26-10-16

Beeld van de superrijken strookt niet met de waarheid

Het grootste gedeelte van de wereldwijde populatie superrijken beantwoordt niet aan het cliché dat over de financiële elite van de planeet vaak wordt gehanteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de John Molson School of Business van de Concordia University. De Canadese onderzoekers benadrukken daarbij dat de meeste superrijken niet kunnen worden gerangschikt bij de mondaine elite die zich onder meer met luxejachten en vastgoedpaleizen laat opvallen. Het rijkste procent van de wereldbevolking moet volgens de wetenschappers in werkelijkheid worden gezocht bij een brede groep van relatief onbekende beheerders van kleine en middelgrote ondernemingen.

“In de Verenigde Staten bestaat het rijkste procent van de bevolking niet uit een kleine groep obsceen rijke individuelen,” zeggen de onderzoekers Michael Carney en Robert Nason, professoren management aan de Concordia University. “In werkelijkheid bestaat die groep uit ongeveer 1,6 miljoen gezinnen met een heel uiteenlopende graad van rijkdom.” Om tot het rijkste procent van de Amerikaanse bevolking te behoren, dient men volgens cijfers van de Amerikaanse Federal Reserve minstens een vermogen van 8,5 miljoen dollar te bezitten. De mediaan bedraagt 29 miljoen dollar. Dat is weliswaar een belangrijk vermogen, maar benadert lang niet de rijkdom van de beroemde miljardairs.

Bovendien wordt opgemerkt dat bij driekwart van de betrokkenen het merendeel van het vermogen is geïnvesteerd in de eigen onderneming. “Dat vermogen is op een productieve manier belegd, creëert banen en stimuleert de economische groei,” zeggen Carney en Nason. “Dat is in tegenspraak met de taal van een aantal sociale bewegingen zoals Occupy Wall Street, waar vaak wordt gesuggereerd dat deze groep vaak een intieme band heeft met de financiële wereld en grote industriële concerns.” Carney en Nason zeggen sympathie te koesteren voor de strijd tegen de ongelijke verdeling van rijkdom, maar benadrukken ook dat van de superrijken een correct beeld dient te worden gegeven.

“De meeste superrijken beleggen niet in bergen gouden munststukken, maar investeren hun rijkdom in een vloot vrachtwagens, bouwmaterialen en middelgrote fabrieken,” wordt er opgemerkt.

Lees Verder

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rijkdom |  Facebook |

15-12-13

Toenemende rijkdom kan uiteindelijk leiden tot verminderd geluk

Het inkomen heeft slechts tot op een bepaalde hoogte een impact op het geluksgevoel. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Warwick en de University of Minnesota. De onderzoekers stelden vast dat een groei van het bruto binnenlands product slechts leidt tot een toename van het geluk tot een niveau van ongeveer 36.000 dollar per persoon is bereikt. Wanneer er nog een verdere stijging wordt gerealiseerd, blijkt het geluksgevoel volgens de onderzoekers niet langer meer toe te nemen, maar daarentegen opnieuw licht blijkt te verminderen. Dat heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met nieuwe ambities die bij het overschrijden van bepaalde grenzen worden gecreëerd.

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rijkdom, geluk |  Facebook |

10-07-13

Rijkere wereld leidt niet tot een groter welzijn

De voorbije drie decennia is de wereld wel rijker geworden, maar dat heeft niet geleid tot een verbetering van het welzijn. Dat is de conclusie van een rapport van de Australian National University (ANU) naar de welvaart in zeventien landen die de meerderheid van de wereldwijde bevolking vertegenwoordigen. De onderzoekers merken op dat de wereldwijde rijkdom sinds het midden van de voorbije eeuw een verdrievoudiging heeft gekend, maar het welzijn is sinds de tweede helft van de jaren zeventig status-quo gekend of werd met een daling geconfronteerd.

“Het einde van het toenemende welzijn tijdens de tweede helft van de jaren zeventig valt opmerkelijk genoeg samen met het ogenblik dat de ecologische voetafdruk van de mensheid voor het eerst de capaciteit van de aarde overtrof,” geeft Ida Kubiszewski, professor milieu-economie aan de Australian National University, aan. “Rond die periode begonnen ook andere indicatoren, zoals de levenstevredenheid, af te kalven.” Professor Kubiszewski voegt er aan toe dat zowel het biologisch als sociaal kapitaal tijdens de voorbije decennia zijn afgebrokkeld.

“De aftakeling van het biologisch kapitaal kan duidelijk worden herkend in de dalende kwaliteit van lucht en water in vele landen, maar ook aan de klimaatverstoring, ontbossing, verzuring van de oceanen en vele andere invloeden die de mens op het milieu heeft,” zegt de onderzoekster nog. “De uitholling van het sociaal kapitaal kan anderzijds vooral worden afgeleid aan een belangrijke toename van de ongelijkheid.” Professor Kubiszewski voegt er aan toe dat het bruto binnenlandse product duidelijk geen goede indicator is om het welzijn van de bevolking weer te geven.

Lees Verder

15:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rijkdom, welzijn |  Facebook |

03-06-13

Wereldwijde rijkdom zal nog verder worden geconcentreerd

De wereld telde het voorbije jaar een private rijkdom van 135 biljoen dollar. Dat betekende een stijging met 7,8 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Boston Consulting Group (BSG). Er wordt echter opmerkt dat bijna 40 procent van dat vermogen in handen is van het 1 procent rijkste bewoners van de wereld. Volgens de onderzoekers moet verwacht worden dat die concentratie zich de volgende periode verder zal doorzetten, aangezien de vermogens van de rijken sneller groeien dan de gemiddelde wereldwijde stijging van de rijkdom.

Lees Verder

15:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rijkdom, vermogen |  Facebook |

17-05-13

Rijkdom vloeit over naar omliggende regio's

Rijkdom kent een geografische convergentie en vloeit geleidelijk van rijkere naar omliggende armere regio's, die daardoor in staat zijn om op termijn de kloof met de nationale gemiddelden te verkleinen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Edward Lowe Foundation, de University of North Carolina en de Northern Illinois University. De onderzoekers stellen wetenschappelijk bewezen te hebben dat de economische rijkdom van een gebied automatisch naar de omliggende regio's overvloeit.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rijkdom |  Facebook |

09-05-13

Consument ziet nog veel ruimte voor extra rijkdom en geluk

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, creëert extra rijkdom ook extra geluk. Dat zeggen de Amerikaanse economen Betsey Stevenson en Justin Wolfers. De onderzoekers voegen er aan toe dat de correlatie tussen extra inkomen en extra geluk bij rijken en armen bovendien gelijk blijft. Het fenomeen kent volgens Stevenson en Wolfers immers geen afvlakking naarmate de begunstigde rijker is en zelfs bij de superrijken duidelijk aanwezig blijft. De onderzoekers stelden bovendien dat het verschil in geluk ook aanwezig blijft tussen rijke en arme landen.

"Bij een inkomen van minder dan 10.000 dollar bleek slechts 35 procent van de ondervraagden zich heel gelukkig te voelen, terwijl amper 24 procent getuigde bijzonder tevreden te zijn met zijn leven," merken Stevenson en Wolfers op. "In de inkomenscategorie boven 500.000 dollar gaf 100 procent aan zich heel gelukkig te voelen en bijzonder tevreden te zijn met zijn leven. Die verhoudingen konden niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in andere landen worden vastgesteld. Indien er al een saturatiepunt bestaat, is dat zeker nog niet bereikt."

"Een concrete verklaring voor het fenomeen kan niet worden gegeven," geeft Justin Wolfers toe. "Maar wellicht ligt de verklaring niet in de relatie tussen het inkomen en het aantal producten dat kan worden gekocht, maar in de aantal keuzemogelijkheden die worden geboden. Naarmate de rijkdom toeneemt, nemen immers ook de keuzemogelijkheden toe. Rijken hebben wel meer extra inkomen nodig om zich gelukkiger te voelen. Een inkomensverhoging van 1.000 dollar naar 2.000 dollar geeft dezelfde tevredenheid als een toename van 10.000 dollar naar 20.000 dollar."

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rijkdom, geluk |  Facebook |

28-08-12

Grotere rijkdom gaat ten koste van relatieve vrijgevigheid

Rijken zijn relatief minder vrijgevig dan de middenklasse. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Chronicle of Philanthropy. De onderzoekers stelden daarbij vast dat Amerikanen met een inkomen van meer dan 200.000 dollar vier jaar geleden slechts 4,2 procent van hun inkomen aan liefdadigheidsorganisaties doneerden. In de middenklasse, met een inkomen tussen 50.000 dollar en 75.000 dollar per jaar, lag dat cijfer echter op gemiddeld 7,6 procent. Er wordt aan toegevoegd dat het niveau van liefdadigheid in wijken met minstens 40 procent residenten met een jaarinkomen van meer dan 200.000 dollar verder terugvalt tot gemiddeld 2,8 procent van het beschikbare inkomen. Het fenomeen moet volgens Paul Piff, docent psychologie aan de University of California, wellicht worden geweten aan de impact van geld op het leven van de mensen. Naarmate de rijkdom toeneemt, raakt het individu volgens Piff meer afgeschermd van de maatschappij, waardoor er minder contact overblijft met anderen en ook de gevoeligheid voor het lijden van derden afzwakt.

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rijkdom, vrijgevigheid |  Facebook |