06-11-16

Noodsituaties kunnen aangeboren neiging tot samenwerking versterken

Noodsituaties lijken de aangeboren intenties tot samenwerking te versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Max Planck Institute for Human Development in Berlijn, waarbij meer dan honderd avatars van proefpersonen met virtuele noodsituaties werden geconfronteerd. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat een noodsituatie de aangeboren eigenschappen van het individu lijkt te versterken. Vooral altruïstische en prosociale karakters bleken immers sneller een bereidheid tot collaboratie te tonen. Personen met een individualistische instelling bleken daarentegen minder geneigd te zijn met anderen samen te werken.

Uit het onderzoek bleek dat 44 procent van de deelnemers met een prosociaal karakter in een noodsituatie een grotere bereidheid tot samenwerking toonden dan in het dagelijkse leven. “Het tegenovergestelde diende echter te worden vastgesteld bij respondenten met een individualistisch karakter,” benadrukt onderzoeksleider Mehdi Moussaid, computerwetenschapper aan het Max Planck Institute. “In die groep bleek immers 52 procent zijn bereidheid tot coöperatief gedrag terug te schroeven. Wanneer problemen of gevaren dreigen, zullen egoïsten nog minder rekening houden met anderen, terwijl altruïstische karakters zichzelf nog sneller zullen opofferen.”

De onderzoekers zeggen verder vastgesteld te hebben dat de mens zich in de virtuele omgeving nagenoeg op dezelfde manier gedraagt als in de reële wereld. Onder meer wordt erop gewezen dat de meeste deelnemers aan het experiment de neiging hadden om hun avatar langs de rechterzijde van een nauwe gang te laten bewegen, zoals ook in het reële leven het geval is. “Deze conclusies geven aan dat virtuele omgeving een interessant hulpinstrument kan vormen om het menselijk gedrag te bestuderen," merkt Mehdi Moussaid op. "Het is immers niet altijd mogelijk - vanuit ethiek en veiligheid - om de reacties in noodsituaties in een reële omgeving te onderzoeken."

Lees Verder

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking |  Facebook |

24-08-16

Muziek heeft positieve impact op de werkvloer

Muziek heeft een positieve impact op de werkvloer. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University, waarbij onder meer een positieve impact op de samenwerking en het teamwerk bleek. De resultaten van de studie zouden bedrijfsleiders volgens de onderzoekers moeten aanzetten om muziek te bestempelen als een instrument om op de werkvloer een positieve en productieve sfeer te creëren. Er wordt daarbij op gewezen dat bedrijven vaak zware investeringen doen in externe teambuilding, terwijl een gepaste muziekkeuze in de werkomgeving wellicht betere resultaten zou kunnen opleveren.

“Muziek wordt meestal onderschat als een instrument om de samenwerking tussen collega’s te stimuleren,” zegt onderzoeksleider Kevin Kniffin, gedragswetenschapper aan de Cornell University. “Muziek wordt door marketeers vaak gebruikt om de consument in de gepaste stemming voor een aankoop te brengen, maar blijkt ook op de werkvloer een belangrijke functie te kunnen vervullen.Vooral kan een stimulerende invloed worden ervaren op de coöperatieve intenties van de werknemers. Vastgesteld werd dat muziek met opgetogen ritmes de bereidheid van de werknemer doet toenemen om een bijdrage aan de groep te leveren. Bij minder positieve muziek bleken de werknemers meer op zichzelf terug te plooien.

De onderzoekers zeggen tussen beide extremen een verschil van 33 procent te hebben opgetekend in de bereidheid van de werknemer om een bijdrage te leveren aan het collectief. “Muziek is een invloedrijk deel van het dagelijkse leven, ook al men is zich daar niet altijd van bewust,” benadrukt Kniffin. “In sommige omstandigheden - zoals supermarkten en gymzalen - kan de muziek met de achtergrond versmelten. In andere situaties, zoals een liturgische dienst, kan het muzikale aspect veel meer op de voorgrond treden. Er kan worden gesteld dat mensen meer overeenstemming met elkaar vinden, wanneer ze naar muziek met een duidelijk ritme luisteren.”

Lees Verder

16:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, werkvloer, samenwerking |  Facebook |

18-09-14

Samenwerking is belangrijke stimulans voor motivatie

Samenwerking kan een belangrijke stimulans betekenen voor de motivatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University naar de motivatie van studenten bij het oplossen van een puzzel. De Amerikaanse onderzoekers voegen er aan toe dat het lidmaatschap van een team het individu kan aansporen om bij het aangaan van uitdagingen een grotere inzet te tonen. De resultaten van de studie tonen volgens de wetenschappers aan dat het mogelijk is om ook bij individuele opdrachten een gevoel van teamgeest op te bouwen en maken ook duidelijk dat een groepsgevoel met enkele eenvoudige tactieken kan worden gestimuleerd.

“Wanneer het individu door anderen als partner in een samenwerkingverband wordt behandeld, kan de persoonlijke motivatie gevoelig worden verhoogd,” merkt onderzoeksleider Gregory Walton, professor psychologie aan de Stanford University, op. “Dat geldt zelfs wanneer het individu zelfstandig een taak uitvoert. Een samenwerking met anderen biedt belangrijke sociale en persoonlijke voordelen. Vaak wordt door verschillende werknemers aan dezelfde taak gewerkt, maar wanneer door anderen het gevoel van een evenwichtige samenwerking naar voor wordt gebracht, krijgt de motivatie een belangrijke injectie.”

Studenten die op het hart was gedrukt dat ze samen met anderen aan de oplossing van de puzzel zouden werken en die ook advies ontvingen dat van de veronderstelde partners afkomstig was, bleken volgens Walton een grotere motivatie te vertonen dan collega’s die alleen geïnformeerd waren dat ook een vreemde partij aan de opdracht werkte en die advies kregen van de opdrachtgevers. “Nochtans werkten beiden geïsoleerd aan de oplossing van de puzzel en ontvingen de twee partijen ook een identiek advies,” aldus de wetenschappers. “De perceptie over een samenwerking deed bij de eerste groep echter de inzet toenemen om de oplossing van de puzzel tot een goed einde te brengen.”

Uit het onderzoek bleek dat het gevoel van samenwerking de proefpersonen stimuleerde om 48 procent tot 64 procent langer aan de taak te werken. Bovendien bleken de respondenten ook een grotere interesse in de opdracht te getuigen. Maar tevens konden er volgens de onderzoekers minder symptomen van vermoeidheid worden opgemerkt, wellicht omdat de uitvoerder een grotere voldoening uit de taak haalde. “Wanneer duidelijk werd gemaakt dat de interesse in de puzzel beantwoordde aan hun persoonlijke waarden en identiteit, toonden de proefpersonen bovendien 53 procent meer bereidheid om enkele weken later aan bijkomende opdrachten deel te nemen.”

“Het onderzoek wil niet beweren dat groepswerk altijd de beste oplossing is om schoolkinderen of werknemers te motiveren,” geeft Gregory Walton toe. “Indien mensen zich verplicht voelen tot samenwerking of geen waardering voelen voor hun inzet, kan een groepswerk zelfs een negatieve impact hebben. Wel geeft de studie aan dat het groepsgevoel een positieve impact kan hebben op de motivatie. Bovendien kan worden vastgesteld dat de grotere inzet niet te wijten is aan een gevoel van verplichting, competitie of externe druk, maar is er duidelijk sprake van een oprechte motivatie. Bovendien blijken subtiele signalen van samenwerking voldoende te zijn om de motivatie te stimuleren.”

Lees Verder

14:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking |  Facebook |

29-06-14

Chimpansee vertoont spontane neiging tot coöperatief gedrag

Chimpansees hebben spontaan de neiging om coöperatief gedrag te initiëren en te behouden. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers bij chimpansees in het Yerkes National Primate Research Center aan de Emory University. Vastgesteld werd dat de chimpansees impulsief naar een onderlinge samenwerking streven en daarbij een partner zoeken die het meest geschikt is voor de taak die moet worden volbracht.

Lees Verder

10:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chimpansee, samenwerking |  Facebook |

16-03-14

Samenwerking is belangrijk wapen tegen etnisch onderscheid

Samenwerkingsverbanden die etnische grenzen overstijgen, zullen er uiteindelijk toe leiden dat niet langer meer in raciale termen over hun medeburgers denken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. Samenwerking kan volgens de onderzoekers het denken van de mensen veranderen. Een verandering in het collaboratief gedrag kan volgens de wetenschappers dan ook betere resultaten opleveren dan pogingen om het denken van het individu te beïnvloeden. De onderzoekers merken daarbij op dat kinderen bij de atleten van hun favoriete sportteam geen verschil tussen verschillende rassen zien.

Lees Verder

12:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking, discriminatie |  Facebook |

05-03-14

Hiërarchie slechte basis voor vrouwelijke samenwerkingsverbanden

Wanneer een hiërarchie aanwezig is, zijn vrouwen minder bereid tot een onderlinge samenwerking dan mannen. Dat is gebleken uit een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University naar het werk van researchers aan vijftig universitaire instellingen in de Verenigde Staten en Canada. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat teams van vrouwen even sterke samenwerkingsverbanden laten optekenen dan groepen van mannelijke collega’s. Dat blijkt echter alleen op te gaan wanneer er tussen de vrouwen geen verschil in hiërarchie aanwezig is. Wanneer er wel een onderscheid in status wordt gemaakt, blijkt ook het niveau van samenwerking af te kalven. Dat is volgens de studie bij mannen niet het geval.

“Er wordt altijd verondersteld dat mannen zich competitief opstellen en een coöperatieve instelling meer een uitzondering vormt dan een regel, terwijl vrouwen meer de neiging hebben om relaties met anderen op te bouwen en dan ook meer zouden streven naar onderlinge samenwerking,” merken de onderzoekers Joyce Benenson, Richard Wrangham en Henry Markovits, op. “In werkelijkheid moeten die cliché’s echter vaak worden gerelativeerd. Algemeen wordt aangenomen dat vrouwen beter samenwerken, maar wanneer men kijkt naar het functioneren van militaire eenheden of sportteams, kunnen aanwijzingen worden gevonden dat mannen in het algemeen op coöperatief gebied beter zijn.”

“Ook in de kindertijd kan worden vastgesteld dat jongens vaker in groepen samentroepen, terwijl meisjes vaker individuele en hechte relaties nastreven,” zegt Joyce Benenson. “Er zijn aanwijzingen dat die verschillen al op zes maand kunnen worden geregistreerd. Maar ook chimpansees organiseren hun relaties op nagenoeg dezelfde manier. Mannelijke chimpansees kunnen misschien persoonlijke banden hebben met een seksegenoot, maar hebben daarnaast ook lossere samenwerkingsverbanden met andere soortgenoten, waarmee front wordt gevormd tegen andere groepen. Vrouwen hebben mogelijk niet die biologische neiging en ook niet de ervaring om in grotere groepen op te trekken.”

“Dat wil echter niet zeggen dat vrouwen niet in staat zijn tot samenwerking,” voert Benenson nog aan. “Vrouwen tonen zich vaak meer egalitair ingesteld dan mannen. Er wordt bij die analyses echter niet gekeken naar eventuele hiërarchische verschillen. Uit een onderzoek bij universitaire researchers bleek dat mannen en vrouwen een even grote bereidheid tonen om met collega’s van het gelijke geslacht samen te werken. Wanneer echter in de groep een hiërarchie kan worden opgemerkt, valt die bereidheid bij vrouwen echter gevoelig terug. Er blijven echter nog heel wat vragen open over de oorzaken van deze verschillen. Er moet evenwel rekening mee worden gehouden dat dit fenomeen ook een impact kan hebben op de carrière-ontwikkeling van vrouwelijke werknemers.”

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking, vrouw |  Facebook |

04-10-13

Ongelijkheid in middelen vormt stimulans tot samenwerking

Een ongelijkheid in rijkdom kan een stimulans vormen tot samenwerking tot personen die anders geen enkele coöperatieve intentie zouden hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Wenen. De oorzaak van het fenomeen moet volgens de Oostenrijkse onderzoekers worden gezocht in het feit dat de rijke begunstigden de samenwerking promoten in hun omgeving, waardoor het coöperatieve initiatief zich verder kan verspreiden. Het resultaat van het onderzoek kan volgens de wetenschappers belangrijke implicaties hebben voor het sociaal beleid.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking |  Facebook |