27-09-16

Bedrijven vinden onvoldoende talent om groei te garanderen

Grote ondernemingen zijn van mening onvoldoende talent ter beschikking te hebben om een succesvolle groei te kunnen realiseren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent North Highland bij tweehonderd hogere kaderleden van ondernemingen met een jaaromzet van minstens 750 miljoen pond in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 55 procent van de ondervraagden te kennen gaf van mening te zijn dat hun ondernemingen over onvoldoende talent ter beschikking had om zijn groeistrategie te kunnen realiseren. Daarbij werd vooral gewag gemaakt van een gebrek aan aan duidelijke strategie voor het ontwikkelen, aantrekken en behoud van talent.

Ook bleek vaak bezorgdheid over een consistent talentniveau naar voor te komen. Daarbij gaven vele respondenten aan dat het talent niet evenredig verdeeld leek over alle geledingen van de ondernemingen. Slechts 10 procent van de ondervraagden gaf aan dat hun bedrijf op maximale kracht functioneert. De andere respondenten getuigden nog belangrijke ruimte te zien voor een verbetering van de snelheid en efficiëntie van de operaties. In het algemeen werd gewag gemaakt van een tekort aan beschikbaar talent met de specifieke capaciteiten en expertise die door de ondernemingen wordt gewenst.

Daarnaast werd echter ook gewezen op een gebrek aan training om het aanwezige talent verder te ontwikkelen om de behoefte van de onderneming te kunnen invullen. Ook werd gesproken over een grotere interesse in een gevarieerde carrière, waarbij werknemers vragende partij zijn voor regelmatige overplaatsingen, zodat ze hun vaardigheden kunnen uitbreiden. De sterkere carrière-aspiraties hebben volgens vele respondenten ook een negatieve impact op de loyaliteit en zouden het moeilijker maken op toptalent in dienst te houden. Anderzijds werd erop gewezen dat bedrijven vaak op korte termijn nood hebben aan een brede waaier vaardigheden om de wensen van de consument in te vullen.

De ondervraagden wijzen echter ook op een communicatie-probleem waarbij zowel de werkgever als de werknemer onzekerheid tonen over de aanwezige en noodzakelijke vaardigheden. Daardoor ontstaat volgens de onderzoekers vaak een kloof in de gestelde verwachtingen die door de arbeidsmarkt dikwijls niet kan worden ingevuld.

“Het onderzoek maakt duidelijk dat bedrijven een grote aandacht moeten besteden aan de ontwikkeling van talent, dat één van de topprioriteiten van het bedrijfsleven moet zijn,” benadrukt Craig Spence, specialist personeelszaken bij North Highland.

Lees Verder

10:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: talentmanagement |  Facebook |

16-07-14

Video belangrijk instrument van talentmanagement

Video kan een belangrijk onderdeel vormen van talentmanagement. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ragan Communications bij meer dan zevenhonderd communicatie-verantwoordelijken bij Britse bedrijven. De onderzoekers stelden vast dat 74 procent van de betrokkenen gebruik maakt van video om het engagement bij de werknemers te verbeteren.

Lees Verder

16:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: talentmanagement |  Facebook |

28-05-14

Wereldwijde arbeidsmobiliteit koppelen aan talentmanagement

Bedrijven moeten hun wereldwijde mobiliteitsprogramma’s afstemmen op hun strategieën op het gebied van talentmanagement. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Santa Fe Group. De onderzoekers stelden vast dat 36 procent van de bedrijven met een koppeling tussen mobiliteit en talentmanagement over een uitstekende pijplijn van potentiële kandidaten beschikken om een brede waaier van functies in te kunnen vullen. Bij ondernemingen die beide concepten niet hebben geïntegreerd, valt dat succes volgens het rapport terug tot 15 procent. Nochtans kan die link bijzonder cruciaal zijn, aangezien met arbeidsmobiliteit vaak belangrijke financiële inspanningen en risico’s gepaard gaan.

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmobiliteit, talentmanagement |  Facebook |

12-12-13

Fusies en overnames moeten talentmanagement centraal stellen

Alleen door het centraal stellen van het talentmanagent, kunnen fusies en overnames tot een echt succes leiden. Dat zegt Chris Molloy, chief executive van de Britse verzekeraar RSA Group. Molloy verwijst daarbij naar studies die hebben uitgewezen dat 83 procent van de fusies er niet in slagen om voor de aandeelhouders een daadwerkelijke meerwaarde te creëren, terwijl meer dan de helft van de operaties zelfs tot een waardevermindering blijkt te leiden. Als belangrijkste redenen voor die mislukkingen worden menselijke factoren en culturele verschillen naar voor geschoven. Te vaak wordt er volgens Molloy gekeken naar onmiddellijke financiële resultaten.

“Er bestaat geen vast scenario van om fusies en overnames een succes te maken,” zegt Chris Molloy. “Het doorvoeren van deze operaties is bijzonder tijdrovend en stresserend en kan alleen tot een succes worden uitgebouwd indien talentmanagement in die transformatie een cruciale rol krijgt. Een bedrijf is immers veel meer dan zijn tastbare activa. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de cultuur en de geplogenheden die bij de medewerkers zijn gegroeid en die in belangrijke mate de basis voor de productiviteit en het succes van de onderneming hebben gelegd. Indien die elementen bij een transformatieproces centraal worden gezet, kunnen fusies of overnames bijzonder productieve resultaten opleveren.”

“Een fusie heeft een organisatorische stress tot gevolg, maar die problemen verdwijnen in realiteit volledig naar de achtergrond wanneer de gecombineerde persoonlijke stress van alle betrokken werknemers in rekening wordt gebracht,” waarschuwt Chris Molloy. “Die stress laat zich op alle hiërarchische niveaus voelen. Niemand wordt gespaard. In fusies heeft één van de beide partijen meestal een dominante positie, waardoor de medewerkers van de andere entiteit zich verplicht zien zich aan nieuwe regels en waarden aan te passen. Vaak moet bovendien worden vastgesteld dat de operatie dreigt te leiden tot een interne concurrentie voor arbeidsplaatsen of functies.”

“Fusies en overnames zijn voor de werknemers een bijzonder emotioneel proces,” merkt Chris Molloy nog op. “Het is dan ook cruciaal dat die emotionele problemen in die transformatie-periodes niet worden genegeerd.” Hij benadrukt dat in die fusieprocessen de personeelsdiensten van beide entiteiten betrokken dienen te worden. Het opdringen van één dominante cultuur zal volgens hem immers bijna onvermijdelijk tot een mislukking leiden.

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, overname, talentmanagement |  Facebook |

06-11-13

Talentmanagement grootste prioriteit voor human resources

Het managen van talent, de planning van opvolging en het engagement van de werknemer vormen voor human resources de belangrijkste prioriteiten voor het volgende jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Automatic Data Procession (ADP) bij meer dan vijfentwintighonderd werknemers en ruim tweehonderd personeelsverantwoordelijken. Daarbij werd vastgesteld dat 31 procent van de verantwoordelijken het management en behoud van talent als de belangrijkste prioriteit naar voor schuiven, gevolgd door de planning van opvolging (25 procent), het engagement van werknemers (23 procent) en het ontwikkelen van vaardigheden van het personeel (20 procent).

“Die nadruk op het management en behoud van talent wordt ook bij de werknemers bevestigd,” merken de onderzoekers op. “Vastgesteld werd immers dat 17 procent van de ondervraagde medewerkers in de loop van volgend jaar een nieuwe functie wil opnemen. Over een periode van vijf jaar wenst zelfs 43 procent een carrière-evolutie te kunnen realiseren.” Verder bleek dat 46 procent van de personeelsverantwoordelijken de beschikbaarheid van nieuw talent de grootste uitdaging noemt en meer dan 33 procent gaf aan dat besparingen en een gebrek aan rekruteringsinspanningen al hebben geleid tot een talentkloof die de organisatie zorgen zou dienen te baren.

Ook bleek dat 33 procent van de personeelsverantwoordelijken van mening is dat een beperking van opleidingsmogelijkheden en investeringen in personeel het moeilijker maakt om personeel te motiveren en te behouden. Om het engagement bij de werknemers te stimuleren, moet er volgens hen in de eerste plaats gewerkt worden aan een erkenning van de inspanningen die de medewerkers leveren (59 procent), gevolgd door flexibele arbeidsomstandigheden (46 procent), een rechtvaardig en transparant leiderschap (45 procent) en materiële voordelen (45 procent). Er wordt echter ook opgemerkt dat werknemers almaar vaker de perceptie hebben voor dezelfde verloning steeds harder te moeten werken.

Bij de werknemers vormt werkzekerheid de grootste bekommernis. Daarbij gaf 59 procent aan te verwachten dat zijn functie in de toekomst zal veranderen, terwijl 21 procent vreest dat zijn tewerkstelling in de loop van de volgende twaalf maanden in het gedrang zou kunnen komen. “Toch blijkt bijna 66 procent van de werknemers een positieve indruk te hebben over zijn toekomstvooruitzichten en 24 procent merkt op dat een terugkeer naar economische groei ook voor nieuwe carrièremogelijkheden zou zorgen,” stippen de onderzoekers aan. Er wordt nog opgemerkt dat 73 procent van de werknemers zelf verantwoordelijkheid neemt om nieuwe vaardigheden aan te leren in plaats van te wachten op initiatieven van de werkgever.

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: talentmanagement, human resources |  Facebook |

03-12-08

Talentmanagement moet naar voetbal kijken

Bij het samenstellen van een succesvol team moeten bedrijven zich spiegelen aan het professionele voetbal. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse Bournemouth University. In de professionele voetbalwereld beseft men volgens de onderzoekers immers bijzonder goed dat een goed gemanaged team een veelvoud van de som der delen is. Ze stellen dan ook dat het verschil tussen een goed en een minder goed presterend team vaak moet gezocht worden in een efficiënte manager, die goed is in talentmanagement.

"In de professionele voetbalwereld blijkt geregeld dat topteams met de beste en duurste spelers ter wereld toch falen," aldus het magazine Marketing Online. "Anderzijds zijn er teams waarin middelmatige spelers plots tot onverwachte prestaties in staat blijken te zijn. Dat heeft vaak te maken met een efficiënte ploegmanager. Die houdt immers altijd de essentie van de organisatie in het oog. Hij zorgt voor een prestatiegerichte omgeving. Teamleden die niet stroken met de doelstellingen van het geheel, hebben daarin geen plaats."

Daarnaast moet er volgens de onderzoekers gelet worden voor een evenwicht tussen talentwerving en talentontwikkeling. "Het is onvoldoende om talent te kopen," wordt er opgemerkt. "Men moet ook talenten uit de eigen kweek ontwikkelen. Tenslotte moet men er ook voor zorgen dat individuele prestaties uitsluitend worden beoordeeld in relatie tot de teamprestatie. Een gemiddeld teamlid vervangen door een topfiguur kan mogelijk de teamprestatie verslechteren, terwijl het opzij schuiven van een topspeler die de teambalans verstoort, tot betere groepsprestaties kan leiden."

20:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, human resources, talentmanagement |  Facebook |