30-08-17

Europese Unie ziet grotere smokkel met bulktabak

In de zuidelijke en zuidoostelijke regio’s van Europa blijken toenemende hoeveelheden tabak in bulk illegaal te worden verkocht. Daardoor dreigen de betrokken landen miljoenen euro aan verschuldigde belastingen te missen. Dat is de conclusie van een rapport van Crime & Tech, een spinoff van de Università Cattolica del Sacro Cuore. Opgemerkt wordt dat in de Europese Unie alleen al 32,2 procent van alle bulktabak twee jaar geleden illegaal werd geconsumeerd. In minstens negen Europese tabaksproducenten - waaronder zeven naties uit de Balkan - vormt illegale handel meer dan de helft van de totale consumptie aan bulktabak.

De betrokken landen zijn Montenegro, Servië, Bosnië-Herzegovina, Polen, Kroatië, Slowakije, Albanië, Kosovo en Bulgarije. Er wordt aan toegevoegd dat de illegale handel in bulktabak de lidstaten van de Europese Unie bijna 1 miljard euro fiscale inkomsten kost. Opgemerkt wordt dat Polen al zwaar getroffen is door de illegale handel in sigaretten en aangevoerd wordt dat deze situatie door de ondergrondse trafieken met bulktabak alleen nog maar is verergerd. Ook wordt opgemerkt dat in Kroatië met een mogelijk inkomstenverlies van 88,9 miljoen euro rekening moet worden gehouden. Bulk vertegenwoordigt er immers 84,9 procent van de tabaksconsumptie.

Olaf, het Europees bureau voor fraudebestrijding, benadrukt dat de reden voor de toename van illegale tabakstrafieken niet helemaal duidelijk is. Er kan ook niet uitgemaakt worden of er gewag moet worden gemaakt van binnenlandse problemen of het fenomeen moet worden toegeschreven aan illegale import uit externe landen. Günther Oettinger, Europees commissaris voor begroting, benadrukt dat op dit ogenblik de directieven over de heffingen op de productie van tabak worden herbekeken. Ruwe tabak geniet daarbij tot nu toe een uitzondering, maar mogelijk zou die maatregel kunnen worden herzien. Het systeem zou immers tot grotere duidelijkheid over de trafieken kunnen bieden.

Daarmee zouden de belangrijkste knelpunten en grondslagen voor de illegale handel kunnen worden geïdentificeerd en aangepakt.

Lees Verder

13:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, smokkel |  Facebook |

20-08-17

Gelukkige kinderen hebben geen tabak of alcohol nodig

Een gevoel van welzijn kan, samen met kennis over de mogelijke gevaren van de praktijk, bij jongeren de consumptie van tabak en alcohol tegengaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London (UCL) bij meer dan zeventienhonderd jongeren tussen tien en vijftien jaar. De onderzoekers stelden vast dat jongeren met een sterker geluksgevoel en een grotere kennis over de gevaren van de producten, minder kans maakten ooit te roken of te drinken. Er wordt wel opgemerkt dat bijkomende studies noodzakelijk zijn om een oorzakelijk verband tussen het welzijnsgevoel en het gebruik van alcohol en tabak te bevestigen.

“In het algemeen kon worden vastgesteld dat een grotere kennis over de schadelijke impact van tabak en alcohol, jongeren kon aanzetten het roken en drinken te mijden, maar dat bleek toch niet bij iedereen het geval te zijn zijn,” benadrukte onderzoeksleider Noriko Cable, professor epidemiologie aan het University College London. “Bij sommige adolescenten bleek die kennis net een aanzet om tabak en alcohol uit te proberen. Mogelijk moet daarbij worden verondersteld dat de positieve verwachtingen over roken en drinken bij sommige jongeren opweegt tegen het inzicht over de gezondheidsproblemen die deze producten kunnen veroorzaken. Ook ondersteunende vrienden vormen hier geen barrière.”

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de meest gelukkige kinderen 10,8 procent kans maken alcohol of sigaretten uit te proberen. Bij hun minst gelukkige generatiegenoten loopt dat cijfer echter op tot 21,5 procent. “Kinderen die zich in alle aspecten van het leven - in de thuisomgeving, op school en tussen vrienden - gelukkig voelen, hebben geen andere substanties nodig om een gebrek aan emotioneel welzijn te compenseren,” benadrukken de onderzoekers. “Positieve verwachtingen rond alcohol en tabak kunnen alleen worden opgemerkt wanneer de producten worden gebruikt om negatieve emotionele gevoelens te helpen verwerken.”

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, alcohol, kinderen, welzijn |  Facebook |

20-07-17

Tabak kost wereldeconomie 1,4 biljoen dollar

De voorbije tien jaar zijn het aantal gezondheidswaarschuwingen en restricties voor het gebruik van tabak wereldwijd verviervoudigd. Er moet echter nog meer worden gedaan om de consumptie te bestrijden. Dat blijkt uit een onderzoek van de World Health Organisation (WHO). Benadrukt wordt dat de tabaksconsumptie de belangrijkste oorzaak van vermijdbare overlijdens blijft. Jaarlijks zou het rookgedrag aan zeven miljoen mensen het leven kosten. Hoewel de voorbije jaren door de maatregelen miljoenen levens zijn gered, blijkt volgens het rapport slechts één op drie landen een sluitend systeem voor tabakscontrole te hebben geïntroduceerd.

De onderzoekers merken op dat op dit ogenblik 4,7 miljard mensen - ongeveer 63 procent van de totale wereldbevolking - aan minstens één regel op het gebied van tabakscontrole is onderworpen, waarbij onder meer wordt gewezen op initiatieven zoals waarschuwingen met afschrikwekkende beelden tot rookvrije openbare ruimtes. Daarbij wordt gewag gemaakt van een dramatische stijging van levensreddende maatregelen die tijdens het voorbije decennium werden ingevoerd. Tien jaar geleden hadden die maatregelen immers slechts op ongeveer één miljard mensen - 15 procent van de wereldwijde populatie - betrekking.

Er wordt echter opgemerkt dat er nog steeds een lange weg moet worden afgelegd. “De tabaksindustrie blijft ook gebruik maken van praktijken om d maatregelen tegen het roken af zwakken,” benadrukt Douglas Bettcher, directeur preventie bij de World Health Organisation. “Daarbij wordt onder meer het economisch belang van de tabaksindustrie overdreven, terwijl bewezen wetenschappelijke rapporten over de gevaren van het roken worden aangevallen en alle mogelijke juridische middelen worden aangewend om overheidsmaatregelen te ondermijnen. Die praktijken belemmeren in vele landen de vooruitgang van gezondheid en ontwikkeling.

In het rapport wordt verder nog opgemerkt dat slechts 15 procent van de wereldbevolking op dit ogenblik gedekt wordt door een verbod op reclame en promotie voor tabaksproducten. Ongeveer 1,5 miljard mensen in vijfenvijftig landen worden bovendien met geen enkele beperking op d tabaksconsumptie geconfronteerd. Eén tiende van alle overlijdens zou aan het gebruik van tabak worden toegeschreven. De meest efficiënte maatregel - prijsverhogingen - worden volgens het rapport slechts beperkt toegepast. De economische lasten van het tabaksgebruik lopen volgens het rapport wereldwijd op tot meer dan 1,4 biljoen dollar aan kosten voor gezondheidszorg en verloren arbeidsproductiviteit.

Lees Verder

18:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak |  Facebook |

10-07-13

Veel gelijkenissen tussen tabak en klimaatverandering

De sector van fossiele brandstoffen heeft bijgedragen tot de financiering van campagnes die twijfels dienden te zaaien over de klimaatverandering. Dat heeft de Britse milieu-activist John Sauven gezegd. Een aantal van de betrokkenen heeft volgens Sauven eerder ook al twijfels proberen te creëren rond het gat in de ozonlaag, zure regen en het verband tussen tabak en longkanker. Hij voegt er aan toe dat daarbij dezelfde taktieken worden gebruikt die ook door de tabaksindustrie worden aangewend. Twijfel is volgens Sauven het hoofddoel van deze agenten.

“Ook overheden over de hele wereld hebben geprobeerd om wetenschappers die hun bezorgdheid over de klimaatverandering proclameerden, het zwijgen op te leggen,” zegt John Sauven nog. “De Britse overheid heeft miljoenen ponden geïnvesteerd om vredelievende milieuverenigingen te infiltreren, terwijl de Canadese regering wetenschappers hebben belet om zonder media-verantwoordelijken met journalisten te praten. Ook in de Verenigde Staten heeft de regering onder president George W. Bush wetenschappers onder druk gezet om termen zoals opwarming en klimaatverandering uit hun rapporten te halen.”

John Sauven, executive director van de Britse divisie van de milieubeweging Greenpeace, voegde er aan toe dat vooral in de opkomende economieën de ecologische strijd over de toekomst van de aarde zal worden gevoerd. “Net zoals in de tabaksindustrie, zal de strijd over duurzame energie bijzonder giftig worden gevoerd,” waarschuwt de milieu-activist nog. In het midden van de jaren negentig getuigde Jeffrey Wigand, toen vice-president van Brown & Williamson Tobacco Corporation, over de inspanningen van de sector om de link tussen het roken en kanker te verdoezelen.

Lees Verder

15:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, klimaatverandering |  Facebook |

16-04-13

Publiek heeft geen enkel vertrouwen in tabaksindustrie

De tabaksindustrie presenteert geen geloofwaardige en onafhankelijke argumenten om het rookgedrag te ontmoedigen. Dat zegt 65 procent van de respondenten in een onderzoek van de Britse organisatie Cancer Research. Er wordt aan toegevoegd dat 62 procent van de ondervraagden ook geneigd zou zijn om minder geloof te hechten aan de argumenten van organisaties die zich inspannen om het roken te bestrijden, indien men wist dat de betrokken initiatieven financieel door de tabaksindustrie zouden zijn gesteund.

Slechts 23 procent van de ondervraagden was van mening dat de overheid moet rekening houden met de aanbevelingen die door de tabaksindustrie naar voor worden geschoven. Bovendien zegt slechts 7 procent dat de overheid rekening zou moeten houden met de aanbevelingen van groepen die door de tabaksindustrie worden ondersteund. Opgemerkt wordt dat vooral zou moeten worden geluisterd naar professionele medische organisaties en verenigingen die zich bezighouden met de strijd tegen de tabaksconsumptie.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 85 procent van de ondervraagden zich schaart achter initiatieven van de overheid om ervoor te zorgen dat jongeren niet met roken starten. "De tabaksindustrie heeft jarenlang het verband tussen roken en longkanker ontkend en het is dan ook geen verrassing dat het publiek geen vertrouwen heeft in de sector," merkt Sarah Woolnough, informatie-directeur bij Cancer Research, op. "Hun verleden verbiedt de tabaksbedrijven deel uit te maken van een beleid dat het roken moet bestrijden."

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, roken, gezondheid |  Facebook |

12-02-13

Strategie tabaksindustrie vindt navolging in andere sectoren

Internationale producenten van voeding, drank en alcohol hanteren dezelfde strategieën die ook door de tabaksindustrie werden aangewend om het gezondheidsbeleid van de overheid te ondermijnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers onder leiding van onderzoekers aan de University of Melbourne. De onderzoekers merken op dat een systeem van zelfregulering in deze omstandigheden geen resultaat kan opleveren en de industrie dus van buitenuit meer gereguleerd dient te worden. Onder meer wordt opgemerkt dat de bedrijven bij politici lobbyen om een strenge regelgeving te blokkeren en resultaten van wetenschappelijke studies manipuleren.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, drank, alcohol, tabak |  Facebook |

20-08-12

Tabakslobby blijft wereldwijd belangrijke invloed uitoefenen

Er moet dringend worden ingegrepen om de tabaksconsumptie in landen met een matig en laag inkomen te bestrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschapperes aan de University at Buffalo. Onderzoeksleider Gary Giovino, gespecialiseerd in het onderzoek naar de consumptie van tabak, merkt op dat regeringen dringend economische en regelgevende voordelen moeten bieden aan landbouwproducten die de gezondheid van de bevolking verbeteren. Giovino heeft het over een onrustwekkend beeld van een wereldwijde tabaksconsumptie, beïnvloed door machtige en manipulatieve tabakslobby's. Giovino merkt op dat de voorbije eeuw honderd miljoen mensen vroegtijdig zijn gestorven door het gebruik van tabak, maar indien de huidige trends worden verder gezet, zal dat cijfer deze eeuw volgens hem nog gevoelig hoger liggen. Uit het onderzoek blijkt dat China met 301 miljoen rokers de grootste tabaksconsument van de wereld is, gevolgd door India.

Lees Verder

18:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, gezondheid |  Facebook |

11-08-12

Tabak leert zich verdedigen tegen aanvallen virussen

Een component in tabaksplanten kan de immuunsystemen van teelten meer resistent maken tegenover virale aanvallen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Hokkaido University in Japan. De onderzoekers merken op dat teelten een algemeen verdedigingssysteem hebben om virussen te bestrijden, maar daarop wordt door de vijanden volgens hen gereageerd door de immuun-reactie van de planten te onderdrukken. Een aantal tabaksoorten blijken volgens de Japanse wetenschappers echter een aantal tegenmaatregelen ontwikkeld te hebben om die nieuwe bedreigingen af te weren. Opgemerkt wordt dat het proteïne van de plant zich aan de virale onderdrukkers binden, waardoor het virus zou worden verhinderd om de verdediging van de teelt te ondermijnen. De Japanse onderzoekers stellen dat het resultaat de verdedigingsmechanismen kan versterken van oogsten die gevoelig zijn voor virussen die weerstand hebben aangekweekt tegen pesticiden.

Lees Verder

11:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, virus |  Facebook |

04-04-12

Europese maatregelen tegen tabaksindustrie stimuleren criminaliteit

De aangekondigde maatregelen van de Europese Commissie om de tabaksindustrie verder te reguleren, zullen de criminaliteit opdrijven. Dat is de conclusie van een rapport van de Italiaanse criminoloog Ernesto Savona, die vroeger met de Europese Commissie heeft samengewerkt voor de uitbouw van een beleid rond criminaliteit. De onderzoeker merkt op dat een verbod van merknamen op de verpakking de productie van namaak en smokkel zal stimuleren. Savona noemt het verrassend dat de Europese Commissie zo weinig rekening heeft gehouden met de impact op de criminaliteit.

"Tenzij er specifieke maatregelen worden genomen, dreigt het risico op namaak van tabaksproducten door de verplichte blanco verpakkingen toe te nemen," merkt Ernesto Savona op tegenover het webmagazine Euractiv. "Dat zou de verwachte daling in de tabaksconsumptie helemaal uithollen. Daar kan de namaaksector optimaal van profiteren, waarmee een grotere zwarte markt gecreëerd zou kunnen worden die door de politiediensten moeilijker te bestrijden valt."

De Europese Commissie moet volgens Savona meer onderzoek uitvoeren naar de specifieke impact van zijn voorstellen op de criminaliteit in de verschillende lidstaten. "Sommige landen zijn meer kwetsbaar voor een verhoogde maffia-activiteit," voert Savona nog aan. Een woordvoerder van John Dalli, Europees Commissaris voor gezondheid, bevestigde dat naamloze verpakkingen nog steeds een optie blijven. De sector heeft volgens de woordvoerder niet kunnen aantonen dat blanco verpakkingen tot een grotere namaakactiviteit zou leiden.

Het rapport van Ernesto Savona werd besteld door de tabaksindustrie en werd mee gesponsord door sigarettenfabrikant Philip Morris.

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, criminaliteit |  Facebook |

06-03-12

Nachtelijke uitstappen jongeren signaal van onderliggende problemen

Ouders weten vaak niet waar hun tienerkinderen tijdens de nacht uithangen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse Economic and Social Research Council (ESRC) bij vijftienjarigen. Daarbij bleek 36 procent van de jongens toe te geven dat hun ouders minstens één keer in de maand in het ongewisse blijven over hun nachtelijke activiteiten. Dat geldt ook voor bijna 25 procent van de ondervraagde meisjes. Bij 7 procent van de jongens en 5 procent van de meisjes is er geregeld sprake van nachtelijke uitstappen.

De onderzoekers merken op dat het fenomeen onafhankelijk is van factoren zoals gezinsinkomen, het aantal kinderen of de samenstelling van het gezin, maar vooral gekoppeld kan worden aan de relatie die de jongeren met hun ouders hebben. Ook blijkt een stad een grotere aantrekkingskracht uit te oefenen voor nachtelijke activiteiten dan een landelijke omgeving. "Het fenomeen is ongetwijfeld een vorm van toenemende onafhankelijkheid, maar bij een groep die vaak tijdens de nacht weg is wordt probleemgedrag zoals roken en drinken aangetroffen," merken de onderzoekers op.

"Jongeren die vaker tijdens de nacht van huis zijn, maken gewag van een frequenter cafébezoek, vaak gekoppeld aan het gebruik van alcohol, tabak en cannabis," wordt er nog opgemerkt. "Deze verbanden kunnen zowel bij jongens als meisjes worden opgemerkt, maar op het gebied van roken en drinken is de associatie bij meisjes meer uitgesproken." De onderzoekers zeggen dat frequente nachtelijke activiteiten signalen vormen van onderliggende problemen. Er wordt aan toegevoegd dat meisjes in deze groep vaak een laag zelfbeeld hebben.

19:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, alcohol, tabak, drugs |  Facebook |

20-01-11

Roker moet selectief zijn in bioscoopkeuze

Rookscènes in bioscoopfilms sturen signalen naar de hersenen van de rokers om dezelfde handelingen uit te voeren. Dat is de conclusie van een onderzoek aan het Dartmouth College in de Verenigde Staten. De onderzoekers stellen dat de hersenen van rokers tijdens het bekijken van een rookscène een verhoogde activiteit vertoonden in de gebieden die verband houden met de bewegingen van de hand die bij het roken wordt gebruikt.

"Eerder onderzoek had al uitgewezen dat rokers bij het verlaten van de bioscoop na een film met rookscènes grotere zin hadden in een sigaret in vergelijking met collega-rokers die een film hadden bekeken zonder rookscène," voert onderzoeksleider Todd Heatherton aan tegenover het webmagazine HealthDayNews. "Het nieuwe onderzoek geeft een meer concrete verklaring voor die eerdere vaststellingen." Er moet volgens Heatherton verder worden uitgezocht of films met rookscènes een negatieve impact zouden hebben op personen die proberen te stoppen met roken.

De onderzoekers merken op dat rokers vaak het advies krijgen om collega-rokers te vermijden en alle elementen die aan het roken zouden kunnen herinneren, uit hun omgeving te verwijderen. "Maar daarbij wordt niet gedacht aan bioscoopfilms met rokende personages," voert Heatherton nog aan. Neurowetenschapper Scott Huettel, expert beslissingsgedrag aan de Duke University, voegt er aan toe dat visuele aspecten de drang naar verslavende middelen kan verhogen.

20:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film, gezondheid, tabak |  Facebook |

15-01-11

Reclamesector blijft zich verzetten tegen Amerikaanse tabakswet

In de Verenigde Staten hebben de Association of National Advertisers en de American Advertising Federation protest aangetekend tegen een voorstel van de Food and Drug Administration (FDA), dat op de verpakkingen en reclame van de tabaksindustrie grafische waarschuwingen wil laten aanbrengen. De reclamesector noemt de voorstellen van de voedingsautoriteit overdreven en merkt op dat de maatregel in strijd is met het grondwettelijk recht op vrije meningsuiting. Er wordt daarbij opgemerkt dat productverpakkingen en marketing door de voorstellen van de voedingsautoriteit een platform zouden worden voor het standpunt van de overheid.

"De Food and Drug Administration mag geen maatregelen nemen die producten en reclame onaantrekkelijk maken," voert de Amerikaanse reclamesector aan. "De ontradende beelden die de voedingsautoriteit voorstelt stemmen niet overeen met de neutrale en feitelijke labels die volgens de Amerikaanse grondwet worden toegelaten. De nieuwe tabakswet betekent één van de grootste restricties die door het Amerikaanse Congress ooit aan de reclamesector is opgelegd. Het voorstel van de voedingsautoriteit zou een gevaarlijk precedent kunnen vormen dat de overheid de mogelijkheid zou bieden om elke marketing-boodschap te beïnvloeden."

"Er wordt ook opgemerkt dat het Amerikaanse Supreme Court duidelijk heeft gesteld dat overheidsinstanties in allerlaatste instantie in de vrije meningsuiting mag ingrijpen," merkt het magazine Marketing Daily op. "Dat is in dit geval volgens de reclamesector niet van toepassingen, aangezien er andere maatregelen mogelijk zijn om de tabaksconsumptie bij jongeren te ontraden. Die alternatieve maatregelen zouden volgens de reclamesector ook veel efficiënter kunnen zijn indien ze volledig worden geïmplementeerd." De nieuwe grafische waarschuwingen omvatten onder meer beelden van kadavers, een keelgat met rook en longen met sigarettenpeuken.

14:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, reclame, tabak, verenigde staten |  Facebook |

04-12-10

Indiase tabaksproducenten leggen fabrieken stil

De Indiase tabaksfabrikanten ITC en Godfrey Phillips India hebben de productie stopgezet. Daarmee protesteren ze tegen de verplichting om gezondheidswaarschuwingen te publiceren op hun verpakkingen. Sinds begin december moeten tabaksproducenten in India op hun verpakkingen een beeld van een mond met kanker plaatsen. Volgens de tabaksproducenten is niet duidelijk welk beeld er op de verpakkingen moet worden geplaatst, wat door de Indiase overheid wordt ontkend. De Indiase regering voegde er aan toe dat de bedrijven de beelden onmiddellijk moeten plaatsen indien ze boetes willen vermijden. India heeft ongeveer 120 miljoen rokers. Volgens de Indiase overheid sterven elk jaar één miljoen Indiërs aan de gevolgen van het roken.

Eerder werden al foto's van een geïnfecteerde long en het teken van de schorpioen op de verpakkingen geplaatst, maar dat bleek weinig effect te hebben. "Het is echter zeer de vraag of ook de nieuwe verplichting een grote impact zal hebben," merkt BBC News op. "Er worden in India immers veel sigaretten per stuk verkocht, wat de impact van de beelden uitholt, aangezien vele rokers die nooit te zien krijgen. Activisten stellen dan ook dat prijsverhogingen en belastingen veel meer impact zouden hebben dat waarschuwingsbeelden." Twee jaar geleden werd in India een rookverbod voor openbare locaties ingevoerd, maar volgens waarnemers wordt dat verbod grotendeels genegeerd en nauwelijks gecontroleerd.

Een woordvoerder van het Indiase ministerie van volksgezondheid wees erop dat de bedrijven al begin maart van dit jaar op de hoogte werden gebracht van de nieuwe verplichting. "Er is geen enkele mogelijkheid tot verwarring," voegde hij daar aan toe. De nieuwe regeling is op veel verzet onthaald door de Indiase tabaksindustrie. De deadline voor de invoering van de nieuwe maatregel werd ook verscheidene keren verschoven. De voorbije jaren heeft de wetgeving op het roken stelselmatig verscherpt. Onder meer zijn reclames voor tabaksproducten verboden. Ook de verkoop van tabaksproducten aan minderjarigen is in India verboden.

11:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, india, tabak |  Facebook |

04-10-10

Rusland gaat tabaksreclame helemaal verbieden

De Russische regering is van plan om over twee jaar elke vorm van tabaksreclame te verbieden. Dat staat in een document dat door de Russische regering is gepubliceerd. Op dit ogenblik is tabaksreclame in Rusland nog alleen toegelaten in een aantal gedrukte media en indoor-platformen. Buitenreclame voor tabaksproducten werden drie jaar geleden al verboden. De nieuwe maatregel werd onlangs goedgekeurd door de Russische eerste minister Vladimir Poetin. De Russische regering is van plan om het aantal rokers tegen het midden van het decennium met een kwart terug te schroeven. In Rusland zou tabak elk jaar ongeveer een half miljoen doden eisen.

19:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, rusland, tabak |  Facebook |

18-07-10

Amerikaanse tabaksindustrie vecht voor menthol-sigaret

Menthol-sigaretten zijn niet schadelijker dan traditionele sigaretten. Dat hebben een aantal vertegenwoordigers van de tabaksindustrie gezegd tegenover een Amerikaanse federale commissie die een mogelijk verbod op de verkoop van menthol-sigaretten bekijkt. De Amerikaanse gezondheidssector en belangenorganisaties hebben heel wat kritiek op menthol-sigaretten, die ongeveer één kwart van de totale omzet van de sector vertegenwoordigen. Volgens critici zorgt het aroma van de menthol-sigaretten voor een bijkomende verslavende invloed. Daarbij wordt zware kritiek geuit op het feit dat marketing-campagnes voor menthol-sigaretten specifiek gericht worden op rokers van etnische minderheden. Uit een onderzoek zou gebleken zijn dat menthol-sigaretten de voorkeur krijgen van driekwart van de Afro-Amerikanen.

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, menthol, gezondheid |  Facebook |

29-05-10

Reynolds American sluit twee sigarettenfabrieken

Tabaksfabrikant Reynolds American heeft bekend gemaakt dat er twee sigarettenfabrieken gesloten zullen worden. De producent is verplicht om zijn activiteiten aan te passen aan de dalende vraag. Eén van de twee veroordeelde fabrieken bevindt zich op het hoofdkwartier van Reynolds American in Winston-Salem in North-Carolina. Ook in Puerto Rico wordt een fabriek gesloten. Reynolds, de tweede grootste tabaksfabrikant van de Verenigde Staten, zal de productie van sigarettenmerken zoals Camel en Pall Mall deze zomer overhevelen naar zijn grootste productie-eenheid in het nabijgelegen Tobaccoville in North-Carolina. De werknemers van Winstom-Salem zullen mee de overstap maken naar Tobaccoville. In december vorig jaar bood Reynolds aan ongeveer 1.800 werknemers in zijn fabrieken in North-Carolina een vrijwillig vertrek aan om de kosten te besparen.

Ongeveer 400 werknemers gingen op het aanbod in. De meeste ontslagen werden voorzien voor het lopende jaar en al in fabriek verlieten de eerste medewerkers de fabriek. De afslankingsoperatie is ook nog over het volgende jaar gespreid. In Puerto-Rico zullen ongeveer zestig banen worden geschrapt, maar de distributie-activiteiten zullen er geen impact ondervinden van de sluiting. Reynolds maakte bekend tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 2,5 procent minder sigaretten verkocht te hebben dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Groothandelaars en retailers in de Verenigde Staten hebben hun orders teruggeschroefd, te wijten aan een extra belasting op sigarettenvoorraden. Het verkoopsvolume van sigaretten daalde met 4,8 procent. De verkoopsvolumes van rookvrije tabak steeg met 12,2 procent. Het bedrijf maakte ook bekend zijn beroemde hoofdkwartier in Winston-Salem te verkopen of te verhuren.

Reynolds American zei verder dat het zijn rookvrije tabaksproductie in zijn vestigingen in Memphis en Clarksville in de staat Tennessee gaat uitbreiden. Reynolds maakte de rookvrije tabaksmerken Kodiak en Grizzly en heeft opgemerkt dat de twee fabrieken over minder dan twee jaar volledig operationeel zijn. De huidige fabriek in Memphis, die in 1904 werd gebouwd, zal op dat ogenblik ook gesloten worden. De werknemers zullen geleidelijk verhuizen naar de nieuwe installaties. Susan Ivey, chief executive van Reynolds American, zegt dat de veranderingen het concern efficiënter moet kunnen laten inspelen op de afnemende Amerikaanse sigarettenindustrie en de groeiende activiteiten in rookvrije tabak. De tabaksindustrie mikt op alternatieven voor sigaretten - zoals snuiftabak en kauwtabak - om zijn toekomstige groei te verzekeren.

13:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, reynolds |  Facebook |

07-01-10

Amerikaanse reclamesector in verweer tegen nieuwe tabakswet

In de Verenigde Staten hebben de Association of National Advertisers (ANA), de American Association of Advertising Agencies (AAAA) en de American Advertising Federation (AAF) bij de rechtbank een klacht neergelegd tegen de nieuwe Amerikaanse tabakswetgeving. De reclame-federaties voeren daarbij aan dat de nieuwe wetgeving ongrondwettelijk is en indruist tegen het recht op vrije meningsuiting. De nieuwe Amerikaanse tabakswetgeving werd in juni vorig jaar ondertekend en beperkt de verkoop, marketing en productie van tabaksartikelen. De wetgeving heeft een impact op nagenoeg alle kanalen die de tabaksindustrie zou kunnen gebruiken om zijn producten te promoten. De organisaties stellen dat de nieuwe wet het virtueel onmogelijk maken om nog reclame te maken voor tabak, dat voor volwassenen nochtans een legaal product is.

Volgens de nieuwe Amerikaanse wetgeving mag onder meer buitenreclame binnen een straal van driehonderd meter geen promotie maken voor tabaksproducten. Ook t-shirts met een opdruk van tabaksproducten zijn verboden. Bovendien moet alle reclame voor tabak, met inbegrip van direct mail, gebruik maken van zwarte letters op een witte achtergrond, op uitzondering van magazines die een publiek hebben dat voor 85 procent bestaat uit volwassenen. "Dit is de meest repressieve wetgeving op reclamegebied uit de Amerikaanse geschiedenis," aldus Dan Jaffe, zegsman van de Association of National Advertisers. De reclamesector wijst erop dat de wetgeving ook een precedent zou kunnen vormen om ook andere producten aan strengere regels te beperken.

Daarbij wordt verwezen op de reclame voor geneesmiddelen, alcohol en zelfs bepaalde bioscoopfilms, videogames en muziek. "Censuur kan een gewoonte worden," stipt Dan Jaffe nog aan. "We hebben ook al voorstellen gezien om de reclame voor bepaalde voedingsproducten of geneesmiddelen te verbieden. Het is voor de reclamesector bijzonder belangrijk om de recht op vrije meningsuiting van de adverteerder te verdedigen. De tabaksproducenten hebben inmiddels van een Amerikaanse rechter een aantal versoepelingen op de tabakswet verkregen. Rechter Joseph McKinley in Kentucky bepaalde onder meer dat het verbod op het gebruik van kleuren en afbeeldingen in tabaksreclame onwettelijk is en een inbreuk vormt op de grondwettelijke vrije meningsuiting.

20:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, tabak |  Facebook |

14-09-09

Malawi beschuldigt tabaksindustrie van uitbuiting

Vier buitenlandse tabakshandelaars zijn door Bingu wa Mutharika, president van Malawi, uitgewezen omdat ze de vastgestelde minimumprijzen voor tabaksproducten niet hadden gerespecteerd. De betrokken buitenlanders, waaronder twee chief executives, werkten voor drie van de belangrijkste tabaksbedrijven die in het Afrikaanse land actief zijn. Mutharika, die ook de post van minister van landbouw heeft, zegt niet te aanvaarden dat zijn volk wordt uitgebuit. Malawi heeft vorig jaar een minimumprijs ingesteld voor tabak, het belangrijkste exportproduct van het Afrikaanse land. De opkopers hebben zich echter tegen deze prijzen verzet omdat die door de economische crisis niet langer realistisch zijn. De tabaksprijzen zouden op dit ogenblik 19 procent onder het vastgestelde minimum liggen.

"President Mutharika noemt de tabakshandelaars kapitalistische uitbuiters en zegt hen al herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben om de boeren eerlijke prijzen te betalen," aldus BBC News. De Britse omroep voegt er aan toe dat het inderdaad niet de eerste keer dat Mutharika en de tabakshandelaars in een conflict zijn terecht gekomen. In mei van dit jaar zou de president volgens enkele correspondenten nog een tabaksbeurs zijn binnengestormd om zijn woede te uiten voor het feit dat de handelaars weigerden de minimumprijzen te betalen. Malawi eist dat de handelaars minstens 2,15 dollar betalen per kilogram, maar op dit ogenblik wordt nog slechts een prijs van 1,74 dollar per kilogram geboden. De verkoop van tabak vertegenwoordigt 60 procent van de uitvoer van Malawi.

Door de lage vergoedingen voor de boeren saboteren de tabaksbedrijven volgens president Mutharika de economie van zijn land. De tabaksproductie van Malawi bedroeg de jongste tijd 7,9 miljoen kilogram per week. Dat leverde het land een bedrag van 14 miljoen dollar op. Uit ramingen blijkt dat meer dan 80 procent van de bevolking van Malawi rechtstreeks of onrechtstreeks door de tabaksindustrie worden tewerkgesteld. "Onlangs bracht de organisatie Plan International echter een rapport uit over kinderarbeid op de tabaksboerderijen van Malawi," aldus nog BBC News. "Daarbij werd opgemerkt dat de tabaksboerderijen ongeveer 75.000 kinderen aan het werk zetten. Die zouden bloot gesteld worden aan hoge niveaus van nicotinevergiftiging."

16:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, malawi, kinderarbeid |  Facebook |

20-06-09

Nieuwe Amerikaanse tabakswet in strijd met vrije meningsuiting

smoking_girlEen aantal organisaties, waaronder de Amerikaanse Association of National Advertisers (ANA), probeert alsnog te beletten dat de Food & Drug Administration (FDA) de controle krijgt over de verpakking, productie en marketing van tabaksproducten. De Amerikaanse adverteerdersorganisatie heeft een brief gestuurd naar alle leden van de Amerikaanse Senaat waarin gewezen wordt op het feit dat de beperkende maatregelen van de nieuwe tabakswet indruist tegen het principe van vrije meningsuiting, die door de Amerikaanse grondwet wordt gegarandeerd. Ook de American Civil Liberties Union (ACLU) steunt de actie. De tabaksproducenten hebben tot nu toe nog niet gereageerd.

"De nieuwe tabakswet is naar het Witte Huis gestuurd en verwacht wordt dat de Amerikaanse president Barack Obama die snel zal ondertekenen," aldus het magazine Advertising Age. "Daarbij zal de Food & Drug Administration de mogelijkheid krijgen om beperking op te leggen aan de verkoop en marketing van tabaksproducten aan jongeren, terwijl alle buitenreclame voor tabak binnen een straal van driehonderd meter van scholen zal verboden worden. Tevens wordt de sponsoring van sportactiviteiten en andere evenementen verboden. Verder wordt ook een verbod gelegd op het uitdelen van allerlei gadgets met het oog op de verkoop van tabak. Reclame in media met een belangrijk jongerenpubliek wordt eveneens gelimiteerd."

De American Civil Liberties Union stelt echter dat niet mag geraakt worden aan het principe van de vrije meningsuiting en dat andere maatregelen moeten gevonden worden om het roken bij jongeren tegen te gaan. De Association of National Advertisers voegt er aan toe dat deze wetgeving een precedent dreigt te creëren voor andere marketing-categorieën. Bovendien wordt er opgemerkt dat de nieuwe tabakswet ook een belemmering zou kunnen betekenen voor de legale communicatie met volwassenen. De Association of National Advertisers en American Civil Liberties Union zeggen ervan overtuigd te zijn dat de federale rechtbanken de nieuwe marketingbeperkingen zullen schrappen. Daarbij verwijzen ze onder meer naar het schrappen van een eerdere tabakswetgeving in de staat Massachusetts. De Campaign for Tobacco-Free Kids voert echter aan dat de wet voldoende is besproken in het Amerikaanse Congres.

18:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, tabak, verenigde staten |  Facebook |

15-06-09

Verenigde Staten op weg naar strengere tabakswet

marlboroDe Amerikaanse Senaat heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat het roken moet ontmoedigen. Indien het voorstel ook in het Huis van Afgevaardigden wordt goedgekeurd, zullen er maximum nicotineniveau's kunnen opgelegd worden aan sigarettenproducenten en zal de reclame voor tabaksproducten gevoelig worden gelimiteerd. De goedkeuring in de Amerikaanse Senaat wordt door voorstanders van anti-rookmaatregelen verwelkomd als een grote overwinning tegenover de tabaksindustrie, die volgens hen jarenlang met succes een striktere wetgeving heeft weten te blokkeren. Ongeveer 20 procent van alle Amerikanen rookt en jaarlijks zouden in de Verenigde Staten 440.000 mensen sterven aan de gevolgen van het roken.

"Volgens de Amerikaanse president Barack Obama zal de nieuwe wetgeving aan de Food & Drug Administration de macht geven om de noodzakelijke stappen te nemen om de schadelijke effecten van het roken te reduceren," aldus de Amerikaanse krant The Washington Post. Een goedkeuring van de wet zou de nicotinegehaltes kunnen beperken, maar niet volledig uitsluiten. Daarnaast zou ook de aantrekkelijkheid van het roken bij jongeren worden tegengegaan door het gebruik van aroma's en de marketing in media die zich richten op jongeren te beperken en de voorwaarden voor de verkoop aan jeugdigen te verstrengen. Bovendien zouden tabaksproducenten een voorafgaande toelating moeten krijgen van de Food & Drug Administration om nieuwe producten te lanceren.

Verder zou elke verwijzing naar light sigaretten, die zouden kunnen laten veronderstellen dat deze producten een kleiner gezondheidsrisico inhouden, verboden worden. Op de tabaksproducten zouden bovendien nieuwe gezondheidswaarschuwingen moeten komen. "Elke dag steken 3.500 Amerikaanse kinderen voor het eerst een sigaret op," aldus de democratische senator Dick Durbin, één van de grootste voorstanders van de nieuwe wetgeving. Volgens Nancy Pelosi, voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, zou het perfect mogelijk zijn dat ook haar collega's zich volledig achter het nieuwe voorstel zouden scharen. Het wetsvoorstel zou dan binnen de kortste keren ter ondertekening naar de Amerikaanse president kunnen gaan.

Opvallend is dat tabaksproducent Philip Morris zich eveneens achter het wetsvoorstel heeft geschaard. Rivalen stellen echter dat Philip Morris, Amerikaans marktleider, daarmee zijn marktaandeel wil beschermen. De wet wordt door analisten bestempeld als een echte mijlpaal in de geschiedenis van het roken sinds artsen in 1964 op het gevaar van roken wezen.

16:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roken, tabak, verenigde staten |  Facebook |

05-01-09

Ook zondige aandelen ontsnappen niet aan crisis

smoking-cigarette-and-beer-in-pint-glass-AJHDZondige aandelen doen het in een economische crisis altijd relatief goed, maar nu wachten de investeerders in aandelen van drankenconcerns, tabaksproducenten, gokbedrijven, wapenfabrikanten en erotiekbedrijven nog altijd op hun beloning van hun investeringen. Sinds de recessie zich in december 2007 inzette, is de grote Amerikaanse beursindex met 39 procent gedaald. Zondige aandelen maakten daarop dit keer geen uitzondering en sommige bedrijven uit deze sectoren zagen hun waarde zelfs nog verder teruglopen. Vooral de casinosector blijkt zware klappen gekregen te hebben. Analisten stellen dat de consument vreest dat deze crisis fundamenteel anders is dan voorgaanden en dus verder in zijn uitgaven snoeit.

"Uit onderzoek van Merrill Lynch blijkt dat bij de vorige recessies sinds 1970 de waarde van de grote beursgenoteerde bedrijven gemiddeld met 1,5 procent daalde, maar dat de zondige aandelen tijdens diezelfde periodes gemiddeld met 11 procent stegen," aldus het magazine Business Week. "Merrill Lynch stelt dan ook dat consumenten hun gewoontes in economisch moeilijke tijden niet veranderen." Maar dit keer lijkt het anders te lopen. Het zwaarst getroffen is de casinosector, waar de beurswaarde van een bedrijf zoals Las Vegas Sands het voorbije jaar 94 procent van zijn waarde verloor. Ook in de erotieksector werd een daling tot 85 procent opgetekend.

De tabaksindustrie werd minder hard getroffen, maar ook daar liet Reynolds American een daling met 39 procent optekenen. Een aantal drankenconcerns wist beter te presteren dan de gemiddelde markt. Zo kon Molson Coors vorig jaar de schade beperken tot 5,7 procent, terwijl SABMiller met 18 procent daalde. "Maar InBev daalde alleen al sinds november, na de overname van Anheuser-Busch, met 33 procent," voert Business Week aan. "Ook het Britse Diageo, eigenaar van onder meer het wodkamerk Smirnoff, verloor 34 procent van zijn beurswaarde." Er zijn diverse theorieën die moeten duidelijk maken waarom zondige aandelen dit keer er niet in zijn geslaagd om stand te houden.

Vooral vrezen investeerders dat de consument dit keer zijn besparingen veel verder zal terugschroeven dan tijdens vorige crisisperiodes. "Deze recessie is fundamenteel anders dan bij vorige economische crisissen," voert David Kathman, analist bij het investeringsfonds Morningstar. "De consument, die geconfronteerd wordt met het gevaar op werkloosheid en inkrimpende bestedingsbudgetten, bespaart zelfs op micro-uitgaven, zoals loterijbiljetten." Dat laat zich ook gevoelen in de gokwereld van Las Vegas, waar de omzet tijdens de maand oktober 26 procent lager lag dan tijdens dezelfde maand het jaar voordien. Dat heeft onder meer te maken met de dure brandstofprijzen, die verplaatsingen naar Las Vegas ontmoedigden.

Een aantal investeerders vreest ook dat de producenten van alcohol en tabak ook een vertraging zullen optekenen in de groeimarkten, die voor deze sectoren belangrijke groeipijlers zijn. Een woordvoerder van het USA Mutuals Vice Fund, dat gespecialiseerd is in beleggingen in zondige aandelen, stelt echter dat de nieuwe rijken in die groeimarkten nog altijd naar duurdere merken blijven overschakelen. "Hoewel het hier vaak om luxemerken gaat, zijn ze nog altijd beter betaalbaar dan andere consumentenproducten," wordt daarbij opgemerkt.

09:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, erotiek, tabak, zondige aandelen |  Facebook |

28-12-08

Tabaksindustrie infiltreerde Aziatisch wetenschappelijk onderzoek

morrisDe westerse tabaksindustrie heeft in een aantal Aziatische landen geprobeerd om het anti-rookbeleid van de overheid te ondermijnen. Dat blijkt uit rapporten van Amerikaanse, Australische en Britse onderzoekers over interne documenten van de tabaksproducenten British American Tobacco (BAT) en Philip Morris. De onderzoekers vonden aanwijzigingen dat BAT in China de oprichting van een gezondheidsstichting ondersteunde om de aandacht van de consument en de overheid af te leiden naar andere gezondheidsprioriteiten dan het roken. Philip Morris zou volgens de onderzoekers in Thailand met succes geprobeerd hebben om een infiltrant te plaatsen in een wetenschappelijk onderzoekscentrum.

"In China steunde het bedrijf British American Tobacco (BAT) de oprichting van de Peking Lever Stichting," aldus de Nederlandse krant NRC Handelsblad. "Die stichting vroeg aandacht voor de leverziekte hepatitis. Interne BAT-documenten beschrijven dat de steun bedoeld was om het Chinese ministerie van volksgezondheid andere gezondheidsprioriteiten te laten kiezen, zodat er minder inspanningen zouden gedaan worden om het roken tegen te gaan. De onderzoekers wijzen erop dat 1,5 procent van de Chinezen overlijdt aan leverziekten, terwijl roken verantwoordelijk is voor 7,9 procent van de totale sterfte. Het aantal Chinese rokers neemt bovendien toe. Inmiddels vormen Chinezen al één derde van de wereldwijde rokersbevolking."

Verder beschrijven Australische onderzoekers de groeiende invloed van Roger Walk in het Chulabhorn Research Institute in Bangkok. "Dat instituut heeft nauwe banden met de Wereldgezondheidsorganisatie en staat onder leiding van prinses Chulabhorn Mahidol, de dochter van de koning van Thailand. Roger Walk was echter in dienst van Philip Morris en verwierf in de jaren negentig langzaam een belangrijke positie binnen het instituut voor toxicologie en milieuhygiëne. Hij ontwikkelde cursussen en organiseerde symposia waar door de tabaksindustrie gesponsorde onderzoekers voordrachten hielden." Sigarettenfabrikanten proberen hun omzet op de Aziatische markt te verhogen, zodat ze de impact van de strengere wetgeving in de westerse wereld zouden kunnen opvangen.

"Deze taktieken vormen een onderdeel van een lange termijnstrategie van de wereldwijde tabaksindustrie," stipt Stanton Glanz, professor aan de University of California en gerenommeerd tegenstander van de sigarettenproducenten, aan. "De industrie heeft ook geprobeerd om het anti-rookbeleid van westerse landen te ondermijnen en wetenschappelijk onderzoek dat de gevaren van het roken aantoonde, tegen te gaan." In Cambodja zou de industrie geprobeerd hebben om een reclameverbod voor tabaksproducten tegen te gaan. In Thailand zou men er met succes in geslaagd zijn om een wet op een verplichte vermelding van ingrediënten op sigarettenverpakkingen te blokkeren.

De betrokken bedrijven hebben de nieuwe aantijgingen ontkend. Philip Morris zegt dat de bewuste documenten achterhaald zijn en dat de relatie met Roger Walk, die nu voor de Amerikaanse tak van het bedrijf werkt, nooit verborgen werd gehouden. Het Chulabhorn Research Institute zegt nooit op de hoogte te zijn geweest van de band tussen Walk en Phillip Morris. Na het inkijken van het rapport zegt de directie alle connecties met Walk te zullen verbreken, aangezien hij niet eerlijk is geweest door zijn band met de tabaksfabrikant te verzwijgen.

11:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, roken, tabak, philip morris, bat |  Facebook |

16-12-08

Tabakproducenten mogen vervolgd worden voor misleidende reclame

Het Amerikaanse Hooggerechtshof zegt dat tabaksbedrijven mogen vervolgd worden wegens misleidende marketing, omdat ze in hun campagnes sigaretten lowtar- en light-kenmerken meegaven. De rechter besliste dat drie inwoners van de staat Maine een groepsklacht tegen het concern Altria en zijn dochter Philip Morris mogen indienen. De bedrijven in kwestie voerden tegenover de rechter aan dat de Amerikaanse federale wetgeving individuele staten geen zeggingschap toelaat op het gebied van roken en gezondheid. Maar de rechter van het Hooggerechtshof wees erop dat dit de bedrijven niet beschermt tegen een vervolging op staatsniveau wegens bedrieglijke praktijken.

De drie inwoners van de staat Maine legden tegen Altria en Philip Morris klacht neer in naam van alle rokers van Marlboro Light en Cambridge Light. Dat betekent dat sigarettenfabrikanten zich in Maine nu zullen moeten verdedigen tegen een groepsklacht. Dat zou kunnen leiden tot andere rechtszaken in de hele Verenigde Staten. De klagers moeten wel bewijzen dat het gebruik van light- en lowtar-kenmerken in de reclame in strijd is met de anti-fraudewetgeving van de staat Maine. Verwacht werd dat het Amerikaanse Hooggerechtshof zich achter de bedrijven zou scharen omdat het rechtsorgaan zich recent nog had uitgesproken tegen een staatsbemoeiing in bedrijven en gezegd had dat de federale wetgeving moest gevolgd worden.

De rechter benadrukte zich enkel uitgesproken te hebben over de ontvankelijkheid van de klacht en inhoudelijk geen enkele partij koos. Altria zegt zich met alle middelen tegen de klacht te zullen verdedigen en van oordeel te zijn dat bij de behandeling ten gronde zal blijken dat het concern geen enkele fout heeft gemaakt. De Federal Trade Commission (FCC) trok onlangs een wet uit 1966 in, waarbij tabaksproducenten het teergehalte op de verpakking van sigaretten mochten plaatsen als onderdeel van hun marketing-campagnes. De FCC voert nu echter aan dat het voordeel van een lager teer- en nicotinegehalte bij vele rokers teniet gedaan wordt omdat ze bij light-sigaretten de neiging hebben dieper te inhaleren.

18:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, reclame, tabak, altria, philip morrisd |  Facebook |

05-11-08

Spanjaard drinkt en rookt minder

0,0,449,591,146,221,ec81a486In Spanje is het verbruik van alcohol, tabak en illegale drugs tijdens de voorbije twee jaar gevoelig gedaald. Dat blijkt uit een rapport van de Spaanse overheid. Afredo Perez Rubalcaba, Spaans minister van binnenlandse zaken, stelde dan ook dat het land op goede weg is in de strijd tegen druggebruik en verslaving. Met de lange Iberische kustlijn is Spanje de belangrijkste toegangspoort van de Europese Unie voor cannabis en cocaïne. De cannabis is meestal afkomstig uit Marokko, terwijl de cocaïne uit de vroegere Spaanse kolonie Colombië wordt ingevoerd. Spanje telt het hoogste cocaïnegebruik van heel Europa.

Uit het onderzoek van de Spaanse overheid is gebleken dat 10,2 procent van de Spaanse bevolking tussen vijftien en vierenzestig jaar elke dag alcohol drinkt, terwijl 29,6 procent dagelijks tabak verbruikt. "Dat is voor beide producten het laagste niveau van de voorbije tien jaar," aldus het persbureau Agence France Presse (AFP). "Verder bleek dat 10,1 procent van de ondervraagden toegaf de voorbije twaalf maanden tenminste één keer cannabis verbruikt heeft. Dat is volgens de onderzoekers het laagste niveau van de voorbije vijf jaar."

De consumptie van cocaïne, die sinds 1999 een constante groei heeft gekend in Spanje, is de voorbije periode ongeveer gelijk gebleven. "Tijdens de voorbije twaalf maanden heeft 3 procent van de ondervraagden naar eigen zeggen minstens één keer cocaïne gebruikt," voert het persbureau aan. "Volgens minister Rubalcaba is uit het onderzoek ook gebleken dat de leeftijd waarop Spanjaarden met het gebruik van drugs beginnen, lichtjes is gestegen. Dat is volgens hem te danken aan de overheidscampagne tegen de verkoop van drugs aan minderjarigen."

12:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, spanje, tabak, cocaine |  Facebook |

24-10-08

Marlboro verhoogt Amerikaans marktaandeel

marlboro_mildasamayHet Amerikaanse concern Altria Group, eigenaar van sigarettenproducent Philip Morris USA, heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een winst gerealiseerd van 867 miljoen dollar. Dat is een daling met 67 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Altria Group heeft zijn internationale activiteiten Philip Morris International inmiddels afgestoten. Op de activiteiten die wel behouden bleven, werd een winstgroei van 15 procent opgetekend. De omzet steeg met 5 procent tot 5,24 miljard dollar. De consumptie op de Amerikaanse markt daalde met 4,8 procent.

"Door de economische onzekerheden, neemt Altria de nodige stappen om voor de aandeelhouders een meerwaarde te creëren op lange termijn," aldus chief executive Michael Szymanczyk bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers. Daarbij verwees hij naar de geplande overname van UST, producent rookvrije tabaksproducten. Die overname zou begin volgend jaar moeten afgerond kunnen worden, maar is door de kredietcrisis volgens Szymanczyk wel duurder dan oorspronkelijk werd berekend.

Hoewel de sigarettenconsumptie op de Amerikaanse markt, wist Altria dat toch op te vangen door prijsverhogingen en een kostenbesparing van 43 procent. Alle merken van Philip Morris zagen hun afname dalen, met inbegrip van Marlboro, Parliament, Virginia Slims en Basic. Topmerk Marlboro zag zijn Amerikaans marktaandeel echter met 0,5 procent stijgen tot 41,6 procent. Altria zoekt naar alternatieven voor de dalende sigarettenconsumptie, onder meer door over te stappen op sigaren, snuif- en kauwtabak. In dat kader pas de recente overname van sigarenfabrikant John Middleton.

Op dit ogenblik voert Altria experimenten uit met rookloze tabaksproducten in Atlanta, Dallas en Indianapolis.

11:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, philip morris, marlboro, altria |  Facebook |

24-09-08

Verslavingen blijven crisisbestendig

Hoewel de consumptie in veel voeding-, drank- en ontspanningscategorieën door de economische problemen is gedaald, blijft de verkoop van chocolade, sigaretten en alcohol op zijn hoog niveau en mag er de volgende jaren nog een stevige groei worden verwacht. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Mintel. In het verleden hebben deze zogenaamd zondige categorieën het in crisissituaties altijd goed blijven en doen en daar vormen de huidige economische problemen volgens Mintel geen uitzondering op.

Mintel stelt dat de chocolademarkt snel groeit. De verkoop is de voorbije vijf jaar met 22 procent gestegen. Uit het onderzoek blijkt dat 67 procent van de ondervraagden toegeeft chocolade te kopen voor persoonlijke consumptie omdat ze ernaar verlangden, terwijl 36 procent chocolade kocht als een beloning voor zichzelf en 12 procent omdat ze zich verdrietig of depressief voelden. "Innovatieve, donkere en exclusieve chocoladeproducten zijn bijzonder populair," aldus Mintel. Voorspeld wordt dat de verkoop de volgende zes jaar telkens met 4 procent zal stijgen.

De verkoop van sigaretten en tabak steeg, ondanks de prijsverhogingen en de gezondheidswaarschuwingen, de voorbije vier jaar met 44 procent. De volgende drie jaar wordt nog een groei met 28 procent in het vooruitzicht gesteld. Door de hoge benzineprijzen en de prijsverhogingen voor alcohol, blijven de consumenten volgens Mintel wel meer thuis, maar dat wil niet zeggen dat ze minder drinken. De verkoop van alcohol voor thuisgebruik is de voorbije vijf jaar met 32 procent gestegen.

16:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, chocolade, tabak |  Facebook |

31-07-08

Amerikaanse tabaksindustrie riskeert striktere wetgeving

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wet voorgesteld om tabak voortaan onder de farmaceutische industrie te laten vallen. Dat zou betekenen dat de sector in de toekomst gecontroleerd zou worden door Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Daardoor zou de tabaksindustrie veel striktere regels moeten volgen, met onder meer beperkingen op reclame, straffen voor de verkoop aan kinderen. Bovendien zouden alle nieuwe producten door de Food and Drug Administration moeten worden goedgekeurd. Het Witte huis dreigt er echter mee om zijn veto uit te spreken tegen de nieuwe wet.

De nieuwe wet zou de sigarettenfabrikanten ook verplichten om duidelijk te samenstelling van hun producten te vermelden op de verpakking. Ook zouden er grotere risicowaarschuwingen op de verpakkingen moeten verschijnen. De wet wil volgens het Huis van Afgevaardigden ook beletten dat de tabaksindustrie misleidende gezondheidsclaims zou lanceren. Tot nu toe zijn tabaksfabrikanten in de Verenigde Staten aan minder gezondheidsregels gebonden dan de voedingsindustrie, de farmaceutische sector en zelfs de cosmetica-fabrikanten.

De nieuwe wet werd door 326 afgevaardigden goedgekeurd, terwijl 102 vertegenwoordigers tegenstemden. Dat betekent dat 96 republikleinen achter het voorstel staan en het dreigement van hun partijgenoot George W. Bush naast zich hebben neergelegd. Senator Edward Kennedy zei te hopen dat de wet nog voor het einde van dit jaar door de Amerikaanse senaat zou worden goedgekeurd. Het Witte Huis heeft aangevoerd dat deze nieuwe taak de opdracht van de Food and Drug Administration gevoelig zou verzwaren. Bovendien zegt de Amerikaanse president dat een FDA-goedkeuring het publiek de verkeerde indruk zou geven dat sigaretten gezond zijn.

13:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, tabak, verenigde staten |  Facebook |

14-01-08

Tabaksproducenten voor Nigeriaanse rechter

De Nigeriaanse regering daagt de tabaksproducenten British American Tobacco (BAT), Philip Morris and International Tobacco voor de rechter omdat de bedrijven zich steeds meer op Nigeriaanse kinderen zouden richten om het dalende rokersaantal in de Verenigde Staten en Europa op te vangen. Er wordt een schadclaim ingediend van 44 miljard dollar. Het is de eerste keer dat een ontwikkelingsland de tabaksector voor de rechter daagt.

De drie tabaksproducenten moeten voor een rechter in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja verschijnen. “Er zouden interne e-mails zijn onderschept waarin aangestuurd wordt om het aantal jonge en minderjarige rokers op te voeren en om politici te beïnvloeden om de tabaksverkoop vrij te laten,” aldus BBC News. “De betrokken groepen ontkennen echter de aantijgingen en zeggen sociaal verantwoordelijke ondernemingen.”

De World Health Organisatie schat dat ongeveer achttien procent van de Nigeriaanse jongeren rookt. De tabaksindustrie maakt het jongeren volgens de Nigeriaanse regering te gemakkelijk om roker te worden. Zo worden sigaretten er niet per pakje, maar per stuk verkocht. Dat maakt het jongeren gemakkelijker om een sigaret te kopen en verlaagt op die manier de drempel naar het roken.

De Nigeriaanse regering verwacht dat de tabaksproducenten het proces zullen trachten te vertragen door de bevoegdheid van de rechtbank aan te vechten. “Maar uiteindelijk zullen ze een voorstel indienen om een minnelijke schikking te treffen buiten de rechtbank,” aldus een woordvoerder van de regering. Nigeria heeft ook al een reclameverbod voor tabak ingevoerd en wil het roken in openbare plaatsen verbieden.

11:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nigeria, tabak, gezondheid |  Facebook |

10-01-08

Rusland wil tabaksreclame verbieden

De Russische regering heeft opgeroepen om tabaksreclame volledig te verbieden. Indien het Russisch parlement dat voorstel aanvaardt, kan Rusland het World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control ratificeren. Ondertekenaars van dat verdrag moeten binnen de vijf jaar alle vorm van reclame en evenementensponsoring door tabaksbedrijven verbieden.

Volgens het Russische gezondheidsbureau Rospotrebnadzor vormt het roken in Rusland één van de belangrijkste gezondheidsproblemen. Meer dan zestig procent van de mannelijke bevolking zou roker zijn. Bij Russische vrouwen ligt het rookniveau op dertig procent. Tabak zou volgens Nikolai Gerasimenko, vice-topman van het gezondheidscomité van het Russische lagerhuis, jaarlijks 400.000 Russen het leven kosten.

Rusland heeft al een aantal beperkingen op het roken ingevoerd. Zo mag er op billboards geen reclame meer gevoerd worden voor tabak en is roken op vluchten van Russische luchtvaartmaatschappijen verboden. Restaurants en overheidsgebouwen moeten voorzien zijn van speciale rookruimtes. Het is nagenoeg zeker dat de wet zal aangenomen worden, maar het is niet duidelijk wanneer die van kracht zal worden.

Meer over gezondheid en geneeskunde

16:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, tabak, reclame, gezondheid |  Facebook |

14-09-07

Zondigen is rendabel

Investeren in bedrijven uit controversiële sectoren, zoals de alcohol-, tabaks-, gok- en wapenindustrie, brengt meer op dan sociaal verantwoorde beleggingen. Dat blijkt uit een analyse van een aantal Amerikaans investeringsfondsen die zich in deze sectoren hebben gespecialiseerd. Zo bleek het Vice Fund - dat investeert in zogenaamd zondige aandelen - sinds het beging van dit jaar een winstmarge van 14,1 procent te realiseren. Dat is veel meer dan investeringsfondsen in maatschappelijk verantwoorde aandelen kunnen voorleggen.

"Wij zijn geen verdedigers van roken, gokken, drinken of oorlog voeren," zegt Charles L. Norton, topman van het Vice Fund, in de Amerikaanse krant The New York Times. "Alles wat we doen, is de markt bekijken vanuit het standpunt van een investeerder. Het doel van Vice Fund is heel eenvoudig. Wij willen gewoon winst maken." Met een winstmarge van 14,1 procent doet het Vice Fund het inderdaad beter dan de totale Amerikaanse aandelenmarkt, waar sinds het begin van dit jaar een groei van 5,1 procent werd opgetekend."

De winst van het Vice Fund is ook veel groter dan dat van een aantal investeerders in maatschappelijk verantwoorde activiteiten, zoals Domini Social Equity, Citizens Core Growth en Ave Maria Catholic Values Fund. Domini Social Equity heeft dit jaar tot nu toe een winstmarge van 1,4 procent, terwijl het Ave Maria Fund aan een groei van 1,9 procent komt. Citizens Core Growth realiseerde echter aan een winstmarge van 8,2 procent. Het Ave Maria Values Fund zegt sinds zijn oprichting in 2001 ook beter gepresteerd te hebben dan het gemiddelde van de Amerikaanse beurs.

15:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wapens, gokken, aandelen, beurs, tabak, alcohol |  Facebook |