23-10-17

Risicogedrag is een fundamentele karaktereigenschap

Ook risicogedrag is een fundamentele karaktereigenschap. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Basel in Zwitserland op basis van een aantal psychologische tests bij vijftienhonderd vrijwilligers. Volgens de onderzoekers is risicogedrag als onderdeel van het karakter even belangrijk als onder meer intelligentie. Uit de tests is naar eigen zeggen gebleken dat risicogedrag voor 61 procent kan worden bepaald door aangeboren of aangeleerde karaktereigenschappen. Op die manier kan volgens de onderzoekers analoog met de intelligentie-quotiënt dan ook een risico-quotiënt worden samengesteld.

“Het is niet echt duidelijk waarom aan een individu een bepaalde score zou moeten worden toegewezen,” erkent onderzoeksleider Renato Frey, professor psychologie aan de Universität Basel. “Mogelijk moet een verband worden gelegd met een genetische aanleg of met vaardigheden om de gevolgen van potentiële risicogedrag in te schatten.” Er wordt echter aangegeven dat ook een aantal andere factoren een impact op het risicogedrag kunnen hebben. Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van natuurlijke chemische reacties die door de blootstelling aan bepaalde situaties worden veroorzaakt en die mogelijk de weerstand tegen bepaalde initiatieven kunnen afbouwen.

Uit het onderzoek van Renato Frey kan worden afgeleid dat onder meer rokers ook sneller geneigd zouden zijn om ander risicogedrag te vertonen. “Voorkeuren voor risico’s vormen een cruciaal onderdeel van het menselijk gedrag,” benadrukken de wetenschappers. “Deze keuzes kunnen ook op langere tijd consequenties hebben en in een aantal gevallen zelfs tragische en levensveranderende gevolgen hebben. Er is dan ook sprake van een sleutelelement van het menselijk gedrag. Risicogedrag is niet louter het gevolg van een plotse impuls die door externe stimulansen, de context of de omgeving wordt gecreëerd. Net zoals intelligentie is risicogedrag daardoor een fundamenteel onderdeel van de persoonlijkheid.”

Daardoor kan volgens de onderzoekers worden bekeken of de vaststellingen kunnen helpen om therapieën te ontwikkelen om personen met een grote risicogevoeligheid te behandelen en potentiële gevaren voor de toekomst af te wentelen.

Lees Verder

13:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag |  Facebook |

27-05-17

Oudere volwassenen nemen grootste risico’s

In tegenstelling tot wat algemeen wordt verondersteld, blijken ouderen meer risicovolle beslissingen te nemen dan jonge volwassenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Max Planck Institute for Human Development in Berlijn. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers vooral worden gekoppeld aan het feit dat ouderen in het algemeen meer van positieve gevoelens blijk geven, waarbij ze ook geneigd zouden zijn zich tegenover risico’s optimistischer op te stellen. Bovendien zouden ouderen door het vooruitzicht op een potentieel verlies minder worden afgeschrikt dan jongere volwassenen.

“Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat ouderen zich vaak het best in hun vel voelen en zich dan ook positief opstellen,” benadrukt onderzoekersleider Thorsten Pachur, professor psychologie aan het Max Planck Institute. “De oudere respondenten toonden dan ook meer positieve en minder negatieve emoties dan hun jongere collega’s. In een dergelijk optimistische stelling is men ook sneller geneigd om bij beslissingen een positieve uitkomst te verwachten. Daaruit volgt ook een bereidheid om grotere risico’s te nemen. Bovendien wordt evenveel waarde gehecht aan potentiële winst en dreigend verlies, terwijl jongeren vooral zijn toegespitst op het vermijden van verlies.”

“Tegelijkertijd moest worden vastgesteld dat de ouderen vaak ook minder goede beslissingen nemen dan jongeren,” betogen de onderzoekers. “De oudere deelnemers aan het onderzoek bleken bij de selectie van financiële beslissingen minder geneigd een keuze te maken voor de optie die objectief de beste resultaten zou bieden. Dat moet wellicht worden toegeschreven aan het feit dat ouderen minder goed in staat zijn om informatie en problemen snel te verwerken en op te lossen.” De resultaten tonen volgens de wetenschappers echter ook dat bij keuzes zowel emotie als ratio een functie hebben. Emoties zullen volgens hen het risiconiveau bepalen, terwijl de ratio helpt objectief de beste keuze te maken.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag |  Facebook |

03-09-16

Wolven nemen bij keuzes meer risico’s dan honden

Wolven nemen bij keuzes opvallende meer risico’s dan honden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Veterinary University in Wenen en het Wolf Science Centre in Ernstbrunn. Het verschil heeft in belangrijke mate met de relatie van de hond met de mens. Vastgesteld werd dat honden een grotere voorkeur toonden voor een constante voedselbevoorrading. Wolven bleken daarentegen sneller bereid te zijn om de kiezen voor een alternatief, waarbij ze mogelijk uitzicht kregen op een extra versnapering, maar daarmee ook het risico liepen in het geheel niets te krijgen. Opgemerkt wordt dat de risicovolle oplossing bij de wolven een score van 80 procent haalde, maar bij honden daalt dat cijfer tot 58 procent.

“Er kon worden vastgesteld dat wolven vaker bereid zijn dan honden om voor een risicovolle optie te kiezen,” zegt onderzoeksleider Sarah Marshall-Pescini, biologe aan het Messerli Research Institute aan het Veterinary Institute. “Het verschil, dat lijkt aangeboren te zijn, is consistent met de hypothese dat het risicogedrag een evolutie kent. Daarbij wordt opgemerkt dat honden een voorzichtiger temperament hebben aangenomen sinds ze de evolutie hebben gekend van hun levensstijl als jager naar hun huidige bestaan als aaseter sinds ze tussen tweeëndertigduizend en achttienduizend jaar voor het eerst door de mens werden gedomesticeerd.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat onzekere voedselbronnen in het algemeen risicogedrag stimuleren. “Chimpansees, die voor hun voeding vooral op zoek gaan naar fruit, vertonen een groter risicogedrag dan bonobo’s, die vooral beroep doen op zaden, bloemen en bladeren die op het terrein worden gevonden en een grotere garantie op bevoorrading leveren,” wordt er aangevoerd. “Wilde wolven maken jacht op grote hoefdieren, wat een riskante strategie is, aangezien de inspanningen kunnen mislukken en de prooi zelf bijzonder gevaarlijk kan zijn. Honden doen daarentegen vaak beroep op menselijke overschotten, waardoor ze op een rijke en onbeperkte bron kunnen terugvallen.”

“Honden hoeven bij de zoektocht naar geld niet langer risico te nemen,” benadrukt Marshall-Pescini. “Dat heeft hen stilaan aangeleerd een voorkeur voor veiligheid te tonen.”

Lees Verder

08:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag |  Facebook |

18-03-14

Risicogedrag gaat in tegen fundamentele economische nood

Wanneer de marktomstandigheden gunstig zijn, hebben investeerders de neiging om grotere risico’s te nemen, terwijl men zich in een moeilijker omgeving voorzichtiger opstelt. Dit betekent echter dan een terughoudend gedrag domineert in periodes waarin de economie de grootste nood heeft aan risico-bereidheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cambridge University en de Queensland University. De onderzoekers stelden vast dat de toenemende stress tijdens crisisperiodes leidt tot een risico-mijdend gedrag. Algemeen wordt nochtans verondersteld dat risico-gedrag een stabiele eigenschap vertegenwoordigt.

Lees Verder

15:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag |  Facebook |

27-02-14

Risicogedrag vooral te wijten aan gebrekkig controle-systeem

Risicogedrag is niet te wijten aan een overactief behoefte-systeem in de hersenen, maar wel aan een gebrek aan activiteit van het zelfcontrole-centrum. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas. De onderzoekers stellen dat de resultaten van de studie implicaties hebben voor de benadering van mentale aandoeningen en verslaving door gezondheidsexperts en voor het beleid binnen het legale systeem rond recidivisme bij criminele feiten. Er moet volgens de wetenschappers wel verder worden onderzocht op welke manier externe factoren, zoals omgevingsdruk of een gebrek aan slaap, de werking kan het zelfcontrole-centrum kan beïnvloeden.

Lees Verder

09:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag |  Facebook |

13-01-14

Mannen gaan sneller op verkenning uit dan vrouwen

Mannen vertonen een risicovoller gedrag dan hun vrouwelijke soortgenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Swansea University bij een kolonie van achtenveertig stekelbaarzen. De onderzoekers zeggen dat het fenomeen kan worden verklaard door het feite dat mannen minder hebben te verliezen dan vrouwen. De wetenschappers stelden vast dat mannen in een nieuwe omgeving veel sneller op onderzoek uitgaan, maar daarbij ook een groter risico lopen om het slachtoffer te worden van predatoren of vissers. De onderzoekers stellen dat de studie bevestigt dat populaties niet als één geheel mogen worden beschouwd, maar grondig verschillende persoonlijkheden omvatten.

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag |  Facebook |

07-09-13

Foto’s op sociale netwerken kunnen aanzetten tot risicogedrag

Foto’s van vrienden op sociale netwerken hebben een belangrijke impact op tieners. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California naar het gedrag van ruim vijftienhonderd Amerikaanse scholieren. De onderzoekers stelden vast dat foto’s over gebruik van tabak en alcohol de kans vergroten dat ook de vrienden van de gebruiker sneller geneigd zullen zijn om zelf te roken of te drinken. De onderzoekers stelden vast dat de omvang van het online sociale netwerk van een gebruiker geen impact heeft op het risicogedrag van de vriendenkring, maar de blootstelling aan beelden over roken en drinken blijkt wel een stimulans te vormen.

“Ongeveer 34 procent van de jongeren blijken minstens één vriend te hebben die online over feestgedrag praat,” merkt onderzoeksleider Thomas Valente, professor preventieve geneeskunde aan de Keck School of Medicine aan de University of Southern California, op. “Daarnaast bleek 20 procent van de jongeren vrienden te hebben die foto’s van feesten en alcoholgebruik online plaatsen. Vooral jongeren die persoonlijk nog geen alcohol of tabak hebben gebruikt, blijken gevoelig te zijn voor de invloed van het online gedrag van de vriendenkring. Dat is niet belangrijk, aangezien 95 procent van de Amerikaanse tieners dagelijks van het internet gebruik maakt, waarbij 80 procent actief is op sociale netwerken.”

“Het gevaar voor een negatieve invloed van de kennissenkring neemt door het internet toe, want het individu kan online een heel diverse groep vrienden hebben,” merkt professor Valente op. Volgens een aantal waarnemers zouden sociale media door hun grote populariteit een eigen waardenbasis creëren en dus het immiteren van online gedrag stimuleren. De onderzoekers zeggen wel dat de studie tot een aantal verrassende vaststellingen heeft geleid. Onder meer bleek dat tieners, ondanks de constante aanwezigheid van het internet en sociale media, nog steeds in eerste instantie beïnvloed worden door hun persoonlijke contacten met vrienden.

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, risicogedrag |  Facebook |