03-09-17

Klimaatverandering ook slecht voor verkeersveiligheid

De klimaatverandering kan een negatieve impact hebben op de verkeersveiligheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University op basis van een analyse over de statistieken van verkeersongevallen met dodelijke afloop twee jaar geleden  in de Verenigde Staten. Die cijfers toonden na een onophoudelijke daling van vijfendertig jaar een plotse opstoot van het aantal overlijdens in het Amerikaanse verkeer. In eerste instantie werd volgens de wetenschappers gedacht aan het smartphonegebruik, maar toen daarin geen toename werd geregistreerd, werd een verband gelegd met een impact van de opwarming van de aarde.

“Er kon worden vastgesteld dat het toenemend aantal slachtoffers moest worden toegeschreven aan de hogere temperaturen,” benadrukt onderzoeksleider Leon Robertson, professor volksgezondheid aan de Yale University. “Naarmate de thermometer oploopt, komen meer mensen buiten en wordt het drukker op de weg. Er kan weliswaar niet bewezen worden dat de klimaatverandering verantwoordelijk is voor de toename van het aantal verkeersdoden, maar toch kan mogelijk gewezen worden op een vicieuze cirkel. Hogere temperaturen zorgen immers voor een grotere verkeersdrukte, met een sterkere uitstoot van koolstofdioxide tot gevolg, die dan weer hogere temperaturen veroorzaken.”

Het onderzoek, uitgevoerd in de honderd meest dichtbevolkte counties van de Verenigde Staten, toonde dat de gemiddelde temperaturen in de betrokken regio’s tegenover het jaar voordien met 1,5 graden Fahrenheit toenamen. Die stijging deed ook de jaarlijkse reisweg van de bevolking met gemiddeld 90 mijl toenemen. Voor elke bijkomende inch regelval werd nog eens een bijkomende afstand van 66 mijl geregistreerd. De toename van het aantal verkeersdoden lag volgens Robertson hoger in regio’s met hogere temperaturen dan met een grotere regenval. Ook werden meer slachtoffers geteld op snelwegen met hogere maximumsnelheden.

Door de hogere temperaturen zou het autoverkeer volgens de onderzoekers op één jaar tijd bijna 14 miljard mijl extra hebben afgelegd. Er wordt wel opgemerkt dat die grotere afstanden niet de enige oorzaak zijn voor de toename van het aantal verkeersdoden. Door de warmere weersomstandigheden worden immers ook meer fietsers en voetgangers geteld. Bij verkeersongevallen lopen deze zwakke weggebruikers een grotere kans om het leven te komen.

Lees Verder

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeersveiligheid |  Facebook |

19-02-17

Ook gedrag voetgangers is vaak cultureel bepaald

In Frankrijk wordt door voetgangers bij het oversteken van de straat opvallend minder rekening gehouden met verkeerslichten dan in Japan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Université de Strasbourg. De onderzoekers stelden vast dat in Frankrijk een rood licht door bijna de helft van de voetgangers wordt genegeerd. In Japan maakt zich amper één op de vijftig voetgangers aan diezelfde feiten schuldig. Het opmerkelijke verschil in het verkeersgedrag moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan een cultureel onderscheid. Het verschil is immers niet ingegeven door de pakkans en een dreigende boete, maar met sociaal conformisme.

“Op kruispunten in de Franse stad Straatsburg en zijn Japanse tegenhanger Nagoya kon een duidelijk verschillende houding tegenover de verkeerssignalisatie worden opgetekend,” betoogt onderzoeksleider Cedric Sueur, professor gedragswetenschappen aan de Université de Strasbourg. “Uit een studie bij nagenoeg vierduizend voetgangers op vier kruispunten in Straatsburg moest worden vastgesteld dat 41,9 procent bij het oversteken van de rijbaan een rood licht negeert. Bij ruim zestienhonderd voetgangers op die kruispunten in Nagoya valt het cijfer van de inbreuken echter terug tot amper 2,1 procent.”

Mannen en jonge volwassenen tussen twintig en dertig jaar bleken in het algemeen sneller geneigd te zijn het rode voetgangerslicht te negeren dan vrouwen en oudere bevolkingsgroepen. “De opmerkelijke kloof tussen het gedrag in de twee landen moet worden toegeschreven aan een verschillende houding tegenover sociale conformiteit,” benadrukt Cedric Sueur. “De Fransen hebben minder respect voor de regels en maken zich minder zorgen over de sociale afkeuring. Er kan niet gesteld worden dat in Japan een grotere vrees voor boetes zou bestaan dan in Frankrijk, maar wel moet worden opgemerkt dat Japanners zich meer bekommeren over de mening van anderen dan Fransen.”

De onderzoekers merken nog op dat de rol van het groepsgedrag bij de voetgangers een belangrijke factor in de verkeersveiligheid vormt. Jaarlijks zouden wereldwijd ongeveer driehonderdduizend voetgangers bij ongevallen in het verkeer om het leven komen.

Lees Verder

16:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeersveiligheid |  Facebook |

Strikte snelheidsbeperking bedreiging voor verkeersveiligheid

Een strikte sanctionering van de opgelegde snelheidsbeperking kan een negatieve invloed hebben op de verkeersveiligheid. Het strenge beleid zal de autobestuurders immers aanzetten om zich vooral op hun snelheidsmeter te concentreren, ten koste van de aandacht voor mogelijke gevaren en hindernissen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Western Australia (UWA). Bestuurders die bij de overschrijding van de toegelaten snelheid met één kilometer per uur werden beboet, bleken 2 procent meer hindernissen over het hoofd te zien dat collega’s die werden gesanctioneerd bij een overschrijding met zes kilometer per uur.

“Uit computer-simulaties bleek dat autobestuurders in hun gezichtsveld minder rode vlekken kunnen opmerken wanneer hen op het hart wordt gedrukt zich bijzonder streng aan de opgelegde snelheidslimieten te houden,” benadrukt onderzoeksleider Vanessa Bowden, professor psychologie aan de University of Western Australia. “Tevens diende worden vastgesteld dat het besturen van de auto onder deze omstandigheden als een zwaardere opdracht wordt ervaren.” Wanneer de chauffeurs al bij een snelheidsinbreuk van één kilometer per uur werden gesanctioneerd, bleken 14 procent van de rode vlekken ongemerkt te blijven. Met een tolerantie van vijf kilometer per uur daalde de foutenscore tot 12 procent.

“Een verschil van 2 procent in het opmerkingsvermogen kan in het autoverkeer helemaal niet als een peuleschil worden bestempeld,” merkt professor Bowden op. “Bovendien moest worden vastgesteld dat bij een tolerantie van één kilometer per uur tussen tien en twintig milliseconden trager op het verschijnen van de rode vlekken werd gereageerd dan bij een gedoogzone van vijf kilometer per uur. Er moest dan ook geconcludeerd worden dat de inspanning om zich aan de opgelegde snelheid te houden, de beschikbare visuele en mentale reserves van de bestuurder aantast en de aandacht voor een veilig rijgedrag wordt afgezwakt.”

Met een tolerantiegrens van tien kilometer per uur werden slechts 10 procent van de rode vlekken over het hoofd gezien, maar de reactiesnelheid was niet sneller dan bij een gedoogzone van vijf kilometer per uur. De onderzoekers willen de simulatie verder uitbreiding met toevoeging van remmende auto’s, voetgangers en fietsers.

Lees Verder

11:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeersveiligheid |  Facebook |

14-09-16

Agressie maakt autoverkeer gevaarlijker

Boze en agressieve autobestuurders lopen een groter risico bij een verkeersongeval betrokken te worden dan chauffeurs die in alle omstandigheden erin lukken de kalmte bewaren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) aan de University of Toronto bij meer dan twaalfduizend Canadese autobestuurdrs. Zelfs minimale tekenen van agressie - zoals vloeken, schreeuwen of woeste gebaren - zijn volgens de onderzoekers voldoende om het risico op een aanrijding gevoelig op te drijven. Ongeveer 2 procent van de bevolking moet volgens de onderzoekers tot de chauffeurs met zware agressieve neigingen worden gerekend.

“Ongeveer één derde van alle ondervraagde chauffeurs geeft toe minimale tekenen van agressief rijgedrag te vertonen,” benadrukt onderzoeksleider Christine Wickens, professor psychologie aan de University of Toronto. “Het grootste risico op een ongeval wordt opgemerkt bij chauffeurs die ook bedreigingen uiten, de auto van andere weggebruikers beschadigen of de tegenpartij verwonden. Deze groep loopt 78 procent meer kans bij een verkeersongeval betrokken te raken dan weggebruikers die slechts minimale tekenen van agressie vertonen. Een hoge mate van agressie levert evenveel kans op een ongeval als het gebruik van cannabis achter het stuur van de auto.”

“De resultaten van de studie geven een duidelijk verband tussen agressief gedrag en verkeersveiligheid,” aldus de onderzoekster. “De studie geeft weliswaar geen bewijs dat agressief gedrag rechtstreeks de aanleiding van een ongeval is geweest, maar de sterke associatie suggereert dat deze groep chauffeurs een groter risico op een verkeersongeval loopt omdat ze een wildere rijstijl hanteren of door hun boosheid onvoldoende aandacht hebben voor de andere gevaren op de weg. Een reductie van boosheid en agressie zou dan ook het risico op ongevallen in belangrijke mate kunnen beperken. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van bekende programma’s voor agressie-beheersing.”

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeersveiligheid |  Facebook |

02-02-13

Snelheidsbesef kan duurzame impact hebben op rijgedrag

Snelheidsbesef kan een duurzame impact hebben op het rijgedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Aston University bij meer dan dertienhonderd bestuurders die bij controles op een overdreven snelheid waren betrapt en als alternatieve sanctie voor een cursus rijgedrag hadden gekozen. De onderzoekers stelden vast dat de deelnemers na het volgen van de cursus getuigden van een socialer rijgedrag en duidelijk de intentie aangaven in de toekomst geen snelheidsovertredingen meer te willen plegen.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: snelheid, verkeersveiligheid |  Facebook |

16-08-06

Nieuwe airbag maakt Bugatti te duur

De Bugatti Veyron kost een geïnteresseerde autobestuurder ruim één miljoen euro. Maar het installeren van een nieuwe airbag zou de auto pas echt onbetaalbaar maken. Dat heeft de Franse constructeur volgens het magazine Financial Times aan de Amerikaanse overheid gemeld. In de Verenigde Staten worden volgende maand immers nieuwe normen voor airbags van kracht.

De Amerikaanse verkeersregels eisen dat airbags vanaf volgende maand een onderscheid maken tussen kinderen en volwassenen. Het opblazen van de luchtzak wordt daarbij aangepast aan het type passagier. De Amerikaanse normen vergen van de constructeurs diepgaande aanpassingen en vooral voor auto's met een beperkte productie zou dat nagenoeg onbetaalbaar zijn.

Volgens Bugatti zouden de nieuwe Amerikaanse regels de Veyron tien procent duurder maken. De constructeur voegt er aan toe dat dit een catastrofaal effect zou hebben op de verkopen. Bugatti zegt voor de volgende drie jaar al een verlies van 3,1 miljoen euro ingecalculeerd te hebben, maar de verplichting om andere airbags in te bouwen zou volgens de constructeur wel eens het doodsvonnis kunnen betekenen voor het merk. De Franse autobouwer stelt dat de ontwikkeling van de nieuwe Veyron vertraging zou oplopen en dat de productie in 2008 zou moeten gestopt worden.

Ook andere constructeurs van sportwagens, zoals Maserati, Spyker, Lotus en Lamborghini, hebben bij de Amerikaanse overheid gewezen op het gevaar van de nieuwe normen. Net zoals Bugatti hebben zij een uitzondering aangevraagd op de regel. Ze stellen dat de nieuwe normen hen tientallen miljoenen euro's zouden kosten en weinig zou bijdragen aan de veiligheid, aangezien er volgens hen zelden kinderen in deze wagens meerijden. Ferrari heeft tot nu toe als enige een vrijstelling verkregen.

16:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bugatti veyron, verkeersveiligheid, airbag |  Facebook |

03-08-06

Absoluut gsm-verbod in de auto

Handsfree bellen achter het stuur van de auto is net zo gevaarlijk als bellen met het gsm-toestel in de hand. De zegt de Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De organisatie stuurt dan ook aan op een absoluut belverbod achter het stuur.

Het mobiel bellen zou volgens de SWOV in Nederland jaarlijks 600 verkeersslachtoffers maken. Er wordt op gewezen dat uit onderzoek is gebleken dat bestuurders die tijdens het rijden een telefoongesprek voeren, vier keer zoveel kans lopen op een ongeval. "Het mobiel bellen leidt de aandacht van de bestuurder immers af van het verkeer," aldus de organisatie.

Die verstrooidheid is volgens de SWOV niet alleen te wijten aan het hanteren van het gsm-toestel, maar vooral aan het voeren van het gesprek zelf. "De bestuurder let minder goed op, reageert trager en neemt meer risicovolle beslissingen," voert de organisatie aan. De SWOV wil meer onderzoek om de gevaren van mobiel bellen tijdens het rijden preciezer vast te stellen.

Ook wil de SWOV onderzoek naar het mobiele telefoongebruik bij fietsers en voetgangers.

14:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: auto, gsm, verkeersveiligheid |  Facebook |