15-06-14

Sportteams zijn niet gediend met overdreven concentratie aan talent

Een overdreven concentratie aan talent kan een nadelige impact hebben op de prestaties van een sportteam. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Institut Européen d'Administration des Affaires (Insead). De onderzoekers merken op dat algemeen wordt aangenomen dat een voortdurend streven naar het aantrekken van extra talent cruciaal is voor het succes van het team, terwijl die surplus in werkelijkheid zijn grenzen heeft. Volgens de wetenschappers kan een overdreven concentratie aan talent de bereidheid tot samenwerking binnen het team ondermijnen, waardoor uiteindelijk de groepsprestaties negatief dreigt te worden beïnvloed.

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sportteam, talent |  Facebook |

28-03-14

Meerderheid bedrijven slaagt er niet in toptalent vroegtijdig te herkennen

Meer dan twee derde van de bedrijven slagen er niet in om het toptalent binnen eigen rangen te identificeren, waardoor de prestaties van de onderneming op lange termijn in het gedrang dreigt te komen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consultant Chief Executive Board (CEB). Omdat bedrijven onvoldoende zijn uitgerust om toptalent te herkennen, dreigen veelbelovende medewerkers met leiders-capaciteiten volgens de onderzoekers uit te wijken naar organisaties die wel bereid zijn om in de ontwikkeling van hun werknemers te investeren. Om die uittocht van cruciale medewerkers te vermijden, dienen bedrijven volgens het rapport opnieuw meer aandacht te besteden aan hun talentprogramma’s.

Lees Verder

15:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: talent |  Facebook |

21-03-14

Talent is niet langer een garantie op een succesvolle carrière

Vaardigheden en talent vormen niet langer een garantie op een succesvolle carrière. Dat zegt James Reed, chief executive van rekruteerder Reed. Hij wijst erop dat een geschikte mentaliteit en instelling door vele werkgevers belangrijker worden ingeschat dan vaardigheden. Onderzoek van Reed heeft uitgewezen dat 97 procent van de werkgevers toegeeft bij een aanwerving de voorkeur te geven aan kandidaten die misschien niet alle gewenste vaardigheden beschikken, maar wel van een uitstekende mentaliteit getuigen boven sollicitanten die wel de nodige expertises kunnen voorleggen, maar op het gebied van instelling te wensen overlaten.

Lees Verder

11:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: talent, carrière |  Facebook |

09-03-14

Toptalent denkt steeds vaker aan freelance-carrière

De toplaag van de nieuwe generaties universitairen ziet zich vaak verder groeien in de richting van freelance-werk voor verschillende opdrachtgevers. Dat is de conclusie van een enquête van het online werkplatform Elance bij meer dan duizend Britse hoger opgeleiden die recent hun universitair diploma hebben gehaald. De onderzoekers zeggen dat het toptalent in de economie freelance-werk steeds vaker als een aantrekkelijke en lucratieve carrière-optie ziet. Aangevoerd wordt dat bij de diploma’s met grote onderscheiding 87 procent van de betrokkenen denkt aan een freelance-carrière. Bij de andere universitairen valt dat cijfer terug tot 77 procent. Flexibiliteit en onafhankelijkheid zijn de aantrekkelijkste karakteristieken van het freelance-werk.

Uit het onderzoek bleek dat 21 procent van de toptalenten aangeeft al gekozen te hebben voor een carrière als freelancer. Bovendien zegt 29 procent van alle respondenten dat freelance-werk een onderdeel vormt van hun carrière-strategie voor de volgende vijf jaar. “Een freelance-carrière blijkt bij hoger opgeleiden dan ook steeds meer aan populariteit te winnen,” zeggen de onderzoekers. Volgens 69 procent van de ondervraagden biedt zelfstandig werk een beter evenwicht tussen de carrière en het persoonlijk evenwicht. Ook zegt 38 procent met freelance-opdrachten minstens evenveel te kunnen verdienen als in de traditionele vaste loondienst. Een even grote groep wijst ook op een variatie in de freelance-opdrachten.

Voor 28 procent biedt freelance-werk de mogelijkheid om zijn eigen baas te blijven. “Rekening houdend met het feit dat 10 procent van de universitairen na het afronden van zijn studies minstens zes maand werkloos is gebleven, hoeft het niet te verrassen dat vele studenten hun eigen toekomst in handen willen nemen,” stippen de onderzoekers nog aan. Wel wordt opgemerkt dat de ouders zich meer terughoudend opstellen tegenover een freelance-carrière van hun kinderen. Slechts 10 procent van de ondervraagden zegt dat zijn ouders een freelance-carrière actief zou ondersteunen. Daarentegen vreest 41 procent dat de ouders een freelance-carrière te riskant zouden vinden.

“De nieuwe generatie werknemers stelt zich duidelijk vragen over een traditionele carrière,” merkt Kjetil Olsoen, vice-president van de Europese divisie van Elance, op. “Maar ook voor werkgevers heeft deze evolutie belangrijke gevolgen. Werkgevers zullen bij het aantrekken van toptalent immers steeds vaker op de freelance-markt beroep moeten doen.”

Lees Verder

10:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: talent, carrière, freelancer |  Facebook |

27-01-14

Executives geven bij vacatures voorkeur aan eigen talent

Chief executives geven voor het invullen van vacatures de voorkeur aan een interne talent-pijpleiding boven een externe rekrutering. Dat is de conclusie van een onderzoek van The Conference Board en het Chartered Management Institute bij chief executives en bestuursvoorzitters van meer dan duizend bedrijven over de hele wereld. De onderzoekers stelden daarbij ook dat menselijk kapitaal voor de bedrijfstop dit jaar een absolute prioriteit bijkt. Daarbij moet een verbetering van de cultuur op de werkplaats - met een groter engagement van de werknemer en een beter management - de basis vormen voor een grotere concurrentiekracht en productiviteit.

“De ontwikkeling, engagement, management en behoud van talent blijkt voor de wereldwijde chief executive de belangrijkste uitdaging te worden, gevolgd door klantenrelaties, innovatie, operationele uitmuntendheid, merkbekendheid en reputatie,” voeren de onderzoekers aan. Er wordt echter opgemerkt dat de heropleving van de arbeidsmarkt niet noodzakelijk nieuwe opportuniteiten zal creëren voor werknemers die op zoek zijn naar een nieuwe baan, aangezien 90 procent zich vooral wil focussen op de ontwikkeling van intern talent. De onderzoekers stelden ook vast dat er een grote aandacht wordt besteed aan het intern ontwikkelen van leiderschapstalent, dat een veel grotere prioritair krijgt toegewezen dan vorig jaar.

Uit het onderzoek blijkt echter dat ook ethiek een bijzonder belangrijke plaats wordt toegemeten, waarbij integriteit door de respondenten als de belangrijkste eigenschap van het leiderschap naar voor wordt geschoven. Deze vaststelling geeft volgens de onderzoekers aan dat een aantal chief executives hun conclusies hebben getrokken uit een aantal recente ethische schandalen. Andere belangrijke leiderschapskwaliteiten zijn verandermanagement, het beheersen van complexe materies, het hanteren van ondernemerschap en de vaardigheid om talent te ontwikkelen en te behouden. Bij de Europese chief executive wordt de ontwikkeling van leiderschapstalent dit jaar naar eigen zeggen de absolute prioriteit.

Lees Verder

10:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: talent, executive, rekrutering |  Facebook |

15-10-13

Middenkaders cruciaal voor identificatie en vorming talent

Middenkaders zijn volgens het topmanagement cruciale kanalen om toekomstige leiders te identificeren en te stimuleren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Sheffield Business School bij honderdvijftig Britse bedrijfsleiders. Uit het onderzoek bleek dat meer dan 90 procent van de executives aan de middenkaders een cruciale rol toewezen voor het ontwikkelen van talent binnen de eigen onderneming. Anderzijds bleek dat 47 procent vreesde dat de middenkaders niet de nodige capaciteiten hebben om toekomstige leiders te vormen. Een gebrek aan tijd en budgetten blijken daarnaast de belangrijkste hinderpalen om succesrijke leerprogramma’s te implementeren.

De onderzoekers stelden vast dat 95 procent van de chief executives overtuigd is van het belang van de vorming van werknemers, maar bijna 47 procent geeft toe dat die visie niet optimaal wordt geïmplementeerd, waarbij vooral gewezen wordt naar een gebrek aan tijd en budgetten. Volgens 59 procent zouden de trainingsprogramma’s voor medewerkers moeten worden opgedreven. De onderzoekers merken echter op dat vele bedrijven door de economische crisis hun middelen zo zwaar hebben ingekrompen dat er geen budgetten meer beschikbaar zijn om opleidingen te voorzien. Maar ook zouden trainingsprogramma’s worden opgezet die geen rechtstreekse bijdrage leveren aan de strategische bedrijfsdoelstellingen.

De bedrijfsleiders erkennen wel nagenoeg unaniem de cruciale inbreng die door het middenkader kan worden geleverd voor de vorming van medewerkers. “Middenkaders hebben dan ook niet alleen een cruciale rol in het creëren van inkomsten voor de bedrijven, maar controleren en ontwikkelen ook het menselijk kapitaal dat noodzakelijk is om de onderneming toe te laten de behoefte van de klant in te vullen,” voert Kath Fontana, managing director bij het bouwconcern Bam, daarbij aan. “Aan de top van de ondernemingen zouden dan ook meer inspanningen moeten worden gedaan om middenkaders te leiden en te coachen.”

Uit het onderzoek bleek dat 47 procent van de chief executives een bijzondere aandacht zou tonen voor het ontwikkelen van medewerkers. Even grote groep beseft weliswaar de waarde van vorming, maar zou geen prioriteit geven aan het opzetten van leerprogramma’s. Slechts 38 procent van de ondervraagden was van mening voldoende inspanningen te doen om optimale omstandigheden voor training te voorzien.

Lees Verder

15:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: middenkaders, talent |  Facebook |

30-09-13

Wereld wordt geconfronteerd met brede talentcrisis

De wereld wordt geconfronteerd met een brede talentcrisis. In achttien van de dertig belangrijkste economieën van de wereld moet, ondanks de uiteenlopende economische omstandigheden, een tekort aan vaardigheden worden geregistreerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Hays. Binnen de Europese Unie worden Spanje, Portugal, Ierland en Groot-Brittannië volgens het rapport met de grootste tekorten aan vaardigheden geconfronteerd. De onderzoekers merken op dat niet de economische omstandigheden, maar wel een gericht beleid op gebied van onderwijs en tewerkstelling de belangrijkste voorwaarden zijn om het tekort aan talent aan te pakken.

“De wereld wordt met een stijgende werkloosheid geconfronteerd, maar tegelijkertijd blijft ook het aantal moeilijk invulbare vacatures toenemen, aangezien een groot gedeelte van de beschikbare arbeidskrachten onvoldoende is gekwalificeerd voor de aangeboden betrekkingen,” voeren de onderzoekers aan. “Hetzelfde probleem wordt in veel nationale arbeidsmarkten aangetroffen.” Er wordt aan toegevoegd dat in weinig landen het onderwijs optimaal is afgesteld op de behoeftes van de bedrijfswereld. In de meeste landen is de situatie het voorbije jaar nog verscherpt. Alleen in Australië, Brazilië, China, Chili en Zwitserland zou een lichte verbetering zijn opgetekend.

De onderzoekers stelden ook vast dat er geen verband kan worden vastgesteld tussen de prestaties van een nationale economie en de efficiëntie van de arbeidsmarkt van het land. “De diepte van de recessie vormt geen verklaring voor de werkloosheid of de problemen van de arbeidsmarkt om het bedrijfsleven met het nodige talent te bevoorraden,” aldus Hays. “In een land met een ondermaats presterende economie en een grote werkloosheid, zoals Spanje, blijkt het niet minder moeilijk te zijn om arbeidskrachten met de geschikte kwalificaties te vinden voor een aantal vacatures dan in naties met gunstiger economische omstandigheden.”

Lees Verder

15:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, talent |  Facebook |

09-07-13

Bedrijven hebben te weinig inzicht in aanwezige talent

Veel bedrijven zijn op zoek naar nieuw talent, maar hebben vaak geen inzicht in de vaardigheden die binnen de eigen organisatie aanwezig zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het softwarebedrijf Youforce bij Britse bedrijven. De onderzoekers stelden vast dat 39 procent van de ondervraagde ondernemingen toegeeft geen volledig inzicht te hebben in de vaardigheden van het huidige personeelsbestand. Ook werd vastgesteld dat slechts 49 procent jaarlijks een evaluatie organiseert over de nodige vaardigheden, terwijl 48 procent toegeeft geen efficiënte strategie te hebben om de motivatie en het engagement van het personeel te stimuleren.

“Elk groeiend bedrijf wordt op een bepaald ogenblik geconfronteerd met de keuze om voor de invulling van nieuwe functies eigen personeelsleden te trainen of extern talent aan te trekken,” merkt Lee Grant, internationaal vice-president bij Youforce, op. “Die keuzes kunnen belangrijke financiële consequenties hebben voor de onderneming. Vaak blijkt dat het opportuner zou zijn om eigen personeel te laten doorgroeien of bijkomende opleidingen aan te bieden, maar een groot gedeelte van de bedrijven heeft geen overzicht van het talent en de vaardigheden die bij de eigen werknemers kunnen worden aangeboord. Op die manier dreigen belangrijke opportuniteiten verloren te gaan.”

“De effecten van een gebrekkig inzicht in de aanwezige vaardigheden kunnen bijzonder ver gaan,” waarschuwt Lee Grant nog. “Niet alleen dreigt uit de externe arbeidsmarkt geput te moeten worden voor functies die mogelijk ook door eigen mensen worden geambieerd. Daardoor dreigt het moreel bij het personeel aangetast te worden en loopt de onderneming het risico teleurgestelde medewerkers van zich te aliëneren. Bovendien laat de onderneming na het maximale te halen uit zijn bestaande werknemers-potentieel. Medewerkers die daarentegen de kans krijgen om zich binnen de onderneming te ontwikkelen, zullen blijk geven van een groter engagement en zich gestimuleerd voelen verantwoordelijkheden op te nemen.”

Youforce is producent van software voor personeelsdiensten.

http://www.ibtimes.co.uk/articles/484318/20130628/youforce-hr-human-resources-employment-unemployment.htm

18:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: talent, werving |  Facebook |