08-09-16

Een recessie heeft een negatieve impact op de gezondheid

Een recessie heeft een negatieve impact op de gezondheid. Tijdens periodes van economische tegenspoed kent vooral de problematiek van zelfmoorden en mentale gezondheidsproblemen toe. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de City University London en de Stanford University naar de impact van de economische recessie acht jaar geleden in Europa. De onderzoekers merken wel op dat in de verschillende landen en verschillende groepen vaak afwijkende resultaten werden opgetekend, maar toch kan volgens hen in het algemeen worden gesteld dat mannen vaker tot zelfmoord worden gedreven, terwijl bij vrouwen een toename van de mentale gezondheidsproblemen moet worden vermeld.

Anderzijds kon worden vastgesteld dat een crisissituatie geen aanwijsbare invloed blijkt te hebben op de mortaliteit, die in een aantal gevallen zelfs een afname kende. Eerder al werd opgemerkt dat het fenomeen kan worden verklaard door het feit dat moeilijke economische periodes vaak aanleiding geven tot een gezondere levensstijl. Wel werden volgens de onderzoekers aanwijzingen gevonden dat tijdens een periode van economische crisis het algemene gezondheidsniveau bij immigranten, vooral de groep met een illegale status en een gebrek aan sociale zekerheid, sneller achteruit gaat dan bij de allochtone bevolking.

De onderzoekers merken wel op dat de resultaten van de studie met de nodige terughoudendheid moet worden geïnterpreteerd, maar kan wel worden aangegeven dat een economische recessie een gemengde impact heeft op de gezondheid van de getroffen bevolking. “Terwijl vooral een impact op zelfmoord en mentale gezondheid blijkt, kunnen veel minder aanwijzingen worden gevonden van een invloed op het gezondheidsgedrag en het gezondheidsgevoel van de bevolking,” stippen de onderzoekers aan. “Anderzijds zijn er aanwijzingen dat een economische crisis de gezondheidsongelijkheid doet toenemen, waarvan vooral immigranten en laaggeschoolden het slachtoffer worden.”

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recessie, gezondheid |  Facebook |

29-06-14

Recessie ondermijnt vertrouwen jongeren in werkgevers

Veel jongeren zijn van oordeel dat de economische crisis hun vertrouwen in mogelijke toekomstige werkgevers heeft ondermijnd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Trendence bij zevenentwintigduizend studenten aan Britse universiteiten. Vastgesteld werd dat 40 procent van de respondenten gewag maakt van een verlies aan vertrouwen. Slechts 19 procent spreekt het gedaald vertrouwen uitdrukkelijk tegen.

Lees Verder

10:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recessie, vertrouwen, werkgever |  Facebook |

22-06-14

Recessie heeft in Europa en Noord-Amerika tienduizend zelfmoorden veroorzaakt

De recente recessie heeft in Europa en Noord-Amerika tijdens de laatste drie jaar van het voorbije decennium geleid tot meer dan tienduizend zelfmoorden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford en de London School of Hygiene & Tropical Medicine. De onderzoekers voegen er aan toe dat het aantal zelfmoorden bij mannen vier keer hoger lag dan bij vrouwen.

Lees Verder

12:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recessie, zelfmoord |  Facebook |

05-06-14

Vooral financiële sector ervaart positieve impact van recessie

Vele medewerkers van financiële instellingen zijn van mening dat de economische recessie uiteindelijk een positieve impact heeft gehad op hun sector. Dat is de conclusie van een onderzoek van de gespecialiseerde rekruteerder Randstad Financial & Professional bij tweeduizend Britse werknemers. De onderzoekers merken op dat 27 procent van de medewerkers van financiële instellingen een positieve impact van de recessie op hun sector zien. Bij de gemiddelde Britse werknemer is slechts 16 procent overtuigd van de positieve impact. Volgens de financiële medewerkers hebben vooral de regelgevende bijsturingen een positieve invloed gehad op hun sector.

“Alleen bij consumptiegoederen (42 procent) en de industrie (31 procent) zien meer medewerkers een positieve impact van de economische recessie op hun sector dan in de financiële wereld,” zeggen de onderzoekers. “Bovendien is men er in de financiële kringen ook vaak van overtuigd dat de sector de voorbije zes jaar een duidelijke verandering heeft ondergaan. In het algemeen geeft 37 procent van de respondenten aan dat zijn sector de voorbije periode een belangrijke verschuiving heeft doorgemaakt, maar in de financiële wereld loopt dat op tot 51 procent. Ook wordt in het algemeen aangegeven dat 21 procent van het personeel zich tegen de verandering heeft verzet, maar bij financiële bedrijven daalt dat cijfer tot 15 procent.”

“De financiële sector bevond zich tijdens de economische recessie duidelijk in het oog van de storm,” zegt Tara Ricks, managing director van Randstad Financial & Professional. “De financiële wereld is door een strengere regulering, management-veranderingen, afslankingen en operationele verschuivingen de voorbije periode zwaar getroffen. Bedrijven hebben zich aan deze nieuwe omgeving moeten aanpassen om de storm te kunnen overleven en hebben bovendien moeten proberen om hun toptalenten aan boord te houden. Dat heeft ook voor de werknemers een moeilijker omgeving gecreëerd, waarbij ze door de afgeslankte organisaties echter meer ervaringen en expertise hebben kunnen opbouwen.”

Tara Ricks verwijst daarbij naar eerdere research, waaruit bleek dat 47 procent van de professionals toegeven dat de uitdagende werkomstandigheden tijdens de recessie uiteindelijk een positieve impact hebben gehad op hun carrière. Ook bleek 36 procent van de financiële specialisten van mening dat zijn sector tegenover het begin van de economische crisis een totaal andere omgeving is geworden, tegenover 32 procent voor de gemiddelde arbeidsmarkt. Volgens 39 procent heeft vooral de striktere regelgeving van de overheid een ingrijpende impact gehad op de financiële sector, gevolgd door werkdruk en doelstellingen (37 procent) en de organisatiestructuur (35 procent).

In de totale economie wordt aan budgetten de grootste impact op de veranderingen toegewezen (36 procent), gevolgd door een beperkte rekrutering (36 procent). Toch geeft 51 procent van de respondenten aan dat er nog meer veranderingen nodig zijn om de sector nog verder te verbeteren. Voor 36 procent moeten er nog een aantal secundaire bijsturingen moeten worden doorgevoerd, maar volgens 16 procent zullen nog meer fundamentele wijzigingen moeten worden gerealiseerd. Tara Ricks noemt het wel opmerkelijk dat een groot gedeelte van de werknemers in de financiële sector de noodzaak aan verandering erkent en bovendien ook aanvaardt.

Uit het onderzoek bleek nog dat vooral in retail en mode weinig positieve impulsen van de economische recessie worden ervaren. In die sector maakt slechts 6 procent gewag van een positieve impact. Ook in de openbare besturen, nutsbedrijven en sociale zorg (7 procent) en in engineering, verpleegkunde en onderwijs (9 procent) wordt vooral negatief gereageerd.

Lees Verder

14:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiële sector, recessie |  Facebook |

23-10-13

Economische recessie doet morele grenzen versoepelen

De naweeën van economische recessies kunnen leiden tot bedrog en een toename van de diefstallen op de werkvloer. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. De Canadese onderzoekers stellen dat de meeste mensen er stellig van overtuigd zijn dat ze zich in alle omstandigheden aan hun ethische principes zullen houden, maar wanneer men daadwerkelijk met een financieel gebrek wordt geconfronteerd, zou een grote verleiding groeien om de morele normen losser te laten en te overschrijden om de financiële situatie te verbeteren. Ook lijkt men volgens de onderzoekers in die situaties toleranter te worden voor andere individuen die ethische grenzen overschrijden.

“Uit het onderzoek bleek dat de meeste respondenten ervan overtuigd waren dat zelfs een financiële deprivatie hen niet tot een immoreel gedrag zou kunnen aanzetten,” merkt onderzoeksleider Nina Mazar, professor marketing aan de University of Toronto, op. “Wanneer men echter daadwerkelijk met financiële problemen wordt geconfronteerd, blijken die ethische principes veel minder nadruk te krijgen. Dat fenomeen kan leiden tot een sabotage op de werkvloer en diefstallen van onder meer voorraden en uitrusting. Ook overheidsmaatregelen die de percepties over ongelijkheid bevestigen, zoals fiscale gunstmaatregelen voor kapitaalkrachtige partijen, verhogen het risico op bedrog.”

“Een vergelijking met anderen is één van de belangrijkste factoren bij het inschatten van de eigen financiële situatie,” voert professor Mazar aan. “Er wordt dan ook vaak van een onrechtvaardige behandeling gewag gemaakt wanneer de eigen financiële situatie tegenover de directe omgeving lijkt te verslechteren. Een perceptie van rechtvaardigheid is cruciaal in de beslissing om zich ethisch of bedrieglijk te gedragen. De motieven voor diefstallen op de werkvloer zouden dan ook in belangrijke mate te maken kunnen hebben met percepties van werknemers dat ze financieel oneerlijk worden behandeld in vergelijking met hun superieuren of het management.”

De neiging tot bedrog blijkt volgens de onderzoekers wel af te nemen wanneer de respondent kan worden overtuigd dat onethisch gedrag onrechtvaardig zou zijn of hun financiële situatie niet zou verbeteren. Ook wanneer aanvaard wordt dat er gegronde redenen zijn voor de deprivatie, zou het bedrieglijk gedrag gevoelig worden teruggeschroefd.

Lees Verder

13:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recessie, ethiek |  Facebook |

23-09-13

Recessie leidt tot piek in verkoop middelen tegen mentale aandoeningen

Producenten van geneesmiddelen tegen mentale aandoeningen doen tijdens periodes van economische crisis uitstekende zaken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Georgia. De onderzoekers stellen dat economische crisissen de bevolking confronteren met hogere risico’s, die op hun beurt kunnen worden gelinkt aan stress en depressies. De Amerikaanse wetenschappers merken op dat in bepaalde regio’s de toename van de werkloosheid met 1 procent leidt tot een toename van 10 procent in het voorschrijven van geneesmiddelen tegen depressies of angsten. Daaruit blijkt dat een recessie niet alleen werklozen treft, maar een negatieve impact heeft op de bredere bevolking.

“In het algemeen leidt een economische crisis vreemd genoeg tot een verbetering van de openbare gezondheid,” benadrukken de onderzoekers David Bradford en Bill Lastrapes, die een analyse maakten van het voorschriftgedrag van Amerikaanse artsen tussen het einde van een jaren tachtig en het einde van het voorbije decennium, een periode waarin drie recessies dienden te worden geregistreerd. “Een recessie gaat immers gepaard met een lagere mortaliteit. Onder meer worden minder hartaanvallen opgetekend. Mentale aandoeningen volgen echter niet datzelfde traject. Dat blijkt uit ook uit de toename van het aantal voorschriften voor geneesmiddelen tegen depressies en angsten.

“Recessies doen de werkgelegenheid afnemen en doen de werkloosheid oplopen,” zeggen Bradford en Lastrapes. “Op datzelfde ogenblik neemt het gebruik van geneesmiddelen tegen mentale aandoeningen toe. Die toename is echter groter dan de inkrimping van de arbeidsmarkt. Daaruit kan worden afgeleid dat werknemers niet alleen depressief worden omdat ze hun baan zijn kwijtgeraakt, maar ook omdat ze angst hebben mogelijk in de nabije toekomst hun arbeidsplaats te zullen verliezen. Het effect van de recessie op de mentale gezondheid kan niet alleen door de toenemende werkloosheid worden verklaard. Economische crisisperiodes raken de mentale gezondheid van de hele maatschappij.”

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recessie, gezondheid |  Facebook |

12-09-13

Recessie doet de productiviteit werknemer stijgen

Tijdens een recessieperiode neemt de productiviteit van de individuele werknemer toe. Daardoor zijn bedrijven in staat om met minder middelen een groter productieniveau te halen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Utah. De onderzoekers voegen er aan toe dat de productiestijging van de werknemer in rechtstreeks verband kan worden gebracht met de lokale werkloosheidsniveaus. Ook wordt opgemerkt dat de grootste stijging kan worden opgetekend bij de werknemers die voor de aanvang van de crisis het minst productief waren. De productiviteit van topmedewerkers blijkt daarentegen nagenoeg status-quo te blijven.

De wetenschappers stelden vast dat de productiviteit van Amerikaanse bedrijven na het uitbreiden van de economische crisis tijdens de tweede helft van het voorbije decennium een grotere productiviteit hebben laten optekenen. “In regio’s met een hoge werkloosheid reageren werknemers op de lagere kansen op het vinden van een nieuwe baan met een grotere inzet om hun huidige tewerkstelling te behouden,” zegt onderzoeksleider Christopher Stanton, professor financiën aan de David Eccles School of Business van de University of Utah. “In bepaalde regio’s bleek een verhoging van de werkloosheid met 5 procentpunt gepaard te gaan met een productiviteitsverhoging van 5,65 procent bij de minst productieve werknemers.”

“De verhoogde productiviteit bleek het gevolg te zijn van de opgedreven inspanningen van de werknemers,” zegt professor Stanton nog. “Aan de kwalitatieve samenstelling van de werknemerspopulatie bleek daarentegen niets gewijzigd te zijn. Algemeen wordt aangenomen dat bedrijven in een periode van economische moeilijkheden hun minst productieve werknemers proberen af te stoten. Indien dat al het geval zou zijn, toont het onderzoek echter aan dat dergelijke maatregelen slechts een marginale impact hebben op de productiviteit van de onderneming.” Stanton voert nog aan dat de minst productieve werknemers beseffen dat hun kansen op een alternatieve baan in een crisisperiode nog verder worden ingeperkt.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recessie, productiviteit |  Facebook |