12-11-09

Economie moet naar nieuwe logica van duurzaamheid

bayer4bDe economie en de maatschappij moeten weg van de fatale dynamiek van het korte termijndenken, maar er moet daarentegen geëvolueerd worden naar een nieuwe logica van duurzaamheid, zowel in het denken als in het handelen. Dat heeft Werner Wenning, bestuursvoorzitter van het Duitse chemieconcern Bayer, benadrukt tijdens de voorstelling van het duurzaamheidsproject van het bedrijf. Duurzame ondernemingen moeten volgens Wenning hun zakelijke inzichten op een dusdanige manier organiseren dat hun activiteiten crisisbestendig zijn en daarbij op lange termijn concurrentieel en succesvol blijven. De topman van Bayer merkt daarbij op dat maatschappelijke aanvaarding de basis moet vormen voor elke zakelijke activiteit en daarmee ook voor duurzaam succesvol ondernemen. De strijd tegen de klimaatverandering is daarbij volgens Werner Wenning een cruciaal element. Een bedrijf zoals Bayer moet er volgens hem in dat kader dan ook naar streven om innovatieve producten en processen ontwikkelen die deze strijd helpen ondersteunen.

"De vuurtoren-projecten die Bayer heeft ontwikkeld in zijn duurzaamheidsbeleid, zijn specifiek gekozen omdat ze ook de kernactivitieiten van het bedrijf versterken," merkt Werner Wenning op. "In die projecten kunnen we zowel de know-how van onze medewerkers als de producten van Bayer incorporeren. Op die manier brengt Bayer een concrete bijdrage aan een grotere duurzaamheid op economisch, maatschappelijk en ecologisch gebied en versterkt het bedrijf ook zijn duurzaamheids-engagement. Bayer onderschrijft dan ook tenvolle de Deutshen Corporate Governance Kodex, waarin duidelijk wordt gesteld dat de bedrijfsleiding met de principes van de sociale markteconomie voor de toekomst van het bedrijf en zijn duurzame waardecreatie moet zorgen, waarbij verantwoordelijkheidszin, het belang van de onderneming en de belangen van de aandeelhouders, werknemers en alle belanghebbende groepen centraal worden gesteld.

Werner Wenning benadrukt daarbij dat Bayer een hele weg heeft afgelegd op het gebied van maatschappelijk en duurzaam ondernemen. Drieëndertig jaar geleden publiceerde het concern voor de eerste keer een milieubericht. Tien jaar later volgde een algemene leidraad voor milieubescherming en veiligheid en nog eens zes jaar later werd het eerste internationale leefmilieu-bericht gelanceerd. In het begin van dit decennium werd Bayer een medestichter van het United Nations Global Compact. Vijf jaar geleden werd het concern ook de eerste zakelijke partner van de tak Jeugd en Leefmilieu van het leefmilieuprogramma van de Verenigde Naties. Twee jaar geleden werd het Bayer-Klimaprogramm gelanceerd. Maar Wenning voegt er aan toe dat een succesvol klimaatbeleid aan een aantal basisvoorwaarden moet voldoen. Daarbij moeten volgens de topman van Bayer duidelijke uitstootdoelstellingen worden gesteld en moeten daarbij ook alle grote industriële vervuilers - in het bijzonder ook de Verenigde Staten, India en China - betrokken worden.

Werner Wenning merkt daarbij op dat de lasten op een faire manier moeten verdeeld worden tussen de geïndustrialiseerde wereld, de groeilanden en de ontwikkelingslanden. Bovendien moet het politiek beleid volgens Wenning ervoor zorgen dat innovatie en technologische vooruitgang de hefboom worden van de uitstoot van broeikasgassen. "Dat betekent ook dat de concurrentiepositie van de bedrijven in de geïndustrialiseerde wereld niet in het gedrang wordt gebracht," aldus nog Werner Wenning. "Alleen op die manier kunnen deze bedrijven investeren in nieuwe technologieën voor klimaatbescherming die over de hele wereld kunnen ingezet worden." Inmiddels heeft Bayer voor de eerste keer in zijn geschiedenis zijn producten-bibliotheek, één van de grootste ter wereld, geopend voor externe partijen om de strijd tegen malaria op te kunnen drijven. Daarbij wordt onder meer samengewerkt met de Bill and Melinda Gates Foundation.