30-08-17

Europese Unie ziet grotere smokkel met bulktabak

In de zuidelijke en zuidoostelijke regio’s van Europa blijken toenemende hoeveelheden tabak in bulk illegaal te worden verkocht. Daardoor dreigen de betrokken landen miljoenen euro aan verschuldigde belastingen te missen. Dat is de conclusie van een rapport van Crime & Tech, een spinoff van de Università Cattolica del Sacro Cuore. Opgemerkt wordt dat in de Europese Unie alleen al 32,2 procent van alle bulktabak twee jaar geleden illegaal werd geconsumeerd. In minstens negen Europese tabaksproducenten - waaronder zeven naties uit de Balkan - vormt illegale handel meer dan de helft van de totale consumptie aan bulktabak.

De betrokken landen zijn Montenegro, Servië, Bosnië-Herzegovina, Polen, Kroatië, Slowakije, Albanië, Kosovo en Bulgarije. Er wordt aan toegevoegd dat de illegale handel in bulktabak de lidstaten van de Europese Unie bijna 1 miljard euro fiscale inkomsten kost. Opgemerkt wordt dat Polen al zwaar getroffen is door de illegale handel in sigaretten en aangevoerd wordt dat deze situatie door de ondergrondse trafieken met bulktabak alleen nog maar is verergerd. Ook wordt opgemerkt dat in Kroatië met een mogelijk inkomstenverlies van 88,9 miljoen euro rekening moet worden gehouden. Bulk vertegenwoordigt er immers 84,9 procent van de tabaksconsumptie.

Olaf, het Europees bureau voor fraudebestrijding, benadrukt dat de reden voor de toename van illegale tabakstrafieken niet helemaal duidelijk is. Er kan ook niet uitgemaakt worden of er gewag moet worden gemaakt van binnenlandse problemen of het fenomeen moet worden toegeschreven aan illegale import uit externe landen. Günther Oettinger, Europees commissaris voor begroting, benadrukt dat op dit ogenblik de directieven over de heffingen op de productie van tabak worden herbekeken. Ruwe tabak geniet daarbij tot nu toe een uitzondering, maar mogelijk zou die maatregel kunnen worden herzien. Het systeem zou immers tot grotere duidelijkheid over de trafieken kunnen bieden.

Daarmee zouden de belangrijkste knelpunten en grondslagen voor de illegale handel kunnen worden geïdentificeerd en aangepakt.

Lees Verder

13:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, smokkel |  Facebook |

20-08-17

Gelukkige kinderen hebben geen tabak of alcohol nodig

Een gevoel van welzijn kan, samen met kennis over de mogelijke gevaren van de praktijk, bij jongeren de consumptie van tabak en alcohol tegengaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London (UCL) bij meer dan zeventienhonderd jongeren tussen tien en vijftien jaar. De onderzoekers stelden vast dat jongeren met een sterker geluksgevoel en een grotere kennis over de gevaren van de producten, minder kans maakten ooit te roken of te drinken. Er wordt wel opgemerkt dat bijkomende studies noodzakelijk zijn om een oorzakelijk verband tussen het welzijnsgevoel en het gebruik van alcohol en tabak te bevestigen.

“In het algemeen kon worden vastgesteld dat een grotere kennis over de schadelijke impact van tabak en alcohol, jongeren kon aanzetten het roken en drinken te mijden, maar dat bleek toch niet bij iedereen het geval te zijn zijn,” benadrukte onderzoeksleider Noriko Cable, professor epidemiologie aan het University College London. “Bij sommige adolescenten bleek die kennis net een aanzet om tabak en alcohol uit te proberen. Mogelijk moet daarbij worden verondersteld dat de positieve verwachtingen over roken en drinken bij sommige jongeren opweegt tegen het inzicht over de gezondheidsproblemen die deze producten kunnen veroorzaken. Ook ondersteunende vrienden vormen hier geen barrière.”

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de meest gelukkige kinderen 10,8 procent kans maken alcohol of sigaretten uit te proberen. Bij hun minst gelukkige generatiegenoten loopt dat cijfer echter op tot 21,5 procent. “Kinderen die zich in alle aspecten van het leven - in de thuisomgeving, op school en tussen vrienden - gelukkig voelen, hebben geen andere substanties nodig om een gebrek aan emotioneel welzijn te compenseren,” benadrukken de onderzoekers. “Positieve verwachtingen rond alcohol en tabak kunnen alleen worden opgemerkt wanneer de producten worden gebruikt om negatieve emotionele gevoelens te helpen verwerken.”

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, alcohol, kinderen, welzijn |  Facebook |

20-07-17

Tabak kost wereldeconomie 1,4 biljoen dollar

De voorbije tien jaar zijn het aantal gezondheidswaarschuwingen en restricties voor het gebruik van tabak wereldwijd verviervoudigd. Er moet echter nog meer worden gedaan om de consumptie te bestrijden. Dat blijkt uit een onderzoek van de World Health Organisation (WHO). Benadrukt wordt dat de tabaksconsumptie de belangrijkste oorzaak van vermijdbare overlijdens blijft. Jaarlijks zou het rookgedrag aan zeven miljoen mensen het leven kosten. Hoewel de voorbije jaren door de maatregelen miljoenen levens zijn gered, blijkt volgens het rapport slechts één op drie landen een sluitend systeem voor tabakscontrole te hebben geïntroduceerd.

De onderzoekers merken op dat op dit ogenblik 4,7 miljard mensen - ongeveer 63 procent van de totale wereldbevolking - aan minstens één regel op het gebied van tabakscontrole is onderworpen, waarbij onder meer wordt gewezen op initiatieven zoals waarschuwingen met afschrikwekkende beelden tot rookvrije openbare ruimtes. Daarbij wordt gewag gemaakt van een dramatische stijging van levensreddende maatregelen die tijdens het voorbije decennium werden ingevoerd. Tien jaar geleden hadden die maatregelen immers slechts op ongeveer één miljard mensen - 15 procent van de wereldwijde populatie - betrekking.

Er wordt echter opgemerkt dat er nog steeds een lange weg moet worden afgelegd. “De tabaksindustrie blijft ook gebruik maken van praktijken om d maatregelen tegen het roken af zwakken,” benadrukt Douglas Bettcher, directeur preventie bij de World Health Organisation. “Daarbij wordt onder meer het economisch belang van de tabaksindustrie overdreven, terwijl bewezen wetenschappelijke rapporten over de gevaren van het roken worden aangevallen en alle mogelijke juridische middelen worden aangewend om overheidsmaatregelen te ondermijnen. Die praktijken belemmeren in vele landen de vooruitgang van gezondheid en ontwikkeling.

In het rapport wordt verder nog opgemerkt dat slechts 15 procent van de wereldbevolking op dit ogenblik gedekt wordt door een verbod op reclame en promotie voor tabaksproducten. Ongeveer 1,5 miljard mensen in vijfenvijftig landen worden bovendien met geen enkele beperking op d tabaksconsumptie geconfronteerd. Eén tiende van alle overlijdens zou aan het gebruik van tabak worden toegeschreven. De meest efficiënte maatregel - prijsverhogingen - worden volgens het rapport slechts beperkt toegepast. De economische lasten van het tabaksgebruik lopen volgens het rapport wereldwijd op tot meer dan 1,4 biljoen dollar aan kosten voor gezondheidszorg en verloren arbeidsproductiviteit.

Lees Verder

18:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak |  Facebook |

10-07-13

Veel gelijkenissen tussen tabak en klimaatverandering

De sector van fossiele brandstoffen heeft bijgedragen tot de financiering van campagnes die twijfels dienden te zaaien over de klimaatverandering. Dat heeft de Britse milieu-activist John Sauven gezegd. Een aantal van de betrokkenen heeft volgens Sauven eerder ook al twijfels proberen te creëren rond het gat in de ozonlaag, zure regen en het verband tussen tabak en longkanker. Hij voegt er aan toe dat daarbij dezelfde taktieken worden gebruikt die ook door de tabaksindustrie worden aangewend. Twijfel is volgens Sauven het hoofddoel van deze agenten.

“Ook overheden over de hele wereld hebben geprobeerd om wetenschappers die hun bezorgdheid over de klimaatverandering proclameerden, het zwijgen op te leggen,” zegt John Sauven nog. “De Britse overheid heeft miljoenen ponden geïnvesteerd om vredelievende milieuverenigingen te infiltreren, terwijl de Canadese regering wetenschappers hebben belet om zonder media-verantwoordelijken met journalisten te praten. Ook in de Verenigde Staten heeft de regering onder president George W. Bush wetenschappers onder druk gezet om termen zoals opwarming en klimaatverandering uit hun rapporten te halen.”

John Sauven, executive director van de Britse divisie van de milieubeweging Greenpeace, voegde er aan toe dat vooral in de opkomende economieën de ecologische strijd over de toekomst van de aarde zal worden gevoerd. “Net zoals in de tabaksindustrie, zal de strijd over duurzame energie bijzonder giftig worden gevoerd,” waarschuwt de milieu-activist nog. In het midden van de jaren negentig getuigde Jeffrey Wigand, toen vice-president van Brown & Williamson Tobacco Corporation, over de inspanningen van de sector om de link tussen het roken en kanker te verdoezelen.

Lees Verder

15:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, klimaatverandering |  Facebook |

16-04-13

Publiek heeft geen enkel vertrouwen in tabaksindustrie

De tabaksindustrie presenteert geen geloofwaardige en onafhankelijke argumenten om het rookgedrag te ontmoedigen. Dat zegt 65 procent van de respondenten in een onderzoek van de Britse organisatie Cancer Research. Er wordt aan toegevoegd dat 62 procent van de ondervraagden ook geneigd zou zijn om minder geloof te hechten aan de argumenten van organisaties die zich inspannen om het roken te bestrijden, indien men wist dat de betrokken initiatieven financieel door de tabaksindustrie zouden zijn gesteund.

Slechts 23 procent van de ondervraagden was van mening dat de overheid moet rekening houden met de aanbevelingen die door de tabaksindustrie naar voor worden geschoven. Bovendien zegt slechts 7 procent dat de overheid rekening zou moeten houden met de aanbevelingen van groepen die door de tabaksindustrie worden ondersteund. Opgemerkt wordt dat vooral zou moeten worden geluisterd naar professionele medische organisaties en verenigingen die zich bezighouden met de strijd tegen de tabaksconsumptie.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 85 procent van de ondervraagden zich schaart achter initiatieven van de overheid om ervoor te zorgen dat jongeren niet met roken starten. "De tabaksindustrie heeft jarenlang het verband tussen roken en longkanker ontkend en het is dan ook geen verrassing dat het publiek geen vertrouwen heeft in de sector," merkt Sarah Woolnough, informatie-directeur bij Cancer Research, op. "Hun verleden verbiedt de tabaksbedrijven deel uit te maken van een beleid dat het roken moet bestrijden."

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, roken, gezondheid |  Facebook |

12-02-13

Strategie tabaksindustrie vindt navolging in andere sectoren

Internationale producenten van voeding, drank en alcohol hanteren dezelfde strategieën die ook door de tabaksindustrie werden aangewend om het gezondheidsbeleid van de overheid te ondermijnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers onder leiding van onderzoekers aan de University of Melbourne. De onderzoekers merken op dat een systeem van zelfregulering in deze omstandigheden geen resultaat kan opleveren en de industrie dus van buitenuit meer gereguleerd dient te worden. Onder meer wordt opgemerkt dat de bedrijven bij politici lobbyen om een strenge regelgeving te blokkeren en resultaten van wetenschappelijke studies manipuleren.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, drank, alcohol, tabak |  Facebook |

20-08-12

Tabakslobby blijft wereldwijd belangrijke invloed uitoefenen

Er moet dringend worden ingegrepen om de tabaksconsumptie in landen met een matig en laag inkomen te bestrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschapperes aan de University at Buffalo. Onderzoeksleider Gary Giovino, gespecialiseerd in het onderzoek naar de consumptie van tabak, merkt op dat regeringen dringend economische en regelgevende voordelen moeten bieden aan landbouwproducten die de gezondheid van de bevolking verbeteren. Giovino heeft het over een onrustwekkend beeld van een wereldwijde tabaksconsumptie, beïnvloed door machtige en manipulatieve tabakslobby's. Giovino merkt op dat de voorbije eeuw honderd miljoen mensen vroegtijdig zijn gestorven door het gebruik van tabak, maar indien de huidige trends worden verder gezet, zal dat cijfer deze eeuw volgens hem nog gevoelig hoger liggen. Uit het onderzoek blijkt dat China met 301 miljoen rokers de grootste tabaksconsument van de wereld is, gevolgd door India.

Lees Verder

18:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, gezondheid |  Facebook |