20-07-17

Tabak kost wereldeconomie 1,4 biljoen dollar

De voorbije tien jaar zijn het aantal gezondheidswaarschuwingen en restricties voor het gebruik van tabak wereldwijd verviervoudigd. Er moet echter nog meer worden gedaan om de consumptie te bestrijden. Dat blijkt uit een onderzoek van de World Health Organisation (WHO). Benadrukt wordt dat de tabaksconsumptie de belangrijkste oorzaak van vermijdbare overlijdens blijft. Jaarlijks zou het rookgedrag aan zeven miljoen mensen het leven kosten. Hoewel de voorbije jaren door de maatregelen miljoenen levens zijn gered, blijkt volgens het rapport slechts één op drie landen een sluitend systeem voor tabakscontrole te hebben geïntroduceerd.

De onderzoekers merken op dat op dit ogenblik 4,7 miljard mensen - ongeveer 63 procent van de totale wereldbevolking - aan minstens één regel op het gebied van tabakscontrole is onderworpen, waarbij onder meer wordt gewezen op initiatieven zoals waarschuwingen met afschrikwekkende beelden tot rookvrije openbare ruimtes. Daarbij wordt gewag gemaakt van een dramatische stijging van levensreddende maatregelen die tijdens het voorbije decennium werden ingevoerd. Tien jaar geleden hadden die maatregelen immers slechts op ongeveer één miljard mensen - 15 procent van de wereldwijde populatie - betrekking.

Er wordt echter opgemerkt dat er nog steeds een lange weg moet worden afgelegd. “De tabaksindustrie blijft ook gebruik maken van praktijken om d maatregelen tegen het roken af zwakken,” benadrukt Douglas Bettcher, directeur preventie bij de World Health Organisation. “Daarbij wordt onder meer het economisch belang van de tabaksindustrie overdreven, terwijl bewezen wetenschappelijke rapporten over de gevaren van het roken worden aangevallen en alle mogelijke juridische middelen worden aangewend om overheidsmaatregelen te ondermijnen. Die praktijken belemmeren in vele landen de vooruitgang van gezondheid en ontwikkeling.

In het rapport wordt verder nog opgemerkt dat slechts 15 procent van de wereldbevolking op dit ogenblik gedekt wordt door een verbod op reclame en promotie voor tabaksproducten. Ongeveer 1,5 miljard mensen in vijfenvijftig landen worden bovendien met geen enkele beperking op d tabaksconsumptie geconfronteerd. Eén tiende van alle overlijdens zou aan het gebruik van tabak worden toegeschreven. De meest efficiënte maatregel - prijsverhogingen - worden volgens het rapport slechts beperkt toegepast. De economische lasten van het tabaksgebruik lopen volgens het rapport wereldwijd op tot meer dan 1,4 biljoen dollar aan kosten voor gezondheidszorg en verloren arbeidsproductiviteit.

Lees Verder

18:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak |  Facebook |

10-07-13

Veel gelijkenissen tussen tabak en klimaatverandering

De sector van fossiele brandstoffen heeft bijgedragen tot de financiering van campagnes die twijfels dienden te zaaien over de klimaatverandering. Dat heeft de Britse milieu-activist John Sauven gezegd. Een aantal van de betrokkenen heeft volgens Sauven eerder ook al twijfels proberen te creëren rond het gat in de ozonlaag, zure regen en het verband tussen tabak en longkanker. Hij voegt er aan toe dat daarbij dezelfde taktieken worden gebruikt die ook door de tabaksindustrie worden aangewend. Twijfel is volgens Sauven het hoofddoel van deze agenten.

“Ook overheden over de hele wereld hebben geprobeerd om wetenschappers die hun bezorgdheid over de klimaatverandering proclameerden, het zwijgen op te leggen,” zegt John Sauven nog. “De Britse overheid heeft miljoenen ponden geïnvesteerd om vredelievende milieuverenigingen te infiltreren, terwijl de Canadese regering wetenschappers hebben belet om zonder media-verantwoordelijken met journalisten te praten. Ook in de Verenigde Staten heeft de regering onder president George W. Bush wetenschappers onder druk gezet om termen zoals opwarming en klimaatverandering uit hun rapporten te halen.”

John Sauven, executive director van de Britse divisie van de milieubeweging Greenpeace, voegde er aan toe dat vooral in de opkomende economieën de ecologische strijd over de toekomst van de aarde zal worden gevoerd. “Net zoals in de tabaksindustrie, zal de strijd over duurzame energie bijzonder giftig worden gevoerd,” waarschuwt de milieu-activist nog. In het midden van de jaren negentig getuigde Jeffrey Wigand, toen vice-president van Brown & Williamson Tobacco Corporation, over de inspanningen van de sector om de link tussen het roken en kanker te verdoezelen.

Lees Verder

15:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, klimaatverandering |  Facebook |

16-04-13

Publiek heeft geen enkel vertrouwen in tabaksindustrie

De tabaksindustrie presenteert geen geloofwaardige en onafhankelijke argumenten om het rookgedrag te ontmoedigen. Dat zegt 65 procent van de respondenten in een onderzoek van de Britse organisatie Cancer Research. Er wordt aan toegevoegd dat 62 procent van de ondervraagden ook geneigd zou zijn om minder geloof te hechten aan de argumenten van organisaties die zich inspannen om het roken te bestrijden, indien men wist dat de betrokken initiatieven financieel door de tabaksindustrie zouden zijn gesteund.

Slechts 23 procent van de ondervraagden was van mening dat de overheid moet rekening houden met de aanbevelingen die door de tabaksindustrie naar voor worden geschoven. Bovendien zegt slechts 7 procent dat de overheid rekening zou moeten houden met de aanbevelingen van groepen die door de tabaksindustrie worden ondersteund. Opgemerkt wordt dat vooral zou moeten worden geluisterd naar professionele medische organisaties en verenigingen die zich bezighouden met de strijd tegen de tabaksconsumptie.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 85 procent van de ondervraagden zich schaart achter initiatieven van de overheid om ervoor te zorgen dat jongeren niet met roken starten. "De tabaksindustrie heeft jarenlang het verband tussen roken en longkanker ontkend en het is dan ook geen verrassing dat het publiek geen vertrouwen heeft in de sector," merkt Sarah Woolnough, informatie-directeur bij Cancer Research, op. "Hun verleden verbiedt de tabaksbedrijven deel uit te maken van een beleid dat het roken moet bestrijden."

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, roken, gezondheid |  Facebook |

12-02-13

Strategie tabaksindustrie vindt navolging in andere sectoren

Internationale producenten van voeding, drank en alcohol hanteren dezelfde strategieën die ook door de tabaksindustrie werden aangewend om het gezondheidsbeleid van de overheid te ondermijnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers onder leiding van onderzoekers aan de University of Melbourne. De onderzoekers merken op dat een systeem van zelfregulering in deze omstandigheden geen resultaat kan opleveren en de industrie dus van buitenuit meer gereguleerd dient te worden. Onder meer wordt opgemerkt dat de bedrijven bij politici lobbyen om een strenge regelgeving te blokkeren en resultaten van wetenschappelijke studies manipuleren.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, drank, alcohol, tabak |  Facebook |

20-08-12

Tabakslobby blijft wereldwijd belangrijke invloed uitoefenen

Er moet dringend worden ingegrepen om de tabaksconsumptie in landen met een matig en laag inkomen te bestrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschapperes aan de University at Buffalo. Onderzoeksleider Gary Giovino, gespecialiseerd in het onderzoek naar de consumptie van tabak, merkt op dat regeringen dringend economische en regelgevende voordelen moeten bieden aan landbouwproducten die de gezondheid van de bevolking verbeteren. Giovino heeft het over een onrustwekkend beeld van een wereldwijde tabaksconsumptie, beïnvloed door machtige en manipulatieve tabakslobby's. Giovino merkt op dat de voorbije eeuw honderd miljoen mensen vroegtijdig zijn gestorven door het gebruik van tabak, maar indien de huidige trends worden verder gezet, zal dat cijfer deze eeuw volgens hem nog gevoelig hoger liggen. Uit het onderzoek blijkt dat China met 301 miljoen rokers de grootste tabaksconsument van de wereld is, gevolgd door India.

Lees Verder

18:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, gezondheid |  Facebook |

11-08-12

Tabak leert zich verdedigen tegen aanvallen virussen

Een component in tabaksplanten kan de immuunsystemen van teelten meer resistent maken tegenover virale aanvallen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Hokkaido University in Japan. De onderzoekers merken op dat teelten een algemeen verdedigingssysteem hebben om virussen te bestrijden, maar daarop wordt door de vijanden volgens hen gereageerd door de immuun-reactie van de planten te onderdrukken. Een aantal tabaksoorten blijken volgens de Japanse wetenschappers echter een aantal tegenmaatregelen ontwikkeld te hebben om die nieuwe bedreigingen af te weren. Opgemerkt wordt dat het proteïne van de plant zich aan de virale onderdrukkers binden, waardoor het virus zou worden verhinderd om de verdediging van de teelt te ondermijnen. De Japanse onderzoekers stellen dat het resultaat de verdedigingsmechanismen kan versterken van oogsten die gevoelig zijn voor virussen die weerstand hebben aangekweekt tegen pesticiden.

Lees Verder

11:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, virus |  Facebook |

04-04-12

Europese maatregelen tegen tabaksindustrie stimuleren criminaliteit

De aangekondigde maatregelen van de Europese Commissie om de tabaksindustrie verder te reguleren, zullen de criminaliteit opdrijven. Dat is de conclusie van een rapport van de Italiaanse criminoloog Ernesto Savona, die vroeger met de Europese Commissie heeft samengewerkt voor de uitbouw van een beleid rond criminaliteit. De onderzoeker merkt op dat een verbod van merknamen op de verpakking de productie van namaak en smokkel zal stimuleren. Savona noemt het verrassend dat de Europese Commissie zo weinig rekening heeft gehouden met de impact op de criminaliteit.

"Tenzij er specifieke maatregelen worden genomen, dreigt het risico op namaak van tabaksproducten door de verplichte blanco verpakkingen toe te nemen," merkt Ernesto Savona op tegenover het webmagazine Euractiv. "Dat zou de verwachte daling in de tabaksconsumptie helemaal uithollen. Daar kan de namaaksector optimaal van profiteren, waarmee een grotere zwarte markt gecreëerd zou kunnen worden die door de politiediensten moeilijker te bestrijden valt."

De Europese Commissie moet volgens Savona meer onderzoek uitvoeren naar de specifieke impact van zijn voorstellen op de criminaliteit in de verschillende lidstaten. "Sommige landen zijn meer kwetsbaar voor een verhoogde maffia-activiteit," voert Savona nog aan. Een woordvoerder van John Dalli, Europees Commissaris voor gezondheid, bevestigde dat naamloze verpakkingen nog steeds een optie blijven. De sector heeft volgens de woordvoerder niet kunnen aantonen dat blanco verpakkingen tot een grotere namaakactiviteit zou leiden.

Het rapport van Ernesto Savona werd besteld door de tabaksindustrie en werd mee gesponsord door sigarettenfabrikant Philip Morris.

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, criminaliteit |  Facebook |