18-03-17

Mentale schade werkloosheid raakt nooit helemaal verwerkt

Werkloosheid veroorzaakt schade die mentaal nooit helemaal kan worden verwerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie What Works Wellbeing bij vierentwintigduizend personen in Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat werkloosheid op de levenstevredenheid zelfs een grotere impact heeft dan een scheiding of het overlijden van een partner. De studie toont volgens de onderzoekers aan dat sommige personen zich van de werkloosheid nooit zullen herstellen. De impact wordt bij beide geslachten opgetekend, maar wel kon bij mannen een zwaarder effect worden geregistreerd. Mannen bleken op een nieuwe baan ook gelukkiger te reageren dan vrouwen.

“Werkloosheid heeft een nefaste invloed op de werknemer, ongeacht de leeftijd, het geslacht, het onderwijsniveau, etnische afkomst of geografische locatie,” benadrukt onderzoeksleider Sara Connolly, professor economie aan de University of East Anglia. “Na het verlies moet een lager gehalte van levenstevredenheid worden genoteerd dat zich nooit nog herstelt tot op het niveau dat tijdens het eerdere dienstverband kon worden geregistreerd.” De onderzoekers zeggen wel een verschil te hebben opgemerkt volgens het type activiteit. Er moest immers worden vastgesteld dat het verlies van een tijdelijke baan een zwaardere terugslag voor het welzijn betekende dan de stopzetting van een volwaardig arbeidscontract.

“De studie toonde echter ook dat een aantal factoren in staat zijn het welzijn van de werklozen te verbeteren,” betoogt professor Connolly. “Onder meer is gebleken dat de sociale steun van familie en vrienden de negatieve impact van de werkloosheid kan helpen verzachten.” Tevens kon worden vastgesteld dat extraverte karakters minder zwaar onder het verlies van werk lijden. Anderzijds moest worden vastgesteld dat vooral plichtsbewuste medewerkers een risico op een zware terugslag lopen. Wanneer men ervaart dat ook andere personen in de werkloosheid terecht zijn gekomen, blijkt de stress van het stigma van de inactiviteit eveneens zwakker te worden.

Lees Verder

13:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid |  Facebook |

10-06-14

Ook werklozen voelen zich tijdens weekend gelukkiger

Weekends vormen de beste periode van de week, niet alleen voor werknemers, maar ook voor de werklozen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University en de University of Wisconsin bij een half miljoen Amerikaanse werknemers en werkzoekenden. De onderzoekers stelden daarbij vast dat het gevoel van tevredenheid een hoogtepunt bereikt tijdens het weekend en daalt wanneer de werkweek van start gaat. De wetenschappers voeren aan dat het emotioneel welzijn tijdens het weekend met ongeveer 15 procent toeneemt, dankzij een toename van positieve emoties zoals geluk en genot en een daling van negatieve ervaringen zoals stress, woede en verdriet.

Lees Verder

14:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, weekend |  Facebook |

14-05-14

Terugkeer naar werkvloer stresserende stap voor langdurig werklozen

Werknemers die na een lange periode van werkloosheid opnieuw terugkeren naar de arbeidsmarkt, dreigen vaak met erge vormen van stress te worstelen. Dat zegt Alistair Dornan, hoofd risicomanagement bij consulent Capita Employee Benefits. Het effect van een langdurige werkloosheid kan volgens Dornan bijzonder schadelijk zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Door de economische heropleving vinden steeds meer mensen opnieuw een baan, maar door de grotere stressgevoeligheid na een periode van langere werkloosheid, kunnen bedrijven bij deze terugkeer naar de actieve werkvloer volgens Dornan met belangrijke problemen worden geconfronteerd.

“Werknemers die na een langere periode van werkloosheid opnieuw actief worden, zijn niet meer gewend aan de stress op de werkvloer,” verduidelijkt Alistair Dornan. “Wanneer mensen na een langdurige onderbreking van de professionele carrière opnieuw terugkeren naar de arbeidsmarkt, blijkt vaak de trots in de werkgever aangetast te zijn. Ook het vertrouwen tussen de bedrijfsleiding en de werknemer kan door die lange onderbreking beschadigd zijn." Werknemers die gedurende langere tijd geen betrekking hebben kunnen vinden, voelen zich door de arbeidsmarkt vaak onrechtvaardig behandeld. Werkgevers moeten zich volgens Dornan bewust zijn van die problemen en moeten inspanningen doen om de werknemer bij te staan.

Capita Employee Benefits stelde nog vast dat 79 procent van de werknemers toegeeft de voorbije twaalf maanden geconfronteerd te zijn geweest met werkstress. Tevens diende te worden opgetekend dat 20 procent tijdens die periode door de stress ziekteverlof heeft dienen te nemen. De onderzoekers merkten op dat werknemers tussen zestien en vierentwintig jaar het meest geneigd bleken om door de stress afwezig te blijven (30 procent), gevolgd door collega’s tussen vijfentwintig en vierendertig jaar (29 procent). In de leeftijdsgroep tussen vijfenveertig en vierenzestig jaar bleek daarentegen slechts 12,4 procent wegens stress ziekteverlof genomen te hebben.

Lees Verder

14:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, stress |  Facebook |

25-02-14

Wortels probleemsituatie jonge generatie gaan drie decennia terug

Steeds meer jongeren slagen er niet in om een stabiele baan te vinden en een onafhankelijk bestaan uit te bouwen. Het fenomeen wordt vaak toegeschreven aan recente gebeurtenissen, zoals de financiële druk op nationale regeringen, maar in werkelijkheid moet de basis van het probleem verder in de geschiedenis worden gezocht. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). De onderzoekers zeggen dat de wortels van het fenomeen gezocht dienen te worden in de wereldwijde economische en demografische verschuivingen die sinds de jaren tachtig van de voorbije eeuw al kunnen worden opgemerkt.

“Steeds meer jongeren slagen er niet meer in om een succesvolle overstap te maken van de kindertijd naar een onafhankelijke volwassenheid,” zegt onderzoeker Vegard Skirbekk, specialist sociale wetenschappen aan het International Institute for Applied Systems Analysis. “De recente generaties jongeren kennen een verlengde schoolcarrière of lukken er niet in om een fulltime baan te vinden, zodat men langer op de ouders dient te steunen. Dat fenomeen kan in de wereldwijde arbeidspopulatie worden teruggevonden. Jonge volwassenen krijgen het economisch steeds moeilijker, ook al leven ze in de meest rijke regio’s van de wereld. Tegelijkertijd blijkt dat oudere leeftijdsgroepen het steeds beter doen.”

“Het probleem wordt algemeen onderkend, maar bij verklaringen wordt vaak gewezen op recente oorzaken zoals de financiële problemen van vele overheden,” benadrukt professor Skirbekk. “Het onderzoek heeft echter aangetoond dat de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden van de jongere generaties kunnen worden gelinkt aan wereldwijde economische en demografische verschuivingen die teruggaan tot het begin van de jaren tachtig. Die factoren hebben ervoor gezorgd dat er op de arbeidsmarkt een grotere concurrentie is ontstaan, vooral voor jongere kandidaten die weinig praktische ervaring kunnen voorleggen.”

De onderzoekers wijzen daarbij op een toenemend globaliserende arbeidsmarkt, waardoor werknemers zich gemakkelijk tussen verschillende landen kunnen verplaatsen. Daarnaast is ook het wereldwijde educatie-niveau gevoelig gestegen, waardoor ook voor functies met hogere vaardigheids-vereisten een groter aantal arbeidskrachten beschikbaar is. Tenslotte hebben ook meer vrouwen de toegang tot de arbeidsmarkt gevonden. “Bovendien moet ermee rekening worden gehouden dat technologische veranderingen zowel arbeidsplaatsen hebben gecreëerd als vernietigd, waarbij vooral een duidelijke verschuiving moet worden vastgesteld van industriële banen naar een tewerkstelling in de dienstensector.”

“Deze veranderingen hebben ervoor gezorgd dat de economische voorwaarden voor sommige demografieën van de populatie weliswaar zijn verbeterd, maar moet tegelijkertijd worden onderkend dat jongeren het vandaag veel moeilijker hebben dan twintig jaar geleden,” stippen de onderzoekers aan. “Deze economische problemen hebben echter ook een impact op een aantal demografische factoren, zoals de gezinsvorming en het fertiliteits-niveau, aangezien vele jongeren het zich door deze moeilijkheden pas op latere leeftijd financieel kunnen veroorloven om met hun partner een eigen familie te starten.”

Lees Verder

10:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, werkloosheid |  Facebook |

27-01-14

Werkloosheid en ondertewerkstelling cruciale bedreiging voor de wereld

Werkloosheid en ondertewerkstelling vormen één van de grote problemen waarmee de wereld dit jaar wordt geconfronteerd. Dat staat in een rapport van het World Economic Forum (WEF) op basis van interviews met zevenhonderd experts. Alleen een fiscale crisis in een aantal cruciale economieën werd als een grotere bedreiging aangegeven. Op de derde plaats staat een gebrek aan waterbevoorrading. Volgens het rapport dreigt door werkloosheid en ondertewerkstelling een hele generatie jongeren verloren te gaan. Er wordt ook opgemerkt dat de industriële wereld onvoldoende inspeelt op de vaardigheden rond nieuwe media die jongeren hebben opgebouwd.

“In het begin van de economische crisis stonden andere problemen op de voorgrond, maar de voorbije jaren heeft werkloosheid en ondertewerkstelling duidelijk aan prioriteit gewonnen,” merkt Ian Brinkely, hoofdeconoom bij de Work Foundation, op. “Voor de allereerste keer in zeven jaar staat het werkloosheidsprobleem bij de vijf grootste wereldwijde problemen, zowel op het gebied van risico als bij waarschijnlijkheid en impact. Dat probleem weerspiegelt zich op de wereldwijde ontwikkeling van de arbeidsmarkten. Hoe langer de crisis duurt, hoe groter het probleem van structurele werkgelegenheid is geworden. Hoe langer het probleem ook aansleept, hoe moeilijker het wordt om een oplossing te vinden.”

“Ondertewerkstelling was lange tijd vooral een probleem in de opkomende markten, maar heeft zich de voorbije periode ook steeds meer gemanifesteerd op de mature markten,” zegt Brinkely nog. “Nooit nooit eerder voordien hebben zoveel parttimers aangegeven een fulltime tewerkstelling te ambiëren. Dat fenomeen kan in elke recessie worden opgetekend, maar deze keer lijkt ook een economische heropleving geen verandering te brengen in die situatie. Het probleem van ondertewerkstelling is op dit ogenblik veel groter dan tijdens de recessies van de jaren tachtig en negentig.” Er wordt aan toegevoegd dat een generatie van overgekwalificeerde jongeren dreigt, wat volgens het rapport ook zal leiden tot een groot personeelsverloop.

David Cole, verantwoordelijke voor risicobeheer bij herverzekeraar Swiss Re, merkt op dat jongeren in de mature markten geconfronteerd worden met een tekort aan arbeidsopportuniteiten, maar ook de zorg zullen dienen te dragen voor een verouderende populatie. “In de opkomende markten zijn daarentegen wel meer arbeidsplaatsen beschikbaar, maar de arbeidspopulatie bezit er nog niet de vaardigheden die noodzakelijk is om aan de vraag te voldoen,” voert hij aan. “Er moet dan ook dringend werk gemaakt worden van aangepaste onderwijssystemen, een functionele arbeidsmarkt en een efficiënte uitwisseling van vaardigheden.”

Lees Verder

10:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, ondertewerkstelling |  Facebook |

03-01-14

Jonge werklozen bedreigd door mentale gezondheidsproblemen

Jonge werklozen worden vaak met mentale gezondheidsproblemen geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van The Prince’s Trust bij meer dan tweeduizend Britse jongeren tussen zestien en vijfentwintig jaar. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 20 procent van de Britse werkloze jongeren de perceptie heeft geen enkel levensdoel te hebben, terwijl 40 procent symptomen van een mentale aandoening zou vertonen en gewag maakt van zelfverachting en paniekaanvallen. Er wordt aan toegevoegd dat bijna één op drie langdurig werklozen jongeren al heeft overwogen om zelfmoord te plegen, terwijl één op vier aan zelfverminking zou hebben gedaan.

“Jeugdwerkloosheid wordt een toenemend probleem,” merkt Martina Milburn, chief executive van The Prince’s Trust, op. “Uit cijfers van het Office for National Statistics blijkt dat de algemene werkloosheid in Groot-Brittannië op het einde van vorig jaar was teruggevallen tot 7,4 procent. Dat was het laagste niveau in vier jaar tijd, maar tergelijkertijd bleek dat de activiteitsgraad bij jongeren tussen zestien en vierentwintig jaar nog met 0,5 procentpunt was ingekrompen tot 50,6 procent. Er moet dan ook dringend actie te worden ondernomen om te beletten dat de jonge bevolkingsgroep niet alleen werkloos, maar ook hopeloos zou worden.”

“Werkloosheid heeft een desastreuze en langdurige impact op de mentale gezondheid van jongeren,” waarschuwt Martina Milburn. “Duizenden jongeren ontwaken elke ochtend, na jarenlang in de rijen van werkloosheid te hebben moeten aanschuiven, met de perceptie dat hun leven slechts bijzonder weinig waarde heeft. Meer dan 440.000 Britse jongeren worden met het uitzicht op een langdurige werkloosheid geconfronteerd. Deze groep moet dan ook dringend worden geholpen.” Shirley Cramer, chief executive van de Britse Royal Society for Public Health, onderstreept dat jeugdwerkloosheid als een probleem van openbare gezondheid dient te worden beschouwd.

Lees Verder

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid |  Facebook |

10-12-13

Lange werkloosheid heeft ook belangrijke genetische gevolgen

Een langere periode van werkloosheid heeft ook belangrijke genetische gevolgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Imperial College London in Groot-Brittannië en de University of Oulu in Finland naar de genetische eigenschappen van meer dan vijfduizend Finse mannen en vrouwen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat een werkloosheid van meer dan twee jaar bij de respondenten leidde tot een inkorting van de telomeren, die zich aan het einde van de chromosomen bevinden en de genetische code tegen degradatie dienen te beschermen. Een inkorting van de telomeren wordt algemeen bestempeld als een signaal van genetische veroudering. Kortere telomeren worden onder meer gekoppeld aan een hoger risico op leeftijdsgebonden gezondheidsproblemen, zoals diabetes of cardiovasculaire aandoeningen.

Lees Verder

13:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid |  Facebook |

30-11-13

Duidelijk verband tussen werkloosheid en mentale gezondheid bij ouderen

Ondersteuning kan een middel zijn om oudere werknemers te laten omgaan met een verlies aan tewerkstelling in de latere fase van hun professionele carrière. Dat zegt Nadya Fouad, professor psychologie aan de University of Wisconsin. De Amerikaanse wetenschapster zegt dat begeleiders van deze werknemers een evenwicht moeten proberen te vinden tussen het aanmoedigen van oudere werklozen om hun zoektocht naar een nieuwe baan verder te zetten en de aanvaarding van de realiteit dat de toekomst mogelijk niet zal bestaan uit een bevredigende, goedbetaalde arbeidsplaats. Begeleiders moeten volgens Fouad meer aandacht besteden aan de relatie tussen werkloosheid en mentale gezondheid.

Lees Verder

12:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, ouderen |  Facebook |

03-10-13

Financiële crisis heeft zeven miljoen banen gekost

De financiële crisis heeft in de ontwikkelde landen de voorbije vijf jaar zeven miljoen banen in rook doen opgaan. Dat is de conclusie van een rapport van consulent PricewaterhouseCoopers. In het rapport wordt ook gewaarschuwd dat werklozen in de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) sinds het uitbreken van de financiële crisis na een ontslag gevoelig langer naar een alternatieve tewerkstelling moeten zoeken dan vroeger het geval was. De historisch gemiddelde periode van zeven maanden werkloosheid tussen het ontslag en een nieuwe betrekking is volgens het rapport inmiddels verlengd tot tien maanden.

PricewaterhouseCoopers merkt op dat de arbeidsmarkt in de ontwikkelde landen bijzonder kwetsbaar blijft. “De impact van de financiële crisis reikt verder dan een verlies aan banen,” wordt er opgemerkt. “Omdat werknemers met langere periodes van werkloosheid worden geconfronteerd, moet er ook worden gevreesd dat ze een gedeelte van hun vaardigheden verliezen. Daardoor zullen vele bedrijven zich verplicht zien om extra middelen te voorzien in de training of bijscholing van werknemers. Dat kan, vooral op korte termijn, een negatieve impact hebben op de winstmarges.” Volgens PricewaterhouseCoopers worden vooral de Verenigde Staten door het fenomeen getroffen.

De beleidsmakers dienen in hun strategieën volgens de consulent ook met deze menselijke kost rekening te houden. Anderzijds wordt opgemerkt dat in de ontwikkelde landen sinds het instorten van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers weliswaar 7 miljoen banen verloren zijn gegaan, maar daartegenover werden tijdens diezelfde periode wereldwijd 37 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd. Dat betekent dat opkomende markten ongeveer 44 miljoen mensen tewerkstelling hebben bezorgd. “Voor elke baan die in het westen verloren is gegaan, hebben de opkomende markten ongeveer zes nieuwe functies kunnen creëren,” aldus nog PricewaterhouseCoopers.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiële crisis, werkloosheid |  Facebook |

04-08-13

Werklozen lopen groter gevaar op internetverslaving

Werklozen lopen een groter gevaar dan de gemiddelde bevolking om met een internet-verslaving geconfronteerd te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Northampton bij meer dan vijfhonderd Britse werklozen. De Britse onderzoekers merken op dat het fenomeen kan worden gelinkt aan het feit dat werklozen zich vaak gemarginaliseerd voelen en het idee hebben geen controle meer te hebben over hun leven. Door het veelvuldig gebruik van het internet om de tijd te doden, dreigt volgens de wetenschappers het gevaar op verslaving. De onderzoekers waarschuwen dat de overheid maatregelen dient te nemen om het probleem te bestrijden.

“Ongeveer 60 procent van de Britse volwassenen kan eigenlijk als een internet-verslaafde worden bestempeld,” geeft onderzoekster Nada Kakabadse, experte technologie en sociaal gedrag aan de University of Northampton, aan. “Niet alleen jongeren worden door een internetverslaving bedreigd. Ook werklozen lopen een groter risico om afhankelijk te worden van het online medium. Het fenomeen van het compulsief online gedrag blijkt bij een economische crisis erger te worden. Werkloze vrouwen vormen de grootste groep compulsieve online gebruikers. Vrouwen gebruiken het internet ook vooral om zich emotioneel beter te voelen.”

De isolatie van werklozen evolueert volgens de onderzoek snel tot een probleem dat een reële bedreiging inhoudt voor de sociale en politieke stabiliteit. Volgens Kakabadse vormt vooral sexting, het verzenden van seksueel geladen berichten en beelden, een vroeg signaal van een dreigende online verslaving bij werklozen. Anderzijds blijkt dat bij tewerkgestelden een excessief gebruik van email en bloggen tekenen kunnen zijn van een verhoogde kans op internetverslaving. Ook workaholics zijn volgens de onderzoekster meer geneigd om compulsieve internet-gebruikers te worden. Kakabadse wijst er verder nog op dat internet-verslaafden ook minder geneigd zijn om op persoonlijke ondersteuning van vrienden beroep te doen.

Lees Verder

09:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, internet, verslaving |  Facebook |

26-06-13

Werkloosheid laat zich ook voelen in volgende generaties

De impact van werkloosheid in een familie strekt zich verder uit naar de verdere generaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Western Australia bij tienduizend Australische kinderen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat werkloosheid en scheiding, twee belangrijke negatieve gebeurtenissen in de gezinsgeschiedenis, niet alleen een nadelige impact heeft op het emotionele welzijn en de academische prestaties van hun kinderen, maar ook van de kleinkinderen.

"Ongeacht het verloop van de professionele carrière van de tussenliggende generatie, blijken kleinkinderen van grootouders die tijdens hun carrière met werkloosheid werden geconfronteerd, minder goede scores te halen op emotioneel welzijn en academische prestaties dan generatiegenoten wiens grootouders een succesrijke loopbaan hebben kunnen uitbouwen," voeren de onderzoekers Kirsten Hancock en Steve Zubrick, wetenschappers aan het Telethon Institute for Child Health Research van de Australische universiteit, aan.

"De slechtste scores werden opgetekend bij kleinkinderen die al met twee generaties werkloosheid in de familie werden geconfronteerd," stippen de onderzoekers aan. "Dat fenomeen kan al op bijzonder jonge leeftijd worden opgemerkt. Bij kinderen wiens ouders door werkloosheid zijn getroffen, blijkt 24 procent op vijfjarige leeftijd met sociaal-emotionele problemen te worstelen. Wanneer er sprake is van twee generaties werkloosheid, loopt dat cijfer echter op tot 33 procent. Op tienjarige leeftijd zijn die cijfers opgelopen tot respectievelijk 27 procent en 43 procent."

Lees Verder

14:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, human resources |  Facebook |

07-04-13

Werkloosheid bedreigt ook vooruitzichten op langere termijn

Werkloosheid heeft ook op langere termijn een belangrijke impact op gezinnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Pew Charitable Trusts bij een groep werkloze Amerikanen. Opgemerkt wordt onder meer dat werkloosheid gezinnen verplicht om budgetten voor het onderwijs van kinderen of de reserves voor pensionering aan te spreken om de dagelijkse uitgaven te financieren, zodat de economische vooruitzichten in de verdere toekomst in het gedrang dreigen te komen. Bovendien wordt aangevoerd dat werkloosheid aanzet tot risicovol financieel gedrag.

Lees Verder

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid |  Facebook |

02-04-13

Jonge werklozen klagen over gebrek aan computer-vaardigheden

Jonge werklozen wijten hun gebrek aan kansen op de arbeidsmarkt vaak aan onvoldoende computer-vaardigheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Prince's Trust bij meer dan dertienhonderd jongeren tussen vijftien en vijfentwintig jaar. De onderzoekers stelden vast dat 17 procent van de jongere werklozen van mening is dat ze met een grotere computer-vaardigheid inmiddels een baan zouden hebben gevonden. Bovendien gaf 11 procent van de werkloze jongeren toe het gebruik van een computer zoveel mogelijk te vermijden.

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, computer |  Facebook |

06-11-12

Zweedse stad stuurt werkloze jongeren naar buurland Noorwegen

De Zweedse stad Soderhamn spoort zijn jonge werklozen aan om in buurland Noorwegen werk te zoeken. Werklozen tussen achttien en achtentwintig jaar krijgen van de Zweedse stad een ticket naar de Noorse hoofdstad Oslo aangeboden, samen met een betaald verblijf van één maand in een jeugdhotel. Soderhamn, gesitueerd aan de Zweedse oostkust en vijfhonderd kilometer verwijderd van Oslo, wordt geconfronteerd met een jeugdwerkloosheid van 25 procent. Daarmee scoort Soderhamn iets hoger dan het nationale gemiddelde.

Lees Verder

18:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: soderhamn, zweden, werkloosheid |  Facebook |

03-10-12

Eigen bedrijf ontsnappingsroute en weg naar succes

Eén op vijf jonge Britse werklozen acht het onmogelijk om volgend jaar een nieuwe baan te vinden. Dat is de conclusie van een onderzoek van The Prince’s Trust en Royal Bank of Scotland. Er wordt aan toegevoegd dat driekwart van de jonge werklozen aangeeft dat het moeilijker dan ooit is geworden om een baan te vinden. Bijna één op drie acht het niet waarschijnlijk om binnen de volgende zes maanden een baan te vinden. Er wordt wel opgemerkt dat zelfstandigen zich steeds positiever opstellen. Daarbij wordt aangegeven dat 55 procent van de jonge ondernemers een positiever beeld heeft over zijn carrière dan vorig jaar.

“De jonge ondernemers zijn er ook twee keer zoveel van overtuigd dat ze in het leven zullen slagen dan hun werkloze generatiegenoten,” voert Martina Milburn, chief executive van The Prince’s Trust, aan. “Meer dan één op drie werkloze jongeren heeft overwogen om met een eigen onderneming een uitweg uit de werkloosheid te zoeken. Jonge werklozen maken een bijzonder moeilijke periode door en hoe langer de periode van werkloosheid duurt, hoe groter het risico dat ze in een spiraal van ontgoocheling en depressie terecht zouden komen. Het opzetten van een eigen bedrijf kan een ontsnappingsroute en een weg naar succes zijn.”

De onderzoekers voeren aan dat 48 procent van de jonge ondernemers aangeeft dat het opzetten van een eigen bedrijf de beste beslissing is geweest die ze ooit hebben genomen. Bovendien zou 51 procent een eigen bedrijf aanraden aan werkloze jongeren. In het rapport wordt opgemerkt dat 13 procent van de jonge zelfstandigen toegeeft een eigen bedrijf gestart te zijn omdat het onmogelijk bleek om een baan te vinden. Ook wordt aangegeven dat 36 procent van de werkloze jongeren het voorbije jaar geen enkele reactie heeft ontvangen op een sollicitatie. Bovendien noemde 61 procent de zoektocht naar werk demoraliserend.

Lees Verder

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, ondernemen |  Facebook |

23-01-12

Economische kloof tussen Britse steden blijft toenemen

De kloof tussen de economische prestaties van de verschillende Britse steden blijft groeien. Dat is de conclusie van een rapport van de onderzoeksgroep Centre for Studies. In het rapport wordt dan ook opgemerkt dat de Britse regering een beleid op maat van de individuele steden moet voeren in plaats van een algemene politiek te volgen. Maatregelen die een stimulans kunnen betekenen voor een bepaalde groep steden, hebben volgens de onderzoekers immers niet dezelfde impact op andere agglomeraties.

De onderzoekers merken op dat steden met een weinig dynamische privésector - zoals Hull, Doncaster en Newport - het moeilijker hebben om de effecten van de zwakke nationale economie en de tewerkstellingsproblemen in de openbare sector op te vangen. Daarentegen hebben steden met een uitstekend economisch rapport - zoals Edinburgh, Cambridge en Londen - volgens de onderzoeksgroep een sterke privésector en een groot aantal geschoolde kenniswerkers.

Regio's zoals Milton Keynes en Aberdeen vormen volgens het rapport een drijfkracht achter het herstel van de nationale economie. "Die gebieden kennen veel start-ups en worden getypeerd door een innovatieve economie met een groot aantal patenten," wordt er aangevoerd. De onderzoekers merken nog op dat in Cambridge amper 5 procent van de bevolking beroep moet doen op uitkeringen wegens werkloosheid. In Rochdale is dat echter opgelopen tot 30,3 procent.

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, innovatie, werkloosheid |  Facebook |

19-01-11

Werkloosheid grootste zorg Amerikaanse bevolking

De Amerikaanse bevolking ziet de werkloosheid als het belangrijkste probleem waarmee de Verenigde Staten bij het begin van het nieuwe jaar worden geconfronteerd. Dat is de conclusie van een enquête van het onderzoeksbureau Gallup. Daarbij bleek dat 29 procent van de Amerikanen de werkloosheid als het belangrijkste probleem voor de Amerikaanse maatschappij naar voor schoof. In december vorig jaar was dat slechts 24 procent. Er wordt wel aan toegevoegd dat dit cijfer tussen augustus en november vorig jaar tussen 28 procent en 33 procent fluctueerde.

De economie in het algemeen is voor 26 procent van de Amerikaanse bevolking het belangrijkste probleem. Op dat vlak is echter sinds oktober vorig jaar een dalende trend merkbaar. Het is ook het laagste niveau dat sinds mei vorig jaar werd opgetekend. Daarnaast noemt 12 procent het Amerikaanse begrotingstekort het belangrijkste probleem. Dat is de hoogste score in minstens één decennium. Andere economische problemen die aan bod komen zijn een gebrek aan financiële middelen (4 procent), brandstofprijzen (3 procent) en belastingen (2 procent).

Gallup wijst erop dat de benzineprijs in december vorig jaar voor de eerste keer in ruim twee jaar meer dan 3 dollar per gallon bedroeg, maar daarvan in de publieke commentaren weinig van terug te vinden is. Gewaarschuwd wordt echter dat dit in de loop van dit jaar zou kunnen veranderen. Daarbij wordt erop gewezen dat de benzineprijs bij een vorige prijsstijging tot meer dan 4 procent bijna drie jaar geleden, door 25 procent van de Amerikaanse bevolking als het grootste probleem naar voor werd geschoven.

30-12-10

Britse werkgelegenheid staar voor afschuwelijk jaar

De Britse werkgelegenheid staat voor een afschuwelijk jaar. Dat heeft Brendan Barber, secretaris-generaal van de Britse vakbond Trade Unions Congress (TUC), gezegd in zijn nieuwjaarsboodschap. Barber schetste daarbij een beeld van een jaar met massale ontslagen en een zware terugval in de levensstandaard van de Britse bevolking. Maar hij voorspelde ook dat ook de Britse regering het volgend jaar bijzonder moeilijk zou krijgen omdat steeds meer mensen hun onvrede over het beleid en de besparingen zal uiten. Mark Serwotka, topman van de Public and Commercial Services Union, voegde er aan toe dat grote stakingsacties volgend jaar onvermijdelijk zijn.

De protesten tegen het Britse economische beleid zullen volgend jaar volgens Barber volgend jaar mogelijk een belangrijk keerpunt bereiken. "Naarmate de bevolking persoonlijk de gevolgen van het beleid begint te voelen door ontslagen en het terugschroeven van de openbare dienstverlening, zal er steeds meer afgeweken worden van het abstracte debat over het begrotingstekort," voorspelt Barber. "De Britse bevolking zal steeds meer uitkijken naar economische alternatieven." Barber voegt er aan toe dat de vakbond zich steeds zal blijven verzetten tegen de besparingen in de openbare dienstverlening. Dat is volgens hem een politieke keuze in plaats van een economische noodzakelijkheid.

Het Trade Unions Congress heeft voor eind maart een algemene betoging aangekondigd. Dat wordt volgens hem wellicht de grootste actie die de vakbond ooit heeft opgezet. "Het wordt een jaar waarin een gedeelte van de Britse bevolking werkelijk zal lijden, maar het wordt ook een jaar waarin de campagne voor verandering op kruissnelheid zal komen." Mark Serwotka voerde aan dat een grote eensgezindheid tegen de besparingen de Britse regering in zware moeilijkheden kan brengen. Volgens Serwotka zal de Britse regering geen bereidheid tonen om te onderhandelen, tot het besef doordringt dat de bevolking bereid is om te vechten.

05-10-09

Problemen werkloosheid niet eenvoudig op te lossen

Ondanks de hoge werkloosheidsgraad, blijven talrijke hoogwaardige functies vacant. Een groot gedeelte daarvan was ook voor het uitbreken van de economische crisis al bijzonder moeilijk in te vullen. Maar in een economische crisis lijken recruteerders bovendien nog kieskeuriger te worden. Ze zijn immers minder snel geneigd om financiële risico's te nemen met kandidaten die geen bewezen praktische expertise of kennis hebben. Dat zeggen een aantal economisten. Het onevenwicht tussen openstaande betrekkingen en beschikbare mensen zal volgens hen ook in de toekomst een probleem blijven. Bovendien wordt het volgens de economisten ook moeilijk om de werkloosheid opnieuw te doen dalen. Een aantal sectoren met specifieke vakvereisten zullen volgens hen immers nooit meer helemaal heropleven.

29-09-09

Gewone werknemer heeft geen gouden parachute

De economische recessie heeft de inkomstenkloof alleen nog maar uitgediept. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse overheid. Richard Freeman, economist aan de Harvard University, stelt daarbij dat de gewone werknemer immers geen gouden parachute heeft om op terug te vallen en dan ook het zwaarst getroffen wordt door de economische werkloosheid en de stijgende werkloosheid. Uit het onderzoek blijkt dat de 10 procent rijkste inwoners van de Verenigde Staten het voorbije jaar een gemiddelde inkomen hadden van minstens 138.000 dollar per jaar. Dat is 11,4 keer meer dan de Amerikaanse bevolkingsgroep die rond de armoedegrens leeft. Het jaar voordien, voor het uitbreken van de crisis, verdienden de bestbetaalde Amerikanen 11,2 keer meer. Met een verschilcijfer van 11,22 werd zes jaar geleden het vorige record gevestigd.

"Uit het onderzoek blijkt dat in alle Amerikaanse bevolkingsgroepen het voorbije jaar een dalend inkomen werd opgetekend," aldus het persbureau Associated Press. "In de middenklasse en bij de arme bevolkingsgroei was die daling echter sterker dan in de hogere inkomensklasse. De mediaan van het Amerikaanse inkomen viel vorig jaar op 50.303 dollar, tegenover 52.163 dollar het jaar voordien. Daardoor werd het laagste niveau in elf jaar opgetekend. De armoedecijfers stegen tot 13,2 procent, wat eveneens het hoogste niveau is van de voorbije elf jaar." Richard Freeman noemt die cijfers niet verbazingwekkend. Hij voert daarbij aan dat managers en topkaders hun bonussen misschien wel zien teruggeschroefd worden, maar onderaan de hiërarchische ladders gaat het meestal om ontslag en werkloosheid.

Uit het onderzoek blijkt dat het inkomen van de 5 procent meestverdienende Amerikaanse gezinnen minstens 180.000 dollar per jaar bedraagt. Dat is 3,58 keer hoger dan de mediaan. Dat is het grootste verschil in twee jaar tijd. Het grootste onevenwicht werd opgetekend in grote steden zoals Atlanta, Washington, New York, San Francisco, Miami en Chicago en achteruitgaande industriesteden zoals Pittsburgh, Cleveland en Buffalo. Opkomende steden met een groeiende middenklasse, zoals Mesa, Riverside, Arlington en Henderson, kenden de minste ongelijkheid. Met een bedrag van 85.003 dollar had Plano, een voorstad van Dallas, het hoogste mediaaninkomen. Helemaal onderaan de rangschikking stond Cleveland met een mediaaninkomen van 26.731 dollar.

22-06-09

Jeugdwerkloosheid weegt bijzonder zwaar

joblessJeugdwerkloosheid leidt tot criminaliteit, onrust en extremisme. Dat is de conclusie van een Brits onderzoek van organisaties zoals het Prince's Trust en de Joseph Rowntree Foundation . Daarbij wordt gesteld dat de jongvolwassenheid een bijzonder kwetsbare periode vormen uit het leven van een persoon. Werkloosheid vormt daarbij volgens de onderzoekers een extra risico, naast drugmisbruik, criminaliteit en uiteindelijk gevangenisstraf. De onderzoekers stellen daarbij dat werkloosheid bij jongeren psychologisch bijzonder schadelijk is. Bovendien wordt opgemerkt dat werkloosheid op die leeftijd ook negatieve gevolgen heeft voor de professionele carrière op langere termijn.

"Geen enkele vorm van werkloosheid is positief, maar jeugdwerkloosheid is wellicht het meest bedreigend, aangezien daardoor de maatschappij wordt aangevreten," aldus The Times. "Uit onderzoek van het Britse Institute of Criminology van de Cambridge University, dat de problematiek al bijna een halve eeuw opvolgt, blijkt dat jongeren sneller geneigd om zich met criminaliteit in te laten wanneer ze werkloos zijn. Meestal gaat het om kruimeldiefstallen, maar het kan ook tot ergere feiten evolueren. De zomerrellen van 1991 in Britse steden werden destijds gelinkt aan de hoge graad van werkloosheid onder jongeren. Uit het onderzoek van het Prince's Trust bleek vorig jaar dat werkloosheid een belangrijke factor was om jongeren in de handen van criminele bendes te drijven."

Onder meer Omar Bakri Mohammed, de gewezen beruchte leider van de beweging al-Muhajiroun, ga toe dat de werkloosheid de nu verboden organisatie hielp om leden te werven. Werkloosheid kan bij schoolverlaters volgens de onderzoekers zware psychologische gevolgen hebben. "Werkloos zijn brengt immers op een sleutelleeftijd een zware klap toe aan het zelfbewustzijn," wordt er opgemerkt. "Bovendien heeft werkloosheid een blijvend effect op de professionele carrière op langere termijn. Een leemte in het curriculum-vitae van een persoon, vooral onmiddellijk na de schooltijd, kan immers vragen doen rijzen over de inzetbaarheid van de betrokkenen. Dat zeggen veertigers, die in het begin van de jaren tachtig na hun schoolperiode met een grote werkloosheid werden geconfronteerd. Datzelfde geldt ook voor Schotten die in het begin van de jaren negentig afstudeerden."

19:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, werkloosheid |  Facebook |

25-05-09

Silicon Valley moet voedselpakketten uitdelen

Technologieregio's zoals Silicon Valley in Californië en de Research Triangle in North Carolina hebben lange tijd weerstand kunnen bieden aan de economische crisis, maar moeten nu ook buigen. In Santa Clara County, waar Silicon Valley is gevestigd, is het aantal faillissementen de voorbije twaalf maand met 59 procent gestegen. Bovendien lijkt dat aantal nog altijd te blijven aangroeien. In North Carolina is de werkloosheid sinds begin vorig jaar gestegen tot een recordbedrag van 10,7 procent. In totaal gingen in North Carolina het voorbije jaar bijna 200.000 banen verloren, waarvan 20 procent in de technologieregio's Research Triangle en Chapel Hill. Bovendien is het aantal in beslagnames van woningen in de technologiewijken rond Boston sinds de zomer van vorig jaar verdrievoudigd en lijkt op weg naar een recordhoogte te zijn.

"De Amerikaanse technologieregio's hebben lang stand gehouden tegenover de economische crisis," aldus het persbureau Associated Press. "Inmiddels liggen de cijfers voor faillissementen, in beslagnames en werkloosheid er echter op de hoogste niveau's van de hele Verenigde Staten. "Deze regio's worden volgens Ed Malecki, professor aan de Ohio State University, gewurgd omdat investeerders hun financiële reserves bijhouden. Daardoor is er minder privékapitaal beschikbaar. Zelfs de meest optimistische leiders uit de hightech community moeten dat toegeven. Russell Hancock, president van het Silicon Valley Network, zegt dat de sector lange tijd de indruk kon geven immuun te zijn voor de wereldwijde economische crisis, maar uiteindelijk toch moest toegeven en moest beginnen te saneren."

"Er is niemand die gespaard blijft," aldus Russell Hancock. "Zelfs bekende namen zoals Microsoft, Intel, Hewlett Packard, Sun, Yahoo, Apple en Google moeten hun personeelsbestand afslanken. En wanneer Google banen begint te schrappen, weet iedereen dat er iets goed fout zit." David Ujita, directeur van het sociale dienstencentrum West Valley Community Services in Cupertino in Californië, stelt zelfs dat het aantal uitgedeelde voedselpakketten sinds de herfst van vorig jaar met 27 procent is gestegen. Ujita wijst er daarbij op dat iedereen van mening is dat honger en daklozen in Silicon Valley niet bestonden, maar dat iedereen nu met de feiten op de neus wordt gedrukt.

15:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, silicon valley, werkloosheid |  Facebook |

19-03-09

Werkloosheid beter voor gezondheid dan onzekerheid

Werknemers die door de economische crisis hun baan al kwijt zijn, zouden op het vlak van gezondheid wel eens beter af kunnen zijn dan collega's die nog altijd in onzekerheid leven over hun professionele toekomst. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse University of Cambridge. De onderzoekers stelden dat de stress en angst van mensen die werkloos zijn geworden uiteindelijk uitvlakt en ze na ongeveer zes maand hun nieuwe situatie aanvaarden. Anderzijds blijken mensen die hun baan nog altijd hebben, constant bezorgd zijn over hun situatie en daarbij zo erg lijden dat hun mentale gezondheid stilaan opbrandt en over een periode van één tot twee jaar steeds verder afkalft.

"Mensen lijken niet over een mechanisme te beschikken om met jobonzekerheid om te gaan zoals dat wel het geval blijkt te zijn met werkloosheid," stippen de onderzoekers aan. "Dat zorgt ervoor dat de mentale gezondheid van mensen met een jobonzekerheid over een periode van een jaar steeds verder achteruit blijkt te gaan." Verder stellen de onderzoekers dat vrouwen sneller geneigd zijn dan mannen om mistroostig te worden door het verlies van hun baan, maar er wordt aan toegevoegd dat mannen zich dapper proberen te houden en daardoor uiteindelijk meer depressief en angstig blijken te zijn dan vrouwen. Daarbij wordt opgemerkt dat werkloze mannen bij de instap in een nieuwe onzekere baan geen vooruitgang blijken te boeken op het vlak van mentale gezondheid, terwijl werkloze vrouwen zelfs bij onzekere banen weer opbloeien.

Het verschil tussen het uiterlijk vertoon van mannen en hun werkelijk aanvoelen ligt volgens de Britse onderzoekers aan culturele waarden. "Er is nog altijd een macho aspect aan het idee dat de man de kostwinnaar is," merken de onderzoekers op. "In tegenstelling tot vrouwen hebben mannen tussen school en pensioen weinig positieve manieren om zich te profileren dan hun professionele carrière. Hoewel er nu al decennia gesproken wordt over gelijke arbeidskansen voor vrouw en man, blijven mannen steken bij hun traditionele overtuiging dat hun mannelijkheid in het gedrang komt wanneer hun carrière is bedreigd." In ieder geval roepen de onderzoekers op dat ook in een recessie speciale aandacht zou besteed worden aan het psychologische welzijn van werknemers.

20:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, human resoources |  Facebook |

05-03-09

Cybercriminelen mengen zich in vacaturemarkt

Cybercriminelen slagen erin om zich snel aan te passen aan veranderende maatschappelijke en economische omstandigheden. Ook op de economische crisis hebben ze bijzonder snel gereageerd. Daarbij proberen ze onder meer werkzoekenden te misleiden. Het beveiligingsbedrijf Symantec ziet dan ook een opmerkelijke stijging in het aantal spamberichten waarin met werkaanbiedingen wordt gegoocheld. Symantec stelt dat de spammers daarbij een variatie opvoeren van een beproefde taktiek, namelijk het gebruik van namen van bona-fide bedrijven. Waar ze in het verleden vaak uit naam van financiële instellingen persoonlijke gegevens probeerden los te krijgen, doen ze dat nu met werkaanbiedingen.

"Daarbij voorzien deze cybercriminelen hun boodschappen met links naar de officiële websites van de betrokken bedrijven, om argwanende slachtoffers te misleiden," voeren de onderzoekers aan. "Maar de mails omwatten ook een gevaarlijke verrassingen. In de attachments met zogenaamde werkaanbiedingen zitten meestal computervirussen verborgen." Eén van de criminele campagnes gebruikte het frisdrankenconcern Coca-Cola als dekmantel. Er wordt echter opgemerkt dat het slachtoffer een aantal signalen kan ontwaren waardoor duidelijk wordt dat er fraudeurs aan het werk zijn. In de boodschappen staan meestal vele taalfouten en er worden onrealistische beloftes gedaan, zoals lange vakantieperiodes en bijzonder lage kennisvereisten.

Een aantal cybercriminelen maakt volgens Symantec echter ook gebruik van een omgekeerde taktiek. "Sommige hackers verzenden e-mails waarin aan de bestemmelingen gemeld wordt dat ze niet aangeworven zullen kunnen worden," stipt het beveiligingsbedrijf aan. "Daarbij wordt gezegd dat de kandidaat niet werd weerhouden voor de baan en dat daarom het sollicitatieformulier wordt teruggestuurd. Opnieuw bevat de boodschap verborgen malware. Deze cybercriminelen proberen munt te slaan uit de nieuwsgierigheid van het publiek. Ze beseffen dat vele mensen op zoek zijn naar een baan en constant hun e-mails nakijken om te controleren of er berichten zijn van mogelijke werkgevers."

14:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, vacature, cybercriminaliteit |  Facebook |

19-02-09

Werkloosheid dreigt voor honderd miljoen Aziaten

Door de economische crisis zullen dit jaar 7,2 miljoen Aziaten hun baan verliezen. Dat blijkt uit een rapport van de International Labour Organization (ILO). Wanneer met het slechtste scenario wordt rekening gehouden, zouden volgens de organisatie zelfs 22,3 miljoen Aziaten in de werkloosheid kunnen terechtkomen. De internationale arbeidsorganisatie zegt dat een grote werkloosheid tot sociale onrust zou kunnen leiden en voert dan ook aan dat de Aziatische regeringen er een prioriteit zouden moeten van maken om nieuwe banen te creëren. Gevreesd wordt echter dat het zelfs dan weinig waarschijnlijk zal zijn dat men het arbeidsniveau op peil kan houden.

"In totaal zou de Aziatische werkloosheid volgens de International Labour Organisation dit jaar kunnen oplopen tot 97 miljoen," aldus BBC News. "In het meest pessimistische scenario zou dat kunnen oplopen tot 113 miljoen." Er wordt aan toegevoegd dat een aantal Aziatische landen de voorbije jaren een grote economische groei heeft gekend, maar stelt dat nog altijd één derde van de Aziatische bevolking moet rondkomen met amper 1 dollar per dag. Om het tewerkstellingsniveau van de steeds groeiende Aziatische arbeidsbevolking op niveau te houden, zouden er tegen het einde van volgend jaar 51 miljoen banen moeten gecreëerd worden, maar dat lijkt volgens het rapport quasi onmogelijk.

Daarnaast voorspelt de International Labour Organization dat emigranten dit jaar minder geld naar hun familieleden in het thuisland zullen opsturen. "Dat gebrek aan financiële instroom zal het voor de betrokken landen nog dringender maken om banenverlies zoveel mogelijk af te wenden en op de thuismarkt nieuwe tewerkstelling te creëren," wordt er opgemerkt. Daarbij wordt aangestuurd op het realiseren van projecten met overheidsgeld, wat een snelle en efficiënte manier zou moeten zijn om banen te behouden en te creëren. Er wordt echter gewaarschuwd voor protectionistische maatregelen, waarbij aan buitenlandse arbeidskrachten werkvergunningen zouden geweigerd worden. Er wordt daarentegen aangestuurd op samenwerking op fiscaal vlak.

15:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, werkloosheid, azie |  Facebook |

25-07-08

Gewezen prematuur minder snel werkloos

Mensen die prematuur zijn geboren, zijn minder snel geneigd om werkloos te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van het Unversity Hospital in de Noorse hoofdstad Bergen. Mensen met een premature geschiedenis zouden ook minder snel scheiden en minder kans lopen om gearresteerd te worden. Anderzijds wordt er gesteld dat deze groep ook minder snel zal trouwen, kinderen zal krijgen of een hoog salaris zal verdienen. Bovendien zou in deze groep volgens andere onderzoekers ook meer autisme worden aangetroffen.

Bernardo Carducci, directeur van het Shyness Research Institute aan de Indiana, stelt dat premature baby's worden geboren met een onderontwikkeld zenuwstelsel. "Het is mogelijk dat dit ervoor zorgt dat deze kinderen overgestimuleerd worden, wat hen introverter maakt en minder geneigd maakt om nieuwe vrienden te ontdekken en nieuwe ervaringen op te doen," aldus de Amerikaanse krant USA Today. Gewezen prematuren zouden minder snel het ouderlijk huis verlaten, met een romantische partner levern of seksueel actief zijn."

Gewezen prematuren zijn volgens de onderzoekers ook meer verlegen en gemakkelijker geneigd om sociale conventies te gehoorzamen. "Uit de studies is gebleken dat gewezen prematuren met een spectrum sociale en emotionele moeilijkheden geconfronteerd worden die zeer mild kunnen zijn, maar ook zeer zwaar kunnen zijn," aldus onderzoeksleider Catherine Limperopoulos van McGill University in Montreal. "Maar een introverte persoonlijkheid hoeft niet slecht te zijn. Het verlaten van de seksuele activiteit kan adolescenten beschermen tegen fysieke en emotionele schade."

26-01-07

Gouden handdruk moet worden geschrapt

Men doet er goed aan om ontslagvergoedingen te beperken. In ruil daarvoor zouden werknemers bij afvloeiingen wel recht krijgen op een betaalde zoekperiode naar een nieuwe baan. Dat is de aanbeveling van een rapport van de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Daarbij zou het arbeidsverleden van de betrokken werknemer de duur van de betaalde zoekperiode bepalen.

Het Nederlandse bedrijfsleven stuurt al langer aan op een soepeler en goedkoper ontslagrecht. "Ze zeggen dat ze sneller mensen zouden durven aannemen indien ze ook wisten dat ze die mensen ook weer gemakkelijker zouden kunnen laten gaan," citeert het persbureau ANP het rapport. Dat voegt er echter aan toe dat een dergelijk systeem het risico op werkloosheid alleen nog maar zou verhogen.

Het rapport stelt dat een betaalde zoekperiode het voor de werkgevers niet onmiddellijk goedkoper maakt om werknemers te ontslaan. "Maar indien ze investeren in onder meer de scholing van hun personeel, zal dat gemakkelijker nieuw werk vinden," wordt er opgemerkt. "Dat vertaalt zich dan ook in kortere opzegtermijnen en dus ook besparingen bij de bedrijven."

11:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, human resources |  Facebook |