12-05-17

Gezinshond verlaagt het stressniveau bij kinderen

Een hond kan een belangrijke sociale steun vormen om stress bij kinderen aan te pakken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Florida bij honderd gezinnen met een hond en kinderen tussen zeven en twaalf jaar in de Verenigde Staten. Kinderen die actief met de hond van het gezin omgingen, bleken minder lagere cortisol-niveaus te vertonen dan leeftijdsgenoten die zich passiever tegenover het huisdier gedroegen. Er werd ook vastgesteld dat de hond in vele stressomstandigheden op de kinderen een meer kalmerende invloed kan hebben dan de ouders.

“Stress wordt meestal in verband gebracht met de verantwoordelijkheden die volwassenen moeten opnemen, maar ook kinderen kunnen onder een belangrijke druk gebukt gaan,” benadrukt onderzoeksleider Darlene Kertes, professor psychologie aan University of Florida. “Die stress kan een belangrijke impact hebben op de rest van het leven. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat huisdieren de potentie hebben om stressklachten bij volwassenen te milderen. Onze studie heeft uitgewezen dat ook bij kinderen in een stresserende omgeving een positieve werking van de aanwezigheid van de gezinshond kan worden ervaren.”

Uit speekselstalen bleek dat kinderen in het gezelschap van de gezinshond bij de confrontatie met probleemsituaties lagere niveaus van het stresshormoon cortisol vertoonden dan leeftijdgenoten die niet op een huisdier konden terugvallen. “Daarbij moest wel een variatie in cortisol-niveaus, afhankelijk van het karakter van de interactie tussen het kind en de hond, worden opgetekend. Kinderen die actief hun hond bij zich roepen om te aaien, bleken minder cortisol te vertonen dan leeftijdsgenoten die een beperkter engagement tegenover het dier laten blijken. Wanneer de honden daarentegen vrij rondzwierven of de kinderen op eigen initiatief benaderden, bleek het cortisol-niveau toe te nemen.”

“In de lagere school begint de wereld van sociale steun zich verder uit te breiden en vallen kinderen niet alleen meer op hun ouders terug,” verklaart professor Kertes de impact van de gezinshond op het stressniveau. “Hun emotionele en biologische capaciteiten om met stress om te gaan, bevinden zich echter nog altijd in een groeifase.” Het is volgens de onderzoekers belangrijk een inzicht te verwerven in de instrumenten die kinderen gebruiken om met druk om te gaan. Het aanleren van die tactieken zal volgens Darlene Kertes immers levenslang consequenties hebben voor de emotionele gezondheid en het welzijn. Een efficiënte omgang met stress is voor volwassenen immers een cruciale vaardigheid.

Lees Verder

11:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hond, stress |  Facebook |

20-02-17

Hogere kaderleden worden altijd aan het werk verwacht

Voor specialisten uit de Britse financiële sector behoort weekendwerk tot de normale agenda. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse verzekeraar MetLife bij een groep executives uit de Britse financiële wereld. Vastgesteld werd dat 95 procent van de besluitnemers van financiële instellingen en investeringsbanken verwacht worden steeds ter beschikking te staan van hun werkgever. Gemiddeld bleken respondenten drieëntwintig weekends per jaar te werken. Daarbij gaf 50 procent aan dat hun weekends het voorbije jaar minstens vijfentwintig keer door professionele verplichtingen werden gestoord.

Tegelijkertijd bleek dat slechts 14 procent van de ondervraagden te hebben ervaren dat een klacht over de werkdruk de werkgever heeft aangezet actie te ondernemen. Bovendien moest worden vastgesteld dat slechts 23 procent van de werknemers zich in staat voelde om problemen rond de werkdruk met hun managers te bespreken. Wel getuigde 65 procent de stressgerelateerde moeilijkheden tegenover collega’s te berde kunnen brengen. “Investeringsbankiers gaan weliswaar prat op hun lange werkdagen, maar er moet toch naar een balans worden gestreefd,” benadrukt Tom Gaynor, directeur verloning bij MetLife.

“Het kan alvast nooit worden getolereerd dat bij de werknemers uit vrees voor carrière-beschadiging een terughoudendheid zou groeien om problemen rond stress of mentale gezondheidsproblemen naar voor te brengen,” benadrukt Gaynor. “Bedrijven met een veeleisende managementstijl moeten de nodige voorzieningen treffen om mentale gezondheidsproblemen te kunnen aanpakken en zouden medewerkers moeten aanmoedigen probleemsituaties te melden. Daarmee toont de onderneming niet alleen zorg te willen dragen voor hun werknemers, maar zullen ook de prestaties van het bedrijf worden verbeterd omdat op een geëngageerd en enthousiast personeelsbestand kan worden gerekend.”

Er werd nog opgetekend dat 50 procent van de ondervraagden zijn baan meer stresserend vindt dan vorig jaar. Daarbij maakte 40 procent gewag van extreem stresserende opdrachten. Ook wordt erop gewezen dat 67 procent van plan zou zijn om binnen een periode van twaalf maanden een andere baan te zullen zoeken indien de stressniveaus geen verbetering tonen.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress |  Facebook |

18-12-16

Ondersteuning familie heeft verzachtende invloed op stress

Ondersteuning van familie en vrienden heeft een verzachtende invloed op het stressniveau. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan het Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig bij een populatie wilde chimpansees uit het Budongo Forest in Oeganda, waarbij gekeken werd naar stressniveaus tijdens periodes van stresserende en vaak levensbedreigende intergroep-conflicten, maar ook tijdens dagelijkse sociale contacten en rustsituaties. Er wordt aan toegevoegd dat de resultaten van de studie mogelijk ook bij de mens implicaties zou kunnen hebben voor de ondersteuning van behandeling van stresspatiënten.

“Stress moet bij mensen en andere sociale wezens vaak geassocieerd worden met een slechte gezondheid en een hogere mortaliteit,” benadrukken de onderzoekers Roman Wittig, Catherine Crockford en Tobias Deschner. “Deze negatieve effecten kunnen echter worden opgevangen door de sociale ondersteuning die door familie en vrienden kan worden aangeboden. Er is echter voorlopig weinig geweten over de concrete werking van dit mechanisme. Uit het onderzoek bij de chimpansees in Oeganda bleek dat de ondersteuning van een vriend in alle omstandigheden een verzachtende impact heeft op het stressniveau van het individu.”

“De sterkste impact wordt ervaren bij conflictsituaties, maar ook in het dagelijkse leven heeft de ondersteuning van vrienden en familie een verzachtende werking,” zeggen de onderzoekers. “De dagelijkse steun van de omgeving heeft blijkbaar een regulerende impact op de activiteit van de stresshormonen. Omdat de reacties op stress ook andere procession - zoals de spijsvertering, het immuunstelsel, het gemoed en de emoties - beïnvloeden, kan worden verondersteld dat een ongunstige stressbalans kan leiden tot een slechte fysieke en mentale gezondheid. Sociale ondersteuning kan die balans helpen verbeteren en de effecten van stress afzwakken.”

“Eerdere research heeft al aangetoond dat individuen met sterke sociale banden vaak langer en gezonder leven,” benadrukken de onderzoekers nog. “Vrienden kunnen voor de gezondheid mogelijk veel belangrijker zijn dan tot nu toe werd gedacht.”

Lees Verder

16:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress |  Facebook |

17-11-16

Stress heeft belangrijke impact op bestedingspatroon consument

Stress kan een belangrijke impact hebben op het bestedingspatroon. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rutgers University en de University of Miami. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat stress de consument in eerste instantie zal aanzetten geld te sparen. Wanneer toch tot een aankoop wordt beslist, kan stress volgens de onderzoekers worden gekoppeld aan een keuze voor een noodzakelijk product dat volgens de consument hem de mogelijk kan bieden om opnieuw controle over de situatie te verwerven. Een aankoop van producten die niet noodzakelijk zijn, blijken volgens de onderzoekers in een stresstoestand weinig waarschijnlijk.

“Stress stimuleert in het algemeen het spaargedrag van de consument, maar kan ook gekoppeld worden aan de strategische aankoop van producten die essentieel worden geacht,” zegt onderzoeksleider Kristina Durante, professor marketing aan de Rutgers University. “Wanneer het individu met een stresserende situatie wordt geconfronteerd, reageert het lichaam met een verhoogde productie van het hormoon cortisol, waardoor de aandacht wordt toegespitst op de bedreiging, zodat het probleem kan worden aangepakt. Het individu gaat in verdediging en schakelt over op een overlevingsstrategie. Daardoor zullen ook zoveel mogelijk bronnen, die de overlevingskansen kunnen verhogen, worden gespaard.”

Wanneer aan gestresseerde respondenten een aankoopbudget van 250 dollar werd gegeven, bleek meer uitgegeven te worden aan noodzakelijke goederen dan aan niet-essentiële producten. “Niemand bleek echter het volledige budget op te maken,” aldus nog professor Durante. “Wanneer de stresserende situatie echter werd weggenomen en aan de respondenten opnieuw een gevoel van controle werd teruggegeven, bleek opnieuw een grotere bereidheid om geld te spenderen.” Er wordt wel opgemerkt dat ook de oorzaak van de stress een belangrijke functie heeft in de reactie van de consument.

“Personen die gestresseerd waren door het vooruitzicht over een nieuwe baan, bleken sneller geneigd in kleding te investeren dan collega’s die problemen hadden met hun huidige tewerkstelling,” verduidelijkt professor Durante. “Personen die uitzicht hebben op een nieuwe arbeidsplaats, zullen kledij immers sneller als een noodzakelijk goed bestempelen. Ook de verhouding tussen de stress en het gevoel van controle kan een impact hebben. Personen die onder grote stress toch een sterk gevoel van controle kunnen behouden, zullen minder tot sparen worden aangezet dan collega’s die menen geen enkele greep op de situatie te hebben.

De resultaten van het onderzoek kunnen volgens de onderzoekers ook voor marketeers belangrijke consequenties hebben. “In onvoorspelbare situaties - zoals extreme weerfenomenen of verkiezingen - zullen de consumenten meer open staan voor producten die beschouwd worden als noodzakelijkheden of voor goederen die zouden kunnen helpen om de controle te herwinnen.”

Lees Verder

17:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress |  Facebook |

18-10-16

Stress en gebrek aan controle is dodelijke combinatie

Werknemers die een gebrek aan controle over hun stresserende baan ervaren, lopen een grotere kans vroegtijdig te overlijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Indiana University bij meer dan drieëntwintighonderd zestigplussers in de Amerikaanse staat Wisconsin. Werknemers die weinig controle hadden over hun opdracht, bleken door een stresserende taak 15,4 procent meer kans op een vroegtijdig overlijden te hebben. Wanneer daarentegen een stresserende taak gecombineerd werd met een grote controle bleek het risico op een vroegtijdig overlijden met 34 procent af te nemen.

“Eerder onderzoek toonde al aan dat een groter gevoel van controle een hulpmiddel kan zijn om werkstress te beheren, maar nu kon ook worden aangetoond dat ook een link moet worden gelegd met mortaliteit,” zegt onderzoeksleider Erik Gonzalez-Mulé, professor organisatiegedrag aan de Indiana University. “Werknemers die met stresserende banen worden geconfronteerd en die weinig controle over hun arbeid ervaren, blijken op jongere leeftijd te overlijden of sneller met gezondheidsproblemen geconfronteerd te worden dan collega’s die op een grotere flexibiliteit en zelfstandigheid kunnen terugvallen en de mogelijkheid krijgen hun eigen doelstellingen te bepalen.”

“De resultaten suggereren dat een stressvolle baan duidelijk negatieve consequenties heeft op de gezondheid van werknemers die weinig kansen krijgen om zelf beslissingen te nemen,” benadrukt professor Gonzalez-Mulé. “Wanneer de werknemer daarentegen een grotere vrijheid geniet, blijkt stress een positieve impact op de gezondheid te kunnen hebben. In die omstandigheden kan vaak een uitdagende en stimulerende impact van de stress worden ervaren.” Het onderzoek wil volgens Gonzalez-Mulé echter niet suggereren dat werkgevers aan hun medewerkers minder eisen zouden mogen stellen. Wel zou volgens de onderzoeker overwogen moeten worden aan de werknemers een grotere inspraak te geven over de organisatie en de invulling van hun opdracht.

Lees Verder

18:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress |  Facebook |

11-08-16

Kunst is een efficiënt wapen tegen stress

Op elk vaardigheidsniveau heeft kunst een milderende impact op het stressniveau. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Drexel University bij nagenoeg veertig personen tussen achttien en zestig jaar. De Amerikaanse onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat het niveau van het stresshormoon cortisol in het lichaam amper vijfenveertig minuten na de creatie van een kunstwerk een significante daling liet optekenen. De wetenschappers zeggen verwacht te hebben dat eerdere ervaringen met de creatie van kunst sterkere resultaten in de bestrijding zou opleveren, maar stelden vast dat in praktijk iedereen een even groot voordeel ervaart.

“De vaststelling van de studie is eigenlijk geen verrassing,” zegt onderzoeksleider Girija Kaimal, professor artistieke kunsttherapieën aan de Drexel University. “De conclusies weerspiegelen immers het kernidee van de kunsttherapie, waar wordt aangenomen dat iedereen zich creatief kan uiten en in staat in om zich in een ondersteunende omgeving artistiek te uiten. Wel hadden we verwacht dat de effecten sterker zouden zijn bij personen die eerder al artistieke ervaringen hadden opgedaan. Maar dat bleek niet met de realiteit in overeenstemming.” Bijna de helft van de proefpersonen erkende slechts een beperkte ervaring met kunst te hebben, maar bij 75 procent werden lagere cortisol-niveaus geregistreerd.

“Er kon wel een variatie worden vastgesteld in de daling van de cortisol-niveaus, maar daarbij kon geen correlatie met eerdere kunstervaringen worden genoteerd,” benadrukt Girija Kaimal. De deelnemers zelf maken gewag van een relaxerende ervaring en een daling van de angstigheid en de gejaagdheid. Ook werd gemeld dat de kunstactiviteit hielp om problemen in hun juiste perspectief te zien. Ongeveer 25 procent van de deelnemers toonde echter een verhoogd cortisol-niveau. Maar dat hoeft volgens Kaimal geen negatief signaal zijn, aangezien een bepaalde hoeveelheid cortisol noodzakelijk is om te functioneren.

“In het algemeen vertoont het cortisol het hoogste niveau tijdens de ochtend, aangezien daardoor de stimulans wordt gegeven om de dag aan te vatten,” verduidelijkt Kaimal. “Mogelijk heeft het cortisol ervoor gezorgd dat een aantal deelnemers door de kunst in een staat van opwinding en engagement raakt.”

Lees Verder

17:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, stress, cortisol |  Facebook |

14-05-14

Terugkeer naar werkvloer stresserende stap voor langdurig werklozen

Werknemers die na een lange periode van werkloosheid opnieuw terugkeren naar de arbeidsmarkt, dreigen vaak met erge vormen van stress te worstelen. Dat zegt Alistair Dornan, hoofd risicomanagement bij consulent Capita Employee Benefits. Het effect van een langdurige werkloosheid kan volgens Dornan bijzonder schadelijk zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Door de economische heropleving vinden steeds meer mensen opnieuw een baan, maar door de grotere stressgevoeligheid na een periode van langere werkloosheid, kunnen bedrijven bij deze terugkeer naar de actieve werkvloer volgens Dornan met belangrijke problemen worden geconfronteerd.

“Werknemers die na een langere periode van werkloosheid opnieuw actief worden, zijn niet meer gewend aan de stress op de werkvloer,” verduidelijkt Alistair Dornan. “Wanneer mensen na een langdurige onderbreking van de professionele carrière opnieuw terugkeren naar de arbeidsmarkt, blijkt vaak de trots in de werkgever aangetast te zijn. Ook het vertrouwen tussen de bedrijfsleiding en de werknemer kan door die lange onderbreking beschadigd zijn." Werknemers die gedurende langere tijd geen betrekking hebben kunnen vinden, voelen zich door de arbeidsmarkt vaak onrechtvaardig behandeld. Werkgevers moeten zich volgens Dornan bewust zijn van die problemen en moeten inspanningen doen om de werknemer bij te staan.

Capita Employee Benefits stelde nog vast dat 79 procent van de werknemers toegeeft de voorbije twaalf maanden geconfronteerd te zijn geweest met werkstress. Tevens diende te worden opgetekend dat 20 procent tijdens die periode door de stress ziekteverlof heeft dienen te nemen. De onderzoekers merkten op dat werknemers tussen zestien en vierentwintig jaar het meest geneigd bleken om door de stress afwezig te blijven (30 procent), gevolgd door collega’s tussen vijfentwintig en vierendertig jaar (29 procent). In de leeftijdsgroep tussen vijfenveertig en vierenzestig jaar bleek daarentegen slechts 12,4 procent wegens stress ziekteverlof genomen te hebben.

Lees Verder

14:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, stress |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende