18-07-14

Uitbetaling salaris stimuleert economische activiteit

Ten opzichte van andere dagen van de maand, kennen de bestedingen op de dag van de loonuitbateling een piek, die ook gedurende de volgende dagen blijft aanhouden. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers van de University of Michigan, de University of California en de Arizona State University. Het fenomeen heeft echter geen verband met potentiële problemen met het beheer van financiële middelen.

Lees Verder

18:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris |  Facebook |

16-07-14

Salaris is geen taboe meer in sollicitatie-gesprek

In het verleden was een vroegtijdige verwijzing naar salarisverwachtingen voor kandidaat-werknemers een reden om naast een aanwerving te grijpen, maar dat is niet langer het geval. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Robert Half International, waaruit blijkt dat 70 procent van de rekruterings-verantwoordelijken aangeeft bereid te zijn om bij het tweede interview over het loonniveau te onderhandelen.

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris, sollicitatie |  Facebook |

28-06-14

Loonsverhoging van ruim 8 procent voldoende om nieuwe baan te aanvaarden

Een loonsverhoging van 8,6 procent is wereldwijd voldoende om een werknemer aan te zetten naar een ander bedrijf over te stappen. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van de Corporate Executive Board (CEB) bij achttienduizend werknemers. Verder wordt opgemerkt dat ongeveer 20 procent van de arbeidspopulatie tot de actieve werkzoekenden mag worden gerekend.

Lees Verder

12:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris |  Facebook |

26-05-14

Mannelijke afgestudeerden in eerste instantie geïnteresseerd in salaris

Mannelijke afgestudeerden tonen bij hun intrede op de arbeidsmarkt een grotere interesse in hun salaris dan in het imago van de werkgever of de geboden carrièremogelijkheden. Vrouwen hechten daarentegen een groter belang aan ethiek en morele kwesties. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Trendence bij meer dan zevenentwintigduizend Britse studenten. De onderzoekers merken echter op dat er bij afgestudeerden niet alleen volgens het geslacht een andere visie en opstelling kan worden vastgesteld, maar kunnen er ook verschillen worden opgetekend tussen de diverse studierichtingen en onderwijsinstellingen.

De onderzoekers kwamen onder meer tot de vaststelling dat 39,7 procent van de mannelijke respondenten bereid zou zijn om voor een bedrijf met een bedenkelijk imago te werken indien ze voldoende zouden worden betaald. Bij hun vrouwelijke collega’s valt die bereidheid echter terug tot 20,4 procent. Ook bleek dat 63 procent van de vrouwelijke ondervraagden beklemtonen dat ethiek en moraliteit een belangrijke rol spelen bij hun keuze van werkgever. Slechts 51,2 procent van de mannen zou daarmee rekening houden. Bovendien gaf 70,8 procent van de vrouwelijke respondenten aan dat een bevredigende invulling van de carrière hoger moet worden ingeschat dan grote financiële verdiensten. Bij mannen daalt dat cijfer tot 57,1 procent.

“Het onderzoek toont duidelijk aan dat mannelijke en vrouwelijke afgestudeerden een andere visie hebben op de professionele carrière,” zegt Alexandra Kong, research-manager bij Trendence. De onderzoekers zeggen verder te hebben vastgesteld dat mannen en vrouwen met een diploma hoger onderwijs in nagenoeg alle sectoren een gelijke toegang tot tewerkstelling genieten, hoewel er in enkele traditionele carrières nog een aantal genderverschillen kunnen worden opgemerkt. Tegelijkertijd moeten werkgevers er volgens Alexandra Kong rekening mee houden dat hun jonge kandidaat-werknemers een bijzonder heterogene groep met uiteenlopende ambities en attitudes vertegenwoordigen.

Lees Verder

17:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris, afgestudeerden |  Facebook |

16-04-14

Zuid-Europese werknemers zijn vooral gericht op salaris

Europese werknemers laten afwijkende verwachtingen over hun carrière optekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij zevenduizend werknemers in elf Europese landen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat in het noorden van Europa vooral belang wordt gehecht aan de jobtevredenheid. In Zweden zet 70 procent van de ondervraagden jobtevredenheid op de eerste plaats, gevolgd door Noorwegen (69 procent), Finland (69 procent) en Denemarken. Daarentegen wordt in het latijnse gedeelte van Europa meer belang gehecht aan het salaris. In Frankrijk zegt 60 procent van de ondervraagden het salaris op de eerste plaats, gevolgd door Italië (57 procent) en Spanje (55 procent). http://yougov.co.uk/news/2014/04/14/why-do-we-work-employees-split-between-job-salary-/">Lees Verder

Lees Verder

14:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris |  Facebook |

10-04-14

Geheimhouding over salaris heeft alleen negatieve impact

Geheimhouding over het salaris heeft een negatieve impact op de productiviteit en dreigt toptalent gefrustreerd op zoek te doen gaan naar een andere betrekking. Dat blijkt uit experimenten van wetenschappers aan de University of Tel Aviv en de Cornell University met bijna driehonderd studenten die een bepaalde vergoeding kregen beloofd voor een deelname aan een computergame. De geheimhouding over de verloning verzwakt volgens het rapport de perceptie van medewerkers dat een verbetering van de prestaties zal gepaard gaan met een loonsverhoging. Ook werd vastgesteld dat goed presterende werknemers het meest gevoelig zijn voor het onbreken van een verband tussen prestatie en beloning.

“De resultaten van het onderzoek suggereren dat de geheimhouding over de verloning het bedrijf aan een groter risico op het verlies van toptalent blootstelt,” zeggen de Peter Bamberger en Elena Belogolovsky, professor human resources aan de universiteiten van respectievelijk Tel Aviv en Cornell. "Geheimhouding heeft een negatief effect op de prestaties van de werknemer, maar niet om voor de hand liggende redenen. Percepties over een gebrek aan vertrouwen en rechtvaardigheid kunnen daarvan weliswaar deel uitmaken, maar het onderzoek toonde aan dat het grootste deel van het effect kan worden verklaard door een uitholling van de verwachting dat een grotere inzet en betere prestaties ook tot een extra beloning zullen leiden.”

Uit eerder onderzoek bleek al dat de geheimhouding over de salarissen tot verkeerde inschattingen aanleiding geeft, waarbij de beloning van succesvolle collega’s wordt onderschat, terwijl de vergoeding van zwakke medewerkers wordt overschat. “Wanneer de kloof tussen goede en slechte performers zo beperkt blijkt, heeft de werknemer ook het gevoel dat een grotere inzet uiteindelijk niet de moeite waarde zal zijn,” voeren Bamberger en Belogolovsky aan. “De geheimhouding rond salarissen kan dan ook belangrijke negatieve gevolgen hebben, waarbij rekening moet worden gehouden met lagere prestatieniveaus en een groter personeelsverloop.”

“Bedrijven tonen zich vaak geen voorstander van een transparantie rond salarissen,” zegt Bamberger nog. “Men gaat er immers vanuit dat die transparantie de algemene efficiëntie van de organisatie zou kunnen uithollen. In werkelijkheid kan men zich op het gebied van transparantie weinig verloorloven. Het is echt onmogelijk om verdoken bonussen te betalen aan talentrijke medewerkers die ermee dreigen het bedrijf te verlaten. Voor dergelijke praktijken zal de onderneming vroeg of laat worden afgestraft.”

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris |  Facebook |

04-03-14

Hoger salaris leidt niet tot een groter personeelsbehoud

Landen met een hoger bruto binnenlands product worden ook met de grootste personeelsverloop geconfronteerd. Anderzijds blijken landen met de grootste loonstijgingen ook niet efficiënter in het tegengaan van het personeelsverloop. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van consulent Towers Watson. De resultaten van de studie moeten volgens de onderzoekers de werkgevers dan ook moeten aanzetten om bij hun strategie rond het behoud van talent verder te kijken dan financiële beloningen. Opgemerkt wordt dat het loon slechts één instrument vormt om de werknemers aan zich te binden en kan aan een aantal andere parameters een grotere impact worden toegewezen.

“In Zwitserland, Groot-Brittannië en Zweden werden het voorbije jaar proportioneel het grootst aantal werknemers opgetekend die uit eigen initiatief hun werkgever verlieten,” merken de onderzoekers op. “Diezelfde landen vertoonden nochtans een relatief belangrijke economische groei in vergelijking met andere markten. Landen zoals Spanje, Portugal en Italië, die het voorbije jaar met een economische inkrimping werden geconfronteerd, bleken daarentegen ook een relatief beperkt personeelsverloop te kennen. Er kan dus duidelijk een verband worden vastgesteld tussen economische groei en het personeelsverloop. Diezelfde trends kunnen ook worden opgemerkt in regio’s zoals Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.”

“Het is normaal dat gezonde economische omstandigheden door de beschikbaarheid van extra banen werknemers zullen aanzetten om sneller van arbeidsplaats te veranderen,” merkt Carole Hathaway, directeur bij Tower Watson, op. “Goede economische omstandigheden kunnen een werknemers-markt creëren, waar een breed aanbod aan vacatures gepaard gaat met een beperkte beschikbaarheid van talent. Wanneer de economie minder goed presteert, dreigt daarentegen een werkgevers-markt, waar weinig arbeidsopportuniteiten beschikbaar zijn en voor elke functie een grote concurrentie aanwezig is. In die landen grijpen werknemers naar veiligheidsmaatregelen en is men meer geneigd zijn huidige betrekking vast te houden.”

Daarentegen bleek er volgens de onderzoekers geen verband te zijn tussen het personeelsverloop en de gemiddelde loonsverhoging. “In Groot-Brittannië, Nederland en Spanje kenden de lonen het voorbije jaar nagenoeg geen stijging, maar toch lieten al die landen in het personeelsverloop een verschillend patroon optekenen,” aldus nog Carole Hathaway. “Datzelfde bleek ook te gelden in landen zoals Zwitserland, Zweden, Italië en Polen, waar de lonen wel relatief belangrijke evolties kenden, maar op het gebied van personeelsverloop bijzonder afwijkende cijfers dienden te worden opgetekend. Het loon blijkt slechts één van de vele factoren te zijn die een impact hebben op het personeelsverloop.”

“Indien werknemers van mening zijn onvoldoende betaald te worden, zullen ze op zoek gaan naar andere opportuniteiten,” meent Hathaway. “Maar datzelfde blijkt niet op te gaan wanneer bedrijven belangrijke loonsverhogingen aanbieden. Een loonsverhoging blijkt geen loyaliteit te kunnen kopen. Bedrijfscultuur, communicatie, leiderschip, carrière-ontwikkeling en waarden vormen allemaal factoren die de werknemer kunnen aanzetten om zijn huidige functie trouw te blijven of een andere werkgever te zoeken.”

Lees Verder

12:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris, personeelsverloop |  Facebook |