31-01-17

Geldproblemen drukken op productiviteit werknemer

Financiële problemen zorgen ervoor dat één op vier arbeidskrachten op de werkvloer ondermaats presteert. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) en Close Close Brothers Asset Management bij meer dan achttienhonderd Britse werknemers. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar loopt dat cijfers zelfs op tot 31 procent. Er wordt aan toegevoegd dat het probleem zich ook niet tot de lagere salariscategorieën beperkt, want ook in de loongroep tussen 45.000 pond en 59.999 pond blijkt 20 procent door geldproblemen onder zijn normale capaciteiten te functioneren.

Vooral fysieke vermoeidheid door een tekort aan slaap wegens de financiële bekommernissen, zorgt volgens de onderzoekers met een score van 19 procent voor de belangrijkste impact op de productiviteit. De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat vrouwen blijkbaar sneller de negatieve impact van de financiële bekommernissen op hun productiviteit ervaren. Er moest immers opgetekend worden dat 28 procent van de vrouwelijke respondenten gewag maakt van een negatieve invloed, tegenover 23 procent bij hun mannelijke collega’s. Opmerkelijk is ook dat bij ambtenaren een score van 30 procent moet worden genoteerd.

Het studie toont volgens de onderzoekers dat de ondernemingen meer inspanningen moeten doen om hun medewerkers te helpen financiële problemen aan te pakken. Een gebrek aan slaap heeft immers niet alleen een negatieve impact op de gezondheid van de werknemers, maar vormt door een verlaagde productiviteit ook een bedreiging voor de omzet en de winstmarges. Om het financiële welzijn van de werknemer te verbeteren, wordt vooral gewezen naar loonsverhogingen. Toch kan bij 32 procent van de respondenten een hoger salaris niet in de top vijf van de oplossingen worden teruggevonden, waaruit volgens de onderzoekers moet worden afgeleid dat een loonsverhoging niet alle problemen zou oplossen.

Daarentegen zegt 41 procent van de ondervraagden een rechtvaardige en consistente beloning te verwachten, terwijl 26 procent met een pensioen in staat wil zijn om voor de toekomst te sparen. Daarnaast zegt 26 procent de mogelijkheid te willen zich te kunnen ontwikkelen en zijn carrière te kunnen ontplooien.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: productiviteit |  Facebook |

17-09-16

Hoeveel draagt zelfrijdende auto bij tot productiviteit?

Zelfrijdende auto’s zullen mogelijk een positieve impact hebben op veiligheid en mobiliteit, maar de invloed op de productiviteit van het personeelsbestand zal wellicht heel beperkt blijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan, die een groep weggebruikers vroeg naar activiteiten die zouden worden overwogen terwijl ze door een zelfrijdende auto van hun woning naar het werk zouden worden gevoerd. Volgens de onderzoekers zou werk aan boord van het voertuig ook kunnen worden ontmoedigd door de schikking van het interieur van de wagen en het gevaar dat apparaten zoals laptops bij incidenten gevaarlijke projectielen zouden kunnen worden.

“In de Verenigde Staten besteedt de gemiddelde inzittende van een voertuig één uur per dag aan verplaatsingen,” benadrukt onderzoeksleider Michael Sivak, professor transport aan de University of Michigan. “Die periode zou eventueel op een productieve manier kunnen worden ingevuld. Zelfrijdende auto’s zouden het immers mogelijk maken tijdens die periode andere activiteiten te organiseren. Uit het onderzoek is echter gebleken dat autonoom vervoer bij 62 procent van de gebruikers niet tot een verbetering van de productiviteit aanleiding zou geven. Daarbij bleek 36 procent toe te geven uit waakzaamheid alleen de weg in het oog te zullen houden.

Daarnaast geeft nog eens 23 procent aan onder geen enkel beding in een zelfrijdende auto te zullen plaats nemen. Verder benadrukte 3 procent te vrezen geregeld met autoziekte te zullen worden geconfronteerd. De resterende 38 procent zou wel aan een alternatieve activiteit denken. Daarbij zegt 11 procent vooral aan lectuur te denken, terwijl 10 procent in eerste instantie gewag maakt van gesprekken met familie en vrienden. Daarnaast zou 6 procent voor televisie of film kiezen, terwijl 2 procent naar games zou grijpen. Slechts 5 procent zou werk overwegen. De onderzoekers merken ook op dat vele trajecten te kort zijn om zinvol een taak te organiseren.

Lees Verder

17:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: productiviteit |  Facebook |

19-05-14

Verstandhouding tussen collega’s belangrijke voorwaarde voor productiviteit

Een goede verstandhouding tussen collega’s kan meer voordelen bieden dan in het algemeen wordt verondersteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat positieve interacties tussen medewerkers een positieve impact hebben op het moreel van de betrokkenen, maar ook extra energie en zelfvertrouwen genereren. Bovendien kunnen volgens de studie ook betere resultaten op het gebied van creativiteit, gedrevenheid, leerintentie en engagement worden opgemerkt. Bedrijven die erin slagen positieve interacties op de werkvloer te garanderen, kunnen volgens de onderzoekers dan ook op betere resultaten rekenen.

“Een goede verstandhouding op de werkvloer heeft aan aanwijsbare impact op het zelfvertrouwen en de energie van de werknemer,” geeft onderzoeksleider Jane Dutton, professor management en psychologie aan de University of Michigan, aan. “Bedrijven dienen dan ook inspanningen te leveren om goede relaties tussen de medewerkers te stimuleren. Zelfs korte interacties tussen collega’s werken als een vitamine en zorgen ervoor dat de werknemer zich gedurende de hele dag energieker en sterker voelt. Bovendien vergt het opbouwen van deze connecties geen zware tijdsinvesteringen. Zelfs kleine gebaren kunnen een groot dividend opleveren.”

“Managers moeten ervoor zorgen zelf connecties met een hoge kwaliteit uit te bouwen en moeten ook een systeem creëren dat ook de medewerkers de mogelijkheid krijgen om goede relaties uit te bouwen,” zegt professor Dutton nog. “Deze connecties hebben zowel een individuele als collectieve meerwaarde. De houding van leidinggevend personeel is bepalend voor de waarden en prioriteiten die in de werkomgeving worden gehanteerd. Indien het management daarbij een duidelijke nadruk legt op kwaliteitsvolle relaties, zullen ook de medewerkers zich aangezet voelen om onderling naar een optimale verstandhouding te streven.”

Lees Verder

13:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: productiviteit, verstandhouding |  Facebook |

06-05-14

Hulpvaardigheid stimulans voor grotere productiviteit op langere termijn

Werknemers die voldoening vinden in het helpen van collega’s, lopen op korte termijn het risico om zwakkere resultaten te laten optekenen dan personeelsleden die zich meer egoïstisch opstellen, maar weerspiegelen op langere termijn een grotere individuele productiviteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat deze hulpvaardige werknemers de behoeftes van collega’s of klanten prioriteit geven boven de eigen belangen en daardoor eigen productiviteit opofferen. Op langere termijn laten deze genereuse collega’s volgens de wetenschappers echter de beste arbeidsresultaten optekenen.

“Hulpvaardigheid verrijkt de betekenis en het doel van het persoonlijke leven,” benadrukt onderzoeker Adam Grant, professor management aan de Wharton School van de University of Pennsylvania. “De bereidheid om anderen te helpen toont immers aan dat de persoonlijke bijdrage belangrijk is en vormt dan ook een aanzet om hardet, langer en intelligenter te werken. Hulpvaardigheid blijkt dan ook een positieve impact te hebben op de productiviteit van de onderneming, waarbij gewag kan worden gemaakt van hogere omzetten, een optimale operationele efficiëntie en een grotere klanttevredenheid. Helaas blijkt die positieve impact op de onderneming ten koste te gaan van het persoonlijke succes omdat tijd en moeite aan de hulp van anderen wordt opgeofferd.”

“Op lange termijn blijkt de hulpvaardigheid aan de werknemer echter een superieure productiviteit op te leveren,” zegt Adam Grant. “Dat heeft vooral te maken met relaties en motivatie. Hulpvaardigheid leidt immers tot betere relaties en zal klanten onder meer aanzetten om meer aankopen te doen en aanbevelingen te doen bij andere consumenten. Motivatie zal bovendien de inzet verhogen en de impact van negatieve omstandigheden, zoals ongunstige werkuren of een beperkte financiële beloning, afzwakken. Maar hulpvaardigheid heeft ook een positieve invloed op de expertise. Hulpvaardige werknemers zullen immers in contact komen met de activiteit van een bredere waaier collega’s en daardoor nieuwe vaardigheden aanleren.”

“Die positieve elementen zullen ervoor zorgen dat de hulpvaardige werknemer een grote kans heeft om op termijn een succesvolle carrière uit te bouwen,” geeft professor Grant aan.

Lees Verder

19:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hulpvaardigheid, productiviteit |  Facebook |

14-02-14

Smartphone-werk tijdens avond nefast voor productiviteit

Het gebruik van de smartphone om werk tijdens de avond thuis verder te kunnen zetten, heeft een negatieve impact op de productiviteit de volgende dag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. De onderzoekers stelden vast dat het gebruik van de smartphone na negen uur in de avond de volgende dag tot een grotere vermoeidheid en een daling in het engagement tot gevolg heeft. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven dat smartphones de werknemer tot laat in avond tot mentale inspanningen aanzetten, waardoor ontspanning moeilijker wordt en het ook minder gemakkelijker wordt de slaap te vatten.

Lees Verder

11:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone, productiviteit |  Facebook |

09-02-14

Gebrekkige notities hollen productiviteit werknemers uit

Werknemers verliezen veel tijd met gebrekkige notities. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Global Lingo bij meer dan tweeduizend werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden daarbij vast dat werknemers door gebrekkige notities gemiddeld 24,7 uur productiviteit per jaar verliezen. Dat zou de Britse economie jaarlijks een verlies kosten van 3,7 miljard pond. De meest frequente fout moet volgens de onderzoekers worden gezocht in mislukte pogingen van werknemers om elk geciteerd woord op te schrijven (58 procent), gevolgd door het verlies van notities (44 procent). Bovendien blijkt 16 procent nadien ook zijn eigen geschrift niet meer te kunnen lezen.

Lees Verder

11:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: notities, productiviteit |  Facebook |

12-09-13

Recessie doet de productiviteit werknemer stijgen

Tijdens een recessieperiode neemt de productiviteit van de individuele werknemer toe. Daardoor zijn bedrijven in staat om met minder middelen een groter productieniveau te halen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Utah. De onderzoekers voegen er aan toe dat de productiestijging van de werknemer in rechtstreeks verband kan worden gebracht met de lokale werkloosheidsniveaus. Ook wordt opgemerkt dat de grootste stijging kan worden opgetekend bij de werknemers die voor de aanvang van de crisis het minst productief waren. De productiviteit van topmedewerkers blijkt daarentegen nagenoeg status-quo te blijven.

De wetenschappers stelden vast dat de productiviteit van Amerikaanse bedrijven na het uitbreiden van de economische crisis tijdens de tweede helft van het voorbije decennium een grotere productiviteit hebben laten optekenen. “In regio’s met een hoge werkloosheid reageren werknemers op de lagere kansen op het vinden van een nieuwe baan met een grotere inzet om hun huidige tewerkstelling te behouden,” zegt onderzoeksleider Christopher Stanton, professor financiën aan de David Eccles School of Business van de University of Utah. “In bepaalde regio’s bleek een verhoging van de werkloosheid met 5 procentpunt gepaard te gaan met een productiviteitsverhoging van 5,65 procent bij de minst productieve werknemers.”

“De verhoogde productiviteit bleek het gevolg te zijn van de opgedreven inspanningen van de werknemers,” zegt professor Stanton nog. “Aan de kwalitatieve samenstelling van de werknemerspopulatie bleek daarentegen niets gewijzigd te zijn. Algemeen wordt aangenomen dat bedrijven in een periode van economische moeilijkheden hun minst productieve werknemers proberen af te stoten. Indien dat al het geval zou zijn, toont het onderzoek echter aan dat dergelijke maatregelen slechts een marginale impact hebben op de productiviteit van de onderneming.” Stanton voert nog aan dat de minst productieve werknemers beseffen dat hun kansen op een alternatieve baan in een crisisperiode nog verder worden ingeperkt.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recessie, productiviteit |  Facebook |