07-08-17

Voor Duitse werknemer is carrière minder belangrijk

Een groot gedeelte van de Duitse werknemers ziet in zijn onderneming nog slechts weinig doorgroeimogelijkheden, maar velen blijken daarin ook niet echt meer geïnteresseerd te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Ernst & Young (EY) bij veertienhonderd Duitse werknemers. Vastgesteld werd dat slechts 40 procent van de respondenten in de eigen onderneming interessante doorgroeikansen ziet. Dat betekent een daling met 7 procentpunt tegenover twee jaar geleden. Bij de vrouwelijke werknemers blijkt nog amper 37 procent boeiende carrière-mogelijkheden te zien, tegenover 44 procent bij hun mannelijke collega’s. In de openbare dienst worden nog de meeste kansen opgemerkt.

De onderzoekers voegen er echter aan toe dat slechts een minderheid van de Duitse werknemers naar verdere carrière-ontwikkelingen in de eigen onderneming streeft. Bij mannen stelde nog 38 procent van doorgroeimogelijkheden te dromen, tegenover 58 procent twee jaar geleden. Bij hun vrouwelijke collega’s moest zelfs een achteruitgang van 49 procent naar 31 procent worden opgetekend. “De Duitse werknemer is relatief voldaan en tevreden,” stippen de onderzoekers aan. “Op de Duitse arbeidsmarkt heeft een goed evenwicht tussen werk en persoonlijk leven bij velen inmiddels een hogere waarde gekregen dan een veelbelovende carrière.”

De resultaten van de studie moeten volgens de onderzoekers de bedrijven aanzetten om de druk op hun topkaders en talenten te verlichten. “Vooral voor vrouwen die carrière en gezin willen combineren, is dat vaak een cruciale factor,” benadrukt Ernst & Young. Uit het onderzoek bleek nog dat het salaris bij de Duitse werknemer de belangrijkste bron van ontevredenheid is. Er moest immers worden vastgesteld dat 56 procent van de respondenten zich onderbetaald voelt. Met 35 procent is een hogere vergoeding dan ook het belangrijkste motief om van werkgever te veranderen. Toch blijkt dat 82 procent van de werknemers zich met zijn werkgever verbonden voelt, tegenover 77 procent twee jaar geleden.

Lees Verder

18:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tewerkstelling |  Facebook |

20-05-14

Tekort aan talent bedreigen groeiplannen onderneming

De vrees voor een gebrek aan beschikbaar talent zet een groot aantal bedrijven aan om groeiplannen uit te stellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC) over de rekruterings-intenties van meer dan dertienhonderd Britse werkgevers voor de volgende twaalf maanden. De consulent stelde vast dat 64 procent van de werknemers met groeiplannen vreest niet het geschikte talent te zullen kunnen vinden om hun ambities te kunnen realiseren. Volgens PricewaterhouseCoopers maakt de studie duidelijk dat bedrijven nieuwe vaardigheden niet automatisch mogen koppelen aan nieuwe mensen en sneller in eigen rangen op zoek moeten gaan naar het geschikte talent.

Lees Verder

15:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tewerkstelling |  Facebook |

05-09-13

Diploma biedt geen bescherming tegen ondertewerkstelling

Een diploma of andere kwalificaties biedt geen bescherming tegen ondertewerkstelling. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cardiff University bij meer dan vijfduizend Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat bij mannen gekwalificeerde werknemers evenveel risico liepen op ondertewerkstelling als arbeidskrachten zonder kwalificaties. Bij vrouwen bleken gekwalificeerde arbeidskrachten zelfs meer kans op ondertewerkstelling te lopen dan niet-gekwalificeerde seksegenotes. Volgens de onderzoekers wordt in Groot-Brittannië inmiddels 11 procent van de arbeidsmarkt met ondertewerkstelling, waarbij minder arbeid kan worden gepresteerd dan men eigenlijk zou willen, geconfronteerd.

“Het voorbije jaar gaf 11 procent van de Britse arbeidsbevolking te kennen meer te willen werken,” merkt onderzoeker Surhan Cam, professor sociale wetenschappen aan de Cardiff University, op. “Dat betekende dat in Groot-Brittannië meer dan drieënhalf miljoen werknemers met een ondertewerkstelling werden geconfronteerd. De meeste betrokkenen zouden minstens acht uur extra per week willen werken.” Uit het onderzoek bleek dat vrouwen met een diploma in Groot-Brittannië 40 procent tot 50 procent meer risico liepen op ondertewerkstelling dan seksegenotes zonder enige kwalificatie. Bij mannen bleken kwalificaties of diploma’s geen enkel effect te hebben op het risico op ondertewerkstelling.

De onderzoeker merkt op dat het probleem van ondertewerkstelling bij vrouwen sinds het uitbreken van de recessie gradueel erger is geworden dan bij mannen. “Vrouwen zijn mogelijk sneller bereid dan mannen, onder meer gestimuleerd door familiale omstandigheden, om genoegen te nemen met een beperkt aantal werkuren,” voert Surhan Cam aan. Uit het onderzoek bleek dat 13 procent van de vrouwelijke werknemers met ondertewerkstelling worden geconfronteerd. Bij mannen daalt dat cijfer tot 9 procent. De sector horeca en catering zou het zwaarst door het fenomeen worden gekenmerkt. In die sector zou de ondertewerkstelling bij vrouwen zelfs oplopen tot bijna 20 procent.

Professor Cam wijst er wel op dat het probleem van de ondertewerkstelling in Groot-Brittannië scherper wordt gesteld dan in de rest van de Europese Unie. “Op het Europese vasteland werken de meeste mensen met kwalificaties ook op hogere beroepsniveau’s of in gespecialiseerde technische sectoren, waar de ondertewerkstelling minder frequent is,” voert hij aan. “In Groot-Brittannië heeft de snelle uitbreiding van het onderwijs ervoor gezorgd dat vele werknemers met een diploma actief zijn in beroepen onder hun opleidingsniveau. Die lagere sectoren worden echter zwaar getroffen door het fenomeen van de ondertewerkstelling.” (MH)

Lees Verder

16:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tewerkstelling |  Facebook |

14-07-13

Jonge tieners tonen zich bereid hard te werken

Tieners hanteren duidelijk andere standpunten dan de oudere millennials. Dat is de conclusie van een onderzoek van het adviesbureau Britain Thinks bij meer dan zeshonderd jongeren tussen veertien en achttien jaar in de steden Londen, Coventry en Leeds. De onderzoekers stelden vast dat deze jonge tieners minder materialistisch blijken te zijn ingesteld en grotere bereidheid lijken te tonen om hard te werken en een baan te vinden waarvan ze houden.

“In tegenstelling tot wat velen denken, blijkt de huidige generatie tieners absoluut geen exclusieve ambitie te tonen om popsterren of voetballers te worden,” merkt Deborah Mattinson, oprichter van Britain Thinks op. “Beroemdheid, televisiebekendheid en het bezit van designmerken werden door de ondervraagde tieners nagenoeg unaniem verworpen. Bovendien gaven twee op drie tieners aan liever te willen werken dan financiële steun te moeten ontvangen, ook al zouden ze daardoor minder verdienen.”

De onderzoekers stelden verder vast dat 78 procent van de tieners aangaf ook te willen blijven doorwerken indien ze voldoende geld zouden hebben om te rentenieren. Een interessante baan was door 70 procent van de ondervraagden het belangrijkste streefdoel voor het volgende decennium. Een universiteit komt pas op de tweede plaats met een score van 35 procent, gevolgd door het bezit van een eigen huis (35 procent). Geen enkele respondent verwachtte in de werkloosheid terecht zullen komen.

Lees Verder

09:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tewerkstelling, tieners |  Facebook |

12-05-13

Britse afgestudeerden kijken vooral naar Londense arbeidsmarkt

Sinds het uitbreken van de recessie hebben meer afgestudeerden een baan gevonden in de hoofdstad Londen. Dat vooruitzichten voor de arbeidsmarkt kent geografisch bijzonder grote verschillen. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse Higher Education Careers Services Unit (Hecsu). De onderzoekers stellen dat veel kandidaten hun kansen op tewerkstelling in belangrijke mate inkrimpen door alleen vacatures op een relatief lokale markt te overwegen. Er wordt aan toegevoegd dat een aantal sectoren in sommige regio's slechts beperkte kansen bieden.

"Londen is het voorbije jaar de belangrijkste arbeidsbestemming voor afgestudeerden gebleven," merkt Charlie Ball, vice-directeur onderzoek bij de Hecsu, op. "Nochtans had de aantrekkingskracht van de hoofdstad op werkzoekenden voor het uitbreken van de recessie een relatieve terugval laten optekenen tegenover andere regio's. Aan die trend is door het uitbreken van de crisis echter een einde gekomen." Uit het onderzoek bleek dat Schotland het voorbije jaar een terugval diende op te tekenen, terwijl Oost-Engeland de voorbije vijf jaar aan aantrekkingskracht heeft gewonnen.

De onderzoekers merken op dat twee derde van de financiële analisten hun carrière zijn gestart in Londen. Zuidoost-Engeland en Schotland waren de enige andere Britse regio's die meer dan 5 procent van alle nieuwe financiële analisten konden aantrekken. Marketing en reclame kent volgens het rapport een minder grote concentratie. Londen vertegenwoordigde slechts 38 procent van de totale markt, terwijl Noordwest-Engeland een aandeel van meer dan 10 procent had. Ook Surrey, Merseyside, Oxfordshire, Hampshire en Manchester vormden centra voor de sector.

"Er kunnen ook buiten de hoofdstad interessante banen worden gevonden, maar Londen is de enige locatie waar vacatures in nagenoeg alle sectoren kunnen worden gevonden," geeft Charlie Ball nog aan. "Ook in regio's zoals Manchester en Edinburgh kan een diverse arbeidsmarkt worden gevonden, maar het volume aan beschikbare vacatures is er veel beperkter."

Lees Verder

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tewerkstelling, londen |  Facebook |

06-05-13

Ondertewerkstelling vaak nog erger dan werkloosheid

Ondertewerkstelling is vaak een acuter probleem dan werkloosheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Stirling en het Dartmouth College. De Engelse wetenschappers stellen dat de overheid in zijn publicaties dan ook een inzicht moet bieden in de ondertewerkstelling, zodat een complete inschatting van de situatie op de arbeidsmarkt kan worden gemaakt. Er wordt aan toegevoegd dat bovendien vaak de zwakste groepen op de arbeidsmarkt met het probleem van ondertewerkstelling worden geconfronteerd.

"Door de toenemende levensduurte en de loonbeperking kan er een toenemende vraag naar langere werkuren en overwerk worden opgemerkt," zeggen de onderzoekers David Bell en David Blanchflower. "Omdat er echter onvoldoende werk is, kan op die vraag meestal niet worden ingegaan. De voorbije vijf jaar in de werkloosheid in Groot-Brittannië van 5,8 procent naar 8 procent gestegen, maar bij de ondertewerkstelling werd tijdens diezelfde periode een toename van 6,2 procent naar 9,9 procent geregistreerd."

"Vooral onder de jonge arbeidspopulatie, die al met een werkloosheid van bijna 20 procent wordt geconfronteerd, is het probleem van ondertewerkstelling acuut," voeren Bell en Blanchflower aan. "Het voorbije jaar gaf 30 procent van de werkende jongeren tussen zestien en vierentwintig jaar meer uren te willen werken. Die cijfers geven aan dat de situatie voor de jongere werkzoekenden nog veel erger is dan uit de gewone werkloosheidscijfers blijkt. Zelfs bij een economisch herstel, zullen werkgevers aan hun personeel eerder extra werkuren geven dan nieuwe mensen aan te werven."

Lees Verder

15:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tewerkstelling |  Facebook |

23-04-13

Amerikaanse tewerkstelling verschuift steeds verder naar voorsteden

De Amerikaanse tewerkstelling verschuift steeds meer van de stadscentra naar de voorsteden. Dat is de conclusie van een rapport van het Brookings Institution. Er wordt aan toegevoegd dat die evolutie belangrijke negatieve gevolgen dreigt te hebben, zoals het verhogen van de verkeersproblematiek en het hypothekeren van de arbeidskansen van de armere bevolkingscategorieën. Maar ook innovatie wordt getroffen, aangezien in minder dichtbevolkte gebieden tussen vertegenwoordigers van dezelfde sectoren ook minder contacten kunnen worden onderhouden.

Banen binnen een straal van drie mijl van de stadscentra vertegenwoordigden bij het begin van de eeuw nog 24,5 procent van de totale Amerikaanse tewerkstelling. Dat aandeel was op het einde van het voorbije decennium gedaald tot 22,9 procent. Tegelijkertijd steeg het aandeel van de voorsteden - binnen een straal tussen tien en vijfendertig mijl van de stadscentra - van 40,9 procent tot 43,1 procent. Die trend werd tijdens de economische crisis wel afgeremd omdat de meest getroffen sectoren - zoals industrie, bouw en retail - zich vaak in de voorsteden situeren.

"Op het einde van het voorbije decennium vertegenwoordigden de voorsteden echter dubbel zoveel banen als de stadscentra, waarmee een trend wordt verder gezet die al decennia kon worden opgemerkt," voert het Brookings Institution aan. "De locatie van tewerkstelling heeft een belangrijke impact op de ontwikkeling van een regio en kan bepalend zijn voor de productiviteit op lange termijn. Verplaatsingen met de wagen nemen meer tijd in beslag worden ook duurder. Bovendien hebben mensen zonder auto minder kans om werk te vinden."

Aangevoerd wordt dat er in de Verenigde Staten weliswaar een terugkeer van de bevolking naar de stadscentra kan worden opgemerkt, maar die beweging wordt niet door de industrie gevolgd. Dat leidt tot een omgekeerde forenzen-beweging, waarbij bewoners van stadscentra voor hun werk naar de voorsteden reizen. De grootste problemen met de verspreiding van tewerkstelling over voorsteden zou worden opgemerkt in Detroit, Chicago, Atlanta, Philadelphia en St. Louis.

Lees Verder

17:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tewerkstelling |  Facebook |