24-02-17

Intelligentie heeft ook impact op drinken en roken

Tieners met een hoger intelligentieniveau blijken minder te roken dan leeftijdsgenoten die over minder cognitieve capaciteiten beschikken. Maar anderzijds gaat verstandelijke begaafdheid gepaard met een grotere interesse in alcohol en cannabis. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van het University College London bij zesduizend Engelse jongeren die tussen een leeftijd van elf tot twintig jaar werden gevolgd. De onderzoekers merken echter vooral op dat deze trends zich ook in de volwassenheid blijken door te trekken. Dat lijkt in te druisen tegen de perceptie dat academisch talent gepaard gaat met een grotere neiging om gedurende een korte periode met allerlei producten en situaties te experimenteren.

“Vele tieners roken, drinken of gebruiken cannabis en er zijn aanwijzingen dat dit gedrag kan leiden tot een groter risico op onmiddellijke en toekomstige gezondheidsproblemen,” betogen de onderzoekers James Williams en Gareth Hagger-Johnson, psychologen aan het University College London. Tijdens de vroege tienerjaren bleken de intelligentste jongeren minder snel geneigd zijn te roken dan minder begaafde leeftijdgenoten. Anderzijds bleek bij de intelligente jongeren vaker de consumptie van alcohol genoteerd te moeten worden, terwijl ook een groter gebruik van cannabis diende te worden geregistreerd.

Tijdens de latere tienerjarigen lag de geregelde alcoholconsumptie in de meest intelligente groep twee keer hoger dan bij de cognitief minder begaafde leeftijdgenoten. “Een gelijkaardig verband, maar minder uitgesproken, kon worden vastgesteld wanneer gemiddelde begaafdheid en lagere capaciteiten worden vergeleken,” benadrukken de onderzoekers. “Anderzijds kon worden vastgesteld dat academische begaafdheid kon worden geassocieerd met een lager risico op excessief drankgedrag. Ook cannabis werd in de intelligentste groepen door 50 procent meer gebruikt dan in de lagere verstandelijke categorieën. Een gelijkaardig fenomeen kon worden vastgesteld tussen middelmatige en lagere capaciteiten.

Er kunnen volgens de onderzoekers verschillende hypotheses voor de verschillen naar voor worden geschoven. “Onder meer kan gewag gemaakt worden van een verband tussen hogere verstandelijke capaciteiten en de openheid voor experimenten,” benadrukken de onderzoekers. “Bovendien kan worden gesuggereerd dat de intelligentste jongeren meestal ook uit welvarende gezinnen afkomstig zijn, waardoor ze meer financiële mogelijkheden hebben om alcohol of cannabis te kopen.”

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drinken, roken |  Facebook |

31-01-17

Roken elimineert 2 procent van wereldwijde economie

Roken veroorzaakt wereldwijd een economische kost van bijna 1.500 miljard dollar per jaar. Rokers zouden bijna 6 procent van het totale budget van de wereldwijde gezondheidszorg verbruiken. Bovendien zou hun gedrag bijna 2 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product opslorpen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de World Health Organization (WHO) en de American Cancer Society in meer dan honderdvijftig landen, gebaseerd op cijfers van vijf jaar geleden. De onderzoekers merken daarbij op dat nagenoeg 40 procent van de kosten door ontwikkelingslanden moeten worden gedragen.

Uit het onderzoek, dat ongeveer 97 procent van alle rokers in de wereld zou omvatten, bleek dat de gewoonte op één jaar tijd tot 2,1 miljoen overlijdens heeft geleid. Daarmee heeft het roken een aandeel van 12 procent van alle overlijdens in de leeftijdsgroep tussen dertig en zeventig jaar. Het grootste aantal doden werd geteld op de Europese en Amerikaanse continenten en omvatten ook 1,4 miljoen slachtoffers bij de werknemers. Er wordt daarbij ook gewag gemaakt van een verlies van 26,8 miljoen werkjaren. Daarbij gingen 18 miljoen werkjaren verloren wegens overlijdens. Het saldo wordt toegeschreven aan ziekte en invaliditeit.

De gezondheidszorg moest volgens de onderzoekers daarbij een bedrag van 422 miljard dollar investeren om de kosten van het rookgedrag op te vangen. Daarmee vertegenwoordigt roken bijna 6 procent van de wereldwijde bestedingen aan gezondheidszorg. In Oost-Europa loopt dat aandeel zelfs op tot 10 procent. De totale economische kost van het roken moet volgens de onderzoekers worden geraamd op 1.436 miljard dollar. Dat komt overeen met een aandeel van 1,8 procent in het wereldwijde bruto binnenlandse product, maar er kunnen volgens de onderzoekers belangrijke regionale verschillen worden opgetekend.

In Canada en de Verenigde Staten is er sprake van een aandeel van 3 procent, tegenover 2,5 procent in West-Europa en 3,6 procent in Oost-Europa. Bijna 40 procent van de wereldwijd economische kost wordt veroorzaakt in landen met een laag en matig inkomen. Brazilië, Rusland, India en China komen samen aan een aandeel van 25 procent.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roken |  Facebook |

16-04-13

Publiek heeft geen enkel vertrouwen in tabaksindustrie

De tabaksindustrie presenteert geen geloofwaardige en onafhankelijke argumenten om het rookgedrag te ontmoedigen. Dat zegt 65 procent van de respondenten in een onderzoek van de Britse organisatie Cancer Research. Er wordt aan toegevoegd dat 62 procent van de ondervraagden ook geneigd zou zijn om minder geloof te hechten aan de argumenten van organisaties die zich inspannen om het roken te bestrijden, indien men wist dat de betrokken initiatieven financieel door de tabaksindustrie zouden zijn gesteund.

Slechts 23 procent van de ondervraagden was van mening dat de overheid moet rekening houden met de aanbevelingen die door de tabaksindustrie naar voor worden geschoven. Bovendien zegt slechts 7 procent dat de overheid rekening zou moeten houden met de aanbevelingen van groepen die door de tabaksindustrie worden ondersteund. Opgemerkt wordt dat vooral zou moeten worden geluisterd naar professionele medische organisaties en verenigingen die zich bezighouden met de strijd tegen de tabaksconsumptie.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 85 procent van de ondervraagden zich schaart achter initiatieven van de overheid om ervoor te zorgen dat jongeren niet met roken starten. "De tabaksindustrie heeft jarenlang het verband tussen roken en longkanker ontkend en het is dan ook geen verrassing dat het publiek geen vertrouwen heeft in de sector," merkt Sarah Woolnough, informatie-directeur bij Cancer Research, op. "Hun verleden verbiedt de tabaksbedrijven deel uit te maken van een beleid dat het roken moet bestrijden."

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, roken, gezondheid |  Facebook |

28-02-12

Rookverbod heeft ook impact op tabaksconsumptie thuis

Door de rookverboden in cafés, restaurants en op het werk zijn veel mensen ook thuis minder gaan roken. Dat blijkt uit een studie in vier Europese landen door het Center for Tobacco Control in Heidelberg. De onderzoekers merken op dat de invoering van het rookverbod in Duitsland 38 procent van de rokers ook heeft aangezet om thuis geen sigaret meer op te steken. Ook in Nederland (28 procent), Ierland (25 procent) en Frankrijk (17 procent) werd een gelijkaardig fenomeen vastgesteld.

"Het rookverbod in de horeca en op de werkvloer blijkt de consument niet aangezet te hebben om thuis hun schade in te halen, zoals vaak werd gevreesd," merkt onderzoeksleider Ute Mons, directeur van het Duitse Cancer Research Institute, op. "De resultaten van het onderzoek lijken aan te tonen dat de rookverboden de rokers stimuleren ook thuis een verbod in te stellen." De cijfers van de vier landen werden vergeleken met Groot-Brittannië, waar geen algemeen rookverbod werd ingesteld en het aantal thuisrokers niet daalde.

Volgens de World Health Organization (WHO) zijn er vorig jaar wereldwijd nagenoeg 6 miljoen mensen gestorven aan de gevolgen van het roken. Eén tiende van de slachtoffers zou vallen bij de passieve rokers. De organisatie zegt te vrezen dat er tegen het einde van het volgend decennium jaarlijks ongeveer 8 miljoen mensen zullen sterven aan de gevolgen van het roken. De onderzoekers merken op dat ook voor het rookverbod de meeste consumenten thuis al een gedeeltelijk rookverbod hadden ingevoerd, hoewel er belangrijke verschillen werden opgetekend tussen de onderscheiden landen.

16:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, roken |  Facebook |

15-01-12

Zuid-Koreaanse actievoerders wil sigarettenindustrie illegaal laten verklaren

In Zuid-Korea heeft een groep consumenten aan het grondwettelijk hof gevraagd om de verkoop van sigaretten in het land te verbieden. Negen burgers, waaronder een gewezen directeur van het Zuid-Koreaanse National Medical Center, heeft aan de rechters gevraagd om de tabakswetgeving te herzien. Die wet pleegt volgens hen een inbreuk op het recht van de burger op gezondheid en geluk. Het was echter nog niet onmiddellijk duidelijk of de vraag ontvankelijk zou worden verklaard.

 

"De schadelijkheid van het roken is wetenschappelijk bewezen, maar toch laat de Zuid-Koreaanse overheid toe dat sigaretten worden geproduceerd, verkocht en ingevoerd in plaats van oplossingen te zoeken om de openbare volksgezondheid te beschermen," merken de actievoerders op. "De Zuid-Koreaanse grondwet garandeert het recht op gezondheid." Er wordt aan toegevoegd dat sigaretten even verslavend zijn als opium en ook op die manier zou moeten worden behandeld.

 

Volgens een woordvoerder van het grondwettelijk hof is de petitie een wereldprimeur. "In Zuid-Korea hebben actievoerders eerder al compensaties van de sigarettenproducenten geëist voor het beschadigen van de gezondheid van de bevolking," merkt het persbureau AFP op. "Ongeveer 40 procent van de Zuid-Koreaanse bevolking rookt. In de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ligt het gemiddelde op 27,3 procent."

 

 

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuid-korea, mensenrechten, gezondheid, roken |  Facebook |

03-11-11

Amerikaans rokersniveau onder de grens van 20 procent

Het voorbije jaar is het rokersniveau in de Verenigde Staten teruggevallen tot 19,3 procent van de Amerikaanse bevolking, tegenover 20,6 procent het jaar voordien. Dat betekent dat het aantal rokers met drie miljoen eenheden is gedaald tegenover het midden van het voorbije decennium, toen een niveau van 20,9 procent werd opgetekend. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. Bovendien is het gebruik ook bij de rokers volgens het rapport gevoelig teruggevallen.

"Tot het midden van het voorbije decennium werd gedurende veertig jaar een constante terugval in het aantal rokers opgetekend," voert Thomas Frieden, directeur van het Centers for Disease Control, aan. "Toen viel die daling echter plotseling stil. Sindsdien heeft die trend zich weer hersteld, maar wel aan een trager niveau dan in het verleden." Er wordt wel opgemerkt dat er vooral een daling werd opgetekend bij consumenten die minstens anderhalf pak sigaretten per dag rookten. Bij gebruikers van minder dan een half pak werd daarentegen een stijging vastgesteld.

De onderzoekers merken op dat nog steeds 45 miljoen Amerikanen geregeld een sigaret roken. Er wordt aan toegevoegd dat roken de Amerikaanse economie ongeveer 193 miljard dollar per jaar kost aan directe medische uitgaven en verloren productiviteit. In het rapport wordt opgemerkt dat het Midwesten de grootste concentratie aan rokers kent (21,8 procent), gevolgd door de zuidelijke staten (21 procent). Nog aangevoerd wordt dat een rookverbod, hogere prijzen en agressieve mediacampagnes efficiënte instrumenten zijn in de strijd tegen het tabaksgebruik.

21:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roken, sigaret |  Facebook |

30-09-11

Opleidingsniveau belangrijk in het rookgedrag

Bouwvakkers, mijnwerkers en werknemers uit de voedingsservices zijn de meest verstokte rokers. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Office on Smoking and Health van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. De onderzoekers stellen echter dat de resultaten mogelijk niet zozeer te maken hebben met het beroep zelf, maar wel met het lage opleidingsniveau dat de meeste werknemers in die sectoren hebben genoten.

De hogere rookniveaus in de betrokken sectoren worden gelinkt met een jongere leeftijd, een lagere opleiding en een lager inkomensniveau. "Bovendien werkt in een aantal van de betrokken sectoren een groter aantal medewerkers in open lucht, waar niet dezelfde wettelijke beperkingen op het rookgedrag gelden," voert Tim McAfee, directeur van het Office on Smoking and Health, op. Uit het onderzoek blijkt dat 19,6 procent van de Amerikaanse arbeidsbevolking roker is.

In de mijnsector, bouwindustrie en voedingsservices ligt het aandeel van de rokers echter op 30 procent. Het laagste cijfer werd opgetekend bij leerkrachten en bibliothecarissen, waar minder dan 9 procent roker is. De onderzoekers merken op dat rokende bouwvakkers een belangrijk gezondheidsrisico lopen, vooral wanneer ze ook worden blootgesteld aan asbest. De combinatie zou het risico op longkanker gevoelig verhogen. In de mijnsector lopen rokers volgens de onderzoekers bij het ontsteken van een sigaret ook methaangas te laten ontploffen.

Sinds de tweede helft van de jaren zeventig zouden vier grote mijnexplosies in de Verenigde Staten veroorzaakt zijn door rokende werknemers. In totaal kwamen bij de explosies vierentwintig mensen om het leven.

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, roken |  Facebook |