18-03-17

Mentale schade werkloosheid raakt nooit helemaal verwerkt

Werkloosheid veroorzaakt schade die mentaal nooit helemaal kan worden verwerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie What Works Wellbeing bij vierentwintigduizend personen in Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat werkloosheid op de levenstevredenheid zelfs een grotere impact heeft dan een scheiding of het overlijden van een partner. De studie toont volgens de onderzoekers aan dat sommige personen zich van de werkloosheid nooit zullen herstellen. De impact wordt bij beide geslachten opgetekend, maar wel kon bij mannen een zwaarder effect worden geregistreerd. Mannen bleken op een nieuwe baan ook gelukkiger te reageren dan vrouwen.

“Werkloosheid heeft een nefaste invloed op de werknemer, ongeacht de leeftijd, het geslacht, het onderwijsniveau, etnische afkomst of geografische locatie,” benadrukt onderzoeksleider Sara Connolly, professor economie aan de University of East Anglia. “Na het verlies moet een lager gehalte van levenstevredenheid worden genoteerd dat zich nooit nog herstelt tot op het niveau dat tijdens het eerdere dienstverband kon worden geregistreerd.” De onderzoekers zeggen wel een verschil te hebben opgemerkt volgens het type activiteit. Er moest immers worden vastgesteld dat het verlies van een tijdelijke baan een zwaardere terugslag voor het welzijn betekende dan de stopzetting van een volwaardig arbeidscontract.

“De studie toonde echter ook dat een aantal factoren in staat zijn het welzijn van de werklozen te verbeteren,” betoogt professor Connolly. “Onder meer is gebleken dat de sociale steun van familie en vrienden de negatieve impact van de werkloosheid kan helpen verzachten.” Tevens kon worden vastgesteld dat extraverte karakters minder zwaar onder het verlies van werk lijden. Anderzijds moest worden vastgesteld dat vooral plichtsbewuste medewerkers een risico op een zware terugslag lopen. Wanneer men ervaart dat ook andere personen in de werkloosheid terecht zijn gekomen, blijkt de stress van het stigma van de inactiviteit eveneens zwakker te worden.

Lees Verder

13:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid |  Facebook |

10-06-14

Ook werklozen voelen zich tijdens weekend gelukkiger

Weekends vormen de beste periode van de week, niet alleen voor werknemers, maar ook voor de werklozen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University en de University of Wisconsin bij een half miljoen Amerikaanse werknemers en werkzoekenden. De onderzoekers stelden daarbij vast dat het gevoel van tevredenheid een hoogtepunt bereikt tijdens het weekend en daalt wanneer de werkweek van start gaat. De wetenschappers voeren aan dat het emotioneel welzijn tijdens het weekend met ongeveer 15 procent toeneemt, dankzij een toename van positieve emoties zoals geluk en genot en een daling van negatieve ervaringen zoals stress, woede en verdriet.

Lees Verder

14:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, weekend |  Facebook |

14-05-14

Terugkeer naar werkvloer stresserende stap voor langdurig werklozen

Werknemers die na een lange periode van werkloosheid opnieuw terugkeren naar de arbeidsmarkt, dreigen vaak met erge vormen van stress te worstelen. Dat zegt Alistair Dornan, hoofd risicomanagement bij consulent Capita Employee Benefits. Het effect van een langdurige werkloosheid kan volgens Dornan bijzonder schadelijk zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Door de economische heropleving vinden steeds meer mensen opnieuw een baan, maar door de grotere stressgevoeligheid na een periode van langere werkloosheid, kunnen bedrijven bij deze terugkeer naar de actieve werkvloer volgens Dornan met belangrijke problemen worden geconfronteerd.

“Werknemers die na een langere periode van werkloosheid opnieuw actief worden, zijn niet meer gewend aan de stress op de werkvloer,” verduidelijkt Alistair Dornan. “Wanneer mensen na een langdurige onderbreking van de professionele carrière opnieuw terugkeren naar de arbeidsmarkt, blijkt vaak de trots in de werkgever aangetast te zijn. Ook het vertrouwen tussen de bedrijfsleiding en de werknemer kan door die lange onderbreking beschadigd zijn." Werknemers die gedurende langere tijd geen betrekking hebben kunnen vinden, voelen zich door de arbeidsmarkt vaak onrechtvaardig behandeld. Werkgevers moeten zich volgens Dornan bewust zijn van die problemen en moeten inspanningen doen om de werknemer bij te staan.

Capita Employee Benefits stelde nog vast dat 79 procent van de werknemers toegeeft de voorbije twaalf maanden geconfronteerd te zijn geweest met werkstress. Tevens diende te worden opgetekend dat 20 procent tijdens die periode door de stress ziekteverlof heeft dienen te nemen. De onderzoekers merkten op dat werknemers tussen zestien en vierentwintig jaar het meest geneigd bleken om door de stress afwezig te blijven (30 procent), gevolgd door collega’s tussen vijfentwintig en vierendertig jaar (29 procent). In de leeftijdsgroep tussen vijfenveertig en vierenzestig jaar bleek daarentegen slechts 12,4 procent wegens stress ziekteverlof genomen te hebben.

Lees Verder

14:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, stress |  Facebook |

25-02-14

Wortels probleemsituatie jonge generatie gaan drie decennia terug

Steeds meer jongeren slagen er niet in om een stabiele baan te vinden en een onafhankelijk bestaan uit te bouwen. Het fenomeen wordt vaak toegeschreven aan recente gebeurtenissen, zoals de financiële druk op nationale regeringen, maar in werkelijkheid moet de basis van het probleem verder in de geschiedenis worden gezocht. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). De onderzoekers zeggen dat de wortels van het fenomeen gezocht dienen te worden in de wereldwijde economische en demografische verschuivingen die sinds de jaren tachtig van de voorbije eeuw al kunnen worden opgemerkt.

“Steeds meer jongeren slagen er niet meer in om een succesvolle overstap te maken van de kindertijd naar een onafhankelijke volwassenheid,” zegt onderzoeker Vegard Skirbekk, specialist sociale wetenschappen aan het International Institute for Applied Systems Analysis. “De recente generaties jongeren kennen een verlengde schoolcarrière of lukken er niet in om een fulltime baan te vinden, zodat men langer op de ouders dient te steunen. Dat fenomeen kan in de wereldwijde arbeidspopulatie worden teruggevonden. Jonge volwassenen krijgen het economisch steeds moeilijker, ook al leven ze in de meest rijke regio’s van de wereld. Tegelijkertijd blijkt dat oudere leeftijdsgroepen het steeds beter doen.”

“Het probleem wordt algemeen onderkend, maar bij verklaringen wordt vaak gewezen op recente oorzaken zoals de financiële problemen van vele overheden,” benadrukt professor Skirbekk. “Het onderzoek heeft echter aangetoond dat de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden van de jongere generaties kunnen worden gelinkt aan wereldwijde economische en demografische verschuivingen die teruggaan tot het begin van de jaren tachtig. Die factoren hebben ervoor gezorgd dat er op de arbeidsmarkt een grotere concurrentie is ontstaan, vooral voor jongere kandidaten die weinig praktische ervaring kunnen voorleggen.”

De onderzoekers wijzen daarbij op een toenemend globaliserende arbeidsmarkt, waardoor werknemers zich gemakkelijk tussen verschillende landen kunnen verplaatsen. Daarnaast is ook het wereldwijde educatie-niveau gevoelig gestegen, waardoor ook voor functies met hogere vaardigheids-vereisten een groter aantal arbeidskrachten beschikbaar is. Tenslotte hebben ook meer vrouwen de toegang tot de arbeidsmarkt gevonden. “Bovendien moet ermee rekening worden gehouden dat technologische veranderingen zowel arbeidsplaatsen hebben gecreëerd als vernietigd, waarbij vooral een duidelijke verschuiving moet worden vastgesteld van industriële banen naar een tewerkstelling in de dienstensector.”

“Deze veranderingen hebben ervoor gezorgd dat de economische voorwaarden voor sommige demografieën van de populatie weliswaar zijn verbeterd, maar moet tegelijkertijd worden onderkend dat jongeren het vandaag veel moeilijker hebben dan twintig jaar geleden,” stippen de onderzoekers aan. “Deze economische problemen hebben echter ook een impact op een aantal demografische factoren, zoals de gezinsvorming en het fertiliteits-niveau, aangezien vele jongeren het zich door deze moeilijkheden pas op latere leeftijd financieel kunnen veroorloven om met hun partner een eigen familie te starten.”

Lees Verder

10:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, werkloosheid |  Facebook |

27-01-14

Werkloosheid en ondertewerkstelling cruciale bedreiging voor de wereld

Werkloosheid en ondertewerkstelling vormen één van de grote problemen waarmee de wereld dit jaar wordt geconfronteerd. Dat staat in een rapport van het World Economic Forum (WEF) op basis van interviews met zevenhonderd experts. Alleen een fiscale crisis in een aantal cruciale economieën werd als een grotere bedreiging aangegeven. Op de derde plaats staat een gebrek aan waterbevoorrading. Volgens het rapport dreigt door werkloosheid en ondertewerkstelling een hele generatie jongeren verloren te gaan. Er wordt ook opgemerkt dat de industriële wereld onvoldoende inspeelt op de vaardigheden rond nieuwe media die jongeren hebben opgebouwd.

“In het begin van de economische crisis stonden andere problemen op de voorgrond, maar de voorbije jaren heeft werkloosheid en ondertewerkstelling duidelijk aan prioriteit gewonnen,” merkt Ian Brinkely, hoofdeconoom bij de Work Foundation, op. “Voor de allereerste keer in zeven jaar staat het werkloosheidsprobleem bij de vijf grootste wereldwijde problemen, zowel op het gebied van risico als bij waarschijnlijkheid en impact. Dat probleem weerspiegelt zich op de wereldwijde ontwikkeling van de arbeidsmarkten. Hoe langer de crisis duurt, hoe groter het probleem van structurele werkgelegenheid is geworden. Hoe langer het probleem ook aansleept, hoe moeilijker het wordt om een oplossing te vinden.”

“Ondertewerkstelling was lange tijd vooral een probleem in de opkomende markten, maar heeft zich de voorbije periode ook steeds meer gemanifesteerd op de mature markten,” zegt Brinkely nog. “Nooit nooit eerder voordien hebben zoveel parttimers aangegeven een fulltime tewerkstelling te ambiëren. Dat fenomeen kan in elke recessie worden opgetekend, maar deze keer lijkt ook een economische heropleving geen verandering te brengen in die situatie. Het probleem van ondertewerkstelling is op dit ogenblik veel groter dan tijdens de recessies van de jaren tachtig en negentig.” Er wordt aan toegevoegd dat een generatie van overgekwalificeerde jongeren dreigt, wat volgens het rapport ook zal leiden tot een groot personeelsverloop.

David Cole, verantwoordelijke voor risicobeheer bij herverzekeraar Swiss Re, merkt op dat jongeren in de mature markten geconfronteerd worden met een tekort aan arbeidsopportuniteiten, maar ook de zorg zullen dienen te dragen voor een verouderende populatie. “In de opkomende markten zijn daarentegen wel meer arbeidsplaatsen beschikbaar, maar de arbeidspopulatie bezit er nog niet de vaardigheden die noodzakelijk is om aan de vraag te voldoen,” voert hij aan. “Er moet dan ook dringend werk gemaakt worden van aangepaste onderwijssystemen, een functionele arbeidsmarkt en een efficiënte uitwisseling van vaardigheden.”

Lees Verder

10:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, ondertewerkstelling |  Facebook |

03-01-14

Jonge werklozen bedreigd door mentale gezondheidsproblemen

Jonge werklozen worden vaak met mentale gezondheidsproblemen geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van The Prince’s Trust bij meer dan tweeduizend Britse jongeren tussen zestien en vijfentwintig jaar. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 20 procent van de Britse werkloze jongeren de perceptie heeft geen enkel levensdoel te hebben, terwijl 40 procent symptomen van een mentale aandoening zou vertonen en gewag maakt van zelfverachting en paniekaanvallen. Er wordt aan toegevoegd dat bijna één op drie langdurig werklozen jongeren al heeft overwogen om zelfmoord te plegen, terwijl één op vier aan zelfverminking zou hebben gedaan.

“Jeugdwerkloosheid wordt een toenemend probleem,” merkt Martina Milburn, chief executive van The Prince’s Trust, op. “Uit cijfers van het Office for National Statistics blijkt dat de algemene werkloosheid in Groot-Brittannië op het einde van vorig jaar was teruggevallen tot 7,4 procent. Dat was het laagste niveau in vier jaar tijd, maar tergelijkertijd bleek dat de activiteitsgraad bij jongeren tussen zestien en vierentwintig jaar nog met 0,5 procentpunt was ingekrompen tot 50,6 procent. Er moet dan ook dringend actie te worden ondernomen om te beletten dat de jonge bevolkingsgroep niet alleen werkloos, maar ook hopeloos zou worden.”

“Werkloosheid heeft een desastreuze en langdurige impact op de mentale gezondheid van jongeren,” waarschuwt Martina Milburn. “Duizenden jongeren ontwaken elke ochtend, na jarenlang in de rijen van werkloosheid te hebben moeten aanschuiven, met de perceptie dat hun leven slechts bijzonder weinig waarde heeft. Meer dan 440.000 Britse jongeren worden met het uitzicht op een langdurige werkloosheid geconfronteerd. Deze groep moet dan ook dringend worden geholpen.” Shirley Cramer, chief executive van de Britse Royal Society for Public Health, onderstreept dat jeugdwerkloosheid als een probleem van openbare gezondheid dient te worden beschouwd.

Lees Verder

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid |  Facebook |

10-12-13

Lange werkloosheid heeft ook belangrijke genetische gevolgen

Een langere periode van werkloosheid heeft ook belangrijke genetische gevolgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Imperial College London in Groot-Brittannië en de University of Oulu in Finland naar de genetische eigenschappen van meer dan vijfduizend Finse mannen en vrouwen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat een werkloosheid van meer dan twee jaar bij de respondenten leidde tot een inkorting van de telomeren, die zich aan het einde van de chromosomen bevinden en de genetische code tegen degradatie dienen te beschermen. Een inkorting van de telomeren wordt algemeen bestempeld als een signaal van genetische veroudering. Kortere telomeren worden onder meer gekoppeld aan een hoger risico op leeftijdsgebonden gezondheidsproblemen, zoals diabetes of cardiovasculaire aandoeningen.

Lees Verder

13:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid |  Facebook |