24-01-18

Britten zijn pessimistisch en achterdochtig volk

Groot-Brittannië is een pessimistisch en achterdochtig land. Slechts een kleine minderheid voelt zich degelijk geïnformeerd. Vele Britten zijn bovendien van mening dat de nieuwsverslaggeving een overdreven depressief karakter heeft. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Edelman naar het vertrouwen bij de bevolking, gebaseerd op interviews met meer dan drieëndertigduizend burgers in achtentwintig landen. Onder meer stelden de onderzoekers vast dat amper 6 procent van de Britten zichzelf tot het geïnformeerd publiek, dat verscheidene keren per week zakelijk en politiek nieuws consumeert, rekent. Daarmee is een historisch dieptepunt bereikt.

Uit het onderzoek bleek dat 33 procent van de Britten minder nieuws consumeert dan in het verleden. Bovendien moest worden vastgesteld dat nog eens 19 procent de nieuwsmedia inmiddels helemaal mijdt. Daarbij wordt door 40 procent aangegeven dat het nieuws overdreven depressief is, terwijl 33 procent gewag maakt van vooroordelen. Volgens 27 procent van de Britten wordt het nieuws zelf door verborgen agenda’s gestuurd. Wel kon worden vastgesteld dat tegenover het jaar voordien het algemene vertrouwen in het nieuws onveranderd op 32 procent is gebleven. Bij de traditionele media kon echter wel een stijging met 13 procentpunt tot 61 procent worden opgetekend.

“Daarmee kan voor de eerste keer in vijf jaar het dalend vertrouwen in de klassieke media worden omgekeerd,” aldus Edelman. “Bij sociale media moest daarentegen een terugval met 2 procentpunt tot amper 24 procent worden gemeld.” Daarnaast kon volgens de onderzoekers ook worden opgemerkt dat ook experts en leiders opnieuw enige vorm van geloofwaardigheid winnen. Dat geldt vooral voor chief executives en journalisten, die hun scores met respectievelijke 14 procentpunt en 13 procentpunt zagen stijgen. Volgens Edelman heeft vooral de brexit een belangrijke stemming bij de Britse bevolking.

Wereldwijd moet volgens Edelman vooral een polarisatie van vertrouwen worden opgetekend. Daarbij kan voor de eerste keer deze eeuw een duidelijk verschil tussen winnaars en verliezers worden opgetekend. De Verenigde Staten kenden met een daling van 37 procentpunt het sterkste verlies. De grootste winst - 27 procentpunt - kon anderzijds in China worden opgetekend.

Lees Verder

18:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vertrouwen |  Facebook |

29-06-14

Recessie ondermijnt vertrouwen jongeren in werkgevers

Veel jongeren zijn van oordeel dat de economische crisis hun vertrouwen in mogelijke toekomstige werkgevers heeft ondermijnd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Trendence bij zevenentwintigduizend studenten aan Britse universiteiten. Vastgesteld werd dat 40 procent van de respondenten gewag maakt van een verlies aan vertrouwen. Slechts 19 procent spreekt het gedaald vertrouwen uitdrukkelijk tegen.

Lees Verder

10:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recessie, vertrouwen, werkgever |  Facebook |

22-04-14

Intelligente mensen zijn meer geneigd om anderen te vertrouwen

Intelligente mensen zijn meer geneigd om anderen te vertrouwen, terwijl personen met een lager verstandelijk niveau meer tekenen van argwaan zouden vertonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford. Er zijn volgens de Britse onderzoekers diverse verklaringen mogelijk voor het fenomeen. Onder meer wordt erop gewezen dat intelligente mensen wellicht beter in staat zijn het karakter van anderen in te schatten, zodat ze sneller een verbond kunnen sluiten met personen die minder geneigd zijn om tot een verraad over te gaan. Ook is het volgens de onderzoekers mogelijk dat intelligente mensen sneller situaties kunnen herkennen waarin verraad een reëel gevaar zou blijken.

“Sociaal vertrouwen draagt bij tot het succes van belangrijke instellingen in de samenleving, zoals maatschappelijke voorzieningen en financiële markten,” benadrukt onderzoeksleider Noah Carl, professor sociologie aan de University of Oxford. “Bovendien blijkt uit onderzoek dat mensen met een groot vertrouwen in anderen, ook op het gebied van gezondheid en geluk betere scores laten optekenen.” De onderzoeker benadrukt dat de relatie tussen intelligentie en vertrouwen ook overeind blijft wanneer ook een aantal andere factoren, zoals opleiding, inkomen en burgerlijke staat, in de evaluaties worden opgenomen.

“Het talent om de aard van een persoonlijkheid in te schatten, vormt een specifiek onderdeel van de menselijke intelligentie dat door natuurlijke selectie is gevormd,” merkt Noah Carl op. De onderzoekers verwijzen ook naar eerdere studies, die hebben uitgewezen dat mensen met een groter vertrouwen sneller geneigd zijn een bedrijf op te starten en ook gemakkelijker bereid kunnen worden vrijwilligerswerk te verrichten. Ook blijkt dat maatschappijen met een hoger niveau van sociaal vertrouwen op efficiëntere publieke instellingen kunnen terugvallen, hogere scores op het gebied van sociaal kapitaal laten registreren en ook uitzicht hebben op een grotere economische groei.

Lees Verder

14:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: intelligentie, vertrouwen |  Facebook |

06-04-14

Millennial heeft minder vertrouwen in eerlijkheid van de medemens

In sociale en levensbeschouwelijke opvattingen verschillen millennials vaak sterk van de rest van de bevolking. Dat is de conclusie van een studie van het Pew Research Center bij bijna negentienhonderd Amerikaanse respondenten. Millennials bleken volgens de onderzoekers onder meer het meest geneigd te zijn om zichzelf te identificeren als een supporter van holebi-rechten, terwijl ze zichzelf anderzijds minder snel omschreven als een patriot, een gelovige of een milieuactivist. Ook werd vastgesteld dat de millennials het minst geneigd zijn te geloven dat de meeste mensen vertrouwd kunnen worden. Dit laatste is volgens de onderzoekers opmerkelijk, aangezien deze groep het meest bereid lijkt om persoonlijke informatie aan marketeers toe te vertrouwen.

Lees Verder

11:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennial, vertrouwen |  Facebook |

01-01-14

Amerikanen hebben steeds minder vertrouwen in elkaar

Het onderling vertrouwen bij de bevolking van de Verenigde Staten wordt steeds verder uitgehold. Dat is de conclusie van een onderzoek van het persbureau Associated Press en onderzoeker GfK Consultants. De onderzoekers stelden daarbij vast dat nog slechts één op drie Amerikanen van mening is dat het grootste deel van zijn medeburgers kan worden vertrouwd. In de eerste helft van de jaren zeventig gaf nog de helft van de respondenten aan vertrouwen te hebben in zijn medeburgers. Sociale wetenschappers waarschuwen voor de maatschappelijke gevolgen van het toenemende onderlinge wantrouwen bij de bevolking. Sociaal vertrouwen kan immers aan tal van voordelen worden gekoppeld.

Lees Verder

11:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vertrouwen, maatschappij |  Facebook |

18-12-13

Vertrouwen Amerikaanse bevolking in bedrijfsleven opnieuw gedaald

Het vertrouwen van de Amerikaanse bevolking in het bedrijfsleven is dit jaar opnieuw gedaald. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris Interactive naar het vertrouwen in negentien verschillende sectoren. De onderzoekers merken daarbij op dat in achttien sectoren met een daling van het vertrouwen diende te worden geregistreerd. De enige uitzondering was de tabaksindustrie, maar die stond met een score van amper 3 procent vorig jaar al bijzonder laag gerangschikt. Het grootste vertrouwen wordt geregistreerd in de supermarktsector, die een score van 30 procent laat optekenen. Maar ook dat betekende een daling met 8 procent tegenover vorig jaar. Op de tweede plaats staan ziekenhuizen, gevolgd door online zoekmachines en banken.

Lees Verder

11:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsleven, vertrouwen |  Facebook |

09-08-13

Toename populatie leidt tot een verlies aan sociaal vertrouwen

Een toename van de populatie kan leiden tot een verlies aan sociaal vertrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University naar de impact van investeringen in toerisme en recreatie op een aantal gemeenschappen die historisch op mijnbouw waren gericht. De onderzoekers stelden vast dat lokale politici en nationale nieuwsmedia door de toename van de populatie relatief minder worden vertrouwd dan familie en vrienden. Dit vertrouwens-deficit heeft volgens de onderzoekers implicaties op de planning op langere termijn op gebied van ecologie en planning.

“De uitbouw van toerisme en recreatie leidt meestal tot een snelle bevolkingsaangroei,” voert onderzoeker Jordan Smith, professor sociale wetenschappen aan de North Caroline State University, aan. “Dat kan de oospronkelijke bevolking, die vooral gericht is op het behoud van traditionele waarden en hun levensstijl wil beschermen, in conflict brengen met de nieuwkomers, die vaak minder langdurige plannen hebben voor hun lokale activiteit en zich minder interesseren in de plaatselijke geplogenheden. De verschuiving van de activiteiten heeft een onloochenbare impact op de interactie en communicatie van de residenten.”

“Naarmate de populatie van een gemeenschap toeneemt, blijken de residenten meer te vertrouwen op vertrouwde bronnen om informatie te verkrijgen,” merkt professor Smith op. “Daarbij werd vastgesteld dat de residenten vooral steunden op informatie van onmiddellijke familieleden en vrienden en lokale kranten. Verkozen politici, het nationaal televisienieuws, online nieuwsbronnen en medewerkers bleken het minst vertrouwd te worden als informatiebron. Dit effect versterkt de houding en overtuiging die al in de oorspronkelijke gemeenschap aanwezig waren. Conflicten vinden dan ook vaker hun oorsprong in tegengestelde waarden en ideologieën dan in structurele sociale veranderingen in de gemeenschap.”

Lees Verder

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vertrouwen, planning |  Facebook |

03-07-13

Vertrouwen absolute noodzaak voor uitbouwen performante werkcultuur

Vertrouwen tussen werkgever en werknemers is een absolute noodzaak om een performante werkcultuur te kunnen uitbouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse organisatie Working Families en consulent Unum. De onderzoekers stellen dat wantrouwen leidt tot disfunctionele relaties, die iedere interactie op een negatieve manier beïnvloeden en een directe economische impact hebben. Er wordt aan toegevoegd dat het gemakkelijk is te achterhalen of een werknemer geëngageerd is en vertrouwen tegenover het bedrijf koestert, maar het blijkt veel moeilijker te achterhalen op welke manier dit vertrouwen werkt en engagement wordt opgebouwd.

"In beter inzicht in de motivatie van werknemers kan niet alleen leiden tot een optimale performantie, wat door elke organisatie wordt nagestreefd, maar creëert ook een omgeving waarin elk individu tot bloei kan komen," voeren de onderzoekers aan. "Vertrouwen en en psychologisch welzijn vormen daarin cruciale factoren. De werkomgeving moet erop gericht zijn om elk lid van het team te ondersteunen. Een werkomgeving die vertrouwen uitstraalt, zorgt ervoor dat talent kan worden aangetrokken, verder ontwikkeld en behouden. Op die manier kan een performante cultuur worden gecreëerd die aan de organisatie een concurrentieel voordeel biedt.

In het rapport worden een aantal basisfactoren voor vertrouwen aangestipt. "De werknemer moet het gevoel hebben een onderdeel te zijn van het team en de organisatie," wordt er aangevoerd. "Bovendien moet de werknemer de kans krijgen om zich uit te spreken en daarmee een impact te hebben op beslissingen. Hij moet ook ervaren een duidelijke en belangrijke rol in het team te hebben, maar moet ook voelen dat iedereen op dezelfde manier wordt gewaardeerd. Daarnaast moet hij de gelegenheid krijgen om te leren en nieuwe vaardigheden op te doen. Tegelijkertijd moet de autonomie van de individuele werknemer worden erkend, terwijl ook een gevoel van veiligheid en zekerheid moet worden gecreëerd."

Lees Verder

13:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkcultuur, vertrouwen |  Facebook |

04-03-13

Vertrouwen kleurt de perceptie over relaties

Vertrouwen tussen partners zorgt ervoor dat herinneringen zoeter worden gemaakt dan in werkelijkheid het geval is geweest. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University en Redeemer University College. De onderzoekers stelden vast dat problemen door het vertrouwen worden verzacht. Personen met een laag vertrouwensniveau worden de problemen volgens de wetenschappers daarentegen uitvergroot herinnerd. In beide gevallen wordt de realiteit volgens de onderzoekers echter vertekend. Die gekleurde herinneringen vormen echter een belangrijke basis voor de perceptie over de partner en de relatie.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vertrouwen, relatie |  Facebook |