17-09-17

Risicovol gedrag grootste menselijke factor in verkeersongevallen

Bij jongere autochauffeurs zal boosheid het gemakkelijkst in een agressief rijgedrag worden omgezet, waardoor het risico op ongevallen toeneemt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universidad del País Vasco in Bilbao naar het rijgedrag van meer dan vierhonderd autobestuurders. Daarentegen kan volgens het onderzoek, dat op zoek ging naar de belangrijkste menselijke factoren achter verkeersongevallen, tussen de verschillende geslachten geen enkel verschil worden opgetekend. Er zouden immers bij mannen en vrouwen met dezelfde frequenties agressieve gedachten kunnen worden geregistreerd.

“Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat riskant en agressief rijgedrag in een groter aantal aanrijdingen uitmondt,” benadrukt onderzoeksleider David Herrero-Fernandez, professor psychologie aan de Universidad del País Vasco. “Zelfs agressieve gedachten achter het stuur van de auto kunnen voor de verkeersveiligheid negatieve gevolgen hebben.” Opgemerkt wordt dat ongevallen vooral in verband kunnen worden gebracht met agressief gedrag, maar nog meer met riskant gedrag, hoewel beide een significante link met aanrijdingen vertonen. Er kan gewag worden gemaakt van een keten, waarbij boze gedachten leiden tot agressief gedrag, dat op zijn beurt riskant gedrag genereert.”

De conclusies van de studie kunnen volgens professor Herrero-Fernandez worden gebruikt om de verkeersveiligheid te verbeteren. “Indien men erin lukt bij de autobestuurder een sterker inzicht te bezorgen wanneer hij zich op een agressieve of riskante manier gedraagt, kan het risico op ongevallen worden verminderd,” benadrukt de onderzoeker. “Daarbij is het aangewezen om zich meer op een risicovol en agressief gedrag toe te spitsen dan op gedachten, ook al kan tussen al deze elementen wel een verband worden opgetekend.” Maar daarnaast kunnen de resultaten volgens de wetenschapper een basis vormen om de inzichten in de menselijke psychologie verder te versterken.

Lees Verder

20:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeer |  Facebook |

20-11-16

Bulgarije heeft dodelijkste wegverkeer van Europese Unie

Bulgarije heeft het dodelijkste wegverkeer van de Europese Unie. Dat blijkt uit een studie van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek. Het voorbije jaar werd op Europees niveau voor de eerste keer in bijna twintig jaar opnieuw een toename van het aantal slachtoffers van verkeersongevallen geteld. Vorig jaar werden in Bulgarije ongeveer tien mensen per honderdduizend het slachtoffer van een dodelijk verkeersongeval. Na Bulgarije hebben Roemenië en Letland de meest gevaarlijke wegen van Europa. Er moeten volgens Violeta Bulc, Europees commissaris van transport, in alle lidstaten van de Europese Unie maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid verder te verbeteren.

Het voorbije jaar vielen in de Europese Unie bij verkeersongevallen 26.100 doden. Dat betekent weliswaar een stijging met 0,5 procent tegenover het jaar voordien, maar over de voorbije twintig jaar is er een duidelijke afname merkbaar. In vergelijking met het midden van de jaren negentig is er immers sprake van een daling met 59,2 procent. In het wegverkeer vielen vorig jaar het grootste aantal slachtoffers in Frankrijk (3.461), gevolgd door Duitsland (3.459), Italië (3.428) en Polen (2.938). Wanneer echter rekening wordt gehouden met de omvang van de totale omvang van de bevolking, blijkt Bulgarije met 9,8 slachtoffers per honderdduizend inwoners het gevaarlijkste wegverkeer van de Europese Unie te hebben.

Op de tweede plaats staan Letland en Roemenië met 9,5 slachtoffers, gevolgd door Litouwen (8,3 slachtoffers), Kroatië (8,2 slachtoffers), Polen (7,7 slachtoffers) en Griekenland (7,4 slachtoffers). Het veiligste verkeer werd opgetekend in Malta, waar slechts 2,6 slachtoffers per honderdduizend inwoners vielen. Op de tweede plaats staat Groot-Brittannië (2,8 slachtoffers), gevolgd door Denemarken en Nederland (3,1 slachtoffers) en Ierland en Spanje (3,6 slachtoffers). Het gemiddelde in de hele Europese Unie bedraagt 5,1 slachtoffers per honderdduizend inwoners. De grootste verbetering werd opgetekend in Estland, waar het aantal slachtoffers met 14,1 procent daalde. Cyprus kende de grootste toename (26,7 procent).

Bij treinongevallen vielen in de Europese Unie vorig jaar 963 doden. Vliegtuigcrashes op het grondgebied van de Europese Unie eisten 283 dodelijke slachtoffers.

Lees Verder

12:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeer |  Facebook |

13-03-16

Economisch herstel eist grotere tol bij voetgangers

In de Verenigde Staten is het aantal doden bij voetgangers in het verkeer het voorbije jaar met 10 procent gestegen tegenover de twaalf maanden voordien. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse Governors Highway Safety Association. Volgens de onderzoekers moet de hogere tol worden toegeschreven aan het economisch herstel, de dalende olieprijzen en het recordaantal afstanden dat door autobestuurders werd afgelegd. Er wordt aan toegevoegd dat ook het toenemend gebruik van de mobiele telefoon, die zowel de aandacht van autobestuurder als voetganger afleidt, mogelijk een verklaring voor het groter aantal slachtoffers kan vormen.

Ook de warmere temperaturen en de relatief korte winter, gekoppeld aan een groter bewustzijn van de voordelen van lichaamsbeweging, heeft volgens onderzoeker Richard Retting mogelijk tot een toenemend aantal voetgangers langs de openbare weg geleid. “De cijfers zijn heel ontnuchterend,” benadrukt Retting. “De veiligheid van de voetgangers vormt duidelijk een toenemend probleem in het land.” De resultaten vertegenwoordigen de grootste toename van het aantal doden sinds in het midden van de jaren zeventig van de voorbije eeuw met de registratie van de cijfers van start werd gegaan.

In de Verenigde Staten kwamen tijdens de eerste helft van het voorbije jaar 2.368 voetgangers bij verkeersongevallen om het leven. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Uiteindelijk komen de onderzoekers aan een stijging met 10 procent omdat het verleden volgens hen heeft aangetoond dat de resultaten van de eerste zes maanden van het jaar naderhand steeds naar boven dienen te worden bijgesteld. Ook bij het totaal aantal verkeersdoden, dat het voorbije decennium nochtans een dalende trend had getoond, werd vorig jaar een groei met ongeveer 8 procent geregistreerd.

Het aantal fatale ongevallen met voetgangers kent in de Verenigde Staten al sinds het midden van het voorbije decennium een onafgebroken stijging. Voetgangers vertegenwoordigen inmiddels 15 procent van alle verkeersdoden in de Verenigde Staten. Bijna driekwart van de fatale ongevallen gebeurt na het vallen van de duisternis. Eén op drie slachtoffers bleek alcohol te hebben geconsumeerd. Bij automobilisten daalt dat cijfer tot ongeveer 15 procent. Californië, Florida, Texas en New York, vier staten met een grote populatie, vertegenwoordigen 42 procent van alle slachtoffers. Per hoofd van de bevolking wordt het grootste aantal slachtoffers geteld in Florida, gevolgd door Arizona, Delaware, South Carolina en Mississippi.

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeer, ongeval, voetganger |  Facebook |

27-06-14

Grotere aantallen fietsers zorgen voor een veiliger verkeer

Een grotere massa fietsers heeft een positieve impact op de verkeersveiligheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado, uitgevoerd in de stad Boulder, die één van de hoogste percentage fietsers van de hele Verenigde Staten telt. In Boulder, gelegen in de staat Colorado, maakt 12 procent van de bevolking gebruik van de fiets. Daarmee is Boulder volgens de onderzoekers één van de weinige steden in de Verenigde Staten die de positieve impact van fietsers op de verkeersveiligheid zou kunnen voelen. De resultaten van de studie kunnen volgens de wetenschappers belangrijke implicaties hebben voor het verkeersbeleid van de overheid.

“Uit een studie van de belangrijkste verkeersknooppunten in Boulder bleek dat het risico op aanrijdingen daalt naarmate het aantal fietsers toeneemt,” benadrukt onderzoeker Wesley Marshall, professor engineering aan het College of Engineering and Applied Science van de University of Colorado. “Op knooppunten met minder dan tweehonderd fietsers per dag werd een relatief hoog risico op ongevallen geregistreerd, maar boven die grens blijkt de verkeersveiligheid toe te nemen.” Een reden voor het fenomeen is volgens Marshall moeilijk te identificeren, al merkt hij op dat de aanwezigheid van een groter aantal fietsers de autochauffeur mogelijk tot een grotere alertheid kan aanzetten.

“Wanneer autobestuurders een groter aantal fietsers opmerken, treedt er volgens een aantal studies wellicht een gedragswijziging op,” voert professor Marshall aan. “Op dat ogenblik zou de chauffeur sneller geneigd zijn om onder meer bij het uitvoeren van manoeuvres uit te kijken naar mogelijke conflictsituaties met andere weggebruikers. Andere theorieën geven aan dat fietsers bewust kiezen voor de meest veilige routes en locaties.” Marshall zegt echter te vermoeden dat er nog andere factoren schuilgaan achter het fenomeen. Die elementen moeten volgens de onderzoeker bij een vervolgstudie naar voor kunnen worden gebracht.

De resultaten van de studie hebben volgens Wesley Marshall echter belangrijke impacties voor het beleid. “Steden met een grotere fietspopulatie realiseren een betere verkeersveiligheid,” merkt hij op. “Dat geldt niet alleen voor de fietsers zelf, maar ook voor alle andere weggebruikers. Initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren en veiliger te maken, zouden dan ook ten goede kunnen komen aan de totale verkeersveiligheid.”

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fiets, verkeer |  Facebook |

27-12-13

Culturele omgeving heeft belangrijke impact op verkeersgedrag

De culturele omgeving heeft een belangrijke impact op het verkeersgedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Nottingham bij autobestuurders in Maleisië en Groot-Brittannië. De onderzoekers stellen dat Maleisië wereldwijd tot één van de landen met de grootste verkeersonveiligheid wordt gerekend. In vergelijking met het Britse collega’s blijken Maleisische autobestuurders volgens de wetenschappers minder in staat te zijn om gevaarlijke verkeersomstandigheden te identificeren en zouden ook langzamer op bedreigende situaties reageren. Terwijl in Groot-Brittannië een reactietijd van gemiddeld 1,68 seconden werd opgetekend, werd in Maleisië pas na 2,25 seconden een reactie geregistreerd.

“In Maleisië neemt de dodentol van het autoverkeer nog jaarlijks toe, terwijl in veel andere landen een dalende trend kan worden opgetekend,” merkt onderzoeksleider Phui Cheng Lim, verkeersdeskundige aan de University of Nottingham, op. “Twee jaar geleden diende het autoverkeer in Maleisië 6.877 doden te melden. Dat betekende een stijging met 70 procent tegenover het begin van de jaren negentig. In Groot-Brittannië werd tijdens diezelfde periode een daling met 64 procent tot 1.960 doden opgetekend. Uit het onderzoek, waarbij de oogbewegingen werden geregistreerd, blijkt dat chauffeurs in Maleisië dreigende problemen nochtans even snel opmerken als hun Britse collega’s, maar wel meer tijd laten verstrijken vooraleer te reageren.”

“De resultaten van het onderzoek laten uitschijnen dat autobestuurders in Maleisië minder goed in staat zijn om het dreigende gevaar van bepaalde verkeerssituaties in te schatten dan hun Britse collega’s,” stipt Phui Cheng Lim aan. “De conclusies van het onderzoek zouden belangrijke implicaties kunnen hebben voor de verkeersopvoeding in ontwikkelingslanden, waar verkeersveiligheid een bijzonder groot probleem is. Het verschil in reactietijd geeft aan dat in de ontwikkelingslanden bij de verkeersopleiding meer inspanningen moeten worden gedaan om de chauffeurs het dreigende gevaar van bepaalde verkeerssituaties beter te leren onderkennen.” Het onderzoek toonde ook aan dat een grotere vertrouwdheid met het gevolgde traject de bestuurder in staat stelt potentiële gevaren sneller te herkennen.

Lees Verder

11:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeer |  Facebook |

05-06-13

Automotoren slechts verantwoordelijk voor gedeelte verkeerspollutie

De uitstoot van automotoren is slechts verantwoordelijk voor een derde van de pollutie die door het verkeer wordt veroorzaakt. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Hertfordshire. De onderzoekers wijzen daarbij op vervuiling door de slijtage van remmen, het wegdek en stof dat door passerende wagens wordt opgeworpen. De Britse wetenschappers werpen daarbij op dat de overheid een grotere aandacht moet besteden aan die bijkomende vormen van vervuiling en zich niet alleen mag richten op de uitstoot van de automotoren.

"Naarmate de regelgeving rond de uitstoot van automotoren strenger wordt, zal het aandeel van andere pollutie toenemen," merkt onderzoeksleider Ranjeet Sokhi, professor aan de University of Hertfordshire, op. "Een wetgeving die zich alleen op de uitstoot van automotoren richt, zal wellicht niet volstaan om de normen op het gebied van luchtkwaliteit te halen." Uit het onderzoek van professor Sokhi bleek dat de uitstoot van motoren verantwoordelijk is voor 33 procent van de totale vervuiling. Remmen en het wegdek vertegenwoordigen elk 11 procent en 27 procent wordt veroorzaakt door het opwerpen van stof door passerende wagens.

Het wegverkeer is in Groot-Brittannië de belangrijkste bron van luchtvervuiling. Naast een negatieve impact op de gezondheid, zou de slechte luchtkwaliteit de Britse economie elk jaar 16 miljard pond per jaar kosten. Delen van Londen worden geregeld geconfronteerd met problemen om de Europese normen op het gebied van luchtkwaliteit te halen. Drie jaar geleden probeerde Transport for London het probleem aan te pakken met een lijm-oplossing, waardoor het stof aan het wegdek zou moeten blijven plakken.

Lees Verder

13:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: auto, verkeer, uitstoot |  Facebook |

25-04-13

Warmere weersomstandigheden fataal voor Amerikaanse motorrijders

Het voorbije jaar zijn in de Verenigde Staten ongeveer vijfduizend motorfietsers om het leven gekomen. Dat betekent een stijging met 9 procent tegenover het jaar voordien. Dat is de conclusie van een rapport van de Governors Highway Safety Association (GHSA). Het aantal slachtoffers heeft daarmee bijna zijn historisch recordniveau bereikt. De stijging in het aantal fatale ongevallen moet volgens het rapport vooral worden geweten aan de warmere temperaturen, waardoor vaker en sneller naar de motorfiets wordt gegrepen voor verplaatsingen of uitstappen. Opgeroepen wordt onder meer om de helmplicht in alle staten in te voeren.

De onderzoekers stelden vast dat het aantal fatale ongevallen met motorrijders het voorbije jaar in vierendertig staten is toegenomen, terwijl in zestien staten sprake was van een daling. In het District of Columbia werd een status-quo opgetekend. In een aantal staten werden bijzonder sterke toenames opgetekend. In Oregon diende een stijging met 32 procent te worden geregistreerd. "Die toename moet worden toegeschreven aan een verbeterde economie en een breder venster met zonnige weersomstandigheden," merkt Troy Costales, hoofd verkeersveiligheid van de staat, op. Ook in Indiana werd een stijging met 29 procent gemeld.

"Door de verbeterde economische omstandigheden hebben de consumenten een groter budget om motorfietsen te kopen en reizen te maken," wordt in het rapport opgemerkt. "Tegelijkertijd hebben de stijgende benzineprijzen de bevolking ook aangezet om brandstof-efficiëntere voertuigen, zoals motorfietsen, te kopen. Ook blijkt nog slechts in negentien staten het dragen van een helm verplicht te zijn. Tijdens de tweede helft van de jaren negentig werd er nog in zesentwintig staten een helmplicht gehanteerd." In het rapport wordt aangestuurd op extra maatregelen om de veiligheid van de motorrijders te verbeteren.

Lees Verder

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: motorfiets, verkeer, veiligheid |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende