19-02-18

Ook ratten betalen voor coöperatief gedrag soortgenoot

Ratten vertonen coöperatief gedrag dat vergelijkbaar is met menselijke wezens. Dat is de conclusie van een onderzoek van onderzoekers aan de University of St. Andrews (Schotland) en de Universität Bern (Zwitserland). Wanneer een rat door een partner voedsel kreeg aangeboden, bleek een grotere bereidheid om de soortgenoot te verzorgen dan wanneer geen compensatie werd geboden. De resultaten van de studie zouden er volgens de onderzoekers kunnen op wijzen dat de mogelijkheid tot wederkerig altruïsme niet alleen bij de mens aanwezig is, maar ook bij dieren veel groter blijkt dan tot nu toe algemeen werd aangenomen.

"Er bestaan ​​veel voorbeelden van samenwerking tussen dieren,” zegt hoofdonderzoeker Manon Schweinfurth, professor neurowetenschappen aan de University of St. Andrews. “Onder meer kon worden vastgesteld dat bijen en mieren voedsel kunnen delen, terwijl sommige vogels en apen elkaar verzorgen. Er werd echter altijd verondersteld dat hierbij met dezelfde actie werd geruild. Voeding zou voor voeding worden ingewisseld, terwijl ook de verzorging wederzijds zou gebeuren. Een terugbetaling in een andere waar of dienst werd altijd als een unieke eigenschap voor de mens bestempeld. Nu blijkt echter dat ook de bruine rat wederkerigheid toepast met het uitwisselen van verschillende sociale diensten.”

De onderzoekers gebruikten zout water in de nek van een rat, een plek die voor het dier moeilijk te bereiken is, om een ​​situatie te creëren waar hulp nodig was. "Om de voedselvoorziening te stimuleren, konden de ratten voedsel naar de partner trekken", zeggen de onderzoekers. "Daarna hadden de dieren de gelegenheid om de gunst te beantwoorden. Daarbij kon worden vastgesteld dat vaker tot een verzorging werd overgegaan van partners die de bereidheid toonden om voedsel te delen dan met individuen die weigerden te helpen. Er kon worden vastgesteld dat de dieren tot hulp bereid waren omdat ook de soortgenoot hulpvaardigheid had getoond.”

Lees Verder

19:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking |  Facebook |

18-01-18

Samenwerking gaat best met vertrouwde partners

Enkele eenvoudige maatregelen kunnen voldoende zijn om de samenwerkingsbereidheid in een team te versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University, de University of Michigan en de University of South Carolina.. Uit de studie, waarbij een achthonderdtal deelnemers werd gerekruteerd op het wervingsplatform Mechanical Turk van Amazon, bleek immers dat de bereidheid tot collaboratie gevoelig kon worden opgedreven indien de deelnemers de flexibiliteit kregen om zelf hun partners in het project te kiezen. Eveneens kon een positief resultaat worden opgemerkt wanneer de mogelijkheid wordt geboden met gevestigde contacten samen te werken.

“In eerste instantie moet duidelijk worden benadrukt dat een samenwerking tussen mensen eigenlijk geen zin heeft,” benadrukt onderzoeksleider David Melamed, professor sociologie aan de Ohio State University. “Vanuit een evolutionair perspectief zou een samenwerking tussen personen niet mogen bestaan. Het is altijd voordelige om geen collaboratie aan te gaan. Men vermijdt immers bedrogen of misbruikt te worden. Vooral in eenmalige samenwerking wordt een kost betaald waarvan anderen profiteren. Onderzoekers proberen al lange tijd te achterhalen waarom de mens tot een samenwerkend wezen is geëvolueerd.”

In het algemeen kon volgens de onderzoekers een hoge bereidheid tot samenwerking worden opgetekend. “Dat geldt echter vooral wanneer de participanten de mogelijkheid krijgen in clusters te werken en zelf partners in het project te kunnen selecteren,” aldus professor Melamed. “Cruciaal blijkt de mogelijkheid om de structuur van een netwerk te veranderen. Ook de patronen van de relaties bleken een impact te hebben op de bereidheid tot samenwerking. In een bekend cluster met meervoudige connecties kon een grotere bereidheid tot samenwerking worden opgetekend.” De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan op welke manier op het terrein sterkere teams kunnen worden gecreëerd.

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking |  Facebook |

06-11-16

Noodsituaties kunnen aangeboren neiging tot samenwerking versterken

Noodsituaties lijken de aangeboren intenties tot samenwerking te versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Max Planck Institute for Human Development in Berlijn, waarbij meer dan honderd avatars van proefpersonen met virtuele noodsituaties werden geconfronteerd. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat een noodsituatie de aangeboren eigenschappen van het individu lijkt te versterken. Vooral altruïstische en prosociale karakters bleken immers sneller een bereidheid tot collaboratie te tonen. Personen met een individualistische instelling bleken daarentegen minder geneigd te zijn met anderen samen te werken.

Uit het onderzoek bleek dat 44 procent van de deelnemers met een prosociaal karakter in een noodsituatie een grotere bereidheid tot samenwerking toonden dan in het dagelijkse leven. “Het tegenovergestelde diende echter te worden vastgesteld bij respondenten met een individualistisch karakter,” benadrukt onderzoeksleider Mehdi Moussaid, computerwetenschapper aan het Max Planck Institute. “In die groep bleek immers 52 procent zijn bereidheid tot coöperatief gedrag terug te schroeven. Wanneer problemen of gevaren dreigen, zullen egoïsten nog minder rekening houden met anderen, terwijl altruïstische karakters zichzelf nog sneller zullen opofferen.”

De onderzoekers zeggen verder vastgesteld te hebben dat de mens zich in de virtuele omgeving nagenoeg op dezelfde manier gedraagt als in de reële wereld. Onder meer wordt erop gewezen dat de meeste deelnemers aan het experiment de neiging hadden om hun avatar langs de rechterzijde van een nauwe gang te laten bewegen, zoals ook in het reële leven het geval is. “Deze conclusies geven aan dat virtuele omgeving een interessant hulpinstrument kan vormen om het menselijk gedrag te bestuderen," merkt Mehdi Moussaid op. "Het is immers niet altijd mogelijk - vanuit ethiek en veiligheid - om de reacties in noodsituaties in een reële omgeving te onderzoeken."

Lees Verder

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking |  Facebook |

24-08-16

Muziek heeft positieve impact op de werkvloer

Muziek heeft een positieve impact op de werkvloer. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University, waarbij onder meer een positieve impact op de samenwerking en het teamwerk bleek. De resultaten van de studie zouden bedrijfsleiders volgens de onderzoekers moeten aanzetten om muziek te bestempelen als een instrument om op de werkvloer een positieve en productieve sfeer te creëren. Er wordt daarbij op gewezen dat bedrijven vaak zware investeringen doen in externe teambuilding, terwijl een gepaste muziekkeuze in de werkomgeving wellicht betere resultaten zou kunnen opleveren.

“Muziek wordt meestal onderschat als een instrument om de samenwerking tussen collega’s te stimuleren,” zegt onderzoeksleider Kevin Kniffin, gedragswetenschapper aan de Cornell University. “Muziek wordt door marketeers vaak gebruikt om de consument in de gepaste stemming voor een aankoop te brengen, maar blijkt ook op de werkvloer een belangrijke functie te kunnen vervullen.Vooral kan een stimulerende invloed worden ervaren op de coöperatieve intenties van de werknemers. Vastgesteld werd dat muziek met opgetogen ritmes de bereidheid van de werknemer doet toenemen om een bijdrage aan de groep te leveren. Bij minder positieve muziek bleken de werknemers meer op zichzelf terug te plooien.

De onderzoekers zeggen tussen beide extremen een verschil van 33 procent te hebben opgetekend in de bereidheid van de werknemer om een bijdrage te leveren aan het collectief. “Muziek is een invloedrijk deel van het dagelijkse leven, ook al men is zich daar niet altijd van bewust,” benadrukt Kniffin. “In sommige omstandigheden - zoals supermarkten en gymzalen - kan de muziek met de achtergrond versmelten. In andere situaties, zoals een liturgische dienst, kan het muzikale aspect veel meer op de voorgrond treden. Er kan worden gesteld dat mensen meer overeenstemming met elkaar vinden, wanneer ze naar muziek met een duidelijk ritme luisteren.”

Lees Verder

16:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, werkvloer, samenwerking |  Facebook |

18-09-14

Samenwerking is belangrijke stimulans voor motivatie

Samenwerking kan een belangrijke stimulans betekenen voor de motivatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University naar de motivatie van studenten bij het oplossen van een puzzel. De Amerikaanse onderzoekers voegen er aan toe dat het lidmaatschap van een team het individu kan aansporen om bij het aangaan van uitdagingen een grotere inzet te tonen. De resultaten van de studie tonen volgens de wetenschappers aan dat het mogelijk is om ook bij individuele opdrachten een gevoel van teamgeest op te bouwen en maken ook duidelijk dat een groepsgevoel met enkele eenvoudige tactieken kan worden gestimuleerd.

“Wanneer het individu door anderen als partner in een samenwerkingverband wordt behandeld, kan de persoonlijke motivatie gevoelig worden verhoogd,” merkt onderzoeksleider Gregory Walton, professor psychologie aan de Stanford University, op. “Dat geldt zelfs wanneer het individu zelfstandig een taak uitvoert. Een samenwerking met anderen biedt belangrijke sociale en persoonlijke voordelen. Vaak wordt door verschillende werknemers aan dezelfde taak gewerkt, maar wanneer door anderen het gevoel van een evenwichtige samenwerking naar voor wordt gebracht, krijgt de motivatie een belangrijke injectie.”

Studenten die op het hart was gedrukt dat ze samen met anderen aan de oplossing van de puzzel zouden werken en die ook advies ontvingen dat van de veronderstelde partners afkomstig was, bleken volgens Walton een grotere motivatie te vertonen dan collega’s die alleen geïnformeerd waren dat ook een vreemde partij aan de opdracht werkte en die advies kregen van de opdrachtgevers. “Nochtans werkten beiden geïsoleerd aan de oplossing van de puzzel en ontvingen de twee partijen ook een identiek advies,” aldus de wetenschappers. “De perceptie over een samenwerking deed bij de eerste groep echter de inzet toenemen om de oplossing van de puzzel tot een goed einde te brengen.”

Uit het onderzoek bleek dat het gevoel van samenwerking de proefpersonen stimuleerde om 48 procent tot 64 procent langer aan de taak te werken. Bovendien bleken de respondenten ook een grotere interesse in de opdracht te getuigen. Maar tevens konden er volgens de onderzoekers minder symptomen van vermoeidheid worden opgemerkt, wellicht omdat de uitvoerder een grotere voldoening uit de taak haalde. “Wanneer duidelijk werd gemaakt dat de interesse in de puzzel beantwoordde aan hun persoonlijke waarden en identiteit, toonden de proefpersonen bovendien 53 procent meer bereidheid om enkele weken later aan bijkomende opdrachten deel te nemen.”

“Het onderzoek wil niet beweren dat groepswerk altijd de beste oplossing is om schoolkinderen of werknemers te motiveren,” geeft Gregory Walton toe. “Indien mensen zich verplicht voelen tot samenwerking of geen waardering voelen voor hun inzet, kan een groepswerk zelfs een negatieve impact hebben. Wel geeft de studie aan dat het groepsgevoel een positieve impact kan hebben op de motivatie. Bovendien kan worden vastgesteld dat de grotere inzet niet te wijten is aan een gevoel van verplichting, competitie of externe druk, maar is er duidelijk sprake van een oprechte motivatie. Bovendien blijken subtiele signalen van samenwerking voldoende te zijn om de motivatie te stimuleren.”

Lees Verder

14:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking |  Facebook |

29-06-14

Chimpansee vertoont spontane neiging tot coöperatief gedrag

Chimpansees hebben spontaan de neiging om coöperatief gedrag te initiëren en te behouden. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers bij chimpansees in het Yerkes National Primate Research Center aan de Emory University. Vastgesteld werd dat de chimpansees impulsief naar een onderlinge samenwerking streven en daarbij een partner zoeken die het meest geschikt is voor de taak die moet worden volbracht.

Lees Verder

10:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chimpansee, samenwerking |  Facebook |

16-03-14

Samenwerking is belangrijk wapen tegen etnisch onderscheid

Samenwerkingsverbanden die etnische grenzen overstijgen, zullen er uiteindelijk toe leiden dat niet langer meer in raciale termen over hun medeburgers denken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. Samenwerking kan volgens de onderzoekers het denken van de mensen veranderen. Een verandering in het collaboratief gedrag kan volgens de wetenschappers dan ook betere resultaten opleveren dan pogingen om het denken van het individu te beïnvloeden. De onderzoekers merken daarbij op dat kinderen bij de atleten van hun favoriete sportteam geen verschil tussen verschillende rassen zien.

Lees Verder

12:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking, discriminatie |  Facebook |