24-01-13

Zweedse landbouwraad vraagt invoering Europese vleesbelasting

De Europese Unie moet overwegen een vleesbelasting in te voeren. Dat moet de vleesconsumptie afremmen, waardoor ook de ecologische voetafdruk van de sector zou kunnen worden teruggedrongen. Dat is de conclusie van een rapport van de Zweedse landbouwraad, waarin benadrukt wordt dat een beperking van de vleesconsumptie een positieve impact zou hebben op de gezondheid en het leefmilieu. Er wordt aan toegevoegd dat vrijwillige acties van consumenten en producenten moeten worden aangevuld door een beleid van de overheid.

"Vrijwillige maatregelen zullen wellicht niet voldoende blijken om de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering te bereiken," voert de Zweedse landbouwraad aan. "Daarom moet er overwogen worden om een belasting op de consumptie van vlees in te voeren." Het Zweedse europarlementslid Marit Paulsen, vice-president van de landbouwcommissie in het Europese Parlement, stelt echter dat een belasting niet de optimale oplossing is en moet er vooral de nadruk worden gelegd op informatie, zodat de consument zelf de juiste keuzes kan maken.

Marit Paulsen benadrukte van mening te zijn dat de prijs van vlees zal stijgen. Het voorbije jaar consumeerde de gemiddelde inwoner van Zweden 87 kilogram vlees. Dat komt ongeveer overeen met het Europese gemiddelde. Paulsen stelde echter te willen streven naar een consumptie van vijfenveertig tot vijftig kilogram vlees per jaar, zoals twee decennia geleden het geval was. Volgens milieuverenigingen legt de toenemende vleesconsumptie, vooral in ontwikkelingslanden, een grote druk op water en land en draagt bij tot de uitstoot van broeikasgassen.

Lees Verder

18:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlees, milieu |  Facebook |

06-10-12

Vleesetend China heeft grote impact op waterconsumptie

De veranderde eetgewoontes in China hebben een belangrijke impact op de wereldwijde waterconsumptie. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de Princeton University in de Verenigde Staten. De onderzoekers merken op dat China de grootste importeur van water is geworden. Die import startte in het begin van de jaren negentig, maar kende volgens de Amerikaanse wetenschappers vooral na de eeuwwisseling een grote sprong. Onderzoeksleider Carole Dalin, specialist milieutechnologie aan de School of Engineering en Applied Science, legt de oorzaak van die verschuiving bij de toenemende vleesconsumptie van de Chinese consument, wat tot een vraag naar andere landbouwproducten heeft geleid.

Lees Verder

06:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, water, vlees, voeding |  Facebook |

16-04-12

Ontwikkelde wereld moet consumptie rood vlees halveren

De ontwikkelde wereld zou zijn consumptie van rood vlees moeten halveren om de reductie-doelstellingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) op het gebied van stikstofdioxide te halen. Dat is de conclusie van een rapport van Eric Davison, directeur van het Woods Hole Research Centre in de Amerikaanse staat Massachusetts. Stikstofdioxide, afkomstig van onder meer meststoffen, is de derde grootste producent van broeikasgassen, na koolstofdioxide en methaan.

"Om de emissies te reduceren moet het management van meststoffen gevoelig worden verbeterd, maar ook moet tegen het midden van de eeuw de consumptie van rood vlees in de ontwikkelde wereld met 50 procent worden teruggedrongen," voert Eric Davison aan. "De concentraties van stikstofdioxide zullen blijven toenemen, tenzij er belangrijke vorderingen worden gerealiseerd in de efficiëntie van de landbouw en de eetgewoonten in de ontwikkelde wereld."

Davison geeft toe dat een halvering van de vleesconsumptie op dit ogenblik totaal onrealistisch lijkt. "Maar men is er ook in geslaagd om het rookgedrag terug te schroeven," voert hij aan. "Dat is een bewijs dat er veranderingen kunnen worden doorgevoerd in het menselijk gedrag. Voor vele Amerikanen en West-Europeanen zou een beperking van de consumptie bovendien een voordeel opleveren voor de gezondheid." Davison geeft ook aan dat er al alternatieve technologieën beschikbaar zijn om de productie van stikstofdioxide in de sector van de meststoffen te beperken.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlees, broeikasgas |  Facebook |

22-03-12

Onvoldoende consumptie rood vlees slecht voor mentale gezondheid

Vrouwen die te weinig rood vlees eten, dreigen sneller geconfronteerd te worden met depressies en angstaanvallen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Deakin University. De Australische wetenschappers stelden vast dat vrouwen die niet aan de aanbevolen consumptie van rood vlees kwamen, twee keer zoveel risico liepen om een depressie of angstaanvallen te vertonen. De wetenschappers waarschuwen echter dat een overmatige consumptie tot dezelfde problemen lijkt te leiden.

"In eerste instantie dachten we dat rood vlees mogelijk een negatieve impact zou hebben op de mentale gezondheid, aangezien een aantal studies in andere landen tot de vaststelling kwamen dat de consumptie van rood vlees geassocieerd kon worden met risico's voor de fysieke gezondheid, maar uiteindelijk blijkt rood vlees toch nuttig te zijn," merkt onderzoeksleider Felice Jacka, professor aan de Barwon Psychiatric Research Unit van de Deakin University, op. "Rood vlees blijkt de kans op depressie en angstaanvallen immers gevoelig te verminderen."

"Tussen andere vormen van proteïnes - zoals kip, varken, vis of plantaardige producten - en mentale gezondheid kon geen verband worden vastgesteld," voert Jacka nog aan. "Het lijkt echter ook geen goed idee om de consumptie van rood vlees te overdrijven. Ook het overschrijden van de aanbevolen hoeveel rood vlees bleek immers te leiden tot een verhoogd risico op depressies en angstaanvallen. Ook zou het aangewezen kunnen zijn om vlees te consumeren van dieren die de kans hebben gehad om te grazen, waar ze een aantal gezonde voedingsmiddelen kunnen vinden."

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, vlees, depressie |  Facebook |

21-12-11

Vleesconsumptie tegen midden eeuw met 73 procent gestegen

De wereldwijde vleesconsumptie zal tegen het midden van het decennium met bijna 73 procent stijgen. Bij zuivelproducten zal een toename met 58 procent worden opgetekend. Dat is de conclusie van een rapport van de Food and Agriculture Organisation (FAO). De belangrijkste oorzaak van de toenemende consumptie van dierlijke proteïnen moet volgens de organisatie worden gezocht in de toenemende populaties en het stijgende inkomen in de ontwikkelingslanden.

In het rapport wordt opgemerkt dat een groot gedeelte van de toekomstige vraag afkomstig zal zijn van bloeiende steden over de hele wereld. Daar kent de bevolking de grootste groei. De organisatie voegt er aan toe dat die vraag vooral zal worden bevoorraad door grootschalige en intensieve veeteelt. "Op dit ogenblik bestaan en technisch en economisch geen leefbare alternatieven voor de intensieve veeteelt als hoofdleverancier voor de groeiende steden," merkt de voedselorganisatie van de Verenigde Naties op.

In het rapport wordt echter gewaarschuwd dat de intensieve landbouw tot een vervuiling van het grondwater kan leiden en de uitstoot kan broeikasgassen kan opdrijven. "Bovendien vormt intensieve veeteelt een mogelijke incubator voor allerlei ziektes," wordt in het rapport aangevoerd. "Er moeten dan ook dringend inspanningen worden gedaan om de intensieve landbouwproductie minder bedreigend te maken voor het leefmilieu."

In het rapport wordt opgemerkt dat de wereldwijde productie van pluimvee sinds de tweede helft van de jaren zestig met ongeveer 700 procent is gestegen, gevolgd door eieren (350 procent), varkensvlees (290 procent), schapen en geiten (200 procent), rund en buffel (180 procent) en melk (180 procent).

 

11:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pluimvee, vlees, zuivel |  Facebook |

23-06-11

Gecultiveerd vlees milieuvriendelijker dan landbouw

Vlees dat door technologie kunstmatig wordt geproduceerd zou 96 procent minder broeikasgassen produceren dan de traditionele veeteelt. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Oxford University en de University of Amsterdam. Der wordt aan toegevoegd dat de productie van gecultiveerd vlees ook 7 procent tot 45 procent minder energie zou vergen dan de traditionele teelt van varkens, schapen of runderen. Ook het landgebruik zou 99 procent lager liggen, terwijl het waterverbruik met 96 procent zou dalen.

"Een gecultiveerde vleesproductie heeft een duidelijk kleinere impact op het leefmilieu dan de conventionele teelt op boerderijen," merkt onderzoeksleider Hanna Tuomisto, wetenschapper aan de Wildlife Conservation Research Unit van de Oxford University, op tegenover het webmagazine Psychorg.com. "Dat betekent niet dat de conventionele landbouw moet worden vervangen door een gecultiveerde productie, maar men kan wel zeggen dat de technologie in de toekomst mogelijk een bijdrage zou kunnen brengen voor de voedselgarantie."

Hanna Tuomisto voert aan dat gecultiveerd vlees een middel zou kunnen zijn om in te spelen op de voedselbehoefte van een groeiende wereldbevolking, terwijl tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen zou kunnen worden teruggeschroefd en het gebruik van energie en water zou kunnen worden beperkt. "Gecultiveerd vlees is potentieel een veel efficiëntere en meer milieuvriendelijke manier om de consument voedsel aan te bieden," merkt Tuomisto op.

08:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, vlees, leefmilieu |  Facebook |

31-01-11

Wetenschappers vragen meer interesse voor laboratorium-vlees

Wetenschappers aan de Medical University of South-Carolina werken aan een kunstmatige productie van vlees. De onderzoekers, die al ruim tien jaar met hun onderzoek naar gecultiveerd vlees bezig zijn, stellen ervan overtuigd te zijn dat deze technologie in de toekomst kan helpen om een oplossing te bieden aan potentiële wereldwijde voedselcrisissen, te wijten aan een daling van de beschikbare landbouwgronden. Indien het publiek het principe van gecultiveerd vlees aanvaard, heeft de sector volgens de onderzoekers dan ook grote toekomstmogelijkheden.

Onderzoeker Vladimir Mironov merkt op dat ook in onder meer Nederland onderzoek wordt verricht naar in-vitro vleesproductie, maar in de Verenigde Staten wordt de research volgens hem geconfronteerd met belangrijke problemen. Onder meer het Amerikaanse National Institute of Food and Agriculture en de National Institutes of Health weigeren ondersteuning te verlenen aan het onderzoek, dat alleen een beperkt budget ontving van de ruimtevaartorganisatie National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Mironov stelt dat de marktintroductie van een nieuwe technologie minstens 1 miljard dollar kost, terwijl het budget van de onderzoekers kleiner is dan 1 miljoen dollar. Er wordt echter aan toegevoegd dat het publiek een afwijzende reactie heeft tegenover vlees dat in laboratoria zou worden geproduceerd. Er is een grote tegenstand om voeding met technologie te associëren. De onderzoekers stellen echter dat gecultiveerde voeding uiteindelijk goedkoper zou kunnen worden dan traditioneel vlees van de boerderij. Bovendien kan gecultiveerde voeding een oplossing betekenen voor de ruimtevaart.

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, vlees, voeding |  Facebook |

26-10-10

Europese burger heeft weinig vertrouwen in internet en vlees

De Europese burger heeft het minste vertrouwen in het internet en de vleessector. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Europese Commissie over het vertrouwen van de burger in vijftig verschillende consumptie-sectoren. De Europese Commissie heeft aangekondigd een onderzoek te zullen laten uitvoeren om de redenen voor het wantrouwen tegen deze twee sectoren te kunnen achterhalen en mogelijke oplossingen uit te werken. Het grootste vertrouwen heeft de Europese burger volgens het onderzoek in boeken, magazines en kranten. Op korte afstand volgen lichaamsverzorging, culturele diensten, brood en dranken.

"De Europese Commissie zegt gedetailleerde informatie te zullen verzamelen over de ervaringen en opinies van de consumenten over de betrokken markten," merkt het magazine Euractiv.com op. "Daarbij zal ook naar het gehanteerde prijsniveau worden gekeken." De Europese Commissie zegt dat de vleessector niet alleen werd gekozen omwille van de negatieve perceptie, maar ook omdat het product geregeld wordt gekocht en een belangrijk aspect vormt van het bestedingsbudget van de consument. Opgemerkt werd dat daarbij onder meer ook rekening zal gehouden worden met de voedselveiligheid, het leefmilieu en het dierenwelzijn.

Er wordt aan toegevoegd dat internet-services de klanten voor de meeste problemen stellen. De onderzoekers voegen er aan toe dat ook het prijsniveau van deze diensten in de verschillende Europese landen heel ver uit elkaar liggen. Er wordt daarbij opgemerkt dat internet-toegang cruciaal is om ervoor te zorgen dat de Europese burger deel kan uitmaken van de digitale omgeving en voor een eengemaakte digitale markt. Naast internet bleek de Europese burger bij de diensten vooral problemen te hebben met pensioenen en vastgoed. Op het gebied van producten zijn er na de vleessector de meeste klachten over occasiewagens, kledij en schoenen.

19:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, internet, vlees |  Facebook |

30-08-10

Chinese consument krijgt andere vleesvoorkeuren

De groeiende vraag naar vlees bij de Chinese consument zal een belangrijke impact hebben op de sector van de vleesverwerking. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau RNCOS. De onderzoekers merken op dat de Chinese vleesverwerking de volgende drie jaar gemiddeld een groei met 33 procent zal kennen. Die groei wordt volgens de onderzoekers verklaard door een stijgend inkomen, gekoppeld met een groeiende belangstelling voor verwerkte gerechten die tijd helpen besparen. Sinds het begin van de eeuw heeft de vleesverwerking in China op acht jaar tijd een groei met 345 procent laten optekenen. Daarmee was de vleessector de snelst groeiende sector binnen de verwerkte voedingsindustrie.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de Chinese consument een andere houding begint aan te nemen tegenover vleesproducten. "Hij blijkt nu ook bereid te zijn om koude vleeswaren te consumeren in plaats van alleen warme vleesgerechten," merken de onderzoekers op. "Dat weerspiegelt een veranderde perceptie over de smaak en de gezondheidsvoordelen van koude vleesgerechten. Dat heeft er al toe geleid dat de grote Chinese vleesverwerkers de productie van koude vleeswaren hebben opgedreven." Er wordt aan toegevoegd dat verwerkte vleesproducten niet alleen meer uitsluitend in de grootste Chinese metropolen beschikbaar zijn, maar ook opduiken in kleinere en regionale steden.

De onderzoekers stellen verder dat binnen de Chinese consumptie ook een aantal andere groeifactoren kunnen worden opgetekend. Er wordt daarbij opgemerkt dat ook de Chinese consument meer aandacht begint te besteden aan dieet en voedselveiligheid. Er wordt aan toegevoegd dat na de verwerkte vleesproducten, melkproducten en kant-en-klare maaltijden de grootste groeimarkten van de sector zullen zijn. Verder wordt opgemerkt dat de wereldwijde economische crisis nagenoeg geen enkele impact heeft gehad op de vleesverwerking in China. Anderzijds blijkt de sector geconfronteerd te worden met een beperkt niveau van technologie en automatisatie, al worden door bedrijven meer gesofisticeerde verpakkingsmachines ingevoerd.

19:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, vlees, voeding |  Facebook |

03-11-09

Vleesverwerkende industrie loopt ver achter met duurzaamheid

Binnen de voedingsnijverheid loopt de vleesverwerkende sector op het gebied van duurzaamheid gevoelig achterop. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Australian Food and Grocery Council. Daarbij wordt opgemerkt dat de vleesverwerkende industrie gevoelig meer water en elektriciteit verbruikt dan producenten van melk, fruit en groenten. Bovendien liggen de recyclagecijfers van de vleesverwerkende sector volgens het rapport eveneens gevoelig lager dan in de andere voedingsectoren. Ook ligt de afvalproductie van de vleesverwerkende sector vijf keer hoger dan in de andere sectoren. De onderzoekers stellen dan ook dat de vleesverwerkende sector dringend inspanningen moet leveren om zijn impact op het leefmilieu terug te schroeven. Indien op dat vlak geen resultaten worden geboekt, dreigt de sector volgens het rapport met een gevoelige kostenverhoging geconfronteerd te worden, onder meer aan uitstootrechten en energierekeningen.

Uit het onderzoek van de Australian Food and Grocery Council blijkt dat de vleesverwerkende sector gemiddeld 17,5 liter water nodig heeft om één kilogram product op te leveren. Dat is het hoogste cijfer uit de hele voedingsindustrie. Bij bloem en granen is dat slechts 0,6 liter per kilogram, bij oliën en vetten 1,6 liter per kilogram, bij groenten en fruit 2,4 liter per kilogram en 2,7 liter per kilogram bij melkproducten. Van alle sectoren scoort papier op dat vlak het slechtste. Die sector heeft 41,1 liter water nodig om één kilogram product op te leveren. Maar de onderzoekers merken op dat die sector wel het beste presteert op het vlak van recyclage. Daar haalt men immers een recyclagegraad van 96 procent. De vleesverwerkende sector komt daar met amper 33 procent op de allerlaatste plaats. Oliën en vetten komen aan een reclyclagegraad van ongeveer 90 procent. Bij fruit en groenten is dat 78 procent. De melksector, bakkerijproducten en drankenindustrie zitten allemaal rond de 70 procent.

De onderzoekers voegen er aan toe dat de vleesverwerkende sector ongeveer 89 procent van zijn afval naar een vuilnisbelt afvoert. Dat is meer dan vijf keer meer dan elke andere sector. Bij de bakkerijsector is dat 16,9 procent, terwijl melkproducten aan 13,8 procent komen. Fruit en groenten halen op dat vlak een score van ongeveer 10 procent. Bij de andere sectoren blijft dat onder de 5 procent. Ook stippen de onderzoekers aan dat vleesverwerkers ook twee keer zoveel elektriciteit verbruiken om één kilogram product op te leveren. De vleesverwerkende sector zit daar aan 6,7 megajoule per kilogram, tegenover ongeveer 3 megajoule per kilogram voor de meeste andere voedingsectoren.Tenslotte is de vleessector ook de tweede grootste producent van broeikasgassen. De vleessector komt daar aan 0,58 kilogram koolstofdioxide per geproduceerde eenheid. Alleen vetten en oliën komt daar met 0,66 kilogram koolstofdioxide boven. De papierindustrie komt wel aan 2,13 kilogram koolstofdioxode.

14:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, voeding, vlees, duurzaamheid |  Facebook |

02-11-08

Kilo vlees even slecht als autorit van vijftig kilometer

meat-bigtaster-gp-bigVleesconsumptie is slecht voor het leefmilieu. Dat blijkt uit een rapport van de Nederlandse ministeries van leefmilieu en landbouw. Het inruilen van vlees voor plantaardige producten bespaart volgens het rapport immers veel op de uitstoot van koolstofdioxide. Daarbij wordt gewag gemaakt van vier tot vijf megaton per jaar. De onderzoekers stellen dat het eten van één kilogram vlees voor het leefmilieu even schadelijk is als een autorit van vijftig kilometer. Vlees inruilen voor kaas heeft volgens het rapport ook geen zin, want ook dat product zou relatief slecht zijn voor het leefmilieu.

Vooral het feit dat een groot gedeelte van het vlees afkomstig is uit Zuid-Amerika, is volgens het rapport nefast voor het leefmilieu. "Vooral rundvlees uit Brazilië zorgt voor veel uitstoot van schadelijke stoffen," wordt er opgemerkt. "De omstandigheden zijn in Brazilië immers minder goed dan in Nederland. Zo hebben runderen er veel meer grond nodig om voldoende gras te krijgen. Bovendien groeien ze ook minder snel dan in andere gebieden en omdat het langer duurt voordat de runderen worden geslacht, produceren ze ook meer mest."

Zuid-Amerika is één van de grote vleesleverancier voor Europa. Onder meer het vlees voor hamburgers van McDonalds komt daar vandaan. De consumptie van vlees, vis en kaas veroorzaakt in Nederland de productie van ongeveer tien megaton koolstofdioxide per jaar. Dat is ongeveer 7 procent van de totale Nederlandse productie van koolstofdioxide. Van alle vlees is kip volgens de onderzoekers het minst milieu-onvriendelijk. "Naar verhouding is er weinig voer voor nodig," wordt er opgemerkt. "Kip is soms zelfs beter dan vleesvervangers. Die vergen bij de productie immers vaak veel merk en eieren."

20:42 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, voeding, vlees |  Facebook |

10-08-08

Brazilië wordt grootste vleesexporteur ter wereld

Brazilië zal over tien jaar veruit de grootste netto-exporteur van vlees zijn geworden. Hierbij gaat het vooral om rund- en kippenvlees. Dat blijkt uit een analyse van de wereldhandel in vlees door DG Agri, het landbouwdepartement van de Europese Unie. Daarbij wordt opgemerkt dat de wereldwijde productie en consumptie van vlees jaarlijks met bijna twee procent zal toenemen en in 2017 een omzet zal realiseren van 327 miljoen ton.

Van die exportgroei zal Brazilië volgens het rapport 51 procent voor zijn rekening nemen. "Het marktaandeel van Brazilië in de export van zowel rund- als kippenvlees zal in 2017 bijna 50 procent bedragen," wordt er opgemerkt. "Op dit ogenblik vertegenwoordigt Brazilië 25 procent van de rundvleesexport en 37 procent van de kippenvleesexport. Eén van de verliezers van die evolutie is de Europese Unie. DG Agri voorziet dat het aandeel van de Europese Unie in de mondiale vleeshandel zal dalen."

Eerder al had ook het Belgian Meat Office (BMO) gemeld dat Europa niet meer meespeelt op het wereldtoneel van de rundvleeshandel. De export naar derde landen nam de laatste jaren af en intussen is Europa nog slechts voor 94 procent zelfvoorzienend voor rundvlees. Dit jaar wordt verwacht dat de rundvleesproductie met 1,5 procent zal dalen als gevolg van een slinkende veestapel. Vooral in Duitsland, na Frankrijk de belangrijkste Europese rundvleesproducent, gaat de productie sterk bergaf.

In 1987 domineerden Europa, Australië en Nieuw-Zeeland de rundvleeshandel. Vanuit Zuid-Amerika telde op dat ogenblik enkel Argentinië in beperkte mate mee. Vandaag de dag is Brazilië een rundvleesgrootmacht geworden, met export naar Rusland, Noord-Afrika en Europa. Ook Canada ontwikkelde zich als grote leverancier van rundvlees, met vooral export naar de Verenigde Staten.

13:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilie, vlees, export |  Facebook |

09-09-06

Amerikanen willen slachten van paarden verbieden

In de Verenigde Staten zijn er plannen om het slachten van paarden voor consumptie te verbieden. Het voorstel werd inmiddels in het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd, maar moet nog in de Senaat behandeld worden. Het voorstel geniet de steun van een aantal bekende Amerikanen.

"Hoewel we in de Verenigde Staten geen paardenvlees eten, worden er jaarlijks toch 90.000 dieren geslacht voor consumptie," schrijft Tonya Garcia in het magazine Fast Company. "Het vlees is uitsluitend bestemd voor de export. Het idee dat in de Verenigde Staten paarden geslacht worden en vervolgens worden opgegeten, heeft voor grote opschudding gezorgd bij activisten, het grote publiek en bekende Amerikanen."

De American Horse Slaughter Prevention Act werd onder meer ingediend door de republikeinse afgevaarde Ed Whitfield. "Het slachten van paarden is een onmenselijke praktijk," voert hij aan. Er zijn in de Verenigde Staten drie gespecialiseerde slachthuizen. Die zijn in handen van buitenlandse eigenaren en exporteren het vlees vooral naar Europa en Japan.

De Amerikanen beschouwen paarden als een reliek van het cowboy-tijdperk en het Wilde Westen en dus bijna als een nationaal symbool. Het eten van paardenvlees is voor een Amerikaan dan ook totaal ondenkbaar. Tegenstanders van de wet vragen zich echter af wat men in de Verenigde Staten in de toekomst zal doen met overtollige paarden. "De wet biedt geen garanties dat die een beter lot tegemoet zullen gaan," stellen ze.

Voorstanders stellen dat overtollige paarden terecht zouden kunnen in speciale opvangcentra. Maar daar kunnen slechts 6.000 dieren gestald worden, een capaciteit die ruim onvoldoende is voor de 90.000 dieren die jaarlijks zouden moeten opgevangen worden. De wet wordt ondersteund door onder meer actrice Bo Derek en country-zanger Willie Nelson.

18:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: voeding, paarden, vlees |  Facebook |

02-09-06

Opnieuw grote Duitse vleesfraude

Bij twee groothandelaars van vlees zijn in de Duitse deelstaat tientallen tonnen bedorven vlees ontdekt. In totaal zou het nu al gaan om negentig ton kalkoen-, varkens- en rundvlees waar de vervaldatum al vier jaar verstreken was. Het vlees werd vooral verkocht aan shoarmazaken en Aziatische restaurants en zou zowel in Duitsland als elders in de Europese Unie verdeeld zijn.

De zaak ging aan het rollen na een anonieme telefoon bij de politie van München. Daarna volgde een inval bij enkele groothandelaars en een aantal restaurants. Van de twintig steekproeven bleker er zeventien niet in orde te zijn. In sommige gevallen zag het vlees er volgens de Duitse media groenig en weerzinwekkend uit. De Duitse autoriteiten stellen echter dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.

Een gedeelte van het bedorven vlees zou onder meer via Nederland naar Hong Kong verscheept worden. De Duitse politie kon nog net een vertrekkensklaar transport onderscheppen. Het vlees zou volgens het eerste onderzoek afkomstig zijn uit onder meer Thailand en Zuid-Amerika.

Duitsland werd ook vorig jaar al opgeschrikt door een grote vleesfraude, waarbij ongeschikt vlees toch in de handel werd gebracht.

10:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, gezondheid, vlees, fraude |  Facebook |