01-09-17

Welzijn werknemer vaak niet ernstig genomen

Werkgevers nemen het welzijn van hun personeel vaak onvoldoende ernstig. Dat is de conclusie van een onderzoek van de welzijnsorganisatie Caba bij ruim honderdzeventig personeelsverantwoordelijken in Groot-Brittanië. Daarbij bleek immers dat 42 procent van de ondervraagden de productie van de werknemer belangrijker noemde dan het welzijn van het personeelslid. Bovendien was 74 procent van de ondervraagden van oordeel dat werknemers hun eigen welzijn opofferden om op het management een goede indruk te maken. Volgens 33 procent worden strategieën voor het promoten van het welzijn bij de werknemers door de onderneming niet ernstig genomen.

Onder meer werd vastgesteld dat werknemers door het management geregeld onder druk werd gezet om ook buiten de afgesproken arbeidsuren verder te blijven werken. Daarbij gaf 41 procent aan dat de werkgever geregeld of heel frequent overwerk eiste, terwijl 31 procent getuigde dat van de werknemers werd verwacht om tijdens de avond of het weekend geregeld hun emails te controleren. Ook de personeelsverantwoordelijken voelden zich persoonlijk geviseerd, want 30 procent getuigde dagelijks overwerk te moeten verrichten, terwijl nog eens 30 procent ook tijdens de weekends of verlofdagen nog professionele opdrachten moest vervullen.

Bovendien werd opgemerkt dat 61 procent van de ondervraagden verscheidene keren per week met stresserende situaties werd geconfronteerd. Daarbij benadrukte 18 procent minstens één keer het doelwit te zijn van werknemers die een uitweg zoeken om hun frustraties te ventileren. Nog eens 33 procent stelde mminstens één keer per maand met dergelijke gefrustreerde reacties te moeten afrekenen. Hieruit moet volgens de onderzoekers worden geconcludeerd dat ook human resources onvoldoende inspanningen doet om de werknemers te ondersteunen. Daarbij wordt opgemerkt dat human resources het personeel zou moeten bijstaan, maar blijkbaar in dezelfde valkuilen terecht komt.

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: welzijn |  Facebook |

20-08-17

Gelukkige kinderen hebben geen tabak of alcohol nodig

Een gevoel van welzijn kan, samen met kennis over de mogelijke gevaren van de praktijk, bij jongeren de consumptie van tabak en alcohol tegengaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London (UCL) bij meer dan zeventienhonderd jongeren tussen tien en vijftien jaar. De onderzoekers stelden vast dat jongeren met een sterker geluksgevoel en een grotere kennis over de gevaren van de producten, minder kans maakten ooit te roken of te drinken. Er wordt wel opgemerkt dat bijkomende studies noodzakelijk zijn om een oorzakelijk verband tussen het welzijnsgevoel en het gebruik van alcohol en tabak te bevestigen.

“In het algemeen kon worden vastgesteld dat een grotere kennis over de schadelijke impact van tabak en alcohol, jongeren kon aanzetten het roken en drinken te mijden, maar dat bleek toch niet bij iedereen het geval te zijn zijn,” benadrukte onderzoeksleider Noriko Cable, professor epidemiologie aan het University College London. “Bij sommige adolescenten bleek die kennis net een aanzet om tabak en alcohol uit te proberen. Mogelijk moet daarbij worden verondersteld dat de positieve verwachtingen over roken en drinken bij sommige jongeren opweegt tegen het inzicht over de gezondheidsproblemen die deze producten kunnen veroorzaken. Ook ondersteunende vrienden vormen hier geen barrière.”

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de meest gelukkige kinderen 10,8 procent kans maken alcohol of sigaretten uit te proberen. Bij hun minst gelukkige generatiegenoten loopt dat cijfer echter op tot 21,5 procent. “Kinderen die zich in alle aspecten van het leven - in de thuisomgeving, op school en tussen vrienden - gelukkig voelen, hebben geen andere substanties nodig om een gebrek aan emotioneel welzijn te compenseren,” benadrukken de onderzoekers. “Positieve verwachtingen rond alcohol en tabak kunnen alleen worden opgemerkt wanneer de producten worden gebruikt om negatieve emotionele gevoelens te helpen verwerken.”

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, alcohol, kinderen, welzijn |  Facebook |

30-09-16

Rust en welzijn zijn duidelijk aan elkaar gelinkt

Een meerderheid van de wereldbevolking zou meer rust willen kunnen genieten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Durham University in Groot-Brittannië bij meer dan achttienduizend mensen in ruim honderddertig landen. Vastgesteld werd dat 68 procent van de ondervraagden meer rust zou wensen. Tevens kon echter worden opgemerkt dat 32 procent van de respondenten van mening is meer rust nodig te hebben dan de gemiddelde bevolking. Daarentegen wierp slechts 10 procent met minder dan de gemiddelde rust verder te kunnen. Er kon volgens de onderzoekers ook een duidelijk verband tussen rust en welzijn worden vastgesteld.

“Personen die een grotere behoefte aan rust uitdrukten, bleken ook op het gebied van welzijn lagere scores te laten optekenen,” benadrukt onderzoeksleider Felicity Callard, professor sociale wetenschappen aan de Durham University. “Collega’s die daarentegen van mening waren meer rust te genieten dan de gemiddelde populatie of minder rust nodig te hebben dan het merendeel van de bevolking, scoorden op het gebied van welzijn anderzijds scores die twee keer hoger lagen dan bij personen die meer rust wensten. Deze resultaten geven aan dat bij rust zowel de realiteit als de perceptie van belang zijn.”

Lectuur bleek voor de ondervraagden de activiteit met de meest rustgevende impact (58 procent). Op de tweede plaats staat een verblijf in de natuur (53,1 procent), gevolgd door een situatie waarin men alleen kan zijn (52,1 procent). Het beluisteren van muziek staat met een score van 40,6 procent op een vierde plaats. Een toestand waarin men niets in het bijzonder doet sluit met een score van 40 procent de top vijf af. “Het is opmerkelijk dat een groot gedeelte van deze activiteiten vooral zonder het gezelschap van anderen wordt uitgevoerd,” benadrukt professor Callard. “Misschien moet niet naar het totale aantal uur werk of rust worden gekeken, naar het ritme van de activiteiten en de interactie met anderen.”

Verder werd nog vastgesteld dat jongeren en personen met een hoger inkomen gemiddeld minder rust genoten dan de gemiddelde bevolking. Dat geldt ook voor personen die de zorg voor anderen dragen of shiftwerk met nachtploegen uitvoeren. Gemiddeld bleek in Groot-Brittannië drie uur en acht minuten rust per dag te worden genomen.

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rust, welzijn |  Facebook |

05-05-16

Alcohol leidt alleen tijdelijk tot groter geluksgevoel

Alcohol kan tijdelijk wel voor een groter geluksniveau zorgen, maar heeft geen enkele impact op de levenstevredenheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent en de University of Sussex in Groot-Brittannië. De onderzoekers zeggen te hopen dat de resultaten van de studie het beleid zal aanzetten om ook het concept van geluk in rekening te brengen bij hun analyses over de baten en nadelen van een alcohol-regulering. Op die manier kan het beleid volgens de Britse onderzoekers mogelijk in staat zijn betere en transparantere beslissingen te nemen over een beleid dat de bevolking ten goede kan komen.

“Er wordt in het publieke debat opvallend weinig aandacht besteed aan het verband tussen welzijn en alcohol,” zegt onderzoeksleider Ben Baumberg Geiger, professor sociaal beleid aan de University of Kent. “Bovendien is er ook opvallend weinig empirisch onderzoek om eventuele beleidskeuzes te ondersteunen. In het algemeen kan worden gesteld dat het beleid in de alcohol-problematiek vooral aandacht heeft besteed aan negatieve invloeden op het welzijn, terwijl positieve verbanden in het algemeen worden genegeerd. Anderen overdrijven de positieve invloeden. Maar vaak wordt met welzijn in de alcohol-problematiek helemaal geen rekening gehouden.”

Uit het onderzoek is volgens Geiger gebleken dat mensen zich tijdens de consumptie van alcohol tijdelijk gelukkiger kunnen voelen, maar anderzijds werd vastgesteld dat over langere periodes geen enkele positieve impact op de levenstevredenheid kan worden opgetekend. “Wanneer de mogelijke invloed van andere factoren, zoals gezondheidsproblemen, wordt gecorrigeerd, blijkt er geen verband tussen het drankgedrag en het geluksgevoel over een langere periode. Op die regel kan echter wel één uitzondering worden aangegeven. Wanneer de consumptie van alcohol problematisch wordt, moet een daling van het welzijnsgevoel worden vastgesteld.”

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, welzijn |  Facebook |

11-06-14

Bestedingen hebben positieve impact op het persoonlijke welzijn

Bestedingen hebben op het persoonlijk welzijn van de werknemer een grotere impact dan inkomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Office of National Statistics (ONS). Opgemerkt wordt dat een toename van de gezinsbestedingen een positieve impact hebben op de levenstevredenheid, de perceptie over de waarde van de persoonlijke bijdrage en het geluksniveau. In tegenstelling tot het inkomen, kon er volgens de onderzoekers bij de gezinsbesteding geen verband worden gelegd met angstigheid. De onderzoekers zeggen dat inkomen vooral gelinkt is aan financiële zekerheid, terwijl bestedingen naast noodzakelijkheden ook te maken kunnen hebben met investeringen in levensplezier.

Lees Verder

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bestedingen, welzijn |  Facebook |

23-05-14

Financieel welzijn eerst gelinkt aan dagelijks levensonderhoud

In staat zijn om de dagelijkse kosten van het leven te dragen, is voor de meeste werknemers de hoogste prioriteit. Dat blijkt uit een onderzoek van consultant Capita Employee Benefits bij meer dan drieduizend Britse medewerkers. De financiering van het dagelijkse levensonderhoud is voor 33 procent van de respondenten de hoogste prioriteit, gevolgd door sparen voor een volgende vakantie (31 procent), het afbetalen van schulden, het opbouwen van een reserve voor noodgevallen (17 procent) en het opbouwen van een pensioenreserve (16 procent). Ook bleek dat Google met een score van 37 procent de meest populaire financieel adviseur van de Britse werknemer is.

Lees Verder

16:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: welzijn, financiën |  Facebook |

10-05-14

Welzijn een belangrijke factor in potentieel personeelsverloop

Problemen op het gebied van welzijn vormen een belangrijke reden om een andere werkgever op te zoeken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Unum, aanbieder van personeelsdiensten, bij meer dan zevenhonderd Britse werknemers. De onderzoekers stelden daarbij vast dat problemen rond welzijn in de werkomgeving voor 30 procent van de respondenten een reden zouden zijn om een andere baan te zoeken. Daarnaast gaf 26 procent toe dat de problemen wellicht op langere termijn een impact zouden hebben op hun visie over hun carrière. Ook voerde 21 procent aan dat een gebrekkige zorg voor welzijn een negatieve impact dreigt te hebben op de motivatie en productiviteit.

De onderzoekers stelden tevens vast dat met het vorderen van de leeftijd ook een grotere waarde wordt gehecht aan het welzijn op de werkvloer. In de leeftijdsgroep tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar beschouwt 74 procent flexibiliteit en ondersteuning bij gezondheidsproblemen een prioriteit bij de selectie van de werkgever, maar in de categorie van achttien tot vierendertig jaar valt dat cijfer terug tot 66 procent. Ook moet volgens Unum worden geconcludeerd dat kleinere ondernemingen op het gebied van welzijn betere prestaties laten optekenen dan grote bedrijven. Bij de kleinere ondernemingen klaagde slechts 26 procent van de werknemers over slechte werkomstandigheden, maar bij de grote bedrijven loopt dat op tot 41 procent.

Daarnaast wordt aangestipt dat vrouwen zich meer bezorgd tonen over het welzijn op de werkvloer dan mannen. Bij de vrouwelijke respondenten maakte 42 procent gewag over slechte werkomstandigheden, maar bij mannen vielen de klachten terug tot 30 procent. “Werkgevers moeten beseffen dat hun verschillende werknemersgroepen afwijkende behoeftes en verwachtingen hebben op het gebied van welzijn,” benadrukt Linda Smith, directeur human resources bij Unum. “Een aantal werkgevers blijkt daarbij moeilijkheden te hebben om zich aan te passen aan de evoluties in de samenstelling van het personeelsbestand. Initiatieven op het gebied van welzijn blijken daardoor nog vaak vooral op de mannelijke werknemers te zijn gericht.”

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: welzijn, personeelsverloop |  Facebook |