24-02-17

Intelligentie heeft ook impact op drinken en roken

Tieners met een hoger intelligentieniveau blijken minder te roken dan leeftijdsgenoten die over minder cognitieve capaciteiten beschikken. Maar anderzijds gaat verstandelijke begaafdheid gepaard met een grotere interesse in alcohol en cannabis. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van het University College London bij zesduizend Engelse jongeren die tussen een leeftijd van elf tot twintig jaar werden gevolgd. De onderzoekers merken echter vooral op dat deze trends zich ook in de volwassenheid blijken door te trekken. Dat lijkt in te druisen tegen de perceptie dat academisch talent gepaard gaat met een grotere neiging om gedurende een korte periode met allerlei producten en situaties te experimenteren.

“Vele tieners roken, drinken of gebruiken cannabis en er zijn aanwijzingen dat dit gedrag kan leiden tot een groter risico op onmiddellijke en toekomstige gezondheidsproblemen,” betogen de onderzoekers James Williams en Gareth Hagger-Johnson, psychologen aan het University College London. Tijdens de vroege tienerjaren bleken de intelligentste jongeren minder snel geneigd zijn te roken dan minder begaafde leeftijdgenoten. Anderzijds bleek bij de intelligente jongeren vaker de consumptie van alcohol genoteerd te moeten worden, terwijl ook een groter gebruik van cannabis diende te worden geregistreerd.

Tijdens de latere tienerjarigen lag de geregelde alcoholconsumptie in de meest intelligente groep twee keer hoger dan bij de cognitief minder begaafde leeftijdgenoten. “Een gelijkaardig verband, maar minder uitgesproken, kon worden vastgesteld wanneer gemiddelde begaafdheid en lagere capaciteiten worden vergeleken,” benadrukken de onderzoekers. “Anderzijds kon worden vastgesteld dat academische begaafdheid kon worden geassocieerd met een lager risico op excessief drankgedrag. Ook cannabis werd in de intelligentste groepen door 50 procent meer gebruikt dan in de lagere verstandelijke categorieën. Een gelijkaardig fenomeen kon worden vastgesteld tussen middelmatige en lagere capaciteiten.

Er kunnen volgens de onderzoekers verschillende hypotheses voor de verschillen naar voor worden geschoven. “Onder meer kan gewag gemaakt worden van een verband tussen hogere verstandelijke capaciteiten en de openheid voor experimenten,” benadrukken de onderzoekers. “Bovendien kan worden gesuggereerd dat de intelligentste jongeren meestal ook uit welvarende gezinnen afkomstig zijn, waardoor ze meer financiële mogelijkheden hebben om alcohol of cannabis te kopen.”

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drinken, roken |  Facebook |

31-01-17

Roken elimineert 2 procent van wereldwijde economie

Roken veroorzaakt wereldwijd een economische kost van bijna 1.500 miljard dollar per jaar. Rokers zouden bijna 6 procent van het totale budget van de wereldwijde gezondheidszorg verbruiken. Bovendien zou hun gedrag bijna 2 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product opslorpen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de World Health Organization (WHO) en de American Cancer Society in meer dan honderdvijftig landen, gebaseerd op cijfers van vijf jaar geleden. De onderzoekers merken daarbij op dat nagenoeg 40 procent van de kosten door ontwikkelingslanden moeten worden gedragen.

Uit het onderzoek, dat ongeveer 97 procent van alle rokers in de wereld zou omvatten, bleek dat de gewoonte op één jaar tijd tot 2,1 miljoen overlijdens heeft geleid. Daarmee heeft het roken een aandeel van 12 procent van alle overlijdens in de leeftijdsgroep tussen dertig en zeventig jaar. Het grootste aantal doden werd geteld op de Europese en Amerikaanse continenten en omvatten ook 1,4 miljoen slachtoffers bij de werknemers. Er wordt daarbij ook gewag gemaakt van een verlies van 26,8 miljoen werkjaren. Daarbij gingen 18 miljoen werkjaren verloren wegens overlijdens. Het saldo wordt toegeschreven aan ziekte en invaliditeit.

De gezondheidszorg moest volgens de onderzoekers daarbij een bedrag van 422 miljard dollar investeren om de kosten van het rookgedrag op te vangen. Daarmee vertegenwoordigt roken bijna 6 procent van de wereldwijde bestedingen aan gezondheidszorg. In Oost-Europa loopt dat aandeel zelfs op tot 10 procent. De totale economische kost van het roken moet volgens de onderzoekers worden geraamd op 1.436 miljard dollar. Dat komt overeen met een aandeel van 1,8 procent in het wereldwijde bruto binnenlandse product, maar er kunnen volgens de onderzoekers belangrijke regionale verschillen worden opgetekend.

In Canada en de Verenigde Staten is er sprake van een aandeel van 3 procent, tegenover 2,5 procent in West-Europa en 3,6 procent in Oost-Europa. Bijna 40 procent van de wereldwijd economische kost wordt veroorzaakt in landen met een laag en matig inkomen. Brazilië, Rusland, India en China komen samen aan een aandeel van 25 procent.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roken |  Facebook |

16-04-13

Publiek heeft geen enkel vertrouwen in tabaksindustrie

De tabaksindustrie presenteert geen geloofwaardige en onafhankelijke argumenten om het rookgedrag te ontmoedigen. Dat zegt 65 procent van de respondenten in een onderzoek van de Britse organisatie Cancer Research. Er wordt aan toegevoegd dat 62 procent van de ondervraagden ook geneigd zou zijn om minder geloof te hechten aan de argumenten van organisaties die zich inspannen om het roken te bestrijden, indien men wist dat de betrokken initiatieven financieel door de tabaksindustrie zouden zijn gesteund.

Slechts 23 procent van de ondervraagden was van mening dat de overheid moet rekening houden met de aanbevelingen die door de tabaksindustrie naar voor worden geschoven. Bovendien zegt slechts 7 procent dat de overheid rekening zou moeten houden met de aanbevelingen van groepen die door de tabaksindustrie worden ondersteund. Opgemerkt wordt dat vooral zou moeten worden geluisterd naar professionele medische organisaties en verenigingen die zich bezighouden met de strijd tegen de tabaksconsumptie.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 85 procent van de ondervraagden zich schaart achter initiatieven van de overheid om ervoor te zorgen dat jongeren niet met roken starten. "De tabaksindustrie heeft jarenlang het verband tussen roken en longkanker ontkend en het is dan ook geen verrassing dat het publiek geen vertrouwen heeft in de sector," merkt Sarah Woolnough, informatie-directeur bij Cancer Research, op. "Hun verleden verbiedt de tabaksbedrijven deel uit te maken van een beleid dat het roken moet bestrijden."

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, roken, gezondheid |  Facebook |

28-02-12

Rookverbod heeft ook impact op tabaksconsumptie thuis

Door de rookverboden in cafés, restaurants en op het werk zijn veel mensen ook thuis minder gaan roken. Dat blijkt uit een studie in vier Europese landen door het Center for Tobacco Control in Heidelberg. De onderzoekers merken op dat de invoering van het rookverbod in Duitsland 38 procent van de rokers ook heeft aangezet om thuis geen sigaret meer op te steken. Ook in Nederland (28 procent), Ierland (25 procent) en Frankrijk (17 procent) werd een gelijkaardig fenomeen vastgesteld.

"Het rookverbod in de horeca en op de werkvloer blijkt de consument niet aangezet te hebben om thuis hun schade in te halen, zoals vaak werd gevreesd," merkt onderzoeksleider Ute Mons, directeur van het Duitse Cancer Research Institute, op. "De resultaten van het onderzoek lijken aan te tonen dat de rookverboden de rokers stimuleren ook thuis een verbod in te stellen." De cijfers van de vier landen werden vergeleken met Groot-Brittannië, waar geen algemeen rookverbod werd ingesteld en het aantal thuisrokers niet daalde.

Volgens de World Health Organization (WHO) zijn er vorig jaar wereldwijd nagenoeg 6 miljoen mensen gestorven aan de gevolgen van het roken. Eén tiende van de slachtoffers zou vallen bij de passieve rokers. De organisatie zegt te vrezen dat er tegen het einde van het volgend decennium jaarlijks ongeveer 8 miljoen mensen zullen sterven aan de gevolgen van het roken. De onderzoekers merken op dat ook voor het rookverbod de meeste consumenten thuis al een gedeeltelijk rookverbod hadden ingevoerd, hoewel er belangrijke verschillen werden opgetekend tussen de onderscheiden landen.

16:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, roken |  Facebook |

15-01-12

Zuid-Koreaanse actievoerders wil sigarettenindustrie illegaal laten verklaren

In Zuid-Korea heeft een groep consumenten aan het grondwettelijk hof gevraagd om de verkoop van sigaretten in het land te verbieden. Negen burgers, waaronder een gewezen directeur van het Zuid-Koreaanse National Medical Center, heeft aan de rechters gevraagd om de tabakswetgeving te herzien. Die wet pleegt volgens hen een inbreuk op het recht van de burger op gezondheid en geluk. Het was echter nog niet onmiddellijk duidelijk of de vraag ontvankelijk zou worden verklaard.

 

"De schadelijkheid van het roken is wetenschappelijk bewezen, maar toch laat de Zuid-Koreaanse overheid toe dat sigaretten worden geproduceerd, verkocht en ingevoerd in plaats van oplossingen te zoeken om de openbare volksgezondheid te beschermen," merken de actievoerders op. "De Zuid-Koreaanse grondwet garandeert het recht op gezondheid." Er wordt aan toegevoegd dat sigaretten even verslavend zijn als opium en ook op die manier zou moeten worden behandeld.

 

Volgens een woordvoerder van het grondwettelijk hof is de petitie een wereldprimeur. "In Zuid-Korea hebben actievoerders eerder al compensaties van de sigarettenproducenten geëist voor het beschadigen van de gezondheid van de bevolking," merkt het persbureau AFP op. "Ongeveer 40 procent van de Zuid-Koreaanse bevolking rookt. In de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ligt het gemiddelde op 27,3 procent."

 

 

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuid-korea, mensenrechten, gezondheid, roken |  Facebook |

03-11-11

Amerikaans rokersniveau onder de grens van 20 procent

Het voorbije jaar is het rokersniveau in de Verenigde Staten teruggevallen tot 19,3 procent van de Amerikaanse bevolking, tegenover 20,6 procent het jaar voordien. Dat betekent dat het aantal rokers met drie miljoen eenheden is gedaald tegenover het midden van het voorbije decennium, toen een niveau van 20,9 procent werd opgetekend. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. Bovendien is het gebruik ook bij de rokers volgens het rapport gevoelig teruggevallen.

"Tot het midden van het voorbije decennium werd gedurende veertig jaar een constante terugval in het aantal rokers opgetekend," voert Thomas Frieden, directeur van het Centers for Disease Control, aan. "Toen viel die daling echter plotseling stil. Sindsdien heeft die trend zich weer hersteld, maar wel aan een trager niveau dan in het verleden." Er wordt wel opgemerkt dat er vooral een daling werd opgetekend bij consumenten die minstens anderhalf pak sigaretten per dag rookten. Bij gebruikers van minder dan een half pak werd daarentegen een stijging vastgesteld.

De onderzoekers merken op dat nog steeds 45 miljoen Amerikanen geregeld een sigaret roken. Er wordt aan toegevoegd dat roken de Amerikaanse economie ongeveer 193 miljard dollar per jaar kost aan directe medische uitgaven en verloren productiviteit. In het rapport wordt opgemerkt dat het Midwesten de grootste concentratie aan rokers kent (21,8 procent), gevolgd door de zuidelijke staten (21 procent). Nog aangevoerd wordt dat een rookverbod, hogere prijzen en agressieve mediacampagnes efficiënte instrumenten zijn in de strijd tegen het tabaksgebruik.

21:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roken, sigaret |  Facebook |

30-09-11

Opleidingsniveau belangrijk in het rookgedrag

Bouwvakkers, mijnwerkers en werknemers uit de voedingsservices zijn de meest verstokte rokers. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Office on Smoking and Health van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. De onderzoekers stellen echter dat de resultaten mogelijk niet zozeer te maken hebben met het beroep zelf, maar wel met het lage opleidingsniveau dat de meeste werknemers in die sectoren hebben genoten.

De hogere rookniveaus in de betrokken sectoren worden gelinkt met een jongere leeftijd, een lagere opleiding en een lager inkomensniveau. "Bovendien werkt in een aantal van de betrokken sectoren een groter aantal medewerkers in open lucht, waar niet dezelfde wettelijke beperkingen op het rookgedrag gelden," voert Tim McAfee, directeur van het Office on Smoking and Health, op. Uit het onderzoek blijkt dat 19,6 procent van de Amerikaanse arbeidsbevolking roker is.

In de mijnsector, bouwindustrie en voedingsservices ligt het aandeel van de rokers echter op 30 procent. Het laagste cijfer werd opgetekend bij leerkrachten en bibliothecarissen, waar minder dan 9 procent roker is. De onderzoekers merken op dat rokende bouwvakkers een belangrijk gezondheidsrisico lopen, vooral wanneer ze ook worden blootgesteld aan asbest. De combinatie zou het risico op longkanker gevoelig verhogen. In de mijnsector lopen rokers volgens de onderzoekers bij het ontsteken van een sigaret ook methaangas te laten ontploffen.

Sinds de tweede helft van de jaren zeventig zouden vier grote mijnexplosies in de Verenigde Staten veroorzaakt zijn door rokende werknemers. In totaal kwamen bij de explosies vierentwintig mensen om het leven.

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, roken |  Facebook |

23-10-10

Wetenschappers roepen op tot rookvrije flatgebouwen

Bewoners van appartementsgebouwen lopen een groter risico op passief roken. Dat is de conclusie van de onderzoek van het Roswell Park Cancer Institute in de Amerikaanse stad Buffalo. Uit het onderzoek zou gebleken zijn dat de rook van de appartementen van rokers tot de gangen en de appartementen van niet-rokers kan doordringen. Het niveau van dit passief roken hangt volgens de onderzoekers af van een aantal factoren, zoals ventilatie en de afstand tussen de appartementen. De wetenschappers merken op dat rookvrije appartementsgebouwen de beste manier is om de bewoners te beschermen tegen de risico's van het passief roken.

16:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: appartement, gezondheid, roken |  Facebook |

19-08-10

China boekt weinig succes in strijd tegen roken

De Chinese regering boekt niet veel succes met haar strijd tegen het roken. Dat is de conclusie van een rapport van het Chinese Center for Disease Control. Opgemerkt wordt dat er de voorbije acht jaar nagenoeg geen vorderingen zijn geboekt en het aantal Chinese rokers nauwelijks is gedaald. Op dit ogenblik zouden er in China nog altijd 301 miljoen rokers zijn. Bovendien zegt 72,4 procent van de niet-rokers blootgesteld te worden aan het rookgedrag van anderen. China heeft weliswaar gezegd openbare gebouwen, werkruimtes en het openbaar vervoer rookvrij te maken, maar 63 procent van de ondervraagden zegt op die plaatsen de dertig dagen voordien nog iemand te hebben zien roken.

"Er is geen substantiële verbetering gerealiseerd in het rookgedrag of blootstelling aan passief roken," aldus Yang Gonghuan, vice-directeur van het Chinese Center for Disease Control. "Gevreesd moet dan ook worden dat ziektes en overlijdens die met het roken verband houden, de volgende dertig jaar onverminderd zal blijven toenemen. Dat zal een bijzonder zware druk leggen op de maatschappij en een hindernis vormen voor de vooruitgang van de openbare gezondheid." Volgens de onderzoekers is het roken bij Chinese volwassenen de voorbije acht jaar lichtjes is gedaald tot 28,1 procent. In het rapport wordt opgemerkt dat het Chinese anti-tabaksbeleid moet worden versterkt.

Het beperkte succes is volgens de onderzoekers vooral te wijten aan de lage prijzen voor sigaretten, weinig efficiënte gezondheidswaarschuwingen op sigarettenverpakkingen en een gebrek aan informatie over de risico's van het tabaksgebruik. Bij Chinese mannen zou 53 procent roker zijn. China consumeert meer dan 37 procent van de wereldwijde sigaretten-productie. Dat kost volgens de Tobacco Atlas elk jaar aan het land 5 miljard dollar aan gezondheidsuitgaven, werkverlet, verlaagde arbeidsproductiviteit, gemiste belastingsinkomsten en vroegtijdige overlijdens. Opgemerkt dat andere Aziatische landen wel resultaten boeken. In Japan is het roken onder mannen op een kwarteeuw met tot 40 procent gehalveerd.

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, gezondheid, roken |  Facebook |

20-07-10

Zonder extra actie neemt rookgedrag niet verder af

Reclamepunten op de winkelvloer vormen een belangrijke oorzaak van het roken bij tieners en zouden moeten worden verboden. Dat zeggen onderzoekers van de Medical School aan de Amerikaanse Stanford University. Lisa Henriksen, onderzoeker aan het Stanford Prvention Research Center, benadrukt dat dit soort tabaksreclames in retailzaken en benzinestations bijzonder efficiënt zijn in hun impact op tieners en doet de kansen gevoelig stijgen dat jongeren beginnen te roken. Uit een onderzoek bij tieners tussen elf en veertien jaar bleek dat jongeren die geregeld winkels met dergelijke reclamepunten bezoeken, minstens twee keer zo snel geneigd waren om het roken uit te proberen dan leeftijdsgenoten die deze retaillocaties minder frequent bezoeken.


"De tabaksindustrie argumenteert dat de reclame erop is gericht om consumenten aan te zetten van sigarettenmerk te veranderen, maar het onderzoek toont aan dat de campagnes tieners aanzet om met roken te beginnen," voert Henriksen aan. De reclamepunten op retaillocaties vertegenwoordigden volgens de onderzoekers vier jaar geleden 90 procent van het totale Amerikaanse marketingbudget van de tabaksindustrie. Dat totale bedrag bedroeg dat jaar 12,5 miljard dollar. Henriksen zegt zelf verrast te zijn door het gigantische aantal impressies van sigarettenmerken - sigarettenreclames, displays en gemerkte objecten zoals uurwerken, vuilnisemmers en onderleggers - in retailzaken in de omgeving van Amerikaanse scholen. De blootstelling aan de marketing is volgens haar dan ook onvermijdelijk. Het is volgens haar onmogelijk deze reclames te missen.


Lisa Henriksen merkt op dat de daling van het aantal rokende tieners de voorbije jaren is afgezwakt. Daarbij wordt opgemerkt dat dertien jaar geleden nog 36,4 procent van de Amerikaanse universiteitsstudenten rookten, maar dat was zes jaar later gedaald tot 21,9 procent. Tot vorig jaar was er echter nog maar een verdere daling tot 19,5 procent. "De grote daling in het roken is daadwerkelijk aan het vertragen," voert de onderzoekster aan. "Zonder verdere acties te ondernemen moet er ook niet verwacht worden dat er nog meer vooruitgang geboekt zal worden. Een nieuwe regelgeving voor de retailmarketing zou dan ook ideaal zijn om aan verdere rookpreventie te doen."

08:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roken, reclame, gezondheid |  Facebook |

08-12-09

Films met rookscènes taboe voor jongeren

Rokende filmsterren zetten jongere bioskoopbezoekers nog altijd aan om zelf naar sigaretten te grijpen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Anderson Cancer Center van de University of Texas bij Mexicaans-Amerikaanse jongeren. De onderzoekers stellen dat bij het begin van hun onderzoek 10 procent van de jongeren van elf tot dertien jaar met sigaretten hadden geëxperimenteerd. Vier jaar later was dat opgelopen tot 17 jaar. Hoe meer rookscènes de jongeren op die periode in de bioscoop hadden gezien, hoe meer ze geneigd waren om met sigaretten te experimenteren. De onderzoekers stellen dat bioscoopfilms met rookscènes een speciale rating zouden moeten krijgen en dat regeringen een strikte reglementering zouden hanteren om jongeren de toegang te ontzeggen tot bioscoopfilms waarin rookscènes voorkomen. Ook wordt opgemerkt dat ouders een limiet zouden moeten stellen op het aantal films dat hun kinderen per week mogen bekijken en daarbij ervoor zorgen dat er geen films worden geselecteerd waarin gerookt wordt.

12:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, film, roken |  Facebook |

07-08-09

Iraakse kabinet overweegt invoeren van rookverbod

Het Iraakse kabinet bereidt een wet voor waardoor het in de toekomst verboden wordt om in openbare gebouwen te roken. Er zou ook een verbod komen op tabaksreclame. Dat is door een woordvoerder van de Iraakse regering bevestigd. Indien de wet door het Iraakse parlement wordt goedgekeurd, zal het verboden worden om in regeringsgebouwen en openbare plaatsen te roken. Ook in theaters, clubs, kantoren en in het openbaar vervoer zou het roken worden verboden. Roken is in Irak een wijdverspreid verbruik. Het is nog onduidelijk of het rookverbod ook zou gelden voor cafés, bars en restaurants. Volgens criciti wordt de Iraakse regering met dringender items geconfronteerd dan het rookprobleem.

Uit cijfers van de World Health Organization (WHO) blijkt dat meer dan 41 procent van de Iraakse mannen rookt. Ook 7 procent van de vrouwelijke bevolking is roker. Een woordvoerder van de Iraakse regering dat de nieuwe wet tegen het roken de bevolking moet beschermen tegen risico's van het rookgedrag op sociaal en economisch vlak en op het gebied van gezondheid en milieu. Volgens de nieuwe wetgeving zou ook de verkoop van sigaretten aan jongeren beneden de achttien jaar verboden wordt. Een overtreding zou de dader een boete kunnen opleveren van 5 miljoen Iraakse dinar. Dat komt overeen met een bedrag van 4.300 dollar. De wet zou na het zomerreces aan het parlement worden voorgelegd.

Er is echter heel wat kritiek op de plannen van de Iraakse regering. "Een rookverbod kan moeilijk een prioriteit genoemd worden," aldus vele Irakezen. "Er zijn andere problemen die voor de Iraakse bevolking een veel grotere prioriteit hebben." Er wordt aan toegevoegd dat Irakezen met heel wat problemen worden geconfronteerd en om daaraan te ontsnappen naar een sigaret grijpen. Slechts weinig landen in de regio, zoals Israël en Jordanië, hebben een aantal maatregelen genomen tegen het roken. In Irak zijn echter nog een aantal drastische ingrepen op komt. De regering zou onder meer plannen hebben om een grotere controle in te voeren op het internet en satelliettelevisie, zodat pornografie efficiënter zou bestreden kunnen worden. Ook zijn er plannen om strenger op te treden tegen de alcoholverkoop.

12:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, irak, roken |  Facebook |

15-06-09

Verenigde Staten op weg naar strengere tabakswet

marlboroDe Amerikaanse Senaat heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat het roken moet ontmoedigen. Indien het voorstel ook in het Huis van Afgevaardigden wordt goedgekeurd, zullen er maximum nicotineniveau's kunnen opgelegd worden aan sigarettenproducenten en zal de reclame voor tabaksproducten gevoelig worden gelimiteerd. De goedkeuring in de Amerikaanse Senaat wordt door voorstanders van anti-rookmaatregelen verwelkomd als een grote overwinning tegenover de tabaksindustrie, die volgens hen jarenlang met succes een striktere wetgeving heeft weten te blokkeren. Ongeveer 20 procent van alle Amerikanen rookt en jaarlijks zouden in de Verenigde Staten 440.000 mensen sterven aan de gevolgen van het roken.

"Volgens de Amerikaanse president Barack Obama zal de nieuwe wetgeving aan de Food & Drug Administration de macht geven om de noodzakelijke stappen te nemen om de schadelijke effecten van het roken te reduceren," aldus de Amerikaanse krant The Washington Post. Een goedkeuring van de wet zou de nicotinegehaltes kunnen beperken, maar niet volledig uitsluiten. Daarnaast zou ook de aantrekkelijkheid van het roken bij jongeren worden tegengegaan door het gebruik van aroma's en de marketing in media die zich richten op jongeren te beperken en de voorwaarden voor de verkoop aan jeugdigen te verstrengen. Bovendien zouden tabaksproducenten een voorafgaande toelating moeten krijgen van de Food & Drug Administration om nieuwe producten te lanceren.

Verder zou elke verwijzing naar light sigaretten, die zouden kunnen laten veronderstellen dat deze producten een kleiner gezondheidsrisico inhouden, verboden worden. Op de tabaksproducten zouden bovendien nieuwe gezondheidswaarschuwingen moeten komen. "Elke dag steken 3.500 Amerikaanse kinderen voor het eerst een sigaret op," aldus de democratische senator Dick Durbin, één van de grootste voorstanders van de nieuwe wetgeving. Volgens Nancy Pelosi, voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, zou het perfect mogelijk zijn dat ook haar collega's zich volledig achter het nieuwe voorstel zouden scharen. Het wetsvoorstel zou dan binnen de kortste keren ter ondertekening naar de Amerikaanse president kunnen gaan.

Opvallend is dat tabaksproducent Philip Morris zich eveneens achter het wetsvoorstel heeft geschaard. Rivalen stellen echter dat Philip Morris, Amerikaans marktleider, daarmee zijn marktaandeel wil beschermen. De wet wordt door analisten bestempeld als een echte mijlpaal in de geschiedenis van het roken sinds artsen in 1964 op het gevaar van roken wezen.

16:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roken, tabak, verenigde staten |  Facebook |

24-01-09

Indiasche rechter heft rookverbod in films op

NO SMOKINGEen Indiase rechter heeft een verbod op het vertonen van rook-scènes in bioskoopfilms opgeheven. De Indiase regering voerde het verbod bijna vier jaar geleden in, maar filmmakers veroordeelden de nieuwe wet als een absurde inbreuk op de vrijheid van artistieke expressie. De filmmakers zeggen dat films een verkeerd doelwit vormden voor overheidsinspanningen om het roken te ontmoedigen. Rechter Sanjay Kishan Kaul van het Indiasche Hooggerechtshof in Delhi heeft nu ook gezegd dat het verbod ingaat tegen het fundamentele recht van filmmakers op vrijheid van meningsuiting en artistieke expressie. De rechter benadrukte dat filmregisseurs bij het maken van creatieve kunst niet steeds geconfronteerd mogen worden met bemoeizieke autoriteiten die over hun schouder meekijken.

De Indiase regering benadrukte dat elk jaar 800.000 Indiërs sterven aan de gevolgen van rook-gerelateerde aandoeningen. Er werd aan toegevoegd dat het van makers van bioskoopfilms en televisieprogramma's verkeerd was om de slechte rookgewoonte te idealiseren. De Indiase regering besliste tevens dat oude films - ook van buitenlandse origines - van een waarschuwingsbericht moesten voorzien worden wanneer een rookscènes in werden vertoond. Bovendien moesten alle logo's van tabaksproducten worden gemaskeerd of uit de films gesneden worden. Datzelfde jaar besliste de Indiasche regering dat tabaksfabrikanten de gehaltes van teer en nicotine moesten vermelden op de verpakking van hun producten. Sinds 2004 mag er op openbare plekken in India niet meer gerookt worden. De tabaksindustrie mag ook geen reclame of sponsoring meer voeren.

Bollywood-regisseur Mahesh Bhatt legde zich echter niet neer tegen de beslissing van de Indiase regering en besliste om naar de rechtbank te stappen om het verbod te laten opheffen. "Mahesh Bhatt zei te begrijpen dat er een verbod werd ingesteld op tabaksreclame, maar voegde er aan toe dat een volledig verbod op alles wat met roken te maken had, belachelijk was," aldus BBC News. "Bhatt noemde het filmverbod een grap die te ver gegaan was. Volgens Bhatt moest de Indiase regering zijn inspanningen richten op de bron van het probleem en de sigarettenproducenten aanpakken." De World Health Organisation (WHO) voerde echter aan dat het verbod zou helpen om het aantal Indiase tabaksdoden te verminden, aangezien het vertonen van rokende filmsterren een invloed had op jongeren, aangezien die zich met hun vedetten zouden vereenzelvigen.

16:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, roken, india, bioskoop |  Facebook |

04-01-09

Nederlander wil zuiniger gaan leven

euroDe meerderheid van de Nederlandse consumenten wil dit jaar zuiniger gaan leven. Daarmee is de grotere spaarzaamheid één van de belangrijkste voornemens die de Nederlander met nieuwjaar heeft gemaakt. Dat blijkt uit een enquête van het ING Economisch Bureau. Liefst zes op tien Nederlanders zegt dit jaar zuiniger te willen leven. Daarnaast zegt 54 procent van plan te zijn om meer te sparen. De onderzoekers stellen dat het begrijpelijk is dat de consumenten spaarzamer worden. Door de ineenstorting van de aandelenkoersen werden de financiële vermogens immers aangetast. Bovendien vrezen de consumenten dat de recessie de kans op werkloosheid groter maakt, zodat ze voorzichtiger worden.

"Een derde van de Nederlanders wil dit jaar besparen door minder uit te geven aan goede doelen," voert het Algemeen Dagblad aan. "Een even groot aantal zegt dit jaar minder vaak in de auto te zullen stappen. Tweederde zegt dit jaar zeker niet meer of langer op reis te zullen gaan dan vorig jaar. Veertig procent zegt te jaar te willen stoppen met roken." Dit laatste is volgens de onderzoekers de meest efficiënte manier om te besparen. Dat zou immers tot duizend euro per jaar kunnen opleveren. Zware rokers zouden zelfs een maandsalaris kunnen besparen door de sigaret opzij te laten. Besparen op het gebruik van de auto zou 120 euro per jaar opleveren.

Gezondheid is voor de Nederlander toch nog belangrijker dan zijn financiën. Afvallen is immers het meest genoemde voornemen waarvan in de enquête gewag werd gemaakt. Ook meer lichaamsbeweging behoort tot de gezondheidsplannen die de Nederlander zich maakt. Daarnaast willen vele Nederlanders zich ook minder druk maken en opkomen voor zichzelf. Vrouwen maken zich meer goede voornemens dan mannen. Ook ouderen maken zich minder goede voornemens dan jongeren. Eén op vijf Nederlanders wil dit jaar ook van baan veranderen. Dat zou hen gemiddeld ongeveer 250 euro per maand kunnen opleveren. Een extra jaar studeren zou 7,5 procent meer loon opleveren.

10:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, roken, consument, besparing |  Facebook |

28-12-08

Tabaksindustrie infiltreerde Aziatisch wetenschappelijk onderzoek

morrisDe westerse tabaksindustrie heeft in een aantal Aziatische landen geprobeerd om het anti-rookbeleid van de overheid te ondermijnen. Dat blijkt uit rapporten van Amerikaanse, Australische en Britse onderzoekers over interne documenten van de tabaksproducenten British American Tobacco (BAT) en Philip Morris. De onderzoekers vonden aanwijzigingen dat BAT in China de oprichting van een gezondheidsstichting ondersteunde om de aandacht van de consument en de overheid af te leiden naar andere gezondheidsprioriteiten dan het roken. Philip Morris zou volgens de onderzoekers in Thailand met succes geprobeerd hebben om een infiltrant te plaatsen in een wetenschappelijk onderzoekscentrum.

"In China steunde het bedrijf British American Tobacco (BAT) de oprichting van de Peking Lever Stichting," aldus de Nederlandse krant NRC Handelsblad. "Die stichting vroeg aandacht voor de leverziekte hepatitis. Interne BAT-documenten beschrijven dat de steun bedoeld was om het Chinese ministerie van volksgezondheid andere gezondheidsprioriteiten te laten kiezen, zodat er minder inspanningen zouden gedaan worden om het roken tegen te gaan. De onderzoekers wijzen erop dat 1,5 procent van de Chinezen overlijdt aan leverziekten, terwijl roken verantwoordelijk is voor 7,9 procent van de totale sterfte. Het aantal Chinese rokers neemt bovendien toe. Inmiddels vormen Chinezen al één derde van de wereldwijde rokersbevolking."

Verder beschrijven Australische onderzoekers de groeiende invloed van Roger Walk in het Chulabhorn Research Institute in Bangkok. "Dat instituut heeft nauwe banden met de Wereldgezondheidsorganisatie en staat onder leiding van prinses Chulabhorn Mahidol, de dochter van de koning van Thailand. Roger Walk was echter in dienst van Philip Morris en verwierf in de jaren negentig langzaam een belangrijke positie binnen het instituut voor toxicologie en milieuhygiëne. Hij ontwikkelde cursussen en organiseerde symposia waar door de tabaksindustrie gesponsorde onderzoekers voordrachten hielden." Sigarettenfabrikanten proberen hun omzet op de Aziatische markt te verhogen, zodat ze de impact van de strengere wetgeving in de westerse wereld zouden kunnen opvangen.

"Deze taktieken vormen een onderdeel van een lange termijnstrategie van de wereldwijde tabaksindustrie," stipt Stanton Glanz, professor aan de University of California en gerenommeerd tegenstander van de sigarettenproducenten, aan. "De industrie heeft ook geprobeerd om het anti-rookbeleid van westerse landen te ondermijnen en wetenschappelijk onderzoek dat de gevaren van het roken aantoonde, tegen te gaan." In Cambodja zou de industrie geprobeerd hebben om een reclameverbod voor tabaksproducten tegen te gaan. In Thailand zou men er met succes in geslaagd zijn om een wet op een verplichte vermelding van ingrediënten op sigarettenverpakkingen te blokkeren.

De betrokken bedrijven hebben de nieuwe aantijgingen ontkend. Philip Morris zegt dat de bewuste documenten achterhaald zijn en dat de relatie met Roger Walk, die nu voor de Amerikaanse tak van het bedrijf werkt, nooit verborgen werd gehouden. Het Chulabhorn Research Institute zegt nooit op de hoogte te zijn geweest van de band tussen Walk en Phillip Morris. Na het inkijken van het rapport zegt de directie alle connecties met Walk te zullen verbreken, aangezien hij niet eerlijk is geweest door zijn band met de tabaksfabrikant te verzwijgen.

11:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, roken, tabak, philip morris, bat |  Facebook |

19-11-08

Crisis is goed voor tabaksproducenten

De stresserende omstandigheden van de economische crisis heeft een duidelijke impact op het rookgedrag. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het studiebureau Harris. Het rapport meldt dat meer dan driekwart van de Amerikaanse rokers zegt door de economische crisis een verhoogde stress te voelen en tweederde daarvan zegt dat deze stress een invloed heeft op zijn rookgedrag. Sommigen gaan meer sigaretten roken, terwijl anderen overschakelen naar een goedkoper merk. Ook zegt een aantal rokers zijn pogingen om te stoppen met roken uit te stellen.

Opvallend is dat 31 procent van de rokende vrouwen door de economische stress meer sigaretten is gaan roken, tegenover slechts 17 procent bij de mannen. Eveneens opvallend is het feit dat vooral rokers uit de lagere sociale klassen meer beginnen te roken. Daar geeft 38 procent toe meer te roken, tegenover 24 procent in de middenklasse en 13 in de hogere klasse. In de lagere sociale klasse heeft ook 20 procent zijn pogingen om te stoppen met roken opgegeven, tegenover 14 procent in de middenklasse en 6 procent in de hogere klasse.

Rokers uit de lagere sociale klasse proberen hun meerverbruik wel te compenseren door over te schakelen op een goedkoper merk (28 procent). In de middenklasse is dat 25 procent en in de hogere klasse 12 procent. Uit het onderzoek bleek ook nog dat 29 procent van de werkloze rokers meer sigaretten is beginnen te roken door de economische crisis. Bij actieve rokers is dat 17 procent. Ook blijkt dat de economische crisis 9 procent van de gestopte rokers opnieuw naar de sigaret heeft doen grijpen.

"Het is geen geheim dat stress een belangrijke factor is in het rookgedrag," aldus Cheryl G. Healton, chief executive van de American Legacy Foundation, de opdrachtgever van het onderzoek. "De economische situatie heeft bijna iedereen extra stress bezorgd. Wie net op dit moment probeerde te stoppen, kampt met een dubbel nadeel. Het is bijzonder moeilijk om te stoppen met roken, terwijl men zit te tobben over zijn arbeidsgaranties en de toekomst."

15:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, roken |  Facebook |

10-08-08

Rookverbod brengt veiligheid bedrijven in gevaar

Het rookverbod brengt de beveiliging en veiligheid van bedrijven in gevaar. Doordat werknemers noodgedwongen naar buiten moeten om een sigaretje te roken, verdwijnen er steeds vaker spullen van de werkvloer. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse beveiligingsonderzoeker Gerard Bongers. Medewerkers die zes of zeven keer per dag naar buiten lopen om te roken, vallen volgens hem immers nauwelijks nog te controleren op het meenemen van goederen uit het bedrijf.

"Voorheen volstond de controle bij vertrek na werktijd, maar nu er veel vaker heen en weer wordt gelopen, moeten bedrijven extra beveiligingspersoneel inhuren om bij de uitgangen het personeel goed te kunnen controleren," aldus Gerard Bongers in de Nederlandse krant De Telegraaf. "In de praktijk doen bedrijven dat niet, omdat ze met het inzetten van extra mensen op kosten worden gejaagd." Voor kleine gadget-artikelen of voorwerpen met een aanzienlijke waarde worden volgens Bongers vaak naar buiten gesmokkeld.

Vooral bij magazijnen en logistieke bedrijven kunnen de rookpauzes de ondernemer volgens de onderzoeker veel financiële schade berokkenen. Gerard Bongers moeten ondernemers er een beleid van maken om de rokers met steekproeven te controleren. "Daardoor verhoogt de pakkans en wordt diefstal ontmoedigd," stipt hij aan. "Bij de nooduitgangen kan een alarmsysteem geplaatst worden, zodat een werknemer meteen in de kijker staat als hij de nooddeur open doet om daar een sigaret te roken."

Verder wijst Bongers erop dat het rookverbod de veiligheid van bedrijven nog op andere vlakken in gevaar brengt. "Werknemers die buiten staan te roken, laten bij mooi weer de deur nogal eens openstaan," stipt hij aan. "Insluipers liggen daarbij op de loer. Als het slechter weer is, zoeken de rokers binnen hun heil, vaak op plaatsen binnen het gebouw waar omwille van brandgevaar officieel niet mag gerookt worden."

13:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roken, diefstal, veiligheid, rookverbod |  Facebook |

07-10-07

Ierland nog strenger tegen rokers

Ierland, dat de strengste antirookwetten van de Europese Unie kent, neemt nieuwe maatregelen om het rookgedrag verder terug te dringen. Ierse winkels mogen in de nabije toekomst sigaretten en andere tabakswaren niet meer openlijk in de schappen hebben en ook binnenreclame wordt verboden. Dat heeft Mary Harney, de Ierse minister van volksgezondheid, zopas bekend gemaakt.

Wanneer de nieuwe regelgeving precies wordt ingevoerd is onduidelijk. Mary Harney zei dat ze met de betrokken partijen om de tafel wil zitten om over de praktische gevolgen te praten. Maar ze liet er geen misverstand over bestaan dat de nieuwe regelgeving spoedig moet worden ingevoerd. Bovendien wil ze grotere controles om ervoor te zorgen dat de wetgeving ook daadwerkelijk wordt nageleefd.

In 2004 voerde Ierland als eerste land in de Europese Unie een totaal rookverbod in voor alle openbare ruimtes. Daarmee wou de overheid werknemers en niet-rokers beschermen tegen de gevaren van passief roken. Wie in een Ierse pub, restaurant of theater nog een sigaret opsteekt, kan een boete tot 3.000 euro krijgen, net als kroegbazen die niet toezien op het verbod. Bus, trein en vliegtuig waren al rookvrij.

11:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ierland, roken, gezondheid |  Facebook |

10-08-07

Rookverbod goed voor mobiele telefonie

Een rookverbod stimuleert het sms-verkeer. Dat blijkt uit Engelse cijfers van de mobiele operator Orange. In Groot-Brittannië is sinds 1 juli het verboden om in openbaar toegankelijke gebouwen, waaronder ook de pubs vallen, te roken. Tijdens de twee eerste weken na de ingang van het rookverbod steeg het aantal sms-berichten tot 519,5 miljoen. Dat is 7,5 miljoen meer dan de operator er voordien noteerde.

“Die stijging is onder meer te wijten aan mensen die voor een rookpauze naar buiten stappen,” aldus de Britse krant The Evening Standard. “Van die tijd maken ze gebruik om berichtjes te versturen naar vrienden en kennissen.” Maar ook stoppende rokers zouden berichtjes beginnen te versturen om hun aandacht af te leiden. Het fenomeen werd inmiddels al bekend als smexting, een combinatie van smoking en texting.

Het rookverbod blijkt nog een tweede neveneffect te hebben. Volgens een studie van het onderzoeksbureau Ipsos Mori wordt er in de Britse pubs meer gegeten dan voordien. Ruim 70 procent van de niet-rokers zouden volgens de onderzoekers geneigd zijn om in de pubs een maaltijd te nemen. Zelfs 18 procent van de rokers gaf aan door het rookverbod geneigd te zijn sneller in de pub een maaltijd te nemen.

15:42 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: telefonie, roken, rookverbod, voeding |  Facebook |

18-01-07

Sigarettenfabrikanten verhogen nicotinegehalte

Van 1998 tot 2005 is het nicotinegehalte in sigaretten toegenomen met elf procent. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Harvard School of Public Health. De onderzoekers stellen dat deze evolutie een tabak-pandemie veroorzaakt die het rokers moeilijker maakt om te stoppen. Ook het Massachusetts Department of Public Health was al tot de vaststelling gekomen dat het nicotinegehalte in sigaretten gestaag stijgt.

Volgens de Harvard-studie steeg het nicotinegehalte, ongeacht het merk, sinds 1998 met gemiddeld 1,6 procent per jaar. Massachusetts verplicht de tabaksbedrijven om jaarrapporten in te dienen over het nicotine-gehalte in hun tabaksproducten. Daarmee was het de eerste Amerikaanse staat die een dergelijke verplichting invoerde.

"Sigaretten zijn bijzonder fijn afgestemde drugproducten die de bedoeling hebben om een tabakspandemie te veroorzaken," aldus Howard Koh, decaan van de Harvard School of Public Health, tegenover het persbureau Reuters. "Om geinhaleerde nicotinegehalte te verhogen, hebben de fabrikanten hogere concentraties nicotine in hun tabak gestopt."

Bovendien blijken de fabrikanten de sigaretten op een andere manier ontworpen te hebben, zodat er meer trekjes gedaan worden aan de sigaret. "Dat alles resulteert in een product dat meer verslavend is geworden," aldus de onderzoekers. De fabrikanten stellen echter dat het nicotinegehalte in sigaretten van jaar tot jaar varieert, maar dat er van een constante stijging geen sprake kan zijn.

In 2005 is de verkoop van sigaretten in de Verenigde Staten met 4,2 procent gedaald tegenover het jaar voordien. Dat is de grootste achteruitgang sinds 1999. "Maar de resultaten van het onderzoek tonen aan dat de sector nog altijd probeert rokers verslaafd te maken," aldus de Harvard School of Public Health. "Men heeft helemaal niets gezegd over het verhoogde nicotinegehalte."

14:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabaksindustrie, gezondheid, roken |  Facebook |

29-11-06

Tabaksproducenten betalen Saoudische gezondheidskosten

De regering van Saoudi-Arabie wil de tabaksbedrijven over de hele wereld vervolgen, tenzij ze de totale kosten dragen van de behandeling van patienten die lijden aan ziektes die verband houden met roken. Het ministerie van gezondheid zegt al een aanbod voor een minnelijke schikking van de tabaksproducenten verworpen te hebben.

Saoudi-Arabie heeft niet bekend gemaakt hoeveel financiele compensaties het land wil voor de behandeling van rokende patienten. Volgens een aantal bronnen besteedt de Saoudische bevolking jaarlijks ruim 1,3 miljard dollar aan tabak en andere rookwaren, maar het koninkrijk probeert het rookgedrag van zijn onderdanen steeds meer te beperken.

Een koninklijke decreet heeft inmiddels een rookverbod ingevoerd in alle openbare gebouwen en is er ook een verbod op sigarettenreclame in de media en op televisie. Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie is één op tien Saoudi's roker, maar andere bronnen maken gewag van ongeveer één op drie. "Volgens de Anti-Smoking Society sterven elk jaar 22.000 Saoudi's aan het gevolgen van roken," aldus het persbureau Reuters.

Volgens de Arabische minister van gezondheid Hamad al-Manie moeten de tabaksbedrijven de patienten schadeloos stellen en ook de Saoudische overheid vergoeden voor de kosten van de behandeling. "Anders worden de rechtszaken doorgezet," benadrukte hij.

16:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: saoudi-arabie, tabak, roken |  Facebook |

19-07-06

Compleet rookverbod in Marriott-hotels

De Amerikaanse hotelketen Marriott International heeft bekend gemaakt dat al zijn vestigingen in de Verenigde Staten en Canada rookvrij worden. De regeling wordt van kracht in september. De hotelketen zegt dat in negentig procent van zijn hotelkamers al een rookverbod geldt. Bij de nieuwe maatregel zijn meer dan 2.300 hotel en nagenoeg 400.000 kamers betrokken.

Het rookverbod wordt door Marriott nu uitgebreid tot alle kamers, maar ook in de openbare ruimtes - lobby, restaurants, bars en vergaderruimtes - zal het roken in de toekomst niet meer toegelaten zijn. Gasten die in hun kamer toch op roken betrapt worden, riskeren te moeten opdraaien voor de reinigingskosten. Die zouden kunnen oplopen tot 200 of 300 dollar. Marriott heeft ongeveer 2.800 vestigingen in 68 verschillende landen. De keten omvat de merken Marriott, Ritz-Carlton, Renaissance, Courtyard, Residence Inn en Fairfield Inn.

Ook andere Amerikaanse hotelketens, zoals Westin Hotels & Resorts en Triangle Hotels, hebben eveneens al een rookverbod ingevoerd. Er wordt daarbij opgemerkt dat de consument niet meer zo tolerant is ten opzichte van het roken dan vroeger. Volgens sommigen weigeren vele klanten een overnachting wanneer ze bemerken dat er in de lobby van het hotel wordt gerookt. Volgens een woordvoerder van de Hilton-keten kost het ongeveer 1.440 euro om de rookgeur totaal uit een hotelkamer te verdrijven.

13:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: marriott, roken, rookverbod |  Facebook |