17-03-17

Wereldbevolking is vooral bekommerd om werkgelegenheid

De wereldbevolking toont zich vooral bekommerd over de werkgelegenheid, die door 38 procent als een zorg wordt aangewezen. Daarna volgen corruptie (34 procent), sociale ongelijkheid (33 procent), geweld (31 procent) en gezondheidszorg (33 procent). Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos in vijfentwintig landen. Er kunnen tussen de individuele landen echter heel verschillende klemtonen worden vastgesteld. De onderzoekers kwamen bovendien tot de vaststelling dat de meeste respondenten van mening zijn dat hun land in een verkeerde richting evolueert. De meest pessimistische bevolking blijkt daarbij te kunnen worden teruggevonden in Frankrijk, gevolgd door Mexico, Brazilië, Italië en Spanje.

Uit het onderzoek blijkt dat 63 procent van de ondervraagden van mening is dat zijn land in een verkeerde richting gaat. In Frankrijk loopt dat pessimisme zelfs op tot 88 procent. De meest optimistische stem valt daarentegen te horen in China, waar 90 procent van de respondenten van mening is dat het land op het juiste traject zit, gevolgd door Saudi-Arabië (71 procent) en India (67 procent). Met een score van 38 procent is de werkgelegenheid de grootste bekommernis van de wereldbevolking. Dat betekent wel een duidelijke verbetering tegenover het begin van dit decennium, toen een score van meer dan 50 procent moest worden opgetekend.

De vrees voor terrorisme komt het vaakst naar boven in Turkije (76 procent), gevolgd door Frankrijk (55 procent), Israël (45 procent) en België (38 procent). “Niet toevallig werden de betrokken landen in het recente verleden het doelwit van terroristische aanvallen,” aldus de onderzoekers. Verder bleek dat gezondheidszorg vooral in Hongarije (59 procent) en Brazilië (50 procent) een grote bekommernis vormt, terwijl de vrees voor criminaliteit vooral aan bod komt in Peru (74 procent), Mexico (60 procent) en Argentinië (56 procent). Bezorgdheid over milieuproblemen en klimaatverandering komen met respectievelijke scores van 38 procent en 21 procent het sterkst aan bod in China.

In de Verenigde Staten is terrorisme de grootste bekommernis (35 procent), gevolgd door geweld (33 procent), gezondheidszorg (29 procent), werkgelegenheid (23 procent) en immigratie (22 procent).

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkgelegenheid |  Facebook |

27-09-13

Kinderen vergroten werkgelegenheidskansen Britse mannen

Vaders hebben meer kans op tewerkstelling dan mannen zonder kinderen. Bij vrouwen is de situatie echter omgekeerd. Dat is de conclusie van een rapport van het Britse Office for National Statistics (ONS). De onderzoekers voegen er aan toe dat vaders gemiddeld 1,4 keer meer kans op tewerkstelling hebben dan collega’s zonder kinderen. Het fenomeen geldt voor alle leeftijdscategorieën, maar is volgens het rapport het grootste in de groep tot vierentwintig jaar, waar mannen zonder kinderen vaak nog onderwijs volgen. Bij vrouwen is het verschil het grootste in de leeftijdscategorie tussen vijfentwintig en vierendertig jaar. Er wordt aan toegevoegd dat alleenstaande moeders de kleinste kans op tewerkstelling hebben.

Lees Verder

16:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkgelegenheid |  Facebook |

18-07-13

Onzekerheid doet vrouwen te lang bij huidige werkgever blijven

Onzekerheid over een toekomstige tewerkstelling zet vele vrouwen aan om te lang bij hun huidige werkgever te blijven. Dat zegt analiste Ashley Milne-Tyte, auteur van The Broad Experience, een podcast over vrouwen en de werkvloer. Milne-Tyte merkt op dat veel vrouwelijke werknemers beslissen om in hun huidige baan te blijven omdat ze vrezen bij een overstap naar een nieuwe werkgever mogelijk minder faciliteiten voor hun gezinsactiviteiten zullen kunnen genieten. Bovendien blijken steeds meer vrouwen de enige of belangrijkste kostwinner van het gezin te worden.

“De huidige situatie op de arbeidsmarkt laat weinig mensen toe om een overstap naar een andere baan te plannen, ook al is men uitermate ontevreden over zijn huidige tewerkstelling,” geeft Ashley Milne-Tyte aan. “Onderzoek geeft echter aan dat mannen en vrouwen op een andere manier tegen een caarière-wending kijken. Eens de werknemers zich gedurende enkele jaren in een baan hebben genesteld, blijken vrouwen veel minder snel aan een overstap naar een andere functie te denken dan hun mannelijke collega’s.”

Een aantal vrouwelijke respondenten gaf aan het gevoel te hebben na al die jaren een verplichting te hebben tegenover de werkgever. “Vrouwen kunnen extreem loyaal zijn,” zegt ook Jessica Bennett, directeur van de stichting Lean In. “Vrouwen hebben vaak het gevoel een relatie opgebouwd te hebben met het bedrijf en zouden zich schuldig voelen bij een vertrek. Mannen maken vaak openlijk gebruik van werkaanbiedingen om van het management een loonsverhoging af te dwingen. Vrouwen zijn veel minder geneigd om dergelijke taktieken toe te passen.”

Dana Britton, directeur van het Center for Women and Work aan de Rutgers University, geeft aan dat kinderen voor vrouwen een belangrijk motief zijn om bij de huidige werkgever te blijven. “Vaak heeft men angst dat bij een volgende werkgever minder flexibiliteit voor het gezin zal worden geboden,” merkt Britton op. Wel wordt gewaarschuwd dat de beslissing om bij de huidige werkgever te blijven, financieel belangrijke consequenties kan hebben.

Lees Verder

18:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkgelegenheid |  Facebook |

23-03-13

Mannelijke dominantie arbeidsmarkt nog niet voorbij

Aan de dominantie van de man in het beroepsleven lijkt voorlopig nog geen einde te zullen komen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Center for Research on Gender in the Professions at the University of California. De onderzoekers geven toe dat vrouwen de voorbije decennia wel belangrijke vooruitgang hebben geboekt op de arbeidsmarkt, maar er wordt opgemerkt dat al het laaghangend fruit is geplukt en de volgende stappen in het overbruggen van de genderkloof dus steeds moeilijker genomen zullen kunnen worden.

Lees Verder

11:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkgelegenheid |  Facebook |

19-03-13

Veel vrouwelijke vijftigplussers willen minder werken

Bij de vrouwelijke werknemers boven de vijftig jaar zou 40,1 procent er de voorkeur aan geven om minder uren te moeten werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Trade Union Congres (TUC) bij Britse vrouwelijke werknemers. In de leeftijdsgroep tussen twintig en vierendertig jaar zegt nog 30,3 procent van de vrouwen eigenlijk minder uren te willen presteren. Het feit dat zo weinig vrouwen erin slagen om hun arbeidstijd terug te schroeven, geeft volgens het rapport aan dat de algemene vraag naar een grotere flexibiliteit onvoldoende wordt beantwoord.

De Britse vakbond noemt het opmerkelijk dat de recessie traditioneel wordt gekenmerkt door een ondertewerkstelling, waarbij fulltime werknemers gedwongen worden deeltijdse banen op te nemen, terwijl anderzijds een belangrijk gedeelte van de populatie klaagt over een overdreven werklast. Werknemers die hun arbeidsprestaties willen terugschroeven, worden volgens de Britse vakbond al te vaak gedwongen in laagbetaalde parttime banen te stappen in plaats van bij hun huidige werknemer een flexibeler werkritme aangeboden te krijgen.

Frances O'Grady, secretaris-generaal van het Trade Union Congres, merkt op dat veel vrouwelijke vijftigplussers een evenwicht moeten proberen te zoeken tussen hun professionele activiteiten en diverse zorgtaken. "Werkgevers denken bij zorg echter alleen maar aan jonge kinderen, waardoor vele oudere vrouwen verplicht zijn een minderwaardige baan aan te nemen om de zorg te kunnen dragen voor onder meer kleinkinderen of hun eigen ouders," stipt O'Grady aan. "Men moet er rekening mee houden dat dit probleem in de toekomst alleen nog maar zal toenemen."

Lees Verder

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkgelegenheid, flexibiliteit |  Facebook |

17-03-13

Oudere werkzoekenden geloven niet in maatregelen tegen leeftijdsdiscriminatie

Oudere werkzoekenden hechten weinig geloof aan de impact van maatregelen die leeftijdsdiscriminatie moeten tegengaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse The Age and Employment Network (TAEN) bij bijna achthonderd Britse vijftigplussers. De oudere werkzoekenden blijken zich vooral afgeremd te voelen door een afwijzende houding bij rekruteerders, een verschil tussen de vaardigheden en de behoeften van de werkgever en de focus van het beleid op tewerkstelling voor jongeren. In Groot-Brittannië werd meer dan zes jaar geleden een wet tegen leeftijdsdiscriminatie aangenomen, maar dat heeft volgens de oudere werkzoekenden hun situatie niet wezenlijk verbeterd.

Lees Verder

11:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkgelegenheid |  Facebook |

14-03-13

Nonprofit is een belangrijke werkgever en stevige pijler van de economie

Nonprofit-organisaties zijn wereldwijd een belangrijke werkgever en leveren een aanzienlijke bijdrage tot het bruto binnenlandse product. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse Johns Hopkins Institute for Policy Studies op basis van gegevens over nonprofit-organisaties in zestien landen. De onderzoekers merken daarbij op dat de nonprofit-sector in de betrokken landen gemiddeld meer werknemers tellen dan het transport of de bouwindustrie. Bovendien heeft de nonprofit in de onderzochte landen gemiddeld een aandeel van 4,5 procent in het bruto binnenlandse product. Dat komt ongeveer overeen met de bijdrage die de bouwsector aan de nationale economieën levert.

"UIt het United Nations Handbook on Nonprofit Institutions blijkt dat de nonprofit in zes van de zestien betrokken landen meer dan 10 procent van de totale tewerkstelling vertegenwoordigen," voeren de onderzoekers aan. "Daarmee is de sector in die landen één van de grootste werkgevers van de economie." Er wordt aan toegevoegd dat nonprofits heel wat minder van filantropie profiteren dan algemeen wordt verondersteld. De inkomsten komen gemiddeld voor 43 procent uit eigen activiteiten, gevolgd door 32 procent overheidssteun en 23 procent uit filantropie. Door de berekeningswijze is het belang van de filantropie in het rapport volgens de onderzoekers bovendien wellicht overschat.

In acht landen waarover cijfers beschikbaar waren, bleek de groei van de nonprofit sneller te gaan dan het groeitempo van het bruto binnenlandse product. "De wereldwijde nonprofit is een bijzonder sterke economische macht en een belangrijke bron van welzijn van de bevolking," voert Lester Salamon, directeur van het Johns Hopkins Institute for Policy Studies, op. "Er moet dan ook dringend meer erkenning komen voor de bijdrage die deze sector levert." De zestien onderzochte landen zijn Australië, België, Brazilië, Canada, Tsjechië, Frankrijk, Israël, Kirgizië, Mexico, Mozambique, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Portugal, Thailand en de Verenigde Staten.

Lees Verder

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nonprofit, werkgelegenheid |  Facebook |