23-10-17

Risicogedrag is een fundamentele karaktereigenschap

Ook risicogedrag is een fundamentele karaktereigenschap. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Basel in Zwitserland op basis van een aantal psychologische tests bij vijftienhonderd vrijwilligers. Volgens de onderzoekers is risicogedrag als onderdeel van het karakter even belangrijk als onder meer intelligentie. Uit de tests is naar eigen zeggen gebleken dat risicogedrag voor 61 procent kan worden bepaald door aangeboren of aangeleerde karaktereigenschappen. Op die manier kan volgens de onderzoekers analoog met de intelligentie-quotiënt dan ook een risico-quotiënt worden samengesteld.

“Het is niet echt duidelijk waarom aan een individu een bepaalde score zou moeten worden toegewezen,” erkent onderzoeksleider Renato Frey, professor psychologie aan de Universität Basel. “Mogelijk moet een verband worden gelegd met een genetische aanleg of met vaardigheden om de gevolgen van potentiële risicogedrag in te schatten.” Er wordt echter aangegeven dat ook een aantal andere factoren een impact op het risicogedrag kunnen hebben. Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van natuurlijke chemische reacties die door de blootstelling aan bepaalde situaties worden veroorzaakt en die mogelijk de weerstand tegen bepaalde initiatieven kunnen afbouwen.

Uit het onderzoek van Renato Frey kan worden afgeleid dat onder meer rokers ook sneller geneigd zouden zijn om ander risicogedrag te vertonen. “Voorkeuren voor risico’s vormen een cruciaal onderdeel van het menselijk gedrag,” benadrukken de wetenschappers. “Deze keuzes kunnen ook op langere tijd consequenties hebben en in een aantal gevallen zelfs tragische en levensveranderende gevolgen hebben. Er is dan ook sprake van een sleutelelement van het menselijk gedrag. Risicogedrag is niet louter het gevolg van een plotse impuls die door externe stimulansen, de context of de omgeving wordt gecreëerd. Net zoals intelligentie is risicogedrag daardoor een fundamenteel onderdeel van de persoonlijkheid.”

Daardoor kan volgens de onderzoekers worden bekeken of de vaststellingen kunnen helpen om therapieën te ontwikkelen om personen met een grote risicogevoeligheid te behandelen en potentiële gevaren voor de toekomst af te wentelen.

Lees Verder

13:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag |  Facebook |

27-05-17

Oudere volwassenen nemen grootste risico’s

In tegenstelling tot wat algemeen wordt verondersteld, blijken ouderen meer risicovolle beslissingen te nemen dan jonge volwassenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Max Planck Institute for Human Development in Berlijn. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers vooral worden gekoppeld aan het feit dat ouderen in het algemeen meer van positieve gevoelens blijk geven, waarbij ze ook geneigd zouden zijn zich tegenover risico’s optimistischer op te stellen. Bovendien zouden ouderen door het vooruitzicht op een potentieel verlies minder worden afgeschrikt dan jongere volwassenen.

“Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat ouderen zich vaak het best in hun vel voelen en zich dan ook positief opstellen,” benadrukt onderzoekersleider Thorsten Pachur, professor psychologie aan het Max Planck Institute. “De oudere respondenten toonden dan ook meer positieve en minder negatieve emoties dan hun jongere collega’s. In een dergelijk optimistische stelling is men ook sneller geneigd om bij beslissingen een positieve uitkomst te verwachten. Daaruit volgt ook een bereidheid om grotere risico’s te nemen. Bovendien wordt evenveel waarde gehecht aan potentiële winst en dreigend verlies, terwijl jongeren vooral zijn toegespitst op het vermijden van verlies.”

“Tegelijkertijd moest worden vastgesteld dat de ouderen vaak ook minder goede beslissingen nemen dan jongeren,” betogen de onderzoekers. “De oudere deelnemers aan het onderzoek bleken bij de selectie van financiële beslissingen minder geneigd een keuze te maken voor de optie die objectief de beste resultaten zou bieden. Dat moet wellicht worden toegeschreven aan het feit dat ouderen minder goed in staat zijn om informatie en problemen snel te verwerken en op te lossen.” De resultaten tonen volgens de wetenschappers echter ook dat bij keuzes zowel emotie als ratio een functie hebben. Emoties zullen volgens hen het risiconiveau bepalen, terwijl de ratio helpt objectief de beste keuze te maken.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag |  Facebook |

03-09-16

Wolven nemen bij keuzes meer risico’s dan honden

Wolven nemen bij keuzes opvallende meer risico’s dan honden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Veterinary University in Wenen en het Wolf Science Centre in Ernstbrunn. Het verschil heeft in belangrijke mate met de relatie van de hond met de mens. Vastgesteld werd dat honden een grotere voorkeur toonden voor een constante voedselbevoorrading. Wolven bleken daarentegen sneller bereid te zijn om de kiezen voor een alternatief, waarbij ze mogelijk uitzicht kregen op een extra versnapering, maar daarmee ook het risico liepen in het geheel niets te krijgen. Opgemerkt wordt dat de risicovolle oplossing bij de wolven een score van 80 procent haalde, maar bij honden daalt dat cijfer tot 58 procent.

“Er kon worden vastgesteld dat wolven vaker bereid zijn dan honden om voor een risicovolle optie te kiezen,” zegt onderzoeksleider Sarah Marshall-Pescini, biologe aan het Messerli Research Institute aan het Veterinary Institute. “Het verschil, dat lijkt aangeboren te zijn, is consistent met de hypothese dat het risicogedrag een evolutie kent. Daarbij wordt opgemerkt dat honden een voorzichtiger temperament hebben aangenomen sinds ze de evolutie hebben gekend van hun levensstijl als jager naar hun huidige bestaan als aaseter sinds ze tussen tweeëndertigduizend en achttienduizend jaar voor het eerst door de mens werden gedomesticeerd.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat onzekere voedselbronnen in het algemeen risicogedrag stimuleren. “Chimpansees, die voor hun voeding vooral op zoek gaan naar fruit, vertonen een groter risicogedrag dan bonobo’s, die vooral beroep doen op zaden, bloemen en bladeren die op het terrein worden gevonden en een grotere garantie op bevoorrading leveren,” wordt er aangevoerd. “Wilde wolven maken jacht op grote hoefdieren, wat een riskante strategie is, aangezien de inspanningen kunnen mislukken en de prooi zelf bijzonder gevaarlijk kan zijn. Honden doen daarentegen vaak beroep op menselijke overschotten, waardoor ze op een rijke en onbeperkte bron kunnen terugvallen.”

“Honden hoeven bij de zoektocht naar geld niet langer risico te nemen,” benadrukt Marshall-Pescini. “Dat heeft hen stilaan aangeleerd een voorkeur voor veiligheid te tonen.”

Lees Verder

08:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag |  Facebook |

18-03-14

Risicogedrag gaat in tegen fundamentele economische nood

Wanneer de marktomstandigheden gunstig zijn, hebben investeerders de neiging om grotere risico’s te nemen, terwijl men zich in een moeilijker omgeving voorzichtiger opstelt. Dit betekent echter dan een terughoudend gedrag domineert in periodes waarin de economie de grootste nood heeft aan risico-bereidheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cambridge University en de Queensland University. De onderzoekers stelden vast dat de toenemende stress tijdens crisisperiodes leidt tot een risico-mijdend gedrag. Algemeen wordt nochtans verondersteld dat risico-gedrag een stabiele eigenschap vertegenwoordigt.

Lees Verder

15:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag |  Facebook |

27-02-14

Risicogedrag vooral te wijten aan gebrekkig controle-systeem

Risicogedrag is niet te wijten aan een overactief behoefte-systeem in de hersenen, maar wel aan een gebrek aan activiteit van het zelfcontrole-centrum. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas. De onderzoekers stellen dat de resultaten van de studie implicaties hebben voor de benadering van mentale aandoeningen en verslaving door gezondheidsexperts en voor het beleid binnen het legale systeem rond recidivisme bij criminele feiten. Er moet volgens de wetenschappers wel verder worden onderzocht op welke manier externe factoren, zoals omgevingsdruk of een gebrek aan slaap, de werking kan het zelfcontrole-centrum kan beïnvloeden.

Lees Verder

09:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag |  Facebook |

13-01-14

Mannen gaan sneller op verkenning uit dan vrouwen

Mannen vertonen een risicovoller gedrag dan hun vrouwelijke soortgenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Swansea University bij een kolonie van achtenveertig stekelbaarzen. De onderzoekers zeggen dat het fenomeen kan worden verklaard door het feite dat mannen minder hebben te verliezen dan vrouwen. De wetenschappers stelden vast dat mannen in een nieuwe omgeving veel sneller op onderzoek uitgaan, maar daarbij ook een groter risico lopen om het slachtoffer te worden van predatoren of vissers. De onderzoekers stellen dat de studie bevestigt dat populaties niet als één geheel mogen worden beschouwd, maar grondig verschillende persoonlijkheden omvatten.

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag |  Facebook |

07-09-13

Foto’s op sociale netwerken kunnen aanzetten tot risicogedrag

Foto’s van vrienden op sociale netwerken hebben een belangrijke impact op tieners. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California naar het gedrag van ruim vijftienhonderd Amerikaanse scholieren. De onderzoekers stelden vast dat foto’s over gebruik van tabak en alcohol de kans vergroten dat ook de vrienden van de gebruiker sneller geneigd zullen zijn om zelf te roken of te drinken. De onderzoekers stelden vast dat de omvang van het online sociale netwerk van een gebruiker geen impact heeft op het risicogedrag van de vriendenkring, maar de blootstelling aan beelden over roken en drinken blijkt wel een stimulans te vormen.

“Ongeveer 34 procent van de jongeren blijken minstens één vriend te hebben die online over feestgedrag praat,” merkt onderzoeksleider Thomas Valente, professor preventieve geneeskunde aan de Keck School of Medicine aan de University of Southern California, op. “Daarnaast bleek 20 procent van de jongeren vrienden te hebben die foto’s van feesten en alcoholgebruik online plaatsen. Vooral jongeren die persoonlijk nog geen alcohol of tabak hebben gebruikt, blijken gevoelig te zijn voor de invloed van het online gedrag van de vriendenkring. Dat is niet belangrijk, aangezien 95 procent van de Amerikaanse tieners dagelijks van het internet gebruik maakt, waarbij 80 procent actief is op sociale netwerken.”

“Het gevaar voor een negatieve invloed van de kennissenkring neemt door het internet toe, want het individu kan online een heel diverse groep vrienden hebben,” merkt professor Valente op. Volgens een aantal waarnemers zouden sociale media door hun grote populariteit een eigen waardenbasis creëren en dus het immiteren van online gedrag stimuleren. De onderzoekers zeggen wel dat de studie tot een aantal verrassende vaststellingen heeft geleid. Onder meer bleek dat tieners, ondanks de constante aanwezigheid van het internet en sociale media, nog steeds in eerste instantie beïnvloed worden door hun persoonlijke contacten met vrienden.

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, risicogedrag |  Facebook |

16-08-13

Risicogedrag kan ook bijdragen tot menselijke ontwikkeling

Risicogedrag kan niet louter worden verklaard door een zoektocht naar sensatie. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Bangor University. De Britse onderzoekers stellen dat er uiteenlopende motieven kunnen worden gevonden om het risico-gedrag te verklaren. Er wordt echter ook opgemerkt dat bepaalde vormen van risico-gedrag, zoals onder meer de vroege poolexpedities, een belangrijke bijdrage hebben geleverd tot de menselijke ontwikkeling en mogelijk een noodzakelijk onderdeel vormen van het menselijk handelen. De wetenschappers zien in de resultaten van de studie ook mogelijkheden voor aanpak van onder meer jeugdcriminaliteit.

“Risicovol gedag is decennia lang steevast gecatalogeerd als louter sensatiezucht,” merkt onderzoeksleider Tim Woodman, professor psychologie aan de School of Sport, Health & Exercise Sciences van de Bangor University, op. “Die eenzijdige benadering houdt echter geen rekening met de verschillende motivaties die individuen kunnen aanzetten om zich tot risicogedrag - dat kan variëren van skydiving tot druggebruik of gevaarlijk rijgedrag - te laten aanzetten. Bergbeklimmen of een poolexpeditie hebben niet dezelfde motivatie als skydiving. Die expedities gaan immers gepaard met minitieuze planning en lange periodes van monotoon en hard werk en leiden dan ook niet tot een onmiddellijke gratificatie of beloning.”

“Risicovolle activiteiten zoals expedities hebben een belangrijke bijdrage geleverd tot de uitbouw van de menselijke samenleving,” voert professor Woodman aan. “Risicogedrag mag dan ook niet eenzijdig negatief worden benaderd, maar moet worden bestempeld als een menselijke behoefte. De wereld is geëvolueerd omdat individuen of groepen bereid bleken om risico’s te nemen. Skydivers genieten de onmiddellijke beloning van de sensaties die tijdens de activiteit worden ervaren. Bergbeklimmers leren daarentegen uit de ervaring, die ook naar het dagelijkse leven wordt meegenomen. Bergbeklimmers leren het probleem te bestuderen en vervolgens te overwinnen.”

“De activiteit verplicht bergbeklimmers om hun emoties in een gevaarlijk en stresserende omgeving te controleren,” aldus nog Tim Woodman. “Dat is een constructief proces. Opmerkelijk is dat deze mensen in hun dagelijkse emotionele leven veel minder controle blijken te ervaren dan in de risicovolle bergomgeving. Bovendien blijkt deze groep een hogere verwachting te hebben van het leven. Alleen de strijd met de fysieke grenzen bezorgt bergbeklimmers de emotionele ervaring die ze verwachten. Deze gevoelens helpen hen controle te vinden over andere aspecten van het leven. Door de hoge verwachtingen van het leven worden deze individuen naar grote prestaties gestuwd.”

De resultaten van het onderzoek kunnen volgens Woodman mogelijk ook op andere situaties van toepassing zijn. “Individuen met gelijkaardige emotionele behoeftes zouden mogelijk een emotionele uitweg kunnen vinden in anti-sociaal risicogedrag, zoals criminaliteit, gevaarlijk rijgedrag of druggebruik,” voert de wetenschapper aan. “Die emotionele behoeftes zouden echter mogelijk beter kunnen worden ingevuld door een engagement in constructievere risico-activiteiten. Er zou dan ook noeten onderzocht worden op welke manier de tendens van negatief risicogedrag in een positieve richting zou kunnen worden afgeleid.”

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag |  Facebook |

27-07-13

Risicogedrag en pikante maaltijden gaan vaak samen

Een aantal elementen van de persoonlijkheid hebben ook een impact op de culinaire voorkeuren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University bij bijna tweehonderd Amerikaanse consumenten tussen achttien en vijfenveertig jaar. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat een persoonlijkheid die gericht is op nieuwe ervaringen en risico’s ook de grootste appreciatie laat optekenen voor capsaicine, het actieve bestanddeel van chili-pepers. Risico-nemers zouden door de pikante voeding de adrenaline-opstoot ervaren die ze nodig hebben om zich goed te kunnen voelen.

Onderzoeksleider Nadia Byrnes stelde vast dat risicomijdende respondenten te kennen gaven minder van de maaltijd te genieten naarmate de aanwezigheid van capsaicine in het menu werd opgedreven. Proefpersonen die een hoge score haalden op het gebied van risicogedrag, bleken daarentegen ook een grote waardering voor het gerecht te blijven behouden wanneer de portie capsaicine werd opgedreven. Personen die zich in de middengroep bevonden, bleken van de maaltijd minder te genieten naarmate het niveau capsaicine werd opgedreven, maar bleken niet dezelfde afkeer te vertonen als de risicomijdende groep.

“Theoretisch is er een duidelijk verband tussen het pikante gehalte van een maaltijd en de waardering bij de consument,” merkt Nadia Byrnes op. “Naarmate een bestanddeel van de voeding een grotere irriterende werking heeft, zou de appreciatie voor de maaltijd moeten dalen. Dat blijkt echter niet altijd het geval te zijn. Biologisch creëert pikante voeding in de mond een sensatie die door het brein als vuur wordt geïnterpreteerd. Wanneer het lichaam zich echter realiseert dat er geen echt gevaar bestaat, evolueert het gevoel tot een sensatie die vergeleken kan worden met het gokken of een rit op een spectaculaire attractie.” (MH)

Lees Verder

13:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag, voeding |  Facebook |

18-02-13

Conservatieven en progressieven maken anders gebruik van hersenen

Conservatieven en progressieven maken op een andere manier gebruik van hun hersenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter bij Amerikaanse democratische en republikeinse kiezers. Opgemerkt wordt dat de democratische kiezers bij risicovolle beslissingen meer gebruik maakten van hersengebieden die geassocieerd zijn met sociaal besef en zelfbewustzijn. Bij republikeinse kiezers bleek op dat ogenblik echter vooral een activering van het gebied dat verbonden is met het fight-or-flight keuzesysteem. Dat geeft volgens de wetenschappers aan dat progressieven en conservatieven afwijkende cognitieve processen vertonen bij het denken aan risico’s.

Lees Verder

09:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, hersenen, risicogedrag |  Facebook |

23-12-12

Risicogedrag duidelijk zichtbaar in menselijke hersenen

Personen die geneigd zijn om grotere risico's te nemen, focussen hun gedrag meer op winst en verlies en hebben duidelijk de neiging om hun strategie bij te sturen nadat men geconfronteerd werd met negatieve ervaringen. Daarentegen blijken personen met risico-aversie de consequenties van het probleem te overschatten en blijken ook moeilijk een onderscheid te kunnen maken tussen verschillende risico-niveaus. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Bonn. De onderzoekers stelden vast dat risico-aversie gekoppeld kan worden aan een hogere activiteit in de ventral striatum en insular cortex, twee gebieden in de menselijke hersenen. De ventral striatum reageert op winstkansen en de inschatting van de uitkomst van een gok. De insular cortex is vooral gevoelig voor risico's die met bepaalde situaties zijn gemoeid. In een volgende stap willen de wetenschappers de impact van deze resultaten op economische situaties, zoals de aandelenmarkt, uittesten.

Lees Verder

11:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, risicogedrag |  Facebook |

06-01-09

Meerderheid tieners meldt risicogedrag op netwerkprofiel

istock-social-networkMeer dan de helft van alle tieners maakt op sociale netwerksites zoals MySpace gewag van risicogedrag, zoals druggebruik en seks. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse Childrens Research Institute. De onderzoekers stellen dat deze jongeren duidelijk niet beseffen hoe publiek hun online ontboezemingen zijn en welke risico's ze daarmee lopen. De onderzoekers stellen dat informatie over hun seksuele gedragingen tieners het risico doet lopen om benaderd te worden door seksuele predatoren. Bovendien wordt er op gewezen dat ook scholen en werkgevers deze profielen kunnen lezen. Maar deze sociale netwerksites bieden volgens de onderzoekers anderzijds ook nieuwe manieren aan om probleemtieners te identificeren en helpen.

"Uit het onderzoek is gebleken dat de meerderheid van tieners met een MySpace-profiel risicogedrag uiten op een openbare manier die toegankelijk is voor een groot publiek," stelt onderzoeksleider Dimitri Christakis, geneesheer bij het Childrens Research Institute, tegenover het persbureau Reuters. "Het onderzoek bracht aan het licht dat 54 procent van de vrij toegankelijke profielen van tieners informatie bieden over risicogedrag. Daarvan gaat het in 41 procent om verdovende middelen, in 24 procent over seksuele gedragingen en in 14 procent over geweld. Vele tieners zijn zich er zich blijkbaar niet van bewust hoe publiekelijk en permanent online informatie kan zijn, terwijl ouders blijkbaar niet weten waar hun kinderen mee bezig zijn. Er is niemand die corrigerend optreedt.

Als onderdeel van een bijkomend onderzoek werd aan een groep profielen met een meervoudig risicogedrag een bericht gestuurd met een waarschuwing over de risico's van het bekendmaken van persoonlijke gegevens op het internet. In de boodschap was ook een link vermeld naar een website met informatie over tests op seksueel overdraagbare ziektes. "Drie maanden na deze boodschap had een grote groep jongeren uitlatingen over hun risicogedrag uit hun profiel weggehaald en zijn veiligheidsmaatregelen verhoogd," merkt Dimitri Christakis nog op. "Sociale netwerksites bieden de mogelijkheid om miljoenen risicotieners te bereiken en te proberen om hun gedrag te veranderen of tenminste te beletten dat ze dat gedrag aan de hele wereld bekendmaken."

De e-mail was het meest efficiënt voor meldingen over seksuele gedragingen. Daar bleek 13,7 procent van alle bestemmelingen zijn profiel opgekuist te hebben, tegenover slechts 5,3 procent in de groep die geen e-mail had vervangen.

14:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, sociale netwerken, risicogedrag |  Facebook |