25-01-18

Sportwagen levert meer sensaties op dan een kus

Een dagelijkse rit met een sportwagen is een van de beste manieren om een gevoel van welbehagen en emotionele voldoening te creëren. Dat is de conclusie van een onderzoek van autobouwer Ford Motor. De onderzoekers hebben naar eigen zeggen vastgesteld dat een rit met een sportwagen veel meer positieve sensaties opwekt dan vele andere activiteiten. Ook het uitwisselen van een kus met een geliefde zou minder intensief worden ervaren dan het besturen van de sportwagen. Alleen een rit op een rollercoaster zou volgens de onderzoekers bij het individu nog meer intensieve sensaties oproepen.

De onderzoekers stelden vast dat bestuurders van een sportwagen zoals een Focus RS of Mustang op een gemiddelde verplaatsing 2,1 momenten met intensieve gevoelens van sensatie worden geconfronteerd. Een rit op een rollercoaster zou weliswaar drie intensieve momenten opleveren, maar bij shopping valt dat terug tot 1,7 momenten. Bij het kijken naar een voetbalwedstrijd of een aflevering van Games of Thrones wordt nog 1,5 ogenblik van opwinding ervaren. “Bij het dansen, een diner of een passievolle kus wordt daarentegen geen enkel ogenblik van intensieve sensatie ervaren,” benadrukken de onderzoekers.

“Een rollercoaster kan wel een snelle sensatie opleveren, maar heeft weinig praktische nut,” aldus merken de onderzoekers op. “Deze studie toont dat het besturen van een sportwagen meer voordeel oplevert dan een persoon naar zijn gewenste bestemming brengen. Een sportieve auto kan immers ook een belangrijk onderdeel worden van het dagelijkse welzijnsgedrag.” Opgemerkt wordt dat het Ford Research and Innovation Center in Aken al van conclusies van de studie gebruik maakt om uit te zoeken op welke manier de auto van de toekomst in staat kan zijn de emoties van zijn passagiers te begrijpen. Opgemerkt wordt dat autorijden een aangename en emotionele ervaring zou moeten zijn.

Lees Verder

15:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: welzijn |  Facebook |

08-01-18

Welzijn werknemer ook voor bedrijf van belang

Slechts weinig ondernemingen bestempelen het welzijn van de werknemer als een belangrijke pijler van een optimale bedrijfsstrategie. Dat is de conclusie van een onderzoek van de stichting Continental Automated Buildings Association (Caba) bij meer dan tweeduizend werknemers en bijna tweehonderd personeelsverantwoordelijken. Vastgesteld werd dat 33 procent van de personeelsverantwoordelijken aan een welzijnsbeleid slechts een beperkte prioriteit zou verlenen. Anderzijds blijkt dat 51 procent beseft dat de werknemers moeilijk presteren wanneer hun welzijn is bedreigd, terwijl 49 procent een toename ziet van het ziekteverlof. Bovendien ziet 47 procent een stijging bij de mentale gezondheidsproblemen.

Bij de werknemers blijkt echter 35 procent teveel angst voor sancties te hebben om ziekteverlet op te nemen. Bovendien bleek dat 21 procent angst toonde om, zelfs met een legitieme reden, te laat op het werk te komen. Bovendien zou 17 procent niet als eerste openlijk het kantoor willen verlaten, om te vermijden dat een perceptie van onvoldoende inzet zou kunnen worden gecreëerd. Nog bleek dat de werknemers bij de impact op het persoonlijke welzijn in eerste instantie wijzen naar een financiële beloning (25 procent), gevolgd door geschikte werkuren (22 procent) en een uitstekende bedrijfscultuur (15 procent).

Lucy Whitehall, welzijnsconsulent bij Caba, benadrukte dat de werkgever een belangrijke impact kan hebben het welzijn in hun organisatie. “Het welzijn van de werknemer gaat vaak gepaard met de doelstellingen van het bedrijf,” aldus Whitehall. De onderzoekers wijzen er daarbij op dat ook de werkgevers bij de zakelijke strategieën een bredere kijk moeten hanteren. Ook de onderneming leeft immers niet langer in een wereld waar werk en privé duidelijk van elkaar gescheiden. Wanneer problemen geïsoleerd worden bekeken, zal volgens Kath Haines, chief executive van Caba, dan ook geen oplossingen worden gevonden. Er is volgens haar dan ook een holistische benadering noodzakelijk.

Lees Verder

16:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: welzijn |  Facebook |

01-09-17

Welzijn werknemer vaak niet ernstig genomen

Werkgevers nemen het welzijn van hun personeel vaak onvoldoende ernstig. Dat is de conclusie van een onderzoek van de welzijnsorganisatie Caba bij ruim honderdzeventig personeelsverantwoordelijken in Groot-Brittanië. Daarbij bleek immers dat 42 procent van de ondervraagden de productie van de werknemer belangrijker noemde dan het welzijn van het personeelslid. Bovendien was 74 procent van de ondervraagden van oordeel dat werknemers hun eigen welzijn opofferden om op het management een goede indruk te maken. Volgens 33 procent worden strategieën voor het promoten van het welzijn bij de werknemers door de onderneming niet ernstig genomen.

Onder meer werd vastgesteld dat werknemers door het management geregeld onder druk werd gezet om ook buiten de afgesproken arbeidsuren verder te blijven werken. Daarbij gaf 41 procent aan dat de werkgever geregeld of heel frequent overwerk eiste, terwijl 31 procent getuigde dat van de werknemers werd verwacht om tijdens de avond of het weekend geregeld hun emails te controleren. Ook de personeelsverantwoordelijken voelden zich persoonlijk geviseerd, want 30 procent getuigde dagelijks overwerk te moeten verrichten, terwijl nog eens 30 procent ook tijdens de weekends of verlofdagen nog professionele opdrachten moest vervullen.

Bovendien werd opgemerkt dat 61 procent van de ondervraagden verscheidene keren per week met stresserende situaties werd geconfronteerd. Daarbij benadrukte 18 procent minstens één keer het doelwit te zijn van werknemers die een uitweg zoeken om hun frustraties te ventileren. Nog eens 33 procent stelde mminstens één keer per maand met dergelijke gefrustreerde reacties te moeten afrekenen. Hieruit moet volgens de onderzoekers worden geconcludeerd dat ook human resources onvoldoende inspanningen doet om de werknemers te ondersteunen. Daarbij wordt opgemerkt dat human resources het personeel zou moeten bijstaan, maar blijkbaar in dezelfde valkuilen terecht komt.

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: welzijn |  Facebook |

20-08-17

Gelukkige kinderen hebben geen tabak of alcohol nodig

Een gevoel van welzijn kan, samen met kennis over de mogelijke gevaren van de praktijk, bij jongeren de consumptie van tabak en alcohol tegengaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London (UCL) bij meer dan zeventienhonderd jongeren tussen tien en vijftien jaar. De onderzoekers stelden vast dat jongeren met een sterker geluksgevoel en een grotere kennis over de gevaren van de producten, minder kans maakten ooit te roken of te drinken. Er wordt wel opgemerkt dat bijkomende studies noodzakelijk zijn om een oorzakelijk verband tussen het welzijnsgevoel en het gebruik van alcohol en tabak te bevestigen.

“In het algemeen kon worden vastgesteld dat een grotere kennis over de schadelijke impact van tabak en alcohol, jongeren kon aanzetten het roken en drinken te mijden, maar dat bleek toch niet bij iedereen het geval te zijn zijn,” benadrukte onderzoeksleider Noriko Cable, professor epidemiologie aan het University College London. “Bij sommige adolescenten bleek die kennis net een aanzet om tabak en alcohol uit te proberen. Mogelijk moet daarbij worden verondersteld dat de positieve verwachtingen over roken en drinken bij sommige jongeren opweegt tegen het inzicht over de gezondheidsproblemen die deze producten kunnen veroorzaken. Ook ondersteunende vrienden vormen hier geen barrière.”

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de meest gelukkige kinderen 10,8 procent kans maken alcohol of sigaretten uit te proberen. Bij hun minst gelukkige generatiegenoten loopt dat cijfer echter op tot 21,5 procent. “Kinderen die zich in alle aspecten van het leven - in de thuisomgeving, op school en tussen vrienden - gelukkig voelen, hebben geen andere substanties nodig om een gebrek aan emotioneel welzijn te compenseren,” benadrukken de onderzoekers. “Positieve verwachtingen rond alcohol en tabak kunnen alleen worden opgemerkt wanneer de producten worden gebruikt om negatieve emotionele gevoelens te helpen verwerken.”

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, alcohol, kinderen, welzijn |  Facebook |

30-09-16

Rust en welzijn zijn duidelijk aan elkaar gelinkt

Een meerderheid van de wereldbevolking zou meer rust willen kunnen genieten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Durham University in Groot-Brittannië bij meer dan achttienduizend mensen in ruim honderddertig landen. Vastgesteld werd dat 68 procent van de ondervraagden meer rust zou wensen. Tevens kon echter worden opgemerkt dat 32 procent van de respondenten van mening is meer rust nodig te hebben dan de gemiddelde bevolking. Daarentegen wierp slechts 10 procent met minder dan de gemiddelde rust verder te kunnen. Er kon volgens de onderzoekers ook een duidelijk verband tussen rust en welzijn worden vastgesteld.

“Personen die een grotere behoefte aan rust uitdrukten, bleken ook op het gebied van welzijn lagere scores te laten optekenen,” benadrukt onderzoeksleider Felicity Callard, professor sociale wetenschappen aan de Durham University. “Collega’s die daarentegen van mening waren meer rust te genieten dan de gemiddelde populatie of minder rust nodig te hebben dan het merendeel van de bevolking, scoorden op het gebied van welzijn anderzijds scores die twee keer hoger lagen dan bij personen die meer rust wensten. Deze resultaten geven aan dat bij rust zowel de realiteit als de perceptie van belang zijn.”

Lectuur bleek voor de ondervraagden de activiteit met de meest rustgevende impact (58 procent). Op de tweede plaats staat een verblijf in de natuur (53,1 procent), gevolgd door een situatie waarin men alleen kan zijn (52,1 procent). Het beluisteren van muziek staat met een score van 40,6 procent op een vierde plaats. Een toestand waarin men niets in het bijzonder doet sluit met een score van 40 procent de top vijf af. “Het is opmerkelijk dat een groot gedeelte van deze activiteiten vooral zonder het gezelschap van anderen wordt uitgevoerd,” benadrukt professor Callard. “Misschien moet niet naar het totale aantal uur werk of rust worden gekeken, naar het ritme van de activiteiten en de interactie met anderen.”

Verder werd nog vastgesteld dat jongeren en personen met een hoger inkomen gemiddeld minder rust genoten dan de gemiddelde bevolking. Dat geldt ook voor personen die de zorg voor anderen dragen of shiftwerk met nachtploegen uitvoeren. Gemiddeld bleek in Groot-Brittannië drie uur en acht minuten rust per dag te worden genomen.

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rust, welzijn |  Facebook |

05-05-16

Alcohol leidt alleen tijdelijk tot groter geluksgevoel

Alcohol kan tijdelijk wel voor een groter geluksniveau zorgen, maar heeft geen enkele impact op de levenstevredenheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent en de University of Sussex in Groot-Brittannië. De onderzoekers zeggen te hopen dat de resultaten van de studie het beleid zal aanzetten om ook het concept van geluk in rekening te brengen bij hun analyses over de baten en nadelen van een alcohol-regulering. Op die manier kan het beleid volgens de Britse onderzoekers mogelijk in staat zijn betere en transparantere beslissingen te nemen over een beleid dat de bevolking ten goede kan komen.

“Er wordt in het publieke debat opvallend weinig aandacht besteed aan het verband tussen welzijn en alcohol,” zegt onderzoeksleider Ben Baumberg Geiger, professor sociaal beleid aan de University of Kent. “Bovendien is er ook opvallend weinig empirisch onderzoek om eventuele beleidskeuzes te ondersteunen. In het algemeen kan worden gesteld dat het beleid in de alcohol-problematiek vooral aandacht heeft besteed aan negatieve invloeden op het welzijn, terwijl positieve verbanden in het algemeen worden genegeerd. Anderen overdrijven de positieve invloeden. Maar vaak wordt met welzijn in de alcohol-problematiek helemaal geen rekening gehouden.”

Uit het onderzoek is volgens Geiger gebleken dat mensen zich tijdens de consumptie van alcohol tijdelijk gelukkiger kunnen voelen, maar anderzijds werd vastgesteld dat over langere periodes geen enkele positieve impact op de levenstevredenheid kan worden opgetekend. “Wanneer de mogelijke invloed van andere factoren, zoals gezondheidsproblemen, wordt gecorrigeerd, blijkt er geen verband tussen het drankgedrag en het geluksgevoel over een langere periode. Op die regel kan echter wel één uitzondering worden aangegeven. Wanneer de consumptie van alcohol problematisch wordt, moet een daling van het welzijnsgevoel worden vastgesteld.”

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, welzijn |  Facebook |

11-06-14

Bestedingen hebben positieve impact op het persoonlijke welzijn

Bestedingen hebben op het persoonlijk welzijn van de werknemer een grotere impact dan inkomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Office of National Statistics (ONS). Opgemerkt wordt dat een toename van de gezinsbestedingen een positieve impact hebben op de levenstevredenheid, de perceptie over de waarde van de persoonlijke bijdrage en het geluksniveau. In tegenstelling tot het inkomen, kon er volgens de onderzoekers bij de gezinsbesteding geen verband worden gelegd met angstigheid. De onderzoekers zeggen dat inkomen vooral gelinkt is aan financiële zekerheid, terwijl bestedingen naast noodzakelijkheden ook te maken kunnen hebben met investeringen in levensplezier.

Lees Verder

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bestedingen, welzijn |  Facebook |