live chat in het aankoopproces, kunnen retailers aan hun klanten de mogelijkheid bieden op elk gewenst ogenblik hulp te vragen,” merkt Haskell op. Er wordt aan toegevoegd dat de meeste retailers wel een ondersteuning op sociale media voorzien, maar toch blijkt volgens LogMeln slechts 7 procent van alle consumenten voor hun communicatie met het bedrijf aan het platform een voorkeur toe te kennen. Email blijft het dominante kanaal (53 procent), gevolgd door de telefoon (23 procent) en live chat (17 procent). De onderzoekers stelden vast dat 97 procent van de retailers ondersteuning aanbieden op Twitter, terwijl 94 procent een gelijkaardige service heeft voorzien op Facebook.

Lees Verder

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: website, chat, personeel |  Facebook |

03-12-13

Vertrekkende werknemer heeft waardevolle informatie over werkomgeving

Slechts 31 procent van de personeelsverantwoordelijken organiseert consequent een exitgesprek met vertrekkende werknemers. Nochtans geeft 95 procent van de betrokkenen toe dat deze gesprekken belangrijke voordelen zouden kunnen opleveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het rekruteringsbedrijf Office Team bij tweehonderd personeelsverantwoordelijken van Britse ondernemingen. De onderzoekers zeggen dat exitgesprekken bij het vertrek van een werknemer voor het bedrijf een waardevol instrument kunnen vormen om feedback te verwerven en een positieve werkomgeving te creëren die de organisatie moet kunnen toelaten om toptalent gemakkelijker aan te trekken en te behouden.

Bij kleine bedrijven gaf 34 procent van de personeelsverantwoordelijken aan geregeld exitgesprekken te houden met vertrekkende werknemers. Daarmee scoren de kleine ondernemingen iets hoger dan de middelgrote bedrijven (33 procent), maar bij grote organisaties zegt slechts 22 procent geregeld een exitgesprek te houden. Wel blijkt dat grotere organisaties vaker een exitgesprek trachten te organiseren wanneer de vertrekkende werknemer tot de hogere hiërarchische kaders behoort (57 procent). Bij kleine bedrijven houdt 45 procent van de ondernemingen rekening met de hiërachische functie, maar bij middelgrote ondernemingen valt dat terug tot 31 procent.

De onderzoekers stelden echter ook vast dat slechts 7 procent van de ondervraagden nooit een exitgesprek houdt. “De cijfers tonen dan ook aan dat personeelsverantwoordelijken de waarde erkennen van een gesprek met werknemers die het bedrijf verlaten,” merkt Phil Sheridan, managing director bij Office Team, op. “Het is ook aangewezen om deze evaluatie met een persoonlijk gesprek te organiseren. Vaak zorgen non-verbale signalen immers voor de beste inzichten. Bovendien moet een sfeer van vertrouwen worden gecreëerd, zodat zowel negatieve als positieve elementen tijdens het gesprek aan bod kunnen komen. Maar er moet ook voor gezorgd worden dat aan de verworven inzichten daadwerkelijk een gevolg wordt gegeven.”

Lees Verder

12:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evaluatie, personeel |  Facebook |

21-09-13

Bezorgdheid werknemers grote uitdaging voor management

In moeilijke economische omstandigheden, die vaak worden gekenmerkt door een toenemende concurrentie op de arbeidsmarkt, is het voor chief executives bijzonder belangrijk om de onzekerheid bij hun werknemers zoveel mogelijk af te bouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monash University en de University of Queensland bij veertig chief executives van grote Australische beursgenoteerde bedrijven. Managers die in moeilijke periodes een bezorgdheid bewijzen voor het welzijn van de werknemers, blijken er volgens de onderzoekers het best in lukken om binnen de hele organisatie steun te vinden voor noodzakelijke strategische koerswijzigingen.

“Onzekerheid bij de werknemers wordt in moeilijke economische omstandigheden een cruciale uitdaging voor de chief executive,” merken de onderzoekers Giles Hirst, Simon Moss en Charmine Hartel op. “Chief executives die tijdens crisisperiodes, die vaak gepaard gaan met afslankingen of overnames, in staat bleken om de onzekerheid bij de werknemers te minimaliseren, slaagden er ook het best in om hun personeelsleden te overtuigen van de voordelen van een coöperatieve visie en samenwerking en konden ervoor zorgen dat de medewerkers zich aangespoord voelden om zich te focussen op de noodzakelijke strategische veranderingen binnen het bedrijf.”

“De meeste werknemers ervaren tijdens crisisperiodes een grote onzekerheid over hun status, positie en rol binnen de onderneming,” zeggen de onderzoekers. “Tijdens periodes van onzekerheid worden werknemers vaker concurrenten voor schaarse arbeidsplaatsen, zodat er minder aandacht wordt besteed aan de noodzakelijke veranderingen en samenwerking die de toekomst van de organisatie moeten garanderen. De chief executive heeft in die situaties dan ook een cruciale rol om de interne concurrentie en onderlinge achterdocht bij de werknemers weg te nemen, zodat het personeel wordt aangespoord zich coöperatiever en minder zelfzuchtig op te stellen.”

“Managers moeten een strategie ontwikkelen die de nadruk legt op doelstellingen die door iedereen in de organisatie worden gedeeld,” stipt Giles Hirst aan. “Managers moeten een reeks initiatieven implementeren die tonen dat ze zich inspannen voor het welzijn van de werknemers. Ze moeten aandacht besteden aan de bezorgdheden van elke werknemer en een bereidheid tonen om een antwoord te zoeken voor de problemen.” De onderzoekers voeren ook aan dat werknemers de opportuniteit zouden moeten krijgen om met de managers over hun functie te praten en te overleggen op welke manier ze hun rol en verantwoordelijkheden kunnen aanpassen aan de nieuwe strategieën.

“Functies en verantwoordelijkheden zouden aan werknemers niet mogen worden opgelegd, maar zouden gradueel moeten worden opgebouwd als gevolg van conversaties tussen de werknemers en het management,” zegt professor Hirst nog.

Lees Verder

13:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management, personeel |  Facebook |

14-08-13

Innovatie stuit vaak op bedrijfscultuur en financiële barrières

Innovatie is een belangrijke troef om talent aan te trekken, maar wordt vaak gehinderd door een weerstand van de bedrijfscultuur en een gebrek aan financiële inspanningen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Futurestep bij zeshonderd personeelsverantwoordelijken van bedrijven in acht landen. De onderzoekers merken op dat bedrijven vaak orakelen dat hun medewerkers hun belangrijkste activa zijn, maar in de praktijk ook de daadwerkelijke bereid moeten tonen de nodige inspanningen te willen doen om niet alleen de geschikte talenten aan te trekken, maar er ook voor te zorgen dat die werknemers in optimale omstandigheden hun bijdrage tot de groei van de onderneming kunnen leveren.

De studie noemt innovatie van cruciaal belang voor groei, winstgevendheid en een cultuur van uitmuntendheid. Volgens 42 procent van de ondervraagden zijn innovatieve wervingsmethodes noodzakelijk om het beste talent te kunnen aantrekken, terwijl het volgens 33 procent ook helpt om talent uit niche-sectoren of knelpuntberoepen te kunnen rekruteren. Neil Griffiths, internationaal directeur bij Futurestep, geeft aan dat de studie aantoont dat human resources de waarde van innovatie in de rekruterings-methodes erkent, maar zegt dat die inspanningen door allerlei barrières worden afgeremd. Het onderzoek toonde ook aan dat werknemers sneller een bedrijf willen vervoegen dat gebruikt maakt van innovatieve rekrutering.

De meerderheid van de ondervraagde personeelsmanagers zegt nood te hebben aan innovatieve rekruterings-instrumenten, zoals mobiele platformen en talentgemeenschappen. Uit het onderzoek blijkt dat 74 procent van de personeelsverantwoordelijken toegeeft dat hun organisatie meer zou moeten doen om innovatie in de rekrutering en talentmanagement te demonstreren. De personeelsverantwoordelijken zeggen er ook vanuit te gaan dat professionele online communities en online talentgemeenschappen de meest invloedrijke rekruteringsmethodes van de toekomst zullen worden, gevolgd door mobiele campagnes.

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, personeel, bedrijfscultuur |  Facebook |