19-09-17

Voedselconsument vooral bezorgd over synthetische contaminanten

Consumenten tonen zich meer bezorgd over synthetische contaminanten dan over de natuurlijke vervuiling die in voeding wordt aangetroffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) bij duizend consumenten. In het algemeen kon worden vastgesteld dat de Duits consumenten voedselcontaminatie als een groot gezondheidsrisico bestempelen. Bijna 60 procent van de ondervraagden was immers van mening dat ongewenste substanties in voedingsproducten een hoog tot extreem gevaar voor de gezondheid konden opleveren. Er wordt ook opgemerkt dat mannen zich in het algemeen minder vaak over mogelijke contaminanten in voeding bekommeren.

De onderzoekers stelden vast dat kwik en dioxines voor de Duitse consument de meest bekende voedingscontaminanten zijn. Daarbij gaf 78 procent van de ondervraagden zich aan dat de aanwezigheid van kwik in vis een gevaar voor de gezondheid vormde, terwijl 70 procent verwees naar dioxines in eieren of melk. “Daarentegen bleek slechts 13 procent van de ondervraagden ooit gehoord te hebben van de natuurlijke contaminanten pyrrolizidine alkaloïden, die in producten zoals honing of thee kunnen worden aangetroffen,” benadrukken de onderzoekers. “Bovendien gaf slechts één derde van deze respondenten aan dat pyrrolizidine alkaloïden een gevaar voor de gezondheid zouden kunnen vormen.”

Verder werd opgemerkt dat 26 procent verwees naar arsenicum in rijst en rijstproducten, waarbij 57 procent gewag maakte van een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. De onderzoekers konden naar eigen zeggen ook nog een aantal opmerkelijke demografische verschillen in de kennis van contaminanten te hebben kunnen opmerken. Onder meer kon worden vastgesteld dat mannen het risico van ongewenste substanties in barbecue-vlees minder hoog inschatten dan vrouwelijke consumenten. Tevens kon worden vastgesteld dat in de leeftijdsgroep tussen veertien en negenentwintig jaar 41 procent erkent zich slecht geïnformeerd te voelen over contaminaties. Bij zestigplussers valt dat cijfer terug tot 15 procent.

Lees Verder

17:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding |  Facebook |

22-04-17

Voeding heeft ook een belangrijke visuele pijler

De uitspraak dat de mens ook met de ogen eet, zit niet ver van de realiteit. Het fenomeen heeft bovendien wortels in de evolutie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het National Institute of Genetics in Japan, gebaseerd op een analyse van het eetgedrag van de zebravis, die over een genetische code beschikt die grote gelijkenissen met de mens vertoont. Er kon volgens de onderzoekers een direct verband worden opgetekend tussen het visuele contact met voeding en de motivatie om te eten. De resultaten van de studie zouden volgens de Japanse onderzoekers in de toekomst kunnen bijdragen tot de behandeling van een aantal eetstoornissen.

“Het is niet verwonderlijk dat visueel contact met een lekkere snack bij de consument het water in de mond doet komen,” benadrukt onderzoeksleider Akira Muto. “De fouragering en honger worden in de hersenen geregeld door de hypothalamus. Net zoals de mens maakt de zebravis meestal van visuele signalen gebruik om voeding of prooi te identificeren. Het was tot nu toe niet bekend op welke manier de hypothalamus de visuele informatie over prooien ontvangt, maar er kon nu worden aangetoond dat de neuronen in die hersenregio daadwerkelijk reageren op het visuele contact met een potentiële prooi. Bovendien bleek er een rechtstreekse link tussen de detectie-neuronen en het voedingscentrum in de hypothalamus.”

In het voedingscentrum wordt onder meer informatie over de beschikbaarheid van voeding in de regio afgewogen tegen de energiebehoeftes van het lichaam. “Er blijkt een duidelijke evolutionaire meerwaarde wanneer dieren een aandrang van honger voelen wanneer een prooi wordt opgemerkt,” verduidelijkt Akira Muto. “Deze reactie zorgt ervoor dat mensen en dieren als baby in leven kunnen blijven. De aandrang creëert een motivatie voor de consumptie van voeding bij jonge dieren of mensen, die anders mogelijk niet zouden beseffen welke producten zouden kunnen worden gegeten. Dit fenomeen kan worden opgemerkt bij kleine kinderen, die vaak kleine objecten als voedsel beschouwen en met de mond verkennen.”

De onderzoekers zeggen te hopen dat de studie uiteindelijk zal toelaten een beter inzicht in een aantal eetstoornissen, zoals anorexia of boulimia, te verwerven.

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding |  Facebook |

19-11-16

Consument laat zich bij voeding vooral door kleurencode leiden

De consument laat zich bij de keuze van voeding vooral door zijn ogen leiden. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) in de Italiaanse stad Trieste. Volgens de wetenschappers maakt de consument bij de evaluatie van de calorieën-opname gebruik van een kleurcode. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers belangrijke consequenties hebben voor de voedingssector. Onder meer wordt erop gewezen dat van de kleurencode gebruik zou kunnen worden gemaakt om gezonde voeding te promoten. Ook kunnen de conclusies volgens hen een instrument zijn om eetstoornissen te behandelen.

“Eerder al is aangegeven dat het visuele systeem van de mens geëvolueerd is om voedzame bessen, fruit en groenten in het decor van de wildernis te ontdekken,” benadrukt onderzoeksleider Raffaella Rumiati, neurowetenschapper aan de Sissa. “De mens beschikt over een bijzonder gesofisticeerd visueel systeem. Daardoor is het voor de mens mogelijk een grote verscheidenheid van kleuren te identificeren. De mens is een visueel wezen. Andere dieren, zoals honden, vertrouwen daarentegen in grote mate op hun reukvermogen.” Opgemerkt wordt dat vooral naar aanwijzingen van voedzaamheid, calorieën en proteïnen wordt gekeken.

“In natuurlijke voeding is de kleur een goede voorspeller van calorieën,” stippen de onderzoekers aan. “Naarmate de voeding roder van kleur is, neemt meestal ook de voedingswaarde toe. Groene producten omvatten meestal weinig calorieën. Het menselijk visueel systeem is aan die wetmatigheden duidelijk aangepast. Het onderzoek toonde aan de respondenten aan voeding met een rodere kleur hogere caloriewaardes toekenden, terwijl producten met een groene kleur lagere scores kregen toegewezen. Dat geldt ook voor verwerkte of gekookte voeding, waar de kleur zijn waarde als indicator van calorieën nochtans heeft verloren.”

Dit laatste wijst er volgens de Italiaanse wetenschappers op dat de kleurencode een evolutionaire origine heeft en teruggaat naar een periode waarin de mens nog geen inzicht had in de bereiding of verhitting van voeding.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding |  Facebook |

03-09-14

Spannende televisie gaat gepaard met ongezond voedingsgedrag

Spannende televisieprogramma’s gaan vaak gepaard met een slechter voedingsgedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University. De onderzoekers stellen vast dat deze spannende programma’s, zoals een actiefilms, de aandacht van de televisiekijker volledig opslorpen, zodat hij zich nog nauwelijks bewust is over zijn consumptie van voeding. Door dat nagenoeg onbewuste gedrag kan volgens de wetenschappers echter ook een gemakkelijke oplossing worden aangeboden voor het ongezonde gedrag. Het vervangen van de traditionele voorraad snacks door gezonde producten zal volgens hen immers automatisch tot een positievere voedingsconsumptie leiden.

“Eerder onderzoek heeft al gewaarschuwd voor een ongezonde relatie tussen televisie en voedingsgedrag,” merkt onderzoeksleider Aner Tal, docent consumentengedrag aan de Cornell University, op. “In werkelijkheid blijkt daarbij echter wel een onderscheid gemaakt te moeten worden tussen de verschillende soorten televisieprogramma’s. Experimenten met nagenoeg honderd studenten wezen uit dat sommige programma’s de consumptie van voeding kunnen doen verdubbelen. Daarbij werd onder meer vastgesteld dat vooral actiefilms de kijker tot een grotere consumptie van voeding aanzetten. Programma’s die de kijker het meest in de ban houden, blijken dan ook tot de grootste consumptie van voeding te leiden.”

“Zelfs wanneer het geluid van de actiefilm werd uitgezet, bleek het verbruik nog altijd 36 procent hoger te liggen in vergelijking met collega’s die een aflevering van een talkshow hadden bekeken,” geeft Aner Tal nog aan. “Spannende programma’s kennen meestal een snel tempo, met veel camera-wisselingen, waardoor de kijker echt wordt aangezogen en men vergeet hoeveel voeding er wordt geconsumeerd.” Tijdens de actiefilm werden door de kijkers gemiddeld 354 calorieën geconsumeerd. Wanneer het geluid werd uitgeschakeld, daalde het verbruik tot 314 calorieën. De talkshow stond echter gelijk met een consumptie van slechts 215 calorieën.

“Het is echter ook relatief eenvoudig om het probleem op te lossen,” zegt Aner Tal. “Men zou er een gewoonte moeten van maken om vooraf een voorraad snacks klaar te leggen, zodat men zichzelf een maximumgrens oplegt. Beter is echter nog om de snacks te vervangen door gezonde voedingsproducten, zoals fruit of groenten. Omdat men zich tijdens spannende televisieprogramma’s nagenoeg niet bewust is van de voedingsconsumptie, zou die gelegenheid te baat kunnen worden genomen om het verbruik van gezonde voeding te garanderen.”

Lees Verder

14:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, voeding |  Facebook |

15-06-14

Laatste hap van maaltijd bepaalt toekomstig eetgedrag

De laatste hap van een maaltijd heeft een belangrijke impact op het toekomstige eetgedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Stanford University bij een groep Amerikaanse studenten. De bevindingen van de studie kunnen volgens de onderzoekers een belangrijke impact hebben op voedselproducenten. Eerder al is immers aangetoond dat de appreciatie over de voeding afneemt naarmate de maaltijd vordert. Om de consument aan te zetten het voedingsproduct sneller opnieuw te consumeren, moet volgens de wetenschappers dan ook getracht worden om de gebruiker aan het begin van de maaltijd te herinneren.

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding |  Facebook |

22-04-14

Chinese topklasse heeft voorkeur voor buitenlandse voeding

Buitenlandse voedselmerken hebben in China goede groeikansen. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Data Driven Marketing Asia (DDMA) bij vijfhonderd inwoners van Shanghai. De studie toonde volgens de onderzoekers een duidelijke relatie tussen welvaart en voorkeuren voor geïmporteerde voedingsproducten. Daarbij werd vastgesteld dat 80 procent van de hoogste inkomenscategorieën van mening is dat buitenlandse voedingsproducten een hogere kwaliteit kunnen aanbieden. Bij de midden-inkomens daalt dat cijfer tot 70 procent. Volgens de onderzoekers kan er een duidelijk verband worden met de vele schandalen waarmee de Chinese voedingssector de voorbije jaren werden getroffen.

Lees Verder

14:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, china |  Facebook |

09-04-14

Imitatie cruciale factor in aanpassing voedingsgedrag

Individuen met een afwijkende houding tegenover experimenten met nieuwe voedingsproducten, kunnen worden beïnvloed door de aanwezigheid en omgang van concurrenten met dezelfde middelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Trinity College Dublin. Door een combinatie van genetische verworvenheden en omgevingsinvloeden kunnen dieren volgens de onderzoekers tot twee voedselconsumenten behoren. Avontuurlijke consumenten zijn bereid zijn om nieuw voedsel te proberen en te accepteren, terwijl terughoudende soortgenoten heel afwijzend staan tegenover het nieuwe menu. Imitatie is vaak echter nodig om de overlevingskansen te garanderen.

“Een onderzoek bij kuikens toonde aan dat avontuurlijke karakters in competitie met rivalen sneller geneigd zijn om nieuw voedsel te accepteren,” zegt onderzoeksleider Nicola Marples, professor zoölogie aan het Trinity College Dublin. "Terughoudende kuikens reageerden op dezelfde manier, maar alleen wanneer ze duidelijk konden opmerken dat ook hun concurrenten het nieuwe voedsel consumeerden. Wanneer de voeding aan het zicht onttrokken bleven, hielden de terughoudende dieren zich bij hun traditioneel menu en werd het nieuwe aanbod vermeden. Deze resultaten zijn opmerkelijk, aangezien aangetoond wordt dat terughoudende dieren, in tegenstelling tot avontuurlijke karakters, hun rivalen meer als sociale partners beschouwen dan concurrenten.”

“Het is fascinerend vast te stellen dat beide strategieën in de populatie aanwezig blijven en geen enkele benadering compleet dominant wordt,” zegt professor Marples nog. “Terughoudende dieren lopen minder risico giftige voeding te consumeren en zijn in het algemeen beter in de omgang met hun menu, terwijl avontuurlijke karakters van een breder menu kunnen genieten, maar daarbij wel de kans lopen vergiftigd te worden. Elke strategie moet een voordeel inhouden, maar het is nog niet duidelijk hoe deze balans in de evolutie overeind is gebleven.” Het onderzoek heeft volgens Marples implicaties voor het inzicht in de manier waarop ecosystemen functioneren en veranderen.

De onderzoekers wijzen daarbij onder meer op verstoringen die de beschikbaarheid van voedsel beïnvloeden. Maar het onderzoek kan volgens hen ook implicaties hebben voor de menuplanning bij de reïntroductie van bedreigde vogelsoorten in de natuur. “Vogels zouden door het observeren van soortgenoten kunnen worden aangezet om sneller een breed menu te accepteren, wat de overlevingskansen gevoelig kan verhogen,” voert Nicola Marples aan. Gelijkaardige resultaten werden ook genoteerd met experimenten bij diverse populaties stekelbaarzen.

Lees Verder

13:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding |  Facebook |

31-03-14

Gevoel van honger doet lichaam naar voeding zoeken

Terwijl de functie van eten is om het lichaam te voeden, heeft dit fenomeen eigenlijk geen impact op de drang in het zoeken naar voedsel. Daarentegen moet gewezen worden naar de honger, die voor een vervelend gevoel in de maagstreek zorgt en het individu aanzet te gaan naar voedingsproducten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Beth Israel Deaconess Medisch Centrum (BIDMC), die verwijzen naar de aanwezigheid van honger-inducerende neuronen in de paraventriculaire kern, een hersenregio die lang in verband werd gebracht met verzadiging en gevoel van volheid. Het onderzoek biedt volgens de wetenschappers een dieper inzicht in het concept eetlust.

Lees Verder

14:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: honger, voeding |  Facebook |

15-03-14

Hunkeren naar voedingsproduct is vooral psychologisch gegeven

Het hunkeren naar bepaalde voedingsproducten heeft bijna altijd te maken met calorieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tufts University bij tweeëndertig vrouwen die wegens overgewicht een afslankingskuur volgden. De onderzoekers stelden vast dat de vrouwen vooral hunkerden naar zoute snacks zoals chips en frieten of zoetigheden met een hoog gehalte aan suikers en vetten, zoals chocolade. De onderzoekers stellen dat het hunkeren naar bepaalde voedingsproducten mogelijk kan worden opgevangen door een beperkt volume van de begeerde stoffen in een gezond dieet op te nemen.

Lees Verder

11:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding |  Facebook |

26-02-14

Werkplek belangrijke schuldige voor ongezonde eetgewoontes

De werkplek is een belangrijke schuldige voor ongezonde eetgewoontes. Dat is de conclusie van een onderzoek van voedingsproducent Fruyo bij een groep Britse werknemers. Er wordt opgemerkt dat de werkplek in 27 procent van de mislukte dieet-pogingen als een schuldfactor wordt aangewezen. De onderzoekers voegen er aan toe dat zoete versnaperingen de belangrijkste ongezonde snacks vormen op de werkplek (37 procent), gevolgd door chocolade (32 procent) en chips (30 procent). Gezonde keuzes zoals verse vruchten (23 procent), yoghurt (6 procent) en crackers (2 procent) scoren gevoelig lager. De belangrijkste reden voor de ongezonde eetgewoonte op de werkvloer is verveling.

Lees Verder

13:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid, voeding, gezondheid |  Facebook |

14-02-14

Kortingsbonnen promoten vooral ongezonde voeding

Kortingsbonnen kunnen in de supermarkt vooral worden gelinkt aan junkfood en ongezonde dranken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California naar duizend online coupons die door zes grote Amerikaanse retailconcerns het voorbije jaar aan de consumenten werden aangeboden. Het grootste gedeelte van de coupons verwees volgens de onderzoekers naar snacks, snoep en desserts (25 procent), gevolgd door bevroren maaltijden en andere voorbereide voedingsproducten (14 procent). De onderzoekers merken op dat vooral de armere bevolkingsgroepen op die manier weinig mogelijkheden krijgen om gezonde voedingskeuzes te maken.

“Het gebruik van coupons om het voedingsbudget terug te schroeven dreigt een negatieve impact te hebben op de gezondheid,” merkt onderzoeksleider Hilary Seligman, professor epidemiologie aan de University of California, op. “Slechts weinige aanbiedingen hebben betrekking op mager vlees en zuivelproducten of verse groenten en fruit. Eerder al werd aangetoond dat lagere prijzen de consument aanzetten tot extra aankopen. Dat geldt ook voor junkfood dat met coupons goedkoper wordt aangeboden.” De onderzoekers stelden vast dat slechts 3 procent van de coupons betrekking hadden of vers, bevroren of ingeblikte groenten en fruit, terwijl slechts 4 procent betrekking had op melk, eieren of yoghurt. Amper 1 procent verwees naar onbewerkte vleesproducten.

Marion Nestle, professor voedingskunde aan de New York University, merkte op verbaasd te zijn van het beperkte aandeel van gezonde producten in het coupon-aanbod. “Consumenten mogen echter niet vergeten dat de winkels van de coupons gebruik maken om klanten aan te trekken,” merkte ze op. “Verwerkte voedingsproducten bieden de winkels de grootste winstmarges en meestal werden met de producenten afspraken gemaakt voor de promoties. Coupons vormen een onderdeel van marketing en niet van het gezondheidsbeleid.” Seligman waarschuwt echter dat lage inkomens vaak op coupons terugvallen om hun voedingsbudget binnen de perken te kunnen houden en dan ook vooral de consumptie aan ongezonde voedingsproducten dreigt opgedreven te worden.

Lees Verder

11:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kortingsbon, voeding |  Facebook |

15-01-14

Voedingsbedrijven hebben assortiment gevoelig afgeslankt

Grote Amerikaanse bedrijven hebben hun assortiment met 6,4 biljoen calorieën afgebouwd om een gezond eetgedrag bij de bevolking te propageren. Dat is de conclusie van een rapport van de Robert Wood Johnson Foundation (RWJF) naar de samenstelling van de productportfolio bij zestien grote voedingsbedrijven. De ondernemingen hadden twee jaar geleden beloofd om dat assortiment tegen het midden van het decennium met 1,5 biljoen calorieën af te slanken. Die doelstelling is volgens het rapport al met meer dan 400 procent overschreden. De onderzoekers noemen die cijfers een belangrijke bijdrage in de strijd tegen obesitas, één van de bedreigingen van de Amerikaanse volksgezondheid.

Lees Verder

13:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, calorieën |  Facebook |

08-01-14

Mediterraan dieet is goed voor zes extra levensjaren

Mannen of Kreta leven gemiddeld zes jaar langer dan hun leeftijdsgenoten in de Nederlandse stad Zutphen. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers van de Wageningen Universiteit, die mannen in beide regio’s gedurende een periode van vijftig jaar opvolgden. De onderzoekers stelden vast dat mannen op Kreta een gemiddelde levensverwachting hebben van tweeëntachtig jaar. In Zutphen werd een gemiddelde levensverwachting geregistreerd van zesenzeventig jaar. De onderzoekers stelden daarbij ook vast dat de mannen op Kreta op oudere leeftijd nog over langere telomeren bleken te beschikken dan hun collega’s in Zutphen. Het verschil moet volgens de onderzoekers in belangrijke mate worden toegeschreven aan het mediterraan dieet op Kreta.

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, gezondheid |  Facebook |

04-01-14

Romeinse volksklasse genoot rijker voedselmenu dan wordt aangenomen

De lagere sociale klassen van het Romeinse rijk genoten een rijker menu dan tot nu algemeen werd aangenomen. Dat blijkt uit rapporten over opgravingen in de ruïnes van de Romeinse stad Pompeï door archeologen van de University of Cincinnati. De wetenschappers vonden bij hun opgravingen in een voormalige volksbuurt in de omgeving van de Porta Stabia in Pompeï sporen van onder meer granen, fruit, noten, olijven, linzen, lokale vissoorten en eieren, maar daarnaast werden ook aanwijzingen van duurdere vleessoorten en gezouten vis uit Spanje aangetroffen en zelfs giraffenvlees uit Afrika.

“In het algemeen wordt verondersteld dat de elite van de Romeinse bevolking van dure delicatesses, zoals flamingo, genoten, terwijl de armere klasse zich zou dienen gevoed te hebben met soep en gortenpap,” zegt onderzoeksleider Steven Ellis, professor archeologie aan de University of Cincinnati. “Het onderzoek in een volksbuurt van Pompeï, waarbij onder meer opgravingen in twintig voormalige handelszaken werden gedaan, tonen echter een heel ander beeld. Het ontdekken van een giraffenbeen in de restanten van een volksrestaurant vormt niet alleen een aanwijzing van een internationale handel in exotische en wilde dieren, maar ook van een relatieve rijkdom in het dieet van de volksklasse in Pompeï.”

Bij de opgravingen kwamen ook exotische en geïmporteerde kruiden, die zelfs verwezen naar handelsbetrekkingen met Indonesië, aan het licht. “De opgravingen verplichten de wetenschap om zijn traditionele visie op het menu van de Romeinse bevolking te herzien,” meent professor Ellis. “Tot nu toe werd aangenomen dat de Romeinse volksklasse niet meer was dan een ongelukkige massa lemmingen die zich probeerde te voeden met afval dat op straat werd gevonden of zich tevreden diende te stellen met een dunne soep of gortenpap. De opgravingen in Pompeï laten echter een gevoelig hogere levensstandaard uitschijnen.”

Lees Verder

11:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pompeï, voeding |  Facebook |

03-01-14

Sociale normen hebben belangrijke impact op menukeuze

Sociale normen hebben een belangrijke impact op de menukeuze. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Liverpool. De sociale normen hebben volgens de Britse wetenschappers niet alleen invloed op de keuze tussen calorie-rijke of gezonde voeding, maar ook op de hoeveelheden die worden geconsumeerd. Bovendien zou die druk ook aanwezig blijven indien er niemand in de buurt is en onderbewust blijven doorwerken. De resultaten van het onderzoek hebben volgens de wetenschappers belangrijke implicaties voor een beleid dat de bevolking moet aanzetten tot een gezondere eetgewoonte.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale normen, voeding |  Facebook |

28-12-13

Reducering afval is eerste stap naar wereldwijde voedselveiligheid

Het reduceren van afval is het eerste element dat de voedselveiligheid van de wereld op termijn moet garanderen. Dat zegt Bernard Deryckere, president van de European Natural Soyfood Manufacturers association (ENSA). Janez Potočnik, Europees Commissaris voor leefmilieu, wijst erop dat cijfers van de Food and Agriculture Organization (FAO) aangeven dat er wereldwijd elk jaar ongeveer 1,3 miljard ton voeding wordt verspild. Dat komt ongeveer overeen met één derde van de totale productie. Bovendien is de wereldwijde voedingssector, na China en de Verenigde Staten, de derde grootste producent van broeikasgassen van de hele wereld. Tegelijkertijd lijden elke dag 870 miljoen mensen honger.

Lees Verder

10:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afval, voeding, duurzaamheid |  Facebook |

26-12-13

Belasting op ongezonde voeding instrument voor betere eetgewoonte

Een belasting op ongezonde voeding kan, gecombineerd met een bewustwordingscampagne, de consument aanzetten om minder calorieën en cholesterol te verbruiken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University in de Verenigde Staten bij meer dan tweehonderdvijftig Amerikaanse consumenten. Er wordt opgemerkt dat de overheid voor een zware uitdaging staat om een efficiënte bewustwordingscampagne voor de promotie van gezonde eetgewoontes uit te werken, waarbij de weerstand van de consument tegen de waarschuwende boodschap dient te overwonnen. Dat kan volgens de wetenschappers worden gerealiseerd door een heffing op ongezonde voeding.

Lees Verder

11:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding |  Facebook |

24-11-13

Volgorde menu heeft impact op gezond voedingsgedrag

De samenstelling van het menu kan worden aangewend om de consument tot gezondere voedingskeuzes te bewegen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University naar de lunchekeuzes van Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden immers vast dat van het eerst gepresenteerde product de grootste porties worden genomen, waardoor ook de rest van het menu wordt beïnvloed. Ongeveer 66 procent van het samengestelde menu zou worden ingenomen door de eerste schotel die wordt aangeboden. Wanneer minder gezonde producten eerst werden aangeboden, bleken bovendien in totaal 31 procent meer items genomen te worden.

“Elke dag schuiven miljoenen mensen in zelfbedieningrestaurants voor een maaltijd aan, maar de meesten beseffen niet dat de volgorde van de aangeboden schotels een invloed heeft op de uiteindelijke samenstelling van hun menu,” merken de onderzoekers Brian Wansink en Andrew Hanks op. Onder meer bleek 86,4 procent van de restaurant-bezoekers fruit te kiezen wanneer die producten als eerste schotel worden aangeboden. Wanneer fruit als laatste gerecht wordt gepresenteerd, daalt de consumptie echter tot 54,8 procent. Ook bleek 75,4 procent voor eieren met kaas te kiezen wanneer het gerecht als eerste werd voorgesteld, maar dat daalt tot 28,8 procent wanneer de schotel helemaal achteraan is geplaatst.

“De presentatie van de eerste schotel heeft ook een invloed op de samenstelling van de rest van het menu,” stippen Wansink en Hanks aan. “Wanneer het eiergerecht als eerste werd aangeboden, bleken de consumenten ook een grote voorkeur te vertonen voor aardappelen en spek. Daarentegen kon de presentatie van fruit als eerste gerecht niet aan specifieke andere keuzes worden gekoppeld. Die vaststelling toont aan dat cultureel een aantal verbanden worden gelegd tussen verschillende voedingsproducten.” De resultaten geven volgens de onderzoekers aan dat de consument tot een gezond eetgedrag kan worden aangezet en tegelijkertijd een grote keuzemogelijkheid kan behouden.

Lees Verder

11:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, gezondheid |  Facebook |

31-10-13

Voedselconsument vraagt label voor nanotechnologie

De consument wil het gebruik van nanotechnologie in voeding met een label duidelijk wordt gemaakt. Bovendien blijkt de consument bereid te zijn om voor dat label een extra bedrag te betalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University en de University of Minnesota. De onderzoekers merken op dat de vraag naar een label niet gepaard gaat met een verzet tegen het gebruik van nanotechnologie in voedingen. Er wordt aan toegevoegd dat veel respondenten aangaven voorstander te zijn van nanotechnologie die een positieve impact zou hebben op de voedingswaarde of de houdbaarheidsdatum van de producten.

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, nanotechnologie |  Facebook |

26-08-13

Nederlaag sportteam heeft negatieve impact op voedingsgedrag supporter

Een nederlaag van een sportteam heeft een negatieve impact op het gezondheidsgedrag van zijn supporters. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Institut Européen d'Administration des Affaires (Insead). De Franse onderzoekers stelden vast dat supporters na een nederlaag van hun team overgaan tot een hogere consumptie van gesatureerde vetten en suikers. De supporters van het winnende team blijken daarentegen een voorkeur te vertonen voor gezondere voeding. Eerder onderzoek had al uitgewezen dat de prestaties van sportteams aanleiding geven tot roekeloos rijgedrag, hartaanvallen en zelfs huishoudelijk geweld.

“Een analyse van de voedselconsumptie van supporters van de National Football League (NFL) in meer dan twee dozijn Amerikaanse steden wijst er op dat resultaten van sportteams een belangrijke invloed hebben op het eetgedrag,” merkt onderzoeksleider Yann Cornil op. De wetenschappers kwamen tot de vaststelling dat in steden met een verliezend team de consumptie van gesatureerde vetten de dag na de wedstrijd met 16 procent tegenover een gemiddelde maandag. In steden met een winnend team daalde daarentegen de consumptie met 9 procent. Bij zware supporters lopen die cijfers nog verder uiteen, met een stijging van bijna 33 procent bij een nederlaag en een daling met 16 procent bij winst."

“Vooral wanneer een team een onverwacht verlies lijdt en met een miniem verschil het onderspit moet delven, loopt de consumptie van ongezonde voeding gevoelig op,” zegt Yann Cornil. “Het verlies van het team wordt door de supporter blijkbaar als een bedreiging voor zijn identiteit beschouwd. Het eetgedrag is een mechanisme om met die bedreiging om te gaan. Een overwinning biedt daarentegen een positieve impuls voor de zelfcontrole van de consument.” Ook in Frankrijk bleken supporters na een het schrijven van een verhaal over een verlieswedstrijd van hun team een voorkeur te vertonen voor chips en snoep. Een getuigenis over een gewonnen wedstrijd ging gepaard met een voorkeur voor druiven en tomaten.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, voeding, gezondheid |  Facebook |

20-08-13

Genereus gedrag heeft altijd een bijbedoeling

Achter generositeit gaat een eigenbelang schuil. Dat geldt zowel voor mensen als voor primaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California bij tweeëndertig populaties apen en mensen. De onderzoekers stelden vast dat het uitdelen van voordelen aan soortgenoten telkens met een bijbedoeling gepaard ging. De studie toont volgens de Amerikaanse wetenschappers aan dat een grotere cognitieve capaciteit niet gepaard gaat met een genereus gedrag. Toegang tot voeding is volgens de onderzoekers de belangrijkste motivatie voor genereus gedrag.

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, ruilhandel |  Facebook |

27-07-13

Risicogedrag en pikante maaltijden gaan vaak samen

Een aantal elementen van de persoonlijkheid hebben ook een impact op de culinaire voorkeuren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University bij bijna tweehonderd Amerikaanse consumenten tussen achttien en vijfenveertig jaar. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat een persoonlijkheid die gericht is op nieuwe ervaringen en risico’s ook de grootste appreciatie laat optekenen voor capsaicine, het actieve bestanddeel van chili-pepers. Risico-nemers zouden door de pikante voeding de adrenaline-opstoot ervaren die ze nodig hebben om zich goed te kunnen voelen.

Onderzoeksleider Nadia Byrnes stelde vast dat risicomijdende respondenten te kennen gaven minder van de maaltijd te genieten naarmate de aanwezigheid van capsaicine in het menu werd opgedreven. Proefpersonen die een hoge score haalden op het gebied van risicogedrag, bleken daarentegen ook een grote waardering voor het gerecht te blijven behouden wanneer de portie capsaicine werd opgedreven. Personen die zich in de middengroep bevonden, bleken van de maaltijd minder te genieten naarmate het niveau capsaicine werd opgedreven, maar bleken niet dezelfde afkeer te vertonen als de risicomijdende groep.

“Theoretisch is er een duidelijk verband tussen het pikante gehalte van een maaltijd en de waardering bij de consument,” merkt Nadia Byrnes op. “Naarmate een bestanddeel van de voeding een grotere irriterende werking heeft, zou de appreciatie voor de maaltijd moeten dalen. Dat blijkt echter niet altijd het geval te zijn. Biologisch creëert pikante voeding in de mond een sensatie die door het brein als vuur wordt geïnterpreteerd. Wanneer het lichaam zich echter realiseert dat er geen echt gevaar bestaat, evolueert het gevoel tot een sensatie die vergeleken kan worden met het gokken of een rit op een spectaculaire attractie.” (MH)

Lees Verder

13:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag, voeding |  Facebook |

19-07-13

Verwante soorten kiezen voor verschillende voedselbronnen

Nauw verwante soorten maken minder vaak van dezelfde bronnen gebruik dan minder gelijkaardige populaties. In praktijk is het de competitie voor de bronnen en niet de verwantschap die de voeding van een gemeenschap bepaalt. Dat is de conclusie van wetenschappers van het Muséum National d'Histoire Naturelle en de Exeter University. Onder druk van deze concurrentie hebben nauw verwante soorten zich volgens de wetenschappers toegelegd op verschillende voedselbronnen. De resultaten van het onderzoek kan volgens de onderzoekers een belangrijk inzicht bieden in de evolutie van ecologische gemeenschappen onder de invloed van klimaatverandering en invasieve soorten.

Lees Verder

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, voeding |  Facebook |

25-06-13

Online voedingswinkel zinvol alternatief voor stedelijke voedselwoestijnen

Het is zinvol om een online voedingswinkel te creëren om de voedselvoorziening in zogenaamde stedelijke voedselwoestijnen te garanderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Rush University Medical Center in Chicago. De Amerikaanse onderzoekers stelden bij de bewoners een duidelijke interesse in het online aanbod van de winkel vast, wat volgens de wetenschappers mogelijkheden kan creëren om in probleemwijken een gezond voedingsaanbod te bieden en de consumptie van ongezonde voeding tegen te gaan.

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, internet, voedselwoestijn |  Facebook |

11-06-13

Nieuw model voedselproductie moet negen miljard mensen kunnen voeden

Het Agricultural Model Intercomparison and Improvement Project (AgMip) heeft een model ontwikkeld dat de mogelijkheid biedt om de voedselproductie te voorspellen die in staat moet zijn om tegen het midden van de eeuw negen miljard mensen te voeden. Het nieuwe model moet volgens de auteurs de wereld helpen om zich aan te passen aan de klimaatverandering en een beleid te ontwikkelen dat de voedselveiligheid kan verbeteren en meer mensen moet kunnen voeden.

De onderzoekers merken op dat modellen noodzakelijk zijn om de informatie uit verschillende wetenschappelijke disciplines samen te brengen. "Landbouwwetenschappers moeten een inzicht verkrijgen in de reactie van het voedingssysteem op toekomstige uitdagingen die door de klimaatverandering worden veroorzaakt," voeren ze aan. De onderzoekers stellen dat de wetenschappers gestart zijn met het verfijnen van de modellen aan de hand van nieuwe temperatuur-informatie die uit verschillende wereldregio's worden verkregen.

"Een aantal bestaande modellen voor voedselproductie beginnen problemen te vertonen wanneer ze aan een klimaatverandering worden onderworpen," merkt onderzoeksleider Senthold Asseng, professor biologische engineering aan de University of Florida, op. "Het is echter belangrijk om te weten waar de problemen zich kunnen situeren, zodat de mogelijkheid wordt gecreëerd om aanpassingen door te voeren. Vooral temperatuur en koolstofdioxide zouden een belangrijke impact hebben op de modellen."

Lees Verder

14:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding |  Facebook |

29-05-13

Jongens geloven in promotiecampagnes met sportvedetten

Jongens zijn sneller geneigd om ongezonde voeding te kiezen indien de betrokken producten door bekende sportfiguren worden gepromoot. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Cancer Council Victoria in Australië bij ruim dertienhonderd kinderen uit de twee hoogste jaren uit het lager onderwijs. De resultaten van de studie tonen volgens de Australische onderzoekers aan dat het aan sportvedetten verboden zou moeten worden om ongezonde voeding te promoten. Ook blijken kinderen zich vaak aangesproken te voelen door claims die niet kunnen worden gestaafd.

Lees Verder

17:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, reclame, voeding |  Facebook |

08-05-13

Voedingskwaliteit fastfood blijft voor verbetering vatbaar

De voedingskwaliteit van de fastfood-sector is nog altijd voor verbetering vatbaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Robert Wood Johnson Foundation bij acht grote fastfood-ketens. Uit het onderzoek blijkt dat de voedingskwaliteit van het menu van de Amerikaanse fastfood-ketens de voorbije jaar slechts een beperkte verbetering heeft gekend en er nog meer inspanningen moeten worden gedaan om aan de consument een gezond product aan te bieden. De grootste vooruitgang werd opgetekend door Kentucky Fright Chicken.

Onderzoeksleider Mary Hearst, professor volksgezondheid aan de St. Catherine University, merkt op dat het gemiddelde menu een score van 60 procent haalt op de Amerikaanse index voor voedselkwaliteit. "Onder meer door de aanwezigheid van vetten en zuren en het beperkte aanbod van groenten en fruit, kon worden verwacht dat de fastfood-sector onder die gemiddelde score zou blijven," merkt Hearst op. "In de tweede helft van de jaren negentig haalde de fastfood-sector een score van 45 procent. Op het einde van het voorbije decennium was dat opgelopen tot 48 procent."

"Die cijfers geven aan dat slechts een relatief beperkte vooruitgang is geboekt," merkt de onderzoekster aan. "De scores op het gebied van onder meer groenten, fruit, granen en oliën bleven ongewijzigd. Daarentegen werden betere scores opgemerkt voor vlees, vetzuren, calorieën en suikers. Op het gebied van zuivelproducten en zout werden echter slechtere resultaten opgetekend. Rekening houdend met de belangrijke rol van fastfood in het gemiddelde Amerikaanse dieet, is het duidelijk dat er nog een belangrijke ruimte voor verbetering is."

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, restaurant, fastfood, gezondheid |  Facebook |

21-03-13

Slechte stemming geen geschikt moment voor ongezonde voeding

In een slechte stemming doet men er best aan om geen ongezonde voeding te kiezen. De consumptie van junkfood dreigt die slechte stemming alleen nog maar te verergeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University. De proefpersonen - die geen eetstoornissen vertoonden, maar zich wel zorgen maakten over hun lichaamsbeweging, figuur en ongezonde eetpatronen - bleken zich na de consumptie van junkfood nog slechter te voelen. Het onderzoek biedt volgens de onderzoekers mogelijk een bijkomend inzicht in de rol die de gemoedsstemming heeft in de ontwikkeling en het onderhoud van een ongezond eetgedrag.

Lees Verder

18:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, gezondheid |  Facebook |

16-03-13

Transport kan impact hebben op gevolgen voedselwoestijnen

Het transport kan een belangrijke impact hebben op de consumptie van gezonde voeding. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cincinnati. De onderzoekers merken op dat de maatschappij geconfronteerd wordt met buurten of regio's waar er geen toegang is tot een aanbod gezonde voeding. Er wordt echter aan toegevoegd dat het transport aan sommige inwoners van deze voedselwoestijnen toch de mogelijkheid kan bieden om gezonde voeding aan te werken. Daarbij wordt het voorbeeld gegeven van forenzen die op de terugweg van het werk fruit en groenten kopen in een supermarkt in de buurt van een spoorwegstation.

Lees Verder

12:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport, voeding |  Facebook |

09-03-13

Kleinere hersenen verdedigingsmechanisme tegen gebrek aan voeding

Het lichaam reageert op de schaarsheid aan voedsel door de omvang van het brein te beperken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Université d'Aix-Marseille bij de larven van fruitvliegen. De Franse onderzoekers stelden daarbij vast dat het lichaam bij de confrontatie met een voedselschaarste zichzelf beschermt door een kleiner, maar volledig functioneel brein te vormen. De studie kan volgens de wetenschappers ook een inzicht bieden in de ontwikkeling van de menselijke hersenen.

Opgemerkt wordt dat het brein van de larven op het beperkte aanbod van voeding reageert door een strategie aan te nemen die meer nadruk legt op diversiteit dan op aantallen. "Het gaat om een overlevingsstrategie die erop gericht is om functioneel systeem uit te bouwen dat een minimum aan energie kost," voert onderzoeksleider Cedrid Maurange aan. De Franse onderzoekers stelden vast dat fruitvliegen die tijdens hun ontwikkelingsfase met een tekort aan voeding werden geconfronteerd, met een 40 procent gereduceerd brein toch volledig functioneel bleken.

De conclusies van de studie kunnen volgens de onderzoekers ook een inzicht bieden in de ontwikkeling van de menselijke hersenen. "Wanneer tijdens de latere fases van de zwangerschap de foetus met een tekort aan voeding wordt geconfronteerd, krijgt de bescherming van de hersenen voorrang boven de andere organen," aldus Maurange. "Daardoor worden hersenen gecreëerd die een relatief grote omvang hebben in vergelijking met andere organen. Als het tekort aan voeding optreedt in de vroege fase van de ontwikkeling van larven, blijft het brein echter beperkt in omvang, net zoals de rest van het lichaam."

Het onderzoek kan volgens Maurange dan ook nieuwe wegen bieden naar de studie van de impact van een tekort aan voeding tijdens de beginperiode van de zwangerschap.

http://www.counselheal.com/articles/4271/20130308/developing-fly-brains-remain-fully-functional-becoming-smaller-when-food.htm

09:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, ontwikkeling, hersenen |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende