19-02-18

Ook ratten betalen voor coöperatief gedrag soortgenoot

Ratten vertonen coöperatief gedrag dat vergelijkbaar is met menselijke wezens. Dat is de conclusie van een onderzoek van onderzoekers aan de University of St. Andrews (Schotland) en de Universität Bern (Zwitserland). Wanneer een rat door een partner voedsel kreeg aangeboden, bleek een grotere bereidheid om de soortgenoot te verzorgen dan wanneer geen compensatie werd geboden. De resultaten van de studie zouden er volgens de onderzoekers kunnen op wijzen dat de mogelijkheid tot wederkerig altruïsme niet alleen bij de mens aanwezig is, maar ook bij dieren veel groter blijkt dan tot nu toe algemeen werd aangenomen.

"Er bestaan ​​veel voorbeelden van samenwerking tussen dieren,” zegt hoofdonderzoeker Manon Schweinfurth, professor neurowetenschappen aan de University of St. Andrews. “Onder meer kon worden vastgesteld dat bijen en mieren voedsel kunnen delen, terwijl sommige vogels en apen elkaar verzorgen. Er werd echter altijd verondersteld dat hierbij met dezelfde actie werd geruild. Voeding zou voor voeding worden ingewisseld, terwijl ook de verzorging wederzijds zou gebeuren. Een terugbetaling in een andere waar of dienst werd altijd als een unieke eigenschap voor de mens bestempeld. Nu blijkt echter dat ook de bruine rat wederkerigheid toepast met het uitwisselen van verschillende sociale diensten.”

De onderzoekers gebruikten zout water in de nek van een rat, een plek die voor het dier moeilijk te bereiken is, om een ​​situatie te creëren waar hulp nodig was. "Om de voedselvoorziening te stimuleren, konden de ratten voedsel naar de partner trekken", zeggen de onderzoekers. "Daarna hadden de dieren de gelegenheid om de gunst te beantwoorden. Daarbij kon worden vastgesteld dat vaker tot een verzorging werd overgegaan van partners die de bereidheid toonden om voedsel te delen dan met individuen die weigerden te helpen. Er kon worden vastgesteld dat de dieren tot hulp bereid waren omdat ook de soortgenoot hulpvaardigheid had getoond.”

Lees Verder

19:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking |  Facebook |

18-01-18

Samenwerking gaat best met vertrouwde partners

Enkele eenvoudige maatregelen kunnen voldoende zijn om de samenwerkingsbereidheid in een team te versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University, de University of Michigan en de University of South Carolina.. Uit de studie, waarbij een achthonderdtal deelnemers werd gerekruteerd op het wervingsplatform Mechanical Turk van Amazon, bleek immers dat de bereidheid tot collaboratie gevoelig kon worden opgedreven indien de deelnemers de flexibiliteit kregen om zelf hun partners in het project te kiezen. Eveneens kon een positief resultaat worden opgemerkt wanneer de mogelijkheid wordt geboden met gevestigde contacten samen te werken.

“In eerste instantie moet duidelijk worden benadrukt dat een samenwerking tussen mensen eigenlijk geen zin heeft,” benadrukt onderzoeksleider David Melamed, professor sociologie aan de Ohio State University. “Vanuit een evolutionair perspectief zou een samenwerking tussen personen niet mogen bestaan. Het is altijd voordelige om geen collaboratie aan te gaan. Men vermijdt immers bedrogen of misbruikt te worden. Vooral in eenmalige samenwerking wordt een kost betaald waarvan anderen profiteren. Onderzoekers proberen al lange tijd te achterhalen waarom de mens tot een samenwerkend wezen is geëvolueerd.”

In het algemeen kon volgens de onderzoekers een hoge bereidheid tot samenwerking worden opgetekend. “Dat geldt echter vooral wanneer de participanten de mogelijkheid krijgen in clusters te werken en zelf partners in het project te kunnen selecteren,” aldus professor Melamed. “Cruciaal blijkt de mogelijkheid om de structuur van een netwerk te veranderen. Ook de patronen van de relaties bleken een impact te hebben op de bereidheid tot samenwerking. In een bekend cluster met meervoudige connecties kon een grotere bereidheid tot samenwerking worden opgetekend.” De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan op welke manier op het terrein sterkere teams kunnen worden gecreëerd.

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking |  Facebook |

06-11-16

Noodsituaties kunnen aangeboren neiging tot samenwerking versterken

Noodsituaties lijken de aangeboren intenties tot samenwerking te versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Max Planck Institute for Human Development in Berlijn, waarbij meer dan honderd avatars van proefpersonen met virtuele noodsituaties werden geconfronteerd. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat een noodsituatie de aangeboren eigenschappen van het individu lijkt te versterken. Vooral altruïstische en prosociale karakters bleken immers sneller een bereidheid tot collaboratie te tonen. Personen met een individualistische instelling bleken daarentegen minder geneigd te zijn met anderen samen te werken.

Uit het onderzoek bleek dat 44 procent van de deelnemers met een prosociaal karakter in een noodsituatie een grotere bereidheid tot samenwerking toonden dan in het dagelijkse leven. “Het tegenovergestelde diende echter te worden vastgesteld bij respondenten met een individualistisch karakter,” benadrukt onderzoeksleider Mehdi Moussaid, computerwetenschapper aan het Max Planck Institute. “In die groep bleek immers 52 procent zijn bereidheid tot coöperatief gedrag terug te schroeven. Wanneer problemen of gevaren dreigen, zullen egoïsten nog minder rekening houden met anderen, terwijl altruïstische karakters zichzelf nog sneller zullen opofferen.”

De onderzoekers zeggen verder vastgesteld te hebben dat de mens zich in de virtuele omgeving nagenoeg op dezelfde manier gedraagt als in de reële wereld. Onder meer wordt erop gewezen dat de meeste deelnemers aan het experiment de neiging hadden om hun avatar langs de rechterzijde van een nauwe gang te laten bewegen, zoals ook in het reële leven het geval is. “Deze conclusies geven aan dat virtuele omgeving een interessant hulpinstrument kan vormen om het menselijk gedrag te bestuderen," merkt Mehdi Moussaid op. "Het is immers niet altijd mogelijk - vanuit ethiek en veiligheid - om de reacties in noodsituaties in een reële omgeving te onderzoeken."

Lees Verder

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking |  Facebook |

24-08-16

Muziek heeft positieve impact op de werkvloer

Muziek heeft een positieve impact op de werkvloer. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University, waarbij onder meer een positieve impact op de samenwerking en het teamwerk bleek. De resultaten van de studie zouden bedrijfsleiders volgens de onderzoekers moeten aanzetten om muziek te bestempelen als een instrument om op de werkvloer een positieve en productieve sfeer te creëren. Er wordt daarbij op gewezen dat bedrijven vaak zware investeringen doen in externe teambuilding, terwijl een gepaste muziekkeuze in de werkomgeving wellicht betere resultaten zou kunnen opleveren.

“Muziek wordt meestal onderschat als een instrument om de samenwerking tussen collega’s te stimuleren,” zegt onderzoeksleider Kevin Kniffin, gedragswetenschapper aan de Cornell University. “Muziek wordt door marketeers vaak gebruikt om de consument in de gepaste stemming voor een aankoop te brengen, maar blijkt ook op de werkvloer een belangrijke functie te kunnen vervullen.Vooral kan een stimulerende invloed worden ervaren op de coöperatieve intenties van de werknemers. Vastgesteld werd dat muziek met opgetogen ritmes de bereidheid van de werknemer doet toenemen om een bijdrage aan de groep te leveren. Bij minder positieve muziek bleken de werknemers meer op zichzelf terug te plooien.

De onderzoekers zeggen tussen beide extremen een verschil van 33 procent te hebben opgetekend in de bereidheid van de werknemer om een bijdrage te leveren aan het collectief. “Muziek is een invloedrijk deel van het dagelijkse leven, ook al men is zich daar niet altijd van bewust,” benadrukt Kniffin. “In sommige omstandigheden - zoals supermarkten en gymzalen - kan de muziek met de achtergrond versmelten. In andere situaties, zoals een liturgische dienst, kan het muzikale aspect veel meer op de voorgrond treden. Er kan worden gesteld dat mensen meer overeenstemming met elkaar vinden, wanneer ze naar muziek met een duidelijk ritme luisteren.”

Lees Verder

16:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, werkvloer, samenwerking |  Facebook |

18-09-14

Samenwerking is belangrijke stimulans voor motivatie

Samenwerking kan een belangrijke stimulans betekenen voor de motivatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University naar de motivatie van studenten bij het oplossen van een puzzel. De Amerikaanse onderzoekers voegen er aan toe dat het lidmaatschap van een team het individu kan aansporen om bij het aangaan van uitdagingen een grotere inzet te tonen. De resultaten van de studie tonen volgens de wetenschappers aan dat het mogelijk is om ook bij individuele opdrachten een gevoel van teamgeest op te bouwen en maken ook duidelijk dat een groepsgevoel met enkele eenvoudige tactieken kan worden gestimuleerd.

“Wanneer het individu door anderen als partner in een samenwerkingverband wordt behandeld, kan de persoonlijke motivatie gevoelig worden verhoogd,” merkt onderzoeksleider Gregory Walton, professor psychologie aan de Stanford University, op. “Dat geldt zelfs wanneer het individu zelfstandig een taak uitvoert. Een samenwerking met anderen biedt belangrijke sociale en persoonlijke voordelen. Vaak wordt door verschillende werknemers aan dezelfde taak gewerkt, maar wanneer door anderen het gevoel van een evenwichtige samenwerking naar voor wordt gebracht, krijgt de motivatie een belangrijke injectie.”

Studenten die op het hart was gedrukt dat ze samen met anderen aan de oplossing van de puzzel zouden werken en die ook advies ontvingen dat van de veronderstelde partners afkomstig was, bleken volgens Walton een grotere motivatie te vertonen dan collega’s die alleen geïnformeerd waren dat ook een vreemde partij aan de opdracht werkte en die advies kregen van de opdrachtgevers. “Nochtans werkten beiden geïsoleerd aan de oplossing van de puzzel en ontvingen de twee partijen ook een identiek advies,” aldus de wetenschappers. “De perceptie over een samenwerking deed bij de eerste groep echter de inzet toenemen om de oplossing van de puzzel tot een goed einde te brengen.”

Uit het onderzoek bleek dat het gevoel van samenwerking de proefpersonen stimuleerde om 48 procent tot 64 procent langer aan de taak te werken. Bovendien bleken de respondenten ook een grotere interesse in de opdracht te getuigen. Maar tevens konden er volgens de onderzoekers minder symptomen van vermoeidheid worden opgemerkt, wellicht omdat de uitvoerder een grotere voldoening uit de taak haalde. “Wanneer duidelijk werd gemaakt dat de interesse in de puzzel beantwoordde aan hun persoonlijke waarden en identiteit, toonden de proefpersonen bovendien 53 procent meer bereidheid om enkele weken later aan bijkomende opdrachten deel te nemen.”

“Het onderzoek wil niet beweren dat groepswerk altijd de beste oplossing is om schoolkinderen of werknemers te motiveren,” geeft Gregory Walton toe. “Indien mensen zich verplicht voelen tot samenwerking of geen waardering voelen voor hun inzet, kan een groepswerk zelfs een negatieve impact hebben. Wel geeft de studie aan dat het groepsgevoel een positieve impact kan hebben op de motivatie. Bovendien kan worden vastgesteld dat de grotere inzet niet te wijten is aan een gevoel van verplichting, competitie of externe druk, maar is er duidelijk sprake van een oprechte motivatie. Bovendien blijken subtiele signalen van samenwerking voldoende te zijn om de motivatie te stimuleren.”

Lees Verder

14:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking |  Facebook |

29-06-14

Chimpansee vertoont spontane neiging tot coöperatief gedrag

Chimpansees hebben spontaan de neiging om coöperatief gedrag te initiëren en te behouden. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers bij chimpansees in het Yerkes National Primate Research Center aan de Emory University. Vastgesteld werd dat de chimpansees impulsief naar een onderlinge samenwerking streven en daarbij een partner zoeken die het meest geschikt is voor de taak die moet worden volbracht.

Lees Verder

10:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chimpansee, samenwerking |  Facebook |

16-03-14

Samenwerking is belangrijk wapen tegen etnisch onderscheid

Samenwerkingsverbanden die etnische grenzen overstijgen, zullen er uiteindelijk toe leiden dat niet langer meer in raciale termen over hun medeburgers denken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. Samenwerking kan volgens de onderzoekers het denken van de mensen veranderen. Een verandering in het collaboratief gedrag kan volgens de wetenschappers dan ook betere resultaten opleveren dan pogingen om het denken van het individu te beïnvloeden. De onderzoekers merken daarbij op dat kinderen bij de atleten van hun favoriete sportteam geen verschil tussen verschillende rassen zien.

Lees Verder

12:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking, discriminatie |  Facebook |

05-03-14

Hiërarchie slechte basis voor vrouwelijke samenwerkingsverbanden

Wanneer een hiërarchie aanwezig is, zijn vrouwen minder bereid tot een onderlinge samenwerking dan mannen. Dat is gebleken uit een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University naar het werk van researchers aan vijftig universitaire instellingen in de Verenigde Staten en Canada. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat teams van vrouwen even sterke samenwerkingsverbanden laten optekenen dan groepen van mannelijke collega’s. Dat blijkt echter alleen op te gaan wanneer er tussen de vrouwen geen verschil in hiërarchie aanwezig is. Wanneer er wel een onderscheid in status wordt gemaakt, blijkt ook het niveau van samenwerking af te kalven. Dat is volgens de studie bij mannen niet het geval.

“Er wordt altijd verondersteld dat mannen zich competitief opstellen en een coöperatieve instelling meer een uitzondering vormt dan een regel, terwijl vrouwen meer de neiging hebben om relaties met anderen op te bouwen en dan ook meer zouden streven naar onderlinge samenwerking,” merken de onderzoekers Joyce Benenson, Richard Wrangham en Henry Markovits, op. “In werkelijkheid moeten die cliché’s echter vaak worden gerelativeerd. Algemeen wordt aangenomen dat vrouwen beter samenwerken, maar wanneer men kijkt naar het functioneren van militaire eenheden of sportteams, kunnen aanwijzingen worden gevonden dat mannen in het algemeen op coöperatief gebied beter zijn.”

“Ook in de kindertijd kan worden vastgesteld dat jongens vaker in groepen samentroepen, terwijl meisjes vaker individuele en hechte relaties nastreven,” zegt Joyce Benenson. “Er zijn aanwijzingen dat die verschillen al op zes maand kunnen worden geregistreerd. Maar ook chimpansees organiseren hun relaties op nagenoeg dezelfde manier. Mannelijke chimpansees kunnen misschien persoonlijke banden hebben met een seksegenoot, maar hebben daarnaast ook lossere samenwerkingsverbanden met andere soortgenoten, waarmee front wordt gevormd tegen andere groepen. Vrouwen hebben mogelijk niet die biologische neiging en ook niet de ervaring om in grotere groepen op te trekken.”

“Dat wil echter niet zeggen dat vrouwen niet in staat zijn tot samenwerking,” voert Benenson nog aan. “Vrouwen tonen zich vaak meer egalitair ingesteld dan mannen. Er wordt bij die analyses echter niet gekeken naar eventuele hiërarchische verschillen. Uit een onderzoek bij universitaire researchers bleek dat mannen en vrouwen een even grote bereidheid tonen om met collega’s van het gelijke geslacht samen te werken. Wanneer echter in de groep een hiërarchie kan worden opgemerkt, valt die bereidheid bij vrouwen echter gevoelig terug. Er blijven echter nog heel wat vragen open over de oorzaken van deze verschillen. Er moet evenwel rekening mee worden gehouden dat dit fenomeen ook een impact kan hebben op de carrière-ontwikkeling van vrouwelijke werknemers.”

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking, vrouw |  Facebook |

04-10-13

Ongelijkheid in middelen vormt stimulans tot samenwerking

Een ongelijkheid in rijkdom kan een stimulans vormen tot samenwerking tot personen die anders geen enkele coöperatieve intentie zouden hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Wenen. De oorzaak van het fenomeen moet volgens de Oostenrijkse onderzoekers worden gezocht in het feit dat de rijke begunstigden de samenwerking promoten in hun omgeving, waardoor het coöperatieve initiatief zich verder kan verspreiden. Het resultaat van het onderzoek kan volgens de wetenschappers belangrijke implicaties hebben voor het sociaal beleid.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking |  Facebook |

28-08-13

Geld is instrument om coöperatie in grote groepen te garanderen

Geld is een instrument om het vertrouwen in grote groepen te handhaven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Chapman University. De Amerikaanse onderzoekers benadrukken dat vroege menselijke gemeenschappen waren samengesteld uit kleine en hechte groepen van individuen die elkaar persoonlijk kenden en vertrouwden, terwijl in de moderne maatschappij vaak meer met vreemden moet worden samengewerkt. Geld zorgt er volgens de wetenschappers voor dat in die grote groepen het vertrouwen kan blijven bewaard. Geld wordt dan ook een noodzakelijk instrument genoemd om de samenwerking in grote groepen mogelijk te maken.

“De mensheid heeft kunnen overleven door zich in hechte groepen te verzamelen, maar de moderne maatschappij is afhankelijk van de samenwerking tussen volslagen vreemden,” zegt onderzoeksleider Gabriele Camera, professor economie aan de Chapman University. “Uit de studie is gebleken dat spontane samenwerking wegvloeit naarmate de groepen groter worden. Geld kan dit probleem echter tegengaan door anonieme vreemden aan te zetten elkaar toch te vertrouwen. Zonder de introductie van geld zouden de grote industriële maatschappijen wellicht nooit tot stand kunnen komen, aangezien mensen nooit zouden hebben geleerd om elkaar te vertrouwen.”

“Een vrijwillige samenwerking is in een maatschappij van vreemden moeilijk te handhaven, tenzij daarvoor een aantal hefbomen worden ingeschakeld,” voert professor Camera nog aan. “Uit de studie bleek dat de spontane samenwerking in groepen van twee personen een score van bijna 80 procent liet optekenen, maar in groepen van vier daalde dat cijfer al tot 49,1 procent. Wanneer de groep tot acht personen werd uitgebreid, viel de samenwerking nog verder terug tot 34,2 procent. In groepen van tweeëndertig deelnemers werd nog amper een samenwerkingsscore van 28,5 procent geregistreerd. Wanneer een beloning werd ingevoerd, bleek dat patroon echter drastisch te veranderen en bleef een constant niveau van 52 procent behouden.”

Gabriele Camera merkt nog op dat de uitwisseling van beloningen spontaan tot stand kwam en ervoor zorgde dat in kleine en grote groepen een stabiel niveau van samenwerking kon worden gegarandeerd. “Deze beloningen vormen een een katalysator voor samenwerking,” voert de onderzoeker aan. “Deze beloningen krijgen een waarde in de wederzijdse overtuiging dat ze zullen kunnen worden uitgewisseld tegen een toekomstige samenwerking. Maar de invoering van een beloning heeft ook sociale kost. Vrijwillige hulp wordt immers ingeruild tegen ingehuurde samenwerking. Dit bemoeilijkt de coöperatie wanneer er geen monetaire handel onmogelijk is.”

Lees Verder

16:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geld, samenwerking |  Facebook |

02-08-13

Zelfzucht leidt uiteindelijk tot de ondergang

Zelfzucht leidt uiteindelijk tot de ondergang. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. De onderzoekers stellen daarbij dat de evolutie zelfzucht uiteindelijk afstraft, hoewel het egocentrische gedrag mogelijk tot een tijdelijk voordeel kan leiden. Evolutionair is zelfzucht volgens de Amerikaanse wetenschappers niet duurzaam, terwijl een bereidheid tot samenwerking uiteindelijk zal worden beloond. Uiteindelijk is coöperatie volgens de onderzoekers immers noodzakelijk om te kunnen overleven, terwijl zelfzucht zichzelf uiteindelijk ten gronde zal richten.

“Op korte termijn en tegen een specifieke groep opponenten zouden zelfzuchtige organismes aan het langste eind kunnen trekken, maar evolutionair is zelfzucht niet houdbaar,” merkt onderzoeksleider Christoph Adami, professor microbiologie aan de Michigan State University, op in een reactie op een eerdere studie die liet uitschijnen dat zelfzuchtige partijen aan de hand van bepaalde strategieën gegarandeerd aan de winnende hand zouden blijven. Adamii merkt op dat zelfzucht mogelijk een voordeel kan opleveren tegenover coöperatieve tegenpartijen, maar niet tegen opponenten die zelf van een gelijkaardige egocentrische strategie gebruik maken.

Adami laat uitschijnen dat coöperatieve partijen eveneens tot zelfzuchtige taktieken zullen overschakelen indien blijkt dat ze door hun positieve houding steevast in een verliezende positie worden gedwongen. Op dat ogenblik zouden volgens hem alleen nog zelfzuchtige partijen overblijven en zou het systeem geen enkel voordeel meer bieden. “Er is dan ook samenwerking nodig om op termijn te kunnen overleven,” voert de onderzoeker aan. “Zelfzucht is op langere termijn gedoemd om te mislukken.” Christoph Adami voegt er aan toe dat informatie en communicatie noodzakelijk zijn om samenwerking te laten lukken.

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfzucht, samenwerking |  Facebook |

19-07-13

Intuïtief denken vormt geen stimulans tot samenwerking

Intuïtief denken vormt geen stimulans tot samenwerking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Linköping University. Eerder onderzoek had aangegeven dat beslissingen die onder druk op basis van intuïtie worden genomen, een belangrijke pijler vormen voor samenwerking. De onderzoekers van de Linköping University betwisten echter die theorie en stellen dat de tijdsdruk op beslissingen geen enkele impact heeft op de wens tot coöperatie. De wetenschappers voegen er aan toe dat het overleven van de mensheid op aarde gebaseerd is op intuïtie die op rationaliteit is gebouwd.

Lees Verder

17:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking, intuïtie |  Facebook |

16-07-13

Bestraffing is productiever in samenleving met hoog vertrouwensniveau

De verschillen in efficiëntie van bestraffing om bijdragen tot het openbaar welzijn af te dwingen, moeten worden gelinkt aan de verschillende niveaus van vertrouwen in de onderscheiden samenlevingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vrije Universiteit Amsterdam in achttien landen. De onderzoekers merken op dat kan worden vastgesteld dat bestraffing een grotere bijdrage tot samenwerking levert in maatschappijen met een hoger vertrouwensniveau.

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bestraffing, samenwerking |  Facebook |

13-07-13

Sociale media belangrijk instrument voor innovatie

Bedrijven moeten hun medewerkers stimuleren om intensief gebruik te maken van sociale media. Het verbinden van mensen met verschillende knowhow leidt immers tot nieuwe diensten en ideeën. Dat zeggen wetenschappers van de Northwestern University. De onderzoekers merken op dat sociale media op het gebied van communicatie een belangrijke evolutie vormen ten opzichte van klassieke digitale communicatievormen, zoals email, waar het onmogelijk was om de gesprekken tussen individuele werknemers te volgen, zodat de aanwezige discussies onzichtbaar bleven voor de rest van het bedrijf.

"Bedrijven zijn op zoek naar meer innovatieve manieren om medewerkers samen te brengen," zegt onderzoeker Paul Leonardi, hoogleraar communicatie aan de Northwestern University. "Het verbinden van mensen met verschillende soorten kennis bevordert nieuwe diensten en ideeën. Bedrijven, groot en klein, beginnen met de implementatie van zakelijke sociale media, interne instrumenten met dezelfde functionaliteiten als Facebook en Twitter die de communicatie tussen medewerkers transparanter kunnen maken. In het verleden wist men nooit welke boodschappen twee medewerkers elkaar stuurden. Het was niet dat die informatie niet bestond, maar bleef wel onzichtbaar voor de meeste mensen in de organisatie."

"Veel medewerkers weten niet eens elkaar of wat de ander mee bezig is," zegt Leonardi, die een nieuw sociaal netwerk systeem aan een creditcard bedrijf met 15.000 werknemers bestudeerde. "Weten wie de juiste informatie kan doorgeven aan de juiste mensen is cruciaal. Zes maanden na de implementatie van het sociale netwerk, bleken de gebruikers beter het vermogen om informatie te vinden met 31 procent opgedreven te hebben en ook 71 procent meer mensen te kunnen vinden die collega's met de gevraagde kennis konden aanduiden. Deze verbetering kwam ondanks het feit dat de werknemers op het netwerk gemiddeld slechts één bericht per week verstuurden." Leonardi kon ook vaststellen dat het gebruik van het sociale netwerk niet afhankelijk was van de positie in de organisatie.

Wel vond hij dat het gebruik verschilde per leeftijdscategorie. Jongere werknemers binnen het bedrijf waren over het algemeen meer sceptisch over de tool. "Vele jonge mensen maken gebruik van sociale media zoals Facebook en Twitter in hun dagelijks leven voor niet-werkgerelateerde communicatie," zegt Leonardi. "Dit maakt het voor jongere werknemers moeilijker om sociale technologie op de werkplek te omarmen. Ze willen immers niet posten wat de baas zou kunnen zien. Oudere medewerkers hebben niet dezelfde bezorgdheid. Voor hen is de technologie slechts een andere techniek voor de communicatie over werkgerelateerde zaken."

Lees Verder

11:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, samenwerking |  Facebook |

07-07-13

Feromonen zetten mannen aan tot grotere samenwerking

Een bepaalde groep feromonen bij mannen zetten bij seksegenoten aan tot een groter coöperatief gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Turku in Finland. De Finse onderzoekers stelden vast dat mannen onder invloed van feromonen bereid bleken om meer geld met andere mannen te delen, terwijl ze zelf kleinere bedragen aanvaarden wanneer hen geld werd aangeboden. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers aan dat feremonen een belangrijke rol hebben gespeeld in het uitbouwen van samenwerking in de vroege menselijke geschiedenis.

Feromonen zijn chemische stoffen die worden geproduceerd om een reactie bij soortgenoten, meestal seksueel van aard, te veroorzaken. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat mensen daadwerkelijk reageren op feromonen die door leden van het andere geslacht worden afgegeven, maar de Finse wetenschappers stelden aan de hand van een geurtest vast dat de chemische stof ook een invloed kan hebben op leden van hetzelfde geslacht. Proefpersonen die aan feromonen werden blootgesteld bleken volgens de onderzoekers tot een grotere samenwerking bereid dan de controlegroep.

De onderzoekers stelden vast dat deelnemers aan een videogame sneller bereid waren om een groter deel van hun winsten te delen met medespelers wanneer ze voordien in contact waren gebracht met feromonen. Ook bleken ze zelf tevreden te zijn met een kleiner deel van de winst. Ook kwamen de Finse wetenschappers tot de vaststelling dat de deelnemers met een hoger testosteronniveau bereid bleken om grotere delen van de winsten met hun medespelers te delen. Volgens de onderzoekers hadden feronomen bij de vroege mens wellicht de functie om samenwerking te bevorderen en daarmee de overlevingskansen te verhogen.

Lees Verder

17:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: feremonen, samenwerking |  Facebook |

17-05-13

Leugen is een gevolg van streven naar samenwerking

De leugen moet wellicht in verband gebracht worden met een evolutionair streven naar samenwerking. Dat zegt de onderzoekers Luke McNally en Andrew Jackson van de University of Edinburgh. Volgens de Schotse wetenschappers is een leugen in wezen wellicht bedoeld om de andere partij tot samenwerking te bewegen. De evolutie van het coöperatieve model heeft volgens hen de evolutie van het bedrog gestimuleerd. Bedrog kan volgens hen bovendien worden teruggevonden in alle diersoorten en zou zelfs in de robotica tot de mogelijkheid kunnen behoren.

Lees Verder

15:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leugen, samenwerking |  Facebook |

20-03-13

Mens heeft gevoel voor samenwerking bij chimpansee gehaald

Teamwerk is cruciaal geweest in de grootste verwezenlijkingen van de mensheid, maar de strategie van samenwerking heeft de mens opgepikt bij de chimpansee. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Warwick Business School in Groot-Brittannië en het Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Duitsland. De onderzoekers stellen dat chimpansees en mensen de vaardigheid tot samenwerking delen, zodat die kennis wellicht ook aanwezig was bij de gemeenschappelijke voorouder vooraleer beide soorten hun eigen weg gingen en mensen hun eigen complexe vormen van teamwerk ontwikkelden.

Lees Verder

18:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking, chimpansee |  Facebook |

05-01-13

Samenwerking gegroeid uit streven naar gemeenschappelijk belang

Eerder is al aangetoond dat samenwerking niet wordt ingegeven door altruïsme, maar wel een gemeenschappelijk doel moet dienen. Dat samenwerkingsgevoel heeft echter een belangrijke evolutie gekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago. Daarbij wordt opgemerkt dat de mens in zijn evolutie op een bepaald ogenblik de nood aan samenwerking heeft ervaren, maar dat is volgens de onderzoekers uiteindelijk uitgegroeid tot de hedendaagse complexe structuren van culturele conventies en sociale verantwoordelijkheid.

“Er is lang gedacht dat samenwerking en opoffering voortvloeide uit altruïsme, maar modernere theorieën schuiven een meer zelfzuchtig motief naar voor, waarbij op een compensatie wordt gerekend,” merken de onderzoekers op. “Het lijkt er echter op dat de coöperatieve vaardigheden vooral werden ontwikkeld om een gemeenschappelijk voordeel te dienen en dat de mens zich altruïstisch opstelt omdat hij de anderen nodig heeft. Dat coöperatief gedrag heeft zich ontwikkeld van de vroege jager-verzamelaars tot de moderne maatschappelijke structuren.”

“Op een bepaald ogenblik in de evolutie werd het voor de mens noodzakelijk om gezamenlijk voorraden in te slaan,” wordt er opgemerkt. “Daarom werden vaardigheden ontwikkeld op het gebied van taakverdeling, het communiceren van doelen en strategieën, het inzicht in de relatieve rol in de groep en het verdelen van de opbrengsten. Naarmate de gemeenschappen echter groeiden en complexer werden, werden de leden nog meer afhankelijk van elkaar om de concurrentie met andere groepen aan te kunnen gaan.”

Daarbij ging volgens de Amerikaanse onderzoekers de groep steeds meer centraal staan, waarin een identificatie in gemeenschappen gebeurde met individuen die men persoonlijk zelfs niet kende. “Dit nieuwe concept van groepsgevoel leidde uiteindelijk tot culturele conventies, normen en instellingen die het gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid stimuleerden en structureerden.”

Lees Verder

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking |  Facebook |

27-08-12

Familie staat centraal bij sociale vogelsoorten

Sociale vogels die geen broedactiviteit kennen om de opvoeding van jongen van andere groepsleden te helpen, zijn meer geneigd om voor nauwe verwanten te zorgen dan voor verdere familietakken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of New South Wales. De onderzoekers merken op dat deze vogels zich ook harder inspannen voor hun broers en zusters dan jongere of minder verwante leden van de groep. Onderzoeksleider Lucy Browning merkt op dat het onderzoek mee kan helpen verklaren waarom bepaalde individuen bereid zijn om zich in te zetten voor een gemeenschappelijk goed dan voor de eigen reproductieve agenda. Volgens Browning biedt deze samenwerking de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat de genen - weliswaar onrechtstreeks - toch worden doorgegeven. Anderzijds is het volgens Browning mogelijk dat deze hulp is gericht op de uitbreiding van de groep, waardoor ook het eigen welzijn zou worden opgedreven.

Lees Verder

10:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking, sociale vogels |  Facebook |

16-10-11

Samenwerking verschil tussen mens en chimpansee

Het streven naar samenwerking zou een belangrijk onderscheid kunnen vormen tussen mensen en chimpansees. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Max Planck Insitute in Leipzig en Nijmegen. De onderzoekers stelden vast dat jonge kinderen een voorkeur hebben om een probleem samen aan te pakken, terwijl bij chimpansees die betrachting niet zou opgemerkt worden. De onderzoekers merken op te willen onderzoeken of dit verschil ook bij andere primaten kan worden opgemerkt.

"Menselijke gemeenschappen zijn gebouwd op samenwerking," merken de onderzoekers op. "Kinderen erkennen al op zeer jonge leeftijd de noodzaak aan hulp en rekruteren actief collaboratoren. Er worden akkoorden afgesloten en er wordt erkend dat anderen partijen een bijdrage leveren in het succes. Ook chimpansees werken samen, zoals bij de bewaking van grenzen of de jacht. Mensen tonen echter een grotere motivatie om samen te werken dan chimpansees."

Wanneer er een keuzemogelijkheid wordt geboden, blijken kinderen volgens de onderzoekers in 78 procent van de tijd te opteren voor een samenwerking. Bij chimpansees blijft dat beperkt tot 58 procent. "Dat geeft aan dat kinderen actief voor een samenwerking kiezen, terwijl chimpansees op dat vlak toevallige keuzes lijken te maken," merken de onderzoekers op. "Het gedragsverschil tussen mens en primaten lijken te stammen uit blijkbaar kleine motivatie-verschillen."

20:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chimpansee, samenwerking |  Facebook |