03-09-16

Wolven nemen bij keuzes meer risico’s dan honden

Wolven nemen bij keuzes opvallende meer risico’s dan honden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Veterinary University in Wenen en het Wolf Science Centre in Ernstbrunn. Het verschil heeft in belangrijke mate met de relatie van de hond met de mens. Vastgesteld werd dat honden een grotere voorkeur toonden voor een constante voedselbevoorrading. Wolven bleken daarentegen sneller bereid te zijn om de kiezen voor een alternatief, waarbij ze mogelijk uitzicht kregen op een extra versnapering, maar daarmee ook het risico liepen in het geheel niets te krijgen. Opgemerkt wordt dat de risicovolle oplossing bij de wolven een score van 80 procent haalde, maar bij honden daalt dat cijfer tot 58 procent.

“Er kon worden vastgesteld dat wolven vaker bereid zijn dan honden om voor een risicovolle optie te kiezen,” zegt onderzoeksleider Sarah Marshall-Pescini, biologe aan het Messerli Research Institute aan het Veterinary Institute. “Het verschil, dat lijkt aangeboren te zijn, is consistent met de hypothese dat het risicogedrag een evolutie kent. Daarbij wordt opgemerkt dat honden een voorzichtiger temperament hebben aangenomen sinds ze de evolutie hebben gekend van hun levensstijl als jager naar hun huidige bestaan als aaseter sinds ze tussen tweeëndertigduizend en achttienduizend jaar voor het eerst door de mens werden gedomesticeerd.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat onzekere voedselbronnen in het algemeen risicogedrag stimuleren. “Chimpansees, die voor hun voeding vooral op zoek gaan naar fruit, vertonen een groter risicogedrag dan bonobo’s, die vooral beroep doen op zaden, bloemen en bladeren die op het terrein worden gevonden en een grotere garantie op bevoorrading leveren,” wordt er aangevoerd. “Wilde wolven maken jacht op grote hoefdieren, wat een riskante strategie is, aangezien de inspanningen kunnen mislukken en de prooi zelf bijzonder gevaarlijk kan zijn. Honden doen daarentegen vaak beroep op menselijke overschotten, waardoor ze op een rijke en onbeperkte bron kunnen terugvallen.”

“Honden hoeven bij de zoektocht naar geld niet langer risico te nemen,” benadrukt Marshall-Pescini. “Dat heeft hen stilaan aangeleerd een voorkeur voor veiligheid te tonen.”

Lees Verder

08:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag |  Facebook |

18-03-14

Risicogedrag gaat in tegen fundamentele economische nood

Wanneer de marktomstandigheden gunstig zijn, hebben investeerders de neiging om grotere risico’s te nemen, terwijl men zich in een moeilijker omgeving voorzichtiger opstelt. Dit betekent echter dan een terughoudend gedrag domineert in periodes waarin de economie de grootste nood heeft aan risico-bereidheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cambridge University en de Queensland University. De onderzoekers stelden vast dat de toenemende stress tijdens crisisperiodes leidt tot een risico-mijdend gedrag. Algemeen wordt nochtans verondersteld dat risico-gedrag een stabiele eigenschap vertegenwoordigt.

Lees Verder

15:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag |  Facebook |

27-02-14

Risicogedrag vooral te wijten aan gebrekkig controle-systeem

Risicogedrag is niet te wijten aan een overactief behoefte-systeem in de hersenen, maar wel aan een gebrek aan activiteit van het zelfcontrole-centrum. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas. De onderzoekers stellen dat de resultaten van de studie implicaties hebben voor de benadering van mentale aandoeningen en verslaving door gezondheidsexperts en voor het beleid binnen het legale systeem rond recidivisme bij criminele feiten. Er moet volgens de wetenschappers wel verder worden onderzocht op welke manier externe factoren, zoals omgevingsdruk of een gebrek aan slaap, de werking kan het zelfcontrole-centrum kan beïnvloeden.

Lees Verder

09:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag |  Facebook |

13-01-14

Mannen gaan sneller op verkenning uit dan vrouwen

Mannen vertonen een risicovoller gedrag dan hun vrouwelijke soortgenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Swansea University bij een kolonie van achtenveertig stekelbaarzen. De onderzoekers zeggen dat het fenomeen kan worden verklaard door het feite dat mannen minder hebben te verliezen dan vrouwen. De wetenschappers stelden vast dat mannen in een nieuwe omgeving veel sneller op onderzoek uitgaan, maar daarbij ook een groter risico lopen om het slachtoffer te worden van predatoren of vissers. De onderzoekers stellen dat de studie bevestigt dat populaties niet als één geheel mogen worden beschouwd, maar grondig verschillende persoonlijkheden omvatten.

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag |  Facebook |

07-09-13

Foto’s op sociale netwerken kunnen aanzetten tot risicogedrag

Foto’s van vrienden op sociale netwerken hebben een belangrijke impact op tieners. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California naar het gedrag van ruim vijftienhonderd Amerikaanse scholieren. De onderzoekers stelden vast dat foto’s over gebruik van tabak en alcohol de kans vergroten dat ook de vrienden van de gebruiker sneller geneigd zullen zijn om zelf te roken of te drinken. De onderzoekers stelden vast dat de omvang van het online sociale netwerk van een gebruiker geen impact heeft op het risicogedrag van de vriendenkring, maar de blootstelling aan beelden over roken en drinken blijkt wel een stimulans te vormen.

“Ongeveer 34 procent van de jongeren blijken minstens één vriend te hebben die online over feestgedrag praat,” merkt onderzoeksleider Thomas Valente, professor preventieve geneeskunde aan de Keck School of Medicine aan de University of Southern California, op. “Daarnaast bleek 20 procent van de jongeren vrienden te hebben die foto’s van feesten en alcoholgebruik online plaatsen. Vooral jongeren die persoonlijk nog geen alcohol of tabak hebben gebruikt, blijken gevoelig te zijn voor de invloed van het online gedrag van de vriendenkring. Dat is niet belangrijk, aangezien 95 procent van de Amerikaanse tieners dagelijks van het internet gebruik maakt, waarbij 80 procent actief is op sociale netwerken.”

“Het gevaar voor een negatieve invloed van de kennissenkring neemt door het internet toe, want het individu kan online een heel diverse groep vrienden hebben,” merkt professor Valente op. Volgens een aantal waarnemers zouden sociale media door hun grote populariteit een eigen waardenbasis creëren en dus het immiteren van online gedrag stimuleren. De onderzoekers zeggen wel dat de studie tot een aantal verrassende vaststellingen heeft geleid. Onder meer bleek dat tieners, ondanks de constante aanwezigheid van het internet en sociale media, nog steeds in eerste instantie beïnvloed worden door hun persoonlijke contacten met vrienden.

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, risicogedrag |  Facebook |

16-08-13

Risicogedrag kan ook bijdragen tot menselijke ontwikkeling

Risicogedrag kan niet louter worden verklaard door een zoektocht naar sensatie. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Bangor University. De Britse onderzoekers stellen dat er uiteenlopende motieven kunnen worden gevonden om het risico-gedrag te verklaren. Er wordt echter ook opgemerkt dat bepaalde vormen van risico-gedrag, zoals onder meer de vroege poolexpedities, een belangrijke bijdrage hebben geleverd tot de menselijke ontwikkeling en mogelijk een noodzakelijk onderdeel vormen van het menselijk handelen. De wetenschappers zien in de resultaten van de studie ook mogelijkheden voor aanpak van onder meer jeugdcriminaliteit.

“Risicovol gedag is decennia lang steevast gecatalogeerd als louter sensatiezucht,” merkt onderzoeksleider Tim Woodman, professor psychologie aan de School of Sport, Health & Exercise Sciences van de Bangor University, op. “Die eenzijdige benadering houdt echter geen rekening met de verschillende motivaties die individuen kunnen aanzetten om zich tot risicogedrag - dat kan variëren van skydiving tot druggebruik of gevaarlijk rijgedrag - te laten aanzetten. Bergbeklimmen of een poolexpeditie hebben niet dezelfde motivatie als skydiving. Die expedities gaan immers gepaard met minitieuze planning en lange periodes van monotoon en hard werk en leiden dan ook niet tot een onmiddellijke gratificatie of beloning.”

“Risicovolle activiteiten zoals expedities hebben een belangrijke bijdrage geleverd tot de uitbouw van de menselijke samenleving,” voert professor Woodman aan. “Risicogedrag mag dan ook niet eenzijdig negatief worden benaderd, maar moet worden bestempeld als een menselijke behoefte. De wereld is geëvolueerd omdat individuen of groepen bereid bleken om risico’s te nemen. Skydivers genieten de onmiddellijke beloning van de sensaties die tijdens de activiteit worden ervaren. Bergbeklimmers leren daarentegen uit de ervaring, die ook naar het dagelijkse leven wordt meegenomen. Bergbeklimmers leren het probleem te bestuderen en vervolgens te overwinnen.”

“De activiteit verplicht bergbeklimmers om hun emoties in een gevaarlijk en stresserende omgeving te controleren,” aldus nog Tim Woodman. “Dat is een constructief proces. Opmerkelijk is dat deze mensen in hun dagelijkse emotionele leven veel minder controle blijken te ervaren dan in de risicovolle bergomgeving. Bovendien blijkt deze groep een hogere verwachting te hebben van het leven. Alleen de strijd met de fysieke grenzen bezorgt bergbeklimmers de emotionele ervaring die ze verwachten. Deze gevoelens helpen hen controle te vinden over andere aspecten van het leven. Door de hoge verwachtingen van het leven worden deze individuen naar grote prestaties gestuwd.”

De resultaten van het onderzoek kunnen volgens Woodman mogelijk ook op andere situaties van toepassing zijn. “Individuen met gelijkaardige emotionele behoeftes zouden mogelijk een emotionele uitweg kunnen vinden in anti-sociaal risicogedrag, zoals criminaliteit, gevaarlijk rijgedrag of druggebruik,” voert de wetenschapper aan. “Die emotionele behoeftes zouden echter mogelijk beter kunnen worden ingevuld door een engagement in constructievere risico-activiteiten. Er zou dan ook noeten onderzocht worden op welke manier de tendens van negatief risicogedrag in een positieve richting zou kunnen worden afgeleid.”

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag |  Facebook |

27-07-13

Risicogedrag en pikante maaltijden gaan vaak samen

Een aantal elementen van de persoonlijkheid hebben ook een impact op de culinaire voorkeuren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University bij bijna tweehonderd Amerikaanse consumenten tussen achttien en vijfenveertig jaar. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat een persoonlijkheid die gericht is op nieuwe ervaringen en risico’s ook de grootste appreciatie laat optekenen voor capsaicine, het actieve bestanddeel van chili-pepers. Risico-nemers zouden door de pikante voeding de adrenaline-opstoot ervaren die ze nodig hebben om zich goed te kunnen voelen.

Onderzoeksleider Nadia Byrnes stelde vast dat risicomijdende respondenten te kennen gaven minder van de maaltijd te genieten naarmate de aanwezigheid van capsaicine in het menu werd opgedreven. Proefpersonen die een hoge score haalden op het gebied van risicogedrag, bleken daarentegen ook een grote waardering voor het gerecht te blijven behouden wanneer de portie capsaicine werd opgedreven. Personen die zich in de middengroep bevonden, bleken van de maaltijd minder te genieten naarmate het niveau capsaicine werd opgedreven, maar bleken niet dezelfde afkeer te vertonen als de risicomijdende groep.

“Theoretisch is er een duidelijk verband tussen het pikante gehalte van een maaltijd en de waardering bij de consument,” merkt Nadia Byrnes op. “Naarmate een bestanddeel van de voeding een grotere irriterende werking heeft, zou de appreciatie voor de maaltijd moeten dalen. Dat blijkt echter niet altijd het geval te zijn. Biologisch creëert pikante voeding in de mond een sensatie die door het brein als vuur wordt geïnterpreteerd. Wanneer het lichaam zich echter realiseert dat er geen echt gevaar bestaat, evolueert het gevoel tot een sensatie die vergeleken kan worden met het gokken of een rit op een spectaculaire attractie.” (MH)

Lees Verder

13:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag, voeding |  Facebook |