03-11-17

Ook eigen problemen kunnen rationeel worden benaderd

Problemen van anderen blijken vaak rationeler en verstandiger aangepakt te kunnen worden dan de eigen persoonlijke bekommernissen. Die eigen problemen worden immers vaak door een vertekende emotionele lens te worden bekeken. Die vaststelling gaat echter niet voor iedereen op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Waterloo. Personen die gemotiveerd zijn om het beste in zichzelf en anderen naar boven te laten komen, blijken volgens de onderzoekers geen gevaar te lopen met dat vooroordeel geconfronteerd te worden. Deze groep zou de eigen problemen even rationeel benaderen als de moeilijkheden van anderen.

“Personen die waarden belangrijk vinden, zijn beter in staan om met zichzelf op een rationele manier over de eigen problemen te overleggen,” zegt onderzoeksleider Alex Huynh, professor psychologie aan de University of Waterloo. “Deze groep is in staat om de persoonlijke vooroordelen tegenover de eigen problemen opzij te schuiven. Dat heeft mogelijk gedeeltelijk te maken met intellectuele bescheidenheid, het vermogen om te erkennen dat de eigen perspectieven mogelijk niet voldoende blijken om een situatie tenvolle te begrijpen. Daarnaast moet ook gewezen worden op een vermogen om de perspectieven van andere te overwegen.”

Eerdere studies toonden vooral aan dat bepaalde situaties het redeneringsvermogen kunnen beïnvloeden, maar nu wordt aangevoerd dat ook persoonlijke motivaties kunnen meetellen. “Uit het onderzoek - bij meer dan zeshonderd studenten - bleek inderdaad dat het individu een betere score aan zijn analyse van de problemen van andere personen dan aan een studie van de eigen bekommernissen,” zegt professor Huynh. “Bij personen die echter een grotere waarde hechten aan normen, bleek die kloof kleiner te worden.” De studie toont volgens de onderzoekers aan dat de eigen persoonlijkheid en motivaties een hinder kunnen zijn om persoonlijke problemen efficiënter te analyseren.

Lees Verder

13:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: persoonlijkheid |  Facebook |

01-03-14

Sterke persoonlijkheid beter bestand tegen stresserend werksituatie

Een goed zelfbeeld, een vertrouwen in de eigen efficiëntie, een gevoel van controle en emotionele stabiliteit kunnen een belangrijke buffer vormen tegen extreme werklast en psychologische stress. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Maastricht Universiteit. De onderzoekers merken op dat eerder al werd aangetoond dat een aantal arbeids-gerelateerde maatregelen kunnen worden genomen om de negatieve effecten van een baan te kunnen opvangen, maar voeren aan dat hun studie aanwijst dat ook persoonlijke kenmerken als een buffer kunnen worden aangewend om de negatieve impact op te vangen.

Lees Verder

10:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress, persoonlijkheid |  Facebook |

12-02-14

Virtuele avatar heeft impact op het reële leven

Het karakter van een virtuele avatar in videogames kan een belangrijke impact hebben op het gedrag in de reële wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois bij nagenoeg tweehonderd studenten. De Amerikaanse onderzoekers merken daarbij op dat virtuele omgevingen aan het publiek de opportuniteit bieden om identiteiten en werelden te verkennen die in de reële omgeving onbereikbaar zijn. Daarmee worden deze virtuele werelden voor de deelnemer volgens de wetenschappers een vehikel voor observatie, imitatie en modellering. Karakteristieken van het virtuele gedrag kunnen daardoor volgens de onderzoekers naar de reële wereld doorsijpelen.

“Het onderzoek toonde aan dat een rollenspel van amper vijf minuten als held of schurk in een virtuele wereld voldoende is om in de reële wereld een anonieme vreemdeling te belonen of te bestraffen,” benadrukken de onderzoekers Gunwoo Yoon en Patrick Vargas, psychologen aan de University of Illinois, in een commentaar op de studie. In het onderzoek hadden de deelnemers de opdracht gekregen om in een virtueel spel de avatar van de held Superman of van de schurk Voldemort te adopteren en vervolgens de opdracht gekregen om een onbekende vreemdeling ofwel chocolade of chilisaus te laten proeven. Proefpersonen die de Superman-avatar hadden aangenomen, bleken veel vaker chocolade uit te delen dan collega’s die Voldemort hadden vertolkt.

“Het effect bleek ook onafhankelijk te zijn van de mate waarin men zich met de avatars identificeerde,” zeggen Yoon en Vargas nog. “Het publiek is zich duidelijk niet bewust van de invloed van hun virtuele avatar op hun gedrag in de reële wereld.” De onderzoekers voegen er aan toe dat de resultaten van de studie implicaties kunnen hebben voor het sociaal gedrag. Daarbij wordt opgemerkt dat het publiek er zich van bewust moet zijn dat in een virtuele wereld vrij kan worden gekozen voor een rol in een bepaalde entiteit, groep of situatie, maar mag niet worden vergeten dat het opzetten van een virtueel masker belangrijke consequenties kan hebben voor de reële wereld.

Lees Verder

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: avatar, persoonlijkheid |  Facebook |

26-11-13

Persoonlijkheid blijft belangrijker dan netwerken

Persoonlijkheid blijft voor de ontwikkeling van een carrière belangrijker dan de mogelijke netwerken die de werknemer heeft opgebouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cambridge University. De Britse onderzoekers merken op dat netwerken een belangrijk hulpmiddel kunnen vormen voor onder meer professioneel advies en de carrière-planning, maar voegen er aan toe dat het dagelijks gedragspatroon en de persoonlijkheid de belangrijkste basis blijven voor het individuele prestatieniveau en de ontwikkeling van de professionele loopbaan. Er wordt aan toegevoegd dat bovendien ook in de netwerking de persoonlijkheid een belangrijke impact heeft.

“In de online en geconnecteerde wereld heerst een obsessie voor het uitbouwen van steeds grotere sociale netwerken,” benadrukt onderzoeker Blaine Landis, specialist organisatiegedrag aan de Judge Business School van de Cambridge University. “Daarbij wordt vaak het belang van nuttige contacten hoger ingeschat dan de eigen persoonlijkheid. Uit diverse studies blijkt echter dat de persoonlijkheid een betere basis vormt voor het uitbouwen van een succesvolle carrière dan een groot en invloedrijk netwerk van contacten. Netwerken zijn weliswaar belangrijk voor de ontplooiing van een professionele loopbaan, maar uiteindelijk bepaalt de persoonlijkheid hoe ver die carrière zal reiken.”

“Persoonlijkheid is bovendien cruciaal voor de resultaten die het netwerk opleveren,” zegt Blaine Landis nog. “De persoonlijkheid bepaalt immers in belangrijke mate welke informele netwerken het individu uitbouwt en welke functie in dat geheel van connecties zal worden vervuld.” De onderzoeker zegt daarbij tot de vaststelling te zijn gekomen dat extraverte en consciëntieuse personen, die de vaardigheid vertonen om sociale situaties in te schatten en in staat zijn hun gedrag aan de omstandigheden en de specifieke netwerken aan te passen, het meest efficiënt gebruik maken van hun connecties. Minder extraverte persoonlijkheden zijn minder flexibel in hun aanpak en halen volgens hem minder resultaten uit hun netwerken.

Lees Verder

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: persoonlijkheid, netwerken |  Facebook |

13-11-13

Individu vereenzelvigt betrouwbare personen ook uiterlijk met zichzelf

Personen die hun betrouwbaarheid hebben bewezen, worden door het individu uiterlijk vaak met zichzelf vereenzelvigd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Royal Holloway University. De Britse onderzoekers stellen dat gevoelens van overeenkomst met andere personen verder gaan dan een perceptie van sociale nabijheid en worden doorgetrokken naar fysieke karakteristieken. De onderzoekers menen dat de resultaten van hun studie een aanwijzing kunnen vormen van het aanvoelen van een genetische verwantschap. Daarbij zouden signalen van vertrouwen in andere personen aan een bepaalde vorm van verwantschap kunnen worden gelinkt.

“Het individu is geneigd om uiterlijke gelijkenissen te vinden tussen zichzelf en personen die als betrouwbare karakters kunnen worden bestempeld,” merkt onderzoeksleider Manos Tsakiris, professor psychologie aan de Royal Holloway University, op. “Uit het onderzoek bleek dat proefpersonen in portretten van figuren met een aangetoonde betrouwbaarheid meer uiterlijke gelijkenissen met zichzelf terugvonden dan in de beelden van personen waarin minder vertrouwen kon worden gesteld. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat het individu automatisch een groter vertrouwen stelt in personen die een grotere gelijkenis met hemzelf vertonen, maar de nieuwe studie toont aan dat ook het omgekeerde waar is.”

“De resultaten van het onderzoek kunnen belangrijke implicaties hebben voor sociale relaties,” zegt professor Tsakiris. “Percepties over gelijkenissen met andere personen blijken immers verder te gaan dan louter objectieve fysieke eigenschappen en hebben ook betrekking op de specifieke aard van sociale interacties die worden onderhouden. Mogelijk weerspiegelt het gevoel van gelijkenis tussen de gelaatsuitdrukking een zoektocht naar informatie over genetische verwantschap. Indien die stelling opgaat, mag mogelijk worden aangevoerd dat het vertrouwen in anderen als een signaal van een bepaalde vorm van verwantschap zou kunnen worden beschouwd.”

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: persoonlijkheid |  Facebook |

06-11-13

Persoonlijkheid dieren en mensen vertoont opvallende gelijkenissen

Dieren lijken op het gebied van persoonlijkheid meer gelijkenissen te vertonen dan algemeen wordt verondersteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Deakin University bij een populatie muskietenvissen. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat onvoorspelbaarheid bij dieren een even opmerkelijke individuele karaktereigenschap kan vormen als bij mensen. Opgemerkt wordt dat bepaalde exemplaren van de populatie zich in het algemeen minder voorspelbaar bleken te gedragen dan andere soortgenoten. Deze onvoorspelbaarheid is volgens de onderzoekers mogelijk een strategie om nieuwe vaardigheden te leren of predatoren of concurrenten te misleiden.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: persoonlijkheid |  Facebook |

19-09-13

Timide karakters zoeken vooral gelijkgestemde zielen op

Schuchtere individuen vertonen de neiging om in een grotere groep met gelijkgestemde karakters samen te troepen. Toch hebben deze timide karakters minder sociale partners dan stoutmoediger soortgenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oxford University en de Australian National University bij een populatie koolmezen in Groot-Brittannië. De verschillende gedragingen moet volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan een afwijkende reactie op risico’s. Terwijl vrijpostige karakters risico’s zouden zoeken om grotere beloningen te kunnen opstrijken, zouden timide soortgenoten trachten naar het behoud van een beperkt aantal stabiele sociale associaties.

“Een studie van een populatie koolmezen in Wytham Woods in de buurt van Oxford bracht naar voor dat introverte mannelijke en vrouwelijke vogels met een kleiner aantal andere individuen sociale omgang onderhielden dan brutale soorgenoten,” zegt onderzoeksleider Ben Sheldon, directeur van het Edward Grey Institute van de Oxford University. “Tegelijkertijd bleek dat de introverte karakters groter aantal stabiele relaties hadden - vaker met dezelfde soortgenoten werden opgemerkt - dan hun stoutmoedige tegenhangers.” De onderzoekers merken daarbij op dat de processen in populaties vaak worden bepaald door de onderlinge interacties tussen de verschillende soortgenoten.

De onderzoekers, die van rifd-technologie gebruik maakten om de activiteit van de dieren op te volgen, stelden vast dat vermetele exemplaren zeer snel overgaan tot het exploreren van nieuwe omgevingen, terwijl schuchtere soortgenoten zich aarzelend opstellen tegenover het onbekende. Stoutmoedige koolmezen bleken ook vaker tussen de verschillende voedergemeenschappen te verhuizen en voor de fouragering slechts kortstondige banden aan te knopen, terwijl schuchtere dieren de neiging hadden om langdurige fourage-relaties op te zetten. Dat fenomeen heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met een afwijkende reactie tegenover potentiële risico’s.

“Schuchtere dieren geven de voorkeur aan een laag risico en een bescheiden beloning, terwijl stoutmoedige soortgenoten gericht zijn op hogere risico’s om grotere beloningen te kunnen binnenhalen,” benadrukken de onderzoekers. “Schuchtere individuen volgen een sociale strategie die gericht is op het handhaven van een beperkte en stabiele sociale omgeving om het risico te minimaliseren. Het variëren van verschillende fourage-groepen bezorgt de vermetele dieren weliswaar een groter risico, maar biedt ook de mogelijkheid op een maximale beloning door het verbeteren van de sociale positie en een vlottere toegang tot informatie over onder meer de locatie van voedselbronnen.”

“Schuchtere dieren zoeken wellicht ook de groep op om de confrontatie met aggressievere soortgenoten te ontwijken,” stellen de wetenschappers nog. “Een inzicht in de verhouding tussen persoonlijkheid en sociale netwerkstructuren kan tot een grotere kennis leiden van de evolutie in persoonlijkheid en samenleving. Binnen eenzelfde populatie kunnen verschillende sociale strategieën naast elkaar bestaan. De manier waarop onder meer informatie en ziektes in populaties worden verspreid, is afhankelijk van de structuur van het sociale netwerk.” (MH)

Lees Verder

16:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: persoonlijkheid |  Facebook |

18-07-13

Persoonlijkheid heeft langdurige impact op het leven

Jonge volwassenen met een extrovert en emotioneel stabiel karakter blijken in hun later leven gelukkiger te zijn dan hun introverte of emotioneel labielere generatiegenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southampton bij meer dan vierduizend Britten. De Britse onderzoekers melden dat persoonlijke karaktertrekken in de jonge volwassenheid ook decennia later nog een blijvende invloed hebben op het welzijn. De persoonlijkheid blijkt volgens de onderzoekers dan ook op lange termijn een impact op het leven te hebben.

Lees Verder

18:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: persoonlijkheid |  Facebook |

13-05-13

Zekere omgeving leidt tot ontstaan verschillende persoonlijkheden

De opbouw van een persoonlijkheid wordt door de omgeving in de hand gewerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Porto naar het optreden van verschillende persoonlijkheden bij kolonies prachtvinken. De onderzoekers stelden vast dat in regio's met grotere klimaatverschillen minder autonome exploraties en een grotere aandacht voor de soortgenoten werden vastgesteld dan in gebied met een stabiele weersomstandigheden.

"In variërende omstandigheden is de toegang tot voeding en andere bronnen minder voorspelbaar," benadrukt onderzoeksleider Carlos Carvalho. "In die omstandigheden biedt sociaal leren een grotere mogelijkheid tot geïnformeerde keuzes dan geïmproviseerde exploraties. Op die manier biedt sociaal leren een grotere kans op succes." Die verklaring geeft volgens de onderzoekers een verduidelijking waarom vaste persoonlijkheden in dergelijke omstandigheden logisch blijken, terwijl aangenomen wordt dat flexibel gedrag aanleiding zou geven tot een groter aanpassingsvermogen en dus grotere overlevingskansen.

"In variabele omstandigheden bleken de dieren zich meer te richten op sociale stimulansen dan in een stabielere omgeving," geeft Carvalho aan. "Daaruit kan worden afgeleid dat het individu meer vertrouwt op signalen van soortgenoten om zich aan die onstabiele omgeving aan te passen. Aangezien elk individu andere capaciteiten en expertises heeft, kan een gezamenlijk optreden de efficiëntie van de probleemoplossing opdrijven, wat in onvoorspelbare omgevingen van bijzonder groot belang kan zijn."

"In een stabiele omgeving kunnen er echter beslissingen worden genomen op basis van eerdere ervaringen," benadrukt de onderzoeker. "Een snel antwoord biedt het individu meer kansen om zich competitief op te stellen. Een vergissing in die omgeving is minder belangrijk, aangezien de locatie van voeding en andere bronnen meer voorspelbaar is. Veranderingen in de omgeving blijken dan ook een belangrijke factor in het behoud van diverse temperamenten binnen een populatie."

"De resultaten van het onderzoek kunnen ook van belang zijn voor de mens," meent Carlos Carvalho. "Onder meer zou kunnen worden uitgezocht of dit fenomeen zou kunnen verklaren waarom hyperactieve kinderen zich onstuimig gedragen en minder gemotiveerd kunnen worden voor conventionele vormen van sociaal leren."

Lees Verder

18:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: persoonlijkheid |  Facebook |

29-11-09

Netwerkprofielen vertonen veel gelijkenis met echte persoonlijkheid

Er zijn heel wat gelijkenissen tussen de reële en virtuele persoonlijkheid. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse psychologen Max Weisbuch, Zorana Ivcevic en Nalini Ambady. Er worden heel wat vragen gesteld over de waarheidsgetrouwheid van online profielen. Aangezien een groot gedeelte van de bevolking een aanwezigheid heeft op het internet, kan het belangrijk zijn om te weten of de digitale wereld een goed evenbeeld vormt van de reële wereld. Het gebeurt immers steeds frequenter dat men iemand eerst op het internet ontmoet voor er een ontmoeting in de reële wereld plaats heeft. Uit de vergelijking van gesprekken met respondenten en hun sociale netwerkprofielen leidden Weisbuch, Ivcevic en Ambady af dat er inderdaad belangrijke correlaties bestaan tussen reële en virtuele persoonlijkheden. Daarbij bleek dat mensen die elkaar online leuk vinden, dat meestal ook in het reële wereld doen. Ook bleken de proefpersonen zowel verbaal als online evenveel geneigd te zijn om details over hun persoonlijke leven bekend te maken.

Ook stelden de onderzoekers vast dat niet-verbale expressie goed in verband kon gebracht worden met online expressiviteit. De onderzoekers geven wel toe dat de correlaties niet absoluut zijn. Volgens hen kon er weliswaar een sterk verband gelegd worden tussen online expressiviteit en een online leuke indruk over een persoon, kon datzelfde niet gezegd worden van de link tussen online expressiviteit en een leuke indruk in een persoonlijke ontmoeting. "Een netwerkprofiel kan daadwerkelijk heel wat vertellen over de persoonlijkheid van een individu in het echte leven, maar dat gaat slechts op tot op een bepaalde hoogte," stippen Weisbuch, Ivcevic en Ambady aan. De onderzoekers voegen er wel aan toe dat hun onderzoek niet veel kan vertellen over het spontane online gedrag van de proefpersonen. Daarbij stellen ze dat een netwerkprofiel heel geduldig en zorgvuldig zijn samengesteld, maar andere online interacties zoals tweets of status-updates kunnen veel meer in een opwelling gebeuren. Ze merken daarbij op dat het niet echt duidelijk is of dit gedrag gerelateerd is met een spontaneïteit in het echte leven.

De onderzoekers stellen dat men zijn woorden in een persoonlijke gesprek bewust kan controleren, maar volgens een aantal psychologen is er veel minder controle over het niet-verbale gedrag, zoals gezichtsuitdrukkingen en stemtonaliteit. "Niet-verbaal gedrag kan informatie lekken die de persoon in kwestie eigenlijk niet naar buiten wenst te brengen," merken de onderzoekers op. Bij sociale netwerkprofielen kan men heel overwogen kiezen over de inhoud die zal worden geplaatst. Maar toch bleken mensen die heel sterk waren met non-verbale expressie ook op hun profielen heel wat foto's plaatsten en heel wat conversaties voerden. Deze personen zijn wellicht sociaal expressief en geëngageerd en dat komt ook naar buiten in hun niet-verbale gedrag op het internet. Er staan op Facebook of online dating sites ongetwijfeld heel wat onjuiste persoonlijkheden, maar er schijnen toch heel wat reële persoonlijkheidselementen door op deze online profielen. Deze profielen onthullen wellicht niet de volledige persoonlijkheid, maar lekken wel heel wat informatie over het karakter."