03-04-14

Sociale factoren na rampen bepalend voor veerkracht populatie

Na een natuurramp blijkt de gevoeligheid voor voedseltekorten meer te worden bepaald door de capaciteit van een groep om te migreren en de aanleg om positieve relaties met andere groepen aan te knopen dan door een daadwerkelijke toegang tot bronnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van archeologen aan de Arizona State University naar een aantal Amerikaanse populaties die sinds de zesde eeuw voor de huidige tijdrekening door rampen werden getroffen. Vastgesteld werd dat extreme klimatologische omstandigheden in sommige groepen hebben geleid tot een grote sociale instorting, terwijl andere populaties nagenoeg nauwelijks getroffen bleken.

Lees Verder

14:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ramp, gezondheid |  Facebook |

02-11-13

Mobiele en sociale media cruciaal in rampgebieden

Mobiele telefoons en sociale media kunnen in rampgebieden duizenden levens redden, maar vele kwetsbare regio’s moeten zijn nog steeds niet met moderne communicatiesystemen uitgerust. Dat blijkt uit een rapport van het International Federation of Red Cross. De onderzoekers merken op dat het voorbije jaar bij grote rampen weliswaar minder slachtoffers zijn gevallen, maar in de arme landen werd tegelijkertijd een stijging van het aantal getroffen inwoners opgemerkt. In die gebieden blijkt volgens het rapport echter ook vaak een gebrekkige toegang tot technologie. De onderzoekers voegen er aan toe dat discriminatie vaak aan de grondslag blijkt te liggen van het gebrek aan communicatie-mogelijkheden.

Uit het rapport blijkt dat rampen het voorbije jaar minder slachtoffers hebben gemaakt dan in het verleden, maar er wordt wel opgemerkt dat vooral arme landelijke gebieden met desastreuse gevolgen geconfronteerd blijven. “Een aantal landen slaagt erin om bij rampen met moderne communicatie-technologieën informatie te verzamelen en te verspreiden, maar hulpverleners worden in arme gebieden vaak geconfronteerd met een gebrek aan toegang tot elementaire technologische instrumenten, zoals systemen om de bevolking voor naderend gevaar te waarschuwen. Bovendien is er vaak ook geen toegang tot netwerk-infrastructuur.”

Volgens het rapport dienden vorig jaar 552 rampen geregistreerd te worden, waarbij 139 miljoen mensen werden geraakt en 15.706 doden vielen. “Die cijfers vertoonden een daling tegenover het jaar voordien, maar in arme landen diende daarentegen een stijging te worden geregistreerd,” aldus het Rode Kruis. “In die regio’s bleek vaak ook de toegang tot technologie het minst gegarandeerd te zijn. Er konden duizenden levens worden gered omdat 99 procent van de bevolking beschikking heeft over een mobiele telefoon en vroegtijdig van rampen op de hoogte kon worden gebracht en kon worden geïnformeerd over maatregelen om zich tegen het gevaar te beschermen.”

Het gebrek aan toegang tot technologie kan volgens het rapport vaak worden gelinkt aan ongelijkheid op het gebied van geslacht en inkomen en aan de kloof tussen het platteland en de stad. Daarbij wordt onder meer verwezen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar 47 procent van de vrouwen in de hoofdstad Bangui voor alle vormen van informatie afhankelijk zijn van anderen, tegenover slechts 30 procent van de mannen.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ramp, media |  Facebook |

28-08-13

Afstand helpt inzicht in tragedies verbeteren

Pas wanneer men afstand neemt van de gedetailleerde berichtgeving in kranten en sociale media, kan men een beter inzicht verwerven in grote rampen, zoals de schietpartij in de school Sandy Hook, de aanslag op de Boston Marathon of de explosie in de Texaanse stad West. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas. De onderzoekers stellen dat inzicht het best wordt verkregen door het hanteren van een afstand, waardoor men een beter overzicht over het gebeuren krijgt. Dat inzicht helpt volgens de wetenschappers ook een antwoord te vinden op negatieve emoties en percepties over een gebrek aan controle. Die afstand biedt bovendien een leidraad om actie te ondernemen.

“Mensen blijven bij tragedies vaak vertwijfeld achter met de vraag waarom de ramp diende te gebeuren,” merkt onderzoeksleider Jae-Eun Namkoong, specialist marketing aan de University at Texas, op. “Het onderzoek toont echter aan dat mensen die erin slagen de nodige afstand te nemen van gedetailleerde rapporten in media en sociale netwerken en een minder complexe benadering van de tragedie te hanteren, het best in staat blijken om de ramp voor zichzelf te kaderen.” De onderzoekers stelden vast dat respondenten die de schietpartij in de school Sandy Hook het verst in het verleden situeerden, een groter zelfvertrouwen bleken te hebben in het aanstippen van de oorzaken die aan de grondslag van de tragedie lagen.

“Naarmate de tijd verstrijkt, blijkt het individu een grotere zekerheid te ervaren over de oorzaken van bepaalde gebeurtenissen,” zeggen de onderzoekers. “Personen die een inzicht willen verwerven in een bepaalde gebeurtenis, moeten zich dan ook in tijd en ruimte zover mogelijk van het incident verwijderen. Dat geldt niet alleen voor rampen, maar ook voor professionele problemen of persoonlijke moeilijkheden. Personen die erin slaagden om de grootste afstand te nemen, bleken bovendien het meest geneigd om petities te lanceren of boycots te organiseren tegen producten die aan de basis van rampen lagen. Die actiebereidheid vertrekt vanuit een verworven zekerheid over de oorzaken van de negatieve gebeurtenissen.”

De resultaten van het onderzoek hebben volgens de onderzoekers ook belangrijke implaicaties voor de mentale gezondheidszorg, maar ook voor media. “Media moeten in hun verslaggeving steeds met nieuwe redenen voor gebeurtenissen naar voor komen, zodat het onderwerp actueel en opwindend blijft,” voeren ze aan. “Maar de verslaggevers zouden zich ook moeten inspannen om het publiek tot rust te brengen door in hun rapporten een gevoel van afstand te incorporeren.”

Lees Verder

16:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ramp |  Facebook |

19-02-13

Nederland moet evacuatieplan voor overstromingen uitwerken

Een evacuatie bij zware overstromingen is in Nederland niet zo onzinnig als algemeen wordt aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Olga Huibregtse, onderzoekster aan de Technische Universiteit Delft, op basis van een evacuatieplan voor het eiland Walcheren, dat 112.000 inwoners telt. De wetenschapster geeft toe dat Nederland slecht is voorbereid op een eventuele evacuatie, maar daarin kan volgens haar door de opstelling van een efficiënt plan zeker verandering in worden gebracht. Daarbij moeten volgens haar echter concrete instructies worden opgenomen om in te kunnen spelen op onverwachte reactie van de bewoners.

Lees Verder

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, overstroming, ramp |  Facebook |

24-09-12

Meeste Amerikaanse gezinnen voorbereid op ramp

Een groot gedeelte van de Amerikaanse gezinnen heeft de nodige voorbereidingen getroffen voor een ramp zoals een orkaan of een aardbeving. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. De onderzoekers stelden vast dat bijna 90 procent van de ondervraagden aangeeft een noodvoorraad geneesmiddelen voor minstens drie dagen opgeslagen te hebben. Ook blijkt 83 procent voldoende voeding te hebben voor drie dagen, terwijl 54 procent voor een gelijkaardige periode drinkwater heeft ingeslagen.

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, ramp |  Facebook |

30-05-12

Herstel na grootste ecologische crisis duurde tien miljoen jaar

Het heeft de aarde ongeveer tien miljoen jaar gekost om zich te herstellen van de Permische uitsterving. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de China University of Geosciences en de University of Bristol. Bij de Permische uitsterving, de grootste ecologische uitroeiing uit de geschiedenis van de aarde, verdween 95 procent van het leven in de zee en 70 procent van het leven op het vasteland. De Permische uitsterving werd veroorzaakt door een reeks ecologische schokken, zoals een opwarming van het klimaat, zure regen en een verzuring en anoxie van de oceaan.

Op het einde van het Perm-tijdperk vormden alle continenten één grote landmassa, die bekend staat als het supercontinent Pangea. "Er wordt al langer gediscussieerd of de aarde zich snel of traag van dat cataclysme heeft hersteld," merken de onderzoekers Zhong-Qiang Chen van de China University of Geosciences in Wuhan en Michael Benton van de University of Bristol op. "Door de enorme omvang van de crisis 252 miljoen jaar geleden en de ongunstige omstandigheden in de daaropvolgende periode heeft het 10 miljoen jaar geduurd vooraleer er van een herstel gewag kon worden gemaakt."

"Na de grote crisis bleven gure omstandigheden in uitbarstingen van vijf tot zes miljoen jaar optreden," voeren Zhong-Qiang Chen en Benton aan. "Sommige dieren in de oceanen en op het land herstelden zich snel en begonnen hun ecosystemen herop te bouwen, maar werden vervolgens door een nieuwe crisis getroffen. Pas wanneer de milieucrisissen definitief achter de rug waren, konden er weer opnieuw meer complexe ecosystemen groeien."

"Massavernietiging wordt als een extreem negatief gebeuren ervaren, maar bij deze gigantische crisis bleek het leven zich, weliswaar na miljoenen jaren, opnieuw te kunnen herstellen," merkt Michael Benton op.

Lees Verder

11:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: permische uitsterving, ramp, ecologie |  Facebook |

27-05-12

Mobiele technologie cruciaal hulpplatform bij reddingsacties

Software kan helpen om bij rampen snel en accuraat vermiste personen op te sporen, problemen van ondervoeding te identificeren en slachtoffers naar veilige zones te loodsen. Dat zeggen wetenschappers aan de University of Manchester. Volgens de Engelse onderzoekers moet de mobiele telefoon daarbij een centrale rol spelen. Er wordt aan toegevoegd dat de technologie de efficiëntie van hulporganisaties de volgende jaren gevoelig moet kunnen verbeteren.

De onderzoekers aan de University of Manchester hebben een het online en mobiele platform Reunite ontwikkeld. Daar moeten onder meer informatie van slachtoffers over vermiste verwanten worden opgeslagen. "Die informatie wordt nog altijd vaak op papier verzameld, maar kan daardoor gemakkelijk verloren of beschadigd raken," stipt onderzoeksleider Gavin Brown aan. "Dankzij Reunite kunnen die gegevens met een smartphone worden verzameld en op een centrale server opgeslagen, zodat ze door alle hulpverleners in het veld kunnen worden geraadpleegd."

De Britse wetenschappers ontwierpen ook software die snel veilige gebieden identificeert waar slachtoffers van een ramp of een terroristische aanval zouden kunnen worden opgevangen. Bovendien werd ook de software HeightCatcher ontwikkeld, die het mogelijk maakt om snel een inschatting te maken van de eventuele ondervoeding waar vooral jonge slachtoffers van rampen mee geconfronteerd zouden kunnen zijn. Intelligente mobiele systemen kunnen volgens Brown een belangrijke hulp vormen in omgevingen met een hoog risico en een gebrek aan energie.

Lees Verder

09:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, ramp |  Facebook |

15-02-12

Kleine dammen vormen wereldwijd belangrijk gevaar

Een grote reeks kleine dammen over de hele wereld zijn bijzonder slecht onderhouden en betekenen een reëel gevaar voor de veiligheid. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoekers aan de University of South Australia. Opgemerkt wordt dat vaak problemen worden gecreëerd omdat dammen slecht zijn ontworpen of onderhouden, maar ook vaak omdat noodsystemen werden uitgeschakeld door natuurlijke oorzaken of door landbouwers die over extra water willen beschikken. De onderzoekers stellen dat de overheden de nodige regelgeving moeten ontwerpen op de veiligheid van de dammen af te dwingen.

"Kleine dammen, die vaak slechts enkele meters hoog zijn en meestal eigendom zijn van individuele partners, hebben ook in het verleden al voor bijzonder grote schade gezorgd," merken de onderzoekers. "In het midden van de jaren zeventig vielen in China 230.000 doden nadat twee grote dammen het begaven nadat eerder stroomopwaarts zestig kleinere dammen in problemen waren gekomen. In de tweede helft van de jaren zeventig vielen in de Verenigde Staten 39 doden bij de breuk van een 12 meter hoge dam van het Kelly Barnes Lake."

De onderzoekers merken op dat vele andere kleinere dambreuken over de hele wereld tot dodelijke slachtoffers en zware ecologische en economische schade hebben geleid. "De wetgeving rond het dam-management varieert tussen de verschillende landen, maar slechts zelden worden de landbouwers verplicht om hun dammen te onderhouden zodat ze aan de gestelde veiligheidsnormen zouden voldoen," wordt er nog aangevoerd. "Er is duidelijk regelgeving en voorlichting nodig om het probleem aan te pakken."

19:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dam, ramp, water |  Facebook |

26-01-12

Overlevenden natuurramp blijven posttraumatische stress vertonen

Overlevenden van de orkaan Katrina werden ook jaren nadien nog altijd met een zwakke mentale gezondheid geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Princeton University bij huismoeders uit de lagere inkomenscategorieën in New Orleans. De onderzoekers merken op dat veel slachtoffers ook lang na de ramp nog altijd aan posttraumatische stress blijken te lijden. Het herstel sleept volgens de wetenschappers veel langer aan dan tot nu toe werd gedacht.

Onderzoeksleider Christina Paxson, professor economie aan de Princeton University, merkt op dat er tot nu toe weinig informatie beschikbaar is over de effecten op langere termijn die bij natuurrampen in de mentale gezondheid kunnen worden geregistreerd. Onder meer bleek het bijzonder moeilijk te achterhalen zijn of mentale problemen door de natuurrampen werden veroorzaakt of eerder al aanwezig waren en door de gebeurtenissen alleen meer op de voorgrond traden.

De wetenschappers waarschuwen wel dat de resultaten niet voor de hele populatie hoeven te gelden, maar wel van toepassing zijn op de meest kwetsbare groepen in de maatschappij. De onderzoekers stelden echter vast dat ook na vier jaar 33 procent van de respondenten nog steeds symptomen van posttraumatische stress vertoonden, terwijl 30 procent met andere psychologische problemen had af te rekenen. Er werd wel een verbetering opgetekend tegenover een test elf maanden na de ramp, maar van een volledige terugkeer naar de originele situatie is volgens de onderzoekers geen sprake.

De onderzoekers wijzen erop dat vele slachtoffers weliswaar zijn teruggekeerd naar New Orleans, maar zelden hun oude woonst hebben kunnen betrekken. De meesten wonen in andere wijken en hebben geen contact meer met oude vrienden en bekenden. Dat betekent dat hun hele leven door de orkaan door elkaar is geschud.

19:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: katrina, posttraumatische stress, ramp |  Facebook |

09-10-11

Mobiele gegevens ideaal voor opsporen populaties tijdens rampen

De lokalisering van mobiele telefoons kan worden gebruikt om de verplaatsing van bevolkingsgroepen bij grote rampen of epidemies op te volgen. Dat is de conclusie van een onderzoek aan het Karolinska Institute aan de hand van gegevens van de aardbeving in januari vorig jaar in Haïti. De Zweedse onderzoekers voegen er aan toe dat rapporten over de locatie van deze bevolkingsgroepen al amper enkele uren na het verzamelen van de gegevens ter beschikking kunnen worden gesteld.

"De beweging van bevolkingsgroepen na rampen maakt het moeilijk om de essentiële assistentie te organiseren en ervoor te zorgen dat de hulpverlening op de juiste plaats en in de geschikte hoeveelheid wordt georganiseerd," aldus het webmagazine Science Daily. "De Zweedse onderzoeker Linus Bengtsson heeft echter vastgesteld dat aan de hand van de positionering van mobiele gegevens de omvang en de trends van deze volksbewegingen goed kunnen worden ingeschat."

Er wordt aan toegevoegd dat aan de hand van de gegevens van mobiele telefoons op minder dan twaalf uur ramingen kunnen worden opgesteld over de patronen van deze verplaatsingen. "Dat laat onder meer toe om na de uitbraak van onder meer een epidemie een quasi realtime-opvolging te realiseren van de verplaatsingen van de bevolking," merkt Bengtsson op. "Dat moet kunnen leiden tot een belangrijke verbetering in de toewijzing van de beschikbare hulpmiddelen."

Wel wordt opgemerkt dat deze methode niet in alle omstandigheden kan worden toegepast, aangezien bij rampen mogelijk ook de mobiele telefooninfrastructuur kan worden vernield en sommige gebieden slechts een beperkte dekking hebben. Bovendien is het gebruik van mobiele telefoon in bepaalde bevolkingscategorieën, zoals kinderen en ouderen, relatief beperkt.

13:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ramp, mobile, hulpverlening |  Facebook |

03-10-11

China heeft onvoldoende kennis over spoorwegtechnologie

China moet zijn kennis en expertise in de nieuwe spoorwegtechnologieën dringend opdrijven. Dat heeft het Franse industrieel conglomeraat Alstom gezegd in een reactie op een recent ongeval in de metro van Shanghai. Daarbij werd de schuld voor het ongeval in eerste instantie gelegd bij Casco, de Chinese joint-venture van Alstom. Die aantijgingen moesten nadien echter worden herroepen. Alstom zegt dat China zijn spoorwegsysteem in een ijltempo heeft gemoderniseerd, maar de technologie onvoldoende beheerst.

"China heeft op een minimum van tijd een gigantisch transportnetwerk uitgebouwd," merkte Dominique Pouliquen, president van Alstom China, tegenover het persbureau AFP op. "In minder dan tien jaar tijd heeft het land het grootste hogesnelheids-netwerk van de wereld geïmplementeerd." Maar in die drang heeft de Chinese overheid volgens critici de nodige veiligsnormen over het hoofd gezien. Bij een ongeval met een hogesnelheidstrein in juli van dit jaar vielen minstens veertig doden. Bij een metro-ongeval in Shanghai vielen onlangs bijna driehonderd doden.

"China heeft de technologie bijzonder snel verworven, maar men moet die systemen ook kunnen beheersen," aldus nog Pouliquen. Casco, de Chinese joint-venture van Alstom, leverde het signalisatie-systeem voor de metro van Shanghai. In eerst instantie werd de schuld van het ongeval bij de joint-venture gelegd, maar nadien moest de overheid toegeven dat een elektriciteitspanne het hele systeem had uitgeschakeld en dat een menselijke fout aan de oorzaak van het ongeval lag.

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alstom, china, metro, ramp, spoor |  Facebook |

24-09-11

Snellere hulp voor bedolven slachtoffers rampen

Wetenschappers van het Amerikaanse ministerie van homeland security hebben een apparaat ontwikkeld dat reddingswerkers moet toelaten om bij rampen met een grote precisie en snelheid door beton te boren. De onderzoekers merken op dat het toestel de mogelijkheid biedt om openingen te creëren die toelaten om voorraden zoals water, voeding en geneesmiddelen door te geven aan slachtoffers die onder het puin van onder meer ingestorte gebouwen zijn bedolven, in afwachting dat ze door de reddingswerkers kunnen worden uitgegraven.

De wetenschappers merken op dat de ontwikkelde krachten van het nieuwe apparaat geconcentreerd is op een heel lokale oppervlakte, waardoor het risico wordt geminimaliseerd dat het boren van de gaten de structuur van een gebouw verder zou destabiliseren en een gevaar zou kunnen vormen voor de bedolven slachtoffers. Er wordt aan toegevoegd dat al zes toestellen ter beschikking werden gesteld van het Amerikaanse Federal Emergency Management Agency (FEMA).

Het Amerikaanse ministerie van homeland security merkte op dat een hele reeks apparaten ter beschikking zal stellen van reddingsorganisaties over het hele land. Het nieuwe apparaat vormt een volgende stap in de uitbreiding van het arsenaal reddingswerktuigen die al werden ontwikkeld, na onder meer de communicatienetwerken in New Orleans na de orkaan Katrina en de robots die eerder dit jaar naar Japan werden gestuurd om assistentie te verlenen bij reddingswerkzaamheden.

16:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ramp, redding |  Facebook |

21-09-11

Japanse heropbouw in teken van smart cities

Japanse bedrijven en overheden exploreren de mogelijkheden om de heropbouw van gebieden die door de natuurramp van maart dit jaar werden vernield in het teken te stellen van de ontwikkeling van het concept smart cities. Dat schrijft de Japanse krant Yomiuri Shimbun. Er wordt aan toegevoegd dat de plannen ook zijn bedoeld om bijkomende tewerkstelling te creëren, onder meer door de promotie van grootschalige projecten zoals energiecentrales met hernieuwbare bronnen en intelligente netwerken.

"Een aantal bedrijven en overheden is rond die projecten al een samenwerking opgestart," voert de Japanse krant aan. "Onder meer elektronica-producent Toshiba heeft al met een aantal overheden gesproken over geïntegreerde systemen voor onder meer de opwekking van elektriciteit, waterbehandeling en intelligente meters. Het bedrijf zou ook de bedoeling hebben om die technologieën in een later stadium te exporteren."

Er wordt aan toegevoegd dat Hitachi werkt aan een technologie om elektriciteit, die gegenereerd wordt in zijn fabrieken in de prefectuur Ibaraki, in geval van een ramp naar evacuatie-centra te vervoeren met bussen die worden uitgerust met opslag-batterijen. Ook wordt er volgens de krant gewerkt aan plannen om mega-zonneparken aan te leggen. Onder meer het bedrijf Mitsui zou van plan zijn om terreinen die na de ramp werden opgegeven, zonneparken aan te leggen. De stad Rikuzen-Takata zou concrete plannen hebben om een smart city op te bouwen.

09:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, ramp, smart city |  Facebook |

09-09-11

Buurtbewoners cruciaal voor reddingswerken bij rampen

Het is heel belangrijk om zijn buren te kennen. Bovendien is het cruciaal om waarschuwingen ernstig te nemen. Dat zijn twee lessen die kunnen worden geleerd uit de aardbeving en tsunami die zes jaar geleden Japan hebben getroffen. Dat zegt Daniel Aldrich, professor politieke wetenschappen aan de Amerikaanse Purdue University. De onderzoeker waarschuwt ook dat privacy-bepalingen een hinder kunnen vormen bij reddingswerkzaamheden.

"Het kennen van de buren kan bij een ramp het verschil betekenen tussen leven en dood," merkt Daniel Aldrich op. "Overlevingskansen hangen vaak af van de integratie in de gemeenschap. Dat was vooral het geval in de Japanse kustgemeenschappen, waar oudere bewoners op anderen beroep moesten doen om geëvacueerd te worden. De eerste reddingswerkers zijn immers geen professionelen, maar wel buren die wisten hoeveel mensen er in de nabijgelegen woningen leefden en die de gewoonten van de bewoners kenden, zodat ze wisten waar er naar overlevenden moest worden gezocht."

Aldrich voegde er aan toe dat vele dodelijke slachtoffers weigerden om geëvacueerd te worden omdat ze uit ervaringen met vorige tsunami's meenden dat de vloed niet zo erg was als oorspronkelijk was gewaarschuwd. "Dat moet eraan herinneren dat elke waarschuwing uniek is," merkt hij op. "Wat vooraf is gebeurd, heeft geen enkel belang." Daarnaast stelde Aldrich dat er bij de reddingswerkzaamheden veel tijd verloren is gegaan omdat het omwille van de privacy-bescherming moeilijk bleek gezondheidsinformatie over de slachtoffers te verkrijgen.

12:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ramp, reddingswerker, japan, tsunami |  Facebook |

28-08-11

Golf van Mexico moet zich herstellen door traditionele mechanismen

Wetenschappers van de Louisiana State University gaan uitzoeken of de kustgemeenschappen in de Golf van Mexico in staat kunnen zijn om zich volledig te herstellen van de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon in de lente van vorig jaar. Daarbij zal worden gekeken welke mechanismen gemeenschappen in kwetsbare gebieden hebben gebruikt om met rampen om te gaan en nadien aan een wederopbouw te werken. Dergelijke mechanismen zijn volgens de onderzoekers belangrijk om de mentale en openbare gezondheid van een gemeenschap na een ramp te herstellen.

"Op het einde van de jaren zeventig werd de kust van Louisiana ook getroffen door twee grote olierampen," merkt Craig Colten, professor geografie aan de Louisiana State University, op. "Op dat ogenblik waren deze gebeurtenissen de grootste olierampen die de Verenigde Staten tot dan toe hadden gekend. Olierampen zijn voor vissers en hun families, werknemers uit de petroleumsector en bedrijven geen onbekende. Dat geldt ook voor de meer frequente impact van orkanen."

"Er moet onderzocht worden hoe die partijen in het verleden hebben gereageerd op deze gebeurtenissen," voert Colten aan. "Een aantal van die groepen heeft al generaties expertise in de verwerking van onregelmatige, maar niet helemaal onverwachte, traumatische gebeurtenissen. Mechanismen die uit die tradities kunnen worden afgeleid in plaats van uit overheidsprogramma's kunnen bijzonder belangrijk zijn voor het herstel, maar zijn tot nu toe weinig bestudeerd."

14:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deepwater horizon, golf van mexico, ramp |  Facebook |

25-05-11

Samenstelling gezin belangrijk voor herstel na natuurramp

De sociaal-economische status en samenstelling speelt een belangrijke rol in het herstel van de gezinstoestand na een grote natuurramp. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Rand Corporation over de evoluties bij gezinnen uit New Orleans na de orkaan Katrina zes jaar geleden. Ongeveer 1,3 miljoen mensen ontvluchtten toen de Amerikaanse Golfkust. Dat is de grootste stedelijke evacuatie uit de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Onderzoeker Michael Rendall voert aan dat de uiteengevallen gezinnen uit New-Orleans na de ramp dubbel zo hoog lag dan het nationale gemiddelde. "De helft van de volwassenen kinderen die tijdens Katrina nog met hun ouders samenleefden, bleken vijftien maanden later nog altijd gescheiden te zijn," merkt Rendall op. "Dat heeft echter te maken met de typische samenstelling met de gezinnen uit de regio New-Orleans."

"In New-Orleans woonden destijds opvallend veel volwassenen kinderen bij hun ouders," voert Rendall aan. "Gezinnen met verschillende generaties lopen bij dergelijke natuurrampen een groter risico om uit elkaar te vallen dan huishoudens met een conventionele samenstelling. Omdat multigeneratie-gezinnen vaak gecreëerd worden in een reactie op economische en fysieke behoeftes, zijn die bijzonder gevoelig aan veranderingen. Met die gegevens moet dan ook rekening gehouden worden voor de reconstructie-fase na een ramp."

19:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, katrina, ramp |  Facebook |

18-08-10

Sociale media moeten grotere rol krijgen bij incidenten

Het publiek maakt bij noodgevallen veelvuldig gebruik van sociale media en de overheid zou ervoor moeten zorgen dat op die communicatie wordt ingespeeld. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse Rode Kruis. Uit het onderzoek blijkt dat iets meer dan de helft van de ondervraagden op zijn sociale media-account melding zou maken van overstroomde wegen of gebroken elektriciteitsleidingen. Iets minder dan de helft zou melding maken van een verkeersongeval of een grote verkeersopstopping. Sociale media worden echter vaker achteraf gebruikt om eigen getuigenissen te publiceren over de incidenten.

Drie op vier ondervraagden zegt over zijn ervaringen gepubliceerd te hebben op Facebook, terwijl 22 procent daarbij een blogbericht heeft geplaatst of een melding op de microbloggingsite Twitter heeft geplaatst. "Bovendien rekenen de respondenten vooral op de traditionele media, met in de eerste plaats televisie en lokale radio, om hen op de hoogte te brengen van incidenten," merkt het magazine The Register op. "Slechts 16 procent verwacht door Facebook op de hoogte gebracht te worden." Daarnaast geeft 18 procent van de ondervraagden sociale media te zullen gebruiken indien herhaalde oproepen naar de hulpdiensten niet bleken te lukken.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 69 procent van de ondervraagden wel wenst dat sociale media de berichten over incidenten op hun platform zouden moeten volgen. Nagenoeg de helft van de respondenten is ervan overtuig dat een dergelijke opvolging op dit ogenblik niet gebeurt. Daarnaast zegt 28 procent van de ondervraagden van sociale media gebruik te zullen maken om bij incidenten of rampen vrienden en kennissen te laten weten dat ze veilig zijn, terwijl 21 procent aangeeft daarbij mogelijk van deze platformen gebruik te zullen maken. Slechts 16 procent zegt daarbij zeker geen beroep te zullen doen op sociale media.

12:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, ramp, rode kruis |  Facebook |

11-06-09

Rampenrisico is niet evenredig verdeeld

disasterRampen die veroorzaakt worden door de klimaatverandering zullen de grootste schade veroorzaken in arme landen met zwakke regeringen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Verenigde Naties. Daarbij wordt opgemerkt dat de betrokken landen de bescherming van hun burgers zouden moeten opschroeven. De onderzoekers stellen dat 97 procent van het verlies dat door natuurrampen wordt veroorzaakt, te wijten is aan klimaatomstandigheden en slechts 3 procent door aardbevingen, tsunamis of vulkaanuitbarstingen. Er wordt aan toegevoegd dat zware stormen weliswaar het wereldnieuws halen, maar dat er steeds meer rampen op kleinere schaal met enkel een regionale impact worden opgetekend.

"Het risico op rampen is niet evenredig verdeeld," aldus het rapport van de Verenigde Staten. "Sinds het begin van het vorige decennium zijn het aantal dodelijke slachtoffers en de armoede door weergebonden rampen gevoelig gestegen. Grote ontwikkelingslanden zoals China, India, Bangladesh en Indonesië hebben het grootste aantal dodelijke slachtoffers gekend in absolute termijn, maar proportioneel hebben landen zoals Dominica, Vanuatu en Myanmar de grootste tol moeten betalen." Daarbij wordt gesteld dat kleine eilandenstaten en landen in regio's zonder toegang tot de zee de grootste risico's hebben. Daar kunnen extreme weersomstandigheden jarenlang een schadelijke impact blijven hebben op de economie.

Dit soort landen vertegenwoordigt volgens het rapport meer dan tweederde van de staten met een bijzonder hoge economische kwetsbaarheid door milieurampen. "Het risico stijgt het snelste in landen met een laag en middelgroot inkomen met een een snelle economische groei," wordt er opgemerkt. "Deze landen lopen een steeds grotere kans om met deze rampen geconfronteerd te worden, maar hebben onvoldoende vorderingen gemaakt in de beveiliging. Het risico is niet alleen afhankelijk van de weersomstandigheden, maar wordt ook bepaald door de mate waarin de bevolking blootgesteld wordt aan deze rampen en hoe de regeringen bereid zijn om met die bedreiging om te gaan en in welke mate ze daartoe te middelen hebben."

17:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ramp, klimaat |  Facebook |

16-05-09

Slechte arbeidsvoorwaarden gevaar voor veilige luchtvaart

Slechtere arbeidsvoorwaarden kunnen een bedreiging vormen voor de veiligheid van de luchtvaart. Dat zegt Byron Dorgan, de democratische voorzitter van het Aviation Subcommittee van de Amerikaanse Senaat, naar aanleiding van een recent ongeval met een toestel van de luchtvaartmaatschappij Continental Connection. Uit de verslaggeving over het ongeval bleek dat de piloten van Continental Connection bijzonder weinig werden betaald, waardoor ze ervoor kozen om in oncomfortabele omstandigheden op de luchthaven te overnachten. Bovendien bleek de eerste officier bij haar ouders te wonen en moest ze lange afstanden afleggen om naar haar werk in New Jersey te reizen.

"Volgens luchtvaartspecialisten vormen de arbeidsvoorwaarden bij bepaalde maatschappijen een weerspiegeling van een grote herstructurering die de sector sinds de aanslagen op het World Trade Center in New York acht jaar geleden heeft ondergaan," stipt het persbureau Associated Press aan. "Als gevolg van die aanslagen viel het luchtverkeer gevoelig terug en het kostte de sector jaren om zich te herstellen, met talloze faillissementen en overnames, terwijl van het personeel grote toegevingen werden geëist op het vlak van lonen en andere voordelen. Bovendien voeren vele regionale maatschappijen opdrachten uit voor grotere sectorgenoten. Vermoedelijk hebben weinig passagiers van de fatale vlucht van Continental Connection geweten dat ze eigenlijk met een toestel van Colgan Air vlogen."

In februari stortte een Dash 8-Q400 Bombardier van Continental Connection bij het landen in de buurt van Buffalo Niagara International Airport neer. Alle 49 inzittenden kwamen op, terwijl ook de grond één dode viel. In het onderzoek zijn er aanwijzingen dat kapitein Marvin Renslow en co-pilote Rebecca Shaw een reeks fatale vergissingen zouden hebben gemaakt. Volgens onderzoekers van de National Transportation Safety Board zou Renslow amper 16.000 dollar per jaar verdienen, terwijl zijn wedde volgens specialisten eigenlijk 55.000 dollar per jaar had moeten zijn. Bovendien wordt erop gewezen dat piloten van regionale maatschappijen vaker een zwaarde werkschema hebben dan collega's van grote maatschappijen.

Roger Cohen, voorzitter van de Amerikaanse Regional Airline Association, stelt dat lage verloningen een algemeen probleem vormen in de sector. Hij ontkent echter dat de veiligheid verband zou houden met de verloning. Chesley Sullenberger, de piloot van US Airways die zijn toestel begin dit jaar in de Hudson-rivier moest parkeren, stelde eerder al dat luchtvaartmaatschappijen niet meer in staat zijn om de beste piloten in te huren. Sullenberger zei dat zijn loon met 40 procent was teruggeschroefd. Zijn co-piloot Jeffrey Skiles voegde er aan toe dat sommige luchtvaartmaatschappijen piloten inhuren met amper 300 uren vliegervaring. Toen hij werd aangenomen was 3.000 uur vliegervaring een absolute voorwaarde om zelfs maar op een sollicatiegesprek te mogen komen.

11:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ramp, luchtvaart, continental connection |  Facebook |

22-10-08

Orkanen Gustav en Ike kostten ruim 20 miljard dollar

De schadeclaims die bij herverzekeraar Lloyd's of London werden ingediend voor de orkanen Gustav en Ike lopen op tot 2,3 miljard dollar. De herverzekeraar raamt de totale schade die de twee orkanen vorige maand in het Caraïbische gebied en de Verengde Staten hebben veroorzaakt, zal volgens Lloyd's wellicht geraamd moeten worden op een bedrag tussen 20 miljard dollar en 25 miljard dollar. De herverzekeraar stelde echter dat het nog een hele tijd zal duren vooraleer een definitieve balans kan gemaakt worden over de totale schade die werd aangericht.

"De schadekosten zullen wellicht hoger oplopen dan oorspronkelijk werd voorzien," aldus Lloyd's of London tegenover het persbureau Associated Press. "Maar de uiteindelijke claims zullen binnen beheersbare grenzen blijven." De herverzekeraar benadrukte daarbij dat de claims geen grote impact zullen hebben op het kapitaal van Lloyd's of London en dat er geen gebruik zal moeten gemaakt worden van het Central Fund, een reservefonds dat voor dekking moet zorgen wanneer verzekeraars onvoldoende middelen hebben om de schadeclaims uit te betalen.

Lloyd's of London zegt dat de orkanen grote gevolgen hebben gehad voor gemeenschappen in het zuiden van de Verenigde Staten. De herverzekeraar voegt er aan toe prioriteit te zullen geven aan de financiering van de heropbouw van de regio. Op dit ogenblik realiseert Lloyd's of London ruim 40 procent van zijn omzet in de Verenigde Staten. De herverzekeraar heeft echter aangekondigd zijn activiteiten te zullen diversifiëren en daarbij vooral te zullen mikken op Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, die door Lloyd's worden bestempeld als toekomstmarkten.

15:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ramp, verzekering, orkaan, ike, gustav, lloyd |  Facebook |