14-02-18

Materialisme ondermijnt waardering voor relatie

Getrouwde paren moeten een materialistische instelling zoveel mogelijk vermijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Brigham Young University, die bij meer dan dertienhonderd koppels. De onderzoekers zeggen tot de vaststelling te zijn gekomen dat materialisme ertoe leidt dat de waarde van het huwelijk voor de partners zelf afneemt. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan het feit dat materialistisch ingestelde koppels door het onophoudelijk streven naar bezit minder energie en tijd investeren om van hun relatie een succes te maken.

"We weten dat materialisme kan leiden tot inferieur geldbeheer, waardoor schulden en spanningen in de relatie kan sluipen,” benadrukt onderzoeksleider Jason Carroll, professor gezinsstudies aan de Brigham Young University. “Financiële factoren zijn in deze situaties echter misschien niet het enige probleem. Materialisme is geen geïsoleerde streefdoel. Wanneer het nastreven van geld en bezittingen de voorrang krijgt, blijkt dat andere dimensies van het leven, zoals relaties, te lijden hebben. De studie wees uit dat een hoger niveau van materialisme de belangrijkheid van het huwelijk in de ogen van de partners doet afnemen. Bovendien neemt ook de tevredenheid over het huwelijk af.”

“Het fenomeen kan mogelijk verklaard worden dat het materialisme andere levensprioriteiten verdringt,” verduidelijkt professor Carroll. “Omdat het materialisme teveel tijd opeist, zou geen ruimte meer overblijven voor andere aspecten van de relatie, zoals communicatie, conflictoplossing en intimiteit.” De onderzoekers stelden ook vast dat materialisme mogelijk gekoppeld kan worden aan een neiging om geluk vooral met bezit te associëren en minder waarde te hechten aan relaties. Materialistische huwelijken zullen volgens de onderzoekers hun succes meer in eigendom dan in het individu zoeken.”

"Ontevredenheid met het huwelijk komt omdat mensen die veel waarde hechten aan geld en bezittingen, hun huwelijk waarschijnlijk minder waarderen en dus waarschijnlijk minder tevreden zijn in hun relatie,” zeggen de onderzoekers. "Ondanks deze bevindingen kunnen er toch tactieken worden gebruikt om overdreven materialisme op te lossen. Veel mensen zijn zich niet volledig bewust van hun materialisme of de mate waarin het nastreven van geld een onevenwichtige prioriteit in hun leven wordt. Partners moeten dan ook geregeld de moeite doen om hun relatie te evalueren en openlijk te bespreken. Daardoor kunnen de gepaste prioriteiten worden gesteld en kan de relatie worden versterkt.”

Lees Verder

16:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relatie |  Facebook |

18-01-18

Grotere relationele mobiliteit vereist ook grotere passie

In een omgeving met een grotere relationele mobiliteit kan tussen de partners ook een grotere passie worden opgetekend. Een grotere relationele mobiliteit vergt immers een sterkere investering in de relatie, aangezien met potentiële concurrentie rekening moet worden gehouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Hokkaido University bij tweehonderdvijftig Amerikaanse en Japanse koppels. Het verschil in relationele mobiliteit tussen beide culturen kan volgens de onderzoekers dan ook verklaren waarom bij Amerikaanse koppels een grotere passie kan worden opgetekend dan bij hun Japanse tegenhangers.

“Eerder studies toonden al aan dat in Noord-Amerika bij koppels een grotere passie kan worden opgemerkt dan in Oost-Azië,” zegt onderzoeksleider Junko Yamada, psycholoog aan de Hokkaido University. “Dat lijkt echter in tegenspraak met de conventionele theorie dat Oost-Aziaten worden gekenmerkt door collectivisme en wederzijdse afhankelijkheid, terwijl Noord-Amerikanen zich meer individualistisch en onafhankelijk opstellen. Er moet echter rekening gehouden met het feit dat langdurige romantische relaties met een engagements-uitdaging worden geconfronteerd. De wens om een relatie met de partner te handhaven kan immers in conflict komen met een interesse in een aantrekkelijk alternatief.”

“Die tegenstelling kan echter worden verklaard door de relationele mobiliteit,” aldus nog Junko Yamada. “In Noord-Amerika is er een grotere relationele mobiliteit. Er is immers een grotere vrijheid om partners te kiezen en te vervangen. Daarbij wordt men constant geconfronteerd met het risico om bedrogen te worden of zijn partner aan een rivaal te verliezen. Daarom zal een strategisch gedrag worden gehanteerd waarbij aandacht en affectie worden besteed aan de partner en bovendien proactief zal worden opgetreden om zelf potentiële relatie-kandidaten af te wijzen en de actuele partner gerust te stellen.”

Japan kent echter een lagere relationele mobiliteit. Relaties zijn er meer stabiel en kunnen moeilijk worden veranderd. Daardoor lopen de partners minder risico en is er ook minder angst voor bedrog of afwijzing. Daarom is passioneel gedrag in deze maatschappijen minder relevant.

Lees Verder

18:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relatie |  Facebook |

19-08-17

Relaties vaak gestoeld op ambivalente visies op partner

Veel mensen hebben een ambivalente houding tegenover de relatie met hun partner. Er is vaak sprake van een echte verscheurdheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Utah en de University of Toronto bij een reeks koppels, die gevraagd werden naar redenen die hen zouden besluiten de relatie verder te zetten of af te breken. De studie toont volgens de onderzoekers aan dat de deliberatie over een mogelijke scheiding vaak bijzonder moeilijk verloopt. Er wordt echter aan toegevoegd dat de resultaten ook belangrijke inzichten kunnen verstrekken voor relatiebegeleiding, terwijl ook een aantal nieuwe aspecten van het beslissingsproces naar voor lijken te komen.

“Uit het onderzoek kwam onder meer naar voor koppels vooral emotionele intimiteit, investering en een gevoel van verplichting naar voor komen als belangrijkste redenen om een relatie verder te zetten,” betoogt onderzoeksleider Samantha Joel, professor psychologie aan de University of Utah. “Wanneer daarentegen gekeken wordt naar de belangrijkste motieven om een punt te zetten achter de relatie, wordt vooral gewezen naar een gebrek aan compatibiliteit tussen persoonlijkheden, een vertrouwensbreuk en een toenemende afstandelijkheid van de partner. Zowel bij kortere relaties tot twee jaar als huwelijken van minstens zeven jaar werden gelijkaardige redenen gegeven om aan het verbond een einde te maken.”

“Dat geldt echter niet voor de redenen achter de beslissing om langer samen te blijven,” benadrukt professor Joel. “Bij kortere relaties wordt daarbij vlugger gewezen naar positieve redenen, zoals de aangename persoonlijkheid van de partner, emotionele intimiteit of de geneugten van het samenzijn. Wanneer echter diezelfde vraag gesteld wordt aan koppels met een langere gezamenlijke geschiedenis, worden meer restrictieve motieven naar voor geschoven. Daar wordt immers vaak verwezen naar elementen zoals investeringen in de relatie, familiale verantwoordelijkheden, de vrees voor onzekerheid en logistieke barrières.”

Tevens kon worden vastgesteld dat ongeveer de helft van de respondenten aangaf zowel redenen hebben om de relatie verder te zetten of te stoppen. “Ook hier blijkt de ambivalentie tegenover relaties,” werpt Samantha Joel op. “Een scheiding gaat vaak gepaard met bijzonder moeilijke beslissingen. Buitenstaanders kunnen een breuk meer op een rationele manier bekijken, maar binnen de relatie ligt die situatie veel complexer. Naarmate een koppel langer in een relatie zit, blijkt een eenvoudige evaluatie steeds moeilijker te worden. Er kan hiervoor ook een evolutionaire reden zijn. Voor de prehistorische mens was het vinden van een partner wellicht belangrijker dan het vinden van de juiste partner.”

“Dat kan een verklaring zijn waarom het gemakkelijker blijkt om in een relatie te stappen dan het verbond weer te verbreken,” verduidelijkt professor Joel.

Lees Verder

13:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relatie |  Facebook |

05-09-16

Diepe mannenstem moet vooral rivalen intimideren

Mannen gebruiken een diepe stem eerder om rivalen te intimideren dan om een vrouwelijke partner aan te trekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University bij mensen en andere primaten. Vastgesteld werd dat een diepe stem minder vaak werd opgemerkt in monogame culturen dan in maatschappijen die gekenmerkt worden door polygenie, waar de man meerdere partners heeft en dus een grotere concurrentie voor partners kan worden vastgesteld. Naarmate de mannen in de richting van een monogame cultuur evolueren, kan volgens de onderzoekers minder verschil tussen mannelijke en vrouwelijke stemmen worden vastgesteld.

“Uit een staal van ruim zeventienhonderd stemopnames bleek dat de mannelijke stem meer geschikt is om seksegenoten af te schrikken dan ook vrouwen aan te trekken,” zegt onderzoeksleider David Puts, professor antropologie van de Pennsylvania State University. “Algemeen kon een groter verschil in stemniveau tussen mannen en vrouwen worden opgetekend in maatschappijen waar polygenie wordt gehanteerd dan in groepen die door monogamie worden gekarakteriseerd. De lage stem kan de partners bescherming bieden, aangezien potentiële rivalen door het geluid kunnen worden afgeschrikt. Bovendien kan de lage stem mannen toelaat een hiërarchie te vast te leggen zonder tot geweld te moeten overgaan.”

De onderzoekers merken nog op dat de toon van de vrouwelijke stem geen impact heeft op de aantrekkingskracht. Een diepe mannelijke stem wordt door vrouwen echter aantrekkelijk gevonden, terwijl mannelijke rivalen gewag maken van een dominante invloed. “Het verband van de stem met dominantie is drie keer sterker dan de link met aantrekkingskracht,” benadrukt David Puts. “Er zou dan ook kunnen worden opgemerkt dat diepere stemmen meer zijn geëvolueerd door de concurrentie tussen mannen dan door de vrouwelijke keuze.” Een lagere stem werd ook gekenmerkt door een lager niveau van het stresshormoon cortisol, een hoger niveau van testostoreron en een gezond immuunsysteem.

“Diepere mannelijke stemmen zouden dan ook een grotere aantrekkingskracht kunnen uitoefenen omdat ze op een gezonde potentiële partner wijzen,” zeggen de onderzoekers nog.

Lees Verder

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relatie |  Facebook |

18-07-14

Pragmatische relaties verschuiven in de loop van de dag

Relaties die worden opgebouwd met andere groepsleden om de agressie te verminderen en toegang tot schaarse middelen te krijgen, kunnen tijdens het verloop van de dag een significante variëteit vertonen. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers aan University of Copenhagen en de Zoological Society of London bij een populatie bavianen.

Lees Verder

18:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relatie |  Facebook |

05-07-14

Intensief gebruik van Twitter legt druk op romantische relatie

Een intensief gebruik van Twitter kan leiden tot conflicten en andere schadelijke effecten op het huwelijk of andere romantische relaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. Aangevoerd wordt dat deze conflicten kunnen leiden tot ontrouw, relatiebreuk en uiteindelijk een scheiding. Eerder werden gelijkaardige fenomeen ook vastgesteld bij Facebook.

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, relatie |  Facebook |

28-04-14

Slaappatronen geven veel informatie over relatie en persoonlijkheid

De voorkeur voor een slaaphouding onthult veel over relaties en persoonlijkheden. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of Hertfordshire bij meer dan duizend personen. Vooral het lichamelijk contact blijkt volgens de onderzoekers een belangrijk signaal te vormen. Bij koppels die tijdens de slaap lichamelijk contact hadden, bleek 94 procent tevreden te zijn met zijn relatie. Bij paren die geen contact hadden, daalde dat cijfer echter tot 68 procent. Er wordt aan toegevoegd dat zelfs de onderlinge afstand kan worden gerelateerd aan de kwaliteit van de redactie.

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slaap, relatie |  Facebook |