17-03-17

Wereldbevolking is vooral bekommerd om werkgelegenheid

De wereldbevolking toont zich vooral bekommerd over de werkgelegenheid, die door 38 procent als een zorg wordt aangewezen. Daarna volgen corruptie (34 procent), sociale ongelijkheid (33 procent), geweld (31 procent) en gezondheidszorg (33 procent). Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos in vijfentwintig landen. Er kunnen tussen de individuele landen echter heel verschillende klemtonen worden vastgesteld. De onderzoekers kwamen bovendien tot de vaststelling dat de meeste respondenten van mening zijn dat hun land in een verkeerde richting evolueert. De meest pessimistische bevolking blijkt daarbij te kunnen worden teruggevonden in Frankrijk, gevolgd door Mexico, Brazilië, Italië en Spanje.

Uit het onderzoek blijkt dat 63 procent van de ondervraagden van mening is dat zijn land in een verkeerde richting gaat. In Frankrijk loopt dat pessimisme zelfs op tot 88 procent. De meest optimistische stem valt daarentegen te horen in China, waar 90 procent van de respondenten van mening is dat het land op het juiste traject zit, gevolgd door Saudi-Arabië (71 procent) en India (67 procent). Met een score van 38 procent is de werkgelegenheid de grootste bekommernis van de wereldbevolking. Dat betekent wel een duidelijke verbetering tegenover het begin van dit decennium, toen een score van meer dan 50 procent moest worden opgetekend.

De vrees voor terrorisme komt het vaakst naar boven in Turkije (76 procent), gevolgd door Frankrijk (55 procent), Israël (45 procent) en België (38 procent). “Niet toevallig werden de betrokken landen in het recente verleden het doelwit van terroristische aanvallen,” aldus de onderzoekers. Verder bleek dat gezondheidszorg vooral in Hongarije (59 procent) en Brazilië (50 procent) een grote bekommernis vormt, terwijl de vrees voor criminaliteit vooral aan bod komt in Peru (74 procent), Mexico (60 procent) en Argentinië (56 procent). Bezorgdheid over milieuproblemen en klimaatverandering komen met respectievelijke scores van 38 procent en 21 procent het sterkst aan bod in China.

In de Verenigde Staten is terrorisme de grootste bekommernis (35 procent), gevolgd door geweld (33 procent), gezondheidszorg (29 procent), werkgelegenheid (23 procent) en immigratie (22 procent).

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkgelegenheid |  Facebook |

27-09-13

Kinderen vergroten werkgelegenheidskansen Britse mannen

Vaders hebben meer kans op tewerkstelling dan mannen zonder kinderen. Bij vrouwen is de situatie echter omgekeerd. Dat is de conclusie van een rapport van het Britse Office for National Statistics (ONS). De onderzoekers voegen er aan toe dat vaders gemiddeld 1,4 keer meer kans op tewerkstelling hebben dan collega’s zonder kinderen. Het fenomeen geldt voor alle leeftijdscategorieën, maar is volgens het rapport het grootste in de groep tot vierentwintig jaar, waar mannen zonder kinderen vaak nog onderwijs volgen. Bij vrouwen is het verschil het grootste in de leeftijdscategorie tussen vijfentwintig en vierendertig jaar. Er wordt aan toegevoegd dat alleenstaande moeders de kleinste kans op tewerkstelling hebben.

Lees Verder

16:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkgelegenheid |  Facebook |

18-07-13

Onzekerheid doet vrouwen te lang bij huidige werkgever blijven

Onzekerheid over een toekomstige tewerkstelling zet vele vrouwen aan om te lang bij hun huidige werkgever te blijven. Dat zegt analiste Ashley Milne-Tyte, auteur van The Broad Experience, een podcast over vrouwen en de werkvloer. Milne-Tyte merkt op dat veel vrouwelijke werknemers beslissen om in hun huidige baan te blijven omdat ze vrezen bij een overstap naar een nieuwe werkgever mogelijk minder faciliteiten voor hun gezinsactiviteiten zullen kunnen genieten. Bovendien blijken steeds meer vrouwen de enige of belangrijkste kostwinner van het gezin te worden.

“De huidige situatie op de arbeidsmarkt laat weinig mensen toe om een overstap naar een andere baan te plannen, ook al is men uitermate ontevreden over zijn huidige tewerkstelling,” geeft Ashley Milne-Tyte aan. “Onderzoek geeft echter aan dat mannen en vrouwen op een andere manier tegen een caarière-wending kijken. Eens de werknemers zich gedurende enkele jaren in een baan hebben genesteld, blijken vrouwen veel minder snel aan een overstap naar een andere functie te denken dan hun mannelijke collega’s.”

Een aantal vrouwelijke respondenten gaf aan het gevoel te hebben na al die jaren een verplichting te hebben tegenover de werkgever. “Vrouwen kunnen extreem loyaal zijn,” zegt ook Jessica Bennett, directeur van de stichting Lean In. “Vrouwen hebben vaak het gevoel een relatie opgebouwd te hebben met het bedrijf en zouden zich schuldig voelen bij een vertrek. Mannen maken vaak openlijk gebruik van werkaanbiedingen om van het management een loonsverhoging af te dwingen. Vrouwen zijn veel minder geneigd om dergelijke taktieken toe te passen.”

Dana Britton, directeur van het Center for Women and Work aan de Rutgers University, geeft aan dat kinderen voor vrouwen een belangrijk motief zijn om bij de huidige werkgever te blijven. “Vaak heeft men angst dat bij een volgende werkgever minder flexibiliteit voor het gezin zal worden geboden,” merkt Britton op. Wel wordt gewaarschuwd dat de beslissing om bij de huidige werkgever te blijven, financieel belangrijke consequenties kan hebben.

Lees Verder

18:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkgelegenheid |  Facebook |

23-03-13

Mannelijke dominantie arbeidsmarkt nog niet voorbij

Aan de dominantie van de man in het beroepsleven lijkt voorlopig nog geen einde te zullen komen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Center for Research on Gender in the Professions at the University of California. De onderzoekers geven toe dat vrouwen de voorbije decennia wel belangrijke vooruitgang hebben geboekt op de arbeidsmarkt, maar er wordt opgemerkt dat al het laaghangend fruit is geplukt en de volgende stappen in het overbruggen van de genderkloof dus steeds moeilijker genomen zullen kunnen worden.

Lees Verder

11:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkgelegenheid |  Facebook |

19-03-13

Veel vrouwelijke vijftigplussers willen minder werken

Bij de vrouwelijke werknemers boven de vijftig jaar zou 40,1 procent er de voorkeur aan geven om minder uren te moeten werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Trade Union Congres (TUC) bij Britse vrouwelijke werknemers. In de leeftijdsgroep tussen twintig en vierendertig jaar zegt nog 30,3 procent van de vrouwen eigenlijk minder uren te willen presteren. Het feit dat zo weinig vrouwen erin slagen om hun arbeidstijd terug te schroeven, geeft volgens het rapport aan dat de algemene vraag naar een grotere flexibiliteit onvoldoende wordt beantwoord.

De Britse vakbond noemt het opmerkelijk dat de recessie traditioneel wordt gekenmerkt door een ondertewerkstelling, waarbij fulltime werknemers gedwongen worden deeltijdse banen op te nemen, terwijl anderzijds een belangrijk gedeelte van de populatie klaagt over een overdreven werklast. Werknemers die hun arbeidsprestaties willen terugschroeven, worden volgens de Britse vakbond al te vaak gedwongen in laagbetaalde parttime banen te stappen in plaats van bij hun huidige werknemer een flexibeler werkritme aangeboden te krijgen.

Frances O'Grady, secretaris-generaal van het Trade Union Congres, merkt op dat veel vrouwelijke vijftigplussers een evenwicht moeten proberen te zoeken tussen hun professionele activiteiten en diverse zorgtaken. "Werkgevers denken bij zorg echter alleen maar aan jonge kinderen, waardoor vele oudere vrouwen verplicht zijn een minderwaardige baan aan te nemen om de zorg te kunnen dragen voor onder meer kleinkinderen of hun eigen ouders," stipt O'Grady aan. "Men moet er rekening mee houden dat dit probleem in de toekomst alleen nog maar zal toenemen."

Lees Verder

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkgelegenheid, flexibiliteit |  Facebook |

17-03-13

Oudere werkzoekenden geloven niet in maatregelen tegen leeftijdsdiscriminatie

Oudere werkzoekenden hechten weinig geloof aan de impact van maatregelen die leeftijdsdiscriminatie moeten tegengaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse The Age and Employment Network (TAEN) bij bijna achthonderd Britse vijftigplussers. De oudere werkzoekenden blijken zich vooral afgeremd te voelen door een afwijzende houding bij rekruteerders, een verschil tussen de vaardigheden en de behoeften van de werkgever en de focus van het beleid op tewerkstelling voor jongeren. In Groot-Brittannië werd meer dan zes jaar geleden een wet tegen leeftijdsdiscriminatie aangenomen, maar dat heeft volgens de oudere werkzoekenden hun situatie niet wezenlijk verbeterd.

Lees Verder

11:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkgelegenheid |  Facebook |

14-03-13

Nonprofit is een belangrijke werkgever en stevige pijler van de economie

Nonprofit-organisaties zijn wereldwijd een belangrijke werkgever en leveren een aanzienlijke bijdrage tot het bruto binnenlandse product. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse Johns Hopkins Institute for Policy Studies op basis van gegevens over nonprofit-organisaties in zestien landen. De onderzoekers merken daarbij op dat de nonprofit-sector in de betrokken landen gemiddeld meer werknemers tellen dan het transport of de bouwindustrie. Bovendien heeft de nonprofit in de onderzochte landen gemiddeld een aandeel van 4,5 procent in het bruto binnenlandse product. Dat komt ongeveer overeen met de bijdrage die de bouwsector aan de nationale economieën levert.

"UIt het United Nations Handbook on Nonprofit Institutions blijkt dat de nonprofit in zes van de zestien betrokken landen meer dan 10 procent van de totale tewerkstelling vertegenwoordigen," voeren de onderzoekers aan. "Daarmee is de sector in die landen één van de grootste werkgevers van de economie." Er wordt aan toegevoegd dat nonprofits heel wat minder van filantropie profiteren dan algemeen wordt verondersteld. De inkomsten komen gemiddeld voor 43 procent uit eigen activiteiten, gevolgd door 32 procent overheidssteun en 23 procent uit filantropie. Door de berekeningswijze is het belang van de filantropie in het rapport volgens de onderzoekers bovendien wellicht overschat.

In acht landen waarover cijfers beschikbaar waren, bleek de groei van de nonprofit sneller te gaan dan het groeitempo van het bruto binnenlandse product. "De wereldwijde nonprofit is een bijzonder sterke economische macht en een belangrijke bron van welzijn van de bevolking," voert Lester Salamon, directeur van het Johns Hopkins Institute for Policy Studies, op. "Er moet dan ook dringend meer erkenning komen voor de bijdrage die deze sector levert." De zestien onderzochte landen zijn Australië, België, Brazilië, Canada, Tsjechië, Frankrijk, Israël, Kirgizië, Mexico, Mozambique, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Portugal, Thailand en de Verenigde Staten.

Lees Verder

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nonprofit, werkgelegenheid |  Facebook |

08-02-13

Duurzaamheid niet langer hefboom nieuwe werkgelegenheid

Werkgevers zien de duurzame technologie steeds minder als een hefboom voor nieuwe werkgelegenheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Interim Partners bij een aantal executives van Britse ondernemingen. De onderzoekers stelden vast dat nog slechts 5 procent van de ondervraagden van mening is dat de duurzame technologiesector de volgende twaalf maanden het grootste aantal nieuwe banen zal creëren. Vorig jaar was dat nog 18 procent. De terugval van het vertrouwen in duurzame technologie heeft volgens Interim Partners wellicht te maken met het wegvallen van de overheidssubsidies en het terugschroeven van doelstellingen op het gebied van hernieuwbare technologie.

Lees Verder

08:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, werkgelegenheid |  Facebook |

30-01-13

Fraude door Britse werknemers met 43 procent toegenomen

In Groot-Brittannië is fraude door werknemers het voorbije jaar met 43 procent toegenomen. Dat is de conclusie van een rapport van het Credit Industry Fraud Avoidance System (Cifas), de Britse dienst voor fraudebestrijding. De grootste toename werd volgens het rapport opgemerkt bij frauduleuze pogingen om een baan te verwerven, zoals het opgeven van valse kwalificaties of het verzwijgen van eerdere veroordelingen. Dat tye fraude zou zijn verdubbeld. Daarnaast is de fraude tijdens de tewerkstelling, zoals het bestelen van klanten, met 22 procent toegenomen.

Ook heeft Cifas naar eigen zeggen een stijgende trend opgemerkt in de diefstal van consumentengegevens voor persoonlijk gebruik. "De schade die fraudeurs binnen een organisatie veroorzaken kunnen een negatieve impact hebben op de financiële resultaten, het vertrouwen van de klanten en het moreel van het personeel," merkt de Britse fraudebestrijder op. "Ook dreigen organisaties door het illegale optreden van werknemers blootgesteld te worden aan sancties door de regelgever en gerechtelijke vervolging."

De stijging van de fraudecijfers kan volgens de onderzoekers echter ook gedeeltelijk worden toegewezen aan de bijkomende investeringen die een aantal bedrijven op het gebied van bescherming en controle hebben doorgevoerd, waardoor ze beter in staat zijn om fraude te identificeren en voorkomen. "Sommige vormen van fraude demonstreren echter dan organisaties kwetsbaar blijven," wordt er nog opgemerkt. "Hoewel interne fraude minder frequent is dan malafide acties van buitenstaanders, kan de schade bijzonder hoog oplopen."

Lees Verder

19:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, werkgelegenheid |  Facebook |

04-01-13

Labour wil werkgarantie voor langdurige werklozen

Britse burgers die meer dan twee jaar werkloos zijn, moeten een aanbod op werkgarantie krijgen. Dat heeft Ed Balls, Brits schaduwminister van economische zaken, gezegd. De oppositieleider wil daarbij een budget van 1 miljard pond voorzien om het plan uit te werken. Werknemers die het aanbod zouden weigeren, zouden wel hun recht op uitkeringen kunnen verliezen. Volgens Ed Balls is een dergelijk systeem de enige mogelijkheid om het probleem van de langdurige werkloosheid te bestrijden.

Hoewel de werkgelegenheid in Groot-Brittannië opnieuw begint te stijgen, is het aantal werklozen die al meer dan een jaar op zoek zijn naar een baan sinds het begin van het decennium met 146 procent gestegen. Ed Balls wil het systeem financieren door een verlaging van de vrijstellingen op pensioenbijdragen voor inkomens boven 150.000 pond per jaar. In een tweede fase zou de werkgarantie ook worden aangeboden aan burgers die minstens achttien maanden op zoek zijn naar een baan, om vervolgens ook vanaf een werkloosheid vanaf twaalf maanden ingevoerd te worden.

“Een welvaartsbeleid houdt in dat de overheid de plicht heeft om zijn burgers aan een baan te helpen en ondersteuning te verlenen aan personen die daar niet in slagen,” motiveert de Labour-schaduwminister zijn plan. “Daartegenover staat echter ook de verplichting van de burger om dat aanbod te aanvaarden indien hij van eventuele verdere steun wil blijven genieten. Het Britse welvaartsbeleid heeft nood aan een hervorming die toelaat om een strikt, maar rechtvaardig systeem uit te werken. Het huidige beleid terzake is op een regelrechte chaos uitgedraaid.”

Lees Verder

17:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, werkgelegenheid |  Facebook |

20-06-12

China biedt meer mogelijkheden voor werknemers uit Taiwan

Chinese bedrijven zullen meer banen openstellen voor werknemers uit Taiwan. Daarover hebben China en Taiwan een overeenkomst gesloten. Het akkoord vormt een onderdeel van de pogingen om de economische uitwisseling tussen beide landen te versterken. Bij vacatures in China zouden kandidaten uit Taiwan volgens de overeenkomst dezelfde status krijgen als sollicitanten van het Chinese vasteland. Ook zouden Chinese wervingsbureaus gratis advies bieden aan inwoners van Taiwan die in China een baan zoeken.

Lees Verder

14:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, taiwan, werkgelegenheid |  Facebook |

25-04-12

Britse hernieuwbare energie moet 400.000 banen creëren

Tegen het einde van het decennium zou de sector van duurzame energie vierhonderddduizend banen moeten hebben gecreëerd. Dat is de conclusie van een rapport van de Renewable Energy Association (REA) en consulent Innovas. Op dit ogenblik vertegenwoordigt de sector 110.000 Britse banen. Hernieuwbare energie draagt volgens de onderzoekers 12,5 miljard dollar per jaar bij tot de Britse economie. Eerder al had de Europese Commissie aangegeven dat hernieuwbare energie tegen het einde van het decennium in de Europese Unie vijf miljoen banen zou kunnen genereren.

"Het creëren van hernieuwbare bronnen biedt de mogelijkheid om investeringen in de Britse economie te houden in plaats van te moeten aanwenden aan de import van energie," merkt de Renewable Energy Association op. "Bovendien bieden deze investeringen ook de mogelijkheid om extra tewerkstelling te creëren, terwijl ook een gunstige impact op het leefmilieu wordt gerealiseerd." Er wordt opgemerkt dat de hernieuwbare energiesector twee jaar geleden een groei met 11 procent heeft laten optekenen, terwijl de totale Britse economie met slechts 1,4 procent uitbreidde.

Er wordt aan toegevoegd dat de hernieuwbare energie het voorbije jaar ook een export van bijna 1,6 miljard pond heeft gekend, waarbij windtechnologie de grootste bijdrage leverde. Tegen het einde van het decennium wil Groot-Brittannië 15 procent van zijn totale energiebehoefte met hernieuwbare bronnen dekken. Daardoor zou het land 60 miljard pond minder moeten besteden aan de import van fossiele brandstoffen. Er wordt echter opgemerkt dat die doelstelling mogelijk moeilijk te bereiken zal zijn.

Lees Verder

04-03-12

Harvard-onderzoekers stellen nut overheidsbestedingen in vraag

Een sterke lokale politieke vertegenwoordiger op nationaal vlak kan negatieve consequenties hebben voor de economie van de regio. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van wetenschappers aan de Harvard Business School. De onderzoekers stelden vast dat een sterke lokale politieke vertegenwoordiger weliswaar leidt tot een toestroom van overheidsgelden en publieke contracten, maar er wordt aan toegevoegd dat die investeringen niet leiden tot een stimulering van de privésector.

"Bijkomende bestedingen van de Amerikaanse federale overheid, bleek ertoe te leiden dat de industrie van de betrokken staat met een groeivertraging werd geconfronteerd," merken de onderzoekers op. "Dat doet vragen stellen over het nut om op het federale niveau een sterke regionale vertegenwoordiger te hebben. Maar bovendien doet het ook vragen rijzen over de stimulerende waarde van bestedingen van een federale overheid." De onderzoekers stelden vast dat een sterke senator de regionale tewerkstellingsgroei met 3 procent tot 15 procent deed vertragen.

De betrokken regio's werden volgens de onderzoekers geconfronteerd met een gemiddelde terugval van 48 miljoen dollar aan kapitaalinvesteringen per jaar, terwijl de bestedingen aan onderzoek en ontwikkeling met 44 miljoen dollar per jaar terugvielen. "Een beperkt aantal bedrijven geniet wel van een sterke politieke vertegenwoordiging, vooral door rechtstreekse overheidscontracten, maar in het algemeen blijkt er een rem op de activiteit van de privésector op te treden," benadrukken de onderzoekers.

"Wellicht eist de overheid activiteiten op die de privésector toch al in zijn plannen had opgenomen," zoeken de onderzoekers een verklaring van het fenomeen. "Een voorbeeld daarvan is de uitbouw van het elektriciteitsnet in het zuiden van de Verenigde Staten tijdens de jaren dertig van de voorbije eeuw. Toen de Tennessee Valley Authority besliste om de uitbouw van dat netwerk voor zijn rekening te nemen, bleken privébedrijven niet meer te kunnen concurreren en dienden ze in te krimpen of te verhuizen."

Ook wordt erop gewezen dat een verhoging van de overheidsinvesteringen de onkosten voor alle andere partijen zouden kunnen opdrijven. "Wanneer de overheid meer werknemers aantrekt, kan door een schaarste aan arbeidskrachten de loonkost in de sector gevoelig opgetrokken worden," merken ze op. "De banen die door overheidsgeld gecreëerd worden, kunnen wel gemakkelijker worden geïdentificeerd dan de werkplaatsen die door de investeringen verloren gaan."

13:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investeringen, werkgelegenheid |  Facebook |

21-12-11

Entertainment snelstgroeiende Amerikaanse arbeidsmarkt

De openbare diensten zijn in de Verenigde Staten dit jaar de enige sector waar de arbeidsmarkt een inkrimping kent. Dat is de conclusie van een rapport van het softwarebedrijf Bullhorn, ontwikkelaar van technologieën rond rekrutering. Er wordt aan toegevoegd dat de grootste banencreatie kon worden opgetekend in de sectoren cultuur, entertainment en recreatie. Geografisch werd de grootste tewerkstelling gecreëerd in de staat Vermont.

Er wordt opgemerkt dat de regio Mid-Atlantic de grootste banengroei heeft laten optekenen. Daar lag het aantal nieuwe banen tijdens de maand oktober 41 procent hoger tijdens dezelfde periode vorig jaar. Op de tweede plaats volgens het Southwest met een stijging met 39 procent. Met een toename van 62 procent stond Vermont bij de individuele staten op de eerste plaats op het gebied van nieuwe tewerkstelling, gevolgd door Kentucky, North-Dakota, Kansas en Oklahoma, die elk een groei met meer dan 50 procent lieten optekenen.

Alleen de staat Alabama liet een inkrimping optekenen. Daar werd een daling met 1 procent opgetekend. Bij de openbare diensten werd een terugval met 65 procent opgetekend, maar in de sector cultuur, entertainment en recreatie was er sprake van een groei met 218 procent, gevolgd door horeca en foodservices (133 procent) en nutsvoorzieningen (94 procent). In de retailsector werd een stijging met 9 procent opgetekend.

11:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, werkgelegenheid |  Facebook |

02-12-11

Militaire investeringen zorgen voor weinig werkgelegenheid

Militaire investeringen gaan veel minder gepaard met bijkomende werkgelegenheid dan andere sectoren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Massachusetts. Daarbij wordt opgemerkt dat de investeringen van de Amerikaanse overheid in de militaire sector veel minder banen creëert dan projecten in duurzame energie, gezondheidszorg of opvoeding. Ook de huishoudelijke consumptie zou met eenzelfde bedrag volgens de onderzoekers meer banen creëren dan militaire investeringen.

Onderzoekers Robert Pollin en Heidi Garrett-Peltier, wetenschappers aan het Political Economy Research Institute van de University of Massachusetts Amherst, wijzen erop dat een aantal Amerikaanse politie aanvoeren dat de besparingen op het gebied van militaire bestedingen een negatieve impact zouden hebben op de werkgelegenheid. Het Amerikaanse ministerie van defensie voert aan dat een besparing van 1 triljoen dollar gedurende het volgende decennium de Amerikaanse werkloosheid met 1 procent zou doen toenemen.

Volgens Pollin en Garrett-Peltier zorgen bestedingen van 1 miljard dollar in de militaire sector echter voor de creatie van amper 11.200 banen. Dat is gevoelig lager dan bij bestedingen in de huishoudelijke consumptie (15.100 banen), duurzame energie (16.800 banen), gezondheidszorg (17.200 banen) en onderwijs (26.700 banen). Die sectoren zijn volgens de onderzoekers dan ook veel zinvoller als basis om de werkgelegenheid te stimuleren. Er wordt aan toegevoegd dat die sectoren ook een bredere waaier aan vaardigheden en opleidingsniveaus vertegenwoordigen.

15:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, werkgelegenheid |  Facebook |

12-07-11

Economische heropleving creëert vooral mannelijke werkgelegenheid

Sinds het officiële einde van de economische recessie in juni twee jaar geleden, hebben Amerikaanse 768.000 mannen een nieuwe baan gevonden. De mannelijke werkloosheid in de Verenigde Staten daalde sindsdien van 10,6 procent naar 9,5 procent. Tegelijkertijd hebben vrouwen echter 218.000 banen verloren en is de vrouwelijke werkloosheid in de Verenigde Staten van 8,3 procent naar 8,5 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics.

"De cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid sinds de economische heropleving vormen een belangrijke ommekeer tegenover de situatie tijdens de recessie," wordt er opgemerkt. "Tijdens de economische crisis verloren in de Verenigde Staten immers dubbel zoveel banen als vrouwen. Door de economische crisis gingen in de Verenigde Staten 7,5 miljoen banen verloren. Bij de mannen verdwenen daarbij 5,4 miljoen banen, tegenover slechts 2,1 miljoen banen bij de vrouwen."

"In nagenoeg alle sectoren heeft de werkgelegenheid van de mannen een groter herstel gekend dan bij vrouwen," wordt er nog opgemerkt. "Alleen bij de federale overheid is de tewerkstelling bij vrouwen gestegen, terwijl bij de mannen een daling werd opgetekend. In vijf andere sectoren, waarbij vooral de retailhandel opvalt, is de tewerkstelling van de mannen gestegen, terwijl bij de vrouwen een terugval werd opgetekend. In nog eens vijf andere sectoren, waaronder onderwijs en gezondheid, hebben mannen meer banen kunnen invullen dan vrouwen."

18:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, werkgelegenheid |  Facebook |

02-07-11

Barack Obama krijgt slecht rapport voor werkgelegenheid

Driekwart van de Amerikanen hebben een negatief oordeel over het werkgelegenheidsbeleid van president Barack Obama. Ook blijkt een meerderheid de president een negatief rapport te geven over de aanpak van het gezondheidsbeleid, het leefmilieu, de onrust in het Midden-Oosten en het onderwijs. Dat is de conclusie van een enquête van het onderzoeksbureau Harris. In februari van dit jaar had 29 procent van de Amerikanen een positief oordeel over het werkgelegenheidsbeleid van de president. Dat is nu echter gedaald tot 24 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat 61 procent van de Amerikanen Barack Obama een slecht rapport geven over het onderwijsbeleid. Voor gezondheidszorg is dat 63 procent. Slechts 34 procent geeft de president op beide onderwerpen een positief oordeel. In februari had Obama nog een positieve score van 39 procent gekregen over onderwijs en 37 procent op het gebied van gezondheidsbeleid. Over de onrust in het Midden-Oosten daalde de positieve score van 39 procent naar 38 procent. Op milieugebied werd een daling van 41 procent naar 37 procent opgemerkt.

Bij de republikeinen haalt Barack Obama een maximale score van 13 procent op het gebied van milieubeleid. Bij de democraten daarentegen werden positieve scores opgetekend voor de aanpak van de onrust in het Midden-Oosten (65 procent), het milieubeleid (63 procent), de gezondheidszorg (63 procent) en onderwijs (60 procent). Daarentegen geeft ook bij de democraten aan de president slechts een positieve score van 42 procent voor de aanpak van de werkgelegenheid.

 

09:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: barack obama, werkgelegenheid |  Facebook |

06-03-10

Florida hoopt shuttle-programma te kunnen redden

De Amerikaanse staat Florida hoopt dat de National Aeronautics and Space Administration (NASA) alsnog zal terugkomen op zijn beslissing om het shuttle-programma na dertig jaar af te sluiten. Charlie Crist, gouverneur van Florida, heeft er bij Robert Cabana, directeur van het Kennedy Space Center, op aangedrongen om extra vluchten aan het shuttle-programma toe te voegen, minstens tot de economische crisis tot het verleden behoort en Florida in staat is om commerciële ruimtevaartactiviteiten te ontwikkelen. Volgens gouverneur Crist dreigt de stopzetting van het Amerikaanse shuttle-programma negenduizend rechtstreekse banen te kosten aan Florida. De Amerikaanse president Barack Obama heeft onlangs aangekondigd dat het ruimtevaartprogramma van de Verenigde Staten grondig zal worden bijgestuurd. Onder meer heeft hij het Constellation-project, dat als de opvolger van de shuttle-programma werd bestempeld, geschrapt.

De aankondiging van de Amerikaanse president is in Florida, waar een groot gedeelte van de Amerikaanse ruimtevaartindustrie is gecentraliseerd, hard aangekomen. Robert Cabana vertelde Crist dat de NASA inmiddels veel kennis heeft opgebouwd over de ruimtevluchten rond de aarde. De organisatie moet volgens Cabana nieuwe horizonten verkennen. Ruimtevluchten in een lage baan om de aarde zullen volgens hem worden gecommercialiseerd. Hij voegde er aan toe dat Florida zich aan de nieuwe evoluties zal moeten aanpassen. Cabana wees er daarbij op dat de NASA elk jaar 1,8 miljard dollar zou moeten investeren om het shuttle-programma verder te zetten. Dat is volgens hem een verkwisting van middelen, waarbij alleen maar het onvermijdelijke tijdelijk zou worden uitgesteld. Die financiële middelen kunnen volgens Cabana beter geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling.

Volgens Frank DiBello, president van het economisch ontwikkelingsbureau Space Florida, stelt dat het schrappen van het Constellation-project een dubbele slag is voor de staat. "Voorzien was dat een groot gedeelte van de medewerkers aan het shuttle-programma zou kunnen worden overgeheveld naar het Constellation-project," merkte hij op. "Door het schrappen van dat project wordt het veel moeilijker om de kern van die arbeidsbevolking te behouden." DiBello heeft er bij de Amerikaanse regering op aangedrongen om een bedrag van 10,8 miljoen dollar, dat voorzien was voor de modernisering van een lanceerplatform, vrij te maken voor het aantrekken van hightech-bedrijven. Volgens DiBello zou er onder meer belangstelling zijn van een bedrijf dat beschadigd militair materiaal uit de oorlogen in Irak en Afghanistan herstelt. Dat zou geïnteresseerd zijn om een bestaand shuttle-depot om te bouwen. Dat zou 400 banen kunnen redden.

De werkloosheid in Florida bedraagt op dit ogenblik 11,8 procent. In regio's die zich specifiek op de ruimtevaart richten, is dat echter opgelopen tot 12,1 procent. Wanneer het shuttle-programma wordt afgesloten, zou dat volgens een aantal ramingen zelfs tot 17 procent kunnen oplopen.

14:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: florida, ruimtevaart, werkgelegenheid |  Facebook |